Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-11-20-Speech-3-062"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021120.1.3-062"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Mr President, I should like to respond to the more specific questions raised by Mrs Frassoni and Mr van den Burg. To Mrs Frassoni, who talked about the outcome of the Johannesburg Summit, I will start by saying that the Commission in many ways shares the worries about the softness of some of the decisions taken there but this has been duly commented on. As regards the question of the relationship between international agreements on the environment and the WTO framework, in Johannesburg it was a non-event and nothing new happened: nothing was added to WTO, nothing was subtracted. Johannesburg was an attempt for the two sides to see if that balance could be changed – and it was not changed. For that reason not everyone was happy, but there is a limit to the unhappiness. The second question from Mrs Frassoni concerned the category II initiatives which are too weak and unclear. I agree that the risk is that these weak initiatives do not add up to anything substantial. The hard core of follow-up actions for the European Union to Johannesburg will be our water and energy initiatives. These are not going to be weak or unclear. They are already on the agenda for the spring European Council and we are already engaged with the Member States in clarifying these initiatives, which we see as big and important. I agree with Mr van den Burg that we need more rapid disbursement, especially regarding activities covered by the EDF. Things are moving forward and are somewhat better than they used to be, but we still have unsolved problems concerning staff and structure. This is an ongoing battle. We are preparing to do bigger things in the HIPIC global health fund, education for all. All this depends on starting up the 9th EDF and I would urge Mr van den Burg when he returns to the Netherlands to make sure that the last remaining country in the convoy takes the necessary action, so that we are ready to access 9th EDF money. As regards the agricultural profile of Europe in these global negotiations, this is back on track. We managed in Johannesburg and we are still managing to keep alive the formulations embedded in the Doha language on this front. We still see the external actions there as part of the necessary process of adaptation, which we in Europe have to take seriously. This language is continually being confirmed at all the meetings. Yesterday in the General Affairs and External Relations Council this was again the case. We are on track."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg vil gerne besvare de mere præcise spørgsmål, som fru Frassoni og hr. van den Burg har rejst. Til fru Frassoni, der talte om resultatet af Johannesburg-topmødet, vil jeg begynde med at sige, at Kommissionen på mange måder deler hendes bekymring over blødheden i nogle af de beslutninger, der blev truffet der, men det er allerede blevet kommenteret. Hvad angår spørgsmålet om forholdet mellem internationale aftaler om miljøet og WTO-rammen, så skete der absolut ikke noget nyt på dette område i Johannesburg. Der blev ikke føjet noget til WTO og ikke trukket noget fra. Johannesburg var et forsøg fra begge parters side på at se, om balancen kunne ændres - og den blev ikke ændret. Derfor var ikke alle tilfredse, men der er grænser for utilfredsheden. Det andet spørgsmål fra fru Frassoni drejede sig om type II-initiativer, der er for vage og uklare. Jeg er enig i, at der er en risiko for, at disse vage initiativer ikke tilsammen bliver til noget væsentligt. Kernen i opfølgningsaktionerne efter Johannesburg for EU vil være initiativer på vand- og energiområdet. De bliver hverken vage eller uklare. De står allerede på dagsordenen for Det Europæiske Råd til foråret, og vi er allerede i gang med sammen med medlemsstaterne at gøre disse initiativer mere klare, hvilket vi ser som en stor og vigtig ting. Jeg er enig med hr. van den Burg i, at vi trænger til hurtigere udbetalinger, særlig med hensyn til aktiviteter dækket af Den Europæiske Udviklingsfond, EDF. Det går hurtigt nu, og situationen er noget bedre, end den har været, men vi har stadig uløste problemer angående personale og struktur. Det er et slagsmål, der fortsætter. Vi er parat til at gøre større ting i den globale HIPIC sundhedsfond, uddannelse til alle. Alt dette afhænger af at få startet den niende EDF, og jeg vil opfordre hr. van den Burg til, når han vender tilbage til Nederlandene, at sikre sig, at det sidste tilbageværende land i konvojen gør det nødvendige i en fart, så vi er parat til at tage hul på pengene vedrørende den niende EDF. Hvad angår Europas landbrugsprofil i disse globale forhandlinger, er den på rette vej igen. Det ordnede sig i Johannesburg, og det lykkes stadig for os at holde liv i de formuleringer, der ligger i Doha-sprogbrugen på dette område. Vi ser stadig de ydre aktioner dér som en del af den nødvendige tilpasningsproces, som vi i Europa må tage alvorligt. Denne sprogbrug bliver stadig bekræftet ved alle møderne. I går ved mødet i Rådet (almindelige anliggender og udenrigsministrene) stod dette igen på dagsordenen. Vi er på rette vej."@da1
"Herr Präsident, ich möchte auf die konkreten Fragen von Frau Frassoni und Herrn van den Burg eingehen. Frau Frassoni, Sie haben die Ergebnisse des Gipfeltreffens in Johannesburg erwähnt, und ich möchte Ihnen sagen, dass auch die Kommission besorgt darüber ist, dass einige der dort getroffenen Entscheidungen zu unverbindlich sind, aber über dieses Thema ist bereits in aller Ausführlichkeit gesprochen worden. Der Zusammenhang zwischen internationalen Umweltschutzabkommen und dem WTO-Rahmen stand in Johannesburg nicht auf der Tagesordnung, und dazu gab es nichts Neues: Der Kompetenzbereich der WTO wurde weder erweitert noch beschnitten. In Johannesburg wollten beide Seiten herausfinden, ob dieses Gleichgewicht verändert werden kann, und es wurde nicht verändert. Damit waren nicht alle Beteiligten zufrieden, aber die Unzufriedenheit hält sich in Grenzen. Die zweite Frage von Frau Frassoni bezieht sich auf die Initiativen der Kategorie II, die zu unverbindlich und unklar sind. Auch ich sehe die Gefahr, dass diese unverbindlichen Initiativen nichts Grundlegendes bewirken werden. Den harten Kern der Folgemaßnahmen der Europäischen Union zum Gipfel von Johannesburg werden unsere Wasser- und Energieinitiativen bilden. Diese Initiativen werden weder unverbindlich noch unklar sein. Sie stehen bereits auf der Tagesordnung für die Frühjahrstagung des Europäischen Rates, und wir führen schon jetzt Gespräche mit den Mitgliedstaaten zur Konkretisierung dieser Initiativen, die wir für sehr wichtig halten. Ich stimme mit Herrn van den Burg darin überein, dass die Auszahlungen zügiger erfolgen müssen, vor allem für Aktivitäten des EEF. Es gibt Fortschritte, und die Situation ist heute besser als früher, aber es bestehen weiterhin Personal- und Strukturprobleme. Wir müssen weiterhin an der Verbesserung der Situation arbeiten. Wir treffen die Vorbereitungen für größere Projekte im Rahmen des globalen Gesundheitsfonds der HIPIC-Initiative, insbesondere im Bereich der Gesundheitsaufklärung. Die Arbeit kann erst beginnen, wenn der 9. EEF abgelaufen ist, und ich möchte Herrn van den Burg bitten, dass er sich nach seiner Rückkehr in die Niederlande dafür einsetzt, dass der letzte noch ausstehende Mitgliedstaat die erforderlichen Maßnahmen trifft, damit wir Zugang zu den Mitteln des 9. EEF erhalten. Das Profil der europäischen Landwirtschaft konnte in diesen globalen Verhandlungen wieder klar herausgestellt werden. Wir haben uns in Johannesburg an die Formulierungen gehalten, auf die wir uns für diesen Bereich in Doha geeinigt hatten, und wir werden auch weiterhin nicht davon abweichen. Wir betrachten die externen Aktionen dort weiterhin als Teil des notwendigen Anpassungsprozesses, den wir in Europa ernst nehmen müssen. Diese Sprachregelung wird grundsätzlich bei allen Treffen angewandt. Auch gestern war dies im Rat Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen wieder der Fall. Wir sind also auf dem richtigen Weg."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω στις πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις που έθεσαν η κ. Frassoni και ο κ. van den Burg. Στην κ. Frassoni, η οποία μίλησε για τα αποτελέσματα της διάσκεψης κορυφής του Γιοχάνεσμπουργκ, θα πω καταρχάς ότι η Επιτροπή συμμερίζεται με πολλούς τρόπους τις ανησυχίες σχετικά με την επιείκεια ορισμένων αποφάσεων που ελήφθησαν εκεί, αλλά αυτό έχει σχολιαστεί δεόντως. Όσον αφορά την ερώτηση σχετικά με τη σχέση μεταξύ των διεθνών συμφωνιών για το περιβάλλον και του πλαισίου του ΠΟΕ, στο Γιοχάνεσμπουργκ σημειώθηκε αποτυχία και δεν συνέβη τίποτα νέο: τίποτα δεν προστέθηκε στον ΠΟΕ, τίποτα δεν αφαιρέθηκε. Το Γιοχάνεσμπουργκ ήταν μια προσπάθεια για να δουν οι δύο πλευρές εάν αυτή η ισορροπία μπορούσε να αλλάξει – και δεν άλλαξε. Για τον λόγο αυτόν, δεν ήταν όλοι ευτυχείς, αλλά υπάρχει ένα όριο στη δυσαρέσκεια. Η δεύτερη ερώτηση της κ. Frassoni αφορούσε τις πρωτοβουλίες της κατηγορίας ΙΙ, οι οποίες είναι πολύ αδύναμες και ασαφείς. Συμφωνώ ότι υπάρχει ο κίνδυνος αυτές οι αδύναμες πρωτοβουλίες να μην προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό. Το επίκεντρο των δράσεων συνέχειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Γιοχάνεσμπουργκ θα είναι οι πρωτοβουλίες μας για την υδροδότηση και την ενέργεια. Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν πρόκειται να είναι αδύναμες ή ασαφείς. Βρίσκονται ήδη στην ημερήσια διάταξη του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ήδη προβαίνουμε με τα κράτη μέλη στην αποσαφήνιση αυτών των πρωτοβουλιών, τις οποίες θεωρούμε μεγάλες και σημαντικές. Συμφωνώ με τον κ. van den Burg ότι χρειαζόμαστε περισσότερο ταχείες εκταμιεύσεις, κυρίως όσον αφορά τις δραστηριότητες που καλύπτει το ΕΤΑ. Τα πράγματα προχωρούν και είναι κάπως καλύτερα από ό,τι ήταν παλαιότερα, αλλά υπάρχουν ακόμα άλυτα προβλήματα που αφορούν το προσωπικό και τη διάρθρωση. Πρόκειται για μια συνεχιζόμενη μάχη. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε μεγαλύτερα πράγματα στο παγκόσμιο ταμείο για την υγεία των ΦΥΧ, κυρίως για την εκπαίδευση. Όλα αυτά εξαρτώνται από την έναρξη του 9ου ΕΤΑ, και θα ζητήσω μετ’ επιτάσεως από τον κ. van den Burg, όταν επιστρέψει στις Κάτω Χώρες, να διασφαλίσει ότι η χώρα που έχει μείνει τελευταία σε αυτόν τον τομέα θα αναλάβει την απαραίτητη δράση, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι να έχουμε πρόσβαση στα χρήματα του 9ου ΕΤΑ. Όσον αφορά την αγροτική εικόνα της Ευρώπης σε αυτές τις παγκόσμιες διαπραγματεύσεις, βρίσκεται εκ νέου σε σωστό δρόμο. Καταφέραμε στο Γιοχάνεσμπουργκ και καταφέρνουμε ακόμα να διατηρούμε ζωντανές τις διατυπώσεις που εμπεδώθηκαν στη γλώσσα της Ντόχα όσον αφορά αυτόν τον τομέα. Ακόμα θεωρούμε τις εξωτερικές δράσεις εκεί ως μέρος της απαραίτητης διαδικασίας προσαρμογής, την οποία εμείς στην Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσουμε σοβαρά. Αυτή η γλώσσα συνεχώς επιβεβαιώνεται σε όλες τις συναντήσεις. Στο χθεσινό Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων, συνέβη και πάλι το ίδιο. Βρισκόμαστε σε σωστό δρόμο."@el8
"Señor Presidente, quisiera responder a las preguntas más específicas planteadas por la Sra. Frassoni y el Sr. van den Burg. Empezaré diciendo a la Sra. Frassoni, quien ha hablado del resultado de la Cumbre de Johanesburgo, que la Comisión comparte en muchos sentidos las preocupaciones por el carácter blando de algunas de las decisiones adoptadas allí, pero se han hecho los debidos comentarios al respecto. En cuanto a la cuestión de la relación entre los acuerdos internacionales sobre medio ambiente y el marco de la OMC, en Johanesburgo no hubo ningún acontecimiento y no ocurrió nada nuevo: no se añadió nada a la OMC, y nada se quitó. Johanesburgo fue un intento por ambas partes de ver si podía cambiarse este equilibrio, pero no se cambió. Por este motivo no todos estaban contentos, pero el descontento tiene un límite. La segunda cuestión planteada por la Sra. Frassoni se refiere a las iniciativas de categoría II que son demasiado débiles y poco claras. Estoy de acuerdo en que se corre el riesgo de que estas iniciativas débiles no produzcan un resultado sustancial. El núcleo de las acciones de seguimiento que emprenderá la Unión Europea en relación con Johanesburgo está formado por nuestras iniciativas sobre agua y energía. No van a ser débiles y poco claras. Ya figuran en la agenda para el Consejo Europeo de primavera y ya nos hemos comprometido con los Estados miembros a aclarar estas iniciativas, que consideramos grandes e importantes. Estoy de acuerdo con el Sr. van den Burg en que necesitamos un desembolso más rápido, especialmente en relación con las actividades contempladas por el FED. Las cosas van adelante y van mejorando algo con respecto a antes, pero seguimos teniendo problemas sin resolver en relación con el personal y la estructura. Es una lucha continua. Nos estamos preparando para hacer grandes cosas en el fondo mundial para la salud, HIPIC, educación para todos. Todo depende de la puesta en marcha del 9º FED, e insistiría al Sr. van den Burg en que cuando vuelva a los Países Bajos se asegure de que el último país que quede en el convoy adopte las medidas necesarias, de forma que estemos preparados para recibir el dinero del 9º FED. En cuanto al perfil agrícola de Europa en estas negociaciones internacionales, vuelve a estar en el orden del día. En Johanesburgo hemos conseguido, y seguimos haciéndolo, mantener vivas las formulaciones integradas en el lenguaje de Doha en este frente. Seguimos considerando las acciones externas de allí como parte del proceso necesario de adaptación, que en Europa nos hemos tomado en serio. Este lenguaje no deja de confirmarse en todas las reuniones. Por ejemplo, ayer, en el Consejo de Asuntos Generales y de Relaciones Exteriores. Vamos por buen camino."@es12
". – Arvoisa puhemies, haluaisin vastata jäsenten Frassoni ja Van den Burg esittämiin erityiskysymyksiin. Johannesburgin huippukokouksen tuloksista puhuneelle jäsen Frassonille sanoisin heti aluksi, että myös komissio on monessa mielessä kantanut huolta joidenkin siellä tehtyjen päätösten epämääräisyydestä, mutta tämä seikka on jo asianmukaisesti käsitelty. Ympäristöä koskevien kansainvälisten sopimusten ja WTO-neuvottelujen välisestä suhteesta on todettava, että Johannesburgin kokous oli merkityksetön, eikä siellä ilmennyt mitään uutta: WTO:ta varten ei tehty lisäyksiä eikä myöskään poistoja. Johannesburgissa yritettiin kummallakin taholla selvittää, oliko tätä tasapainoa mahdollista muuttaa, mutta sitä ei muutettu. Tämän vuoksi kaikki eivät olleet tyytyväisiä, mutta tyytymättömyydelläkin on rajansa. Toinen jäsen Frassonin esittämistä kysymyksistä koski ryhmän 2 aloitteita, jotka ovat liian heikkoja ja epämääräisiä. Olen samaa mieltä siitä, että vaarana on, ettei näillä heikoilla aloitteilla saavuteta mitään olennaista. Euroopan unionin Johannesburgin jälkeisten seurantatoimien ydinaluetta ovat veteen ja energiaan liittyvät aloitteet. Niistä ei tule heikkoja tai epämääräisiä. Ne ovat jo kevään Eurooppa-neuvoston asialistalla, ja olemme jo ryhtyneet jäsenvaltioiden kanssa selventämään näitä suurina ja merkittävinä pitämiämme aloitteita. Olen samaa mieltä jäsen Van den Burgin kanssa siitä, että tarvitsemme nopeampia maksusuorituksia erityisesti EKR:n (Euroopan kehitysrahaston) toimialaan kuuluvien toimenpiteiden osalta. Asiat etenevät, ja ne ovat paremmalla tolalla kuin ne ennen yleensä olivat, mutta emme ole edelleenkään ratkaisseet henkilöstöön ja rakenteeseen liittyviä ongelmia. Tämä kädenvääntö jatkuu yhä. Olemme valmistautuneet näkyvämpiin toimiin maailmanlaajuisessa HIPIC-terveysrahastossa (koulutusta kaikille). Kaikki tämä riippuu 9. EKR-kauden käynnistymisestä, ja kehottaisin jäsen Van den Burgia, kun hän palaa Alankomaihin, varmistamaan, että joukon viimeinenkin maa ryhtyy tarvittaviin toimiin, jotta olemme valmiita hyödyntämään 9. EKR-kauden määrärahoja. Euroopan näissä maailmanlaajuisissa neuvotteluissa omaksuma lähestymistapa maatalouteen on jälleen oikeansuuntainen. Onnistuimme Johannesburgissa, ja olemme yhä pystyneet säilyttämään niin sanottuun Dohan kieleen tässä asiassa sisältyneet sanamuodot. Katsomme yhä, että ulkoiset toimet ovat tällä alalla osa tarpeellista mukauttamisprosessia, johon meidän on Euroopassa suhtauduttava vakavasti. Dohan kieli vahvistuu jatkuvasti kaikissa kokouksissa. Eilen näin tapahtui jälleen yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvostossa. Olemme oikealla tiellä."@fi5
". Monsieur le Président, je voudrais répondre aux questions plus spécifiques posées par Mme Frassoni et M. van den Burg. À Mme Frassoni, qui a parlé du résultat du Sommet de Johannesburg, je commencerai par dire que la Commission partage à de nombreux égards ses inquiétudes quant à la légèreté de certaines décisions prises lors de ce Sommet, mais cela a déjà été commenté en son temps. En ce qui concerne la question de la relation entre les accords internationaux sur l'environnement et le cadre de l'OMC, le Sommet de Johannesburg fut un non-événement où rien de neuf ne s'est produit : rien n'a été ajouté à l'OMC et rien n'y a été soustrait. Johannesburg était pour chacune des deux parties une tentative permettant de voir si l'équilibre pourrait être modifié - ce qui ne fut pas le cas. C'est pour cette raison que tout le monde n'a pas été heureux, mais il y une limite au désarroi. La deuxième question de Mme Frassoni concernait les initiatives de la catégorie II, qui sont trop faibles et peu claires. Je suis d'accord pour dire que le risque est que ces initiatives faibles ne se résument à rien de conséquent. L'essentiel des actions de suivi de l'Union par rapport à Johannesburg portera sur nos initiatives en matière d'eau et d'énergie. Elles ne seront ni faibles ni vagues. Elles figurent déjà à l'ordre du jour du Conseil européen de printemps, et nous sommes déjà en train de clarifier ces initiatives avec les États membres, car nous les considérons importantes. Je suis d'accord avec M. van den Burg pour dire qu'il faut tendre vers un déboursement plus rapide, particulièrement en ce qui concerne les activités couvertes par le FED. Les choses avancent et sont en quelque sorte meilleures qu'auparavant, même si certains problèmes restent irrésolus en matière de personnel et de structure. C'est une bataille permanente. Nous nous préparons à accomplir de plus grandes choses dans le cadre du fonds de santé mondial HIPIC en vue d'une éducation pour tous. Tout cela dépend du démarrage du neuvième FED, et je voudrais à ce propos demander à M. van den Burg de s'assurer, lorsqu'il retournera aux Pays-Bas, que le dernier pays du convoi prenne les mesures nécessaires, de manière à ce que nous soyons prêts à avoir accès à l'argent du neuvième FED. En ce qui concerne le profil agricole de l'Europe dans ces négociations mondiales, nous le remettons sur les rails. Nous sommes parvenus à Johannesburg et nous parvenons encore à maintenir les formulations incluses dans le message de Doha sur cette question. Nous considérons encore que les actions externes font partie du nécessaire processus d'adaptation que l'Europe doit mettre en place sérieusement. Ce message a sans cesse été confirmé à toutes les réunions. Hier, ce fut à nouveau le cas au Conseil "Affaires générales et relations extérieures". Nous sommes sur les rails."@fr6
"Signor Presidente, vorrei rispondere alle questioni più specifiche sollevate dagli onorevoli Frassoni e van den Burg. All’onorevole Frassoni, che ha parlato del risultato del Vertice di Johannesburg, comincerò col dire che la Commissione per molti versi condivide le preoccupazioni espresse sulla debolezza di alcune decisioni adottate in tale sede, ma la questione è già stata debitamente commentata. Per quanto riguarda la relazione tra gli accordi internazionali in materia di ambiente e le regole dell’OMC, Johannesburg è stata un non evento e non è successo nulla di nuovo: nulla è stato aggiunto e nulla è stato tolto all’OMC. Johannesburg è stata un tentativo delle due parti di vedere se tale equilibrio potesse essere cambiato, e non è cambiato. Per tale motivo, non tutti erano contenti, ma c’è un limite all’insoddisfazione. La seconda questione sollevata dall’onorevole Frassoni riguarda le iniziative di “tipo 2”, che sono troppo deboli e confuse. Concordo sul fatto che tali deboli iniziative rischiano di non apportare alcun contributo sostanziale. Gli elementi essenziali delle azioni con cui l’Unione europea darà seguito a Johannesburg sono le nostre iniziative in materia di acqua e di energia, le quali non saranno né deboli né confuse. Sono già all’ordine del giorno del Consiglio europeo di primavera e stiamo lavorando con gli Stati membri al fine di chiarire queste iniziative, che consideriamo grandi e importanti. Convengo con l’onorevole van den Burg sulla necessità di accelerare i pagamenti, in particolare per le attività nel quadro dell’FSE. Si compiono progressi e la situazione è migliorata rispetto al passato, ma abbiamo ancora problemi da risolvere per quanto riguarda il personale e la struttura. E’ una battaglia perenne. Ci stiamo preparando a realizzare progetti di maggiore entità nel quadro del fondo globale HIPIC per la salute, istruzione per tutti. Tutto ciò dipende dall’avvio del nono FSE e vorrei esortare l’onorevole van den Burg, quando rientra nei Paesi Bassi, ad accertare che l’ultimo paese rimasto indietro adotti le misure necessarie, così da essere tutti pronti ad accedere ai finanziamenti del nono FSE. Per quanto riguarda il profilo agricolo dell’Europa nell’ambito di questi negoziati globali, tutto è tornato a procedere nel modo giusto. A Johannesburg siamo riusciti e continuiamo a mantenere vive le condizioni fissate nel linguaggio di Doha su questo fronte. Continuiamo a considerare le azioni esterne in tale ambito come parte del necessario processo di adattamento, che in Europa dobbiamo prendere sul serio. Questo linguaggio viene continuamente confermato ad ogni riunione. Ciò è avvenuto anche ieri in seno ai Consigli “Affari generali” e “Relazioni esterne”. Stiamo procedendo nella giusta direzione."@it9
". – Mr President, I should like to respond to the more specific questions raised by Mrs Frassoni and Mr van den Burg. To Mrs Frassoni, who talked about the outcome of the Johannesburg Summit, I will start by saying that the Commission in many ways shares the worries about the softness of some of the decisions taken there but this has been duly commented on. As regards the question of the relationship between international agreements on the environment and the WTO framework, in Johannesburg it was a non-event and nothing new happened: nothing was added to WTO, nothing was subtracted. Johannesburg was an attempt for the two sides to see if that balance could be changed – and it was not changed. For that reason not everyone was happy, but there is a limit to the unhappiness. The second question from Mrs Frassoni concerned the category II initiatives which are too weak and unclear. I agree that the risk is that these weak initiatives do not add up to anything substantial. The hard core of follow-up actions for the European Union to Johannesburg will be our water and energy initiatives. These are not going to be weak or unclear. They are already on the agenda for the spring European Council and we are already engaged with the Member States in clarifying these initiatives, which we see as big and important. I agree with Mr van den Burg that we need more rapid disbursement, especially regarding activities covered by the EDF. Things are moving forward and are somewhat better than they used to be, but we still have unsolved problems concerning staff and structure. This is an ongoing battle. We are preparing to do bigger things in the HIPIC global health fund, education for all. All this depends on starting up the 9th EDF and I would urge Mr van den Burg when he returns to the Netherlands to make sure that the last remaining country in the convoy takes the necessary action, so that we are ready to access 9th EDF money. As regards the agricultural profile of Europe in these global negotiations, this is back on track. We managed in Johannesburg and we are still managing to keep alive the formulations embedded in the Doha language on this front. We still see the external actions there as part of the necessary process of adaptation, which we in Europe have to take seriously. This language is continually being confirmed at all the meetings. Yesterday in the General Affairs and External Relations Council this was again the case. We are on track."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag reageren op de meer specifieke vragen die mij zijn gesteld door mevrouw Frassoni en de heer van den Berg. Mevrouw Frassoni had het over de resultaten van de Top van Johannesburg. Ik wil daarover om te beginnen zeggen dat de Commissie de bezorgdheid over het feit dat sommige van de daar genomen besluiten erg vrijblijvend zijn, in veel opzichten deelt. Hier is echter al genoeg over gezegd. Wat de vraag over de verhouding tussen de internationale milieuovereenkomsten en het WTO-kader betreft, ben ik van mening dat Johannesburg helemaal niets heeft opgeleverd. Er is niets nieuws gebeurd. Er is niets toegevoegd aan de WTO en er is ook niets afgehaald. Johannesburg was een poging van beide partijen om het bestaande evenwicht te veranderen. Dat bleek niet mogelijk. Daarom was niet iedereen gelukkig, maar het verdriet bleef beperkt. De tweede vraag van mevrouw Frassoni betrof de type-II-initiatieven die te slap en te onduidelijk zijn. Ik ben het met haar eens dat het risico bestaat dat deze zwakke initiatieven niets substantieels opleveren. De belangrijkste activiteiten die de Europese Unie in de follow-up op Johannesburg moet gaan ondernemen, zijn onze initiatieven op het gebied van water en energie. Deze initiatieven zullen zeker niet zwak of onduidelijk zijn. Wij beschouwen ze als omvangrijk en belangrijk. Zij staan al op de agenda voor de komende voorjaarsconferentie van de Europese Raad. Ook voeren wij al gesprekken met de lidstaten om deze initiatieven toe te lichten. Ik ben het met de heer van den Berg eens dat wij ons geld sneller moeten besteden, in het bijzonder op het gebied van de activiteiten van het EOF. De situatie gaat iets vooruit en is nu iets beter dan zij geweest is, maar wij zitten nog steeds met onopgeloste personeels- en structuurproblemen. Dit gevecht gaat nog door. Wij treffen momenteel voorbereidingen om belangrijkere dingen te doen in het kader van het in de HIPC-landen, zoals onderwijs voor iedereen. Dit hangt helemaal af van de vraag wanneer het negende EOF beschikbaar is. Ik zou de heer van den Berg dringend willen vragen om er bij zijn terugkeer in Nederland voor te zorgen dat ook het laatste land in de rij de nodige maatregelen neemt, zodat wij het geld van het negende EOF kunnen gaan gebruiken. Wat het landbouwprofiel van Europa in deze mondiale onderhandelingen betreft, dit staat weer op de rails. Wij zijn er in Johannesburg in geslaagd de formuleringen die hierover verankerd lagen in de taal van Doha overeind te houden, en wij slagen daar nog steeds in. Wij beschouwen de externe acties daar nog steeds als een onderdeel van het noodzakelijke aanpassingsproces. Dit proces moeten wij in Europa heel serieus nemen. De taal van Doha wordt voortdurend bevestigd in alle vergaderingen. Gisteren was dit weer het geval in de Raad Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen. Wij zijn op de goede weg."@nl2
"Senhor Presidente, gostaria de responder às questões mais específicas colocadas pela senhora deputada Frassoni e pelo senhor deputado van den Burg. Começarei por dizer à senhora deputada Frassoni, que falou acerca dos resultados da Cimeira de Joanesburgo, que a Comissão partilha, de variadas formas, das preocupações suscitadas pela falta de firmeza de algumas decisões tomadas na cimeira referida, mas este assunto já foi devidamente comentado. No que diz respeito à questão da relação entre acordos internacionais sobre o ambiente e a estrutura da OMC, ela foi, em Joanesburgo, um não acontecimento e não aconteceu nada de novo: não se acrescentou nada nem se subtraiu nada à OMC. Joanesburgo foi uma tentativa para ambos os lados verem se era possível alterar esse equilíbrio – e não foi alterado. Nem toda a gente ficou satisfeita por esse motivo, mas há um limite para a insatisfação. A segunda pergunta da senhora deputada Frassoni dizia respeito às iniciativas da categoria II, que são demasiado débeis e confusas. Concordo que se corre o risco de essas débeis iniciativas não se traduzirem em nada de substancial. O núcleo duro das medidas tomadas pela União Europeia em resposta a Joanesburgo serão as nossas iniciativas no domínio da água e da energia. Estas iniciativas não vão ser débeis nem confusas. Já constam da ordem de trabalhos do Conselho Europeu da Primavera e já estamos empenhados, juntamente com os Estados-Membros, na clarificação dessas iniciativas, que consideramos serem vultosas e importantes. Concordo com o senhor deputado van den Burg em que necessitamos de pagamentos mais rápidos, em especial no que se refere a actividades abrangidas pelo FED. As coisas estão a avançar e são um pouco melhores do que costumavam ser, mas temos ainda problemas por resolver em relação a pessoal e estruturas. É uma batalha contínua. Estamo-nos a preparar para fazer coisas de maior monta no domínio do fundo global de saúde HIPIC, educação para todos. Tudo isto depende do arranque do 9º FED, e exorto o senhor deputado van den Burg, quando regressar aos Países Baixos, a assegurar-se de que o último país que resta no comboio tome as medidas necessárias para estarmos a postos para aceder às verbas do 9º FED. No que se refere ao perfil agrícola da Europa nestas negociações globais, as coisas estão outra vez encaminhadas. Conseguimos em Joanesburgo e continuamos a conseguir manter vivas nesta frente as formulações profundamente implantadas na linguagem de Doha. Ainda vemos aí as acções externas como parte do necessário processo de adaptação, que nós na Europa temos de levar a sério. Essa linguagem está a ser continuamente confirmada em todas as reuniões. Ontem voltou a ser esse o caso no Conselho “Assuntos Gerais e Relações Externas”. Estamos no bom caminho."@pt11
"Herr talman! Jag skulle vilja svara på de mer specifika frågor som ställdes av Frassoni och van den Burg. Till Frassoni, som talade om resultatet av toppmötet i Johannesburg, vill jag börja med att säga att kommissionen på flera sätt delar oron angående svagheten i vissa av de beslut som fattades där men vederbörliga kommentarer har gjorts angående detta. När det gäller frågan om sambandet mellan internationella avtal om miljön och WTO-ramen så hände ingenting nytt i den frågan i Johannesburg: ingenting tillades till WTO, ingenting drogs ifrån. Johannesburg var ett försök för de två sidorna att se om jämvikten kunde ändras – och det gjorde den inte. Av det skälet var inte alla särskilt lyckliga men det finns en gräns för den bedrövelsen. Den andra frågan från Frassoni gällde de kategori II-initiativ som är för svaga och otydliga. Jag håller med om att risken är att dessa svaga initiativ inte ger något avgörande resultat. Den hårda kärnan i Europeiska unionens uppföljningsåtgärder till Johannesburg kommer att vara våra vatten- och energiinitiativ. De kommer inte att vara svaga eller otydliga. De står redan på dagordningen för Europeiska rådets vårmöte och vi är redan tillsammans med medlemsstaterna engagerade i förtydligandet av dessa initiativ, vilket vi ser som något stort och viktigt. Jag håller med van den Burg om att vi behöver snabbare utbetalning, särskilt när det gäller verksamheter som omfattas av Europeiska utvecklingsfonden (EUF). Saker och ting går framåt och ser litet bättre ut än vad de har gjort men vi har fortfarande olösta problem angående personal och struktur. Det här är en ständig kamp. Vi förbereder större saker inom HPIC, global hälsovårdsfond, framför allt utbildning. Allt det här är beroende av att den nionde utvecklingsfonden startas och jag vill uppmana van den Burg att han, när han återvänder till Nederländerna, ser till att det sista återstående landet i konvojen vidtar nödvändiga åtgärder så att medlen i den nionde EUF kan göras åtkomliga. När det gäller Europas jordbruksprofil i dessa globala förhandlingar så är den tillbaka på rätt spår. I det avseendet lyckades vi i Johannesburg och vi lyckas fortfarande hålla de formuleringar vid liv som ingår i Dohaspråket. Vi ser fortfarande de externa åtgärderna som en del av den nödvändiga anpassningsprocess som vi i Europa måste ta på allvar. Det här språket bekräftas kontinuerligt vid alla möten. Det var också fallet under gårdagen i rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser). Vi är på rätt spår."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph