Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-11-20-Speech-3-373"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021120.12.3-373"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Kommissar, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Das von der Kommission gesteckte Ziel, Europa wieder eine führende Rolle bei der Forschung in Biowissenschaften und Biotechnologie zu verschaffen, begrüße ich außerordentlich. Die vorgeschlagene Strategie bleibt dennoch weit hinter den Erwartungen zurück. Ich danke deshalb Frau Damião sehr für den umfassenden Bericht, der das Strategiepapier der Kommission in vielen Bereichen konkretisiert. Europa muss wieder eine aktive Rolle übernehmen, um den Anschluss in dieser Spitzentechnologie nicht zu verlieren. Dies gilt vor allem für die sogenannte grüne Gentechnik - also für den Landwirtschaftsbereich. Grundvoraussetzung ist die Schaffung von wirkungsvollen, berechenbaren und stabilen gesetzlichen Rahmenbedingungen, sowohl für die Landwirtschaft als auch für die Biotech-Industrie in Europa. Sie müssen insbesondere mit den WTO-Regeln in Einklang stehen und die Koexistenz aller landwirtschaftlichen Produktionsformen gewährleisten. Die Aufhebung des De facto-Zulassungsmoratoriums ist die Voraussetzung für mehr Planungssicherheit für Unternehmen und Landwirtschaft. Das Moratorium schadet insbesondere den innovativen KMU in Europa und widerspricht der Zielsetzung von Lissabon. Innerhalb der Kommission und innerhalb der europäischen Institutionen soll eine gezielte europäische Politik zugunsten des verfolgt werden. In Anlehnung an das erfolgreiche Konzept von könnten dieselben Prioritäten übergreifend durch verschiedene Generaldirektionen in der Kommission verfolgt werden. Folgende weitere Punkte sind von Bedeutung: die Förderung des Aufbaus von Biotechnologie und anderen Technologietransfermodellen, der Zugang zu Risikokapital, insbesondere für und KMU in der Biotechnologieforschung, die Einrichtung eines europäischen Patents, eine transparente und wissenschaftlich untermauerte Informationspolitik seitens der Behörden, der Unternehmen und der Wissenschaft."@de7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. kommissær, kære kolleger, jeg finder Kommissionens mål om atter at give Europa en førende rolle inden for forskning i biovidenskaberne og bioteknologi yderst positivt. Den strategi, der forslås, lever imidlertid langtfra op til forventningerne. Jeg takker derfor fru Damãio for den omfattende betænkning, som på mange felter konkretiserer Kommissionens strategipapir. Europa må atter indtage en aktiv rolle for ikke at miste kontakten til denne førende teknologi. Det gælder især for den såkaldte grønne genteknik, altså for landbrugsområdet. Det er en grundlæggende forudsætning, at der skabes effektive, forudsigelige og stabile lovmæssige rammebetingelser, både for landbruget og for bioteknikindustrien i Europa. De skal især være i harmoni med WTO-reglerne og sikre sameksistensen mellem alle produktionsformer i landbruget. For at give virksomheder og landbrug større planlægningssikkerhed er det nødvendigt, at de facto-godkendelsesmoratoriet ophæves. Moratoriet skader især de innovative små og mellemstore virksomheder i Europa og er i modstrid med målsætningen fra Lissabon. Inden for Kommissionen og inden for de europæiske institutioner skal der føres en målrettet europæisk politik til fordel for Europe. Efter samme mønster som det succesrige Europe-koncept kunne forskellige generaldirektorater i Kommissionen generelt følge de samme prioriteter. Følgende punkter er desuden også vigtige. At støtte oprettelsen af bioteknologi og andre teknologitransfermodeller, adgangen til risikovillig kapital, særligt til virksomhedsopstart og små og mellemstore virksomheder inden for bioteknologiforskningen, oprettelse af et europæisk patent samt en gennemsigtig og videnskabeligt velunderbygget informationspolitik fra myndighedernes, virksomhedernes og videnskabens side."@da1
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, επικροτώ θερμά τον στόχο της Επιτροπής να δώσει στην Ευρώπη και πάλι έναν ηγετικό ρόλο στο πεδίο των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας. Ωστόσο, η προτεινόμενη στρατηγική υστερεί κατά πολύ σε σχέση με τις προσδοκίες. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Damião για την εμπεριστατωμένη της έκθεση, η οποία αποσαφηνίζει τη στρατηγική της Επιτροπής σε πολλούς τομείς. Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει ενεργητικό ρόλο για μια ακόμη φορά, εάν δεν θέλουμε να χάσει έδαφος σε αυτήν την τεχνολογία αιχμής. Τούτο ισχύει ιδίως για την αποκαλούμενη πράσινη γενετική τεχνολογία – δηλαδή για τον τομέα της γεωργίας. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η δημιουργία αποτελεσματικού, προβλέψιμου, και σταθερού κανονιστικού πλαισίου, τόσο για τη γεωργία όσο και για τη βιοτεχνολογική βιομηχανία. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να είναι συμβατό ειδικά με τους κανόνες του ΠΟΕ και να διασφαλίζει τη συνύπαρξη όλων των μορφών γεωργικής παραγωγής. Η άρση του εκ των πραγμάτων ισχύοντος μορατόριουμ για εγκρίσεις προϊόντων αποτελεί προϋπόθεση για περισσότερη ασφάλεια κατά τον σχεδιασμό στον τομέα των επιχειρήσεων και στη γεωργία. Το μορατόριουμ βλάπτει ιδίως τις καινοτόμες ΜΜΕ στην Ευρώπη και έρχεται σε σύγκρουση με τους στόχους της Λισαβόνας. Εντός της Επιτροπής και εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων θα πρέπει να ασκηθεί μια στοχοθετημένη ευρωπαϊκή πολιτική για την προώθηση της “Β-Ευρώπης”. Με βάση το επιτυχημένο σχέδιο της “ τη ηλεκτρονικής Ευρώπης, θα μπορούσαν να ακολουθηθούν οι ίδιες προτεραιότητες, με βάση μια πολιτική που θα διατρέχει διάφορες Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής. Περαιτέρω κεντρικής σημασίας σημεία είναι, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της ανάπτυξης των bio-clusters και άλλων προτύπων μεταφοράς τεχνολογίας, η πρόσβαση σε κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου ιδίως για νέες επιχειρήσεις και για ΜΜΕ στον τομέα της βιοτεχνολογικής έρευνας, η δημιουργία ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, διαφανής και επιστημονικά θεμελιωμένη πολιτική ενημέρωσης από την πλευρά των αρχών, των επιχειρήσεων και των επιστημονικών φορέων."@el8
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I greatly welcome the Commission's objective of again giving the EU a leading role in the field of life sciences and biotechnology. However, the proposed strategy lags far behind expectations. I would therefore like to thank Mrs Damião very much for her comprehensive report which clarifies the Commission's strategy document in many respects. Europe must take on a pro-active role once again if it is not to lose ground in this sophisticated area of technology. This applies especially to 'green' genetic engineering – in other words, to agriculture. A prerequisite is the establishment of an effective, predictable and stable legal framework, both for agriculture and for the biotech industry in Europe. This framework must comply, in particular, with WTO rules and safeguard the coexistence of all forms of agricultural production. The removal of the de facto moratorium for product approvals is the precondition for more planning security for companies and the agricultural sector. The moratorium is especially harmful to innovative SMEs in Europe and conflicts with the Lisbon objectives. Within the Commission, and within the European institutions, a targeted European policy to promote a ‘B-Europe’ policy must be promoted. Based on the successful concept of Europe, these same priorities could be pursued on an overarching basis by several of the Commission's Directorates-General. Further key points include: support for the development of bioclusters and other models for technological transfer, easier access to risk capital, especially for start-ups and SMEs in biotech research, the introduction of a European patent, and a transparent and scientifically based information policy on the part of the authorities, companies and the scientific establishment."@en3
"Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, acojo favorablemente el objetivo de la Comisión de recuperar la voz cantante para la UE en el ámbito de las ciencias de la vida y la biotecnología. Sin embargo, la estrategia propuesta no responde suficientemente a las expectativas. Me gustaría agradecerle con toda sinceridad a la Sra. Damião el que haya realizado un extenso informe que aclara muchos aspectos del documento de estrategia de la Comisión. Europa debe adoptar de nuevo un papel activo si no quiere perder comba en este ámbito tan sofisticado de la tecnología. Hablamos en particular de la ingeniería genética «verde», es decir, de la agricultura. Un requisito es el establecimiento de un marco jurídico efectivo, predecible y estable para la agricultura y para la industria biotecnológica en Europa. Este marco debe cumplir en particular las normas de la OMC y salvaguardar la coexistencia de toda forma de producción agrícola. Eliminar las moratorias que pesan sobre la aprobación de productos es condición necesaria para ofrecer una garantía de planificación a las empresas y al sector agrario. La moratoria es especialmente dañina para las PYME más innovadoras en Europa y entra en conflicto con los objetivos de Lisboa. En el seno de la Comisión, y en el de las instituciones europeas, debe lanzarse una política «B-Europe», que promueva un calendario en el ámbito de la biotecnología. Estas mismas prioridades, basadas en el famoso concepto de « Europe», podrían aplicarse sobre una base integrada por diversas Direcciones Generales de la Comisión. Otros puntos clave incluyen: apoyo al desarrollo de bioagrupaciones y otros modelos de transferencia tecnológica; acceso más fácil al capital riesgo, en especial para las empresas de reciente creación y a las PYME dedicadas a la investigación biotecnológica; introducción de una patente europea y de una política de información transparente y de carácter científico por parte de autoridades, empresas y científicos."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, suhtaudun erittäin myönteisesti komission tavoitteeseen saada jälleen EU:lle johtava asema biotieteiden ja biotekniikan alalla. Ehdotetulta strategialta odotettiin kuitenkin paljon enemmän. Haluaisin siksi kiittää kollega Damiãoa suuresti hänen tekemästään kattavasta työstä, jossa selvitetään monessa suhteessa komission strategia-asiakirjaa. Euroopan unionin on jälleen otettava itselleen aktiivinen rooli, mikäli se aikoo säilyttää jalansijansa tällä huipputeknologian alalla. Tämä koskee erityisesti ns. vihreää geenitekniikkaa eli maataloutta. Eräs ennakkoehto on, että Eurooppaan luodaan tehokas, ennakoitava ja vakaa oikeuskehys niin maataloutta kuin bioteollisuuttakin varten. Tässä kehyksessä on noudatettava erityisesti WTO:n määräyksiä ja turvattava maataloustuotannon kaikkien muotojen rinnakkaiselo. Tosiasiallisen käyttökiellon poistaminen tuotteiden hyväksynnältä on edellytyksenä sille, että yhtiöissä ja maatalousalalla voidaan suunnitella tulevaisuutta varmemmalta pohjalta. Käyttökielto on erityisen haitallinen Euroopan innovatiivisille pk-yrityksille ja ristiriidassa Lissabonissa asetettujen tavoitteiden kanssa. Komissiossa ja Euroopan unionin toimielimissä on edistettävä kohdennettua eurooppalaista politiikkaa "B-Eurooppa"-politiikan edistämiseksi. Useat komission eri pääosastot voisivat tavoitella yleisesti näitä samoja painopistealueita ottamalla lähtökohdakseen hyvin menestyneen Europe-aloitteen. Muita avainkohtia ovat bioklustereiden ja muiden teknologiasiirron mallien kehittämiselle annettava tuki, riskipääoman saatavuus erityisesti biotekniikan alan tutkimuksen uusille yrityksille ja pk-yrityksille, eurooppalaisen patentin käyttöönotto sekä viranomaisten, yhtiöiden ja tiedemaailman harjoittama avoin ja tieteeseen perustuva tiedotuspolitiikka."@fi5
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, l'objectif que s'est fixé la Commission de redonner un rôle majeur à la recherche en matière des sciences du vivant et de la biotechnologie me fait énormément plaisir. Toutefois, la stratégie proposée est loin de répondre aux attentes. C'est pourquoi je remercie Mme Damião pour son rapport complet, qui concrétise à de nombreux égards le document de stratégie de la Commission. L'Europe doit à nouveau assumer un rôle actif afin de rester accrochée au wagon de la biotechnologie. Cela est surtout valable pour ce que l'on appelle le génie génétique vert - qui se rapporte à l'agriculture. La condition préalable est la mise en place de fondements juridiques efficaces, prévisibles et stables, aussi bien pour l'agriculture que pour le secteur de la biotechnologie en Europe. Vous devez en particulier vous conformer aux règles de l'OMC et garantir la coexistence de toutes les formes de production agricoles. La levée du moratoire d'autorisation de facto est nécessaire pour garantir une meilleure sécurité de planification pour les entreprises et pour l'agriculture. Le moratoire nuit en particulier aux PME européennes innovantes et va à l'encontre de l'objectif visé par Lisbonne. Une politique européenne ciblée, une politique "B-Europe" en matière de biotechnologie, doit être poursuivie au sein de la Commission et des institutions européennes. Suivant le concept avéré de l' ces mêmes priorités pourraient être poursuivies par différentes directions générales au sein de la Commission. Les points suivants sont importants : promouvoir la création de pôles biotechnologiques et d'autres modèles de transfert de technologie, un meilleur accès au capital à risque, en particulier pour les start-ups et les PME actives dans la recherche biotechnologique, la création d'un brevet européen, et une politique d'information transparente étayée scientifiquement dans le chef des autorités, des entreprises et des milieux scienctifiques."@fr6
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, accolgo con estremo favore l’obiettivo della Commissione di conferire ancora una volta all’Unione europea un ruolo di punta nel settore delle scienze della vita e della biotecnologia, ma la strategia proposta è di gran lunga inferiore alle aspettative. Desidero quindi ringraziare di cuore l’onorevole Damião per la sua esauriente relazione che chiarisce, per molti versi, il documento strategico della Commissione. L’Europa deve, per l’ennesima volta, assumere un ruolo attivo se non vuole perdere terreno in questo sofisticato comparto tecnologico. Questo vale soprattutto per l’ingegneria genetica “verde”, in altre parole per l’agricoltura. Requisito fondamentale è la creazione di un quadro giuridico efficace, stabile e prevedibile sia per l’agricoltura che per l’industria biotecnologica in Europa, quadro che deve essere conforme, in particolare, alle norme dell’OMC e salvaguardare la coesistenza di tutte le forme di produzione agricola. La revoca della moratoria per le approvazioni di prodotti è indispensabile per garantire alle imprese e al settore agricolo una maggiore sicurezza nella pianificazione. La moratoria si rivela particolarmente dannosa per le PMI innovative in Europa ed è in contrasto con gli obiettivi di Lisbona. La Commissione e le Istituzioni europee devono promuovere una politica europea mirata a incoraggiare una politica “B-Europa”. Per analogia al concetto di Europa che ha ottenuto un notevole successo, le stesse priorità possono essere perseguite a livello globale da numerose Direzioni generali della Commissione. Altri punti di fondamentale importanza riguardano il sostegno allo sviluppo di gruppi biotecnologici e di altri modelli di trasferimento tecnologico, un maggiore accesso al capitale di rischio soprattutto per le nuove imprese e le PMI che operano nella ricerca biotecnologica, l’introduzione di un brevetto europeo, nonché una politica d’informazione trasparente basata su dati scientifici da parte delle autorità competenti, delle imprese e del mondo scientifico."@it9
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I greatly welcome the Commission's objective of again giving the EU a leading role in the field of life sciences and biotechnology. However, the proposed strategy lags far behind expectations. I would therefore like to thank Mrs Damião very much for her comprehensive report which clarifies the Commission's strategy document in many respects. Europe must take on a pro-active role once again if it is not to lose ground in this sophisticated area of technology. This applies especially to 'green' genetic engineering – in other words, to agriculture. A prerequisite is the establishment of an effective, predictable and stable legal framework, both for agriculture and for the biotech industry in Europe. This framework must comply, in particular, with WTO rules and safeguard the coexistence of all forms of agricultural production. The removal of the de facto moratorium for product approvals is the precondition for more planning security for companies and the agricultural sector. The moratorium is especially harmful to innovative SMEs in Europe and conflicts with the Lisbon objectives. Within the Commission, and within the European institutions, a targeted European policy to promote a ‘B-Europe’ policy must be promoted. Based on the successful concept of Europe, these same priorities could be pursued on an overarching basis by several of the Commission's Directorates-General. Further key points include: support for the development of bioclusters and other models for technological transfer, easier access to risk capital, especially for start-ups and SMEs in biotech research, the introduction of a European patent, and a transparent and scientifically based information policy on the part of the authorities, companies and the scientific establishment."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, de Commissie heeft zich voorgenomen om Europa weer een leidende rol te geven in het biowetenschappelijk en biotechnologisch onderzoek, en daar ben ik heel blij om. De strategie die wordt voorgesteld voldoet echter bij lange na niet aan de verwachtingen. Daarom ben ik mevrouw Damião heel dankbaar voor haar uitgebreide verslag, dat het strategiedocument van de Commissie in veel opzichten nader invult. Europa moet weer een actieve rol spelen, om te vermijden dat we bij deze spitstechnologie een achterstand oplopen. Dat geldt vooral voor de zogenaamde groene biotechnologie, dat wil zeggen de landbouw. Een voorwaarde daarvoor zijn doelmatige, betrouwbare en stabiele regels, voor de landbouw, maar ook voor die biotechnologische industrie in Europa. Ze moeten vooral met de WTO-regels compatibel zijn en garanderen dat alle vormen van productie in de landbouw naast elkaar kunnen blijven bestaan. Het opheffen van het de facto moratorium voor de toelating is een voorwaarde voor meer zekerheid bij de planning voor ondernemingen en voor de landbouw. Dit moratorium is vooral voor het innovatieve MKB in Europa schadelijk, en het staat haaks op het streefdoel van Lissabon. De Commissie en de instellingen moeten een gericht Europees beleid voeren voor . Net als bij het geslaagde concept van zouden verschillende directoraten generaal binnen de Commissie allemaal dezelfde prioriteiten kunnen volgen. De volgende punten zijn ook van belang: we moeten zorgen voor de opbouw van bioclusters, voor andere modellen voor de transfer van technologie, voor de toegang tot risicokapitaal, vooral voor en MKB’s op het gebied van het biotechnologisch onderzoek, we moeten een Europees octrooi aanbieden en zorgen voor een transparant en wetenschappelijk gefundeerd informatiebeleid van overheid, ondernemingen en wetenschappers."@nl2
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, felicito de maneira especial o objectivo da Comissão de voltar a conceder à UE um papel de liderança no campo das ciências da vida e da biotecnologia. No entanto, a estratégia proposta fica muito aquém das expectativas. Por isso, gostaria de agradecer muito sinceramente à senhora deputada Damião pelo seu relatório exaustivo que clarifica em muitos aspectos o documento estratégico da Comissão. A Europa tem de assumir novamente um papel pró-activo, se não quer perder terreno neste sector sofisticado da tecnologia. Isto aplica-se especialmente à chamada engenharia genética “verde” – por outras palavras, à agricultura. A condição prévia consiste no estabelecimento de um enquadramento legal eficaz, previsível e estável, tanto para a agricultura como para a indústria da biotecnologia na Europa. Este enquadramento legal tem de ser compatível sobretudo com as regras da OMC e deve garantir a coexistência de todas as formas de produção agrícola. A eliminação da moratória “de facto” para aprovação de produtos constitui a condição prévia para uma maior segurança no planeamento para as empresas e para o sector agrícola. A moratória é especialmente prejudicial para as PME inovadoras na Europa e é incompatível com os objectivos de Lisboa. A Comissão e as instituições europeias devem seguir uma política europeia orientada para a promoção de uma política ”B-Europe”. Baseando-se no conceito bem sucedido da seria possível a várias direcções-gerais da Comissão perseguirem transversalmente as mesmas prioridades. São ainda importantes os seguintes pontos: o apoio ao desenvolvimento de “bio-clusters” e de outros modelos de transferências tecnológicas, o acesso mais fácil a capital de risco, sobretudo para e PME que operam no sector da investigação biotecnológica, e a criação de uma patente europeia, uma política de informação transparente e assente em dados científicos por parte das entidades públicas, das empresas e da ciência."@pt11
"Herr talman, herr kommissionär, ärade kolleger! Det mål som kommissionen satt upp, att åter ge Europa en ledande roll i fråga om forskning inom biovetenskap och bioteknik, är jag mycket positiv till. Den föreslagna strategin ligger dock långt under förväntningarna. Jag tackar därför fru Damião så mycket för det omfattande betänkandet, som konkretiserar kommissionens strategidokument på många områden. Europa måste återigen ta på sig en aktiv roll för att inte halka efter inom denna spetsteknik. Detta gäller framför allt för den s.k. gröna gentekniken – alltså för jordbruksområdet. Grundförutsättningen är att skapa effektiva, kalkylerbara och stabila ramvillkor som är införda i lagstiftningen, både för jordbruket och för bioteknikindustrin i Europa. De måste särskilt stå i samklang med WTO:s regler och garantera samexistensen för alla jordbrukets produktionsformer. Det är en förutsättning för att skapa mer planeringssäkerhet för företag och jordbruk att de facto-moratoriet upphävs. Moratoriet skadar i synnerhet de innovativa små och medelstora företagen i Europa och motsäger målsättningarna från Lissabon. Inom kommissionen och inom de europeiska institutionerna bör man följa en målinriktad europeisk politik till gagn för . Med det framgångsrika konceptet från som förebild kan samma prioriteringar följas övergripande genom olika generaldirektorat inom kommissionen. Följande punkter är också viktiga: Stödet till uppbyggnad av bioteknikkluster och andra modeller för tekniköverföring, tillgång till riskkapital, särskilt för nystartade företag och små och medelstora företag inom bioteknikforskningen, inrättande av ett europeiskt patent samt en öppen och vetenskapligt underbyggd informationspolitik från myndigheternas, företagens och vetenskapens sida."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Clustern"7
"Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung."7
"bEurope"13,2,7
"e"1,5,10,12,3,9
"eEurope"13,2,7,11,6
"eEurope»"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph