Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-11-18-Speech-1-147"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021118.8.1-147"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Madam President, I wish to begin by thanking the rapporteur, Mr Di Lello Finuoli, for his very comprehensive and helpful report on the two Danish initiatives on confiscation. As for the second Danish initiative for a framework decision on the execution in the European Union of confiscation orders, this second initiative deals, as Mr Marinho has just said, with the mutual recognition and execution of confiscation orders in the European Union. It is closely connected with the initiative that has been presented on the freezing and confiscation of property, for which Mr Marinho was the rapporteur, and the Commission intends to maintain the overall coherence between the two initiatives. Some of the issues raised by the second initiative are now under negotiation in the Council, with regard also to the framework decision concerning the mutual recognition of financial penalties. We are therefore pleased that the rapporteur shares the positive view of the Commission on this framework decision. Most of your amendments seek to ensure that decisions are recognised only when issued by judges. We agree that it is important to be clear about the status of the issuing authority. The initial text as you have mentioned confused judicial authorities, courts and judges. This needs to be ratified. We support your view that it is not appropriate for orders issued by investigating magistrates and prosecutors to fall within the scope of these instruments. The rapporteur also suggests that the issuing state should be prohibited from imposing a custodial sentence as an alternative to confiscation. Although we agree with the objective of this amendment, it seems to us that this issue might be better addressed in the first framework decision on the approximation of national rules on confiscation. I would conclude by thanking the rapporteur and also the House for its patience during this late-night debate. First, I shall address the framework decision on the confiscation of crime-related proceeds, instrumentalities and property. As the rapporteur said, it is essential that all Member States adopt rules providing for confiscation in general. The added value of this initiative, however, is that it addresses extended powers to confiscate the property of a person convicted of a serious crime, especially when the convicted person was involved in organised crime. The problems that this initiative raises, as the rapporteur has said, are mainly concerned with the idea of extended powers of confiscation which consist essentially of extending confiscation measures to property which is not linked to the crime for which the person has been convicted, permitting confiscation of property belonging to a convicted person if the person cannot prove that he obtained the property through legitimate means, and permitting confiscation of property belonging to the spouse of the convicted person. In my view, it should be possible to break the link between the offence for which the person has been convicted and the property to be confiscated, especially if that property is itself of illegal origin. However, the scope of application should be limited to serious offences linked to organised crime. In addition, it is not the relationship between the convicted person and the third party which is important, but the fact that illegally obtained property was transferred to a third person. So, like the rapporteur, I agree with the general approach adopted by the Danish Presidency. I also support most of the amendments by the rapporteur, in particular the amendment which introduced the notion of proportionality, so that confiscation does not result in a loss of property disproportionate to the offence committed; and the amendment which limits the scope of application of extended powers of confiscation to organised crime. I have some doubts about the amendment the rapporteur has just mentioned, which demands that Member States avoid a reversal of the burden of proof in their legislation. I sincerely do not see the need to include such a provision in this specific instrument on confiscation as this could be interpreted as conflicting with the principle of subsidiarity. The Danish initiative envisages a certain flexibility concerning the burden of proof. In this area, as Mr Di Lello Finuoli mentioned, we have to find the correct balance between combating organised crime on the one hand and on the other respecting the fundamental rights of the accused. It is not necessary, therefore, to reverse the burden of proof. However, we should consider the fact that the person convicted in connection with organised crime who cannot justify his lifestyle should face the prospect of confiscation of property unless this person demonstrates that he obtained the property by legitimate means."@en3
lpv:translated text
"Fru formand, jeg vil begynde med at takke ordføreren, hr. Di Lello Finuoli, for hans meget brede og nyttige betænkning om de to danske initiativer om konfiskation. Det andet danske initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets rammeafgørelse om gennemførelsen i EU af afgørelser om konfiskation drejer sig, som hr. Marinho lige har sagt, om gensidig anerkendelse og gennemførelsen i EU af afgørelser om konfiskation. Det er nært forbundet med det initiativ om fastfrysning og konfiskation af formuegoder, som hr. Marinho var ordfører for, og Kommissionen vil bibeholde den generelle kohærens mellem de to initiativer. En række af de spørgsmål, som det andet initiativ rejser, er nu til forhandling i Rådet, også med hensyn til rammeafgørelsen om gensidig anerkendelse af økonomiske sanktioner. Vi er derfor glade for, at ordføreren deler Kommissionens positive holdning til denne rammeafgørelse. De fleste ændringsforslag har til formål at sikre, at beslutninger kun anerkendes, hvis de er truffet af en dommer. Vi er enige i, at det er vigtigt at være på det rene angående udstedelsesmyndighedens status. Som De har nævnt, blandede den oprindelige tekst retsinstanser, domstole og dommere sammen. Dette skal stadfæstes. Vi støtter holdningen om, at det ikke er hensigtsmæssigt, at disse instrumenter skal omfatte afgørelser, der er truffet af undersøgelsesdommere og anklagere. Ordføreren foreslår også, at det ikke skal være tilladt udstedelsesstaten at pålægge frihedsstraf som alternativ til konfiskation. Selv om vi er enige i formålet med ændringsforslaget, forekommer det os, at spørgsmålet bedre kan behandles i den første rammeafgørelse om tilnærmelse af nationale bestemmelser om konfiskation. Jeg vil slutte med at takke ordføreren og også Parlamentet for deres tålmodighed under denne sene debat. Først vil jeg omtale Rådets rammeafgørelse om konfiskation af udbytte, redskaber og formuegoder fra strafbart forhold. Som ordføreren sagde, er det vigtigt, at alle medlemsstater vedtager bestemmelser for konfiskation i almindelighed. Merværdien ved det danske initiativ er imidlertid, at det foreslår udvidede beføjelser til at konfiskere formuegoder, som tilhører en person, der er fundet skyldig i en alvorlig forbrydelse, særlig når den skyldige har deltaget i organiseret kriminalitet. De problemer, som dette initiativ tager op, drejer sig, som ordføreren har sagt, hovedsageligt om idéen om udvidede konfiskationsbeføjelser, som hovedsageligt består i at udvide konfiskationsforanstaltninger til formuegoder, som ikke har forbindelse med den forbrydelse, som den pågældende er fundet skyldig i, og tillade konfiskation af formuegoder, der tilhører en skyldig, hvis vedkommende ikke kan bevise, at han har erhvervet formuegoderne på lovlig vis, samt tillade konfiskation af formuegoder tilhørende den skyldiges ægtefælle. Efter min mening skulle det være muligt at bryde forbindelsen mellem den forbrydelse, som den pågældende er blevet fundet skyldig i, og de formuegoder, der skal konfiskeres, særlig hvis formuegoderne stammer fra lovovertrædelser. Endvidere er det ikke forbindelsen mellem den skyldige og tredjepart, som er vigtig, men at ulovligt erhvervede formuegoder er blevet videregivet til en tredje person. Derfor kan jeg ligesom ordføreren tilslutte mig det danske formandskabs generelle holdning. Jeg støtter også de fleste af ordførerens ændringsforslag og særlig det ændringsforslag, som indfører begrebet proportionalitet, således at en konfiskation ikke medfører et tab af formuegoder, der ikke står i forhold til den begåede forbrydelse, samt det ændringsforslag, som begrænser anvendelsen af udvidede konfiskationsbeføjelser til organiseret kriminalitet. Jeg har mine tvivl om det ændringsforslag, som ordføreren lige har nævnt, og som opfordrer medlemsstaterne til at undgå omvendt bevisbyrde i deres lovgivning. Jeg kan virkelig ikke se, at det er nødvendigt at lade en sådan bestemmelse indgå i dette konfiskationsinstrument, da det kunne fortolkes som værende i modstrid med subsidiaritetsprincippet. Det danske initiativ forudsætter en vis fleksibilitet vedrørende bevisbyrden. På dette område skal vi, som hr. Di Lello Finuoli nævnte, finde den rigtige balance mellem på den ene side at bekæmpe organiseret kriminalitet og på den anden side overholde den anklagedes grundlæggende rettigheder. Det er derfor ikke nødvendigt at anvende omvendt bevisbyrde. Vi skal imidlertid tage i betragtning, at den person, der er fundet skyldig i forbindelse med organiseret kriminalitet, og som ikke kan bevise sin livsstil, stilles over for udsigten til konfiskation af formuegoder, medmindre den pågældende kan bevise, at han har erhvervet formuegoderne på lovlig vis."@da1
". Frau Präsidentin, eingangs möchte ich dem Berichterstatter, Herrn Di Lello Finuoli, für seinen ausgesprochen umfassenden und hilfreichen Bericht zu den beiden dänischen Initiativen zur Einziehung danken. Was die zweite dänische Initiative zugunsten eines Rahmenbeschlusses über die Vollstreckung von Einziehungsentscheidungen in der Europäischen Union anbelangt, so befasst sich diese, wie Herr Marinho soeben angemerkt hat, mit der gegenseitigen Anerkennung und Vollstreckung von Einziehungsentscheidungen in der Europäischen Union. Sie steht in engem Zusammenhang mit der vorgestellten Initiative zum Einfrieren und zur Beschlagnahme von Vermögensgegenständen, zu der Herr Marinho einen Bericht erarbeitet ha. Es ist die Absicht der Kommission, den Gesamtzusammenhang zwischen den beiden Initiativen aufrechtzuerhalten. Einige der Sachverhalte, die in der zweiten Initiative behandelt werden, darunter auch der Rahmenbeschluss zur gegenseitigen Anerkennung von Geldstrafen oder Geldbußen, sind derzeit Gegenstand von Verhandlungen im Rat. Es bereitet uns daher große Freude, dass der Berichterstatter die positive Haltung der Kommission zu diesem Rahmenbeschluss teilt. Mit den meisten Ihrer Änderungsanträge soll sichergestellt werden, dass nur von Richtern stammende Entscheidungen anerkannt werden. Wir sind ebenfalls der Ansicht, dass es wichtig ist, den Status der entscheidenden Behörde deutlich zu machen. Im Ausgangstext wurde, wie Sie bereits angemerkt haben, keine klare Trennung zwischen Justizbehörden, Gerichten und Richtern vorgenommen. Dies ist zu ändern. Wir schließen uns Ihrer Meinung an, dass Anordnungen von Ermittlungsbehörden und Staatsanwälten nicht in den Anwendungsbereich dieser Rechtsakte fallen sollten. Der Berichterstatter legt zudem nahe, dass es dem Vollstreckungsstaat nicht erlaubt sein soll, als Alternative zur Einziehung eine Freiheitsstrafe als rechtliche Maßnahme zu verhängen. Wir stimmen zwar dem Ziel dieses Änderungsantrags zu, sind jedoch der Auffassung, dass dieser Sachverhalt besser im ersten Rahmenbeschluss zur Angleichung der nationalen Rechtsvorschriften zur Einziehung behandelt werden sollte. Abschließend möchte ich dem Berichterstatter sowie den Abgeordneten für ihre Geduld im Verlauf dieser nächtlichen Aussprache danken. Zunächst will ich mich mit dem Rahmenbeschluss des Rates über die Einziehung von Erträgen, Tatwerkzeugen und Vermögensgegenständen aus Straftaten befassen. Wie der Berichterstatter gesagt hat, ist es von grundlegender Bedeutung, dass alle Mitgliedstaaten allgemeine Vorschriften zur Einziehung erlassen. Der zusätzliche Nutzen dieser Initiative besteht jedoch darin, dass sie sich mit erweiterten Befugnissen bei der Einziehung der Vermögensgegenstände einer Person befasst, die wegen einer strafbaren Handlung verurteilt wird, insbesondere wenn die verurteilte Person an organisierter Kriminalität beteiligt war. Diese Initiative führt, wie der Berichterstatter angemerkt hat, vor allem zu Problemen im Zusammenhang mit dem Vorhaben der Erweiterung von Einziehungsbefugnissen, wobei es vor allem um die Ausweitung von Einziehungsmaßnahmen auf Vermögensgegenstände geht, die nicht aus der strafbaren Handlung stammen, wegen derer die betreffende Person verurteilt wurde, so dass die Einziehung von Vermögensgegenständen einer verurteilten Person möglich ist, wenn diese Person die rechtmäßige Herkunft der Vermögensgegenstände nicht nachweisen kann, und auch Vermögensgegenstände des Ehepartners der verurteilten Person eingezogen werden können. Meiner Ansicht nach sollte die Verbindung zwischen der Straftat, wegen derer die Person verurteilt wurde, und dem einzuziehenden Vermögensgegenstand aufgehoben werden, insbesondere dann, wenn dieser Vermögensgegenstand illegaler Herkunft ist. Der Anwendungsbereich sollte jedoch auf schwere Vergehen im Zusammenhang mit organisiertem Verbrechen beschränkt werden. Darüber hinaus ist nicht das Verhältnis zwischen der verurteilten Person und Dritten ausschlaggebend, sondern die Tatsache, dass der auf illegalem Wege erworbene Vermögensgegenstand an eine dritte Person weitergegeben wurde. Ich stimme also, wie auch der Berichterstatter, mit dem allgemeinen Ansatz des dänischen Ratsvorsitzes überein. Zudem unterstütze ich den größten Teil der Änderungsanträge des Berichterstatters, insbesondere den Änderungsantrag zur Aufnahme des Kriteriums der Verhältnismäßigkeit, damit die Einziehung nicht zu einer Vermögensminderung führt, die in keinem Verhältnis zu der begangenen Straftat steht, sowie den Änderungsantrag zur Eingrenzung des Anwendungsbereichs der erweiterten Einziehungsbefugnisse auf das organisierte Verbrechen. Bezüglich des soeben vom Berichterstatter angesprochenen Änderungsantrags, in dem gefordert wird, dass die Mitgliedstaaten die Umkehrung der Beweislast in ihren Gesetzen vermeiden sollten, hege ich gewisse Zweifel. Für diesen spezifischen Rechtsakt eine derartige Bestimmung vorzusehen, sehe wirklich nicht die Notwendigkeit, weil dies als Verletzung des Subsidiaritätsgrundsatzes betrachtet werden könnte. In der dänischen Initiative ist eine gewisse Flexibilität hinsichtlich der Beweislast vorgesehen. Wir müssen, wie Herr Di Lello Finuoli bereits sagte, in diesem Bereich das richtige Verhältnis zwischen der Bekämpfung des organisierten Verbrechens einerseits und der Einhaltung der Grundrechte des Angeklagten andererseits finden. Daher erweist sich eine Umkehr der Beweislast als nicht erforderlich. Wir sollten jedoch in Betracht ziehen, dass einer Person, die in Verbindung mit organisiertem Verbrechen verurteilt wurde und ihren Lebensstil nicht rechtfertigen kann, die Einziehung von Vermögensgegenständen angedroht wird, wenn sie nicht nachweisen kann, dass sie die Vermögensgegenstände auf rechtmäßigem Wege erworben hat."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή, κ. Di Lello Finuoli, για την ιδιαίτερα περιεκτική και χρήσιμη έκθεσή του σχετικά με τις δύο πρωτοβουλίες της Δανίας για τη δήμευση. Όσο για τη δεύτερη δανική πρωτοβουλία για μια απόφαση πλαίσιο σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων δήμευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή ασχολείται, όπως μόλις είπε ο κ. Marinho, με την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων δήμευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνδέεται στενά με την πρωτοβουλία που παρουσιάστηκε για το πάγωμα και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων και της οποίας εισηγητής ήταν ο κ. Marinho, και η Επιτροπή σκοπεύει να διατηρήσει τη συνολική συνεκτικότητα ανάμεσα στις δύο πρωτοβουλίες. Κάποια από τα ζητήματα που ανακύπτουν από τη δεύτερη πρωτοβουλία βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο, σε σχέση και με την απόφαση πλαίσιο που αφορά στην αμοιβαία αναγνώριση οικονομικών ποινών. Συνεπώς, χαιρόμαστε που ο εισηγητής συμμερίζεται τη θετική άποψη της Επιτροπής σχετικά με αυτή την απόφαση πλαίσιο. Οι περισσότερες από τις τροπολογίες σας επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις αναγνωρίζονται μόνο όταν εκδίδονται από δικαστές. Συμφωνούμε ότι είναι σημαντικό να είμαστε σαφείς ως προς το κύρος της εκδίδουσας αρχής. Το αρχικό κείμενο, όπως αναφέρατε, συνέχεε τις δικαστικές αρχές, τα δικαστήρια και τους δικαστές. Αυτό πρέπει να επικυρωθεί. Υποστηρίζουμε την άποψή σας ότι δεν είναι αρμόζον για αποφάσεις που εκδίδονται από ανακριτές δικαστές και εισαγγελείς να υπάγονται σε αυτές τις πράξεις. Ακόμη, ο εισηγητής προτείνει να απαγορεύεται στο κράτος έκδοσης να επιβάλλει ποινή στερητική της ελευθερίας ως εναλλακτική λύση της δήμευσης. Αν και συμφωνούμε με τον σκοπό αυτής της τροπολογίας, μας φαίνεται ότι το ζήτημα αυτό μπορεί να συζητηθεί καλύτερα στην πρώτη απόφαση πλαίσιο σχετικά με την προσέγγιση των εθνικών κανόνων για τη δήμευση. Θα ήθελα να ολοκληρώσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου στον εισηγητή, καθώς και στο Σώμα, για την υπομονή που έδειξε σε αυτή τη νυχτερινή συζήτηση. Καταρχάς, θα μιλήσω για την απόφαση πλαίσιο σχετικά με τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων εγκλήματος. Όπως είπε ο εισηγητής, είναι απαραίτητο όλα τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν κανόνες που προβλέπουν τη δήμευση γενικά. Ωστόσο, η πρόσθετη αξία αυτής της πρωτοβουλίας είναι ότι χορηγεί διευρυμένες εξουσίες όσον αφορά τη δήμευση των περιουσιακών στοιχείων ενός προσώπου που έχει καταδικαστεί για σοβαρό έγκλημα, ιδιαίτερα όταν το καταδικασθέν άτομο ήταν αναμεμειγμένο σε οργανωμένο έγκλημα. Τα προβλήματα που ανακύπτουν από αυτή την πρωτοβουλία, όπως είπε ο εισηγητής, αφορούν κυρίως την ιδέα εκτεταμένων εξουσιών όσον αφορά τη δήμευση, οι οποίες στην ουσία συνίστανται στη επέκταση των μέτρων δήμευσης των περιουσιακών στοιχείων που δεν σχετίζονται με το έγκλημα για το οποίο το πρόσωπο έχει καταδικαστεί. Αυτά τα μέτρα επιτρέπουν τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων τα οποία ανήκουν σε καταδικασθέν πρόσωπο, αν το εν λόγω πρόσωπο δεν μπορεί να αποδείξει ότι απέκτησε τα περιουσιακά στοιχεία με νόμιμα μέσα. Επίσης, επιτρέπουν τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον/στη σύζυγο του καταδικασθέντος. Κατά την άποψή μου, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να διαρρηχθεί ο σύνδεσμος μεταξύ του αδικήματος για το οποίο έχει καταδικαστεί το πρόσωπο και των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να δημευθούν, ειδικά αν αυτά έχουν παράνομη προέλευση. Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής πρέπει να περιοριστεί σε σοβαρά αδικήματα που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα. Επιπλέον, αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι η σχέση μεταξύ του καταδικασθέντος προσώπου και του τρίτου προσώπου, αλλά το γεγονός ότι περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί παράνομα μεταβιβάστηκαν σε τρίτο πρόσωπο. Συνεπώς, όπως και ο εισηγητής, συμφωνώ με τη γενική προσέγγιση που έχει υιοθετήσει η δανική Προεδρία. Επίσης, υποστηρίζω τις περισσότερες από τις τροπολογίες που κατέθεσε ο εισηγητής και, συγκεκριμένα, την τροπολογία που εισήγαγε την ιδέα της αναλογικότητας, ώστε η δήμευση να μην έχει ως αποτέλεσμα δυσανάλογη με το διαπραχθέν αδίκημα απώλεια περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την τροπολογία που περιορίζει το πεδίο εφαρμογής των εκτεταμένων εξουσιών δήμευσης στο οργανωμένο έγκλημα. Έχω κάποιες αμφιβολίες σχετικά με την τροπολογία που μόλις ανέφερε ο εισηγητής, η οποία απαιτεί τα κράτη μέλη να αποφύγουν την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης στη νομοθεσία τους. Ειλικρινά δεν βλέπω την ανάγκη να περιληφθεί μια τέτοια πρόβλεψη στη συγκεκριμένη πράξη για τη δήμευση, καθώς θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως αντιβαίνουσα στην αρχή της επικουρικότητας. Η δανική πρωτοβουλία αποσκοπεί σε μια σχετική ευελιξία αναφορικά με το βάρος της απόδειξης. Στον τομέα αυτόν, όπως ανέφερε ο κ. Di Lello Finuoli, πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων του κατηγορουμένου. Επομένως, δεν είναι απαραίτητο να αντιστραφεί το βάρος της απόδειξης. Ωστόσο, καλό θα ήταν να εξετάσουμε το γεγονός ότι το πρόσωπο που έχει καταδικαστεί σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα και που δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον τρόπο ζωής του, πρέπει να αντιμετωπίζει την προοπτική δήμευσης των περιουσιακών στοιχείων, εκτός αν το πρόσωπο αυτό αποδείξει ότι απέκτησε τα περιουσιακά στοιχεία με νόμιμα μέσα."@el8
". Señora Presidenta, quisiera comenzar agradeciendo al ponente, Sr. Di Lello Finuoli, su útil y exhaustivo informe sobre las dos iniciativas danesas en materia de decomiso. Como acaba de decir el Sr. Marinho, la segunda iniciativa danesa para la adopción de una Decisión marco sobre la ejecución de resoluciones de decomiso en la Unión Europea se refiere al reconocimiento mutuo y la ejecución de resoluciones de decomiso en la Unión Europea. Está íntimamente relacionada con la iniciativa propuesta sobre congelación y decomiso de bienes, de la cual era ponente el Sr. Marinho, y la Comisión tiene la intención de mantener la coherencia entre las dos iniciativas. Algunos de los temas tratados en la segunda iniciativa en relación con la Decisión marco relativa al reconocimiento mutuo de sanciones financieras se están debatiendo en el Consejo en este momento. En consecuencia, nos alegra que el ponente comparta la opinión de la Comisión sobre esta Decisión marco. La mayoría de sus enmiendas tienen por objeto asegurar que las decisiones se reconozcan sólo cuando las adopten los jueces. Compartimos la opinión de que es importante aclarar la posición de la autoridad de emisión. Como usted ya ha mencionado, el texto inicial resultaba confuso para las autoridades judiciales, los tribunales y los jueces. Tiene que ratificarse. Estamos de acuerdo en que las decisiones adoptadas tanto por los magistrados encargados de la investigación como por los fiscales no deberían ser competencia de estos órganos. Asimismo, el ponente sugiere que el Estado de emisión no pueda imponer una pena privativa de libertad como alternativa al decomiso. Aunque estamos de acuerdo con esta enmienda, nos parece que este asunto debería tratarse en la primera Decisión marco sobre la aproximación de las normas nacionales sobre decomiso. Quisiera concluir agradeciendo al ponente y a la Cámara su paciencia durante este debate de última hora. En primer lugar, voy a hablar de la Decisión marco sobre el decomiso de instrumentos y productos del delito. Como ya ha dicho el ponente, es esencial que todos los Estados miembros adopten normas para el decomiso en general. Sin embargo, el valor adicional de esta iniciativa es que permite amplios poderes para decomisar los bienes de una persona condenada por un delito grave, en especial cuando el condenado está relacionado con la delincuencia organizada. Los problemas que plantea esta iniciativa, como ha dicho el ponente, se refieren principalmente al concepto de los poderes amplios de decomiso, que amplía las medidas de decomiso a los bienes no relacionados con el crimen por el que se ha condenado a la persona. Dichas medidas permiten el decomiso de los bienes de una persona condenada si ésta no puede probar su procedencia legítima, y permite el decomiso de los bienes del cónyuge de la persona condenada. En mi opinión, debería ser posible romper el lazo entre el delito cometido y los bienes que se confiscan, especialmente si éstos son de procedencia ilegal. Sin embargo, el ámbito de aplicación de estas medidas debería restringirse a los delitos graves relacionados con la delincuencia organizada. Además, la relación entre la persona condenada y el tercero no es importante, sino el hecho de que los bienes obtenidos ilegalmente se hayan transferido a un tercero. Por tanto, al igual que el ponente, comparto el enfoque general adoptado por la Presidencia danesa. Apoyo en especial la enmienda del ponente que introduce el concepto de proporcionalidad, de manera que el decomiso no resulte en una pérdida patrimonial desproporcionada con respecto al delito cometido. Asimismo, apoyo la enmienda que restringe el ámbito de aplicación de los poderes amplios de decomiso a la delincuencia organizada. Tengo algunas dudas respecto de la enmienda mencionada por el ponente, que exige a los Estados miembros la exclusión en su legislación de la inversión de la carga de la prueba. Sinceramente, no me parece necesario incluir tal disposición en este instrumento específico en materia de decomiso, porque podría interpretarse como opuesto al principio de subsidiariedad. La iniciativa danesa prevé una cierta flexibilidad en relación con la carga de la prueba. Como ha mencionado el Sr. Di Lello Finuoli, tenemos que encontrar un equilibrio entre la lucha contra la delincuencia organizada por una parte, y el respeto de los derechos fundamentales del acusado por otra. Por lo tanto, no es necesario invertir la carga de la prueba. Sin embargo, deberíamos tener en cuenta que la persona condenada en conexión con la delincuencia organizada que no pueda justificar su nivel de vida tendrá que enfrentarse al decomiso de sus bienes, a menos que pueda demostrar su procedencia legítima."@es12
"Arvoisa puhemies, haluan aloittaa puheenvuoroni kiittämällä esittelijä Di Lello Finuolia erittäin kattavasta ja hyödyllisestä mietinnöstä, joka koskee kahta Tanskan aloitetta menetetyksi tuomitsemisesta. Kuten Marinho juuri totesi, Tanskan toisessa aloitteessa puitepäätökseksi menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa käsitellään menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista ja täytäntöönpanoa Euroopan unionissa. Se liittyy tiivisti omaisuuden jäädyttämistä ja takavarikointia koskevaan aloitteeseen, jonka esittelijänä toimi Marinho. Komissio aikookin säilyttää kummankin aloitteen välisen yleisen johdonmukaisuuden. Joistakin toisessa aloitteessa esille nostetuista kysymyksistä neuvotellaan parhaillaan neuvostossa, samoin kuin taloudellisten rangaistusten vastavuoroista tunnustamista koskevasta puitepäätöksestä. Olemme siksi tyytyväisiä siihen, että esittelijä yhtyy komission tätä puitepäätöstä koskevaan myönteiseen näkemykseen. Useimmissa esittelijän tarkistuksissa pyritään varmistamaan, että vain tuomareiden tekemät päätökset tunnustetaan. Olemme samaa mieltä siitä, että tämä on tärkeää päätöksen tekevän viranomaisen aseman selkiyttämiseksi. Kuten mainitsitte, alkuperäisessä asiakirjassa sekoitetaan toisiinsa oikeusviranomaiset, tuomioistuimet ja tuomarit. Tämä asia on oikaistava. Olemme samaa mieltä kanssanne siitä, että näitä välineitä ei pidä soveltaa tutkintatuomareiden ja syyttäjien tekemiin päätöksiin. Lisäksi esittelijä ehdottaa, että täytäntöönpanovaltiota olisi kiellettävä määräämästä vapausrangaistusta menetetyksi tuomitsemisen vaihtoehtona. Vaikka kannatammekin tämän tarkistuksen tavoitetta, mielestämme tätä kysymystä olisi ehkä parempi käsitellä ensimmäisessä puitepäätöksessä menetetyksi tuomitsemista koskevien kansallisten sääntöjen lähentämisestä. Päätän puheenvuoroni kiittämällä esittelijää ja myös parlamenttia kärsivällisyydestä tämän myöhäiseen iltaan venyneen keskustelun aikana. Käsittelen ensiksi puitepäätöstä rikoksen tuottaman hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi tuomitsemisesta. Kuten esittelijä totesi, kaikkien jäsenvaltioiden on hyväksyttävä säännöksiä, joissa säädetään yleensäkin menetetyksi tuomitsemisesta. Tämän aloitteen lisäarvo on kuitenkin se, että siinä käsitellään laajoja valtuuksia tuomita menetetyksi vakavaan rikokseen syylliseksi todetun henkilön omaisuus etenkin, jos hän on osallistunut järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Kuten esittelijä on todennut, tämän aloitteen esille nostamat ongelmat koskevat pääasiassa ajatusta menetetyksi tuomitsemista koskevista laajoista valtuuksista, joiden perimmäisenä tarkoituksena on ulottaa menetetyksi tuomitsemista koskevat toimenpiteet omaisuuteen, joka ei liity rikokseen, johon henkilö on todettu syylliseksi. Tämän ansiosta voidaan tuomita menetetyksi rikokseen syylliseksi todetun henkilön omaisuus, jos hän ei pysty todistamaan, että hän on hankkinut omaisuuden laillisin keinoin, sekä tuomita menetetyksi omaisuus, joka kuuluu rikokseen syylliseksi todetun henkilön aviopuolisolle. Mielestäni pitäisi olla mahdollista erottaa toisistaan rikos, johon henkilö on todettu syylliseksi ja menetetyksi tuomittu omaisuus etenkin, jos tämä omaisuus on sinänsä hankittu laittomasti. Tämän asian soveltaminen olisi kuitenkin rajoitettava järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyviin vakaviin rikoksiin. Lisäksi tärkeää ei ole rikokseen syylliseksi todetun henkilön ja kolmannen osapuolen välinen suhde vaan se, että laittomasti hankittu omaisuus on siirretty kolmannelle osapuolelle. Kannatan siten esittelijän tavoin puheenjohtajavaltio Tanskan yleistä lähestymistapaa. Tuen myös esittelijän useimpia tarkistuksia ja etenkin tarkistusta, jossa otetaan käyttöön suhteellisuuden käsite, jotta menetetyksi tuomitsemisesta ei aiheudu sellaista omaisuuden menetystä, joka ei vastaa tehtyä rikosta. Tuen myös tarkistusta, jossa rajoitetaan menetetyksi tuomitsemista koskevien laajojen valtuuksien soveltamista järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Suhtaudun hieman epäilevästi esittelijän juuri mainitsemaan tarkistukseen, jossa vaaditaan, että jäsenvaltiot välttävät todistustaakan kääntämisen lainsäädännössään. En todellakaan näe tarvetta sisällyttää tällaista säännöstä tähän erityiseen menetetyksi tuomitsemista koskevaan välineeseen, koska tämän voitaisiin katsoa olevan ristiriidassa toissijaisuusperiaatteen kanssa. Tanskan aloitteessa harkitaan todistustaakkaa koskevaa tietynlaista joustavuutta. Kuten Di Lello Finuoli mainitsi, meidän on löydettävä tällä alalla oikea tasapaino toisaalta järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan ja toisaalta syytetyn perusoikeuksien kunnioittamisen välillä. Tämän vuoksi todistustaakan kääntäminen ei ole välttämätöntä. Meidän pitäisi kuitenkin harkita sitä, että järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvään rikokseen syylliseksi todetun henkilön, joka ei pysty perustelemaan elämäntyyliään, omaisuus voitaisiin tuomita menetetyksi, ellei hän pysty osoittamaan hankkineensa omaisuutta laillisin keinoin."@fi5
"Madame la Présidente, je souhaite avant tout remercier le rapporteur, M. Di Lello Finuoli, pour son rapport très complet et utile relatif aux deux initiatives danoises en matière de confiscation. Pour ce qui est de la deuxième initiative danoise en vue de l'adoption de la décision-cadre du Conseil relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de confiscation, celle-ci traite, comme vient de le dire M. Marinho, de la reconnaissance mutuelle et de l'exécution dans l'Union européenne des décisions de confiscation. Elle est étroitement liée à l'initiative présentée en matière de gel, de saisie et de confiscation de biens, dont M. Marinho était le rapporteur, et la Commission a l'intention de préserver la cohérence globale entre ces deux initiatives. Certaines des questions soulevées par la deuxième initiative sont actuellement négociées au Conseil, en ce qui concerne également la décision-cadre relative à la reconnaissance mutuelle des sanctions financières. Nous sommes donc ravis que le rapporteur partage l'avis positif de la Commission quant à cette décision-cadre. La plupart de vos amendements visent à garantir que les décisions ne soient reconnues que lorsqu'elles sont rendues par des tribunaux. Nous convenons qu'il importe d'être clair quant au statut de l'autorité d'émission. Comme vous l'avez signalé, le texte initial confondait autorités, tribunaux et juges. Cela doit être ratifié. Nous pensons comme vous qu'il n'est pas indiqué que les ordonnances émises par des juges d'instruction et des procureurs entrent dans le champ de ces instruments. Le rapporteur suggère également d'interdire à l'État d'émission d'appliquer une peine privative de liberté en tant qu'alternative à la confiscation. Bien que nous approuvions l'objectif de cet amendement, il nous semble que cette question pourrait faire l'objet d'un meilleur traitement dans le contexte de la première décision-cadre relative au rapprochement des réglementations nationales en matière de confiscation. Je conclurai en remerciant le rapporteur, ainsi que l'Assemblée pour la patience dont elle a fait preuve au cours de ce débat tardif. Je me pencherai tout d'abord sur la décision-cadre relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens du crime. Comme l'a dit le rapporteur, il est essentiel que tous les États membres adoptent des réglementations relatives, d'une manière générale, à la confiscation. Toutefois, la valeur ajoutée de cette initiative est qu'elle envisage l'octroi de pouvoirs étendus de confiscation des biens d'une personne condamnée pour un crime, notamment si la personne condamnée était impliquée dans la criminalité organisée. Les problèmes que soulèvent cette initiative - le rapporteur l'a signalé - portent principalement sur le concept de pouvoirs étendus de confiscation, qui consistent essentiellement à étendre les mesures de confiscation à des biens qui ne sont pas liés au crime pour lequel la personne concernée a été condamnée, ce qui permet la confiscation des biens de cette personne si celle-ci ne peut démontrer la provenance légitime des biens et la confiscation de biens appartenant au conjoint de la personne condamnée. À mon sens, il devrait être possible de supprimer le lien entre le crime pour lequel la personne a été condamnée et le bien devant être confisqué, notamment si ce bien est lui-même d'origine illégale. Toutefois, le champ d'application devrait être restreint aux délits graves liés à la criminalité organisée. En outre, ce n'est pas la relation entre la personne condamnée et la partie tierce qui importe, mais bien le fait que le bien obtenu de manière illégale ait été transféré à une tierce personne. À l'instar du rapporteur, je rejoins donc l'approche générale de la présidence danoise. Je soutiens également la plupart des amendements déposés par le rapporteur - et notamment l'amendement qui introduit la notion de proportionnalité, afin que la confiscation n'entraîne pas une perte disproportionnée par rapport au délit commis, et celui qui limite le champ d'application de ces pouvoirs étendus à la criminalité organisée. J'éprouve quelques doutes quant à l'amendement que vient d'évoquer le rapporteur et qui exige que les États membres se gardent de toute inversion de la charge de la preuve dans leur législation. Je ne vois franchement pas la nécessité d'intégrer une telle disposition dans cet instrument relatif à la confiscation, car cela pourrait être interprété comme une atteinte au principe de subsidiarité. L'initiative danoise envisage une certaine flexibilité en matière de charge de la preuve. Dans ce domaine, comme l'a mentionné M. Di Lello Finuoli, nous devons trouver le bon équilibre entre la lutte contre la criminalité organisée, d'une part, et le respect des droits fondamentaux de l'accusé, de l'autre. Il n'est donc pas nécessaire d'inverser la charge de la preuve. Nous devrions néanmoins envisager que la personne condamnée pour un fait lié à la criminalité organisée et qui ne peut justifier son train de vie puisse être confrontée à la perspective de voir ses biens confisqués si elle ne peut démontrer la provenance légitime de ceux-ci."@fr6,6
"Signora Presidente, desidero anzitutto ringraziare il relatore, l’onorevole Di Lello Finuoli, per la sua articolata e preziosa relazione sulle due iniziative danesi in materia di confisca. Quanto alla seconda iniziativa danese relativa a una decisione quadro per l’esecuzione degli ordini di confisca nell’Unione europea, essa concerne – come ha appena detto l’onorevole Marinho – il mutuo riconoscimento e l’esecuzione degli ordini di confisca nell’Unione europea. E’ quindi strettamente collegata all’iniziativa – di cui era relatore l’onorevole Marino – per il congelamento e la confisca dei beni; la Commissione intende conservare un contesto di complessiva coerenza per le due iniziative. Alcuni problemi connessi alla seconda iniziativa sono attualmente oggetto di negoziato in sede di Consiglio, anche in riferimento alla decisione quadro concernente il riconoscimento reciproco delle sanzioni finanziarie. Siamo lieti perciò che il relatore condivida l’opinione positiva della Commissione in merito a questa decisione quadro. I vostri emendamenti tendono, in gran parte, a far sì che vengano riconosciute solamente le decisioni emesse da giudici, anche a nostro giudizio è importante che vi sia chiarezza sullo delle autorità che emettono le decisioni. Il testo iniziale, come avete notato, confondeva autorità giudiziarie, tribunali e giudici; su questo punto è necessaria una ratifica. Aderiamo alla vostra opinione che stima inopportuno far rientrare nell’ambito di questo strumento le ordinanze emesse da pubblici ministeri e magistrati inquirenti. A parere del relatore, inoltre, lo Stato che emette il provvedimento non dovrebbe avere la facoltà di infliggere una sentenza di custodia in alternativa alla confisca. Pur approvando l’obiettivo di questo emendamento, riteniamo più opportuno affrontare tale problema nella prima decisione quadro sull’avvicinamento delle normative nazionali in materia di confisca. Per concludere vorrei ringraziare il relatore e anche il Parlamento per la pazienza dimostrata nel seguire un dibattito che si è protratto fino ad un’ora così tarda. Tratterò in primo luogo la decisione quadro relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato. Come ha notato il relatore, è essenziale che tutti gli Stati membri adottino norme generali che prevedano la confisca. Il valore aggiunto di questa iniziativa sta tuttavia nel fatto che essa conferisce poteri più estesi per la confisca dei beni di una persona condannata per gravi reati, specialmente quando tale soggetto fa parte di organizzazioni criminali. Quest’iniziativa solleva però alcuni problemi, come rileva il relatore stesso, che sono connessi al concetto di estensione dei poteri di confisca: ciò significa, in sostanza, estendere le misure di confisca a beni estranei al reato per cui la persona è stata condannata, permettendo la confisca, qualora il condannato non riesca a provare di aver ottenuto tali beni con mezzi legittimi, e consentendo altresì la confisca di beni appartenenti al coniuge del condannato. A mio giudizio dev’essere possibile spezzare il nesso che lega il reato per cui è stata emessa la condanna e il bene da confiscare, soprattutto se tale bene è di per sé di origine illecita. La portata di tale provvedimento si deve tuttavia limitare a gravi reati connessi alla criminalità organizzata. Inoltre, il fattore importante non è il rapporto tra il condannato e la terza persona, bensì la circostanza che un bene di origine illecita sia stato trasferito ad una terza persona. Come il relatore, anch’io condivido l’approccio di massima adottato dalla Presidenza danese. Sostengo pure gran parte degli emendamenti presentati dal relatore, in particolare quello che introduce la nozione di proporzionalità – per evitare che la confisca causi una diminuzione patrimoniale sproporzionata al reato commesso – e inoltre l’emendamento che limita la sfera di applicazione dei poteri di confisca, così estesi, alla criminalità organizzata. Nutro qualche perplessità sull’emendamento appena menzionato dal relatore, il quale richiede agli Stati membri di non introdurre nella propria legislazione l’inversione dell’onere della prova. Non scorgo sinceramente la necessità di introdurre un tale provvedimento in questo specifico strumento relativo alla confisca, in quanto ciò potrebbe sembrare in contrasto col principio di sussidiarietà. L’iniziativa danese prevede una certa flessibilità per ciò che concerne l’onere della prova. Sotto questo aspetto, come ha osservato l’onorevole Di Lello Finuoli, dobbiamo individuare un giusto punto di equilibrio tra due esigenze: da un lato quella di combattere la criminalità organizzata e dall’altro quella di rispettare i diritti fondamentali degli accusati. Non è quindi necessario invertire l’onere della prova; dovremmo però porre di fronte alla prospettiva di una confisca dei beni le persone condannate per reati connessi alla criminalità organizzata che non riescono a giustificare il proprio stile di vita, o dimostrare di aver ottenuto tali beni in maniera lecita."@it9
". – Madam President, I wish to begin by thanking the rapporteur, Mr Di Lello Finuoli, for his very comprehensive and helpful report on the two Danish initiatives on confiscation. As for the second Danish initiative for a framework decision on the execution in the European Union of confiscation orders, this second initiative deals, as Mr Marinho has just said, with the mutual recognition and execution of confiscation orders in the European Union. It is closely connected with the initiative that has been presented on the freezing and confiscation of property, for which Mr Marinho was the rapporteur, and the Commission intends to maintain the overall coherence between the two initiatives. Some of the issues raised by the second initiative are now under negotiation in the Council, with regard also to the framework decision concerning the mutual recognition of financial penalties. We are therefore pleased that the rapporteur shares the positive view of the Commission on this framework decision. Most of your amendments seek to ensure that decisions are recognised only when issued by judges. We agree that it is important to be clear about the status of the issuing authority. The initial text as you have mentioned confused judicial authorities, courts and judges. This needs to be ratified. We support your view that it is not appropriate for orders issued by investigating magistrates and prosecutors to fall within the scope of these instruments. The rapporteur also suggests that the issuing state should be prohibited from imposing a custodial sentence as an alternative to confiscation. Although we agree with the objective of this amendment, it seems to us that this issue might be better addressed in the first framework decision on the approximation of national rules on confiscation. I would conclude by thanking the rapporteur and also the House for its patience during this late-night debate. First, I shall address the framework decision on the confiscation of crime-related proceeds, instrumentalities and property. As the rapporteur said, it is essential that all Member States adopt rules providing for confiscation in general. The added value of this initiative, however, is that it addresses extended powers to confiscate the property of a person convicted of a serious crime, especially when the convicted person was involved in organised crime. The problems that this initiative raises, as the rapporteur has said, are mainly concerned with the idea of extended powers of confiscation which consist essentially of extending confiscation measures to property which is not linked to the crime for which the person has been convicted, permitting confiscation of property belonging to a convicted person if the person cannot prove that he obtained the property through legitimate means, and permitting confiscation of property belonging to the spouse of the convicted person. In my view, it should be possible to break the link between the offence for which the person has been convicted and the property to be confiscated, especially if that property is itself of illegal origin. However, the scope of application should be limited to serious offences linked to organised crime. In addition, it is not the relationship between the convicted person and the third party which is important, but the fact that illegally obtained property was transferred to a third person. So, like the rapporteur, I agree with the general approach adopted by the Danish Presidency. I also support most of the amendments by the rapporteur, in particular the amendment which introduced the notion of proportionality, so that confiscation does not result in a loss of property disproportionate to the offence committed; and the amendment which limits the scope of application of extended powers of confiscation to organised crime. I have some doubts about the amendment the rapporteur has just mentioned, which demands that Member States avoid a reversal of the burden of proof in their legislation. I sincerely do not see the need to include such a provision in this specific instrument on confiscation as this could be interpreted as conflicting with the principle of subsidiarity. The Danish initiative envisages a certain flexibility concerning the burden of proof. In this area, as Mr Di Lello Finuoli mentioned, we have to find the correct balance between combating organised crime on the one hand and on the other respecting the fundamental rights of the accused. It is not necessary, therefore, to reverse the burden of proof. However, we should consider the fact that the person convicted in connection with organised crime who cannot justify his lifestyle should face the prospect of confiscation of property unless this person demonstrates that he obtained the property by legitimate means."@lv10
". Mevrouw de Voorzitter, om te beginnen wil ik de rapporteur, de heer Di Lello Finuoli, bedanken voor zijn zeer uitgebreide en nuttige verslag over de twee Deense initiatieven inzake confiscatie. Wat betreft het tweede Deense initiatief voor een kaderbesluit inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot confiscatie: dit tweede initiatief heeft, zoals de heer Marinho zojuist zei, te maken met wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen tot confiscatie in de Europese Unie. Dit staat in nauw verband met het initiatief dat is gepresenteerd met het oog op de bevriezing en confiscatie van goederen, waarvoor de heer Marinho als rapporteur fungeerde, en de Commissie is van plan de algehele samenhang tussen de twee initiatieven te handhaven. Over een aantal van de kwesties die in het tweede initiatief aan de orde zijn gebracht, wordt momenteel in de Raad onderhandeld, onder andere over het kaderbesluit inzake de wederzijdse erkenning van geldboetes. Daarom zijn we blij dat de rapporteur het positieve standpunt van de Commissie over dit kaderbesluit deelt. De meeste van uw amendementen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat beslissingen alleen worden erkend als ze door de rechter zijn opgelegd. We zijn het ermee eens dat het van belang is duidelijk te zijn over de status van de verzoekende autoriteit. In de oorspronkelijke tekst werden, zoals u aangaf, rechterlijke autoriteit, rechtbanken en rechters door elkaar gehaald. Dat moet worden rechtgezet. We steunen uw standpunt dat het onjuist is dat beslissingen die door de staande magistratuur en de aanklager zijn opgelegd, binnen de werkingssfeer van deze instrumenten vallen. De rapporteur stelt ook voor dat de beslissingsstaat geen vrijheidsstraf mag opleggen als alternatief voor confiscatie. Hoewel we het eens zijn met de doelstelling van dit amendement, lijkt het ons dat deze kwestie beter aan de orde kan worden gesteld in het eerste kaderbesluit inzake de onderlinge aanpassing van nationale regels inzake confiscatie. Tot slot dank ik de rapporteur en het Parlement voor hun geduld tijdens dit late debat. Ten eerste zal ik stilstaan bij het kaderbesluit inzake de confiscatie van opbrengsten, hulpmiddelen en voorwerpen van misdrijven. Zoals de rapporteur zei, is het van essentieel belang dat alle lidstaten regels vaststellen die voorzien in confiscatie in het algemeen. De toegevoegde waarde van dit initiatief is echter dat het voorziet in uitgebreidere bevoegdheden tot confiscatie van goederen bij degene die veroordeeld is voor een ernstig misdrijf, vooral als de veroordeelde betrokken was bij de georganiseerde misdaad. De problemen die door dit initiatief aan de orde worden gesteld, hebben, zoals de rapporteur al zei, voornamelijk te maken met het idee van uitgebreidere bevoegdheden tot confiscatie die in de eerste plaats bestaan uit het uitbreiden van confiscatiemaatregelen tot goederen die niet zijn verkregen uit het strafbare feit waaraan de betrokkene schuldig is bevonden, om confiscatie mogelijk te maken van voorwerpen die toebehoren aan een veroordeelde als de betrokkene niet kan bewijzen dat hij de goederen op legale wijze heeft verkregen en om confiscatie mogelijk te maken van voorwerpen die toebehoren aan de echtgenoot van de veroordeelde. Mijns inziens moet het mogelijk zijn het verband tussen het strafbare feit waaraan de betrokkene schuldig is bevonden en de te confisqueren goederen, te verbreken, met name als die goederen zelf een illegale herkomst hebben. De werkingssfeer dient echter beperkt te zijn tot ernstige misdrijven door de georganiseerde misdaad. Bovendien is het niet de relatie tussen de veroordeelde en derden waar het om draait, maar het feit dat op onwettige wijze verkregen goederen aan derden zijn overgedragen. Net als de rapporteur ben ik het dus eens met de algemene benadering die het Deense voorzitterschap heeft vastgesteld. Ook steun ik de meeste amendementen van de rapporteur, met name het amendement waarin het evenredigheidscriterium wordt voorgesteld, om te voorkomen dat de confiscatie tot een vermogensverlies leidt dat niet in verhouding staat tot het gepleegde strafbare feit, en het amendement waarin de werkingssfeer van de uitgebreide bevoegdheden tot confiscatie wordt beperkt tot de georganiseerde misdaad. Ik heb zo mijn twijfels over het amendement waar de rapporteur zojuist over sprak, waarin van de lidstaten wordt verlangd dat zij een omkering van de bewijslast in hun wetgeving vermijden. Ik zie werkelijk niet waarom een dergelijke bepaling in dit specifieke instrument inzake confiscatie moet worden opgenomen, aangezien dit als strijdig met het subsidiariteitsbeginsel kan worden opgevat. Het Deense initiatief voorziet een zekere flexibiliteit ten aanzien van de bewijslast. Op dit gebied moeten we, zoals de heer Di Lello Finuoli zei, de juiste balans weten te vinden tussen het bestrijden van de georganiseerde misdaad enerzijds en het respecteren van de fundamentele rechten van de beschuldigde anderzijds. Het is dus niet nodig de bewijslast om te keren. We moeten echter wel overwegen dat wordt overgegaan tot confiscatie van goederen van degene die veroordeeld is in verband met de georganiseerde misdaad en die zijn levensstijl niet kan rechtvaardigen, tenzij de betrokkene kan aantonen dat hij de goederen op wettige wijze heeft verkregen."@nl2
"Senhora Presidente, gostaria de começar por agradecer ao relator, senhor deputado Di Lello Finuoli, o seu relatório muito completo e útil sobre as duas iniciativas dinamarquesas tendo em vista o confisco de produtos. A segunda iniciativa dinamarquesa, que visa a aprovação de uma decisão-quadro relativa à execução das decisões de confisco na União Europeia, ocupa-se, tal como acaba de dizer o senhor deputado Marinho, do reconhecimento mútuo e da execução das decisões de confisco na União Europeia. Está intimamente ligada à iniciativa em matéria de congelamento e confisco de bens, de que o senhor deputado Marinho foi relator, e a Comissão tenciona manter a coerência geral entre as duas iniciativas. Algumas das questões levantadas pela segunda iniciativa estão agora a ser negociadas no Conselho, no que se refere, também, à decisão-quadro sobre o reconhecimento mútuo de penas pecuniárias. Congratulamo-nos, portanto, pelo facto de o relator estar de acordo com a opinião positiva da Comissão sobre a referida decisão-quadro. A maior parte das alterações que o relator apresentou visam assegurar que as decisões apenas sejam reconhecidas quando forem proferidas por um juiz. Concordamos que é importante definir claramente o estatuto da autoridade de emissão. Tal como o relator referiu, o texto inicial confundia autoridades judiciárias, tribunais e juízes. Há que aprovar estas alterações. Concordamos com o relator em que não é apropriado as decisões emitidas por juízes de instrução e pelo Ministério Público ficarem abrangidas por estes instrumentos. O relator sugere, também, que fique vedada ao Estado de emissão a possibilidade de impor uma pena privativa de liberdade como sanção alternativa ao confisco. Embora concordemos com o objectivo da alteração proposta, pensamos que se trata de uma questão que se insere melhor no âmbito de aplicação da primeira decisão-quadro sobre a aproximação das regras nacionais em matéria de confisco. Gostaria de concluir agradecendo ao relator, bem como à assembleia, a paciência que manifestaram durante este debate, realizado a uma hora tão tardia. Em primeiro lugar, irei falar acerca da decisão-quadro sobre o confisco de produtos, instrumentos e bens relacionados com o crime. Tal como disse o relator, é essencial que todos os Estados-Membros adoptem medidas no domínio do confisco em geral. O valor acrescentado desta iniciativa, porém, consiste no facto de prever poderes alargados para confiscar os bens de uma pessoa condenada por um crime grave, especialmente quando o acto criminoso praticado por essa pessoa está relacionado com a criminalidade organizada. Tal como disse o relator, os problemas que esta iniciativa levanta relacionam-se, principalmente, com a ideia de introduzir poderes de confisco alargados, poderes esses que consistem essencialmente em aplicar as medidas de confisco a bens que não estão relacionados com o crime pelo qual a pessoa em causa foi condenada, permitindo o confisco de bens pertencentes a uma pessoa condenada se esta não conseguir provar que obteve esses bens por meios legítimos, bem como o confisco de bens pertencentes ao cônjuge da pessoa condenada. Na minha opinião, deve haver a possibilidade de quebrar o vínculo entre o crime pelo qual a pessoa é condenada e os bens a confiscar, especialmente se a proveniência dos bens for em si mesma ilegítima. Contudo, o âmbito de aplicação deve restringir-se a delitos graves relacionados com a criminalidade organizada. Por outro lado, não é a relação entre a pessoa condenada e o terceiro que é importante, mas sim o facto de a propriedade dos bens de proveniência ilegítima ter sido transferida para um terceiro. Por conseguinte, tal como o relator, concordo com a abordagem geral adoptada pela Presidência dinamarquesa. Apoio, também, a maioria das alterações apresentadas pelo relator, em particular, a alteração que introduz o critério de proporcionalidade, destinado a evitar que a perda de propriedade seja excessiva em relação ao crime cometido, bem como a alteração que restringe o âmbito de aplicação dos poderes de confisco alargados à criminalidade organizada. Tenho algumas dúvidas quanto à alteração que o relator acaba de mencionar, que exige que os Estados-Membros evitem a inversão do ónus da prova na legislação que vierem a introduzir. Não penso, sinceramente, que seja necessário incluir uma disposição desse tipo neste instrumento específico sobre o confisco, uma vez que se poderá considerar que isso é contrário ao princípio da subsidiariedade. A iniciativa dinamarquesa prevê uma certa flexibilidade no que se refere ao ónus da prova. Tal como referiu o senhor deputado Di Lello Finuoli, nesta área será necessário encontrarmos o equilíbrio certo entre o combate à criminalidade organizada, por um lado, e o respeito pelos direitos fundamentais do acusado, por outro lado. Não é necessário, portanto, inverter o ónus da prova. No entanto, devemos prever a possibilidade de confiscar os bens de uma pessoa condenada por um acto relacionado com a criminalidade organizada que não consiga justificar o seu estilo de vida, a não ser que essa pessoa demonstre ter obtido os bens em causa por meios legítimos."@pt11
". Fru talman! Jag skulle vilja inleda med att tacka föredraganden Di Lello Finuoli för hans mycket omfattande och nyttiga betänkande om de två danska initiativen angående förverkande. Vad beträffar det andra danska initiativet inför rambeslut om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om förverkande, handlar detta andra initiativ, såsom Marinho just sade, om det ömsesidiga erkännandet och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen. Det är nära förbundet med det framlagda initiativet om frysning och förverkande av egendom, för vilket Marinho var föredragande, och kommissionen har för avsikt att bevara den övergripande sammanhållningen mellan de två initiativen. Vissa av de frågor som tagits upp i det andra initiativet håller man nu på att förhandla om i rådet, även med hänsyn till rambeslutet om det ömsesidiga erkännandet av ekonomiska straff. Vi gläds därför åt att föredraganden förmedlar kommissionens positiva syn på detta rambeslut. De flesta av era ändringsförslag försöker se till så att beslut endast medges då de utfärdats av domare. Vi instämmer i att det är viktigt att vara säker på den utfärdande myndighetens ställning. Den första texten förväxlade, som ni har nämnt, rättsliga myndigheter, domstolar och domare. Det här bör ratificeras. Vi stöder er synpunkt att det inte är lämpligt att bestämmelser som utfärdats av undersökningsdomare och åklagare skall falla inom dessa instruments räckvidd. Föredraganden föreslår också att den utfärdande staten inte skall få föreskriva frihetsstraff som alternativ till förverkande. Även om vi instämmer i detta ändringsförslags syfte tycker vi nog att denna fråga hellre borde tas upp i det första rambeslutet om att tillnärma de nationella bestämmelserna om föreverkande. Jag skulle vilja avsluta med att tacka föredraganden och även kammaren för ert tålamod under denna sena debatt. Först skall jag ta itu med rambeslutet om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott. Som föredraganden sade är det nödvändigt att alla medlemsstater antar bestämmelser om förverkande i allmänhet. Mervärdet av detta initiativ är emellertid att det är inriktat på att utvidga befogenheterna för att förverka egendom för den person som befunnits skyldig för ett allvarligt brott, särskilt när den skyldiga personen varit inblandad i organiserad brottslighet. Problemen som detta initiativ ger upphov till, vilket föredraganden nämnde, gäller huvudsakligen idén om utvidgade befogenheter av förverkandet. Det består i grunden av att utvidga förverkandeåtgärderna av egendom som inte är förbunden med det brott för vilket personen befunnits skyldig. Detta skulle tillåta förverkande av egendom som tillhör den skyldige om inte denne kan bevisa att egendomen inskaffats på laglig väg, och det skulle tillåta förverkande av egendom som tillhör den skyldige personens maka/make. Enligt min uppfattning borde det vara möjligt att bryta länken mellan brottet för vilket personen befunnits skyldig och egendomen att förverka, särskilt om själva egendomen är av olagligt ursprung. Räckvidden bör emellertid begränsas till allvarliga brott som är förbundna med organiserad brottslighet. Det är dessutom inte själva förhållandet mellan den person som befunnits skyldig och tredje part som är viktigt, utan det faktum att egendom som införskaffats på olaglig väg har överförts till en tredje person. Jag instämmer således, likt föredraganden, i det allmänna tillvägagångssättet som det danska ordförandeskapet antagit. Jag stöder även de flesta av föredragandens ändringsförslag, i synnerhet det ändringsförslag där man lagt till proportionalitetsbegreppet så att förverkandet inte skall resultera i en förlust av egendom som är oproportionerlig till det brott som utförts, samt det ändringsförslag som begränsar räckvidden för de utvidgade befogenheterna av förverkande till att gälla organiserad brottslighet. Jag har vissa betänkligheter mot det ändringsförslag som föredraganden nyss nämnde, vilket kräver att medlemsstaterna undviker en omvänd bevisbörda i sin lagstiftning. Jag ser uppriktigt sagt inget behov av att omfatta en sådan bestämmelse i detta specifika förverkanderedskap, eftersom det skulle kunna tolkas som oförenligt med subsidiaritetsprincipen. Det danska initiativet förutser en viss flexibilitet när det gäller bevisbördan. Inom det här området måste vi, som Di Lello Finuoli nämnde, finna den rätta balansen mellan att å ena sidan bekämpa den organiserade brottsligheten, och å den andra sidan respektera den anklagades grundläggande rättigheter. Det är därför inte nödvändigt att omvända bevisbördan. Vi bör emellertid ta hänsyn till det faktum att den person som befunnits skyldig till ett brott som är knutet till organiserad brottlighet, och som inte kan rättfärdiga sin livsföring, bör räkna med ett förverkande av egendom såvida inte denna person kan påvisa att egendomen införskaffats på laglig väg."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Vitorino,"5,8,10,3

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph