Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-11-20-Speech-3-195"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021120.3.3-195"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Como aponta o relator, um dos instrumentos mais eficazes de combate à criminalidade organizada consiste na apreensão e confisco dos proventos de actividades ilegais, sobretudo quando o objectivo consiste no respectivo branqueamento. A inexistência de articulação entre as estruturas de combate ao crime só poderá servir os interesses daqueles que os praticam, pelo que importa, nessa medida, melhorar a assistência mútua na luta contra os proventos originados pelo crime organizado. Creio que, tanto nestas iniciativas, como da parte do relator, houve a preocupação de constituir um quadro delimitado de acção das decisões-quadro, em salvaguarda da necessária independência das autoridades nacionais no tratamento específico dos incidentes ocorridos no interior do seu território – ao mesmo tempo que se prevêem mecanismos de regulamentação comuns em ordem à prossecução do compromisso partilhado de combate a todas as formas de crime organizado, conforme as conclusões do Conselho de Tampere. O relator foi ainda cuidadoso no sentido de garantir que, na apreciação da origem ilícita da propriedade, a inversão do ónus da prova só se aplique quando a acusação prova a desproporção entre os bens detidos e o rendimento declarado ou a actividade exercida pelo suspeito, cabendo, então, a este provar a legítima proveniência daqueles. Por isso, votei favoravelmente."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Som ordføreren påpeger, består et af de mest effektive redskaber til bekæmpelse af organiseret kriminalitet i beslaglæggelse eller konfiskation af udbyttet fra strafbare forhold, især når dette kanaliseres over i hvidvaskning. Den manglende sammenhæng mellem de instanser, der har til opgave at bekæmpe kriminaliteten, kan kun være til fordel for dem, der udøver den, hvorfor det er vigtigt at forbedre den gensidige bistand i indsatsen mod udbytte fra organiseret kriminalitet. Såvel i disse initiativer som fra ordførerens side har man bestræbt sig på at opstille en afgrænset ramme for rammeafgørelsernes aktionsområde for at sikre de nationale myndigheder den nødvendige uafhængighed i behandlingen af de tilfælde, der forekommer inden for deres område - samtidig med at man har sørget for fælles reguleringsmekanismer med henblik på at virkeliggøre de forpligtelser, som man efter Det Europæiske Råd i Tampere har påtaget sig om at bekæmpe alle former for organiseret kriminalitet. Ordføreren har også omhyggeligt sikret, at den omvendte bevisbyrde for lovligheden af den skyldiges erhvervede formuegoder kun gælder, når anklageren kan føre bevis for, at de formuegoder, som den skyldige besidder, ikke står i forhold til den indtægt, som han har opgivet i sin selvangivelse, eller til hans virksomhed, hvor den skyldige så skal bevise formuegodernes lovlige oprindelse. Jeg har derfor stemt for."@da1
". Wie der Berichterstatter ausführt, besteht eines der wirksamsten Instrumente zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens in der Beschlagnahme und Einziehung der Erträge aus Straftaten, insbesondere wenn diese Erträge der Geldwäsche unterzogen werden sollen. Die fehlende Abstimmung zwischen den Strukturen der Verbrechensbekämpfung kann nur den Interessen derjenigen dienen, die Straftaten begehen, und deshalb kommt es darauf an, in diesem Rahmen die gegenseitige Unterstützung beim Kampf zur Einziehung von Erträgen aus dem organisierten Verbrechen zu verbessern. Ich glaube, dass sich sowohl diese Initiativen als auch der Berichterstatter von dem Bestreben leiten ließen, einen bestimmten Handlungsrahmen für die Rahmenbeschlüsse zu schaffen und dabei die notwendige Unabhängigkeit der einzelstaatlichen Behörden bei der Behandlung der Vorfälle auf ihrem Gebiet zu wahren, während zugleich, und das entspricht den Schlussfolgerungen des Rates von Tampere, gemeinsame Mechanismen für die Festlegung von Vorschriften vorgesehen sind, mit denen der gegenseitigen Verpflichtung nachgekommen wird, alle Formen des organisierten Verbrechens zu bekämpfen. Außerdem war der Berichterstatter sehr darauf bedacht, dass bei der Prüfung der unrechtmäßigen Herkunft des Eigentums die Umkehr der Beweislast nur angewendet wird, wenn die Anklage zwischen den Vermögensgütern und dem erklärten Einkommen bzw. der ausgeübten Tätigkeit des Verdächtigen ein Missverhältnis nachweisen kann, während es diesem dann zufällt, die rechtmäßige Herkunft der Güter zu beweisen. Deshalb habe ich dafür gestimmt."@de7
". Όπως επισημαίνει ο εισηγητής, ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος είναι η κατάσχεση και η δήμευση των προϊόντων παράνομων δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα όταν τα προϊόντα αυτά προορίζονται για ανακύκλωση. Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διαφόρων οργάνων καταπολέμησης του εγκλήματος μπορεί να ωφελήσει μόνο αυτούς που εμπλέκονται σε αυτές τις δραστηριότητες, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει, για την επίτευξη του σκοπού αυτού, να ενισχύσουμε την αμοιβαία παροχή βοήθειας στον αγώνα για την ανεύρεση των προϊόντων του οργανωμένου εγκλήματος. Τόσο οι πρωτοβουλίες αυτές όσο και ο εισηγητής επεδίωξαν τη θέσπιση ενός καθορισμένου πλαισίου δράσης σύμφωνα με τις αποφάσεις πλαίσια, καθώς και τη διασφάλιση της αναγκαίας ανεξαρτησίας των εθνικών αρχών, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουν περιστατικά τα οποία σημειώθηκαν στο έδαφός τους – ενώ ταυτόχρονα προβλέπουν κοινούς μηχανισμούς ρύθμισης για την εκπλήρωση της κοινής υποχρέωσης για καταπολέμηση όλων των μορφών οργανωμένου εγκλήματος, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Τάμπερε. Επίσης, ο εισηγητής φρόντισε να διασφαλίσει ότι, κατά την εξέταση της παράνομης προέλευσης των περιουσιακών στοιχείων, η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης ισχύει μόνο όταν η πολιτική αγωγή μπορεί να αποδείξει ότι τα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία είναι δυσανάλογα προς το δηλωθέν εισόδημα ή την ασκούμενη δραστηριότητα, ενώ για τον καταδικασθέντα προβλέπεται το βάρος της απόδειξης της νόμιμης προέλευσης των περιουσιακών στοιχείων. Επομένως, υπερψήφισα την έκθεση."@el8
". As the rapporteur points out, one of the most effective instruments for combating organised crime is the seizure and confiscation of the proceeds of illegal activities, particularly when such proceeds are destined for laundering. The lack of coordination between the various crime-fighting bodies can only benefit those involved in such activities, which means that we must, to this end, improve mutual assistance in the fight to capture the proceeds of organised crime. These initiatives and the rapporteur have both sought to establish a designated framework for action under the framework decisions, to safeguard the necessary independence of the national authorities when dealing specifically with incidents that have occurred within their territory – whilst at the same time providing for common mechanisms for regulation in order to pursue the shared commitment to combat all forms of organised crime, in line with the conclusions of the Tampere Council. The rapporteur has also taken care to ensure that, when considering the illegal origin of property, the inversion of the onus of proof only applies when the prosecution can prove that the property possessed is disproportionate to declared income or the activity pursued, with the person convicted then having the onus to prove the lawful origin of the property. I have therefore voted in favour of the report."@en3
"Tal y como indica el ponente, uno de los instrumentos más eficaces para luchar contra el crimen organizado es la incautación y la confiscación de lo recaudado en actividades ilegales, en particular cuando esta recaudación se destina al blanqueo. La falta de coordinación entre los diferentes organismos de lucha contra el crimen solo puede beneficiar a los implicados en estas actividades, lo que implica que debemos, a tal efecto, mejorar la asistencia mutua en la lucha por aprehender lo recaudado por el crimen organizado. Estas iniciativas y el ponente han intentado establecer un marco designado de acción al amparo de las decisiones marco, para salvaguardar la independencia necesaria de las autoridades nacionales cuando se ocupan específicamente de incidentes que han ocurrido dentro de su territorio, a la vez que determinan mecanismos comunes de regulación para cumplir el compromiso compartido de lucha contra todas las formas del crimen organizado, de conformidad con las conclusiones del Consejo de Tempere. El ponente también ha tenido cuidado de garantizar que, si se considera que la propiedad tiene un origen ilegal, la inversión de la carga de la prueba solamente se aplica cuando el proceso puede demostrar que la propiedad poseída es desproporcionada con respecto a los ingresos declarados o la actividad prevista, y la persona condenada tendrá entonces la responsabilidad de demostrar el origen legal de la propiedad. Por ello he votado a favor del informe."@es12
". Kuten esittelijä toteaa, tehokkain tapa ehkäistä järjestäytynyttä rikollisuutta on takavarikoida ja tuomita menetetyksi laittoman toiminnan tuottama hyöty. Tämä toimenpide on erityisen tehokas rahanpesun estämisessä. Rikoksen torjunnasta vastaavien elinten välisen koordinoinnin puutteesta on hyötyä vain tällaisen toiminnan harjoittajille, mikä tarkoittaa sitä, että meidän on parannettava keskinäistä avunantoa järjestäytyneen rikollisuuden tuottaman hyödyn jäljittämisessä. Näiden aloitteiden samoin kuin esittelijänkin tavoitteena on määrittää puitepäätösten avulla toimintakehys kansallisten viranomaisten riittävän riippumattomuuden takaamiseksi näiden käsitellessä etenkin omalla alueellaan sattuneita tapauksia. Samalla on tarkoitus tarjota yhteisiä sääntelymenetelmiä, jotta voitaisiin noudattaa yhteistä sitoumusta järjestäytyneen rikollisuuden kaikkien muotojen torjumisesta Tampereen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti. Esittelijä on pyrkinyt lisäksi varmistamaan, että arvioitaessa omaisuuden laitonta alkuperää todistustaakan kääntäminen tulee kyseeseen ainoastaan silloin, kun syyttäjäosapuoli pystyy todistamaan, että menetetyksi tuomittu omaisuus on kohtuuton verotettuun tuloon tai harjoitettuun toimintaan nähden, kun taas rikokseen syylliseksi todetun on osoitettava, että omaisuus on hankittu laillisin keinoin. Äänestin siksi mietinnön puolesta."@fi5
"Ainsi que le rapporteur l’indique, un des instruments les plus efficaces de la lutte contre la criminalité organisée consiste à saisir et confisquer les produits des activités illégales, surtout lorsque l’objectif est le blanchiment de capitaux. L’absence de coordination entre les structures de lutte contre la criminalité ne peut servir que les intérêts des personnes qui s’y livrent, c’est pourquoi il importe d'améliorer l’assistance mutuelle dans le cadre de la lutte contre les produits provenant du crime organisé. Tant dans ces initiatives que de la part du rapporteur, je crois qu’il existe une volonté de constituer un cadre d’action délimité par les décisions-cadres pour protéger l’indépendance nécessaire des autorités nationales dans le traitement spécifique des incidents qui surviennent à l’intérieur de leur territoire - tout en prévoyant des mécanismes communs de réglementation concernant la poursuite de l’engagement commun à lutter contre toutes les formes de crime organisé, conformément aux conclusions du Conseil de Tampere. En outre, le rapporteur a été prudent en prévoyant que, dans l’appréciation de l’origine illégale de la propriété, l’inversion de la charge de la preuve s’applique seulement lorsque l’accusation prouve la nature disproportionnée entre les biens possédés et le revenu déclaré ou l’activité exercée par le suspect, ce dernier devant alors apporter la preuve de la provenance légitime de ces biens. Voilà pourquoi j’ai voté pour ce rapport."@fr6
"Come il relatore sottolinea, uno degli strumenti più efficaci per combattere contro la criminalità organizzata consiste nel sequestrare e confiscare i proventi di attività illecite, specialmente quando essi sono destinati a essere riciclati. La mancanza di coordinamento tra i vari organismi preposti alla lotta contro la criminalità può avvantaggiare solo coloro che sono coinvolti in tali attività. Ciò significa che, a tale scopo, dobbiamo migliorare l’assistenza reciproca nella lotta volta a sequestrare i proventi della criminalità organizzata. Tali iniziative e il relatore si sono proposti di stabilire un quadro preciso per l’azione nell’ambito delle decisioni quadro per salvaguardare la necessaria indipendenza delle autorità nazionali quando si tratta di affrontare specificamente casi verificatisi entro il territorio di loro competenza, prevedendo al contempo meccanismi comuni di regolamentazione per perseguire l’impegno comune di combattere contro tutte le forme di criminalità organizzata, in conformità delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere. Il relatore si è anche preoccupato di garantire che, quando si considera la provenienza illecita dei beni, l’inversione dell’onere della prova si applichi solo quando l’accusa può provare la sproporzione dei beni posseduti rispetto al reddito dichiarato o all’attività esercitata, imponendo all’accusato l’onere di provare la legittima provenienza dei beni. Pertanto, ho votato a favore della relazione."@it9
". As the rapporteur points out, one of the most effective instruments for combating organised crime is the seizure and confiscation of the proceeds of illegal activities, particularly when such proceeds are destined for laundering. The lack of coordination between the various crime-fighting bodies can only benefit those involved in such activities, which means that we must, to this end, improve mutual assistance in the fight to capture the proceeds of organised crime. These initiatives and the rapporteur have both sought to establish a designated framework for action under the framework decisions, to safeguard the necessary independence of the national authorities when dealing specifically with incidents that have occurred within their territory – whilst at the same time providing for common mechanisms for regulation in order to pursue the shared commitment to combat all forms of organised crime, in line with the conclusions of the Tampere Council. The rapporteur has also taken care to ensure that, when considering the illegal origin of property, the inversion of the onus of proof only applies when the prosecution can prove that the property possessed is disproportionate to declared income or the activity pursued, with the person convicted then having the onus to prove the lawful origin of the property. I have therefore voted in favour of the report."@lv10
"Zoals de rapporteur al aangeeft behoren inbeslagname en confiscatie van de opbrengsten van illegale activiteiten tot de belangrijkste instrumenten in de strijd tegen de georganiseerde misdaad, vooral als het de bedoeling is deze opbrengsten wit te wassen. Het feit dat de structuren voor de misdaadbestrijding niet op elkaar zijn afgestemd kan degenen die de misdaad begaan alleen maar in de kaart spelen. Het is dus van belang de wederzijdse bijstand bij het opsporen van de opbrengsten van georganiseerde misdaad te verbeteren. Deze initiatieven en de bijdrage van de rapporteur zijn erop gericht het toepassingsgebied van de kaderbesluiten zodanig te beperken dat de nationale autoriteiten de nodige onafhankelijkheid kunnen behouden als het gaat om incidenten die zich binnen het eigen grondgebied hebben voorgedaan. Daarnaast worden er voorstellen gedaan voor gemeenschappelijke regelmechanismen om gevolg te geven aan de in de conclusie van de Raad van Tampere gedane belofte de georganiseerde misdaad in al haar vormen te bestrijden. De rapporteur is heel voorzichtig geweest en stelt dat bij het vaststellen van de onrechtmatige herkomst van eigendommen de bewijslast alleen omgekeerd mag worden als het OM erin slaagt aan te tonen dat er een wanverhouding bestaat tussen de waarde van goederen in het bezit van de verdachte en de (beroeps)activiteit die deze opgeeft. Als dat het geval blijkt te zijn dient de verdachte te bewijzen dat hij deze goederen rechtmatig heeft verkregen. Ik heb daarom voor gestemd."@nl2
"Som föredraganden säger består ett av de mest effektiva instrumenten i kampen mot den organiserade brottsligheten i beslag och förverkande av vinning från illegal verksamhet, framför allt när målet är penningtvätten. Avsaknaden av förbindelser mellan de brottsbekämpande strukturerna tjänar bara brottslingarnas intressen, och därför är det viktigt att förbättra en ömsesidig hjälp i kampen mot de vinster som den brottsliga verksamheten genererar. Jag anser att det såväl i dessa initiativ, som från föredragandens sida, har funnits en vilja att skapa en begränsad handlingsram i enlighet med rambesluten, för att skydda de nationella myndigheternas nödvändiga oberoende i den specifika behandlingen av de händelser som inträffat på deras eget territorium, samtidigt som man planerar mekanismer för gemensamma bestämmelser för att fortsätta med det gemensamma åtagandet att bekämpa all slags organiserad brottslighet i enlighet med Tammerforsrådets slutsatser. Föredraganden var också omsorgsfull nog att garantera att, i bedömningen av egendoms illegala ursprung, tillämpas den omvända bevisbördan bara när den anklagande visar på det oproportionerliga mellan den beslagtagna egendomen och den misstänktes deklarerade inkomst eller den verksamhet som denne bedriver. I detta fall blir det den anklagade som måste bevisa det lagliga förvärvandet av egendomen. Därför röstade jag för betänkandet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph