Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-11-21-Speech-4-138"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021121.4.4-138"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Em Estocolmo (Junho de 2001), o Conselho Europeu estabeleceu o objectivo de reduzir até 2003 o peso global dos auxílios estatais em relação ao PIB, sobretudo dos auxílios e sectoriais. Ora, o Conselho de Barcelona (Março de 2002) veio confirmar esta orientação e apelou à reorientação daqueles auxílios para objectivos transversais de interesse comum, como a coesão económica e social, e a fazê-los incidir nos segmentos do mercado reconhecidos como deficitários. Considero os auxílios de Estado um mecanismo de flexibilidade indispensável para corrigir assimetrias e enfrentar dificuldades especiais, no quadro das regras europeias de disciplina da concorrência, pelo que a legitimidade da sua utilização nunca deva ser questionada, embora esta deva ocorrer em termos moderados e justificados. Na circunstância em concreto que determinou este relatório, saúdo a diminuição patenteada dos auxílios estatais concedidos e a sua reorientação para objectivos horizontais - PME, Ambiente, I[amp]D, Emprego-Formação -, que extravasam o âmbito estrito da eficiência económica conjuntural, mas promovem antes uma melhor preparação dos agentes económicos e dos Estados-Membros no quadro do Mercado Interno. Não concordo, enfim, com o pedido do relator no sentido de alargar o procedimento de co-decisão a este domínio. E regozijo-me com as emendas aprovadas em diversas votações na especialidade, que – embora a contragosto do relator – melhoraram significativamente o texto final da resolução. ***"@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"I Stockholm (juni 2001) opstillede Det Europæiske Råd en målsætning inden 2003 om at begrænse den samlede statsstøtte udtrykt i procent af BNP, hovedsagelig ad hoc-støtte og sektorstøtte. Det Europæiske Råd i Barcelona (marts 2002) bekræftede dette og opfordrede til at rette støtten mod horisontale mål af fælles interesse, herunder økonomisk og social samhørighed, og sætte den ind, hvor der kan påvises markedssvigt. Jeg mener, at statsstøtte er et uundværligt fleksibilitetsredskab til at korrigere asymmetrier og løse særlige problemer inden for rammerne af de europæiske konkurrenceregler, hvorfor man ikke bør betvivle dens rimelighed, idet støtte dog bør ydes velbegrundet og kun i moderat omfang. I den konkrete sammenhæng, der angår denne betænkning, hilser jeg den klare reduktion i statsstøtten velkommen og dens reorientering mod horisontale mål - SMV, miljø, forskning og udvikling, uddannelse og beskæftigelse - der rækker ud over den konjunkturrelaterede økonomiske effektivitets snævre rammer og i stedet fremmer de økonomiske aktørers og medlemsstaternes kvalifikationsniveau inden for det indre marked. Jeg er imidlertid ikke enig med ordføreren, når han ønsker at udvide den fælles beslutningsprocedure til også at omfatte dette område, og jeg glæder mig over de forbedringer, som de enkelte afstemninger har afstedkommet, og som - selv om ordføreren ikke måtte mene det - har forbedret beslutningens endelige tekst betragteligt. ***"@da1
". Im Juni 2001 in Stockholm hat der Europäische Rat das Ziel festgelegt, bis 2003 den Gesamtanteil staatlicher Beihilfen am BIP zu senken, insbesondere bei Ad-hoc-Beihilfen und sektoralen Beihilfen. Der Europäische Rat von Barcelona im März 2002 hat diese Ausrichtung bestätigt und die Mitgliedstaaten aufgerufen, solche Beihilfen auf horizontale Ziele von gemeinsamem Interesse wie den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt auszurichten und sie nur bei eindeutig ermittelten Fehlentwicklungen des Marktes einzusetzen. Nach meinem Dafürhalten sind staatliche Beihilfen ein unabdingbares Flexibilitätsinstrument, um im Rahmen der europäischen Wettbewerbsregeln Asymmetrien zu beseitigen, weshalb die Legitimität ihrer Anwendung nicht in Frage gestellt werden darf, die gleichwohl moderat und gerechtfertigt sein muss. Unter den konkreten Umständen, die zur Erarbeitung dieses Bericht führten, begrüße ich die deutliche Reduzierung der gewährten staatlichen Beihilfen und ihre Neuausrichtung auf horizontale Ziele – KMU, Umwelt, Forschung und Entwicklung, Beschäftigung und Ausbildung –, die über den strengen Rahmen der wirtschaftlichen Effektivität hinausgehen, aber der Vorbereitung der Wirtschaftsakteure und der Mitgliedstaaten auf den Binnenmarkt eher dienlich sind. Die Forderung des Berichterstatters nach einer Ausdehnung des Mitentscheidungsverfahrens auf diesen Bereich teile ich jedoch nicht. Ich begrüße die in verschiedenen Teilabstimmungen angenommenen Änderungen, die – auch wenn es dem Berichterstatter vielleicht nicht gefällt – den endgültigen Text der Entschließung erheblich verbesserten. ***"@de7
". Στη Στοκχόλμη τον Ιούνιο του 2001, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε τον στόχο για τη μείωση του συνολικού επιπέδου κρατικών ενισχύσεων ως ποσοστό του ΑΕγχΠ έως το 2003, ειδικά όσον αφορά τις και τις τομεακές ενισχύσεις. Το Συμβούλιο της Βαρκελώνης τον Μάρτιο του 2002 επισφράγισε αυτήν την πρόθεση, καλώντας τα κράτη μέλη να αναδιοχετεύσουν αυτές τις ενισχύσεις σε οριζόντιους στόχους κοινής ωφέλειας, όπως η οικονομική και κοινωνική συνοχή, και να τις επικεντρώσουν σε διαγνωσμένες αποτυχίες της αγοράς. Πιστεύω ότι οι κρατικές ενισχύσεις είναι ένα μέσο ευελιξίας ζωτικής σημασίας για την εξισορρόπηση ανισοτήτων και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού, γεγονός που σημαίνει ότι η θεμιτή χρήση τους δεν πρέπει ποτέ να αμφισβητηθεί, αν και πρέπει να γίνεται με ήπιο και αιτιολογημένο τρόπο. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο που οδήγησε στην κατάρτιση αυτής της έκθεσης, χαιρετίζω τη σαφή μείωση των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται και την αναδιοχέτευσή τους σε οριζόντιους στόχους, όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το περιβάλλον, η έρευνα και η ανάπτυξη, η απασχόληση και η κατάρτιση, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην αυστηρή εντολή της οικονομικής αποδοτικότητας, αλλά προωθούν την καλύτερη προετοιμασία των οικονομικών παραγόντων και των κρατών μελών για την εσωτερική αγορά. Τέλος, διαφωνώ με το αίτημα του εισηγητή για επέκταση της διαδικασίας συναπόφασης στον συγκεκριμένο τομέα. Χαιρετίζω τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν σε διάφορες μεμονωμένες ψηφοφορίες, οι οποίες, παρά την πιθανή δυσαρέσκεια του εισηγητή, βελτίωσαν σημαντικά το τελικό κείμενο του ψηφίσματος. ***"@el8
". In Stockholm, in June 2001, the European Council adopted the objective of reducing the overall level of State aid as a percentage of GDP by 2003, particularly ad hoc and sectoral aid. The Barcelona Council of March 2002 confirmed this intention, calling on Member States to redirect such aid towards horizontal objectives of common interest, including economic and social cohesion, and target it to identified market failures. I believe State aid to be a flexibility instrument that is crucial to correcting disparities and to addressing specific problems under European competition rules, which means that the legitimacy of its use should never be questioned, although it must be undertaken in a moderate and justifiable way. In the specific context that led to the drafting of this report, I welcome the clear reduction in State aid granted and its redirection towards horizontal objectives, such as SMEs, the environment, R[amp]D, employment and training, which fall beyond the strict remit of economic efficiency, but promote the better preparation of economic actors and Member States for the internal market. Lastly, I disagree with the rapporteur’s call for the codecision procedure to be extended to this field. I welcome the amendments that have been adopted in various individual votes which, although the rapporteur might not like it, have significantly improved the final text of the resolution. ***"@en3
"El Consejo Europeo estableció en Estocolmo, en junio de 2001, el objetivo de reducir antes de 2003 el peso global de las ayudas estatales, sobre todo las ayudas ad hoc y sectoriales, en proporción al PIB. El Consejo de Barcelona de marzo 2002 vino a confirmar esta orientación, invitando a los Estados miembros a reorientar dicha ayuda a objetivos horizontales de interés común, incluida la cohesión económica y social, y enfocarla a segmentos de mercado reconocidos como deficitarios. Considero las ayudas estatales un instrumento de flexibilidad que resulta esencial para corregir disparidades y para abordar problemas específicos dentro de las reglas de competencia europeas, lo que significa que no debería cuestionarse nunca la legitimidad de su aplicación, aunque deba producirse en términos moderados y justificables. En el contexto específico que llevó a la redacción de este informe, acojo con agrado la notable reducción de las ayudas estatales concedidas y su reorientación hacia objetivos horizontales, tales como las PYME, el entorno, el I+D, el empleo y la formación, que rebasan el ámbito estricto de la eficacia económica, pero promueven una mejor preparación de los agentes económicos y los Estados miembros para el mercado interior. Finalmente, discrepo con el llamamiento del ponente a favor de ampliar el procedimiento de codecisión a este ámbito. Saludo con beneplácito las enmiendas que han sido aprobadas en varias votaciones individuales que, aunque no le agrade al ponente, han mejorado notablemente la redacción final de la resolución. ***"@es12
". Eurooppa-neuvosto hyväksyi Tukholmassa kesäkuussa 2001 tavoitteen, jonka mukaan valtiontukien yleistasoa ja etenkin tapauskohtaista ja alakohtaista tukea vähennettäisiin suhteessa BKT:hen vuoteen 2003 mennessä. Maaliskuussa 2002 järjestetty Barcelonan Eurooppa-neuvosto vahvisti tämän suuntauksen ja kehotti jäsenvaltioita suuntaamaan tuen uudelleen laaja-alaisiin yhteistä etua koskeviin tavoitteisiin, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus mukaan lukien, sekä kohdentamaan sen markkinoilla havaittuihin ongelmakohtiin. Itse näen valtiontuet joustojen välineenä, joka on välttämätön erojen korjaamisessa ja erityisongelmien ratkaisemisessa Euroopan kilpailusääntöjen nojalla, mikä tarkoittaa, ettei niiden käytön oikeutusta pidä koskaan kyseenalaistaa, vaikka sen on tapahduttava maltillisella ja hyväksyttävällä tavalla. Kannatan tämän mietinnön laatimiseen johtaneessa erityistapauksessa valtiontukien myöntämisen vähentämistä ja niiden uudelleen suuntaamista horisontaalisiin tavoitteisiin, kuten pk-yrityksiin, ympäristöön, tutkimukseen ja kehitykseen sekä koulutukseen ja työllisyyteen, jotka ovat varsinaisen taloudellisen tehokkuuden ulkopuolella mutta joilla edistetään taloudellisten toimijoiden ja jäsenvaltioiden valmistautumista sisämarkkinoihin. En yhdy esittelijän kehotukseen yhteispäätösmenettelyn ulottamiseksi näihin kysymyksiin. Kannatan tarkistuksia, jotka on hyväksytty erillisissä äänestyksissä, jotka ovat parantaneet merkittävästi lopullista päätöslauselmatekstiä, vaikkei esittelijä kenties tästä pidäkään. ***"@fi5
"À Stockholm, en juin 2001, le Conseil européen s’est fixé pour objectif à l’horizon 2003 de réduire le poids global des aides d’État par rapport au PIB, surtout le poids des aides et sectorielles. Le Conseil de Barcelone (mars 2002) est venu confirmer cette orientation et en appelle à la réorientation de ces aides vers les objectifs horizontaux d’intérêt commun, comme la cohésion économique et sociale ; il les fait peser sur les segments du marché reconnus comme déficitaires. J’estime que les aides d’État constituent un mécanisme de flexibilité indispensable pour corriger les asymétries et faire face à des difficultés spéciales dans le cadre du droit européen de la concurrence. La légitimité de l’utilisation de ces aides ne peut donc pas être mise en doute, bien qu’elle doive être modérée et justifiée. Dans les circonstances concrètes qui ont déterminé ce rapport, je salue la diminution évidente des aides d’État qui ont été octroyées et leur réorientation vers des objectifs horizontaux - PME, environnement, recherche et développement, emploi et formation -, qui sortent du cadre étroit de l’efficacité économique conjoncturelle, mais favorisent plutôt une meilleure préparation des agents économiques et des États membres dans le cadre du marché intérieur. Je ne suis pas d’accord enfin avec la demande du rapporteur en vue de l’extension de la procédure de codécision à ce domaine. Je me réjouis des amendements adoptés lors de divers votes spéciaux, qui améliorent de manière significative le texte final de la résolution - même s'ils ne plaisent pas au rapporteur. ***"@fr6
"Nel giugno 2001 il Consiglio europeo di Stoccolma ha fissato l’obiettivo della riduzione, entro il 2003, del livello totale di aiuti di Stato in rapporto al PIL, soprattutto per gli aiuti e gli aiuti settoriali. Nel marzo 2002 il Consiglio di Barcellona ha confermato l’intenzione chiedendo agli Stati membri di riorientare tali aiuti verso obiettivi orizzontali di interesse comune, tra cui la coesione sociale ed economica, e di destinarli a carenze ben individuate nei mercati. Credo che gli aiuti di Stato siano uno strumento di flessibilità, essenziale nel correggere disparità e nell’affrontare problemi specifici ai sensi delle norme europee in materia di concorrenza; in altre parole, anche se gli aiuti di Stato vanno usati con moderazione in casi legittimi, la liceità del loro impiego non andrebbe mai messa in discussione. Nel contesto specifico dell’elaborazione della presente relazione, accolgo con favore la netta riduzione degli aiuti di Stato concessi e il loro riorientamento verso obiettivi orizzontali come le piccole e medie imprese, l’ambiente, la ricerca e lo sviluppo, l’occupazione e la formazione, che restano al di fuori dell’ambito ristretto dell’efficienza economica, ma che promuovono una migliore preparazione al mercato interno per gli attori economici e gli Stati membri. Dissento infine dalla richiesta del relatore di estendere a questo campo la procedura di codecisione. Apprezzo gli emendamenti adottati nelle varie votazioni per parti separate che, pur non piacendo forse al relatore, hanno migliorato in modo significativo il testo finale della risoluzione. ***"@it9
". In Stockholm, in June 2001, the European Council adopted the objective of reducing the overall level of State aid as a percentage of GDP by 2003, particularly ad hoc and sectoral aid. The Barcelona Council of March 2002 confirmed this intention, calling on Member States to redirect such aid towards horizontal objectives of common interest, including economic and social cohesion, and target it to identified market failures. I believe State aid to be a flexibility instrument that is crucial to correcting disparities and to addressing specific problems under European competition rules, which means that the legitimacy of its use should never be questioned, although it must be undertaken in a moderate and justifiable way. In the specific context that led to the drafting of this report, I welcome the clear reduction in State aid granted and its redirection towards horizontal objectives, such as SMEs, the environment, R[amp]D, employment and training, which fall beyond the strict remit of economic efficiency, but promote the better preparation of economic actors and Member States for the internal market. Lastly, I disagree with the rapporteur’s call for the codecision procedure to be extended to this field. I welcome the amendments that have been adopted in various individual votes which, although the rapporteur might not like it, have significantly improved the final text of the resolution. ***"@lv10
"De Europese Raad heeft in juni 2001 in Stockholm besloten de overheidssteun uitgedrukt als percentage van het BBP in 2003 terug te brengen. Het ging dan in de eerste plaats om ad-hocsteun en steun aan bepaalde sectoren. Tijdens de Raad van Barcelona van 2002 is dit voornemen herhaald – de lidstaten werden opgeroepen dit soort steun door te sluizen naar horizontale doelstellingen van algemeen nut (waaronder ook economische en sociale cohesie) en ze in te zetten op die segmenten van de markt die niet goed functioneren. Ik geloof dat overheidssteun een flexibiliteitsinstrument is dat een belangrijke rol kan vervullen bij het rechtzetten van asymmetrische toestanden. Het kan verder als instrument worden ingezet bij het oplossen van specifieke problemen, één en ander binnen het kader van de Europese mededingingsregels. De legitimiteit van dit soort steun mag dus nooit in twijfel worden getrokken. Overheidssteun moet natuurlijk wel op een bescheiden wijze worden gebruikt, en er moet altijd een rechtvaardigingsgrond zijn. Gelet op de specifieke context waarin dit verslag tot stand is gekomen, ben ik voorstander van het terugbrengen van de overheidssteun en het doorsluizen van deze middelen naar horizontale doelstellingen, zoals kleine en middelgrote ondernemingen, het milieu, onderzoek en ontwikkeling, werkgelegenheid en opleidingen. Deze doelstellingen vallen strikt genomen niet onder het begrip economische doeltreffendheid, maar ze dragen er wel toe bij dat de participanten in de economie en de lidstaten beter op de interne markt voorbereid zijn. Tot slot moet ik opmerken dat ik het niet eens ben met het pleidooi van de rapporteur om op dit gebied de medebeslissingsprocedure te laten gelden. Ik ben het eens met de amendementen die in de verschillende stemmingen in onderdelen zijn aangenomen. De rapporteur zal er wel niet zo heel blij mee zijn, maar volgens mij verbeteren ze de uiteindelijke tekst van de resolutie. ***"@nl2
"I Stockholm (juni 2001) fastställde Europeiska rådet målet att fram till 2003 minska de statliga stödens övergripande storlek i förhållande till BNI, framför allt stöd och sektoriella stöd. Rådet i Barcelona (mars 2002) bekräftade denna inriktning och efterlyste en omorientering av stöden till allmänna mål av gemensamt intresse, som den ekonomiska och sociala sammanhållningen, och att dessa skall påverka de marknadssegment som anses bristfälliga. Jag anser att de statliga stöden är en oumbärlig flexibel mekanism för att korrigera asymmetrier och ta itu med speciella svårigheter inom ramen för de europeiska konkurrensbestämmelserna, varför legitimiteten i deras användning aldrig kan ifrågasätts, även om detta bör ske i måttliga och motiverade termer. I den konkreta kontext som detta betänkande skrivits gratulerar jag till den tydliga minskningen av beviljade statliga stöd och dessas omorientering till övergripande mål, små och medelstora företag, miljö, forskning och teknisk utveckling, sysselsättning och utbildning, vilka omfattar mer än den strikta ekonomiska konjunkturella effektiviteten, och som snarare främjar en bättre förberedelse av de ekonomiska operatörerna och medlemsstaterna på den inre marknaden. Jag håller slutligen inte med om föredragandens begäran om att utöka medbeslutandeförfarandet på detta område. Jag välkomnar också de ändringsförslag som har godkänts i olika speciella omröstningar som, även om föredraganden inte håller med, har förbättrat den slutgiltiga resolutionstexten. ***"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph