Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-11-20-Speech-3-248"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021120.6.3-248"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Madam President, the Commission agrees with the Presidency that the National and Provincial Assembly elections held in Pakistan on 10 October should be seen as a first step in the gradual transition from a military to a civilian administration with permanent and well-functioning democratic institutions. The reasons why it is important for the EU and the Commission to engage Pakistan in an enhanced political dialogue are well known. They include the fight against terrorism, Pakistan’s difficult relations with India, the need for stability in neighbouring Afghanistan, Pakistan’s deep-rooted economic and social problems and, last but not least, the continuing transition to democracy. Relevant topics to be raised in that dialogue include basic education, where our aim is to strengthen the secular education system, fostering trade and business links and human rights issues, which are an essential element of the new agreement. In this connection, Pakistan has been designated a focus country under the European Initiative for Human Rights and Democracy. The Commission is aware that continuing uncertainty over the role and functioning of political institutions in Pakistan means that we need to monitor closely whether there is genuine progress on the transfer of power to the elected parliament in the coming weeks and months. Ratification of the new cooperation agreement would allow us to re-establish the full cooperation dialogue with the new government. The elections resulted in a fragmented parliament which in turn delayed the inaugural session of the National Assembly. This finally took place on 16 November. The extensive negotiations among political parties demonstrate that a revitalised democratic process has been initiated following the elections. We expect that the new government will be equipped with full executive powers. The Commission will continue to stay engaged with Pakistan throughout the transition process. The Commission would like to congratulate the EU election observation mission, led by Mr Cushnahan, on the excellent work achieved under very difficult circumstances, notably a particularly challenging security environment. His dedication went far beyond what would normally be expected of a chief election observer. The Commission appreciates that the mission was able to carry out its task in full compliance with internationally accepted criteria used for election observation. Let me also take this opportunity to express the Commission’s satisfaction with the cooperation with the European Parliament in the observation of the election in Pakistan. In particular I would like to thank the members of the European Parliament delegation, led by Mrs Grönfeldt Bergman, for their invaluable work. What is more, this is not an isolated case. The Commission and Parliament have developed very good working relations in the field of election observation in general. The Commission believes that the presence of the EU election observation mission has served to enhance the democratic process in Pakistan. Moreover, its recommendations on how to further strengthen this process and improve the election framework will be raised in the dialogue with the Pakistani authorities. The Commission is also prepared to look into possible follow-up activities on the basis of its report. The Commission agrees with the EU election observation mission that a general election does not in itself guarantee the establishment of democracy and that those who support the restoration of democracy should work together to achieve that objective. Concerning the methodology we applied to observation of the election in Pakistan, the Commission would like to stress that we followed our standard approach. Elections are not one-day events and the whole process, including the pre-voting period, has to be assessed. The criticism made in Pakistan that the mission was exceeding its mandate because it arrived too early and interfered with the internal affairs of the country by analysing the overall election framework is therefore groundless. As far as the new cooperation agreement between the European Community and Pakistan is concerned, the Commission would like to recall that exceptional circumstances in the region called for a response commensurate to the risk President Musharraf took in siding with the international community on Afghanistan. The aim of the agreement is to engage significantly and visibly with Pakistan, both in political and economic terms, and to encourage Pakistan to adhere to the implementation of the roadmap for the return to democracy."@en3
lpv:translated text
"Fru formand, Kommissionen er enig med formandskabet i, at det parlamentsvalg og valg til lokalråd, der fandt sted i Pakistan den 10. oktober, skal ses som et første skridt på vejen til en gradvis overgang fra militærstyre til civilt styre med permanente og velfungerende demokratiske institutioner. Grundene til, at det er vigtigt for EU og Kommissionen at inddrage Pakistan i en forstærket politisk dialog, er velkendte. De indbefatter kampen mod terrorisme, Pakistans vanskelige forhold til Indien, nødvendigheden af stabilitet i nabolandet Afghanistan, Pakistans grundlæggende økonomiske og sociale problemer og sidst, men ikke mindst den fortsatte overgang til demokrati. Relevante emner, der bør tages op under denne dialog, omfatter elementær skolegang, hvor vores mål er at styrke det verdslige uddannelsessystem, fremme af handels- og forretningsforbindelser og menneskerettighedsspørgsmål, der er et essentielt element i den nye aftale. I denne forbindelse er Pakistan blevet valgt som fokusland under Det Europæiske Initiativ for Menneskerettigheder og Demokrati. Kommissionen er opmærksom på, at fortsat usikkerhed med hensyn til de politiske institutioners rolle og funktion i Pakistan betyder, at vi nøje må overvåge, om der sker ægte fremskridt med hensyn til overførelsen af magt til det valgte parlament i de kommende uger og måneder. Ratifikation af den nye samarbejdsaftale vil gøre det muligt for os at genetablere den fulde samarbejdsdialog med den nye regering. Valgene førte til et splittet parlament, hvilket på sin side forsinkede det indledende møde i Nationalforsamlingen. Det fandt endelig sted den 16. november. De omfattende forhandlinger blandt de politiske partier demonstrerer, at der igen er kommet en demokratisk proces i gang i forlængelse af disse valg. Vi forventer, at den nye regering vil blive udstyret med fulde udøvende beføjelser. Kommissionen vil fortsætte med at engagere sig i Pakistan under hele overgangsprocessen. Kommissionen vil gerne komplimentere de udsendte EU-valgobservatører, ledet af hr. Cushnahan, for det glimrende arbejde, de har gjort under meget vanskelige omstændigheder, i særdeleshed et særligt krævende miljø i sikkerhedsmæssig henseende. Hans ildhu gik langt ud over, hvad man normalt kan forvente af den ledende valgobservatør. Kommissionen påskønner, at missionen kunne udføre sit arbejde i fuld overensstemmelse med internationalt accepterede kriterier for valgobservation. Lad mig også benytte denne lejlighed til at udtrykke Kommissionens tilfredshed med samarbejdet med Europa-Parlamentet under observationen af valget i Pakistan. Især vil jeg gerne takke medlemmerne af Europa-Parlamentets delegation, anført af fru Grönfeldt Bergman, for deres uvurderlige arbejde. Hvad mere er, dette er ikke et enkeltstående tilfælde. Kommissionen og Parlamentet har udviklet meget gode samarbejdsrelationer, når det gælder valgobservation i almindelighed. Kommissionen mener, at tilstedeværelsen af EU-valgobservatører har tjent til at forstærke den demokratiske proces i Pakistan. Desuden vil dens anbefalinger om, hvordan man yderligere kan styrke denne proces og forbedre rammerne omkring valget, blive taget op i dialogen med de pakistanske myndigheder. Kommissionen er også parat til at se på mulige opfølgningsaktiviteter på basis af dens rapport. Kommissionen er enig med EU's valgobservatører i, at et valg i sig selv ikke garanterer etablering af et demokrati, og at de, der støtter tilbagevenden til demokratiet, bør arbejde sammen for at nå dette mål. Med hensyn til de metoder, vi anvendte til at observere valget i Pakistan, vil Kommissionen gerne understrege, at vi har fulgt en standardprocedure. Valg er ikke noget, der finder sted en enkelt dag, og hele processen, inklusive perioden forud for valget, må vurderes. Den kritik, der blev fremført i Pakistan, af, at missionen overskred sit mandat, fordi den kom for tidligt og blandede sig i indre anliggender i landet ved at analysere de samlede rammer for valget, er derfor grundløs. For så vidt angår den nye samarbejdsaftale mellem Fællesskabet og Pakistan, vil Kommissionen gerne erindre om, at de usædvanlige omstændigheder i regionen har nødvendiggjort en reaktion, der svarer til den risiko, præsident Musharraf tog ved at støtte det internationale samfund med hensyn til Afghanistan. Formålet med aftalen er at engagere sig tydeligt og synligt i Pakistan, både politisk og økonomisk, og at opmuntre Pakistan til at holde fast ved gennemførelsen af planen for en tilbagevenden til demokratiet."@da1
"Frau Präsidentin, die Kommission ist ebenso wie der Ratsvorsitz der Auffassung, dass die Parlamentswahlen vom 10. Oktober in Pakistan als erster Schritt eines allmählichen Übergangs von einer Militärregierung zu einer zivilen Regierung mit dauerhaften und gut funktionierenden demokratischen Institutionen angesehen werden sollte. Die Gründe, aus denen es für die EU und die Kommission wichtig ist, Pakistan in einen erweiterten politischen Dialog einzubeziehen, sind bekannt. Dazu zählen die Bekämpfung des Terrorismus, die schwierigen Beziehungen Pakistans zu Indien, die notwendige Stabilität im benachbarten Afghanistan, Pakistans tiefgreifende wirtschaftliche und soziale Probleme und nicht zuletzt der kontinuierliche Übergang zur Demokratie. Wichtige Themen, die in diesem Dialog angesprochen werden müssen, sind unter anderem die Grundbildung, bei der die Stärkung des säkularen Bildungssystems unser Ziel ist, die Förderung von Handels- und Geschäftsbeziehungen sowie der Menschenrechte, die ein wesentliches Element des neuen Abkommens sind. In diesem Zusammenhang wurde Pakistan als Schwerpunktland in der Europäischen Initiative zur Förderung der Demokratisierung und zum Schutz der Menschenrechte benannt. Die Kommission ist sich darüber im Klaren, dass wir aufgrund der anhaltenden Ungewissheit über die Rolle und das Funktionieren der politischen Institutionen in Pakistan sehr genau beobachten müssen, ob es in den nächsten Wochen und Monaten echte Fortschritte bei der Übertragung von Befugnissen an das gewählte Parlament gibt. Die Ratifizierung des neuen Kooperationsabkommens wird uns die Wiederaufnahme des umfassenden Dialogs über die Zusammenarbeit mit der neuen Regierung ermöglichen. Bei den Wahlen erhielt keine Partei die absolute Mehrheit, und aufgrund der erforderlichen Koalitionsverhandlungen musste die konstituierende Sitzung des Parlaments verschoben werden. Diese Sitzung fand schließlich am 16. November statt. Wie die umfassenden Verhandlungen zwischen den politischen Parteien zeigen, ist nach den Wahlen ein mit neuem Leben erfüllter demokratischer Prozess in Gang gesetzt worden. Wir erwarten, dass die neue Regierung mit umfassenden Exekutivbefugnissen ausgestattet wird. Die Kommission wird sich weiterhin in Pakistan engagieren und das Land während des Übergangsprozesses begleiten. Die Kommission beglückwünscht die EU-Wahlbeobachtungsmission unter Leitung von Herrn Cushnahan zu der ausgezeichneten Arbeit, die sie unter äußerst schwierigen Bedingungen, vor allem im Bereich der Sicherheit, geleistet hat. Der Einsatz von Herrn Cushnahan ging weit über das hinaus, was in der Regel vom Leiter einer Wahlbeobachtungsmission erwartet wird. Die Kommission weiß es zu würdigen, dass die Mission bei der Wahrnehmung ihrer Aufgabe alle international vereinbarten Kriterien für die Wahlbeobachtung einhalten konnte. Ich möchte an dieser Stelle außerdem die Zufriedenheit der Kommission über die gute Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament bei der Beobachtung der Wahlen in Pakistan zum Ausdruck bringen. Insbesondere möchte ich den Mitgliedern der Delegation des Europäischen Parlaments unter Leitung von Frau Grönfeldt Bergman für ihre engagierte Arbeit danken. Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass dies kein Einzelfall ist. Die Arbeitsbeziehungen, die von der Kommission und dem Parlament auf dem Gebiet der Wahlbeobachtung aufgebaut wurden, sind generell sehr gut. Die Kommission ist der Auffassung, dass die Anwesenheit der EU-Wahlbeobachtungsmission zur Stärkung des demokratischen Prozesses in Pakistan beigetragen hat. Darüber hinaus werden wir die Empfehlungen der Mission, wie dieser Prozess weiter gestärkt und der Rahmen für die Durchführung der Wahlen verbessert werden könnte, im Dialog mit den pakistanischen Behörden erörtern. Die Kommission wird außerdem auf der Grundlage des Berichts der Wahlbeobachtungsmission mögliche Folgemaßnahmen prüfen. Sie teilt die Auffassung der EU-Wahlbeobachtungsmission, dass Parlamentswahlen allein noch nicht die Einführung der Demokratie gewährleisten und dass diejenigen, die die Wiederherstellung der Demokratie unterstützen, sich gemeinsam für die Erreichung dieses Ziels einsetzen sollten. Was die Vorgehensweise bei der Beobachtung der Wahlen in Pakistan anbelangt, möchte die Kommission unterstreichen, dass wir unseren üblichen Ansatz verfolgt haben. Wahlen sind keine Tagesveranstaltungen; vielmehr gilt es, den gesamten Prozess einschließlich der Zeit vor den Wahlen zu bewerten. Die von Seiten Pakistans geäußerte Kritik, die Mission habe ihr Mandat überschritten, weil die Beobachter zu früh angereist seien und sich mit ihrer Analyse des allgemeinen Rahmens für die Wahlen in die internen Angelegenheiten des Landes eingemischt hätten, ist daher unbegründet. Im Zusammenhang mit dem neuen Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Pakistan möchte die Kommission darauf hinweisen, dass die außergewöhnlichen Umstände in der Region einen ebenso mutigen Schritt erforderlich machten, wie ihn Präsident Musharraf getan hat, als er sich im Afghanistan-Konflikt auf die Seite der internationalen Gemeinschaft stellte. Das Ziel des Abkommens besteht in einem umfangreichen und sichtbaren Engagement in Pakistan sowohl auf politischem als auch auf wirtschaftlichem Gebiet und in der Ermutigung Pakistans, an seinem Fahrplan für die Rückkehr zur Demokratie festzuhalten."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή συμφωνεί με την Προεδρία ότι οι εκλογές της Εθνικής και Περιφερειακής Βουλής που πραγματοποιήθηκαν στο Πακιστάν στις 10 Οκτωβρίου πρέπει να θεωρηθούν το πρώτο βήμα της σταδιακής μετάβασης από μια στρατιωτική σε μια πολιτική διοίκηση με μόνιμα δημοκρατικά θεσμικά όργανα τα οποία θα λειτουργούν σωστά. Οι λόγοι για τους οποίους είναι σημαντικό για την ΕΕ και για την Επιτροπή να ξεκινήσουν με το Πακιστάν έναν ενισχυμένο πολιτικό διάλογο είναι γνωστοί. Περιλαμβάνουν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τις δύσκολες σχέσεις του Πακιστάν με την Ινδία, την ανάγκη για σταθερότητα στη γειτονία με το Αφγανιστάν, τα βαθιά ριζωμένα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα του Πακιστάν και, τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, τη συνέχιση της μετάβασης στη δημοκρατία. Τα σχετικά θέματα που πρέπει να τεθούν σε αυτόν τον διάλογο περιλαμβάνουν τη βασική εκπαίδευση, όπου ο στόχος μας είναι η ενίσχυση του λαϊκού εκπαιδευτικού συστήματος, η καλλιέργεια εμπορικών και επιχειρησιακών συνδέσμων και τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία αποτελούν σημαντικό στοιχείο της νέας συμφωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το Πακιστάν έχει οριστεί ως χώρα επικέντρωσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία. Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η συνεχής αβεβαιότητα για τον ρόλο και τη λειτουργία των πολιτικών θεσμικών οργάνων στο Πακιστάν σημαίνει ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς εάν υπάρχει πραγματική πρόοδος στη μεταβίβαση εξουσιών προς το εκλεγμένο κοινοβούλιο κατά τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες. Η επικύρωση της νέας συμφωνίας συνεργασίας θα μας επέτρεπε να καθιερώσουμε εκ νέου τον διάλογο πλήρους συνεργασίας με τη νέα κυβέρνηση. Οι εκλογές είχαν ως αποτέλεσμα ένα διασπασμένο κοινοβούλιο, το οποίο με τη σειρά του καθυστέρησε την εναρκτήρια συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης. Αυτή τελικά πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου. Οι εκτεταμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ πολιτικών ομάδων αποδεικνύουν ότι έχει ξεκινήσει μια ανανεωμένη δημοκρατική διαδικασία μετά τις εκλογές. Αναμένουμε ότι η νέα κυβέρνηση θα εφοδιαστεί με πλήρεις εκτελεστικές εξουσίες. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να ασχολείται με το Πακιστάν καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταβατικής διαδικασίας. Η Επιτροπή θα ήθελε να συγχαρεί την αποστολή παρατηρητών για τις εκλογές της ΕΕ, υπό την ηγεσία του κ. Cushnahan, για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, κυρίως εξαιτίας ενός ιδιαιτέρως επικίνδυνου για την ασφάλεια περιβάλλοντος. Η αφοσίωσή του υπερέβη κατά πολύ τις συνήθεις προσδοκίες από έναν επικεφαλής εκλογικό παρατηρητή. Η Επιτροπή εκτιμά το γεγονός ότι η αποστολή κατάφερε να διεξαγάγει το έργο της εν πλήρη συμφωνία με τα διεθνώς αποδεκτά κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την παρατήρηση εκλογών. Επιτρέψτε μου επίσης να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να εκφράσω την ικανοποίηση της Επιτροπής για τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην παρατήρηση των εκλογών στο Πακιστάν. Ιδιαιτέρως, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπό την ηγεσία της κ. Grönfeldt Bergman, για το ανεκτίμητο έργο τους. Επιπλέον, αυτή δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έχουν αναπτύξει πολύ καλές εργασιακές σχέσεις στον τομέα της παρατήρησης εκλογών γενικά. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η παρουσία της αποστολής παρατηρητών της ΕΕ για τις εκλογές προσέφερε στην ενίσχυση της δημοκρατικής διαδικασίας στο Πακιστάν. Επιπλέον, οι συστάσεις της όσον αφορά τον τρόπο για περαιτέρω ενίσχυση αυτής της διαδικασίας και βελτίωσης του εκλογικού πλαισίου θα τεθούν στον διάλογο με τις πακιστανικές αρχές. Η Επιτροπή προτίθεται επίσης να εξετάσει πιθανές δραστηριότητες συνέχειας βάσει αυτής της έκθεσης. Η Επιτροπή συμφωνεί με την αποστολή παρατηρητών της ΕΕ για τις εκλογές, ότι οι βουλευτικές εκλογές δεν εγγυώνται από μόνες τους την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας και ότι όσοι υποστηρίζουν την αποκατάσταση της δημοκρατίας πρέπει να συνεργαστούν για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο. Όσον αφορά τη μεθοδολογία που εφαρμόσαμε στην παρατήρηση των εκλογών στο Πακιστάν, η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι ακολουθήσαμε την καθιερωμένη προσέγγισή μας. Οι εκλογές δεν είναι γεγονός μίας ημέρας και ολόκληρη η διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου προ της ψηφοφορίας, πρέπει να αξιολογηθεί. Η κριτική που ασκήθηκε ως προς ότι η αποστολή στο Πακιστάν υπερέβη την εντολή της διότι αφίχθη πολύ νωρίς και επενέβη στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας αναλύοντας το συνολικό εκλογικό πλαίσιο είναι, επομένως, αβάσιμη. Όσον αφορά τη νέα συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πακιστάν, η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι εξαιρετικές περιστάσεις στην περιοχή απαίτησαν μια απάντηση ανάλογη με το τόλμημα που επιχείρησε ο πρόεδρος Μουσάραφ, συντασσόμενος με τη διεθνή κοινότητα όσον αφορά το Αφγανιστάν. Ο στόχος της συμφωνίας είναι να συνεργαστεί σημαντικά και εμφανώς με το Πακιστάν, τόσο από πολιτική όσο και από οικονομική άποψη, και να ενθαρρύνει το Πακιστάν να εμμείνει στην υλοποίηση της πορείας προς την επιστροφή στη δημοκρατία."@el8
"Señora Presidenta, la Comisión está de acuerdo con la Presidencia en que las elecciones a la Asamblea Nacional y Provincial celebradas el 10 de octubre en Pakistán deberían considerarse un primer paso en la transición gradual desde una administración militar a una civil, con instituciones democráticas permanentes y bien gestionadas. Las razones por las que es importante que la Unión Europea y la Comisión se comprometan con Pakistán en un diálogo político mejorado son bien conocidas. Entre ellas se incluyen la lucha contra el terrorismo, las difíciles relaciones de Pakistán con la India, la necesidad de estabilidad de su vecino Afganistán, los arraigados problemas sociales y económicos de Pakistán y finalmente, aunque no menos importante, la continua transición hacia la democracia. Entre los temas importantes que se plantearán en ese diálogo se incluyen la educación básica, donde nuestro objetivo consiste en reforzar el sistema educativo secular, fomentar lazos comerciales y empresariales, y los derechos humanos, que son un elemento esencial del nuevo acuerdo. A este respecto, Pakistán ha sido designado como el punto de concentración, de conformidad con la Iniciativa europea para los derechos humanos y la democracia. La Comisión sabe que la constante incertidumbre con respecto al papel y al funcionamiento de las instituciones políticas en Pakistán significa que tenemos que controlar de cerca si se trata de un verdadero progreso de la transferencia de poderes al parlamento electo, en las próximas semanas y meses. La ratificación del nuevo acuerdo de cooperación nos permitiría restablecer el diálogo de cooperación completo con el nuevo gobierno. Las elecciones dieron lugar a un parlamento fragmentado que, a su vez, retrasó la sesión inaugural de la Asamblea Nacional. Finalmente, ésta se produjo el 16 de noviembre. Las extensas negociaciones entre partidos políticos demuestran que se ha iniciado un proceso democrático revitalizado tras las elecciones. Esperamos que el nuevo Gobierno ostente la totalidad del poder ejecutivo. La Comisión mantendrá su compromiso con Pakistán durante todo el proceso de transición. La Comisión desearía asimismo felicitar a la misión europea de observación del proceso electoral, dirigida por el Sr. Cushnahan, por el excelente trabajo realizado en unas circunstancias tan difíciles, concretamente en un entorno de seguridad particularmente complicado. Su dedicación ha ido mucho más allá de lo que normalmente se podría esperar de un observador principal de un proceso electoral. La Comisión agradece que la misión fuese capaz de llevar a cabo su tarea, cumpliendo totalmente los criterios aceptados internacionalmente para la observación de procesos electorales. Permítanme aprovechar también esta oportunidad para expresar la satisfacción de la Comisión con respecto a la cooperación del Parlamento Europeo en la observación del proceso electoral de Pakistán. Me gustaría dar las gracias en particular a los miembros de la delegación del Parlamento Europeo, dirigida por la Sra. Grönfeldt Bergman, por su valioso trabajo. Lo que es más importante es que no se trata de un caso aislado. La Comisión y el Parlamento han desarrollado unas relaciones laborales muy buenas en el campo de la observación de procesos electorales en general. La Comisión cree que la presencia de la misión de la Unión Europea de observación del proceso electoral ha servido para intensificar el proceso democrático en Pakistán. Asimismo, sus recomendaciones acerca de cómo fortalecer más este proceso y mejorar el marco electoral se plantearán en el diálogo con las autoridades pakistaníes. La Comisión también está preparada para investigar posibles actividades de seguimiento basándose en su informe. La Comisión está de acuerdo con la misión de la Unión Europea de observación del proceso electoral en que unas elecciones generales no garantizan por sí mismas el establecimiento de la democracia y en que quienes apoyan el regreso de la democracia deberían trabajar juntos para alcanzar ese objetivo. Con respecto a la metodología que aplicamos en la observación del proceso electoral en Pakistán, la Comisión desearía señalar que hemos seguido nuestro planteamiento estándar. Las elecciones no son acontecimientos de un solo día y el proceso en general, incluido el período previo a la votación, ha de ser evaluado. Por lo tanto, las críticas realizadas en Pakistán acerca de que la misión estaba sobrepasando su encargo, porque llegó demasiado pronto e interfirió en los asuntos internacionales del país al analizar el marco electoral general, son infundadas. Por lo que respecta al nuevo acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea y Pakistán, la Comisión desearía recordar que las circunstancias excepcionales de la región exigían una respuesta adecuada al riesgo que el Presidente Musharraf asumió al ponerse a favor de la comunidad internacional en Afganistán. El objetivo del acuerdo consiste en comprometerse significativa y visiblemente con Pakistán, tanto en términos políticos como económicos, así como en fomentar que Pakistán aplique un mapa de carreteras que permita el regreso a la democracia."@es12
". – Arvoisa puhemies, komissio on puheenjohtajavaltion kanssa samaa mieltä siitä, että 10. lokakuuta Pakistanissa järjestettyjä parlamentti- ja maakuntavaaleja olisi pidettävä ensi askeleena siirryttäessä asteittain sotilashallinnosta siviilihallintoon, johon kuuluvat pysyvät ja hyvin toimivat demokraattiset instituutiot. Kaikki tietävät, miksi EU:n ja komission on käytävä Pakistanin kanssa laajempaa poliittista vuoropuhelua. Perusteluina ovat terrorismin torjunta, Pakistanin ja Intian vaikeat suhteet, naapurivaltio Afganistanin vakauden tarve, Pakistanin vakavat taloudelliset ja yhteiskunnalliset ongelmat ja etenkin käynnissä oleva demokratiaan siirtyminen. Kyseisessä vuoropuhelussa esille otettavia olennaisia aiheita ovat muun muassa peruskoulutus, jossa pyrimme vahvistamaan tunnustuksetonta koulutusjärjestelmää, kauppa- ja liikeyhteyksien edistäminen sekä ihmisoikeuskysymykset, jotka ovat olennainen osa uutta sopimusta. Pakistan on lisäksi nimetty painopistevaltioksi ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevassa eurooppalaisessa aloitteessa. Komissio tietää, että Pakistanin poliittisten instituutioiden tehtäviin ja toimintaan liittyvä jatkuva epävarmuus velvoittaa meidät valvomaan tiiviisti sitä, tapahtuuko lähiviikkoina ja -kuukausina todellista edistymistä, kun kyse on vallan siirtämisestä vaaleissa valitulle parlamentille. Uuden yhteistyösopimuksen ratifiointi antaisi meille tilaisuuden jatkaa täyttä yhteistyövuoropuhelua uuden hallituksen kanssa. Vaalituloksena oli hajanainen parlamentti, mikä vuorostaan viivästytti kansalliskokouksen ensimmäistä istuntoa. Se järjestettiin viimein 16. marraskuuta. Poliittisten puolueiden keskinäiset laajat neuvottelut osoittavat, että demokraattinen prosessi on käynnistynyt uudelleen vireämpänä vaalien jälkeen. Oletamme, että uusi hallitus saa täyden toimeenpanovallan. Komissio seuraa Pakistanin tilannetta koko demokratiaan siirtymisen ajan. Komissio onnittelee jäsen Cushnahanin johtamaa EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntaa siitä erinomaisesta työstä, jota se on pystynyt tekemään erittäin vaikeissa oloissa ja erityisen turvattomassa ympäristössä. Jäsen Cushnahan omistautui työlleen selvästi voimakkaammin kuin päävaalitarkkailijalta yleensä oletetaan. Komissio on tyytyväinen, että valtuuskunta pystyi noudattamaan tehtävässään vaalitarkkailua koskevia kansainvälisiä kriteereitä täysimääräisesti. Haluan myös käyttää tilaisuutta hyväkseni ja todeta, että komissio on tyytyväinen Euroopan parlamentin kanssa tekemäänsä yhteistyöhön Pakistanin vaalien tarkkailussa. Haluan kiittää erityisesti jäsen Grönfeldt Bergmanin johtaman Euroopan parlamentin valtuuskunnan jäseniä siitä arvokkaasta työstä, jota he ovat tehneet. Tämä ei ole myöskään ainutkertainen tapaus. Komission ja parlamentin vaalitarkkailua koskevaa yhteistyötä voidaan nykyään yleisesti ottaen pitää erittäin hyvänä. Komission mielestä EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan läsnäolo on edistänyt Pakistanin demokratisoitumisprosessia. Lisäksi valtuuskunnan suositukset tämän prosessin vahvistamisesta ja vaalijärjestelmän tehostamisesta otetaan esille Pakistanin viranomaisten kanssa käytävässä vuoropuhelussa. Komissio on kertomuksensa perusteella valmis tarkastelemaan myös mahdollisia seurantatoimia. Komissio on samaa mieltä EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan kanssa siitä, että valtiolliset vaalit eivät yksin takaa demokratian toteutumista ja että demokratian palauttamista kannattavien tahojen pitäisi pyrkiä tähän tavoitteeseen yhteistyössä. Komissio haluaa korostaa, että se on noudattanut tavallista lähestymistapaansa tarkkaillessaan Pakistanin vaaleja. Vaalit eivät ole yhden päivän tapahtumia, ja koko prosessia, myös äänestystä edeltävää ajanjaksoa, on arvioitava. Pakistanissa esitetty arvostelu, jonka mukaan valtuuskunta ylitti toimivaltansa, koska se saapui paikalle liian aikaisin ja puuttui maan sisäisiin asioihin analysoidessaan koko vaalijärjestelmää, on sen vuoksi perusteetonta. Euroopan yhteisön ja Pakistanin välisen uuden yhteistyösopimuksen osalta komissio haluaa muistuttaa, että alueen poikkeuksellisen tilanteen vuoksi toiminnassa oli otettava huomioon vaara, johon presidentti Musharraf asetti itsensä tukiessaan kansainvälistä yhteisöä Afganistanin kysymyksessä. Sopimuksen tavoitteena on tehdä merkittävää ja näkyvää poliittista ja taloudellista yhteistyötä Pakistanin kanssa ja rohkaista Pakistania tukemaan demokratian palauttamista koskevan etenemissuunnitelman toteuttamista."@fi5
". Madame la Présidente, en accord avec la présidence, la Commission pense que les élections qui se sont tenues au Pakistan le 10 octobre en vue de la création d’une assemblée provinciale et d’une assemblée nationale doivent être considérées comme une première étape dans le processus de transition progressive d’un gouvernement militaire à un gouvernement civil reposant sur des institutions démocratiques permanentes qui fonctionnent. Les raisons pour lesquelles il est important que l’UE et la Commission ancrent le Pakistan dans un dialogue politique soutenu sont bien connues. Elles recouvrent la lutte contre le terrorisme, les relations difficiles entre le Pakistan et l’Inde, le besoin de stabilité chez son voisin l’Afghanistan, les problèmes socio-économiques profondément enracinés dans le pays et, non des moindres, la poursuite de la transition vers la démocratie. L’éducation de base, avec pour objectif de renforcer le système d’éducation séculier, la promotion des relations commerciales et d’affaires ainsi que les questions de droits de l’homme, élément essentiel de ce nouvel accord, sont autant de sujets cruciaux qui seront abordés dans ce dialogue. À ce propos, le Pakistan a été désigné pays-phare par l’initiative européenne pour les droits de l’homme et la démocratie. La Commission est consciente du fait que l’incertitude qui continue à prévaloir quant au rôle et au fonctionnement des institutions politiques au Pakistan signifie que nous devons surveiller de près s’il y a une véritable avancée dans le transfert de pouvoir au parlement élu au cours des semaines et mois à venir. La ratification du nouvel accord de coopération nous permettrait de rétablir complètement le dialogue de coopération avec le nouveau gouvernement. Ces élections ont abouti à la création d’un parlement fragmenté qui a, à son tour, retardé la session inaugurale de l’Assemblée nationale. Celle-ci s’est finalement déroulée le 16 novembre. Les longues négociations qui ont animé les partis politiques à l'issue des élections sont la preuve de la renaissance d’un processus démocratique. Nous espérons que le nouveau gouvernement recevra les pleins pouvoirs exécutifs. La Commission restera engagée aux côtés du Pakistan tout au long du processus de transition. La Commission voudrait féliciter la mission d’observation électorale de l’Union européenne, menée par M. Cushnahan, pour l’excellent travail réalisé dans des conditions extrêmement difficiles, en particulier sur le plan de la sécurité. Son dévouement a largement dépassé le cadre strict de sa fonction de chef observateur électoral. La Commission relève en particulier le fait que la mission a pu mener à bien sa tâche en total accord avec des critères reconnus sur le plan international en matière d’observation électorale. Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour exprimer la satisfaction de la Commission quant à la coopération entretenue avec le Parlement européen lors de l’observation des élections au Pakistan. Je voudrais surtout remercier les membres de la délégation du Parlement européen, menée par Mme Grönfeldt Bergman, pour leur inestimable travail. Plus encore, il ne s’agit pas d’un cas isolé. La Commission et le Parlement ont développé de très bonnes relations de travail dans le domaine de l’observation électorale en général. La Commission pense que la présence de la mission d’observation électorale de l’Union européenne a permis d’encourager le processus démocratique au Pakistan. En outre, les recommandations qu’elle a formulées sur la façon de continuer à renforcer ce processus et d'améliorer le cadre électoral seront abordées dans le dialogue avec les autorités pakistanaises. Sur la base de son rapport, la Commission est également prête à envisager la possibilité d’actions de suivi. La Commission est d’accord avec la mission d’observation électorale de l’Union européenne pour dire que la tenue d’élections générales ne garantit pas à elle seule l’établissement d’une démocratie et que ceux qui souhaitent que celle-ci soit restaurée doivent travailler ensemble pour atteindre cet objectif. En ce qui concerne la méthodologie appliquée au cours de l’observation des élections au Pakistan, la Commission voudrait souligner que nous avons suivi notre approche standard. Les élections ne sont pas l’événement d’un jour et tout le processus, y compris la période pré-électorale, doit être évalué. Les critiques émises par le Pakistan selon lesquelles la mission a dépassé le cadre de son mandat parce qu’elle est arrivée trop tôt et a interféré avec les affaires internes du pays en analysant le cadre général des élections sont dès lors sans fondement. En ce qui concerne le nouvel accord de coopération entre la Communauté européenne et le Pakistan, la Commission voudrait rappeler que les circonstances exceptionnelles prévalant dans la région réclamaient une réponse à la mesure du risque que le président Musharraf a pris en se ralliant à la communauté internationale à propos de l’Afghanistan. L’objectif de l’accord est de s’engager de manière claire et significative aux côtés du Pakistan, à la fois sur les plans politique et économique, et d’encourager le Pakistan à adhérer à la mise en œuvre du plan de retour à la démocratie."@fr6
"Signora Presidente, la Commissione conviene con la Presidenza che le elezioni dell’Assemblea nazionale e delle Assemblee provinciali svoltesi in Pakistan il 10 ottobre si debbano considerare come un primo passo nella graduale transizione dall’amministrazione militare a quella civile, con istituzioni democratiche stabili e ben funzionanti. I motivi per cui è importante che l’Unione europea e la Commissione si impegnino nei confronti del Pakistan in un dialogo politico rafforzato sono noti. Essi comprendono la lotta al terrorismo, le difficili relazioni tra il Pakistan e l’India, la necessità di stabilità nel vicino Afghanistan, i profondi problemi economici e sociali del Pakistan e la continuità della transizione verso la democrazia. Importanti argomenti da sollevare in tale dialogo comprendono l’istruzione elementare, riguardo alla quale il nostro obiettivo è rafforzare il sistema di istruzione laico, la promozione degli scambi e dei collegamenti commerciali e del rispetto dei diritti umani, che costituisce un elemento essenziale del nuovo accordo. In questo contesto, il Pakistan è stato definito un paese d’interesse nel quadro dell’iniziativa europea per i diritti umani e la democrazia. La Commissione è consapevole del fatto che la continua incertezza in merito al ruolo e al funzionamento delle istituzioni politiche in Pakistan significa che è necessario verificare con attenzione se si compiano progressi reali nel trasferimento dei poteri al parlamento eletto nel corso delle prossime settimane e mesi. La ratifica del nuovo accordo di cooperazione ci permetterà di ristabilire il dialogo con il nuovo governo per una piena cooperazione. Le elezioni hanno prodotto un parlamento frammentato, il che ha a sua volta ritardato la seduta inaugurale dell’Assemblea nazionale, che si è infine svolta il 16 novembre. I lunghi negoziati tra partiti politici dimostrano che in seguito alle elezioni è stato avviato un rinvigorito processo democratico. Al nuovo governo dovrebbero essere conferiti pieni poteri esecutivi. La Commissione continuerà a seguire gli sviluppi in Pakistan durante l’intero processo di transizione. La Commissione desidera congratularsi con la missione di osservazione dell’Unione europea, guidata dall’onorevole Cushnahan, per l’ottimo lavoro svolto in circostanze estremamente difficili, in particolare per le condizioni di sicurezza molto critiche. Il suo impegno è andato ben oltre ciò che di norma ci si attende dal capo di una missione di osservazione. La Commissione riconosce che la missione ha potuto svolgere i propri compiti in piena conformità dei criteri internazionalmente riconosciuti in materia di monitoraggio elettorale. Vorrei cogliere l’occasione per esprimere la soddisfazione della Commissione per la cooperazione con il Parlamento europeo nell’ambito dell’osservazione delle elezioni in Pakistan. In particolare, vorrei ringraziare i membri della delegazione del Parlamento europeo, guidati dall’onorevole Grönfeldt Bergman, per l’inestimabile lavoro svolto. L’aspetto ancor più rilevante è che non si tratta di un caso isolato. La Commissione e il Parlamento hanno sviluppato ottime relazioni di lavoro nel campo del monitoraggio delle elezioni in generale. La Commissione ritiene che la presenza della missione di osservazione dell’Unione europea sia servita a migliorare il processo democratico in Pakistan. Inoltre, le sue raccomandazioni in merito a come rafforzare ulteriormente il processo e migliorare le procedure elettorali saranno sollevate nel contesto del dialogo con le autorità pakistane. La Commissione è anche disposta ad esaminare eventuali attività intese a dare seguito al processo, alla luce della relazione della missione. La Commissione conviene con la missione di osservazione dell’Unione europea che lo svolgimento di elezioni politiche non garantisce di per sé il consolidamento della democrazia e che i sostenitori del ritorno alla democrazia dovrebbero lavorare insieme per realizzare questo obiettivo. Per quanto riguarda la metodologia applicata al monitoraggio elettorale in Pakistan, la Commissione desidera sottolineare che abbiamo seguito la nostra impostazione abituale. Le elezioni non avvengono in un’unica giornata ed è necessario valutare l’intero processo, compreso il periodo preelettorale. Le critiche espresse in Pakistan, secondo cui la missione andava oltre il suo mandato, in quanto era arrivata troppo presto e interferiva con gli affari interni del paese analizzando l’intera procedura elettorale, sono quindi prive di fondamento. Per quanto riguarda il nuovo accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Pakistan, la Commissione desidera rammentare che le circostanze eccezionali presenti nella regione hanno richiesto una risposta proporzionata al rischio corso dal Presidente Musharraf nel prendere le parti della comunità internazionale riguardo all’Afghanistan. L’obiettivo dell’accordo è di impegnarsi in modo significativo e visibile nei confronti del Pakistan, sia a livello politico che economico, e di incoraggiare il paese a tener fede alla realizzazione del piano per il ripristino della democrazia."@it9
". – Madam President, the Commission agrees with the Presidency that the National and Provincial Assembly elections held in Pakistan on 10 October should be seen as a first step in the gradual transition from a military to a civilian administration with permanent and well-functioning democratic institutions. The reasons why it is important for the EU and the Commission to engage Pakistan in an enhanced political dialogue are well known. They include the fight against terrorism, Pakistan’s difficult relations with India, the need for stability in neighbouring Afghanistan, Pakistan’s deep-rooted economic and social problems and, last but not least, the continuing transition to democracy. Relevant topics to be raised in that dialogue include basic education, where our aim is to strengthen the secular education system, fostering trade and business links and human rights issues, which are an essential element of the new agreement. In this connection, Pakistan has been designated a focus country under the European Initiative for Human Rights and Democracy. The Commission is aware that continuing uncertainty over the role and functioning of political institutions in Pakistan means that we need to monitor closely whether there is genuine progress on the transfer of power to the elected parliament in the coming weeks and months. Ratification of the new cooperation agreement would allow us to re-establish the full cooperation dialogue with the new government. The elections resulted in a fragmented parliament which in turn delayed the inaugural session of the National Assembly. This finally took place on 16 November. The extensive negotiations among political parties demonstrate that a revitalised democratic process has been initiated following the elections. We expect that the new government will be equipped with full executive powers. The Commission will continue to stay engaged with Pakistan throughout the transition process. The Commission would like to congratulate the EU election observation mission, led by Mr Cushnahan, on the excellent work achieved under very difficult circumstances, notably a particularly challenging security environment. His dedication went far beyond what would normally be expected of a chief election observer. The Commission appreciates that the mission was able to carry out its task in full compliance with internationally accepted criteria used for election observation. Let me also take this opportunity to express the Commission’s satisfaction with the cooperation with the European Parliament in the observation of the election in Pakistan. In particular I would like to thank the members of the European Parliament delegation, led by Mrs Grönfeldt Bergman, for their invaluable work. What is more, this is not an isolated case. The Commission and Parliament have developed very good working relations in the field of election observation in general. The Commission believes that the presence of the EU election observation mission has served to enhance the democratic process in Pakistan. Moreover, its recommendations on how to further strengthen this process and improve the election framework will be raised in the dialogue with the Pakistani authorities. The Commission is also prepared to look into possible follow-up activities on the basis of its report. The Commission agrees with the EU election observation mission that a general election does not in itself guarantee the establishment of democracy and that those who support the restoration of democracy should work together to achieve that objective. Concerning the methodology we applied to observation of the election in Pakistan, the Commission would like to stress that we followed our standard approach. Elections are not one-day events and the whole process, including the pre-voting period, has to be assessed. The criticism made in Pakistan that the mission was exceeding its mandate because it arrived too early and interfered with the internal affairs of the country by analysing the overall election framework is therefore groundless. As far as the new cooperation agreement between the European Community and Pakistan is concerned, the Commission would like to recall that exceptional circumstances in the region called for a response commensurate to the risk President Musharraf took in siding with the international community on Afghanistan. The aim of the agreement is to engage significantly and visibly with Pakistan, both in political and economic terms, and to encourage Pakistan to adhere to the implementation of the roadmap for the return to democracy."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, de Commissie is het met het voorzitterschap eens dat de nationale en provinciale parlementsverkiezingen die op 10 oktober in Pakistan hebben plaatsgevonden, moeten worden beschouwd als een eerste stap in de geleidelijke overgang van een militair naar een civiel bestuur met permanente en goed functionerende democratische instellingen. Het is voor de EU en de Commissie van groot belang dat zij Pakistan betrekken bij een versterkte politieke dialoog. De redenen daarvoor zijn bekend. Die betreffen onder andere de bestrijding van het terrorisme, de moeizame betrekkingen van Pakistan met India, de noodzaak van stabiliteit in het buurland Afghanistan, de diepgewortelde economische en sociale problemen in Pakistan en vooral ook het overgangsproces naar een democratisch bestel. Belangrijke onderwerpen die in deze dialoog aan de orde moeten komen, zijn het basisonderwijs, waar wij met name het seculiere onderwijssysteem willen versterken, de stimulering van handelscontacten en contacten tussen bedrijven en de verbetering van de situatie op het gebied van de mensenrechten. Deze onderwerpen vormen een essentieel onderdeel van de nieuwe overeenkomst. In dit verband wijs ik u erop dat Pakistan in het kader van het Europees initiatief voor democratie en mensenrechten als concentratieland is aangewezen. De Commissie is zich ervan bewust dat de voortdurende onzekerheid over de rol en het functioneren van de politieke instellingen in Pakistan betekent dat wij in de komende weken en maanden de ontwikkelingen daar heel nauwkeurig moeten volgen om te zien of er werkelijk sprake is van vorderingen op het punt van de overdracht van bevoegdheden aan het gekozen parlement. Zodra de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is geratificeerd, kunnen wij de volledige samenwerkingsdialoog met de nieuwe regering opnieuw starten. De verkiezingen hebben geleid tot een zeer verdeeld parlement en als gevolg daarvan tot uitstel van de openingszitting van het nationaal parlement. Deze openingszitting heeft uiteindelijk op 16 november plaatsgevonden. De uitvoerige onderhandelingen tussen de politieke partijen tonen aan dat het democratisch proces na de verkiezingen een nieuwe impuls heeft gekregen. Wij verwachten dat de nieuwe regering volledige bestuurlijke bevoegdheden zal krijgen. De Commissie zal zich gedurende het hele overgangsproces voor Pakistan blijven inzetten. De Commissie wil de deelnemers aan de waarnemingsmissie, die onder leiding van de heer Cushnahan de verkiezingen hebben bijgewoond, gelukwensen met het uitstekende werk dat zij in zeer moeilijke en vooral ook gevaarlijke omstandigheden hebben verzet. De toewijding van de heer Cushnahan ging aanzienlijk verder dan wat van een hoofd van een verkiezingswaarnemingsmissie mag worden verwacht. De Commissie is blij met het feit dat de missie haar taak heeft kunnen uitvoeren in volledige overstemming met de internationaal aanvaarde criteria die voor de waarneming bij verkiezingen gelden. Ik wil ook graag van de gelegenheid gebruik maken om uiting te geven aan de tevredenheid van de Commissie over de samenwerking die wij met het Europees Parlement hebben gehad bij de verkiezingswaarneming in Pakistan. In het bijzonder wil ik de leden van de delegatie van het Europees Parlement onder leiding van mevrouw Grönfeldt Bergman bedanken voor hun bijzonder waardevolle werk. Nog belangrijker is dat deze activiteit niet op zichzelf staat. De Commissie en het Parlement hebben een bijzonder goede werkrelatie ontwikkeld op het terrein van verkiezingswaarneming in het algemeen. De Commissie is van mening dat de aanwezigheid van de verkiezingswaarnemingsmissie van de EU heeft bijgedragen tot een verbetering van het democratisch proces in Pakistan. Bovendien zullen de aanbevelingen van deze missie over de manier waarop dit proces verder kan worden versterkt en het verkiezingskader kan worden verbeterd, zeker aan de orde komen tijdens de dialoog met de Pakistaanse regering. De Commissie is ook bereid mogelijke vervolgactiviteiten op basis van dit verslag te bestuderen. De Commissie is het eens met de EU-verkiezingswaarnemingsmissie dat algemene verkiezingen op zichzelf geen garantie vormen voor de invoering van een democratisch bestel en dat degenen die voor het herstel van de democratie pleiten, moeten samenwerken om dat doel te realiseren. Wat de methodes betreft die wij bij de verkiezingswaarneming in Pakistan hebben gebruikt, wil de Commissie benadrukken dat wij onze standaardwerkwijze hebben gevolgd. Het gaat bij verkiezingen niet om een eendaagse activiteit. Wij moeten het hele proces, met inbegrip van de periode voorafgaand aan de verkiezingen, beoordelen. De kritiek die in Pakistan is geuit over het feit dat de missie haar mandaat te buiten ging, omdat zij te vroeg arriveerde en zich met de binnenlandse aangelegenheden van het land bemoeide door het algemene verkiezingskader te onderzoeken, is dan ook ongegrond. Wat de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Pakistan betreft, wil de Commissie u eraan herinneren dat de uitzonderlijke omstandigheden in de regio vroegen om een reactie die in overeenstemming was met het risico dat president Musharraf had genomen door in de kwestie-Afghanistan de zijde van de internationale gemeenschap te kiezen. Het doel van de overeenkomst is om ons substantieel en zichtbaar in te zetten voor Pakistan, in zowel politieke als economische zin, en Pakistan te stimuleren zich te houden aan de uitvoering van het scenario voor de terugkeer naar een democratisch bestel."@nl2
"Senhora Presidente, a Comissão concorda com a Presidência em que as eleições para as assembleias nacionais e provinciais realizadas no Paquistão a 10 de Outubro devem ser consideradas como o primeiro passo da transição gradual de um governo militar para um governo civil, com instituições democráticas permanentes e funcionais. As razões por que é importante para a UE e a Comissão iniciar um diálogo político reforçado com Paquistão são bem conhecidas: a luta contra o terrorismo, as relações difíceis do Paquistão com a Índia, a necessidade de estabilidade no vizinho Afeganistão, os problemas económicos e sociais profundos do Paquistão e, finalmente mas não menos importante, a continuação da transição para a democracia. Os temas relevantes a abordar nesse diálogo são o ensino básico, em que o nosso objectivo é o reforço do sistema de ensino secular, a promoção das relações comerciais e empresariais e as questões de direitos humanos, que são um elemento essencial do novo acordo. No que a este ponto se refere, o Paquistão foi designado como um dos países-alvo da Iniciativa Europeia para a Democracia e os Direitos do Homem. A Comissão está ciente de que a incerteza que continua a existir no que se refere às competências e ao funcionamento das instituições políticas do Paquistão significa que devemos acompanhar de perto a situação, para verificar se há verdadeiros progressos na transferência de poderes para o parlamento eleito, nas próximas semanas e meses. A ratificação do novo acordo de cooperação deverá permitir o restabelecimento de um diálogo de cooperação plena com o novo governo. As eleições deram origem a um parlamento fragmentado, o que, por sua vez, obrigou ao adiamento da sessão de abertura da Assembleia Nacional. Essa sessão realizou-se, finalmente, a 16 de Novembro. As negociações alargadas travadas entre os partidos políticos demonstram que foi iniciado depois das eleições um processo democrático revitalizado. Esperamos que o novo governo seja dotado de plenos poderes executivos. A Comissão continuará a apoiar o Paquistão durante todo o processo de transição. A Comissão gostaria de felicitar a missão de observação das eleições da UE, dirigida pelo senhor deputado Cushnahan, pelo excelente trabalho realizado em condições muito difíceis, nomeadamente em condições de segurança particularmente arriscadas. A dedicação do senhor deputado foi muito além do que seria normalmente de esperar do chefe de uma missão de observação eleitoral. A Comissão considera que a missão desempenhou o seu papel em conformidade com os critérios internacionalmente aceites para a observação de eleições. Aproveitarei também esta oportunidade para manifestar a satisfação da Comissão com a cooperação do Parlamento Europeu na observação das eleições do Paquistão. Gostaria de apresentar um agradecimento muito especial aos membros da delegação do Parlamento Europeu, dirigida pela senhora deputada Grönfeldt Bergman, pelo seu trabalho muito válido. O que é mais, não se trata de um caso isolado. A Comissão e o Parlamento estabeleceram excelentes relações de trabalho no domínio da observação eleitoral em geral. A Comissão considera que a presença da missão de observação das eleições da UE contribuiu para reforçar o processo democrático no Paquistão. Além disso, no âmbito do diálogo com o Paquistão, serão formuladas recomendações tendentes a reforçar este processo e a melhorar o quadro eleitoral. A Comissão tenciona também estudar possíveis actividades de seguimento, com base no seu relatório. A Comissão concorda com a missão de observação das eleições da UE, quando esta afirma que a realização de eleições não garante por si só a plena restauração da democracia e que todos os que apoiam a restauração da democracia devem colaborar para alcançar esse objectivo. No que se refere à metodologia aplicada na observação das eleições do Paquistão, a Comissão gostaria de sublinhar que adoptámos a nossa abordagem habitual. As eleições não são um acontecimento isolado e todo o processo deve ser avaliado, incluindo o período que antecedeu a votação. Consequentemente, a crítica do Paquistão no sentido de que a missão estava a exceder o seu mandato, porque chegou cedo demais e interferiu nos assuntos internos do país, analisando o quadro eleitoral em geral, é infundada. No que se refere ao novo acordo de cooperação entre a Comunidade Europeia e o Paquistão, a Comissão gostaria de recordar que as circunstâncias excepcionais verificadas na região exigiam uma resposta proporcional ao risco em que o Presidente Musharraf incorreu ao tomar o partido da comunidade internacional na questão do Afeganistão. O objectivo do acordo consiste em apoiar significativa e visivelmente o Paquistão, em termos políticos e económicos, e em incentivar o Paquistão a aderir à execução do programa de restauração da democracia."@pt11
"Fru talman! Kommissionen håller med ordförandeskapet om att de nationella och provinsiella val som hölls i Pakistan den 10 oktober skall ses som ett första steg i den gradvisa övergången från militärt till civilt styre med permanenta och väl fungerande demokratiska institutioner. Skälen till varför det är viktigt för EU och kommissionen att engagera Pakistan i en förbättrad politisk dialog är välkända. De omfattar kampen mot terrorism, Pakistans svåra förbindelser till Indien, behovet av stabilitet i grannlandet Afghanistan, Pakistans djupt rotade ekonomiska och sociala problem samt, sist men inte minst, den pågående övergången till demokrati. Relevanta ämnen som skall tas upp i den dialogen är bland annat grundläggande utbildning, där vårt mål är att förstärka det sekulära skolsystemet, befordra handels- och affärskontakter och frågor rörande mänskliga rättigheter, vilket är en avgörande del i det nya avtalet. I det sammanhanget har Pakistan utsetts till ett fokuseringsland inom ramen för den europeiska initiativet för mänskliga rättigheter och demokrati. Kommissionen är medveten om att fortsatt osäkerhet angående de politiska institutionernas roll och funktion i Pakistan innebär att vi mycket nära behöver övervaka att det verkligen sker riktiga framsteg i överföringen av befogenheter till det folkvalda parlamentet under de kommande veckorna och månaderna. En ratificering av det nya samarbetsavtalet skulle ge oss möjlighet att återupprätta en fullständig samarbetsdialog med den nya regeringen. Valet resulterade i ett splittrat parlament, vilket i sin tur försenade den nationella församlingens konstituerande sammanträde. Det ägde slutligen rum den 16 november. De omfattande politiska förhandlingarna mellan de politiska partierna visar att en återupplivad demokratisk process har inletts efter valet. Vi förväntar oss att den nya regeringen kommer att ha fullständiga verkställande befogenheter. Kommissionen kommer att fortsätta engagera sig i Pakistan under hela övergångsprocessen. Kommissionen skulle vilja gratulera EU:s grupp av observatörer, under ledning av Cushnahan, till det utmärkta arbete som gjordes under mycket svåra förhållanden, framför allt utmanande säkerhetsförhållanden. Hans engagemang gick mycket längre än vad som normalt förväntas av en valobservatör. Kommissionen uppskattar att gruppen kunde utföra sitt uppdrag i fullständig överenskommelse med internationellt accepterade kriterier för valobservation. Låt mig också ta det här tillfället i akt att uttrycka kommissionens tillfredsställelse med samarbetet med Europaparlamentet i observationen av valet i Pakistan. Jag skulle särskilt vilja tacka dem som deltog i Europaparlamentets delegation, under ledning av Grönfeldt Bergman, för deras ovärderliga arbete. Dessutom är det här inte en enstaka företeelse. Kommissionen och parlamentet har byggt upp mycket goda arbetsförbindelser när det gäller valobservation i allmänhet. Kommissionen tror att närvaron av EU:s valobservatörer har haft en positiv inverkan på den demokratiska processen i Pakistan. Dessutom kommer dess rekommendationer om hur den här processen skall stärkas ytterligare och valsystemet förbättras att tas upp i dialogen med de pakistanska myndigheterna. Kommissionen är även beredd att fundera över eventuella uppföljningsåtgärder på grundval av rapporten. Kommissionen håller med EU:s valobservatörer om att allmänna val i sig inte är en garanti för demokrati och att de som stöder återupprättandet av demokratin borde samarbeta för att uppnå det målet. Med avseende på de metoder som vi använt för observationerna av valet i Pakistan, skulle kommissionen vilja betona att vi följde vårt standardförfarande. Ett val är ingen endagshändelse och hela processen, inbegripet perioden före valet, måste utvärderas. Den kritik som yttrats i Pakistan om att delegationen överskred sina befogenheter eftersom den anlände för tidigt och lade sig i landets inre angelägenheter genom att analysera det övergripande valsystemet saknar därför grund. Vad beträffar det nya samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Pakistan så skulle kommissionen vilja påminna om att de exceptionella förhållandena i regionen krävde en insats som stod i proportion till möjligheten att president Musharraf ställde sig på den internationella gemenskapens sida angående Afghanistan. Syftet med avtalet är att på ett avgörande och påtagligt sätt engagera sig i Pakistan, både politiskt och ekonomiskt, och att uppmuntra Pakistan att hålla sig till införandet av en vägledande tidsplan för en återgång till demokrati."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph