Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-12-04-Speech-3-019"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021204.2.3-019"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Cour des comptes, chers collègues, je crois que le rapport que l'ancien collègue Fabra Vallés nous présente aujourd'hui est important pour ce qu'il dit et ce qu'il laisse entendre. Il nous dit ainsi de manière très claire que les comptes de la Commission sont fiables, et également que, en dépit des critiques que l'on peut formuler à l'égard du système comptable, celui-ci n'est pas nécessairement à l'origine des fraudes. Voilà deux choses qui me semblent importantes dans le contexte du débat que nous animons. Cela dit, il va de soi, Monsieur le Président, mais surtout Madame la Commissaire, que ce Parlement est préoccupé par la situation du comptable de la Commission, et je dois dire franchement - même moi qui, comme vous le savez, observe toujours une attitude prudente face aux "scandales" - que certaines décisions, comme celle de ce matin, n'aident pas, à mon avis, la Commission à montrer qu'elle peut proposer une réforme du système comptable valable, et ce en toute bonne fois. Parfois je me dis, comme disaient les Latins, "on n'apprend rien" : Comment se fait-il que nous devions recourir à un scandale, à un miniscandale, à une minipolémique, pour qu'une réforme, dont vous-mêmes affirmez l'urgence, soit retardée si longtemps ? Voilà la question qu'on se pose effectivement. On attend avec impatience votre décision prochaine. Mais je pense effectivement, et la Cour des comptes le dit, que ceci n'a rien à voir avec la découverte des cas de fraudes ou de mauvaise gestion de la Commission, mais je pense en revanche qu'il est grand temps que cette réforme soit entamée, débattue, et qu'elle soit organisée dans toutes les institutions. C'est dommage qu'elle soit due à une situation que nous venons de connaître."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. formand for Revisionsretten, kære kolleger, jeg mener, at den betænkning, som vores kollega hr. Vallés fremlægger for os i dag, er vigtig på grund af dens indhold og tankerne bag. Han fortæller os således meget klart, at Kommissionens regnskaber er tvivlsomme og ligeledes, at der - på trods af den kritik, som man kan fremsætte mod regnskabssystemet - ikke nødvendigvis er tale om svig. Dette er to ting, der forekommer mig vigtige i forbindelse med den debat, vi fører i øjeblikket. Når dette er sagt, er det klart, hr. formand, men også fru kommissær, at Parlamentet er bekymret over den regnskabsmæssige situation i Kommissionen, og jeg må sige ligeud - selv jeg, der, som De ved, altid er forsigtig, når det kommer til "skandaler" - at visse beslutninger, som beslutningen her til morgen, efter min mening ikke hjælper Kommissionen til at vise, at den kan fremsætte et gyldigt reformforslag med henblik på regnskabssystemet - og dette i god tro. Nogle gange siger jeg til mig selv, som romerne sagde, "vi har intet lært". Hvordan kan det være, at vi må ty til en skandale, en miniskandale og en minipolemik, fordi en reform, som haster, det forsikrer De selv, bliver så forsinket? Det er det spørgsmål, der dukker op. Vi afventer med utålmodighed Deres næste beslutning. Men jeg tror faktisk ikke - som Revisionsretten også siger - at dette har noget at gøre med opdagelsen af svindel eller dårlig forvaltning i Kommissionen. Til gengæld mener jeg, at det er på høje tid, at denne reform bliver indledt, diskuteret og organiseret i alle institutioner. Det er en skam, at den skal afhænge af den situation, som vi nu har kendskab til."@da1
"Herr Präsident, Herr Präsident des Rechnungshofs, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich halte den Bericht, den unser ehemaliger Kollege Fabra Vallés uns heute vorlegt, sowohl hinsichtlich dessen, was er ausdrücklich sagt, als auch dessen, was zwischen den Zeilen steht, für wichtig. So heißt es in dem Bericht ganz klar, dass die Rechnungsführung der Kommission zuverlässig sei und dass bei aller Kritik, die man an dem Rechnungsführungssystem üben könne, dieses nicht notwendigerweise die Ursache für Betrugshandlungen sei. Diese zwei Dinge scheinen mir im Zusammenhang mit unserer Aussprache von Bedeutung zu sein. Es ist aber ganz selbstverständlich, Herr Präsident, und ich wende mich besonders an Sie, Frau Kommissarin, dass dieses Parlament sich um die Rechnungsführung der Kommission Sorgen macht. Ich muss ganz offen sagen – obwohl ich doch, wie Sie wissen, für meine Zurückhaltung gegenüber „Skandalen“ bekannt bin – dass bestimmte Entscheidungen, wie die von heute Vormittag, es aus meiner Sicht der Kommission nicht gerade leicht machen nachzuweisen, dass sie in der Lage ist, guten Glaubens eine sinnvolle Reform des Rechnungsführungssystems vorzuschlagen. Manchmal sage ich mir, wie die Lateiner sagten „man lernt nichts“: Wie kommt es denn, dass wir immer einen Skandal, einen Miniskandal oder eine Minipolemik brauchen, damit eine Reform, die Sie für dringlich halten, nicht so lange hinausgezögert wird? Diese Frage muss man sich wirklich stellen. Wir warten voller Ungeduld auf Ihre nächste Entscheidung. Aber ich meine, und der Rechnungshof spricht das aus, dass das nichts mit der Aufdeckung von Betrugsfällen oder Missmanagement seitens der Kommission zu tun hat; meiner Meinung nach ist es vielmehr höchste Zeit, dass diese Reform eingeleitet, diskutiert und in allen Institutionen organisiert wird. Schade ist nur, dass wir sie einer Situation verdanken wie der, von der wir gerade erfahren haben."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η έκθεση την οποία παρουσιάζει σήμερα ο πρώην συνάδελφός μας, κ. Fabra Vallés, είναι σημαντική λόγω των όσων λέει και των όσων αφήνει να εννοηθούν. Μας λέει λοιπόν, σαφέστατα, ότι οι έλεγχοι της Επιτροπής είναι αξιόπιστοι, καθώς επίσης και ότι, όσο και να κατακρίνουμε το οικονομικό σύστημα, δεν ευθύνεται απαραίτητα αυτό για τις απάτες. Αυτά τα δυο πράγματα μου φαίνονται σημαντικά στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξάγουμε. Επομένως, είναι ευνόητο, κύριε Πρόεδρε, και κυρίως κυρία Επίτροπε, ότι η λογιστική κατάσταση της Επιτροπής απασχολεί το Κοινοβούλιο αυτό, και οφείλω, ειλικρινά, να πω – ακόμα και εγώ που, όπως ξέρετε, διατηρώ πάντα μια προσεκτική συμπεριφορά απέναντι στα “σκάνδαλα” – ότι ορισμένες αποφάσεις, όπως η σημερινή, δεν βοηθούν, κατά τη γνώμη μου, την Επιτροπή να δείξει ότι μπορεί να προτείνει μεταρρύθμιση του ισχύοντος λογιστικού συστήματος και μάλιστα με καλή πίστη. Μερικές φορές λέω στον εαυτό μου, “δεν μαθαίνουμε τίποτα” ή, όπως έλεγαν οι Λατίνοι Πώς είναι δυνατόν να πρέπει να καταφεύγουμε σε κάποιο σκάνδαλο ή μίνι σκάνδαλο, σε κάποια μίνι συζήτηση, για να πετύχουμε την τόσο μεγάλη καθυστέρηση μιας μεταρρύθμισης, την οποία οι ίδιοι έχουμε χαρακτηρίσει επείγουσα; Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα. Περιμένουμε με ανυπομονησία την προσεχή απόφασή σας. Ωστόσο, πιστεύω, όπως εξάλλου λέει και το Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι αυτό δεν έχει να κάνει με την ανακάλυψη περιπτώσεων απάτης ή με την κακοδιαχείριση εκ μέρους της Επιτροπής, αλλά, αντίθετα, θεωρώ ότι είναι πλέον καιρός να ξεκινήσει αυτή η μεταρρύθμιση, να συζητηθεί και να αφορά όλα τα όργανα. Είναι όνειδος να οφείλεται σε μια κατάσταση που ζήσαμε πρόσφατα."@el8
"Mr President, Mr President of the Court of Auditors, ladies and gentlemen, I believe that the report which our former colleague, Mr Fabra Vallés, is presenting to us today is important in terms of what it says and what it suggests. It makes it very clear to us that the Commission’s accounts are reliable, and also that, despite the criticism that can be made of the accounting system, this system is not necessarily the root cause of fraud. These are two things that I feel are important in the context of the debate that we are holding. Having said that, it goes without saying, Mr President, but above all, Commissioner, that this House is concerned by the Commission’s accounting situation, and I must honestly say – even I who, as you know, always adopt a cautious attitude in the light of ‘scandals’ – that some decisions, such as the one taken this morning, do not, in my view, help the Commission to show that it can propose a legitimate reform of the accounting system and do this in good faith. I sometimes tell myself that ‘we are learning nothing’ or as the Latin saying goes . Why have we resorted to using a scandal, a mini-scandal, a mini-debate in order to delay a reform – reform which you yourselves have admitted is urgent – for such a long time? That is the question that is essentially being raised. We look forward to your forthcoming decision. I believe, however, and the Court of Auditors says this, that this has nothing to do with the discovery of cases of fraud or poor management by the Commission, but I feel, in fact, that it is high time that this reform got off the ground, is discussed, and that it is carried out in all the institutions. It is a shame that it is caused by a situation that we have recently experienced."@en3
"Señor Presidente, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, Señorías, considero que el informe que nos ha presentado hoy nuestro antiguo compañero, el señor Fabra Vallés, es importante en términos de lo que dice y de lo que sugiere. Nos deja muy claro que las cuentas de la Comisión son fiables y además que, a pesar de las críticas que se le pueden formular al sistema contable, éste no constituye necesariamente origen de fraude. Son dos aspectos que considero importantes en el contexto del debate que estamos manteniendo. Dicho esto, es obvio, señor Presidente, pero sobre todo, señora Comisaria, que esta Cámara está preocupada por la situación contable de la Comisión, y debo decir con la mano en el corazón – incluso yo que, como saben, siempre adopto una actitud prudente ante los «escándalos» – que algunas decisiones, tales como la adoptada esta mañana, no ayudan en mi opinión a la Comisión a demostrar que es capaz de proponer una auténtica reforma del sistema contable y a hacerlo de verdad. A veces me digo a mí mismo que «no estamos aprendiendo nada», o dicho en latín . ¿Por qué hemos recurrido a utilizar un escándalo, un mini-escándalo, un mini-debate para retrasar una reforma – reforma que ustedes mismos han admitido es urgente – durante tanto tiempo? Ésa es la cuestión que se está planteando en el fondo. Esperamos su inminente decisión. Creo sin embargo, y el Tribunal de Cuentas así lo afirma, que esto no tiene nada que ver con el descubrimiento de casos de fraude o mala gestión por parte de la Comisión, pero considero realmente que ya va siendo hora de que esta reforma despegue, se discuta y se ponga en práctica en todas las instituciones. Es una vergüenza que esté provocada por una situación que hemos sufrido recientemente."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa tilintarkastustuomioistuimen presidentti, hyvät parlamentin jäsenet, katson, että entisen kollegamme Fabra Vallésin meille tänään esittämä kertomus on tärkeä sisältönsä ja siinä esitettyjen ehdotusten vuoksi. Kertomuksessa tehdään selväksi, että komission kirjanpito on luotettavaa ja että kirjanpitojärjestelmään mahdollisesti kohdistuvasta kritiikistä huolimatta järjestelmä ei välttämättä ole tärkein petosten syy. Mielestäni nämä kaksi seikkaa ovat tärkeitä parhaillaan käymässämme keskustelussa. Arvoisa puhemies ja ennen kaikkea arvoisa komission jäsen, tämän vuoksi on itsestään selvää, että parlamentti on huolissaan komission kirjanpitotilanteesta, ja myös minun – joka, kuten tiedätte, usein suhtaudun varauksella niin sanottuihin skandaaleihin – on rehellisesti todettava, etteivät jotkin päätökset, esimerkiksi tänä aamuna tehty päätös, mielestäni auta komissiota osoittamaan, että se pystyy vilpittömin mielin tekemään perustellun ehdotuksen kirjanpitojärjestelmän uudistamisesta. Tapaan joskus todeta itsekseni, ettemme opi mitään eli latinaksi . Miksi olemme turvautuneet skandaaleihin, pienoisskandaaleihin tai suppeisiin keskusteluihin voidaksemme lykätä uudistusta – jonka olette itse todenneet olevan kiireellinen – näin kauan? Nimenomaan tämä kysymys nousee nyt esiin. Odotamme kärsimättöminä tulevaa päätöstänne. Katson kuitenkin tilintarkastustuomioistuimen tapaan, ettei tällä ole mitään tekemistä petosten havaitsemisen tai komission heikon hallinnoinnin kanssa. Mielestäni nyt on kuitenkin korkea aika aloittaa tämä uudistus, keskustella siitä ja toteuttaa se kaikissa toimielimissä. On sääli, että tähän on syynä tilanne, josta saimme juuri tietää."@fi5
"Signor Presidente, signor Presidente della Corte dei conti, onorevoli parlamentari, ritengo che la relazione presentataci oggi dal nostro ex collega Fabra Vallés sia importante sia per quanto afferma, che per quanto lascia intendere. Afferma difatti, in maniera assai chiara, che la contabilità della Commissione è affidabile e che, nonostante le critiche che si possono muovere nei confronti del sistema contabile, questo non è necessariamente all’origine delle frodi. Ecco due aspetti che mi sembrano importanti ai fini della discussione odierna. Ciò premesso, va da sé, signor Presidente, e soprattutto signora Commissario, che il Parlamento nutre preoccupazione in merito alle sorti del contabile della Commissione e, francamente, perfino io, che, come è noto, mantengo sempre un atteggiamento prudente di fronte agli “scandali”, devo dire che talune decisioni, quali quella di stamane, a mio giudizio non aiutano la Commissione a dimostrare che è in grado di proporre una valida riforma del sistema contabile, e ciò in assoluta buona fede. Talvolta mi viene da pensare, come dicevano i latini, che non si impara mai nulla: . Come si spiega che si debba ricorrere a uno scandalo, a un miniscandalo, a una minipolemica, allo scopo di ritardare a lungo una riforma di cui voi stessi sostenete l’urgenza? Effettivamente, ce ne chiediamo i motivi e aspettiamo con impazienza le vostre prossime decisioni. Tuttavia, a dire il vero, ritengo, così come afferma la Corte, che ciò non abbia nulla a che vedere con la scoperta di casi di frode o cattiva gestione da parte della Commissione, bensì, al contrario, credo sia tempo di discutere di riforme, di avviarle ed eseguirle nell’ambito di tutte le Istituzioni. E’ un peccato che lo si faccia poiché siamo venuti a conoscenza di determinate circostanze."@it9
"Mr President, Mr President of the Court of Auditors, ladies and gentlemen, I believe that the report which our former colleague, Mr Fabra Vallés, is presenting to us today is important in terms of what it says and what it suggests. It makes it very clear to us that the Commission’s accounts are reliable, and also that, despite the criticism that can be made of the accounting system, this system is not necessarily the root cause of fraud. These are two things that I feel are important in the context of the debate that we are holding. Having said that, it goes without saying, Mr President, but above all, Commissioner, that this House is concerned by the Commission’s accounting situation, and I must honestly say – even I who, as you know, always adopt a cautious attitude in the light of ‘scandals’ – that some decisions, such as the one taken this morning, do not, in my view, help the Commission to show that it can propose a legitimate reform of the accounting system and do this in good faith. I sometimes tell myself that ‘we are learning nothing’ or as the Latin saying goes . Why have we resorted to using a scandal, a mini-scandal, a mini-debate in order to delay a reform – reform which you yourselves have admitted is urgent – for such a long time? That is the question that is essentially being raised. We look forward to your forthcoming decision. I believe, however, and the Court of Auditors says this, that this has nothing to do with the discovery of cases of fraud or poor management by the Commission, but I feel, in fact, that it is high time that this reform got off the ground, is discussed, and that it is carried out in all the institutions. It is a shame that it is caused by a situation that we have recently experienced."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de voorzitter van de Rekenkamer, geachte collega’s, mijns inziens is het verslag dat onze voormalige collega Fabra Vallés ons vandaag voorlegt belangrijk om wat erin gezegd wordt en om wat het suggereert. Zo wordt zeer nadrukkelijk aangegeven dat de rekeningen van de Commissie betrouwbaar zijn, en dat het boekhoudsysteem, hoeveel kritiek daarop ook mogelijk is, niet per definitie de oorzaak is van de fraude. Dat zijn twee zaken die mijns inziens van belang zijn in het kader van het debat dat we hier vandaag voeren. Het spreekt echter vanzelf, mijnheer de Voorzitter, maar ik richt me nu vooral tot u, mevrouw de commissaris, dat dit Parlement zich zorgen maakt over de gang van zaken met betrekking tot de boekhouding van de Commissie, en ik moet u eerlijk zeggen – en u weet dat ik me altijd gereserveerd opstel bij “schandalen” – dat de Commissie met sommige besluiten, zoals het besluit van vanochtend, er in mijn ogen bepaald niet toe bijdraagt de twijfels weg te nemen ten aanzien van de vraag of ze in staat is een adequate hervorming van het boekhoudsysteem door te voeren en om dat te goeder trouw te doen. Soms denk ik: “We leren het nooit”, of om een Latijnse uitdrukking te gebruiken: Waarom is er een schandaal, een minischandaal, een kleine polemiek nodig? Hoe is het mogelijk dat een hervorming die u zelf dringend noemt zo lang uitgesteld is? Dat vragen wij ons natuurlijk af. We wachten vol ongeduld op uw volgende besluit. Ik denk overigens, en de Rekenkamer heeft dat ook aangegeven, dat dit alles niets te maken heeft met de geconstateerde gevallen van fraude of slecht beheer door de Commissie. Ik vind echter wel dat het hoog tijd is dat werk gemaakt wordt van deze hervorming, dat erover gediscussieerd wordt en dat ze in alle instellingen doorgevoerd wordt. Het is eigenlijk een schande dat een situatie zoals we die nu gezien hebben die hervorming noodzakelijk maakt."@nl2
"Senhor Presidente, Senhor Presidente do Tribunal de Contas, caros colegas, creio que o relatório que o antigo colega Fabra Vallés nos apresenta hoje se reveste de toda a importância, não só pelo que diz como pelo que dá a entender. Fabra Vallés deixa muito claro que as contas da Comissão são fiáveis, e também que, apesar das críticas que podemos formular em relação ao sistema contabilístico, este não está necessariamente na origem das fraudes. Estes são dois aspectos que me parecem importantes no contexto do debate que hoje realizamos. Dito isto, é evidente, Senhor Presidente, mas sobretudo Senhora Comissária, que este Parlamento está preocupado com a situação do sistema contabilístico da Comissão, e devo dizer francamente - mesmo eu, que como sabem, adopto sempre uma atitude prudente face aos "escândalos" - que certas decisões, como a de esta manhã, não ajudam, na minha opinião, a Comissão a mostrar que pode propor uma reforma válida do sistema contabilístico, e isto com toda a boa-fé. Por vezes, digo a mim próprio que "não estamos a aprender nada" ou, como diz o ditado latino Por que motivo fazemos uso de um escândalo, de um mini-escândalo ou de uma mini-polémica com o objectivo de atrasar uma reforma - reforma que os Senhores mesmo admitiram ser urgente - durante tanto tempo? Esta é a questão que, efectivamente, se coloca. Aguardamos com impaciência a vossa próxima decisão. Contudo, entendo, e o Tribunal de Contas afirma-o, que isto nada tem a ver com a descoberta de casos de fraude ou má gestão da Comissão, mas, em contrapartida, considero que já é tempo de se dar início a esta reforma, de a debater e de a levar a cabo em todas as Instituições. É pena que seja movida por uma situação como a que vivemos recentemente."@pt11
"Herr talman, herr ordförande i revisionsrätten, kära kolleger! Jag tycker att den rapport som vår tidigare kollega Fabra Vallés lägger fram i dag är viktig med tanke på vad den innehåller och vad den låter oss förstå. Man säger där mycket tydligt att kommissionens räkenskaper är tillförlitliga, och trots den kritik man kan ha mot redovisningssystemet är detta inte nödvändigtvis orsaken till bedrägerierna. Det är två saker som förefaller mig viktiga i den debatt vi nu har. Det är självklart, herr talman, men framför allt fru kommissionär, att parlamentet oroas av situationen för kommissionens räkenskapsförare, och jag måste uppriktigt säga – till och med jag som, det vet ni, alltid har en försiktig inställning till ”skandaler” – att vissa beslut, såsom det som fattades i förmiddags, enligt min uppfattning inte hjälper kommissionen att visa att den kan föreslå en godtagbar reform av redovisningssystemet, och detta helt uppriktigt. Ibland tänker jag som latinarna, ”vi har inte lärt oss något”: ” ”. Hur kommer det sig att vi måste använda oss av en skandal, en miniskandal, en minipolemik, för att en reform, som ni själva anser är brådskande, skall bli så försenad? Det är den fråga man faktiskt ställer sig. Vi inväntar otåligt ert kommande beslut. Men jag tror faktiskt, och revisionsrätten säger det också, att detta inte har något att göra med upptäckten av bedrägerifallen eller kommissionens dåliga förvaltning. Jag tror däremot att det är hög tid att denna reform inleds och diskuteras och att den genomförs inom alla institutioner. Det är synd att den beror på en situation som vi just fått kännedom om."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
""a portet ut scandala eveniat!""11
""a portet ut scandala eveniat !""6
"Oportet ut scandala eveniat!"2
"a portet ut scandala eveniat!"13
"oportet ut scandala eveniat"5
"«oportet ut scandala eveniat!»"8
"«oportet ut scandala eveniat»"12
"“Oportet ut scandala eveniat!”"9
"„oportet ut scandala eveniat!“"7

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph