Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-11-20-Speech-3-216"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021120.5.3-216"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Mr President, the European Union/Russian Federation Summit that took place on 11 November in Brussels succeeded in producing an understanding, as you already know, on the issue of transit between Kaliningrad and the rest of Russia. In addition, Russia and the European Union will immediately launch negotiations with a view to concluding a readmission agreement as soon as possible. In this context, the Summit also produced a joint statement defining areas for further cooperation in the fight against terrorism, which is a clear priority for both sides. We intend to increase the exchange of information in a number of relevant areas, as well as to deepen cooperation against terrorism in multilateral arenas and in regard to the provision of assistance in this field to third countries. Other important issues were discussed at the Summit. The on-going conflict in Chechnya featured prominently among these. In this regard, the European Union raised its serious concerns over Chechnya. I would like to assure you that the well-established position of the Union on the matter was put forward to President Putin in quite clear terms. While expressing its support for Russia against terrorism in all its forms, the Union explicitly stated that the fight against terrorism cannot be conducted at the expense of basic human rights. This is also valid for Chechnya. The Union raised again the problem of unimpeded and safe access for humanitarian workers on the ground in Chechnya. In addition, the EU urged the Russians to promote without delay a political solution that provides a framework for lasting peace, stability and reconstruction in Chechnya. At the Summit we also had a good discussion on a number of international issues, including the Middle East, on which we agreed a joint statement. We reviewed the situation in Afghanistan, as well as the need for Iraq to comply fully with UN Security Council Resolution 1441. We also exchanged assessments regarding the threat of nuclear proliferation in the Korean Peninsula. Finally, we reviewed the situation in Moldova and Belarus. Russia has already agreed to the withdrawal and destruction of ammunition in the breakaway region of Transnistria. The EU stated that it is essential that this takes place rapidly in order to promote a solution to the conflict which continues to impede the development on Moldova, which is now the poorest country in Europe. We also made it clear that we expect Russia to use its influence on the government of Belarus to adopt a more positive approach towards democratisation and respect of human rights. As you are also aware, as a result of the discussions held at the May Summit in Moscow, the EU had agreed to carry out a review of the matter, taking further into account Russia's concerns about unimpeded travel of Russian citizens throughout the whole territory of the Russian Federation, including Kaliningrad. On the economic side, progress was less marked, except for the change in the EU anti-dumping regulations, which now accord Russia market economy status. In addition, the Summit endorsed progress reports on the energy discussions and on the concept of a common European economic space. The EU also raised a number of its commercial concerns, including the discriminatory charges levied by Russia for European aircraft flying over Siberia. The EU pressed Russia to confirm expectations of early Russian ratification of the Kyoto Protocol and to commit itself to conclude a long-delayed agreement on the clean-up of nuclear waste in north-west Russia, the Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation (MNEPR). I trust most of you are already aware that the 11th EU/Russia Summit will take place in St Petersburg, in commemoration of the 300th anniversary of the city. Taking this into account, Russia has invited all EU leaders to this special summit, which should serve to deepen our bilateral cooperation with Russia even further. In the relatively short time between the two summits, the Union completed a comprehensive review of the situation. Following a communication from the Commission in September, this review formulated a new position on Kaliningrad transit issues, which was adopted in October by the European Council meeting in Brussels. In parallel discussions with both Russia and Lithuania, the Presidency and the Commission managed to develop ways and means to ensure that the vital interests of all parties concerned would be respected. In addition to Russia's legitimate interests, the EU was very much aware that any arrangements requiring further definition could not undermine the sovereignty of Lithuania – a future member of the Union – or carry negative implications for Lithuania's future accession in full to the Schengen regime. Last but not least, the European Union must adequately protect its borders at all times, a task for which it was essential to respect the Schengen . The European Commission is confident that the understanding reached at the Brussels Summit strikes the right balance between these parameters, making it possible to resolve the issue of Kaliningrad transit in a manner which is acceptable to all parties concerned. The Commission has already started work to prepare for the implementation of the understanding reached at the Summit. Time is short and we are fully aware of the need to launch preparations without delay in order to meet the deadline of 1 July 2003, when Lithuania will introduce the new regime for Russian rail travellers crossing its territory. We are confident that by then the conditions will be in place to allow the introduction of simplified travel documents. I would like to add that resolving the issue of Kaliningrad will allow us to substantially deepen and accelerate our cooperation with the Russian Federation in a number of important areas. Among these, the European Commission regards justice and home affairs as particularly important. Indeed cooperation with Russia on issues such as the fight against organised crime, illegal migration, drug trafficking, women trafficking and child pornography among others, is crucial. On this matter, Russia confirmed at the Summit that the agreement between Europol and Russia will be rapidly concluded."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, på topmødet mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation, der fandt sted den 11. november i Bruxelles, lykkedes det, som De allerede ved, at nå frem til en forståelse om spørgsmålet om transit mellem Kaliningrad og det øvrige Rusland. Derudover vil Rusland og EU øjeblikkeligt indlede forhandlinger med henblik på hurtigst muligt at indgå en aftale om tilbagesendelse. I denne forbindelse udsendte topmødet også en fælles udtalelse, der definerer områder for yderligere samarbejde i kampen mod terrorisme, som begge sider prioriterede højt. Vi agter at forøge udvekslingen af informationer på en række relevante områder såvel som at styrke samarbejdet mod terrorismen i flersidede fora i forbindelse med hjælp til tredjelande på dette område. Der blev drøftet andre vigtige spørgsmål på topmødet. Den igangværende konflikt i Tjetjenien havde her en fremtrædende plads. I denne forbindelse gav EU udtryk for alvorlig bekymring angående Tjetjenien. Jeg vil gerne forsikre Dem om, at Unionens velkendte holdning til denne sag blev udtrykt over for hr. Putin i ganske klare vendinger. Samtidig med at Unionen gav udtryk for støtte til Rusland mod terrorisme under alle former, sagde vi ganske tydeligt, at kampen mod terrorisme ikke kan føres på bekostning af grundlæggende menneskerettigheder. Det gælder også for Tjetjenien. Unionen rejste igen problemet med uhindret og sikker adgang for humanitære nødhjælpsarbejdere i selve Tjetjenien. Derudover tilskyndede EU russerne til uden tøven at arbejde for en politisk løsning, der tilvejebringer en ramme for varig fred, stabilitet og genopbygning i Tjetjenien. På topmødet havde vi også en god drøftelse af en række internationale spørgsmål, herunder Mellemøsten, og vi udarbejdede en fælles udtalelse herom. Vi så igen på situationen i Afghanistan såvel som på nødvendigheden af, at Irak fuldt ud efterlever resolution 1441 fra FN's Sikkerhedsråd. Vi udvekslede også vurderinger af truslen om spredning af kernevåben i Korea. Endelig så vi på situationen i Moldova og Hviderusland. Rusland er allerede gået ind på at tilbagetrække og destruere ammunition i løsrivelsesområdet Transdnestrien. EU sagde, at det er af afgørende betydning, at dette sker hurtigt for at fremme en løsning på konflikten, der fortsat hindrer udviklingen i Moldova, som nu er det fattigste land i Europa. Vi gjorde det også klart, at vi forventer, at Rusland bruger sin indflydelse på regeringen i Hviderusland til at indtage en mere positiv holdning til demokratisering og respekt for menneskerettighederne. Som De også ved, har EU som resultat af drøftelserne ved topmødet i maj i Moskva lovet at se på sagen igen og også tage hensyn til Ruslands bekymring for uhindret rejse for russiske borgere gennem hele Den Russiske Føderations territorium, inklusive Kaliningrad. På det økonomiske område var fremskridtene ikke så markante bortset fra ændringen af EU's antidumpingsforordninger, der nu giver Rusland status som en markedsøkonomi. Derudover tilsluttede topmødet sig fremskridtsrapporterne om energidrøftelserne og idéen om et fælles europæisk økonomisk rum. EU rejste også en række af sine kommercielle bekymringer, herunder de diskriminerende afgifter, som Rusland pålægger EU-fly, der overflyver Sibirien. EU pressede Rusland til at bekræfte forventningerne om en snarlig russisk ratifikation af Kyoto-protokollen og til at forpligte sig til at indgå den længe udsatte aftale om oprensning af atomaffald i det nordvestlige Rusland, det flersidede nukleare miljøprogram i Den Russiske Føderation (MNEPR). Jeg er sikker på, at de fleste af Dem allerede er opmærksomme på, at det 11. topmøde EU/Rusland vil finde sted i Skt. Petersborg, i forbindelse med fejringen af byens 300-års jubilæum. I betragtning af dette har Rusland inviteret EU's ledere til det særlige topmøde, der skal tjene til at uddybe vores samarbejde med Rusland yderligere. I den relativt korte tid mellem de to topmøder gennemførte Unionen en omfattende undersøgelse af situationen. I forlængelse af en meddelelse fra Kommissionen i september formulerede denne undersøgelse en ny holdning vedrørende transitspørgsmål i relation til Kaliningrad, og den blev vedtaget i oktober af Det Europæiske Råd i Bruxelles. I parallelle drøftelser både med Rusland og Litauen lykkedes det for formandskabet og Kommissionen at udvikle veje og midler til at sikre, at alle involverede parters vitale interesser blev taget i betragtning. Ud over Ruslands legitime interesser var EU også meget opmærksom på, at ethvert arrangement, der krævede yderligere definitioner, ikke måtte underminere Litauens suverænitet - dette land er et kommende medlem af Unionen - eller have negative implikationer for Litauens kommende fuldstændige tiltrædelse af Schengen-aftalen. Sidst, men ikke mindst må EU til enhver tid på tilstrækkelig vis beskytte sine grænser, en opgave, som gjorde det afgørende nødvendigt at respektere Schengen-bestemmelserne. EU er sikker på, at den forståelse, man nåede frem til ved topmødet i Bruxelles, holder den rette balance mellem disse parametre og gør det muligt at løse problemet med transit til Kaliningrad på en måde, der er acceptabel for alle involverede parter. Kommissionen har allerede påbegyndt arbejdet med at forberede sig på implementeringen af den forståelse, man nåede frem til ved topmødet. Tiden er kort, og vi er helt opmærksomme på nødvendigheden af straks at gå i gang med forberedelserne for at overholde fristen 1. juli 2003, når Litauen indfører den nye ordning for jernbanerejsende fra Rusland, der krydser dets territorium. Vi er sikre på, at de betingelser, der gør det muligt at indføre forenklede rejsedokumenter, til den tid vil være på plads. Jeg vil gerne tilføje, at en løsning på problemet med Kaliningrad vil gøre det muligt for os i væsentlig grad at uddybe og fremskynde vores samarbejde med Den Russiske Føderation på en række vigtige områder. Blandt disse betragter Kommissionen retlige og indre anliggender som særlig vigtige. Faktisk er samarbejdet med Rusland om spørgsmål såsom bekæmpelsen af organiseret kriminalitet, illegal indvandring, narkotikahandel, handel med kvinder samt børnepornografi af afgørende betydning. Angående denne sag bekræftede Rusland på topmødet, at aftalen mellem Europol og Rusland hurtigt ville blive indgået."@da1
"Herr Präsident, beim Gipfel der Europäischen Union/Russischen Föderation am 11. November in Brüssel wurde, wie Sie bereits wissen, eine Übereinkunft in der Frage des Transitverkehrs zwischen dem Kaliningrader Gebiet und dem restlichen Russland erreicht. Darüber hinaus werden Russland und die Europäische Union unverzüglich Verhandlungen aufnehmen, um so bald wie möglich ein Rückübernahmeabkommen schließen zu können. In diesem Kontext wurde auf dem Gipfeltreffen eine gemeinsame Erklärung verabschiedet, in der Bereiche für die weitere Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus festgelegt wurden, dem von beiden Seiten hohe Priorität eingeräumt wird. Wir beabsichtigen außerdem, den Austausch von Informationen in einigen wichtigen Bereichen zu intensivieren und die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Terrorismus auf multilateraler Ebene sowie bei der Unterstützung von Drittländern auf diesem Gebiet zu vertiefen. Auf dem Gipfeltreffen wurden darüber hinaus weitere wichtige Fragen erörtert. Im Vordergrund stand der anhaltende Konflikt in Tschetschenien. Die Europäische Union hat in diesem Zusammenhang ihre große Besorgnis über die Lage in Tschetschenien zum Ausdruck gebracht. Ich möchte Ihnen versichern, dass wir Präsident Putin die klare Haltung der Union in dieser Frage in unmissverständlichen Worten deutlich gemacht haben. Wir haben Russland unsere Unterstützung bei der Bekämpfung des Terrorismus in all seinen Formen zugesagt, aber wir haben mit allem Nachdruck auch darauf hingewiesen, dass die Bekämpfung des Terrorismus nicht auf Kosten der grundlegenden Menschenrechte erfolgen darf. Dies gilt auch für Tschetschenien. Die Union hat das Problem des ungehinderten und sicheren Zugangs von in der humanitären Hilfe tätigen Personen zu Tschetschenien erneut angesprochen. Darüber hinaus wurde Russland von der EU aufgefordert, sich unverzüglich um eine politische Lösung des Konflikts zu bemühen, welche die Grundlage für einen dauerhaften Frieden, für Stabilität und den Wiederaufbau in Tschetschenien bildet. Auf dem Gipfeltreffen wurden auch zahlreiche internationale Fragen diskutiert, unter anderem die Lage im Nahen Osten, zu der wir eine gemeinsame Erklärung erarbeitet haben. Wir haben über die Lage in Afghanistan gesprochen und darüber, dass der Irak die Resolution 1441 des UN-Sicherheitsrates uneingeschränkt umsetzen muss. Ein weiteres Thema war der Austausch darüber, wie die Bedrohung durch die Weiterverbreitung von Kernwaffen auf der koreanischen Halbinsel zu bewerten ist. Abschließend haben wir die Lage in der Republik Moldau und Belarus erörtert. Russland hat bereits den Abzug und die Vernichtung von Munition aus der abtrünnigen Region Transnistrien zugesagt. Von Seiten der EU wurde betont, dass dies zügig erfolgen muss, um eine Lösung des Konflikts zu ermöglichen, durch den die Entwicklung der Republik Moldau, dem derzeit ärmsten Land Europas, weiterhin behindert wird. Wir haben außerdem klargestellt, dass wir von Russland erwarten, dass es seinen Einfluss auf die Regierung von Belarus geltend macht, damit dort größere Anstrengungen zur Demokratisierung und zur Achtung der Menschenrechte unternommen werden. Ihnen ist ebenfalls bekannt, dass sich die EU nach den Diskussionen beim Gipfel im Mai in Moskau bereit erklärt hat, diese Angelegenheit zu prüfen und die Bedenken Russlands über die uneingeschränkte Reisefreiheit russischer Bürger im gesamten Territorium der Russischen Föderation, einschließlich Kaliningrad, zu berücksichtigen. Abgesehen von der Änderung der Antidumping-Verordnungen der EU, nach denen Russland nun der Status einer Marktwirtschaft zuerkannt worden ist, wurden im Bereich der Wirtschaft keine großen Fortschritte erzielt. Auf dem Gipfeltreffen wurden ferner Fortschrittsberichte über den Energiedialog und über das Konzept eines gemeinsamen Europäischen Wirtschaftsraums verabschiedet. Von Seiten der EU wurden außerdem handelspolitische Probleme angesprochen, wie die diskriminierenden Überfluggebühren, die Russland von europäischen Fluggesellschaften für die Benutzung des Luftraums über Sibirien verlangt. Russland wurde von der EU aufgefordert, die baldige Ratifizierung des Kyoto-Protokolls zu bestätigen und sich zu verpflichten, ein lange aufgeschobenes Übereinkommen über das Multilaterale Umweltprogramm für den Nuklearsektor in der Russischen Föderation (MNEPR) zur Beseitigung radioaktiven Materials im Nordwesten Russlands zu schließen. Die meisten von Ihnen wissen sicher bereits, dass der 11. Gipfel EU/Russland anlässlich des 300. Jahrestags der Gründung der Stadt in St. Petersburg stattfinden wird. Aus diesem Grund hat Russland alle Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zu diesem Sondergipfel eingeladen, der zu einer weiteren Vertiefung unserer bilateralen Zusammenarbeit mit Russland beitragen soll. In der relativ kurzen Zeit zwischen diesen beiden Gipfeltreffen wurde von der Union eine umfassende Überprüfung der Situation durchgeführt. Nach einer Mitteilung der Kommission im September wurde auf der Grundlage dieser Überprüfung ein neuer Standpunkt zur Frage des Transitverkehrs mit Kaliningrad formuliert, der im Oktober bei der Tagung des Europäischen Rates in Brüssel gebilligt wurde. In parallelen Gesprächen sowohl mit Russland als auch mit Litauen ist es der Präsidentschaft und der Kommission gelungen, eine Lösung zu finden, mit der die Wahrung der vitalen Interessen aller Beteiligten sichergestellt werden kann. Nicht nur die legitimen Interessen Russlands mussten gewahrt werden, die Vertreter der EU waren sich auch darüber im Klaren, dass sämtliche noch festzulegende Regelungen die Souveränität Litauens, eines zukünftigen Mitglieds der Union, nicht beeinträchtigen und sich nicht negativ auf die zukünftige volle Teilnahme Litauens am Schengener Abkommen auswirken durften. Nicht zuletzt muss die Europäische Union den Schutz ihrer Grenzen jederzeit gewährleisten, eine Aufgabe, für welche die Erfüllung des Schengener Besitzstands von grundlegender Bedeutung ist. Die Europäische Kommission ist zuversichtlich, dass mit der Übereinkunft auf dem Gipfeltreffen in Brüssel eine ausgewogene Berücksichtigung dieser Parameter erreicht wurde und so eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Regelung des Transitverkehrs mit Kaliningrad möglich ist. Die Kommission hat bereits mit den Vorbereitungen für die Umsetzung der Übereinkunft begonnen, die beim Gipfeltreffen erzielt wurde. Die Zeit ist kurz und wir wissen, dass unverzüglich mit den Vorbereitungen begonnen werden muss, um den Termin 1. Juli 2003 einhalten zu können, ab dem Litauen die neue Regelung für russische Reisende, die mit der Eisenbahn litauisches Staatsgebiet durchqueren, anwenden wird. Wir sind zuversichtlich, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen für die Einführung vereinfachter Reisedokumente geschaffen sind. Ich möchte außerdem darauf hinweisen, dass wir nun, da eine Regelung für Kaliningrad getroffen worden ist, unsere Zusammenarbeit mit der russischen Föderation in einigen wichtigen Bereichen wesentlich vertiefen und ausbauen können. Dabei wird dem Bereich Justiz und Inneres von der Europäischen Kommission besondere Bedeutung beigemessen. Eine wichtige Rolle spielt die Zusammenarbeit mit Russland bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, der illegalen Einwanderung, des Drogen- und Frauenhandels und der Kinderpornografie, um nur einige zu nennen. In diesem Zusammenhang wurde von Russland beim Gipfeltreffen bekräftigt, dass das Übereinkommen über die Zusammenarbeit zwischen Europol und Russland in Kürze unterzeichnet werden soll."@de7,7
"Κύριε Πρόεδρε, η διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ρωσικής Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες οδήγησε επιτυχώς σε μια συμφωνία, όπως ήδη γνωρίζετε, όσον αφορά το ζήτημα της διέλευσης μεταξύ του Καλίνινγκραντ και της υπόλοιπης Ρωσίας. Επιπλέον, η Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις με στόχο την όσο το δυνατόν συντομότερη ολοκλήρωσης μιας συμφωνίας επανεισδοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, η διάσκεψη κορυφής οδήγησε επίσης σε μια κοινή δήλωση που καθορίζει τους τομείς περαιτέρω συνεργασίας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οποία αποτελεί σαφή προτεραιότητα και για τις δύο πλευρές. Σκοπεύουμε να αυξήσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών σε αρκετούς σχετικούς τομείς, όπως επίσης και να εντείνουμε τη συνεργασία ενάντια στην τρομοκρατία σε πολυμερή πεδία και όσον αφορά την παροχή βοήθειας σε αυτόν τον τομέα προς τρίτες χώρες. Στη διάσκεψη κορυφής συζητήθηκαν και άλλα σημαντικά ζητήματα. Η εν εξελίξει σύγκρουση στην Τσετσενία κατείχε κυρίαρχη θέση μεταξύ αυτών των ζητημάτων. Από αυτήν την άποψη, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέθεσε τις σοβαρές ανησυχίες της σχετικά με την Τσετσενία. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η σταθερή θέση της Ένωσης σε αυτό το ζήτημα διατυπώθηκε στον πρόεδρο Πούτιν με αρκετά σαφείς όρους. Ενώ εκφράζει την υποστήριξή της προς τη Ρωσία ενάντια σε όλες τις μορφές τρομοκρατίας, η Ένωση δήλωσε ρητά ότι ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας δεν μπορεί να διεξαχθεί εις βάρος των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό ισχύει επίσης για την Τσετσενία. Η Ένωση έθιξε εκ νέου το πρόβλημα της ανεμπόδιστης και ασφαλούς πρόσβασης των ατόμων που προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στο έδαφος της Τσετσενίας. Επιπλέον, η ΕΕ ζήτησε μετ’ επιτάσεως από τους Ρώσους να προωθήσουν χωρίς καθυστέρηση μια πολιτική λύση που να παρέχει ένα πλαίσιο για μακροχρόνια ειρήνη, σταθερότητα και ανασυγκρότηση στην Τσετσενία. Στη διάσκεψη κορυφής, πραγματοποιήσαμε επίσης μια επιτυχή συζήτηση σχετικά με αρκετά διεθνή ζητήματα, μεταξύ αυτών και της Μέσης Ανατολής, για τα οποία συμφωνήσαμε σε μια κοινή δήλωση. Επανεξετάσαμε την κατάσταση στο Αφγανιστάν, όπως επίσης και την ανάγκη για πλήρη συμμόρφωση του Ιράκ με το ψήφισμα 1441 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, ανταλλάξαμε εκτιμήσεις όσον αφορά την απειλή διάδοσης των πυρηνικών όπλων στην Κορεατική Χερσόνησο. Τέλος, επανεξετάσαμε την κατάσταση στη Μολδαβία και στη Λευκορωσία. Η Ρωσία έχει ήδη συμφωνήσει για την απόσυρση και την καταστροφή των πυρομαχικών στην αποσχισθείσα περιοχή Transnistria. Η ΕΕ δήλωσε ότι είναι σημαντικό να γίνει αυτό σύντομα, προκειμένου να προωθηθεί μια λύση για τη σύγκρουση που συνεχίζει να παρακωλύει την ανάπτυξη της Μολδαβίας, η οποία είναι πλέον η πιο φτωχή χώρα στην Ευρώπη. Επίσης, καταστήσαμε σαφές ότι αναμένουμε από τη Ρωσία να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην κυβέρνηση της Λευκορωσίας, προκειμένου αυτή να υιοθετήσει μια πιο θετική στάση προς τον εκδημοκρατισμό και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως επίσης γνωρίζετε, ως συνέπεια των συζητήσεων που διεξήχθησαν τον Μάιο κατά τη διάσκεψη κορυφής της Μόσχας, η ΕΕ είχε συμφωνήσει να διεξαγάγει μια επανεξέταση του ζητήματος, λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη τις ανησυχίες της Ρωσίας σχετικά με την ανεμπόδιστη μετακίνηση των ρώσων πολιτών σε όλη την επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένου και του Καλίνινγκραντ. Όσον αφορά την οικονομική πλευρά, υπήρξε λιγότερο αξιοπρόσεκτη πρόοδος, με εξαίρεση την αλλαγή στους κανονισμούς αντιντάμπινγκ της ΕΕ, οι οποίοι προσδίδουν τώρα στη Ρωσία την ιδιότητα της οικονομίας της αγοράς. Επιπλέον, η διάσκεψη κορυφής υποστήριξε εκθέσεις προόδου όσον αφορά τις συζητήσεις σχετικά με την ενέργεια και την ιδέα ενός κοινού ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Η ΕΕ έθεσε επίσης αρκετές από τις εμπορικές της ανησυχίες, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών χρεώσεων που επέβαλε η Ρωσία για τα ευρωπαϊκά αεροσκάφη που πετούν πάνω από τη Σιβηρία. Η ΕΕ άσκησε πίεση στη Ρωσία, προκειμένου να επιβεβαιώσει αυτή τις προσδοκίες για ταχεία επικύρωση εκ μέρους της του Πρωτοκόλλου του Κυότο, και να δεσμευτεί ότι θα ολοκληρώσει μια κατά πολύ καθυστερημένη συμφωνία σχετικά με την εκκαθάριση των πυρηνικών αποβλήτων στη Βορειοδυτική Ρωσία, το Πολυμερές Πυρηνικό και Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα στη Ρωσική Ομοσπονδία (MNEPR). Ελπίζω ότι οι περισσότεροι εξ υμών γνωρίζετε ήδη πως η 11η διάσκεψη κορυφής ΕΕ/Ρωσίας θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Πετρούπολη, για τον εορτασμό της 300ής επετείου της πόλης. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η Ρωσία έχει προσκαλέσει όλους τους ηγέτες της ΕΕ σε αυτήν την ειδική διάσκεψη κορυφής, η οποία θα εξυπηρετήσει την ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση της διμερούς συνεργασίας μας με τη Ρωσία. Στο σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο διασκέψεων κορυφής, η Ένωση ολοκλήρωσε μια πλήρη επανεξέταση της κατάστασης. Σε συνέχεια μιας ανακοίνωσης της Επιτροπής τον Σεπτέμβριο, αυτή η επανεξέταση διατύπωσε μια νέα θέση σχετικά με τα ζητήματα διέλευσης από και προς Καλίνινγκραντ, η οποία υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο από τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Σε παράλληλες συζητήσεις τόσο με τη Ρωσία όσο και με τη Λιθουανία, η Προεδρία και η Επιτροπή κατάφεραν να αναπτύξουν τρόπους και μέσα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα υπήρχε σεβασμός των ζωτικών συμφερόντων όλων των ενδιαφερομένων μερών. Πέραν των νόμιμων συμφερόντων της Ρωσίας, η ΕΕ γνώριζε πολύ καλά ότι οποιεσδήποτε ρυθμίσεις που θα απαιτούσαν περαιτέρω καθορισμό δεν θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εθνική κυριαρχία της Λιθουανίας – ενός μελλοντικού μέλους της Ένωσης – ή να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη μελλοντική πλήρη ένταξη της Λιθουανίας στο καθεστώς Σένγκεν. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει συνεχώς να προστατεύει επαρκώς τα σύνορά της, ένα καθήκον για το οποίο ήταν σημαντικός ο σεβασμός του κεκτημένου του Σένγκεν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε στη διάσκεψη κορυφής των Βρυξελλών πετυχαίνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ αυτών των παραμέτρων, καθιστώντας δυνατή την επίλυση του ζητήματος της διέλευσης από και προς το Καλίνινγκραντ κατά τρόπο αποδεκτό από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες προετοιμασίας για την υλοποίηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στη διάσκεψη κορυφής. Ο χρόνος είναι λίγος και γνωρίζουμε καλά την ανάγκη να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες χωρίς καθυστέρηση, προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία της 1ης Ιουλίου 2003, όταν η Λιθουανία θα εισαγάγει το νέο καθεστώς για τους ρώσους επιβάτες σιδηροδρόμου που διασχίζουν το έδαφός της. Είμαστε πεπεισμένοι ότι έως τότε οι συνθήκες θα επιτρέπουν τη χρήση απλοποιημένων ταξιδιωτικών εγγράφων. Θα ήθελα να προσθέσω ότι η επίλυση του ζητήματος του Καλίνινγκραντ θα μας επιτρέψει να εντείνουμε και να επιταχύνουμε ουσιαστικά τη συνεργασία μας με τη Ρωσική Ομοσπονδία σε αρκετούς σημαντικούς τομείς. Μεταξύ αυτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί τον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων ιδιαίτερα σημαντικό. Πράγματι, η συνεργασία με τη Ρωσία σε ζητήματα όπως η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, η λαθρομετανάστευση, η εμπορία ναρκωτικών, η σωματεμπορία γυναικών και η διακίνηση παιδικής πορνογραφίας, μεταξύ άλλων, είναι σημαντική. Όσον αφορά αυτό το ζήτημα, η Ρωσία επιβεβαίωσε στη διάσκεψη κορυφής ότι η συμφωνία μεταξύ της Europol και της Ρωσίας θα ολοκληρωθεί σύντομα."@el8
"Señor Presidente, en la Cumbre entre la Unión Europea y la Federación de Rusia que tuvo lugar el 11 de noviembre en Bruselas se consiguió alcanzar un acuerdo, como ya sabe, acerca del problema del tránsito entre Kaliningrado y el resto de Rusia. Por otra parte, Rusia y la Unión Europea iniciarán inmediatamente negociaciones, con la intención de alcanzar un acuerdo de readmisión lo antes posible. En este contexto, en la Cumbre también se elaboró una declaración conjunta en la que se definían las áreas de nueva cooperación en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, que constituye una prioridad clara para ambas partes. Tenemos la intención de incrementar el intercambio de información en una serie de áreas pertinentes, así como de intensificar la cooperación contra el terrorismo en escenarios multilaterales y con respecto al suministro de ayuda en este ámbito a terceros países. En la Cumbre se debatieron otros problemas importantes. Entre ellos destacó notablemente el actual conflicto de Chechenia. A este respecto, la Unión Europea planteó sus serias preocupaciones con respecto a Chechenia. Me gustaría asegurarles que la postura bien definida de la Unión con respecto a este tema se planteó al Presidente Putin en términos bastante claros. Además de expresar su apoyo a Rusia en la lucha contra todas las formas de terrorismo, la Unión afirmó explícitamente que la lucha contra el terrorismo no se puede organizar a costa de los derechos humanos básicos. Esto también es válido para Chechenia. La Unión planteó de nuevo el problema del acceso libre y seguro de los trabajadores humanitarios a los territorios chechenos. Por otra parte, la Unión Europea recomendó a los rusos la promoción sin demora de una solución política que establezca un marco para una paz duradera, una estabilidad y la reconstrucción en Chechenia. En la Cumbre también mantuvimos un debate interesante con respecto a diversos temas internacionales, incluyendo Oriente Medio, sobre el que acordamos una declaración conjunta. Repasamos la situación de Afganistán, así como la necesidad de que Iraq cumpla íntegramente la Resolución nº 1411 del Consejo de Seguridad de la ONU. También intercambiamos opiniones con respecto a la amenaza de la proliferación nuclear en la Península de Corea. Finalmente, repasamos la situación de Moldova y Belarús. Rusia ya se ha comprometido a la retirada y la destrucción de las municiones en la región independiente de Transnistria. La Unión Europea afirmó que resulta fundamental que esto se produzca rápidamente, con el fin de promover una solución para el conflicto que continúa impidiendo el desarrollo en Moldova, que es actualmente el país más pobre de Europa. También dejamos claro que esperamos que Rusia utilice su influencia sobre el gobierno de Belarús para adoptar un planteamiento más positivo con respecto a la democratización y al respeto de los derechos humanos. Como también sabe, a raíz de los debates mantenidos en la cumbre de mayo en Moscú, la Unión Europea se había comprometido a llevar a cabo una revisión del asunto, teniendo más en cuenta las inquietudes de Rusia relativas al libre tránsito de ciudadanos rusos a través de todo el territorio de la Federación de Rusia, incluida Kaliningrado. Desde el punto de vista económico, el progreso resultó menos destacado, excepto por lo que respecta al cambio de los reglamentos de la Unión Europea, que ahora armonizan con la situación económica del mercado ruso. Por otra parte, en la Cumbre se ratificaron informes de progreso acerca de los debates sobre la energía y del concepto de un espacio económico común europeo. La Unión Europea también planteó varias de sus preocupaciones comerciales, incluidas las tasas discriminatorias impuestas por Rusia sobre los aviones europeos que sobrevuelan Siberia. La Unión Europea presionó a Rusia para que confirmase las expectativas de una temprana ratificación rusa del Protocolo de Kyoto y para que se comprometiese a concluir un acuerdo ampliamente demorado acerca de la limpieza de residuos nucleares en el noroeste de Rusia, el Programa medioambiental nuclear multilateral de la Federación de Rusia. Confío en que la mayoría de ustedes ya sabrán que la XI Cumbre UE-Rusia tendrá lugar en San Petersburgo, en conmemoración del 300 aniversario de la ciudad. Teniendo esto en cuenta, Rusia ha invitado a todos los líderes de la Unión Europea a esta cumbre especial, que debería servir para intensificar aún más nuestra cooperación bilateral con Rusia. En el período relativamente corto transcurrido entre las dos cumbres, la Unión examinó a fondo la situación. Tras una comunicación de la Comisión en septiembre se formuló una nueva postura con respecto a los problemas de tránsito de Kaliningrado, que fue adoptada en octubre por el Consejo Europeo durante su reunión en Bruselas. En debates paralelos celebrados tanto con Rusia como con Lituania, la Presidencia y la Comisión consiguieron desarrollar formas y medios para garantizar que se respetasen los intereses esenciales de todas las partes implicadas. Además de los intereses legítimos de Rusia, la Unión Europea sabía bien que cualquier acuerdo que exigiera una mayor definición no podría afectar a la soberanía de Lituania – futuro miembro de la Unión – ni tener implicaciones negativas para la futura y completa adhesión de Lituania al régimen de Schengen. Finalmente, la Unión Europea debe proteger convenientemente sus fronteras en todo momento, una tarea para la que resulta fundamental respetar el de Schengen. La Comisión Europea confía en que el acuerdo alcanzado en la Cumbre de Bruselas consiga el equilibrio apropiado entre estos parámetros, haciendo posible resolver el problema del tránsito en Kaliningrado de una manera que resulte aceptable para todas las partes implicadas. La Comisión ya ha comenzado a trabajar para preparar la aplicación del acuerdo alcanzado en la Cumbre. El tiempo vuela y todos somos conscientes de la necesidad de comenzar los preparativos sin demora, para cumplir el plazo del 1 de julio de 2003, momento en el que Lituania introducirá el nuevo régimen para los viajeros de trenes rusos que crucen su territorio. Confiamos en que para entonces existan unas condiciones que permitan la introducción de documentos de viaje simplificados. Me gustaría añadir que la resolución del problema de Kaliningrado nos permitirá intensificar y acelerar notablemente nuestra cooperación con la Federación de Rusia en una serie de áreas importantes. Entre ellas, la Comisión Europea considera que las áreas de justicia y asuntos interiores resultan particularmente importantes. De hecho, la cooperación con Rusia con respecto a temas como la lucha contra la delincuencia organizada, la migración ilegal, el tráfico de drogas, la trata de mujeres y la pornografía infantil, entre otros, resulta crucial. Con respecto a este asunto, Rusia confirmó en la Cumbre que el acuerdo entre la Europol y Rusia se había alcanzado rápidamente."@es12
". Arvoisa puhemies, kuten jo tiedätte, 11. marraskuuta Brysselissä järjestetyssä EU:n ja Venäjän federaation välisessä huippukokouksessa päästiin yhteisymmärrykseen Kaliningradin alueen ja Venäjän muiden alueiden välisestä kauttakulusta. Venäjä ja Euroopan unioni käynnistävät lisäksi välittömästi neuvottelut, jotta takaisinottosopimus voitaisiin tehdä mahdollisimman pian. Tässä yhteydessä huippukokouksessa annettiin myös yhteinen lausuma, jossa määritetään tulevat yhteistyöalueet terrorismin vastaisessa taistelussa, joka on molempien osapuolten selvä painopistealue. Aiomme lisätä tiedonvaihtoa monilla merkittävillä aloilla sekä tehostaa monenvälistä yhteistyötä terrorismin torjumisessa ja kolmansien maiden avustamisessa siinä. Huippukokouksessa keskusteltiin muistakin tärkeistä asioista. Tšetšeniassa jatkuva kriisi sai erityistä huomiota. Euroopan unioni totesi olevansa syvästi huolissaan Tšetšeniasta. Vakuutan teille, että unionin vakiintunut kanta asiasta välitettiin presidentti Putinille selvästi. Ilmaistessaan tukevansa Venäjää kaikkien terrorismin muotojen torjumisessa unioni nimenomaisesti täsmensi, ettei terrorismin vastaista taistelua voi käydä perusihmisoikeuksien kustannuksella. Tämä koskee myös Tšetšeniaa. Unioni otti uudelleen esiin ongelman, joka liittyy humanitaarista työtä tekevien esteettömään ja turvalliseen pääsyyn Tšetšeniaan. EU kehotti venäläisiä lisäksi edistämään viipymättä poliittista ratkaisua, joka tarjoaa edellytykset Tšetšenian pysyvälle rauhalle, vakaudelle ja jälleenrakentamiselle. Kävimme huippukokouksessa rakentavia keskusteluja myös monista kansainvälisistä asioista, kuten Lähi-idän tilanteesta, josta annoimme yhteisen lausuman. Tarkastelimme Afganistanin tilannetta sekä Irakin velvoitetta noudattaa täysimääräisesti YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 1441. Vaihdoimme lisäksi arvioita Korean niemimaan ydinaseiden leviämisvaarasta. Tarkastelimme myös Moldovan ja Valko-Venäjän tilannetta. Venäjä on jo suostunut vetämään pois ja hävittämään ammuksia Transnistrian erillisalueelta. EU totesi, että tämä on tärkeää tehdä pikaisesti, jotta voidaan edistää tällä hetkellä Euroopan köyhimmän valtion Moldovan kehitystä estävän konfliktin ratkaisemista. Teimme myös selväksi, että odotamme Venäjän käyttävän vaikutusvaltaansa Valko-Venäjän hallitukseen, jotta tämä omaksuisi aiempaa myönteisemmän lähestymistavan demokratisointiin ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Tiedätte myös sen, että toukokuussa Moskovassa pidetyssä huippukokouksessa käytyjen keskustelujen jälkeen EU päätti arvioida asiaa uudelleen ottaen huomioon Venäjän huolet kansalaistensa esteettömästä matkustamisesta koko Venäjän federaation alueen, myös Kaliningradin, kautta. Taloudellisissa asioissa edistyttiin sen sijaan vähemmän, lukuun ottamatta EU:n polkumyyntiasetusten muuttamista siten, että niissä otetaan nyt huomioon Venäjän markkinatalousasema. Huippukokouksessa hyväksyttiin lisäksi kertomukset, joissa käsitellään edistymistä energiadialogissa ja yhteisen eurooppalaisen talousalueen luomisessa. EU otti puheeksi lisäksi monia sitä askarruttavia kaupallisia kysymyksiä, esimerkiksi syrjivät maksut, joita Venäjä perii Siperian yli lentäviltä eurooppalaisilta ilma-aluksilta. EU painosti Venäjää täyttämään odotukset siitä, että Venäjä ratifioi Kioton pöytäkirjan pikaisesti, sekä sitoutuu tekemään pitkään viivästyneen sopimuksen ydinjätteiden puhdistamisesta Luoteis-Venäjällä ja käynnistämään monenvälisen Venäjän federaation ydinvoima- ja ympäristöohjelman (MNEPR). Uskon useimpien teistä jo tietävän, että yhdestoista EU:n ja Venäjän huippukokous järjestetään Pietarissa 300 vuotta täyttävän kaupungin kunniaksi. Venäjä on kutsunut siksi kaikki EU-valtioiden johtajat tähän erityiseen huippukokoukseen, jonka tarkoituksena on tiivistää kahdenvälistä yhteistyötämme Venäjän kanssa. Näiden kahden huippukokouksen väliin jääneessä suhteellisen lyhyessä ajassa unioni suoritti kokonaisvaltaisen arvion tilanteesta. Uudelleenarviossa esitettiin uusi kanta syyskuussa annetun Kaliningradin kauttakulkua koskevan komission julkilausuman mukaisesti, ja lokakuussa Brysselissä kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi arvion. Samanaikaisesti sekä Venäjän että Liettuan kanssa käydyissä neuvotteluissa puheenjohtajavaltio ja komissio onnistuivat kehittämään tapoja ja keinoja varmistaa, että kaikkien asianosaisten tärkeät edut otetaan huomioon. Venäjän legitiimien etujen lisäksi EU tiesi varsin hyvin, etteivät mitkään lisäselvitystä edellyttävät järjestelyt voisi heikentää Liettuan – unionin tulevan jäsenen – suvereeniutta tai vaikuttaa myöhemmin kielteisesti Liettuan täysimääräiseen liittymiseen Schengenin järjestelyihin. Euroopan unionin on ennen kaikkea suojeltava rajojaan riittävästi ja koko ajan. Tässä tehtävässä on tärkeää noudattaa Schengenin säännöstöä. Euroopan komissio luottaa siihen, että Brysselin huippukokouksessa aikaansaatu yhteisymmärrys tuo oikean tasapainon näiden parametrien välille, jolloin Kaliningradin kauttakulkuun liittyvä kysymys voidaan ratkaista kaikkia asianosaisia tyydyttävällä tavalla. Komissio on jo alkanut valmistella huippukokouksessa aikaansaadun sopimuksen täytäntöönpanoa. Aikaa ei ole paljon, ja tiedämme hyvin, että valmistelutöihin on ryhdyttävä viipymättä, jotta pystytään noudattamaan asetettua määräaikaa, joka on 1. heinäkuuta 2003, jolloin Liettua ottaa käyttöön alueensa läpi kulkevia venäläisiä junamatkustajia koskevan uuden järjestelyn. Uskomme, että siihen mennessä on pystytty luomaan edellytykset yksinkertaistettujen matkustusasiakirjojen käyttöönotolle. Lisäksi totean, että Kaliningradin kysymyksen ratketessa voimme oleellisesti tehostaa ja nopeuttaa yhteistyötämme Venäjän federaation kanssa monilla tärkeillä aloilla. Oikeudelliset ja sisäasiat ovat Euroopan komission mielestä erityisen merkittäviä yhteistyöaloja. On todellakin erittäin tärkeää tehdä Venäjän kanssa yhteistyötä esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden, laittoman maahanmuuton, huume- ja naiskaupan sekä lapsipornografian torjumisessa. Tätä asiaa käsiteltäessä huippukokouksessa Venäjä vahvisti, että Europolin ja Venäjän välinen sopimus saatetaan pikaisesti päätökseen."@fi5
". Monsieur le Président, le sommet Union européenne/Russie qui a eu lieu le 11 novembre à Bruxelles a permis de trouver un accord, comme vous le savez déjà, sur la question du transit entre Kaliningrad et le reste de la Russie. De plus, la Russie et l'Union européenne lanceront immédiatement des négociations en vue de conclure un accord de réadmission dès que possible. Dans ce contexte, le sommet a donné lieu à une déclaration commune, définissant des domaines pour une coopération supplémentaire dans la lutte contre le terrorisme, qui constitue une priorité évidente pour les deux parties. Nous avons l'intention d'intensifier l'échange d'informations dans plusieurs domaines pertinents et d'approfondir la coopération contre le terrorisme dans des arènes multilatérales ainsi que pour l'aide à apporter dans ce secteur à des pays tiers. D'autres questions importantes ont été débattues lors du sommet. Le conflit incessant en Tchétchénie était en première ligne. À cet égard, l'Union européenne a fait part de ses vives inquiétudes au sujet de la Tchétchénie. Je voudrais vous assurer que la position bien définie de l'Union sur cette question a été présentée au président Poutine dans des termes assez clairs. Tout en exprimant son soutien à la Russie dans son combat contre le terrorisme sous toutes ses formes, l'Union a explicitement déclaré que la lutte contre le terrorisme ne pouvait être menée au détriment des droits de l'homme fondamentaux. C'est également vrai pour le Tchétchénie. L'Union a soulevé le problème de l'accès sûr et sans entraves des travailleurs humanitaires sur le sol de Tchétchénie. De plus, l'UE a exhorté les Russes à promouvoir sans tarder une solution politique qui puisse apporter un cadre pour une paix, une stabilité et une reconstruction durables en Tchétchénie. Lors du sommet, nous avons eu une discussion fructueuse sur plusieurs questions internationales, y compris le Moyen-Orient, au sujet duquel nous avons adopté une déclaration commune. Nous avons examiné la situation en Afghanistan, ainsi que la nécessité que l'Irak se conforme entièrement à la résolution 1441 du Conseil de sécurité des Nations unies. Nous avons également échangé nos avis sur le risque de prolifération nucléaire dans la péninsule coréenne. Enfin, nous avons examiné la situation en Moldavie et au Belarus. La Russie a déjà accepté de retirer et de détruire ses munitions dans la région dissidente de Transnistrie. L'UE a déclaré qu'il était essentiel que cela se passe rapidement afin de promouvoir une solution au conflit qui continue à entraver le développement en Moldavie, qui est aujourd'hui le pays le plus pauvre d'Europe. Nous avons également fait savoir très clairement que nous attendons de la Russie qu'elle use de son influence sur le gouvernement de Belarus afin qu'il adopte une approche plus positive envers la démocratisation et le respect des droits de l'homme. Comme vous le savez également, à la suite des discussions qui se sont tenues lors du sommet du mois de mai à Moscou, l'UE a accepté de procéder à un examen de la situation, en tenant plus compte des inquiétudes de la Russie concernant la possibilité pour les citoyens russes de se déplacer librement sur tout le territoire de la Russie, y compris à Kaliningrad. Sur le plan économique, les progrès ont été moins marqués, excepté en ce qui concerne le changement des règlements UE antidumping qui concèdent maintenant à la Russie le statut d'économie de marché. De plus, le sommet a appuyé les rapports d'activité relatifs aux discussions sur l'énergie et sur le concept d'un espace économique européen commun. L'UE a également a également fait part de ses inquiétudes sur le plan commercial, y compris les taxes discriminatoires prélevées par la Russie pour tout avion européen survolant la Sibérie. L'UE a pressé la Russie pour qu'elle confirme les attentes de la ratification précoce par la Russie du protocole de Kyoto et pour qu'elle s'engage à conclure un accord attendu depuis longtemps et portant sur le retraitement des déchets nucléaires au nord-ouest de la Russie, le Programme environnemental multilatéral dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie (MNEPR). J'espère que vous savez tous que le 11e sommet Union européenne/Russie aura lieu à Saint-Pétersbourg, pour commémorer le 300e anniversaire de la ville. Dans cette optique, la Russie a invité tous les dirigeants de l'UE à assister à ce sommet spécial, qui devrait servir à approfondir encore plus notre coopération bilatérale avec la Russie. Dans la période relativement courte séparant les deux sommets, l'Union a terminé un examen complet de la situation. Cet examen, qui fait suite à une communication de la Commission en septembre, formulait une nouvelle position sur les questions de transit à Kaliningrad ; cette position a été adoptée en octobre à Bruxelles par le Conseil européen. Au cours de discussions parallèles tant avec la Russie et qu'avec la Lituanie, la présidence et la Commission sont parvenues à mettre au point des pistes et des moyens afin de garantir que les intérêts vitaux de toutes les parties concernées soient respectés. Outre les intérêts légitimes de la Russie, l'UE était tout à fait consciente que tout accord impliquant une nouvelle définition ne pouvait ébranler la souveraineté de la Lituanie - futur membre de l'Union - ni avoir des implications négatives pour la future adhésion totale de la Lituanie au système Schengen. Enfin, l'Union européenne doit protéger en tout temps ses frontières de manière adéquate, une tâche pour laquelle il était essentiel de respecter l'acquis de Schengen. La Commission européenne estime que l'accord obtenu lors du sommet de Bruxelles établit un parfait équilibre entre ces paramètres, permettant de résoudre la question du transit vers et à partir de Kaliningrad d'une manière acceptable pour toutes les parties concernées. La Commission a déjà entamé les travaux préparatifs en vue de l'application de l'accord obtenu lors du sommet. Nous n'avons pas beaucoup de temps et nous sommes tout à fait conscients qu'il faut entamer les préparatifs sans tarder afin de respecter l'échéance du 1 juillet 2003, date à laquelle la Lituanie introduira le nouveau régime qui s'appliquera aux Russes voyageant en train et traversant son territoire. Nous sommes confiants qu'à ce moment-là, les conditions seront réunies pour l'introduction de documents de voyage simplifiés. Je voudrais ajouter que résoudre la question de Kaliningrad nous permettra d'approfondir et d'accélérer considérablement notre coopération avec la Russie dans plusieurs domaines importants. Parmi ceux-ci, la Commission considère que la justice et les affaires intérieures sont des domaines particulièrement importants. En effet, la coopération avec la Russie sur des problèmes tels que le crime organisé, la migration illégale, le trafic de drogues, la traite des femmes et la pornographie infantile, entre autres, est cruciale. À ce sujet, la Russie a confirmé lors du sommet que l'accord entre Europol et la Russie sera rapidement conclu."@fr6
"Signor Presidente, il Vertice tra l’Unione europea e la Federazione russa, tenutosi l’11 novembre a Bruxelles, è riuscito, come sapete, a produrre un accordo sulla questione del transito tra Kaliningrad e il resto della Russia. Inoltre, la Russia e l’Unione europea avvieranno immediatamente negoziati mirati a concludere al più presto un accordo di riammissione. In questo contesto, il Vertice ha anche prodotto una dichiarazione comune che definisce i settori per un’ulteriore cooperazione nella lotta contro il terrorismo, una chiara priorità per entrambe le parti. Intendiamo ampliare lo scambio di informazioni in una serie di settori pertinenti e approfondire la cooperazione contro il terrorismo in campi multilaterali e riguardo alla fornitura di assistenza in materia ai paesi terzi. Nell’ambito del Vertice sono state discusse altre questioni importanti, tra le quali spicca il perdurante conflitto in Cecenia. L’Unione europea ha espresso grave preoccupazione al riguardo. Desidero assicurarvi che la posizione ben definita dell’Unione sulla questione è stata esposta al Presidente Putin in termini molto chiari. Seppure esprimendo il proprio sostegno alla Russia contro il terrorismo in tutte le sue forme, l’Unione ha dichiarato esplicitamente che la lotta contro il terrorismo non può essere condotta a spese dei diritti umani fondamentali. Questo vale anche per la Cecenia. L’Unione ha sollevato nuovamente il problema dell’accesso sicuro e senza impedimenti per gli operatori umanitari sul territorio della Cecenia. Inoltre, l’Unione europea ha esortato i russi a promuovere senza indugi una soluzione politica che offra un quadro di pace duratura, di stabilità e di ricostruzione in Cecenia. Nel corso del Vertice abbiamo svolto anche una positiva discussione su una serie di questioni internazionali, compreso il Medio Oriente, su cui abbiamo concordato una dichiarazione comune. E’ stata analizzata la situazione in Afghanistan, nonché la necessità che l’Iraq si conformi pienamente alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1441. Abbiamo altresì scambiato valutazioni riguardanti la minaccia di proliferazione nucleare nella penisola coreana. Infine, abbiamo esaminato la situazione in Moldavia e in Bielorussia. La Russia ha già acconsentito al ritiro e alla distruzione delle munizioni nella regione separatista della Transnistria. L’Unione europea ha dichiarato che è essenziale che ciò avvenga in tempi rapidi, al fine di promuovere una soluzione al conflitto che continua ad ostacolare lo sviluppo della Moldavia, attualmente il paese più povero d’Europa. Abbiamo altresì affermato chiaramente che ci aspettiamo dalla Russia che usi la sua influenza sul governo della Bielorussia affinché questa adotti un approccio più positivo verso la democratizzazione e il rispetto dei diritti umani. Come ricorderete, in seguito alle discussioni svoltesi in occasione del Vertice di maggio a Mosca, l’Unione europea si era impegnata a riesaminare la questione, tenendo maggiormente in considerazione le preoccupazioni della Russia riguardo alla possibilità dei cittadini russi di spostarsi senza impedimenti in tutto il territorio della Federazione russa, compresa Kaliningrad. Dal punto di vista economico, i progressi sono stati meno significativi, tranne che per la modifica delle norme dell’Unione europea, che ora accorda alla Russia lo di economia di mercato. Inoltre, il Vertice ha approvato le relazioni intermedie riguardanti le discussioni in materia di energia e il concetto di uno spazio economico europeo comune. L’Unione ha altresì sollevato alcune questioni commerciali, tra cui le tasse discriminatorie imposte dalla Russia agli aerei europei che attraversano lo spazio aereo della Siberia. L’Unione europea ha insistito con la Russia affinché soddisfi le aspettative di una rapida ratifica del protocollo di Kyoto e s’impegni a concludere un accordo a lungo rimandato sullo smaltimento dei rifiuti nucleari nella Russia nordoccidentale, il Programma multilaterale ambientale nucleare della Federazione russa (MNEPR). Sono certo che la maggior parte di voi sa già che l’undicesimo Vertice UE/Russia si svolgerà a San Pietroburgo, in commemorazione del trecentesimo anniversario della città. Tenendo conto di questo, la Russia ha invitato tutti i dell’Unione europea a questo speciale vertice, che dovrebbe servire ad approfondire ulteriormente la cooperazione bilaterale con la Russia. Nel periodo relativamente breve intercorso tra i due vertici, l’Unione ha svolto un’analisi completa della situazione. Dopo una comunicazione della Commissione presentata a settembre, questa revisione ha formulato una nuova posizione sulle questioni del transito a Kaliningrad, adottata ad ottobre in occasione della riunione del Consiglio europeo di Bruxelles. In discussioni parallele svolte con la Russia e la Lituania, la Presidenza e la Commissione sono riuscite ad elaborare modi e mezzi per garantire che venissero rispettati gli interessi vitali di tutte le parti interessate. Oltre ai legittimi interessi della Russia, l’Unione europea era consapevole della necessità che qualsiasi ulteriore accordo definito non minasse la sovranità della Lituania – futuro Stato membro dell’Unione – né comportasse implicazioni negative per la futura adesione della Lituania al pieno regime di Schengen. Ultimo punto, ma non meno importante, l’Unione europea deve proteggere in modo adeguato i propri confini in ogni momento, un compito per il quale era essenziale rispettare l’ di Schengen. La Commissione europea ha fiducia che l’accordo raggiunto al Vertice di Bruxelles costituisca il giusto compromesso tra questi parametri, rendendo possibile risolvere la questione del transito di Kaliningrad in modo accettabile per tutte le parti interessate. La Commissione ha già iniziato a lavorare per preparare l’attuazione dell’accordo raggiunto al Vertice. Abbiamo poco tempo e siamo pienamente consapevoli della necessità di avviare i preparativi senza indugi, al fine di rispettare il termine del 1° luglio 2003, quando la Lituania introdurrà il nuovo regime per i viaggiatori russi che attraversano in treno il suo territorio. Siamo fiduciosi che per tale data saranno presenti le condizioni atte a consentire l’introduzione di documenti di viaggio semplificati. Vorrei aggiungere che risolvere la questione di Kaliningrad ci consentirà di approfondire e accelerare in modo sostanziale la cooperazione con la Federazione russa in una serie di importanti settori. Tra questi, la Commissione europea considera particolarmente importante il settore della giustizia e degli affari interni. Senza dubbio la cooperazione con la Russia riveste un’importanza cruciale per questioni quali, tra l’altro, la lotta alla criminalità organizzata, l’immigrazione clandestina, il traffico di droga, la tratta di donne e la pornografia infantile. Su questo argomento, la Russia ha confermato nel corso del Vertice che concluderà in tempi rapidi l’accordo con l’Europol."@it9
". – Mr President, the European Union/Russian Federation Summit that took place on 11 November in Brussels succeeded in producing an understanding, as you already know, on the issue of transit between Kaliningrad and the rest of Russia. In addition, Russia and the European Union will immediately launch negotiations with a view to concluding a readmission agreement as soon as possible. In this context, the Summit also produced a joint statement defining areas for further cooperation in the fight against terrorism, which is a clear priority for both sides. We intend to increase the exchange of information in a number of relevant areas, as well as to deepen cooperation against terrorism in multilateral arenas and in regard to the provision of assistance in this field to third countries. Other important issues were discussed at the Summit. The on-going conflict in Chechnya featured prominently among these. In this regard, the European Union raised its serious concerns over Chechnya. I would like to assure you that the well-established position of the Union on the matter was put forward to President Putin in quite clear terms. While expressing its support for Russia against terrorism in all its forms, the Union explicitly stated that the fight against terrorism cannot be conducted at the expense of basic human rights. This is also valid for Chechnya. The Union raised again the problem of unimpeded and safe access for humanitarian workers on the ground in Chechnya. In addition, the EU urged the Russians to promote without delay a political solution that provides a framework for lasting peace, stability and reconstruction in Chechnya. At the Summit we also had a good discussion on a number of international issues, including the Middle East, on which we agreed a joint statement. We reviewed the situation in Afghanistan, as well as the need for Iraq to comply fully with UN Security Council Resolution 1441. We also exchanged assessments regarding the threat of nuclear proliferation in the Korean Peninsula. Finally, we reviewed the situation in Moldova and Belarus. Russia has already agreed to the withdrawal and destruction of ammunition in the breakaway region of Transnistria. The EU stated that it is essential that this takes place rapidly in order to promote a solution to the conflict which continues to impede the development on Moldova, which is now the poorest country in Europe. We also made it clear that we expect Russia to use its influence on the government of Belarus to adopt a more positive approach towards democratisation and respect of human rights. As you are also aware, as a result of the discussions held at the May Summit in Moscow, the EU had agreed to carry out a review of the matter, taking further into account Russia's concerns about unimpeded travel of Russian citizens throughout the whole territory of the Russian Federation, including Kaliningrad. On the economic side, progress was less marked, except for the change in the EU anti-dumping regulations, which now accord Russia market economy status. In addition, the Summit endorsed progress reports on the energy discussions and on the concept of a common European economic space. The EU also raised a number of its commercial concerns, including the discriminatory charges levied by Russia for European aircraft flying over Siberia. The EU pressed Russia to confirm expectations of early Russian ratification of the Kyoto Protocol and to commit itself to conclude a long-delayed agreement on the clean-up of nuclear waste in north-west Russia, the Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation (MNEPR). I trust most of you are already aware that the 11th EU/Russia Summit will take place in St Petersburg, in commemoration of the 300th anniversary of the city. Taking this into account, Russia has invited all EU leaders to this special summit, which should serve to deepen our bilateral cooperation with Russia even further. In the relatively short time between the two summits, the Union completed a comprehensive review of the situation. Following a communication from the Commission in September, this review formulated a new position on Kaliningrad transit issues, which was adopted in October by the European Council meeting in Brussels. In parallel discussions with both Russia and Lithuania, the Presidency and the Commission managed to develop ways and means to ensure that the vital interests of all parties concerned would be respected. In addition to Russia's legitimate interests, the EU was very much aware that any arrangements requiring further definition could not undermine the sovereignty of Lithuania – a future member of the Union – or carry negative implications for Lithuania's future accession in full to the Schengen regime. Last but not least, the European Union must adequately protect its borders at all times, a task for which it was essential to respect the Schengen . The European Commission is confident that the understanding reached at the Brussels Summit strikes the right balance between these parameters, making it possible to resolve the issue of Kaliningrad transit in a manner which is acceptable to all parties concerned. The Commission has already started work to prepare for the implementation of the understanding reached at the Summit. Time is short and we are fully aware of the need to launch preparations without delay in order to meet the deadline of 1 July 2003, when Lithuania will introduce the new regime for Russian rail travellers crossing its territory. We are confident that by then the conditions will be in place to allow the introduction of simplified travel documents. I would like to add that resolving the issue of Kaliningrad will allow us to substantially deepen and accelerate our cooperation with the Russian Federation in a number of important areas. Among these, the European Commission regards justice and home affairs as particularly important. Indeed cooperation with Russia on issues such as the fight against organised crime, illegal migration, drug trafficking, women trafficking and child pornography among others, is crucial. On this matter, Russia confirmed at the Summit that the agreement between Europol and Russia will be rapidly concluded."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, tijdens de Top van de Europese Unie en de Russische Federatie die op 11 november jongstleden in Brussel heeft plaatsgevonden, is men er zoals u weet in geslaagd tot overeenstemming te komen over de transitregeling voor reizen tussen Kaliningrad en de rest van Rusland. Bovendien zullen Rusland en de Europese Unie onmiddellijk onderhandelingen beginnen zodat zo spoedig mogelijk een overnameovereenkomst kan worden gesloten. In dit verband is tijdens de Top ook een gezamenlijke verklaring uitgegeven waarin terreinen zijn omschreven waarop in het kader van de bestrijding van het terrorisme meer zal worden samengewerkt. Dit heeft voor beide partijen duidelijk prioriteit. Wij zijn van plan op een aantal belangrijke terreinen meer informatie uit te wisselen. Ook zullen wij meer gaan samenwerken bij de strijd tegen het terrorisme in multilaterale instanties en bij het verlenen van steun op dit gebied aan derde landen. Er zijn tijdens de Top nog meer belangrijke onderwerpen besproken. Een belangrijk onderwerp op de agenda was het slepende conflict in Tsjetsjenië. De Europese Unie heeft haar ernstige bezorgdheid geuit over Tsjetsjenië. Ik kan u verzekeren dat de Unie haar duidelijke standpunt over deze zaak in niet mis te verstane bewoordingen aan president Poetin heeft overgebracht. De Unie heeft Rusland weliswaar haar steun betuigd in de strijd tegen het terrorisme in al zijn verschijningsvormen, maar zij heeft ook expliciet verklaard dat de strijd tegen het terrorisme niet ten koste mag gaan van de elementaire mensenrechten. Dat geldt ook voor Tsjetsjenië. De Unie heeft opnieuw het probleem van de ongehinderde en veilige toegang voor humanitaire hulpverleners in Tsjetsjenië aan de orde gesteld. Daarnaast heeft de EU de Russen met klem verzocht om onverwijld stappen te ondernemen ter bevordering van een politieke oplossing die bijdraagt aan een kader voor blijvende vrede, stabiliteit en wederopbouw in Tsjetsjenië. Wij hebben op de Top ook een goede discussie gehad over een aantal internationale kwesties, waaronder het Midden-Oosten. Hierover hebben wij een gezamenlijke verklaring uitgegeven. Wij hebben ons gebogen over de situatie in Afghanistan en wij hebben gesproken over de noodzaak voor Irak om volledig mee te werken aan de uitvoering van resolutie 1441 van de VN-Veiligheidsraad. Wij hebben ook met elkaar gesproken over de vraag hoe wij de dreiging van de verspreiding van atoomwapens op het Koreaans schiereiland beoordelen. Tot slot hebben wij gesproken over de situatie in Moldavië en Wit-Rusland. Rusland heeft al toegezegd dat het zijn wapens en munitie uit het afgescheiden gebied Transnistrië zal terugtrekken en vernietigen. De EU heeft aangegeven dat het van essentieel belang is dat dit snel gebeurt, zodat een oplossing van het conflict in zicht komt. Dit conflict vormt nog steeds een belangrijke belemmering voor de ontwikkeling van Moldavië dat momenteel het armste land van Europa is. Wij hebben ook heel duidelijk gezegd dat wij van Rusland verwachten dat het zijn invloed aanwendt bij de regering van Wit-Rusland om ervoor te zorgen dat dit land zich positiever opstelt tegenover democratisering en de eerbiediging van de mensenrechten. U weet ook dat, dankzij de gesprekken die tijdens de Top in mei in Moskou hebben plaatsgevonden, de EU had toegezegd de zaak nog eens te onderzoeken. In dit onderzoek zou ook worden gekeken naar de zorgen van Rusland over de mogelijkheid van de Russische burgers om ongehinderd door het hele grondgebied van de Russische Federatie, met inbegrip van Kaliningrad, te kunnen reizen. In economisch opzicht is er minder vooruitgang geboekt. Wel zijn de antidumpingregelingen van de EU zodanig gewijzigd dat aan Rusland de status van markteconomie is verleend. Daarnaast hebben de deelnemers aan de Top hun goedkeuring gehecht aan de tussentijdse rapportages over de energiediscussies en over het idee van een gemeenschappelijke Europese economische ruimte. De EU heeft ook een aantal zorgen van commerciële aard aan de orde gesteld, waaronder de discriminerende heffingen die Rusland oplegt aan Europese vliegtuigen die over Siberië vliegen. De EU heeft er bij Rusland op aangedrongen dat het de verwachting van een snelle ratificering door Rusland van het Kyoto-protocol zal waarmaken, en dat Rusland zich nu echt zal gaan inzetten voor een akkoord over de opruiming van atoomafval in het noordwesten van Rusland, het multilateraal milieuprogramma voor atoomafval in de Russische Federatie (MNEPR). Dit akkoord had er al lang moeten zijn. Ik neem aan dat u al weet dat de elfde top EU-Rusland zal plaatsvinden in Sint-Petersburg, ter ere van het 300-jarig bestaan van die stad. Rusland heeft ter gelegenheid hiervan alle EU-leiders voor deze speciale topontmoeting uitgenodigd. Dit zal zeker bijdragen tot een nog betere bilaterale samenwerking met Rusland. In de relatief korte periode tussen deze twee topontmoetingen heeft de Unie een breed opgezet onderzoek naar de situatie afgerond. In overeenstemming met een mededeling van de Commissie in september heeft de Commissie in dit onderzoek een nieuw standpunt geformuleerd over de doorreisproblematiek rond Kaliningrad. Dit standpunt is in oktober door de Europese Raad in Brussel aangenomen. Tijdens de gelijktijdig gehouden gesprekken met zowel Rusland als Litouwen zijn het voorzitterschap en de Commissie erin geslaagd wegen en middelen te vinden om ervoor te zorgen dat met de belangen van alle betrokken partijen rekening zou worden gehouden. De EU was zich er heel goed van bewust dat er bij alle afspraken die nader moesten worden uitgewerkt niet alleen rekening moest worden gehouden met de legitieme belangen van Rusland, maar dat ook de soevereiniteit van Litouwen, een toekomstig lid van de Unie, niet mocht worden aangetast en dat de komende volledige toetreding van Litouwen tot het Schengen-gebied niet nadelig mocht worden beïnvloed. Bovendien moet de Europese Unie natuurlijk te allen tijde haar grenzen goed beschermen. Daarvoor is het van essentieel belang dat het van Schengen wordt nageleefd. De Europese Commissie vertrouwt erop dat met het tijdens de Top van Brussel bereikte akkoord het juiste evenwicht tussen deze verschillende belangen is gevonden, zodat het transitprobleem rond Kaliningrad op een voor alle betrokken partijen acceptabele wijze kan worden opgelost. De Commissie is al begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van het tijdens de Top bereikte akkoord. De beschikbare tijd is kort en wij realiseren ons ten volle dat wij, om de tijdslimiet van 1 juli 2003 te kunnen halen, onverwijld met de voorbereidingen moeten beginnen. Op die datum zal Litouwen immers de nieuwe regeling voor Russische treinreizigers die over Litouws grondgebied reizen, invoeren. Wij vertrouwen erop dat tegen die tijd aan de voorwaarden om de invoering van vereenvoudigde reisdocumenten mogelijk te maken, is voldaan. Ik wil daaraan toevoegen dat wij, als het probleem-Kaliningrad is opgelost, onze samenwerking met de Russische Federatie op een aantal belangrijke terreinen aanzienlijk kunnen verdiepen en versnellen. Van deze terreinen beschouwt de Europese Commissie vooral justitie en binnenlandse zaken als zeer belangrijk. De samenwerking met Rusland op gebieden als bijvoorbeeld de strijd tegen de georganiseerde misdaad, illegale migratie, drugshandel, vrouwenhandel en kinderporno is zelfs van cruciaal belang. Ten aanzien van deze zaak heeft Rusland tijdens de Top bevestigd dat het akkoord tussen Europol en Rusland snel zal worden geregeld."@nl2
"Senhor Presidente, na Cimeira entre a União Europeia e a Federação Russa, realizada a 11 de Novembro em Bruxelas, foi possível chegar a acordo, como já sabem, sobre a questão do tráfego de trânsito entre Kaliningrado e o resto da Rússia. Para além disso, a Rússia e a União Europeia vão encetar imediatamente negociações tendo em vista a celebração tão rápida quanto possível de um acordo de readmissão. Neste contexto, também saiu da Cimeira uma declaração comum que define áreas para a continuação da cooperação na luta contra o terrorismo, a qual constitui uma prioridade clara para ambos os lados. Tencionamos aumentar o intercâmbio de informações em diversas áreas relevantes e também aprofundar a cooperação contra o terrorismo em contextos multilaterais e no que respeita à prestação de ajuda a países terceiros neste domínio. Na Cimeira foram discutidas outras questões importantes. O conflito que continua a marcar presença na Chechénia ocupou um lugar de destaque entre aquelas. A União Europeia manifestou, a este respeito, as suas graves preocupações acerca da Chechénia. Gostaria de vos garantir que a firme posição da União Europeia sobre o assunto foi apresentada em termos bem claros ao Senhor Presidente Putin. Embora manifestando o seu apoio à Rússia na luta contra o terrorismo em todas as suas formas, a União afirmou explicitamente que a luta contra o terrorismo não pode ser conduzida à custa dos direitos humanos fundamentais. Isto também é válido para a Chechénia. A União voltou a levantar o problema do acesso livre e seguro dos trabalhadores de organizações humanitárias no terreno, na Chechénia. Além disso, a UE exortou os Russos a promoverem sem demora uma solução política que constitua um quadro para uma paz duradoura, estabilidade e reconstrução na Chechénia. Na Cimeira travámos também um debate apreciável sobre diversas questões de âmbito internacional, entre as quais o Médio Oriente; relativamente a esta questão chegámos a acordo sobre uma declaração comum. Passámos em revista a situação no Afeganistão, bem como a necessidade de o Iraque respeitar integralmente a Resolução 1441 do Conselho de Segurança da ONU. Também trocámos impressões sobre as avaliações que fazemos da ameaça da proliferação nuclear na Península da Coreia. Por último, passámos em revista a situação na Moldávia e na Bielorrússia. A Rússia já deu o seu acordo à retirada e destruição das munições na região separatista da Transnístria. A UE afirmou que é essencial que esta acção se concretize rapidamente, a fim de promover uma solução para o conflito que continua a impedir o desenvolvimento da Moldávia, que é neste momento o país mais pobre da Europa. Também deixámos claro que estamos a contar que a Rússia use da sua influência junto do Governo da Bielorrússia para que este adopte uma abordagem mais positiva relativamente à democratização e ao respeito pelos direitos humanos. Como também é do vosso conhecimento, em consequência das discussões travadas na Cimeira de Maio, em Moscovo, a UE tinha concordado em efectuar uma avaliação deste problema, levando ainda em conta as preocupações da Rússia acerca da total liberdade de circulação de cidadãos russos em todo o território da Federação Russa, incluindo Kaliningrado. Na vertente económica, os progressos foram menos acentuados, excepção feita à modificação dos regulamentos “anti-dumping” na União Europeia, que agora conferem à Rússia estatuto de economia de mercado. Para além disso, a Cimeira aprovou relatórios de progresso referentes às discussões no domínio energético e ao conceito de um espaço económico europeu comum. A UE abordou também várias das suas preocupações de carácter comercial, incluindo as taxas discriminatórias cobradas pela Rússia aos aviões europeus que sobrevoam a Sibéria. A UE pressionou a Rússia a confirmar as expectativas de uma próxima ratificação do Protocolo de Quioto por aquele país e a comprometer-se a celebrar um acordo há muito protelado relativo à eliminação dos resíduos nucleares no noroeste da Rússia – o chamado Programa Multilateral Nuclear e Ambiental na Federação Russa (MNEPR). Parto do princípio de que a maior parte dos presentes já têm conhecimento de que a 11ª Cimeira UE-Rússia vai realizar-se em São Petersburgo, por altura das comemorações do terceiro centenário da cidade. Tendo em conta esta efeméride, a Rússia convidou todos os líderes da UE para esta cimeira extraordinária, que deverá servir para aprofundar ainda mais a nossa cooperação bilateral com este país. No período de tempo relativamente curto que mediou entre as duas cimeiras, a União procedeu a uma avaliação exaustiva da situação. Realizada após uma comunicação da Comissão em Setembro, esta avaliação formulou uma nova posição relativamente às questões de trânsito em Kaliningrado, a qual foi adoptada pelo Conselho Europeu, reunido em Bruxelas em Outubro. Em discussões paralelas com a Rússia e a Lituânia, a Presidência e a Comissão conseguiram desenvolver formas e meios de assegurar o respeito dos interesses vitais de todas as partes interessadas. Para além dos legítimos interesses da Rússia, a UE tinha plena consciência de que quaisquer disposições que exigissem uma nova definição não poderiam fragilizar a soberania da Lituânia – futuro Estado-Membro da União – ou ter implicações negativas na plena adesão futura da Lituânia ao regime de Schengen. Por último, mas igualmente importante, a União Europeia tem de proteger devidamente as suas fronteiras em todos os momentos, tarefa para a qual era essencial respeitar o acervo de Schengen. A Comissão Europeia está confiante em que o acordo alcançado na Cimeira de Bruxelas estabelece o equilíbrio certo entre estes parâmetros, possibilitando a resolução da questão do tráfico de trânsito em Kaliningrado em termos aceitáveis por todas as partes interessadas. A Comissão já iniciou os trabalhos de preparação com vista à execução do acordo alcançado na Cimeira. O tempo urge e nós temos plena consciência da necessidade de iniciar sem demora preparativos para cumprirmos o prazo de 1 de Julho de 2003, data em que a Lituânia vai instituir o novo regime para os passageiros russos dos transportes ferroviários que atravessem o seu território. Estamos confiantes em que nessa altura estarão criadas as condições que permitam a introdução de documentos de viagem simplificados. Gostaria de acrescentar que a resolução da questão de Kaliningrado nos permitirá aprofundar e acelerar substancialmente a nossa cooperação com a Federação Russa numa série de áreas importantes. De entre estas, a Comissão Europeia considera que são particularmente importantes as da justiça e dos assuntos internos. Na realidade, é crucial a cooperação com a Rússia em questões como a luta contra o crime organizado, a imigração ilegal, o tráfico de droga, o tráfico de mulheres e a pornografia infantil, entre outras. No que respeita a este assunto, a Rússia confirmou na Cimeira que o acordo entre a Europol e a Rússia será celebrado a muito curto prazo."@pt11
"Vid det toppmöte mellan Europeiska unionen och Ryska federationen som ägde rum den 11 november i Bryssel lyckades man komma fram till en överenskommelse, som ni redan vet, angående frågan om transittrafik mellan Kaliningrad och resten av Ryssland. Dessutom kommer Ryssland och Europeiska unionen omedelbart att inleda förhandlingar i syfte att sluta ett återvändandeavtal så snart som möjligt. I det här sammanhanget resulterade toppmötet även i ett gemensamt uttalande där man angav ytterligare samarbetsområden i kampen mot terrorism, vilket är en tydlig prioritering för båda sidor. Vi har för avsikt att utbyta information inom ett flertal relevanta områden såväl som att fördjupa samarbetet mot terrorism på multilaterala arenor och i syfte att bistå tredje länder inom det här området. Andra viktiga frågor diskuterades också vid toppmötet. Den pågående konflikten i Tjetjenien var en av de främsta av dessa. I det avseendet tog Europeiska unionen upp sin allvarliga oro angående Tjetjenien. Jag skulle vilja försäkra er om att unionens välgrundade ståndpunkt i frågan lades fram för president Putin i mycket tydliga ordalag. Unionen uttryckte sitt stöd till Ryssland mot terrorism av alla slag men sade även uttryckligen att kampen mot terrorismen inte kan genomföras på bekostnad av grundläggande mänskliga rätigheter. Det gäller även för Tjetjenien. EU tog återigen upp problemet med humanitära biståndsarbetares ohindrade och säkra tillträde till tjetjensk mark. Dessutom anmodade EU ryssarna att utan dröjsmål arbeta för en politisk lösning som ger en ram för varaktig fred, stabilitet och återuppbyggnad i Tjetjenien. Vid toppmötet hade vi även en bra diskussion om ett antal internationella frågor, inbegripet Mellanöstern, där vi kom överens om ett gemensamt uttalande. Vi granskade situationen i Afghanistan samt det nödvändiga i att Irak fullständigt uppfyller resolution 1441 från FN:s säkerhetsråd. Vi utbytte även bedömningar angående hotet om kärnvapenspridning på den koreanska halvön. Slutligen så granskade vi även situationen i Moldavien och Vitryssland. Ryssland har redan gått med på att dra tillbaka och förstöra ammunition i utbrytarregionen Transnistrien. EU angav att det är av största vikt att det här sker snabbt för att skynda på en lösning på den konflikt som fortsätter att hindra utvecklingen i Moldavien som nu är det fattigaste landet i Europa. Vi klargjorde även att vi förväntar oss av Ryssland att landet använder sitt inflytande på Vitrysslands regering för att inta en mer positiv hållning med avseende på demokratisering och respekt för de mänskliga rättigheterna. Som ni också vet hade EU, till följd av de diskussioner som hölls vid toppmötet i Moskva i maj, gått med på att granska frågan och ta mer hänsyn till Rysslands oro angående obehindrade resor för ryska medborgare över hela den ryska federationens territorium, inbegripet Kaliningrad. På den ekonomiska sidan gjordes mindre tydliga framsteg, förutom när det gäller ändringen i EU:s anti-dumpningsregler, vilka nu ger Ryssland status som marknadsekonomi. Dessutom godkände toppmötet framstegsrapporter om energidiskussionerna och om konceptet med ett gemensamt europeiskt ekonomiskt samarbetsområde. EU tog även upp ett antal kommersiella frågor, inbegripet de diskriminerande avgifter som Ryssland tar ut för europeiska flygplan som flyger över Sibirien. EU pressade Ryssland att bekräfta förväntningarna på ett snabbt ryskt undertecknande av Kyotoprotokollet och att landet skall lova att ingå ett mycket försenat avtal om upprensning av kärnavfall i nordvästra Ryssland, det multilaterala miljöprogrammet för kärnenergisektorn i Ryska federationen (MNEPR). Jag antar att de flesta av er redan vet om att det elfte toppmötet EU/Ryssland kommer att äga rum i Sankt Petersburg, för att högtidlighålla stadens 300-årsjubileum. Med beaktande av detta har Ryssland inbjudit EU:s samtliga stats- och regeringschefer till detta särskilda toppmöte som ytterligare skall fördjupa vårt bilaterala samarbete med Ryssland. Under den relativt korta tiden mellan de två toppmötena, utförde EU en omfattande granskning av situationen. Efter ett meddelande från kommissionen i september, låg den här granskningen till grund för en ny ståndpunkt angående transitfrågan i Kaliningrad, vilken antogs av Europeiska rådet i Bryssel i oktober. I parallella diskussioner med både Ryssland och Litauen, lyckades ordförandeskapet och kommissionen utarbeta metoder och medel för att se till så att alla parters viktigaste intressen skulle respekteras. Förutom Rysslands berättigade intressen, var EU mycket väl medveten om att varje arrangemang som krävde ytterligare definition inte fick undergräva Litauens – en framtida medlem i EU – suveränitet eller innebära negativa effekter för Litauens framtida fullständiga anslutning till Schengensystemet. Sist men inte minst så måste Europeiska unionen alltid vakta sina gränser på lämpligt sätt, en uppgift för vilken det var viktigt att respektera Schengens regelverk. Europeiska kommissionen är säker på att den överenskommelse som uppnåddes vid toppmötet i Bryssel har rätt jämvikt mellan dessa parametrar och gör det möjligt att lösa Kaliningradfrågan på ett sätt som kan godtas av alla berörda parter. Kommissionen har redan börjat arbeta på att förbereda genomförandet av den överenskommelse som uppnåddes på toppmötet. Tiden är knapp och vi är fullt medvetna om behovet av att utan dröjsmål starta förberedelserna för att hinna före tidsfristens utgång den 1 juli 2003, då Litauen kommer att införa det nya systemet för ryska järnvägsresenärer som åker igenom deras land. Vi är övertygade att det då kommer att finnas ordnade villkor för att tillåta ett införande av förenklade resehandlingar. Jag skulle vilja tillägga att när Kaliningradfrågan lösts så ger det oss möjlighet att avsevärt fördjupa och påskynda vårt samarbete med Ryska federationen inom flera viktiga områden. Bland annat anser Europeiska kommissionen att rätts- och inrikesfrågorna är särskilt viktiga. Samarbete med Ryssland är av avgörande betydelse i frågor som till exempel bekämpandet av organiserad brottslighet, illegal invandring, narkotikasmuggling, kvinnohandel och barnporr. I den här frågan bekräftade Ryssland vid toppmötet att avtalet mellan Europol och Ryssland snabbt kommer att slutföras."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"acquis"2,10,3,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph