Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-12-04-Speech-3-036"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021204.3.3-036"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente del Parlamento, señor Presidente del Consejo, señor Poettering, «insha Al-lâh». Estamos en vísperas de un importante acontecimiento histórico: la reunificación de Europa, más que la conclusión de una nueva etapa de la ampliación, que ya van cinco. Creo que tenemos que desear que la presidencia danesa tenga suerte en su cometido porque ésta es una cita muy importante. El Vicepresidente Titley y otros compañeros de mi Grupo tratarán esta cuestión en todos sus aspectos. Yo me voy a limitar a agradecer al Presidente del Consejo, Sr. Harder, la referencia que ha hecho a mi pregunta en el anterior Pleno, concretamente a los aspectos institucionales y su incidencia en el Parlamento Europeo. Tengo que decir que considero absolutamente inaceptable el comportamiento del Consejo y de la Comisión en estas últimas semanas en cuestiones que no son solamente objeto de negociación con los países de la ampliación, sino que afectan a nuestra vida cotidiana y a la esencia del Parlamento. Sigo manteniendo esta crítica. He escuchado con atención al Presidente Harder y al Presidente Prodi, agradezco y saludo que venga el día 10 a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento, pero mantengo mi crítica por las siguientes razones: en primer lugar, se plantea una modificación del mandato de la Comisión; yo siempre he pensado y por eso defendemos que hay que elegir a la Comisión, que la Comisión desde el día de las elecciones europeas está en funciones. Se dijo que su mandato duraría hasta enero y ahora resulta que se adelanta el plazo de finalización de funciones la Comisión. Nunca se hace coincidir con las elecciones, cosa que me preocupa mucho. En segundo lugar, el Consejo de Asuntos Generales del 18 de noviembre ha tomado una serie de decisiones que afectan a muchas cosas, concretamente, al calendario parlamentario del 2004, y que hacen de este Parlamento en la próxima legislatura, un Parlamento acordeón. Vamos a tener diputados que van a estar un mes, luego tendremos la incorporación de otros diputados de los países candidatos que ya serán miembros. Después, si concluyen las negociaciones con Rumania y Bulgaria al mismo tiempo, habrá otra modificación; si no es al mismo tiempo habrá dos modificaciones, es decir, que no sabremos cuál es la mayoría absoluta de esta Parlamento ni cuál es su composición a lo largo de la próxima legislatura, por tanto, eso no está bien hecho y plantea muchos problemas. Además, creo que no es serio tener a comisarios que se estén paseando por los pasillos de la Comisión varios meses. Creo que el Parlamento debe defender su derecho a celebrar audiencias y a investir una Comisión a partir de un programa conjunto y ésa es nuestra responsabilidad ante los electores. Yo esperaba que en el «triálogo», como decía el Presidente Prodi, se avanzara en esta cuestión. Pero Señor Presidente, como no ha habido ninguna información por su parte, mucho me temo que no ha habido ningún avance en el "triálogo" de la semana pasada; si no es así, desmiéntame ahora mismo. Y yo le pido por favor, y estamos pendientes de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del 10 de diciembre, que plantee estas cuestiones seriamente ante el Consejo Europeo de Copenhague, porque así no se puede actuar. Y por último, y con ello concluyo, todavía tengo esperanzas porque, como dijo Alfonso X El Sabio, un rey filósofo, «si Dios me hubiera consultado el día de la creación, yo le habría dado algunos consejos útiles». Ni el Consejo ni la Comisión son Dios ni nosotros somos el diablo."@es12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. formand for Rådet, hr. Poettering . Vi står foran en vigtig historisk begivenhed: Europas genforening og ikke afslutningen på en ny, femte, fase af udvidelsen. Jeg mener, at vi skal ønske det danske formandskab held og lykke med denne opgave, for tidspunktet er meget vigtigt. Næstformand Titley og andre kolleger fra min gruppe vil komme ind på alle aspekter af dette spørgsmål. Jeg vil nøjes med at takke rådsformanden, hr. Haarder, fordi han henviste til mit spørgsmål fra den foregående mødeperiode, navnlig vedrørende de institutionelle aspekter og deres relevans for Europa-Parlamentet. Jeg må sige, at jeg finder Kommissionens og Rådets opførsel i de seneste uger med hensyn til spørgsmål, som ikke blot er genstand for forhandlinger med udvidelseslandene, men som påvirker vores hverdag og selve essensen af Parlamentet, fuldstændig uacceptabel. Jeg fastholder den kritik. Jeg har lyttet nøje til Rådets formand Haarder og Kommissionens formand Prodi. Jeg er taknemmelig og glad for, at De kommer til mødet i Parlamentets Udvalg om Konstitutionelle Anliggender, men jeg fastholder min kritik af følgende grunde: For det første er det blevet foreslået at ændre Kommissionens mandat. Jeg har altid ment, og derfor har vi altid anbefalet, at Kommissionen skulle vælges, at Kommissionen skulle være operationel fra den dag, hvor Europa-Parlamentet vælges. Det blev sagt, at dens mandat skulle vare til januar, og nu viser det sig, at afslutningsdatoen for Kommissionens aktiviteter rykkes frem. Den kommer aldrig til at falde sammen med valget, og det bekymrer mig meget. For det andet traf Rådet (almindelige anliggender) den 18. november en række beslutninger, som påvirker mange områder, navnlig Parlamentets tidsplan for 2004, og det betyder, at Parlamentet i næste valgperiode bliver en form for gummiparlament. Vi får medlemmer, der kun sidder her en måned, og så skal vi til at modtage andre medlemmer fra de kandidatlande, som er kommet med i Unionen. Hvis forhandlingerne med Rumænien og Bulgarien afsluttes på samme tid, bliver der så endnu en ændring. Hvis det ikke bliver på samme tid, bliver der to ændringer. Med andre ord ved vi ikke, hvad der skal til for at have absolut flertal i Parlamentet, og vi ved heller ikke, hvad medlemstallet bliver i løbet af næste valgperiode. Det er således ikke gjort ordentligt, og det skaber mange problemer. Endvidere mener jeg ikke, at det giver mening, at kommissærerne bruger adskillige måneder, uden at der er noget at bestille i Kommissionen. Jeg mener, at Parlamentet skal forsvare sin ret til at afholde høringer og udpege en Kommission på grundlag af et fælles program, og det er vores pligt over for vælgerne. Jeg håbede, at der, som Romano Prodi sagde, ville ske fremskridt på dette område inden for "trilogen". Men, hr. formand, eftersom vi ikke har modtaget oplysninger fra Dem, er jeg bange for, at der ikke er sket fremskridt ved sidste uges "trilog". Hvis jeg tager fejl, vil jeg gerne have det at vide nu. Og så vil jeg bede Dem, og vi afventer mødet i Udvalget om Konstitutionelle Anliggender den 10. december, virkelig at tage disse spørgsmål op ved Det Europæiske Råds møde i København, fordi dette er ikke den rette måde at gøre det på. Og endelig, og dette er min sidste bemærkning, håber jeg stadig, som Alfons X den Vise, en filosofkonge, sagde: "Hvis Gud havde spurgt mig, da han skabte Jorden, ville jeg have givet ham nogle gode råd". Hverken Rådet eller Kommissionen er Gud, og vi er heller ikke Djævelen."@da1
"Herr Präsident, Herr Präsident des Rates, Herr Poettering! ‚Inshaallah.’ Wir stehen am Vorabend eines bedeutenden historischen Ereignisses, der Wiedervereinigung Europas, das mehr ist als nur der Abschluss einer neuen Etappe der Erweiterung, in diesem Falle bereits der fünften. Ich glaube, wir müssen der dänischen Präsidentschaft bei ihrer Aufgabe Glück wünschen, da dies ein sehr bedeutsamer Zeitpunkt ist. Vizepräsident Titley und andere Kollegen aus meiner Fraktion werden diese Frage in allen ihren Aspekten behandeln. Ich werde mich darauf beschränken, dem amtierenden Ratspräsidenten, Herrn Haarder, für die Bezugnahme auf meine Frage in der vorangegangenen Plenartagung zu danken, konkret in Bezug auf die institutionellen Aspekte und ihre Auswirkung auf das Europäische Parlament. Ich muss sagen, dass ich das Verhalten des Rates und der Kommission in diesen letzten Wochen in Bezug auf Fragen, die nicht nur Gegenstand von Verhandlungen mit den Ländern der Erweiterung sind, sondern auch unser tägliches Leben und das Wesen des Parlaments betreffen, für völlig unannehmbar halte. Ich halte diese Kritik aufrecht. Ich habe aufmerksam Präsident Haarder und Präsident Prodi zugehört. Ich bin dankbar und erfreut, dass Sie am 10. Dezember in den Ausschuss für konstitutionelle Fragen kommen werden, aber ich halte an meiner Kritik aus folgenden Gründen fest: Erstens wird eine Änderung des Mandats der Kommission vorgesehen. Ich habe immer gedacht, und deshalb verteidigen wir den Grundsatz, dass die Kommission gewählt werden müsse, dass die Kommission ab dem Tag der Europawahlen amtiere. Es wurde gesagt, dass ihr Mandat bis Januar andauern würde, und nun stellt sich heraus, dass der Termin für das Ende des Wirkens der Kommission vorgezogen wird. Niemals wird eine zeitliche Übereinstimmung mit den Wahlen festgelegt, was mir große Sorgen bereitet. Zweitens hat der Rat „Allgemeine Angelegenheiten“ vom 18. November eine Reihe von Entscheidungen getroffen, die sich auf viele Dinge auswirken, konkret auf den parlamentarischen Sitzungskalender des Jahres 2004, und die dazu führen, dass dieses Parlament in der kommenden Wahlperiode ein Ziehharmonikaparlament sein wird. Einige Abgeordnete werden nur einen Monat mitarbeiten, danach werden wir weitere Abgeordnete aus den Kandidatenländern einbeziehen, die zu dem Zeitpunkt schon Mitgliedstaaten sein werden. Dann werden gleichzeitig die Verhandlungen mit Rumänien und Bulgarien abgeschlossen, und es wird eine weitere Veränderung geben. Falls es nicht gleichzeitig geschieht, werden zwei Veränderungen stattfinden. Mit anderen Worten, wir werden nicht wissen, welches die absolute Mehrheit dieses Parlaments ist, noch wie seine Zusammensetzung im Laufe der kommenden Wahlperiode sein wird. Das ist also nicht gelungen und wirft viele Probleme auf. Außerdem ist es meiner Meinung nach nicht sinnvoll, wenn einige Kommissare über mehrere Monate in der Kommission nichts zu tun haben. Ich glaube, das Parlament muss sein Recht auf Durchführung von Anhörungen und auf Einsetzung einer Kommission auf der Grundlage eines gemeinsamen Programms verteidigen, und dies ist unsere Verantwortung gegenüber den Wählern. Ich hatte erwartet, dass es beim „Trilog“, wie Präsident Prodi sagte, Fortschritte in dieser Frage geben würde. Aber da es von Ihrer Seite keine Information gab, Herr Präsident, fürchte ich sehr, dass beim „Trilog“ in der vergangenen Woche kein Fortschritt zu verzeichnen war; falls dem nicht so ist, widersprechen Sie mir jetzt gleich. Und ich bitte Sie, wobei wir noch die Tagung des Ausschusses für konstitutionelle Fragen vom 10. Dezember abwarten, diese Punkte ernsthaft vor dem Europäischen Rat von Kopenhagen vorzutragen, denn so kann man nicht verfahren. Und schließlich, und damit komme ich zum Schluss, habe ich noch Hoffnung, denn wie Alfons X. der Weise, ein König und Philosoph, sagte, „Wenn Gott mich am Tag der Schöpfung gefragt hätte, dann hätte ich ihm einige nützliche Ratschläge gegeben.“ Weder der Rat oder die Kommission sind Gott, noch sind wir der Teufel."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Poettering, “inshallah”. Βρισκόμαστε στις παραμονές ενός σημαντικού ιστορικού γεγονότος: της επανένωσης της Ευρώπης μάλλον, παρά της ολοκλήρωσης μιας νέας φάσης διεύρυνσης, από τις οποίες αυτή είναι ήδη η πέμπτη. Πιστεύω ότι πρέπει να ευχηθούμε στη δανική Προεδρία καλή τύχη σε αυτό το έργο, επειδή αυτή είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Ο αντιπρόεδρος κ. Titley και άλλοι συνάδελφοι από την Ομάδα μου θα ασχοληθούν με όλες τις πτυχές αυτού του ζητήματος. Εγώ θα περιοριστώ να ευχαριστήσω τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κ. Haarder, για την αναφορά του στην ερώτησή μου από την προηγούμενη σύνοδο της Ολομέλειας, ακριβώς σχετικά με τις θεσμικές πτυχές και τη σημασία τους για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οφείλω να πω ότι θεωρώ ότι η συμπεριφορά του Συμβουλίου και της Επιτροπής αυτές τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με θέματα που δεν αποτελούν μόνο αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις χώρες της διεύρυνσης, αλλά επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή και την ουσία του Κοινοβουλίου, είναι εντελώς απαράδεκτη. Εξακολουθώ να επιμένω σε αυτή την κριτική. Άκουσα πολύ προσεχτικά τον Προεδρεύοντα Haarder και τον Πρόεδρο Πρόντι. Είμαι ευγνώμων και χαίρομαι για το γεγονός ότι θα παρουσιαστείτε στις 10 Δεκεμβρίου στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, αλλά εμμένω στην κριτική μου για τους ακόλουθους λόγους: καταρχάς, έχει προταθεί να τροποποιηθεί η εντολή της Επιτροπής· πάντα πίστευα, και επομένως πάντα υποστηρίζαμε, ότι η Επιτροπή πρέπει να επιλέγεται, ότι από την ημέρα των ευρωπαϊκών εκλογών η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσει. Ειπώθηκε ότι η θητεία της θα διαρκούσε μέχρι τον Ιανουάριο και τώρα αποδεικνύεται ότι η ημερομηνία λήξης της λειτουργίας της Επιτροπής επισπεύδεται. Ποτέ δεν γίνεται να συμπίπτει με τις εκλογές, γεγονός που με ανησυχεί πολύ. Δεύτερον, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 18ης Νοεμβρίου έλαβε μια σειρά αποφάσεων που επηρεάζουν πολλούς τομείς, συγκεκριμένα το κοινοβουλευτικό χρονοδιάγραμμα του 2004, και οι οποίες καθιστούν αυτό το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου ένα Κοινοβούλιο ακορντεόν. Θα έχουμε βουλευτές που θα είναι εδώ μόνο για έναν μήνα, και έπειτα θα έχουμε την ενσωμάτωση άλλων βουλευτών από τις υποψήφιες χώρες που θα έχουν ενταχθεί στην Ένωση. Στη συνέχεια, αν οι διαπραγματεύσεις με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία ολοκληρωθούν ταυτόχρονα, θα γίνει άλλη μία τροποποίηση· αν δεν ολοκληρωθούν ταυτόχρονα θα γίνουν δύο τροποποιήσεις. Με άλλα λόγια, δεν θα γνωρίζουμε ποια είναι η απόλυτη πλειοψηφία σε αυτό το Κοινοβούλιο ούτε ποια θα είναι η σύνθεσή του κατά τη διάρκεια της επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου. Επομένως, αυτό δεν έχει γίνει σωστά και προκαλεί πολλά προβλήματα. Επιπλέον, πιστεύω ότι δεν έχει νόημα να έχουμε Επιτρόπους που θα περάσουν αρκετούς μήνες στην Επιτροπή χωρίς να έχουν τίποτα να κάνουν. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να υπερασπιστεί το δικαίωμά του να διεξάγει ακροαματικές διαδικασίες και να ορίζει μια Επιτροπή βάσει ενός κοινού προγράμματος και αυτό είναι το καθήκον μας απέναντι στους εκλογείς. Έλπιζα ότι στον “τριμερή διάλογο”, όπως είπε ο Πρόεδρος Πρόντι, θα υπήρχε πρόοδος όσον αφορά αυτό το θέμα. Όμως, κύριε Πρόεδρε, εφόσον δεν υπήρχε καμία ενημέρωση από εσάς, πολύ φοβάμαι ότι δεν έγινε καμία πρόοδος στον “τριμερή διάλογο” της προηγούμενης εβδομάδας· αν κάνω λάθος, παρακαλώ πείτε το μου τώρα. Επίσης θα σας ζητούσα – και περιμένουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων της 10ης Δεκεμβρίου – να θέσετε σοβαρά αυτά τα θέματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης, διότι αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος δράσης. Τέλος, και θα σταματήσω εδώ, έχω ακόμη ελπίδες επειδή, όπως είπε ο Αλφόνσο Ι ο Σοφός, ένας βασιλιάς φιλόσοφος: “αν ο Θεός με είχε συμβουλευτεί την ημέρα της Δημιουργίας, θα του είχα δώσει μερικές χρήσιμες συμβουλές”. Ούτε το Συμβούλιο ούτε η Επιτροπή είναι ο Θεός, και ούτε εμείς είμαστε ο διάβολος."@el8
"Mr President, Mr President-in-Office of the Council, Mr Poettering, 'inshallah'. We are on the eve of an important historical event: the reunification of Europe, rather than the conclusion of a new stage in enlargement, of which this is the fifth. I believe we must wish the Danish Presidency luck in its task since this is a very important moment. Vice-President Titley and other colleagues from my group will deal with all aspects of this issue. I will restrict myself to thanking the President-in-Office of the Council, Mr Haarder, for his reference to my question from the previous plenary session, specifically in relation to the institutional aspects and their relevance to the European Parliament. I must say that I consider the behaviour over recent weeks of the Commission and the Council in relation to issues which are not only subject to negotiation with the enlargement countries, but which affect our daily life and the essence of Parliament, to be entirely unacceptable. I still maintain that criticism. I have listened carefully to President-in-Office Haarder and President Prodi. I am grateful and pleased that you are coming on the 10 December to Parliament’s Committee on Constitutional Affairs, but I maintain my criticism for the following reasons: firstly, it has been proposed to modify the mandate of the Commission; I have always thought, and we have therefore always advocated, that the Commission should be chosen, that from the day of the European elections the Commission should be operational. It was said that its mandate would last until January and now it turns out that the date for the end of the Commission’s operations is being brought forward. It is never made to coincide with the elections, which worries me very much. Secondly, the General Affairs Council of 18 November took a series of decisions which affect many areas, specifically, the parliamentary timetable for 2004, and which make this Parliament during the next legislature a concertina Parliament. We will have Members who are here for just a month, and then we will have the incorporation of other Members from the candidate countries who will have joined the Union. Then, if the negotiations with Rumania and Bulgaria are concluded at the same time, there will be another modification; if it is not at the same time, there will be two modifications. In other words, we will not know what the absolute majority in this Parliament is nor what its membership will be over the next legislature. This has not therefore been done well and it causes many problems. Furthermore, I do not believe it makes any sense to have Commissioners spending several months with nothing to do in the Commission. I believe that Parliament must defend its right to hold hearings and to appoint a Commission on the basis of a joint programme and that is our duty to the electors. I hoped that in the ‘trialogue’, as President Prodi said, there would be progress on this issue. But, Mr President, since there has been no information from you, I very much fear that there has been no progress in last week’s ‘trialogue’; if I am mistaken, please tell me now. And I would ask you please, and we are awaiting the meeting of the Committee on Constitutional Affairs of 10 December, to raise these issues seriously at the European Council in Copenhagen, because this is not the way to act. And finally, and I will end here, I still have hope because, as Alfonso X the Wise, a philosopher king, said, ‘if God had consulted me on the day of the Creation, I would have given him some useful advice’. Neither the Council nor the Commission are God, and neither are we the Devil."@en3
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, hyvä jäsen Poettering, "inshallah". Käsillämme on tärkeä historiallinen tapahtuma. Edessä on Euroopan jälleenyhdentyminen, eikä niinkään viidennen laajentumisen uuden vaiheen päättyminen. Meidän on toivotettava puheenjohtajavaltio Tanskalle onnea tässä todella tärkeässä tilanteessa. Varapuheenjohtaja Titley ja muut ryhmäni jäsenet käsittelevät vielä kaikkia asiaan liittyviä näkökohtia. Omasta puolestani tyydyn kiitämään neuvoston puheenjohtajaa Haarderia siitä, että hän viittasi edellisessä täysistunnossa esittämääni kysymykseen erityisesti institutionaalisista kysymyksistä ja niiden vaikutuksesta Euroopan parlamenttiin. Mielestäni komissio ja neuvosto ovat toimineet viimeisten viikkojen aikana täysin sopimattomasti käsitellessään kysymyksiä, joista on keskusteltava ehdokasvaltioiden kanssa ja jotka vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme ja parlamentin perusasemaan. Kritiikki on mielestäni edelleen aiheellista. Olen kuunnellut tarkkaan neuvoston puheenjohtajan Haarderin ja komission puheenjohtajan Prodin puheenvuoroja. Olen todella tyytyväinen siihen, että aiotte osallistua parlamentin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 10. joulukuuta pidettävään kokoukseen, mutta kritiikki on mielestäni edelleen aiheellista seuraavista syistä: ensiksikin on ehdotettu, että komission toimikautta muutetaan. Olen aina ollut sitä mieltä, että komission pitäisi olla toimintavalmiina heti Euroopan parlamentin vaalien jälkeen, ja siksi olemmekin aina kannattaneet komission valitsemista. Komission toimikauden on sanottu kestävän tammikuuhun asti, mutta nyt on tullut ilmi, että komissio lopettaa toimintansa suunniteltua aikaisemmin. Minusta on erittäin huolestuttavaa, ettei toiminnan lopettamista toteuteta niin, että se sopisi yksiin parlamentin vaalien kanssa. Toiseksi 18. marraskuuta kokoontunut yleisten asioiden neuvosto teki useita päätöksiä, joiden seuraukset tuntuvat monilla aloilla. Erityisesti ne vaikuttavat parlamentin vuoden 2004 aikatauluun ja parlamentin kokoonpanoon. Parlamenttiin tulee jäseniä, jotka ehtivät olla vain kuukauden, minkä jälkeen unioniin liittyvistä ehdokasvaltioista tulee lisää jäseniä. Lisäksi, jos liittymisneuvottelut Romanian ja Bulgarian kanssa saadaan päätökseen, parlamentin kokoonpano muuttuu jälleen kerran. Jos neuvottelut eivät pääty samanaikaisesti, muutoksia tehdään kahteen kertaan. Me emme siis toisin sanoen tiedä, kuinka monta jäsentä tarvitaan yksinkertaiseen enemmistöön tai paljonko parlamentissa on jäseniä seuraavalla kaudella. Asiaa ei ole hoidettu järkevästi, ja päätöksistä aiheutuu monia ongelmia. En myöskään pidä järkevänä, että komission jäsenet viettävät komissiossa useita kuukausia tekemättä mitään. Mielestäni parlamentin on puolustettava oikeuttaan järjestää kuulemisia ja nimittää komissio yhteisen ohjelman perusteella. Se on velvollisuus, jonka äänestäjät odottavat meidän täyttävän. Kuten puheenjohtaja Prodi totesi, toivottavasti parlamentin, neuvoston ja komission "trialogissa" saadaan edistystä asiaan. Arvoisa puheenjohtaja, koska emme kuitenkaan ole kuulleet teiltä asiasta mitään, pelkäänpä pahoin, ettei asiassa ole tapahtunut edistystä viime viikon "trialogissa". Kertokaa minulle nyt, mikäli olen väärässä. Lisäksi pyytäisin puheenjohtajaa ja 10. joulukuuta kokoontuvaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa ottamaan nämä asiat tosissaan esiin Kööpenhaminan Eurooppa-neuvostossa, sillä nyt emme toimi oikein. Lopuksi haluan todeta, että olen vielä toiveikas, sillä kuten filosofikuningas Alfonso X Viisas on sanonut: jos Jumala olisi kysynyt minulta neuvoa luomistyössään, olisin antanut hänelle hyödyllisiä neuvoja. Neuvosto ei ole Jumala kuten ei komissiokaan, eikä parlamentti ole piru."@fi5
"Monsieur le Président du Parlement, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur Poettering . Nous sommes à la veille d'un événement historique essentiel : la réunification de l'Europe, plutôt que la conclusion d'une nouvelle étape de l'élargissement, qui en a déjà connu cinq. Je crois que nous devons souhaiter que la présidence danoise ait de la chance et atteigne ses objectifs car il s'agit d'un rendez-vous très important. Le vice-président Titley ainsi que d'autres collègues de mon groupe traiteront de cette question sous tous ses aspects. Je me limiterai pour ma part à remercier le président du Conseil, M. Haarder, pour la référence qu'il a faite à la question que j'ai posée lors de la plénière précédente, à savoir celle portant sur les aspects institutionnels et leur incidence au Parlement européen. Je dois dire que je trouve inacceptable le comportement du Conseil et de la Commission au cours de ces dernières semaines en ce qui concerne des questions qui font non seulement l'objet de négociations avec les pays de l'élargissement, mais qui affectent également notre vie quotidienne et l'essence même du Parlement. Je maintiens cette critique. J'ai écouté attentivement le président Haarder et le président Prodi, que je remercie de venir le 10 décembre devant la commission des affaires constitutionnelles du Parlement, mais je maintiens ma critique pour les raisons suivantes : premièrement, une modification du mandat de la Commission est envisagée ; j'ai toujours pensé, et c'est pourquoi nous avons toujours défendu l'idée que la Commission soit élue et qu'elle soit opérationnelle dès le jour des élections européennes. Il a été dit que son mandat durerait jusqu'en janvier et maintenant il s'avère que la fin du mandat de la Commission est avancée. Rien ne coïncide avec les élections, ce qui me préoccupe beaucoup. Deuxièmement, le Conseil "Affaires générales" du 18 novembre a pris une série de décisions qui ont des conséquences dans de nombreux domaines, en particulier sur le calendrier parlementaire de 2004, et qui font de ce Parlement, pour la prochaine législature, un Parlement accordéon. Nous aurons des députés pendant un mois, puis nous aurons l'incorporation d'autres députés des pays candidats qui seront déjà membres. Ensuite, si les négociations avec la Roumanie et la Bulgarie se terminent en même temps, il y aura une autre modification ; si cela ne se fait pas en même temps, deux modifications seront nécessaires, c'est-à-dire que nous ne saurons pas quelle est la majorité absolue de ce Parlement ni sa composition tout au long de la prochaine législature, ce qui est regrettable et pose beaucoup de problèmes. En outre, je crois qu'il n'est pas sérieux que des commissaires passent plusieurs mois à se promener dans les couloirs de la Commission. Je crois que le Parlement doit défendre son droit à tenir des auditions et à investir une Commission sur la base d'un programme conjoint. Telle est notre responsabilité devant les électeurs. J'espérais que le "trilogue", comme disait le président Prodi, progresserait sur cette question. Mais, Monsieur le Président, comme il n'y a eu aucune information de votre part, je crains fort qu'aucun progrès n'ait été réalisé au sein du "trilogue" de la semaine dernière ; si je me trompe, corrigez-moi. Je vous demande, s'il vous plaît, et nous attendons la réunion de la commission des affaires constitutionnelles, le 10 décembre, de présenter sérieusement ces questions au Conseil européen de Copenhague, car on ne peut agir de la sorte. Enfin, et j'en resterai là, j'ai toujours quelque espoir parce que, comme disait Alphonse X le Sage, un roi philosophe, "si Dieu m'avait consulté le jour de la création, je lui aurais donné quelques conseils utiles". Ni le Conseil ni la Commission ne sont Dieu, et nous ne sommes pas davantage le diable."@fr6
"Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevole Poettering, “ ”. Siamo alla vigilia di un importante avvenimento storico: la riunificazione dell’Europa, più che la conclusione di una nuova fase che costituisce la quinta tappa dell’allargamento. Credo che dobbiamo augurarci che il compito della Presidenza danese vada a buon fine perché si tratta di un appuntamento molto importante. Il Vicepresidente Titley e altri colleghi del mio gruppo affronteranno tutti gli aspetti del problema. Per quanto mi riguarda, mi limiterò a ringraziare il Presidente in carica del Consiglio Haarder per aver fatto riferimento alla questione da me sollevata nel corso della precedente seduta, citando segnatamente gli aspetti istituzionali e la loro attinenza con il Parlamento europeo. Devo dire che ritengo assolutamente inaccettabile il comportamento tenuto in queste ultime settimane da Consiglio e Commissione su questioni che non sono solo oggetto di negoziazione con i paesi dell’allargamento, ma che riguardano anche la nostra vita quotidiana, nonché l’essenza del Parlamento. Questa critica da parte mia è tuttora valida. Ho ascoltato con attenzione il Presidente in carica del Consiglio e il Presidente Prodi. Accolgo con favore e gratitudine la decisione del Ministro Haarder di partecipare il 10 dicembre alla riunione della commissione per gli affari costituzionali del Parlamento, ma mantengo la mia posizione critica per due motivi: innanzi tutto, è stato proposto di modificare il mandato della Commissione. Io ho sempre pensato, e così abbiamo sempre sostenuto, che la Commissione debba essere scelta e che tale Istituzione debba diventare operativa dal giorno stesso delle elezioni europee. Si era detto che il suo mandato sarebbe durato fino a gennaio ed ora risulta che ne viene invece anticipata la scadenza. Il termine del suo incarico non viene mai fatto coincidere con le elezioni, il che mi preoccupa molto. In secondo luogo, il Consiglio “Affari generali” del 18 novembre ha adottato una serie di decisioni che riguardano diversi aspetti, e per la precisione il calendario parlamentare del 2004, facendo sì che, nella prossima legislatura, questo sia un Parlamento a fisarmonica. Alcuni deputati resteranno in carica solo per un mese, poi se ne aggiungeranno altri dei paesi candidati che nel frattempo saranno già diventati Stati membri. In seguito, se verranno contemporaneamente conclusi i negoziati con la Bulgaria e la Romania, si assisterà ad un altro cambiamento; se ciò non avverrà simultaneamente, i cambiamenti saranno due. Ciò significa che nel corso della prossima legislatura non sapremo quale sarà la maggioranza assoluta del Parlamento, né come sarà composto. E’ quindi evidente che questo meccanismo non funziona e che presenta molti problemi. Credo inoltre che non sia molto serio tenere Commissari a spasso per i corridoi della Commissione per diversi mesi. Ritengo che il Parlamento debba difendere il proprio diritto a tenere udienze e a nominare una Commissione sulla scorta di un programma congiunto e che questo sia il nostro dovere nei confronti degli elettori. Io speravo che nel “trilogo”, come diceva il Presidente Prodi, si sarebbero fatti progressi a tale proposito. Non avendo però ricevuto alcuna informazione in merito, signor Presidente, temo proprio che non sia stato compiuto alcun passo avanti in occasione del “trilogo” della settimana scorsa; se non è così, mi smentisca seduta stante. Vorrei inoltre chiederle per favore – siamo altresì in attesa della riunione della commissione per gli affari costituzionali del 10 dicembre – di affrontare seriamente tali questioni in seno al Consiglio europeo di Copenaghen, perché non è questo il modo di agire. Infine, e con questo concludo, non perdo le speranze perché, come disse Alfonso X il Saggio, un re filosofo, “se Dio mi avesse consultato il giorno della creazione, gli avrei dato alcuni consigli utili”. Il Consiglio e la Commissione non sono Dio e noi non siamo il diavolo."@it9
"Mr President, Mr President-in-Office of the Council, Mr Poettering, 'inshallah'. We are on the eve of an important historical event: the reunification of Europe, rather than the conclusion of a new stage in enlargement, of which this is the fifth. I believe we must wish the Danish Presidency luck in its task since this is a very important moment. Vice-President Titley and other colleagues from my group will deal with all aspects of this issue. I will restrict myself to thanking the President-in-Office of the Council, Mr Haarder, for his reference to my question from the previous plenary session, specifically in relation to the institutional aspects and their relevance to the European Parliament. I must say that I consider the behaviour over recent weeks of the Commission and the Council in relation to issues which are not only subject to negotiation with the enlargement countries, but which affect our daily life and the essence of Parliament, to be entirely unacceptable. I still maintain that criticism. I have listened carefully to President-in-Office Haarder and President Prodi. I am grateful and pleased that you are coming on the 10 December to Parliament’s Committee on Constitutional Affairs, but I maintain my criticism for the following reasons: firstly, it has been proposed to modify the mandate of the Commission; I have always thought, and we have therefore always advocated, that the Commission should be chosen, that from the day of the European elections the Commission should be operational. It was said that its mandate would last until January and now it turns out that the date for the end of the Commission’s operations is being brought forward. It is never made to coincide with the elections, which worries me very much. Secondly, the General Affairs Council of 18 November took a series of decisions which affect many areas, specifically, the parliamentary timetable for 2004, and which make this Parliament during the next legislature a concertina Parliament. We will have Members who are here for just a month, and then we will have the incorporation of other Members from the candidate countries who will have joined the Union. Then, if the negotiations with Rumania and Bulgaria are concluded at the same time, there will be another modification; if it is not at the same time, there will be two modifications. In other words, we will not know what the absolute majority in this Parliament is nor what its membership will be over the next legislature. This has not therefore been done well and it causes many problems. Furthermore, I do not believe it makes any sense to have Commissioners spending several months with nothing to do in the Commission. I believe that Parliament must defend its right to hold hearings and to appoint a Commission on the basis of a joint programme and that is our duty to the electors. I hoped that in the ‘trialogue’, as President Prodi said, there would be progress on this issue. But, Mr President, since there has been no information from you, I very much fear that there has been no progress in last week’s ‘trialogue’; if I am mistaken, please tell me now. And I would ask you please, and we are awaiting the meeting of the Committee on Constitutional Affairs of 10 December, to raise these issues seriously at the European Council in Copenhagen, because this is not the way to act. And finally, and I will end here, I still have hope because, as Alfonso X the Wise, a philosopher king, said, ‘if God had consulted me on the day of the Creation, I would have given him some useful advice’. Neither the Council nor the Commission are God, and neither are we the Devil."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, mijnheer Poettering, “Insha Allah”. Wij staan aan de vooravond van een belangrijke historische gebeurtenis: de hereniging van Europa en dat is meer dan slechts de afronding van een nieuwe fase van de uitbreiding, de vijfde inmiddels. Laten we hopen dat het Deense voorzitterschap geluk heeft bij de uitvoering van zijn taak, want dit is een zeer belangrijke opdracht. Ondervoorzitter Titley en andere leden van mijn fractie zullen alle aspecten van deze kwestie behandelen. Ik zal mij ertoe beperken de voorzitter van de Raad, de heer Haarder, te danken voor zijn verwijzing naar mijn vraag tijdens de vorige vergadering. Deze had betrekking op de institutionele aspecten en de invloed daarvan op het Europees Parlement. Het moet mij van het hart dat ik het gedrag van de Raad en de Commissie gedurende de afgelopen weken onaanvaardbaar acht, daar het hier gaat om kwesties die niet alleen onderwerp van onderhandelingen zijn met de kandidaat-lidstaten, maar die ook ons doen en laten hier en de rol en betekenis van het Parlement beïnvloeden. Ik blijf nog steeds kritiek houden. Ik heb met aandacht geluisterd naar de heer Haarder en naar de heer Prodi en ik ben er dankbaar voor en juich het toe dat eerstgenoemde op 10 december naar de Commissie constitutionele zaken komt. Ik handhaaf om de volgende redenen evenwel mijn kritiek. In de eerste plaats wordt voorgesteld het mandaat van de Commissie te wijzigen. Ik ben er steeds van uitgegaan - en daarom hebben we dat ook steeds bepleit - dat de Commissie gekozen zal worden, dat ze vanaf de Europese verkiezingen in functie zal zijn. Er werd gezegd dat haar mandaat tot januari zou duren. Nu blijkt echter dat de datum waarop het mandaat van de Commissie afloopt naar voren wordt geschoven. Er is nooit geprobeerd die datum te laten samenvallen met de verkiezingen en dat baart mij zorgen. In de tweede plaats heeft de Raad Algemene Zaken op 18 november een aantal besluiten genomen die van invloed zijn op velerlei zaken, met name de parlementaire agenda van 2004, waardoor het Parlement in de volgende zittingsperiode een rommeltje wordt. We zullen afgevaardigden krijgen die slechts een maand in functie zullen zijn voordat er nieuwe afgevaardigden bij zullen komen uit de kandidaat-lidstaten die dan lid geworden zijn van de Europese Unie. Als de onderhandelingen met Roemenië en Bulgarije op hetzelfde tijdstip zullen zijn afgerond, zal er vervolgens weer een wijziging worden doorgevoerd. Als die onderhandelingen niet tegelijkertijd worden afgerond, zullen er twee wijzigingen komen. Dat heeft tot gevolg dat wij niet weten wat de absolute meerderheid van het Parlement is of wat de samenstelling ervan is tijdens de volgende zittingsperiode. Dit is dus niet goed geregeld en zorgt voor veel problemen. Bovendien is het mijns inziens niet goed om commissarissen te benoemen die verschillende maanden niets te doen hebben in de Commissie. Mijns inziens moet het Parlement zijn recht verdedigen om publieke hoorzittingen te organiseren en om een Commissie te benoemen op basis van een gezamenlijk programma. Dat is onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de kiezers. Ik had verwacht dat er in deze “trialoog”, zoals voorzitter Prodi zei, meer vooruitgang zou worden geboekt omtrent deze kwestie. Mijnheer de Voorzitter, u heeft hierover evenwel geen enkele informatie gegeven, dus ik vrees dat er helemaal geen vooruitgang is geboekt in deze trialoog de afgelopen week. Als ik me vergis, zegt u het mij dan nu. De bijeenkomst van de Commissie constitutionele zaken moet nog worden gehouden op 10 december, maar ik verzoek u eveneens deze kwesties serieus aan de orde te stellen tijdens de Europese Raad van Kopenhagen, want op deze manier kunnen wij niet werken. Tot slot wil ik opmerken dat ik nog steeds hoop heb. Want zoals Alfons X de Wijze, een koning en filosoof, zei: “Als God mij om raad zou hebben gevraagd op de dag van de Schepping, zou ik hem een aantal nuttige adviezen hebben gegeven”. De Raad en de Commissie zijn beide God niet en wij zijn bovendien de duivel niet."@nl2
"Senhor Presidente do Parlamento, Senhor Presidente do Conselho, Senhor Deputado Poettering, "insha Al-lâh". Estamos em vésperas de um importante acontecimento histórico: a reunificação da Europa, mais do que a conclusão de uma nova etapa do alargamento da União, que já é a quinta. Creio que devemos desejar à Presidência dinamarquesa sorte na realização desta tarefa, pois este é realmente um momento muito importante. O Vice-Presidente Titley e outros colegas do meu grupo abordarão o assunto em todos os seus aspectos. Pela minha parte, limitar-me-ei a agradecer ao senhor Presidente em exercício do Conselho, senhor Haarder, a referência que fez à pergunta por mim colocada na última sessão plenária, relacionada, concretamente, com os aspectos institucionais e a sua incidência no Parlamento Europeu. Devo dizer que considero absolutamente inaceitável o comportamento do Conselho e da Comissão, nestas últimas semanas, em relação a questões que são não apenas objecto de negociação com os países do alargamento, mas que afectam também a nossa vida quotidiana e a própria essência do Parlamento. Mantenho esta crítica. Escutei atentamente o Presidente em exercício Haarder e o Presidente Prodi. Agradeço e apraz-me saber que comparecerá na Comissão dos Assuntos Constitucionais do Parlamento no dia 10 de Dezembro, mas mantenho a minha crítica, e faço-o pelas seguintes razões: em primeiro lugar, foi proposto modificar o mandato da Comissão; sempre pensei, e por conseguinte sempre defendemos, que a Comissão deve ser escolhida, que a partir do dia das eleições europeias a Comissão deve assumir funções. Foi dito que o seu mandato duraria até Janeiro, e agora, pelos vistos, pretende antecipar-se a data da cessação de funções da Comissão. Nunca se faz coincidir com as eleições, o que me preocupa deveras. Em segundo lugar, o Conselho “Assuntos Gerais” de 18 de Novembro tomou uma série de decisões com incidência a vários níveis, nomeadamente, a nível do calendário parlamentar para 2004, decisões essas que fazem deste Parlamento na próxima legislatura um parlamento-acordeão. Teremos deputados que vão estar aqui apenas um mês, depois teremos a incorporação de outros deputados, provenientes dos países candidatos que já serão membros de pleno direito da União. Seguidamente, se as negociações com a Roménia e a Bulgária ficarem concluídas ao mesmo tempo, haverá outra modificação; não sendo ao mesmo tempo, haverá duas modificações. Por outras palavras, não saberemos qual a maioria absoluta deste Parlamento nem qual a sua composição durante a próxima legislatura. As coisas não foram bem feitas e isto causa muitos problemas. Além disso, julgo que não faz qualquer sentido ter Comissários vários meses na Comissão sem ter nada que fazer. Creio que o Parlamento deve defender o seu direito a realizar audições e a investir uma Comissão com base num programa conjunto. Temos esse dever para com os nossos eleitores. Nutri a esperança de que, no “triálogo”, como disse o Presidente Prodi, se avançasse nesta questão. Mas, Senhor Presidente, uma vez que não obtivemos qualquer informação da sua parte, receio que não tenha havido qualquer evolução nesta matéria no “triálogo” da semana passada. Se estou enganado, agradeço que mo diga desde já. E peço-lhe, por favor, e estamos pendentes da reunião da Comissão dos Assuntos Constitucionais de 10 de Dezembro, que levante seriamente estas questões junto do Conselho Europeu de Copenhaga, pois não se pode actuar desta maneira. Por último, e com isto termino, sigo tendo esperanças, pois, como disse Afonso X, O Sábio, um rei filósofo, “se Deus me tivesse consultado no dia da Criação, ter-lhe-ia dado alguns conselhos úteis”. Nem o Conselho nem a Comissão são Deus, nem nós somos o diabo."@pt11
"Herr talman, herr rådsordförande, herr Poettering! ”Insha’Allah.” Vi står inför en viktig historisk händelse: Europas återförening, slutförandet av en ny etapp av utvidgningen, den femte etappen. Låt oss hoppas att det danska ordförandeskapet lyckas med sitt uppdrag, eftersom detta är ett mycket viktigt möte. Vice ordförande Titley och andra ledamöter i min grupp kommer att ta upp alla aspekter av den här frågan. Jag kommer att begränsa mig till att tacka rådets ordförande, Haarder, för den hänvisning han gjorde till min fråga under föregående plenum, närmare bestämt om de institutionella aspekterna, och för att han regelbundet framträder inför Europaparlamentet. Jag måste säga att jag anser att rådets och kommissionens agerande under de senaste veckorna är absolut oacceptabelt när det gäller frågor som det inte bara pågår förhandlingar om med de länder som ingår i utvidgningen, utan som även påverkar vårt dagliga liv och parlamentets innersta väsen. Jag vidhåller den kritiken. Jag har lyssnat uppmärksamt till ordförande Haarder och ordförande Prodi, jag tackar för och välkomnar att han den 10 december kommer till utskottet för konstitutionella frågor, men jag står fast vid min kritik av följande skäl: för det första föreslår man att kommissionens mandat skall förändras; jag har alltid ansett och därför försvarar vi åsikten att kommissionen måste väljas, att kommissionens arbete börjar direkt efter valdagen. Man sade att kommissionens mandat skulle vara till januari och nu visar det sig att tidsfristen för slutförandet av kommissionens arbete tidigareläggs. Datumen sammanfaller aldrig med valet, och detta finner jag mycket oroande. För det andra fattade rådet (allmänna frågor) den 18 november en rad beslut som påverkar många saker, närmare bestämt parlamentets kalendarium för år 2004, och som kommer att leda till att parlamentet under nästa mandatperiod kommer att vara som ett dragspel. Vi kommer att ha ledamöter som kommer att stanna i en månad, senare ansluter sig andra ledamöter från kandidatländerna som då kommer att vara medlemsstater. Om förhandlingarna med Rumänien och Bulgarien avslutas samtidigt kommer därefter ytterligare en ändring att göras och om det inte sker samtidigt kommer två förändringar att göras, det vill säga vi kommer inte att veta vilken absolut majoritet parlamentet kommer att ha och inte heller parlamentets sammansättning under den kommande mandatperioden. Dessa beslut är följaktligen inte bra, och de kommer att leda till många problem. Dessutom anser jag att det inte är seriöst att ha två kommissionärer som vandrar omkring i kommissionens korridorer under flera månader. Jag anser att parlamentet måste värna om sin rätt att genomföra offentliga utfrågningar och att insätta kommissionen i ämbetet med utgångspunkt i ett gemensamt program; detta är vårt ansvar inför väljarna. Jag hoppades att man skulle göra framsteg inom ”trialogen”, som ordförande Prodi sade, när det gäller den här frågan. Men herr ordförande, eftersom ni inte har lämnat några upplysningar fruktar jag att ”trialogen” inte har gjort några framsteg under förra veckan; dementera detta direkt om jag har fel. Jag ber er, och vi avvaktar utskottet för konstitutionella frågors sammanträde den 10 december, att ni seriöst tar upp dessa frågor före Europeiska rådet i Köpenhamn, för på det här sättet kan man inte agera. Slutligen, och jag avslutar med detta, är jag fortfarande hoppfull. Som Alfonso X ”den lärde”, som var en filosofisk kung, sade, ”om Gud hade rådfrågat mig på skapelsens dag hade jag kunnat ge honom några användbara råd”. Varken rådet eller kommissionen är gudar, och vi är inte heller djävulen."@sv13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph