Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-11-20-Speech-3-237"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021120.5.3-237"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Mr President, I shall start by saying very clearly that I can agree 100% with the statement just made by Mr Haarder. That is a good clear description of the reality. It is also a reminder of what the Union needs to do and how it needs to do it. I have listened very carefully to all the contributions. I shall repeat what I have said before in Parliament when discussing the problem of Chechnya. The division of responsibility in the Commission is quite meaningful. If we were not careful in defining the tasks and responsibilities of the Commissioner responsible for humanitarian aid, we would blur the whole issue, especially when it comes to ensuring that access to delivering humanitarian aid is respected. That is why I am very careful to give a clearcut definition of my responsibilities as the Commissioner responsible for humanitarian aid. If I were to fall into the temptation of engaging in political discussion on this issue, I would reduce the legitimacy and efficiency of my efforts to protect the access of humanitarian workers in places like Chechnya. That is why I resist becoming involved in political manoeuvres or political projects, even if I might sympathise with them. It is for the Commissioner on external relations to do that, and it is important, especially in this case, for us to be careful in our use of the instruments and commissioners available. If, with my responsibilities, I fell into the temptation of politicising, we would reduce the weight of our efforts and our attempts to insist on having access. I have, on the other hand, publicly criticised the Russians on that issue, and do so quite frequently. I feed elements of this kind into every summit that we have with Russia. Unfortunately there has been no progress. There are the well-known issues of work permits for humanitarian workers, the ability to use the UN VHF radio system which is important for the safety of people moving around there and the situation of refugees and internally displaced persons in the camps. All these issues are raised over and over again, and I would repeat my call for Parliament to view the Commissioner responsible for humanitarian aid as keeping to a relatively narrowly-defined remit, which is what I do. We have others who deal with the political side of the discussion. This is important not only as regards Chechnya, but also for many other places. You will see the same approach when we talk about accessing victims of the Israeli-Palestinian conflict. Being a political animal myself, I will not engage in a more substantive political discussion on the nature of the conflict and these other issues, however tempting that might be. Mr Paasilinna and a few others raised the question of the energy dialogue with Russia, and especially cooperation in the area of natural gas. It is quite difficult to rush into a conclusion in an area where negotiating realities also have to reflect who engages commercially and who does not. The issue of the gas pipeline negotiation is a long-term one. There is a risk of contradictions between establishing the very long-term basis of those kinds of deals and the liberalisation of the gas market inside the Union, to which we would give priority. Against that background it is not that simple to accommodate the desire shown by the other side to have a very long-term, stable kind of contract as a basis. In any case, it would not be for us but for the companies and the market to establish such a contract, which is another reason why things are not that simple. Furthermore there are other interesting strategic issues concerning the geopolitics of Europe's energy supply in the years to come, including issues relating to natural gas, and it is no surprise that this is a complicated and demanding question. For tactical reasons I would urge some caution as to how Members of Parliament pursue this issue. It may be worthwhile and important to ensure that we have long-term cooperation and supplies from Russia, but it is also important not to jump into negotiations that ultimately meant our not getting as good a deal as everyone thought we should. I would therefore advocate caution. Finally, as regards Mr Oostlander's clear question about whether Lithuania can join Schengen after this agreement on Kaliningrad, this has been one of the defining points in our approach to negotiations. This is why we find the solution in which there are no complications of that nature to be a good one. I will end by commending the cooperation between the Council and the Commission on this issue. This is one of the areas in which we have been quite successful. It is also something which has been duly recognised by Lithuania and which has certainly demonstrated to the other candidate countries that we take their situation seriously."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg vil begynde med meget klart at sige, at jeg er 100% enig i den udtalelse, hr. Haarder lige har fremsat. Det er en god og klar beskrivelse af virkeligheden. Det minder os også om, hvad Unionen bør gøre, og hvordan den bør gøre det. Jeg har lyttet meget omhyggeligt til alle bidragene. Jeg vil gentage, hvad jeg tidligere har sagt, da vi drøftede problemet med Tjetjenien. Ansvarsfordelingen i Kommissionen er ganske fornuftig. Hvis vi ikke var omhyggelige med at definere opgaver og ansvar for den kommissær, der er ansvarlig for humanitær bistand, ville vi bringe forvirring i hele spørgsmålet, særlig når det gælder om at sikre, at muligheden for at yde humanitær bistand bliver respekteret. Derfor er jeg meget omhyggelig med at give en klar definition af mit ansvar som den kommissær, der er ansvarlig for humanitær bistand. Hvis jeg faldt for fristelsen til at gå ind i politiske drøftelser af dette spørgsmål, ville jeg formindske legitimiteten og effektiviteten af mine bestræbelser på at beskytte adgangen for bistands- og nødhjælpsarbejdere til steder som Tjetjenien. Derfor modsætter jeg mig at blive involveret i politiske manøvrer eller politiske projekter, selv om jeg sympatiserer med dem. Det henhører under kommissæren for eksterne forbindelser at gøre dette, og det er særlig i dette tilfælde vigtigt, at vi er omhyggelige med vores anvendelse af instrumenterne og af de kommissærer, der er til rådighed. Hvis jeg med mit ansvarsområde faldt for fristelsen til at politisere, ville vi reducere vægten af vores bestræbelser og vores forsøg på at insistere på adgang. Jeg har på den anden side offentligt kritiseret russerne i dette spørgsmål, og det gør jeg ganske ofte. Jeg kommer med bidrag af denne art ved ethvert topmøde, vi har med Rusland. Desværre er der ikke sket nogen fremskridt. Der er de velkendte problemer med arbejdstilladelser for nødhjælpsarbejdere, muligheden for at bruge FN's VHF-radiosystem, som er vigtigt for sikkerheden for folk, der bevæger sig rundt der, og situationen med flygtninge og internt fordrevne i lejrene. Alle disse spørgsmål bliver rejst igen og igen, og jeg vil gentage min opfordring til, at Parlamentet ser den kommissær, der er ansvarlig for humanitær bistand, som en, der skal holde sig til et relativt snævert defineret område, og det er det, jeg gør. Vi har andre, der tager sig af den politiske side af drøftelserne. Det er vigtigt ikke bare i forhold til Tjetjenien, men også mange andre steder. De vil se samme holdning, når de taler om adgang til ofre for den israelsk-palæstinensiske konflikt. Da jeg selv er et politisk dyr, vil jeg ikke gå ind i en grundigere politisk drøftelse af denne konflikts art eller de andre spørgsmål, hvor fristende det end kunne være. Hr. Paasilinna og enkelte andre har rejst spørgsmålet om energidialogen med Rusland og i særdeleshed samarbejdet på naturgasområdet. Det er ganske vanskeligt at nå frem til en hurtig konklusion på et område, hvor realiteterne for forhandlingerne må afspejle, hvem der er kommercielt involveret, og hvem der ikke er det. Spørgsmålet om forhandlingerne om rørledninger til gas er langsigtet. Der er risiko for modsigelser mellem en fastlæggelse af det langsigtede grundlag for den slags handler og liberaliseringen af gasmarkedet inde i Unionen, som vi bør prioritere. På denne baggrund er det ikke så enkelt at tage hensyn til det ønske, som modparten har vist om at få meget langsigtede og stabile kontrakter som grundlag. Under alle omstændigheder vil det ikke være op til os, men til selskaberne og markedet at definere en sådan kontrakt, hvilket er endnu en grund til, at tingene ikke er så enkle. Desuden er der andre interessante strategiske spørgsmål angående geopolitikken for Europas energiforsyning i de kommende år, herunder spørgsmål, der har at gøre med naturgas, og det er ikke overraskende, at dette er et kompliceret og krævende spørgsmål. Af taktiske grunde vil jeg tilråde nogen forsigtighed med hensyn til, hvordan medlemmer af Parlamentet forfølger denne sag. Det kan være værdifuldt og vigtigt at sikre, at vi får langsigtet samarbejde om forsyninger fra Rusland, men det er også vigtigt ikke at kaste sig ud i forhandlinger, der til syvende og sidst medfører, at vi ikke får så god en aftale, som alle troede, vi ville. Jeg vil derfor tilråde forsigtighed. Endelig med hensyn til hr. Oostlanders klare spørgsmål om, hvorvidt Litauen kan tiltræde Schengen-aftalen efter denne aftale om Kaliningrad, så har det været et af de punkter, der har defineret vores holdning til forhandlingerne. Det er derfor, vi finder, at en løsning, hvor der ikke er nogen komplikationer af den art, er god. Jeg vil slutte med at rose samarbejdet mellem Rådet og Kommissionen om denne sag. Det er et af de områder, hvor vi haft ganske stor succes. Det er også noget, som Litauen fuldt ud har anerkendt, og som over for andre kandidatlande har vist, at vi tager deres situation alvorligt."@da1
"Herr Präsident, als Erstes möchte ich sagen, dass ich den Ausführungen von Herrn Haarder uneingeschränkt zustimme. Er hat die Realität klar und zutreffend beschrieben. Seine Erklärung ruft uns in Erinnerung, was die Union tun muss und wie sie es tun muss. Ich habe alle Redebeiträge mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Ich wiederhole, was ich in diesem Haus bereits gesagt habe, als wir über das Problem Tschetschenien gesprochen haben. Die Aufteilung der Kompetenzen in der Kommission hat durchaus ihren Sinn. Wenn wir die Aufgaben und Kompetenzen des Kommissars, der für die humanitäre Hilfe zuständig ist, nicht sehr genau festlegen, können wir unserem Anliegen schaden. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Sicherstellung unseres Zugangs zur Leistung humanitärer Hilfe. Deshalb werde ich meine Kompetenzen als Kommissionsmitglied, das für humanitäre Hilfe zuständig ist, klar umreißen. Wenn ich mich an politischen Diskussionen über dieses Thema beteiligen würde, würde ich die Legitimierung und die Wirksamkeit meiner Bemühungen um die Sicherung des Zugangs von humanitärem Hilfspersonal zu Gebieten wie Tschetschenien verringern. Deshalb beteilige ich mich nicht an politischen Manövern oder politischen Projekten, selbst wenn ich diese unterstützen würde. Dafür ist der Kommissar für Außenbeziehungen zuständig, und es ist insbesondere in diesem Fall wichtig, dass wir unsere vorhandenen Instrumente und die Mitglieder der Kommission mit Bedacht einsetzen. Würde ich als Kommissionsmitglied, das für die humanitäre Hilfe zuständig ist, mich an politischen Diskussionen beteiligen, würden unsere Anstrengungen und Bemühungen zur Sicherstellung des Zugangs an Gewicht verlieren. Andererseits habe ich die Haltung Russlands in dieser Frage schon oft öffentlich kritisiert. Ich spreche diese Themen bei jedem Gipfeltreffen mit Russland an. Leider ist bisher kein Fortschritt erkennbar. Die Probleme sind bekannt. Es geht um die Arbeitserlaubnis für das humanitäre Hilfspersonal, die Möglichkeit, das für die Sicherheit des dort tätigen Personals wichtige VHF-Funksystem der UN zu nutzen, und um die Situation der Flüchtlinge und der Binnenflüchtlinge in den Lagern. All diese Probleme wurden bereits unzählige Male angesprochen, und ich bitte das Parlament an dieser Stelle noch einmal, zur Kenntnis zu nehmen, dass der Auftrag des für die humanitäre Hilfe zuständigen Kommissionsmitglieds relativ eng definiert ist und dass ich mich an diesen vorgegebenen Rahmen halte. Es gibt andere, die für die politische Seite dieser Diskussion zuständig sind. Dies ist wichtig, nicht nur im Hinblick auf Tschetschenien, sondern auch auf zahlreiche andere Regionen. Sie werden erkennen, dass wir beim Zugang zu den Opfern des Konflikts zwischen Israel und Palästina denselben Ansatz verfolgen. Ich bin mit Leib und Seele Politiker, aber ich werde mich nicht an einer tiefer gehenden politischen Diskussion über die Natur des Konflikts und diese anderen Themen beteiligen, so schwer mir das auch fallen mag. Herr Paasilinna und einige andere haben den Energiedialog mit Russland und insbesondere die Zusammenarbeit im Erdgassektor angesprochen. Es ist schwierig, auf einem Gebiet schnell zu einer Schlussfolgerung zu kommen, auf dem bei den Verhandlungen klar zwischen kommerziellen und nicht kommerziellen Interessen unterschieden werden muss. Die Verhandlungen über die Gaspipeline sind langwierig. Die Schaffung einer sehr langfristigen Basis für derartige Vereinbarungen könnte im Widerspruch zur Liberalisierung des Gasmarkts innerhalb der Union stehen, der wir Priorität einräumen würden. Vor diesem Hintergrund ist es nicht so einfach, den Wunsch Russlands nach einer sehr langfristigen und beständigen Vertragsgrundlage zu erfüllen. Ohnehin entscheiden nicht wir über einen solchen Vertrag, sondern die Unternehmen und der Markt, und das ist ein weiterer Grund, warum die Dinge schwierig sind. Darüber hinaus gibt es andere interessante strategische Fragen über die geopolitischen Aspekte der europäischen Energieversorgung in den kommenden Jahren. Dazu gehören unter anderem Fragen, die den Erdgassektor betreffen, und es ist nicht verwunderlich, dass dies ein kompliziertes und anspruchsvolles Thema ist. Aus taktischen Gründen rate ich den Mitgliedern des Parlaments zu einem vorsichtigen Umgang mit diesem Thema. Es könnte sinnvoll und wichtig sein, eine langfristige Zusammenarbeit und die langfristige Versorgung mit Energie aus Russland sicherzustellen, aber es ist auch wichtig, keine überstürzten Verhandlungen zu führen, die letztlich nicht zu dem guten Ergebnis führen, das von allen Beteiligten erwartet wird. Ich rate daher zur Vorsicht. Auf die klare Frage von Herrn Oostlander, ob Litauen nach dieser Übereinkunft über Kaliningrad am Schengener Abkommen teilnehmen kann, möchte ich antworten, dass dies eines der zentralen Elemente unseres Verhandlungskonzepts war. Aus diesem Grund halten wir die Lösung, die keine Komplikationen dieser Art beinhaltet, für eine gute Lösung. Abschließend möchte ich die gute Zusammenarbeit zwischen dem Rat und der Kommission in diesem Bereich würdigen. Dies ist einer der Bereiche, in denen wir sehr erfolgreich waren. Unsere Bemühungen wurden von Litauen gewürdigt, und sie haben anderen Beitrittsländern gezeigt, dass wir ihre Situation ernst nehmen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω λέγοντας κατηγορηματικά ότι μπορώ να συμφωνήσω 100% με τη δήλωση στην οποία μόλις προέβη ο κ. Haarder. Πρόκειται για μια καλή και σαφή περιγραφή της πραγματικότητας. Επιπλέον, μας υπενθυμίζει τι πρέπει να πράξει η Ένωση και πώς πρέπει να το πράξει. Άκουσα πολύ προσεκτικά όλες τις εισηγήσεις. Θα επαναλάβω όσα είπα προηγουμένως στο Κοινοβούλιο, όταν συζητούσαμε το πρόβλημα της Τσετσενίας. Ο καταμερισμός της ευθύνης στην Επιτροπή είναι αρκετά σημαντικός. Εάν δεν ήμασταν προσεκτικοί στον καθορισμό των εργασιών και των ευθυνών του Επιτρόπου που είναι αρμόδιος για την ανθρωπιστική βοήθεια, θα προκαλούσαμε γενική σύγχυση επί του θέματος, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διασφάλιση του σεβασμού της πρόσβασης στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Για τον λόγο αυτόν, είμαι πολύ προσεκτικός στον σαφή καθορισμό των ευθυνών μου ως αρμόδιου Επιτρόπου για την ανθρωπιστική βοήθεια. Εάν υπέκυπτα στον πειρασμό να λάβω μέρος σε μια πολιτική συζήτηση επί του θέματος, θα μείωνα τη νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών μου για την προστασία την πρόσβασης των ατόμων που προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια σε μέρη όπως η Τσετσενία. Για τον λόγο αυτόν, αντιστέκομαι στη συμμετοχή από μέρους μου σε πολιτικούς ελιγμούς ή σε πολιτικά σχέδια, ακόμα και αν αισθάνομαι συμπάθεια προς αυτά. Είναι αρμοδιότητα του Επιτρόπου εξωτερικών σχέσεων να το κάνει αυτό, και είναι σημαντικό, ειδικά σε αυτήν την περίπτωση, να είμαστε προσεκτικοί στη χρήση των διαθέσιμων μέσων και Επιτρόπων. Εάν, ως προς τις ευθύνες μου, υπέκυπτα στον πειρασμό της πολιτικοποίησης, θα μειωνόταν το κύρος των ενεργειών μας και των προσπαθειών μας να επιμείνουμε στη δυνατότητα πρόσβασης. Από την άλλη πλευρά, έχω επικρίνει δημοσίως τους Ρώσους επί του θέματος αυτού, και μάλιστα αυτό είναι κάτι που κάνω αρκετά συχνά. Παρέχω στοιχεία αυτού του είδους σε κάθε διάσκεψη κορυφής που διεξάγουμε με τη Ρωσία. Δυστυχώς, δεν υπήρξε πρόοδος. Υπάρχουν τα γνωστά ζητήματα των αδειών εργασίας για τα άτομα που προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, της δυνατότητας χρήσης του ραδιοσυστήματος VHF των Ηνωμένων Εθνών, που είναι σημαντικό για την ασφάλεια των ατόμων που κινούνται εκεί, και της κατάστασης των προσφύγων και των εκτοπισθέντων ατόμων σε στρατόπεδα στο εσωτερικό της χώρας. Όλα αυτά τα ζητήματα τίθενται επανειλημμένως, και θα επαναλάβω την έκκλησή μου προς το Κοινοβούλιο να θεωρεί ότι ο αρμόδιος Επίτροπος για την ανθρωπιστική βοήθεια έχει σχετικά περιορισμένες αρμοδιότητες. Το ίδιο πιστεύω και εγώ. Υπάρχουν άλλοι που ασχολούνται με την πολιτική πλευρά του ζητήματος. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνον όσον αφορά την Τσετσενία, αλλά επίσης για πολλά άλλα μέρη. Θα δείτε την ίδια προσέγγιση όταν συζητούμε για την πρόσβαση στα θύματα της σύγκρουσης Ισραήλ-Παλαιστίνης. Όντας ο ίδιος πολιτικό ον, δεν θα συμμετάσχω σε μια πιο ουσιαστική πολιτική συζήτηση σχετικά με τη φύση της σύγκρουσης και τα υπόλοιπα ζητήματα, όσο δελεαστικό και αν είναι αυτό. Ο κ. Paasilinna και ορισμένοι ακόμα συνάδελφοι έθεσαν το ζήτημα του ενεργειακού διαλόγου με τη Ρωσία, και ιδιαίτερα της συνεργασίας στον τομέα του φυσικού αερίου. Είναι αρκετά δύσκολο να καταλήξουμε εσπευσμένα σε συμπέρασμα σε έναν τομέα στον οποίο η πραγματικότητα των διαπραγματεύσεων πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζει ποιος δεσμεύεται εμπορικά και ποιος όχι. Το ζήτημα της διαπραγμάτευσης για τον αγωγό φυσικού αερίου είναι μακροπρόθεσμο. Υπάρχει κίνδυνος αντιφάσεων μεταξύ του καθορισμού της πολύ μακροπρόθεσμης βάσης τέτοιων συμφωνιών και της ελευθέρωσης της αγοράς αερίου εντός της Ένωσης, στην οποία θα δώσουμε προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι τόσο απλό να εξυπηρετηθεί η επιθυμία που επιδεικνύει η άλλη πλευρά να υπάρχει ως βάση ένα πολύ μακροπρόθεσμο, σταθερό είδος σύμβασης. Εν πάση περιπτώσει, η σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης δεν είναι δική μας ευθύνη αλλά των εταιρειών και της αγοράς, και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο τα πράγματα δεν είναι απλά. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα στρατηγικά ζητήματα που αφορούν τη γεωπολιτική του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης κατά τα επόμενα έτη, συμπεριλαμβανομένων και ζητημάτων σχετικών με το φυσικό αέριο, και δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτό είναι ένα περίπλοκο και απαιτητικό ζήτημα. Για λόγους τακτικής, θα ζητήσω να δοθεί προσοχή στον τρόπο με τον οποίο οι βουλευτές του Κοινοβουλίου εργάζονται επί του θέματος. Ίσως αξίζει και είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι θα έχουμε μακροπρόθεσμη συνεργασία και εφοδιασμό από τη Ρωσία, αλλά είναι επίσης σημαντικό να μην σπεύδουμε σε διαπραγματεύσεις που τελικά είχαν ως αποτέλεσμα να μην επιτύχουμε μια τόσο καλή συμφωνία όπως όλοι νόμιζαν ότι θα πετύχουμε. Επομένως, θα συνηγορήσω υπέρ της προσοχής. Τέλος, όσον αφορά τη σαφή ερώτηση του κ. Oostlander σχετικά με το αν η Λιθουανία μπορεί να συμμετάσχει στη συμφωνία του Σένγκεν κατόπιν αυτής της συμφωνίας σχετικά με το Καλίνινγκραντ, αυτό υπήρξε ένα από τα καθοριστικά σημεία της προσέγγισής μας στις διαπραγματεύσεις. Για τον λόγο αυτόν, θεωρούμε ότι η λύση στην οποία δεν υπάρχουν επιπλοκές τέτοιας φύσεως είναι καλή. Θα ολοκληρώσω επιδοκιμάζοντας τη συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου και της Επιτροπής επί του θέματος αυτού. Είναι ένας από τους τομείς στους οποίους σημειώσαμε μεγάλη επιτυχία. Είναι επίσης κάτι που έχει αναγνωρίσει δεόντως η Λιθουανία και που έχει σίγουρα αποδείξει στις υπόλοιπες υποψήφιες χώρες ότι αντιμετωπίζουμε σοβαρά την κατάστασή τους."@el8
"Señora Presidenta, me gustaría comenzar afirmando de forma rotunda que estoy totalmente de acuerdo con la declaración que acaba de realizar el Sr. Haarder. Es una descripción de la realidad clara y acertada. También nos recuerda qué tiene que hacer la Unión y cómo tiene que hacerlo. He escuchado detenidamente todas las intervenciones. Repetiré lo que dije anteriormente en el Parlamento, cuando se estaba discutiendo el problema de Chechenia. La división de la responsabilidades en la Comisión resulta bastante significativa. Si no hubiésemos definido cuidadosamente las tareas y responsabilidades del Comisario responsable de la ayuda humanitaria, habríamos empañado todo el tema, especialmente a la hora de garantizar que se respete el acceso a la entrega de ayuda humanitaria. Este es el motivo por el que soy muy prudente al ofrecer una definición clara de mis responsabilidades como Comisario responsable de la ayuda humanitaria. Si cayera en la tentación de entrar en discusiones políticas con respecto a este tema, reduciría la legitimidad y eficiencia de mis esfuerzos destinados a proteger el acceso de los trabajadores humanitarios en lugares como Chechenia. Este es el motivo por el que me resisto a implicarme en maniobras o proyectos políticos, a pesar de que pueda simpatizar con los mismos. Eso corresponde al Comisario responsable de las relaciones exteriores y resulta importante, especialmente en este caso, que seamos prudentes en nuestra utilización de los instrumentos y comisarios disponibles. Si, con mis responsabilidades, cayese en la tentación de politizar, reduciríamos el peso de nuestros esfuerzos y de nuestros intentos de insistir en tener acceso. Por otra parte, he criticado públicamente a los rusos con respecto a este tema y lo hago con bastante frecuencia. Introduzco elementos de este tipo en cada cumbre que mantenemos con Rusia. Desafortunadamente no se ha producido ningún progreso. Existen las conocidas emisiones de permisos de trabajo para los trabajadores humanitarios, la capacidad para utilizar el sistema de radio VHF de la ONU, que es importante para la seguridad de las personas que se mueven por allí y para la situación de los refugiados y de las personas desplazadas internamente a los campamentos. Todos estos temas se plantean una y otra vez y me gustaría repetir mi llamamiento para que el Parlamento entienda que el Comisario responsable de la ayuda humanitaria se está limitando un cometido relativamente bien definido, que es lo que hago. Tenemos otras personas que se encargan de la dimensión política del debate. Esto es importante no sólo con respecto a Chechenia, sino también a otros muchos lugares. Observarán el mismo planteamiento a la hora de hablar acerca del acceso a las víctimas del conflicto entre israelíes y palestinos. Siendo un animal político yo mismo, no entraré en un debate político más sustantivo acerca de la naturaleza del conflicto y estos otros problemas, a pesar de lo tentador que pueda resultar. El Sr. Paasilinna y algunos otros han planteado la pregunta acerca del diálogo sobre energía con Rusia y especialmente sobre la cooperación en el área del gas natural. Resulta bastante difícil sacar una conclusión rápida acerca de una área en la que la negociación de las realidades también tiene que reflejar quién se compromete comercialmente y quién no lo hace. La negociación sobre los conductos de gas es una cuestión a largo plazo. Existe un riesgo de contradicciones entre el establecimiento de las bases a muy largo plazo de estos tipos de acuerdos y la liberalización del mercado del gas dentro de la Unión, a la que concederíamos prioridad. Teniendo esto en cuenta, no resulta fácil acomodar el deseo demostrado por la otra parte de contar con un contrato a muy largo plazo y estable como base. En cualquier caso, no nos correspondería a nosotros, sino a las empresas y al mercado establecer semejante contrato, que es otra de las razones por la que las cosas no son tan sencillas. Por otra parte, existen otros temas estratégicos interesantes en relación con la geopolítica del suministro de energía en Europa en los próximos años, incluidos los temas relacionados con el gas natural y no resulta sorprendente que se trate de una cuestión complicada y dura. Por razones tácticas, pediría cierta prudencia a los diputados del Parlamento a la hora de tratar este asunto. Puede resultar útil e importante garantizar que contemos con los suministros y la cooperación de Rusia a largo plazo, pero también es importante no embarcarse en unas negociaciones que finalmente provoquen que no consigamos un acuerdo tan bueno como todos esperaban. Por lo tanto, recomendaría precaución. Finalmente, con respecto a la pregunta clara del Sr. Oostlander acerca de si Lituania puede unirse a Schengen tras este acuerdo sobre Kaliningrado, éste ha sido uno de los puntos determinantes de nuestro planteamiento para las negociaciones. Este es el motivo por el que consideramos que una solución en la que no existan complicaciones de esa naturaleza será la adecuada. Me gustaría terminar alabando la cooperación entre el Consejo y la Comisión con respecto a este tema. Esta es una de las áreas en las que hemos obtenido un éxito considerable. También es algo que ha sido debidamente reconocido por Lituania y que ha demostrado verdaderamente a los demás países candidatos que nos tomamos en serio su situación."@es12
". Arvoisa puhemies, aluksi korostan, että yhdyn sataprosenttisesti ministeri Haarderin äskeiseen lausuntoon. Se oli hyvä ja selkeä kuvaus todellisesta tilanteesta. Se oli samalla muistutus siitä, mitä unionin pitää tehdä ja sen pitää tehdä se. Olen kuunnellut hyvin tarkkaavaisesti kaikkia puheenvuoroja. Toistan asian, jonka olen sanonut aikaisemminkin parlamentissa Tšetšenian ongelmasta käydyssä keskustelussa. Komission vastuun jaolla on suuri merkitys. Ellemme olisi tarkkoja määritellessämme humanitaarisesta avusta vastaavan komission jäsenen tehtäviä ja vastuualueita, sotkisimme koko asian, varsinkin tehtävän, jossa on tarkoitus varmistaa, että humanitaarisen avun toimittajat pääsevät avustettavalle alueelle. Siksi varmistan, että määrittelen tarkasti velvollisuuteni humanitaarisesta avusta vastaavana komission jäsenenä. Jos lankeaisin kiusaukseen osallistua asiaa koskevaan poliittiseen keskusteluun, heikentäisin sellaisten toimieni legitiimiyttä ja tehokkuutta, joita teen turvatakseni humanitaarisen työn tekijöiden pääsyn Tšetšenian kaltaisille alueille. En halua siksi sekaantua poliittisiin taktikointeihin enkä poliittisiin hankkeisiin, vaikka suhtautuisinkin niihin myönteisesti. Se on ulkosuhteista vastaavan komission jäsenen tehtävä, ja varsinkin tässä tapauksessa on tärkeää, että valitsemme huolellisesti välineemme ja toimiin osallistuvat komission jäsenet. Jos minä humanitaarisesta avusta vastaavana komission jäsenenä sortuisin politisoimaan, vähentäisimme alueelle pääsyn edistämistä koskevien toimiemme ja pyrkimystemme painoarvoa. Olen toisaalta julkisesti arvostellut venäläisiä tässä asiassa ja teen niin aika usein. Otan esiin tämän kaltaisia seikkoja jokaisessa Venäjän kanssa järjestettävässä huippukokouksessa. Edistystä ei ole valitettavasti tapahtunut. Esillä ovat tutut seikat, kuten humanitaarisen työn tekijöille myönnetyt työluvat sekä mahdollisuus käyttää YK:n VHF-radiojärjestelmää, joka on tärkeä alueella liikkuvien ihmisten turvallisuuden kannalta, sekä leireillä olevien pakolaisten ja kotiseudultaan siirtymään joutuneiden henkilöiden tilanne. Kaikki nämä seikat otetaan esiin kerta toisensa jälkeen, ja toistan vaatimukseni, että parlamentti pitää humanitaarisesta avusta vastaavan komission jäsenen vastuualuetta suhteellisen rajallisena, kuten minäkin. Muut henkilöt käsittelevät keskustelun poliittista puolta. Tämä on tärkeää paitsi Tšetšenian myös monien muiden alueiden kohdalla. Kohtaatte samanlaisen lähestymistavan, kun puhumme pääsystä auttamaan Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin uhreja. Vaikka olen oikea poliittinen eläin, en osallistu todelliseen poliittiseen keskusteluun konfliktin luonteesta ja näistä muista asioista, vaikka se olisi kuinka houkuttelevaa. Jäsen Paasilinna ja muutama muukin ottivat esiin Venäjän kanssa käytävän energiadialogin ja erityisesti maakaasua koskevan yhteistyön. On kovin vaikeaa saada aikaan pikaista päätöstä alalla, jossa tosiasioista sovittaessa on lisäksi pohdittava, kuka osallistuu siihen kaupallisessa mielessä ja kuka ei. Kaasuputkea koskevat neuvottelut ovat pitkän aikavälin kysymys. On vaarassa syntyä erimielisyyksiä siitä, ryhdytäänkö tällaisiin pitkäaikaisiin sopimuksiin vai vapautetaanko kaasumarkkinat unionin sisällä, mitä me pidämme parempana vaihtoehtona. Tätä taustaa vasten ei ole lainkaan niin helppoa ottaa huomioon, että toinen osapuoli haluaa lähtökohdaksi erittäin pitkäaikaisen ja vakaan sopimuksen. Oli miten oli, tällaisen sopimuksen tekeminen ei olisi meidän vaan yritysten ja markkinoiden toimijoiden tehtävä, mikä myös osaltaan monimutkaistaa asioita. On lisäksi muitakin mielenkiintoisia strategisia asioita, jotka koskevat Euroopan energiahuollon geopolitiikkaa tulevina vuosina. Yksi niistä on maakaasukysymys, eikä ole mikään yllätys, että tämä on monimutkainen ja haastava asia. Taktisista syistä kehottaisin parlamentin jäseniä käsittelemään sitä varovasti. Voi olla hyödyllistä ja tärkeää varmistaa Venäjän kanssa tehtävän yhteistyön kestävyys ja Venäjältä saatavat kaasutoimitukset, mutta on myös tärkeää, ettemme ryntää suin päin neuvotteluihin, joiden päätteeksi toteamme, ettemme saaneetkaan aikaan niin hyvää sopimusta kuin kaikki olivat odottaneet. Kannatan siksi varovaista menettelytapaa. Vastaan seuraavaksi jäsen Oostlanderin selkeään kysymykseen, voiko Liettua liittyä Schengen-järjestelmään Kaliningradia koskevan sopimuksen jälkeen. Tämä on ollut tärkeimpiä asioita neuvotteluja koskevassa kannassamme. Pidämme sen vuoksi hyvänä sellaista ratkaisua, johon ei liity tämänkaltaisia ongelmia. Kehun lopuksi neuvoston ja komission asian parissa tekemää yhteistyötä. Tämä on yksi niistä aloista, joilla olemme onnistuneet. Liettuakin on odotetusti myöntänyt sen, ja tämä on varmasti osoittanut muille ehdokasvaltioille, että suhtaudumme niiden tilanteeseen vakavasti."@fi5
". Madame la Présidente, je commencerai par dire très clairement que j'adhère à 100 % à la déclaration que vient de faire M. Haarder. C'est une bonne description très claire de la réalité. C'est également un rappel de ce que doit faire l'Union et de la manière de le faire. J'ai écouté très attentivement toutes les interventions. Je répéterai ce que j'ai déjà déclaré au Parlement, lorsque nous discutions du problème de la Tchétchénie. La division de responsabilité à la Commission est assez significative. Si nous ne définissons pas attentivement les tâches et les responsabilités du commissaire en charge de l'aide humanitaire, nous allons rendre confuse toute la question, en particulier lorsqu'il s'agit de garantir le respect de l'accès à l'aide humanitaire donnée. C'est pourquoi je veille à donner une définition précise de mes responsabilités de commissaire en charge de l'aide humanitaire. Si je cédais à la tentation de m'engager dans une discussion politique sur ce sujet, je réduirais la légitimité et l'efficacité des efforts que j'ai déployés pour protéger l'accès des travailleurs humanitaires dans des endroits tels que la Tchétchénie. C'est pourquoi je résiste et refuse de m'impliquer dans des manœuvres politiques ou des projets politiques même si je les comprends. Cela relève du commissaire en charge des relations extérieures et il est important, en particulier dans cette affaire, que nous fassions un usage prudent des instruments et des commissaires disponibles. Si, avec mes responsabilités, je cédais à la tentation de politiser, nous atténuerions le poids de nos efforts et de nos tentatives concernant l'accès. D'un autre côté, j'ai critiqué publiquement les Russes sur cette question et je le fais assez fréquemment. J'apporte des éléments de ce genre lors de chaque sommet UE/Russie. Malheureusement, aucun progrès n'a été enregistré. Il y a les questions bien connues des permis de travail pour les travailleurs humanitaires, la capacité à utiliser le système radio VHF des Nations unies, important pour la sécurité des personnes se déplaçant dans la région et la situation des réfugiés et des personnes déplacées dans des camps. Toutes ces questions sont soulevées maintes et maintes fois, et je renouvellerai mon appel au Parlement, afin qu'il s'en tienne à une définition relativement étroite des attributions du commissaire en charge de l'aide humanitaire, ce que je fais. D'autres traitent de l'aspect politique de la discussion. C'est important non seulement en ce qui concerne la Tchétchénie mais également pour de nombreux autres endroits. Vous verrez la même approche lorsque nous discuterons de l'accès aux victimes du conflit israélo-palestinien. Étant moi-même un animal politique, je ne m'engagerai pas dans une discussion politique plus importante sur la nature du conflit et sur d'autres questions, si tentant que cela puisse être. M. Paasilinna et quelques autres députés ont soulevé la question du dialogue sur l'énergie avec la Russie, et en particulier la coopération dans le domaine du gaz naturel. Il est assez difficile d'être obligé de trouver une conclusion dans un domaine où les réalités de négociation doivent également refléter qui s'engage commercialement et qui ne s'engage pas. La question de la négociation sur le gazoduc est une question à long terme. Il y a un risque de contradictions entre le fait d'établir la base à très long terme de ce genre d'accord et la libéralisation du marché du gaz dans l'Union européenne, à laquelle nous accorderions la priorité. Dans ce contexte, il n'est pas si simple de satisfaire le désir dont fait preuve l'autre partie d'obtenir comme base un type de contrat stable et à très long terme. En tous les cas, mettre sur pied un tel contrat ne relèverait pas de notre travail mais de celui des sociétés et du marché, autre raison expliquant la difficulté des choses. De plus, il y a d'autres questions stratégiques intéressantes, concernant la géopolitique de l'approvisionnement en énergie de l'Europe pour les années à venir, y compris les questions liées au gaz naturel, et il n'est pas surprenant que cette question soit compliquée et exigeante. Pour des motifs tactiques, je recommanderais une certaine prudence quant à la manière avec laquelle certains députés continuent à débattre de cette question. Le fait de s'assurer que nous obtenions coopération et approvisionnement à long terme de la Russie vaut la peine et est important, mais il est également important de ne pas se précipiter dans des négociations qui ne nous permettraient pas, en fin de compte, de parvenir à un aussi bon accord que tout le monde espérait. Je prônerais dès lors la prudence. Enfin, en ce qui concerne la question claire de M. Oostlander quant à savoir si la Lituanie peut adhérer à Schengen après cet accord sur Kaliningrad, c'est l'un des points déterminants dans notre approche des négociations. C'est pourquoi nous estimons que la solution dans laquelle il n'y a pas de complications de cette nature est une bonne solution. Je terminerai en louant la coopération entre le Conseil et la Commission sur cette question. C'est l'un des domaines dans lesquels nous avons rencontré pas mal de succès. Cette coopération a également été dûment reconnue par la Lituanie et elle a certainement démontré aux autres pays candidats que nous prenons leur situation très au sérieux."@fr6
"Signor Presidente, innanzi tutto posso dire con molta chiarezza che sono d’accordo al 100 per cento con la dichiarazione appena rilasciata del Ministro Haarder. E’ una corretta e chiara descrizione della realtà, che ci ricorda inoltre il compito dell’Unione e il modo giusto per svolgerlo. Ho ascoltato con molta attenzione tutti i contributi. Ripeto ciò che ho detto altre volte in Parlamento quando si è discusso il problema della Cecenia. La divisione di responsabilità nella Commissione è piuttosto significativa. Se non fossimo attenti nel definire i compiti e le responsabilità del Commissario responsabile per gli aiuti umanitari, renderemmo confusa l’intera questione, specialmente quando si tratta di garantire l’accesso per la consegna degli aiuti umanitari. Per questa ragione sono molto attento a fornire una definizione chiara delle mie responsabilità come Commissario responsabile per gli aiuti umanitari. Se dovessi cadere nella tentazione di impegnarmi in una discussione politica sull’argomento, ridurrei la legittimità e l’efficacia dei miei sforzi mirati a tutelare l’accesso degli operatori umanitari in luoghi come la Cecenia. Perciò mi trattengo dal partecipare a manovre o progetti politici, anche se magari li condivido. Tale compito spetta al Commissario per le relazioni esterne, ed è importante, specialmente in questo caso, prestare attenzione all’uso che facciamo degli strumenti e dei Commissari a disposizione. Se, con le mie responsabilità, cadessi nella tentazione della politicizzazione, ridurremmo il peso dei nostri sforzi e tentativi di insistere per ottenere l’accesso. D’altro lato, ho criticato pubblicamente i russi su tale questione, ed è accaduto piuttosto frequentemente. Non manco di introdurre elementi di questo tipo in ogni Vertice con la Russia. Purtroppo, non sono stati compiuti progressi. Vi sono le ben note questioni dei permessi di lavoro per gli operatori umanitari, la possibilità di utilizzare il sistema di trasmissioni radio VHF delle Nazioni Unite, importante per la sicurezza delle persone che si spostano sul territorio, e la situazione dei rifugiati e dei profughi nei campi. Tutti questi problemi continuano ad essere sollevati e ripeto il mio invito al Parlamento a considerare che il Commissario responsabile per gli aiuti umanitari si attiene ad una missione relativamente ben delimitata, come in effetti faccio. Sono altri ad occuparsi del lato politico della discussione. Questo è importante non solo per quanto riguarda la Cecenia, ma anche per molte altre regioni. Vedrete lo stesso approccio quando parliamo di accesso alle vittime del conflitto israelo-palestinese. Poiché io stesso sono un animale politico, non m’impegno in una discussione politica più consistente sulla natura del conflitto e su altre questioni, per quanto allettante possa essere. L’onorevole Paasilinna e alcuni altri oratori hanno sollevato la questione del dialogo con la Russia sull’energia e, in particolare, sulla cooperazione nel settore del gas naturale. E’ piuttosto difficile trarre conclusioni a breve in un settore in cui le realtà negoziali devono anche riflettere chi s’impegna in termini commerciali e chi no. La questione del negoziato riguardante il gasdotto è di vecchia data. Vi è un rischio di contraddizioni tra la definizione della base a lungo termine di questo genere di accordi e la liberalizzazione del mercato del gas all’interno dell’Unione, alla quale vorremmo dare la priorità. Con queste premesse non è semplice accogliere il desiderio mostrato dall’altra parte di avere come base un tipo di contratto stabile e a lunghissimo termine. In ogni caso, non saremmo noi, ma le imprese e il mercato a stabilire un tale contratto, e questa è un’altra ragione per cui il problema non è di facile soluzione. Vi sono inoltre altre interessanti questioni strategiche riguardanti la geopolitica dell’approvvigionamento energetico dell’Europa nei prossimi anni, comprese quelle relative al gas naturale, e non è sorprendente che si tratti di una questione complicata e impegnativa. Per ragioni tattiche inviterei i deputati al Parlamento ad usare cautela nel trattare questo problema. Forse vale la pena ed è importante assicurarci una cooperazione a lungo termine e approvvigionamenti dalla Russia, ma è altrettanto importante non lanciarci in negoziati che alla fine non ci permettano di ottenere un accordo favorevole come tutti si aspettavano. Raccomando quindi cautela. Infine, per quanto riguarda la domanda dell’onorevole Oostlander, che ha chiesto se la Lituania potrà aderire a Schengen dopo questo accordo su Kaliningrad, questo è stato uno dei punti determinanti nel nostro approccio ai negoziati. Per questa ragione troviamo positiva la soluzione, in cui non sussistono complicazioni in tal senso. Concludo con un apprezzamento per la cooperazione tra il Consiglio e la Commissione sull’argomento. E’ uno dei settori in cui abbiamo ottenuto risultati piuttosto soddisfacenti, come è stato debitamente riconosciuto anche dalla Lituania. Questo è senz’altro servito a dimostrare agli altri paesi candidati che prendiamo sul serio la loro situazione."@it9
". – Mr President, I shall start by saying very clearly that I can agree 100% with the statement just made by Mr Haarder. That is a good clear description of the reality. It is also a reminder of what the Union needs to do and how it needs to do it. I have listened very carefully to all the contributions. I shall repeat what I have said before in Parliament when discussing the problem of Chechnya. The division of responsibility in the Commission is quite meaningful. If we were not careful in defining the tasks and responsibilities of the Commissioner responsible for humanitarian aid, we would blur the whole issue, especially when it comes to ensuring that access to delivering humanitarian aid is respected. That is why I am very careful to give a clearcut definition of my responsibilities as the Commissioner responsible for humanitarian aid. If I were to fall into the temptation of engaging in political discussion on this issue, I would reduce the legitimacy and efficiency of my efforts to protect the access of humanitarian workers in places like Chechnya. That is why I resist becoming involved in political manoeuvres or political projects, even if I might sympathise with them. It is for the Commissioner on external relations to do that, and it is important, especially in this case, for us to be careful in our use of the instruments and commissioners available. If, with my responsibilities, I fell into the temptation of politicising, we would reduce the weight of our efforts and our attempts to insist on having access. I have, on the other hand, publicly criticised the Russians on that issue, and do so quite frequently. I feed elements of this kind into every summit that we have with Russia. Unfortunately there has been no progress. There are the well-known issues of work permits for humanitarian workers, the ability to use the UN VHF radio system which is important for the safety of people moving around there and the situation of refugees and internally displaced persons in the camps. All these issues are raised over and over again, and I would repeat my call for Parliament to view the Commissioner responsible for humanitarian aid as keeping to a relatively narrowly-defined remit, which is what I do. We have others who deal with the political side of the discussion. This is important not only as regards Chechnya, but also for many other places. You will see the same approach when we talk about accessing victims of the Israeli-Palestinian conflict. Being a political animal myself, I will not engage in a more substantive political discussion on the nature of the conflict and these other issues, however tempting that might be. Mr Paasilinna and a few others raised the question of the energy dialogue with Russia, and especially cooperation in the area of natural gas. It is quite difficult to rush into a conclusion in an area where negotiating realities also have to reflect who engages commercially and who does not. The issue of the gas pipeline negotiation is a long-term one. There is a risk of contradictions between establishing the very long-term basis of those kinds of deals and the liberalisation of the gas market inside the Union, to which we would give priority. Against that background it is not that simple to accommodate the desire shown by the other side to have a very long-term, stable kind of contract as a basis. In any case, it would not be for us but for the companies and the market to establish such a contract, which is another reason why things are not that simple. Furthermore there are other interesting strategic issues concerning the geopolitics of Europe's energy supply in the years to come, including issues relating to natural gas, and it is no surprise that this is a complicated and demanding question. For tactical reasons I would urge some caution as to how Members of Parliament pursue this issue. It may be worthwhile and important to ensure that we have long-term cooperation and supplies from Russia, but it is also important not to jump into negotiations that ultimately meant our not getting as good a deal as everyone thought we should. I would therefore advocate caution. Finally, as regards Mr Oostlander's clear question about whether Lithuania can join Schengen after this agreement on Kaliningrad, this has been one of the defining points in our approach to negotiations. This is why we find the solution in which there are no complications of that nature to be a good one. I will end by commending the cooperation between the Council and the Commission on this issue. This is one of the areas in which we have been quite successful. It is also something which has been duly recognised by Lithuania and which has certainly demonstrated to the other candidate countries that we take their situation seriously."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil om te beginnen heel duidelijk zeggen dat ik volledig kan instemmen met de verklaring die de heer Haarder zojuist heeft afgelegd. Hij heeft de situatie heel goed en duidelijk beschreven. Ook heeft hij ons nog eens herinnerd aan wat de Unie moet doen en hoe zij dat moet doen. Ik heb heel goed naar alle bijdragen aan dit debat geluisterd. Ik zal nog eens herhalen wat ik al eerder in het Parlement heb gezegd tijdens onze discussies over het probleem-Tsjetsjenië. De verdeling van de verantwoordelijkheden binnen de Commissie is heel belangrijk. Als wij de taken en verantwoordelijkheden van de commissaris voor humanitaire hulpverlening niet heel nauwkeurig zouden omschrijven, zou dat tot grote onduidelijkheid over deze kwestie leiden, in het bijzonder wat de toelating van humanitaire hulpverlening betreft. Daarom wil ik mijn verantwoordelijkheden als commissaris voor humanitaire hulpverlening heel zorgvuldig en helder omschrijven. Als ik mij zou laten verleiden tot een politieke discussie over dit onderwerp, zou dat afbreuk doen aan de legitimiteit en doelmatigheid van mijn inspanningen om de toegang van humanitaire hulpverleners in gebieden zoals Tsjetsjenië te beschermen. Daarom weiger ik mij te laten betrekken in politieke manoeuvres of politieke projecten, ook al sta ik er misschien wel sympathiek tegenover. Dat is de verantwoordelijkheid van de commissaris voor buitenlandse betrekkingen. Juist in dit geval is het van groot belang dat wij heel zorgvuldig omgaan met de instrumenten en commissarissen die wij hebben. Als ik mij, met mijn verantwoordelijkheden, zou laten verleiden tot politisering, zou dat het effect van onze pogingen en krachtige inspanningen om toegang te verkrijgen, verzwakken. Anderzijds heb ik op dit punt wel openlijk kritiek geuit op de Russen, en ik doe dat regelmatig. Ik breng dit soort onderwerpen op iedere topontmoeting met Rusland naar voren. Helaas zien wij nog geen vooruitgang. Ik noem de bekende kwesties als de werkgunningen voor humanitaire hulpverleners, de mogelijkheid om gebruik te maken van het VHF-radiosysteem van de VN, hetgeen van belang is voor de veiligheid van de mensen die in het gebied werken, en de situatie van de vluchtelingen en ontheemden in de kampen. Al deze vraagstukken worden steeds opnieuw aan de orde gesteld. Ik doe nogmaals een beroep op het Parlement om de commissaris voor humanitaire hulpverlening te beschouwen als iemand die zich moet houden aan een betrekkelijk strak gedefinieerde taakstelling, en dat is wat ik doe. Anderen houden zich bezig met de politieke kant van deze discussie. Dit is niet alleen belangrijk in het geval van Tsjetsjenië, maar het geldt ook voor veel andere plaatsen. U zult dezelfde aanpak tegenkomen als wij het hebben over de toegang tot de slachtoffers van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Hoewel de politiek mij in het bloed zit, zal ik mij toch niet mengen in een inhoudelijke politieke discussie over de aard van het conflict en deze andere vraagstukken, hoe verleidelijk dat misschien ook is. De heer Paasilinna en enkele anderen hebben een vraag gesteld over de energiedialoog met Rusland, en in het bijzonder over de samenwerking op aardgasgebied. Bij de onderhandelingen hierover speelt in de praktijk ook de vraag mee wie commerciële belangen heeft en wie niet. Daarom is het moeilijk om snel tot conclusies te komen. Het vraagstuk van de onderhandelingen over een pijplijn is een zaak van lange termijn. Er bestaat een risico van tegenstrijdige belangen: enerzijds de wens om dit soort zeer lange-termijnafspraken goed te regelen en anderzijds de liberalisering van de gasmarkt binnen de Unie, waaraan wij prioriteit zouden willen geven. Tegen die achtergrond is het niet bepaald eenvoudig om te voldoen aan de wens van de andere partij om deze zaak te regelen op basis van een stabiel contract voor de zeer lange termijn. Hoe dan ook, het is niet onze taak, maar die van de bedrijven en de markt om een dergelijk contract af te sluiten. Dat is ook een reden waarom dit niet eenvoudig is. Verder krijgen wij de komende jaren ook te maken met andere interessante strategische vraagstukken met betrekking tot de geopolitieke aspecten van de energievoorraad in Europa. Hieronder vallen ook de vraagstukken betreffende het aardgas. Het zal dan ook niemand verbazen dat dit een ingewikkeld en moeilijk vraagstuk is. Om tactische redenen wil ik er bij de leden van dit Parlement op aandringen om dit vraagstuk met enige voorzichtigheid te behandelen. Het mag dan nuttig en belangrijk zijn om de samenwerking met en de voorraden uit Rusland voor de lange termijn veilig te stellen, maar het is ook belangrijk dat wij niet te snel aan onderhandelingen beginnen die uiteindelijk zullen leiden tot een deal die niet zo goed is als wij met zijn allen noodzakelijk vonden. Daarom pleit ik voor voorzichtigheid. Tot slot nog een reactie op de duidelijke vraag van de heer Oostlander of Litouwen na dit akkoord over Kaliningrad nog mee kan doen aan Schengen. Dit is steeds een van de uitgangspunten van onze aanpak bij de onderhandelingen geweest. Daarom zijn wij tevreden over de oplossing, die immers geen complicaties van die aard met zich meebrengt. Ik wil ter afsluiting mijn waardering uitspreken voor de samenwerking op dit punt tussen de Raad en de Commissie. Dit is een van de terreinen waarop wij heel succesvol zijn geweest. Ook Litouwen heeft dit duidelijk opgemerkt. Dit is voor de andere kandidaat-landen zeker een duidelijk bewijs voor het feit dat wij hun situatie serieus nemen."@nl2
"Senhor Presidente, começarei por dizer muito claramente que estou totalmente de acordo com a declaração que o Senhor Presidente em exercício Haarder acaba de fazer. È uma descrição clara e fiel da realidade, que nos recorda também o que a União deve fazer e como o deve fazer. Escutei muito atentamente todas as intervenções, e repetirei o que disse já anteriormente no Parlamento quando foi discutido o problema da Chechénia. A divisão das competências na Comissão é muito importante. Se não definirmos cuidadosamente as tarefas e as competências do Comissário responsável pela ajuda humanitária, complicamos o problema, nomeadamente quando é necessário garantir que o acesso à prestação de ajuda humanitária seja respeitado. É por isso que tenho o cuidado de definir claramente as minhas competências de Comissário responsável pela ajuda humanitária. Se caísse na tentação de iniciar uma discussão política nesta matéria, reduziria a legitimidade e a eficiência dos meus esforços de protecção do acesso dos trabalhadores humanitários a locais como a Chechénia. É por isso que evito participar em manobras políticas ou projectos políticos, mesmo que mereçam a minha simpatia. Essa participação é da competência do Comissário para as relações externas e é importante, principalmente neste caso, que utilizemos com cuidado os instrumentos e os comissários de que dispomos. Se, sendo as minhas competências o que são, caísse na tentação de fazer política, reduziríamos o peso dos nossos esforços e das nossas tentativas, quando insistimos para que nos seja autorizado esse acesso. Por outro lado, critiquei publicamente os russos no que se refere a essa questão, e continuo a fazê-lo com frequência. Introduzo esse tipo de elementos em todas as cimeiras realizadas com a Rússia. Infelizmente, não tem havido progressos. Subsistem as questões bem conhecidas da autorização do acesso dos trabalhadores humanitários, da possibilidade de utilizar o sistema de rádio VHF das Nações Unidas, que é importante para a segurança das pessoas que se deslocam na Chechénia, e da situação dos refugiados e deslocados que se encontram nos campos. Todas estas questões têm sido colocadas vezes sem conta e repetirei o meu apelo ao Parlamento, solicitando-lhe que compreenda que o Comissário responsável pela ajuda humanitária tem um espaço de manobra muito limitado e que só pode intervir dentro desse âmbito, que é o que eu faço. Há outros responsáveis pelos aspectos políticos da discussão. Ora isto é importante não só no que se refere à Chechénia, mas também a muitos outros locais. Verificarão que a nossa posição é a mesma quando falamos do acesso às vítimas do conflito israelo-palestiniano. Sou um animal político, mas apesar disso não entro em discussões políticas de fundo sobre a natureza desse conflito e sobre outras questões, por muito que me sinta tentado a fazê-lo. O senhor deputado Paasilinna e alguns outros colocaram a questão do diálogo com a Rússia em matéria de energia, nomeadamente no que se refere à cooperação em matéria de gás natural. É difícil tirar conclusões apressadas num domínio em que as realidades da negociação devem reflectir também os interesses comerciais. A negociação sobre o gasoduto é uma questão de longo prazo. Há um risco de contradição entre o estabelecimento de uma base de muito longo prazo para esses acordos e a liberalização do mercado do gás na União, a que devemos atribuir a prioridade. Neste contexto, não é fácil aceder ao desejo manifestado pela outra parte no sentido de que o acordo se baseie num contrato estável e a muito longo prazo. Seja como for, a definição dos termos desse contrato não nos compete a nós, mas sim às empresas e ao mercado, e essa é outra razão pela qual as coisas não são assim tão simples. Além disso, há outras questões estratégicas interessantes, relacionadas com a geopolítica do abastecimento da Europa em energia nos anos futuros, tais como as questões relacionadas com o gás natural, e não é surpresa que se trata de uma questão complicada e exigente. Por razões tácticas, recomendaria aos deputados ao Parlamento alguma cautela no tratamento desta questão. Poderá valer a pena e ser importante assegurar que haja uma cooperação de longo prazo e abastecimento pela Rússia, mas é também importante não nos precipitarmos nestas negociações, para que não aconteça que, em última análise, o nosso acordo não seja tão favorável como todos esperavam que o viesse a ser. Portanto, recomendo que haja cautela. Finalmente, no que se refere à pergunta clara do senhor deputado sobre se a Lituânia poderá aderir ao acordo de Schengen depois deste acordo sobre Kaliningrado, esse foi um dos aspectos essenciais da nossa estratégia de negociação. É por isso que entendemos que esta solução, que não cria complicações dessa natureza, é boa. Terminarei elogiando a cooperação estabelecida entre o Conselho e a Comissão no que se refere a esta questão. É um dos domínios em que fomos muito bem sucedidos. Esse sucesso foi também devidamente reconhecido pela Lituânia e sem dúvida que demonstrou aos outros países candidatos que levamos a sério a sua situação."@pt11
"Herr talman! Jag skall börja med att tala om mycket klart och tydligt att jag till 100 procent kan instämma med det uttalande som Haarder just gjorde. Det är en bra och tydlig beskrivning av verkligheten. Det är också en påminnelse om vad EU behöver göra och hur den skall göra det. Jag har lyssnat mycket noga till alla era inlägg. Jag skall upprepa det jag sagt tidigare i parlamentet när vi diskuterat Tjetjenienproblemet. Uppdelningen av ansvaret inom kommissionen är mycket meningsfullt. Om vi inte vore noggranna med att definiera arbetsuppgifter och ansvar för den kommissionär som ansvarar för humanitärt bistånd så skulle vi göra hela frågan suddig, särskilt när det gäller att se till att möjligheten att ge humanitärt bistånd respekteras. Det är därför som jag är mycket noggrann med att ge en tydlig definition av mina ansvarsområden som kommissionär med ansvar för humanitärt bistånd. Om jag skulle falla för frestelsen att inleda en politisk diskussion i den här frågan så skulle jag minska berättigandet för och effektiviteten i mina insatser att skydda biståndsarbetares tillträde till platser som Tjetjenien. Det är därför som jag undviker att bli inblandad i politiska manövrer eller politiska projekt, även om jag skulle sympatisera med dem. Det är upp till kommissionären för utrikesfrågor att göra det och det är viktigt att vi, särskilt i det här fallet, är försiktiga i användandet av de instrument och kommissionärer som finns tillgängliga. Om jag, med mina uppgifter, skulle falla för frestelsen att politisera det hela så skulle vi minska betydelsen av våra ansträngningar och försök att insistera på tillträde. Å andra sidan har jag offentligt kritiserat ryssarna i den frågan och gör det rätt ofta. Jag tar upp den här typen av frågor under varje toppmöte som vi har med Ryssland. Tyvärr har det inte skett några framsteg. Vi har de välbekanta frågorna om arbetstillstånd för biståndsarbetare, möjligheten att använda FN:s VHF-radiosystem, vilket är viktigt för säkerheten för personer som rör sig i de områdena samt situationen för flyktingar och internt förflyttade personer i lägren. Alla dessa frågor tas upp om och om igen och jag skulle vilja upprepa min uppmaning till parlamentet att betrakta den kommissionär som har ansvaret för humanitärt bistånd som en som håller en relativt snävt definierad arbetsuppgift, vilket är vad jag gör. Vi har andra som hanterar den politiska sidan av diskussionen. Det är inte bara viktigt med avseende på Tjetjenien utan även för många andra platser. Ni kommer att se samma hållning när vi talar om att få tillträde till offer i den palestinsk-israeliska konflikten. Jag är själv ett politiskt djur men jag kommer inte att engagera mig i en väsentligare politisk diskussion om typen av konflikt och andra sådana frågor, hur frestande det än må vara. Paasilinna och några andra tog upp frågan om en energidialog med Ryssland och särskilt samarbete inom området naturgas. Det är ganska svårt att dra snabba slutsatser inom ett område där förhandlingsverkligheten även måste återspegla vem som engagerar sig kommersiellt och vem som inte gör det. Frågan om förhandlingarna angående gasledningen är en långsiktig fråga. Det finns risk för motsättningar mellan att inrätta en mycket långsiktig grund av det slaget av överenskommelser och avregleringen av gasmarknaden inom unionen, vilket vi skulle ge företräde. Mot den bakgrunden är det inte så enkelt att uppfylla de önskemål som den andra sidan har om att ha ett mycket långsiktigt, stabilt avtal som grund. Att upprätta ett sådant avtal vore i varje fall inte upp till oss utan upp till företagen på marknaden, vilket är ett annat skäl till varför det inte är så enkelt. Vidare finns det andra intressanta strategiska frågor rörande det geopolitiska i Europas energiförsörjning under de kommande åren, inbegripet frågor rörande naturgas, och det är inte så överraskande att det är en komplicerad och krävande fråga. Av taktiska skäl skulle jag vilja uppmana till viss försiktighet när det gäller hur parlamentets ledamöter hanterar den här frågan. Det kan vara mödan värt att ordna långsiktigt samarbete och långsiktiga leveranser från Ryssland, men det är också viktigt att inte kasta sig in i förhandlingar som när allt kommer omkring inte leder till ett så bra avtal som alla hade trott att det skulle göra. Därför skulle jag vilja mana till försiktighet. Slutligen när det gäller Oostlanders tydliga fråga om huruvida Litauen kan gå med i Schengenavtalet efter överenskommelsen om Kaliningrad så har det varit en av definitionspunkterna i vår hållning i förhandlingarna. Det är därför vi anser att en lösning som inte innebär några komplikationer av det slaget är en bra lösning. Jag skall avsluta med att lovorda samarbetet mellan rådet och kommissionen i den här frågan. Det här är ett av de områden där vi varit ganska framgångsrika. Det är även något som Litauen vederbörligen erkänt och som verkligen visat de övriga kandidatländerna att vi tar deras situation på allvar."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph