Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-11-18-Speech-1-116"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021118.7.1-116"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Madam President, I read with attention the report adopted by the Committee on Fisheries on our action plan on environmental integration. We are happy to note that our views are rather more convergent on this issue of environmental integration than on other reform aspects. As far as fisheries agreements are concerned, you will soon have an opportunity to confirm that the Commission shares your environmental concerns. The announced communication on partnership agreements will be presented shortly. Generally speaking, the Commission is on your side regarding the main resolutions of the report. However, I wish to comment on several statements in the explanatory memorandum. Firstly, while I recognise the shortcomings of scientific advice, I strongly disagree that this is the main problem of fisheries management. We all know that the main problem is too many fishermen chasing too few fish. Secondly, the rapporteur states that it is the Commission is pursuing a policy of capacity reduction. As I have said before on many occasions, this is simply not correct. It is not correct, either, that the Commission has proposed the abolition of public aid for modernisation of the fleet. Finally, I would not agree that industrial fishing has a much greater environmental impact per euro added value than fisheries for human consumption, mainly because I find it odd to measure environmental impact against monetary units, but also because the environmental impact of this kind of fishing has yet to be determined. To sum up, I do not agree totally with the form but will support the substance of the report and in particular the motion for a resolution. We clearly share the same goals in respect of such important fields of action suggested in the report as environmental protection, improvement of research, including the integration of fishermen's experience, specific measures for specific problems, the implementation of an ecosystem approach, aids to modernisation, industrial fisheries, sustainable aquaculture and so on. In fact the Commission has already started or planned several initiatives to respond to these requirements. Allow me to outline some of them. We have requested the ICES to study in 2003 the possibilities for operational procedures to integrate fishermen's experience and knowledge in the assessment and advisory process. We agree that specific situations require specific measures. We do not apply the same combinations of management instruments in the Baltic as in the North Sea or the Mediterranean. We do not intend, either, to set the same targets for different fleets. To achieve the targets set out in Johannesburg, we are in the process of implementing the bio-diversity action plan with a view to halting bio-diversity decline by 2010 and it is through the reformed CFP that we intend to rebuild stocks sooner than 2015. We have recently co-financed an FAO expert meeting to develop operational guidelines to implement an ecosystem-based approach to fisheries management. In our reform proposals we have excluded the mandatory scrapping of vessels and given more emphasis to multiannual plans using flexible instruments such as TACs, effort regulation and technical measures as main regulatory elements. We have proposed to maintain aid to modernisation of vessels for reasons of security, working conditions and hygiene, provided that there is no increased fishing efficiency in order to prevent increases in fishing pressure. We are promoting the elaboration by the main stakeholders of a European code of responsible fishing practice. The first drafts are already under discussion in the context of the Advisory Committee for Fisheries and Aquaculture. We have requested that the ICES study the ecological consequences of industrial fisheries and the effects on non-fishery activities, as well as the threats, including global warming, to commercial stocks. The Commission has initiated debate to promote a coordinated protection of the marine environment. The recent communication on a strategy to protect and conserve the marine environment gives the main elements of the policy advocated for a holistic treatment of the problem. We have addressed the oil spill by completing most elements of the package, namely the rules on port state control, certification and checking of security measures and bringing forward the phasing out of single hull tankers. The creation of an EU compensation fund for oil spills is expected to be finalised by 2003. We are constantly putting as much pressure as we can on Member States for a better implementation of the habitats directive in the marine environment as completely and as soon as possible. Finally, as you have already had the opportunity to study our communication on sustainable aquaculture, you may have noticed how much our intended policy in the area takes into account environmental protection requirements."@en3
lpv:translated text
"Fru formand, jeg har opmærksomt læst Fiskeriudvalgets betænkning om en EF-handlingsplan for integration af miljøbeskyttelseskrav i den fælles fiskeripolitik. Vi bemærker med tilfredshed, at vores synspunkter stemmer bedre overens i spørgsmålet om integration af miljøbeskyttelseskrav end i forbindelse med andre aspekter af reformen. Hvad angår fiskeriaftaler, får De snart lejlighed til at få bekræftet, at Kommissionen deler Deres miljøbekymringer. Den planlagte meddelelse om partnerskabsaftaler vil snart blive fremlagt. Generelt er Kommissionen på Deres side vedrørende betænkningens væsentligste beslutningsforslag. Jeg vil imidlertid komme med et par bemærkninger om en række udsagn i begrundelsen. For det første er jeg, selv om jeg anerkender manglerne ved videnskabelig rådgivning, stærkt uenig i, at dette er hovedproblemet ved forvaltning af fiskeriet. Vi ved alle, at hovedproblemet er, at der er for mange fiskere, som jagter for få fisk. For det andet slår ordføreren fast, at Kommissionen foretrækker en ubegrænset videreførelse af en politik til reduktion af fiskerikapaciteten. Som jeg før har sagt ved flere lejligheder, er det simpelthen ikke rigtigt. Det er heller ikke rigtigt, at Kommissionen har foreslået at afskaffe offentlig støtte til modernisering af fiskerflåden. Endelig er jeg ikke enig i, at industrifiskeri har en betydelig større indvirkning på miljøet pr. euro merværdi end fiskeri af arter, der er bestemt til direkte konsum. Hovedsageligt fordi jeg finder det mærkeligt at måle miljøvirkning i forhold til monetære enheder, men også fordi miljøvirkningen af denne type fiskeri endnu ikke er slået fast. For at opsummere er jeg ikke helt enig i formen, men vil støtte indholdet i betænkningen og især beslutningsforslaget. Vi har tydeligvis de samme mål på betænkningens vigtige aktionsområder som miljøbeskyttelse, forbedret forskning, herunder indarbejdelse af fiskernes erfaring, særlige foranstaltninger til særlige problemer, tilvejebringelse af en økosystembaseret strategi, støtte til modernisering, industrifiskeri, bæredygtig akvakultur osv. Kommissionen har faktisk allerede påbegyndt eller planlagt en række initiativer, der skal opfylde disse krav. Lad mig skitsere et par stykker af dem. Vi har anmodet Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) om i 2003 at undersøge mulighederne for operationelle procedurer til at indarbejde fiskernes erfaring og viden i vurderings- og rådgivningsprocessen. Vi er enige i, at særlige situationer kræver særlige foranstaltninger. Vi anvender ikke de samme forvaltningsinstrumenter i Østersøen som i Nordsøen eller i Middelhavet. Vi agter heller ikke at fastsætte de samme mål for forskellige fiskerflåder. For at nå Johannesburg-målsætningen er vi i gang med at iværksætte handlingsplaner for biodiversitet med henblik på at reducere tabet af biodiversitet inden 2010, og vi har til hensigt at genoprette fiskebestandene inden 2015 ved hjælp af den reviderede fælles fiskeripolitik. Vi har for nylig medfinansieret et FAO-ekspertmøde for at udarbejde operationelle retningslinjer til tilvejebringelse af en økosystembaseret strategi til forvaltning af fiskeriet. I vores forslag til reform har vi ikke medtaget den obligatoriske ophugning af fiskerfartøjer, og vi har fremhævet flerårige planer mere gennem smidige forvaltningsinstrumenter såsom TAC, tilpasning af fiskeriindsatsen og tekniske foranstaltninger som de væsentligste regulerende elementer. Vi har foreslået at bibeholde støtten til modernisering af fartøjer af hensyn til sikkerheden, arbejdsforholdene og hygiejnen, forudsat at der ikke sker en forøgelse af effektiviteten, således at fiskeritrykket øges. Vi opfordrer de mest berørte til at udarbejdelse en europæisk kodeks for ansvarlig udøvelse af fiskeri. De første udkast bliver allerede drøftet i Den Rådgivende Komité for Fiskeri og Akvakultur. Vi har anmodet ICES om at undersøge de økologiske konsekvenser af industrifiskeri og virkningerne på ikke-fiskerimæssige aktiviteter samt truslerne, herunder global opvarmning, mod kommercielle bestande. Kommissionen har indledt en debat for at fremme en koordineret beskyttelse af havmiljøet. Den nylige meddelelse om en strategi til beskyttelse og bevarelse af havmiljøet indeholder de væsentligste elementer til den anbefalede politik til en helhedspræget løsning på problemet. Vi har behandlet olieudslippet i forbindelse med forlis ved at afslutte de fleste punkter i pakken, nemlig reglerne om statslig havnekontrol, attestering og kontrol af sikkerhedsforanstaltninger og har stillet forslag om gradvis afvikling af enkeltskrogede tankskibe. Der forventes oprettet en EU-erstatningsfond for olieudslip inden 2003. Vi lægger hele tiden mest muligt pres på medlemsstaterne for at få dem til at gennemføre habitatdirektivet i havmiljøet så fuldstændigt og så hurtigt som muligt. Da De allerede har haft lejlighed til at læse Kommissionens meddelelse om bæredygtig akvakultur, har De sikkert bemærket, i hvor høj grad den planlagte politik tager miljøbeskyttelseskrav i betragtning."@da1
". Frau Präsidentin, ich habe den vom Fischereiausschuss verabschiedeten Bericht zu unserem Aktionsplan zur Einbeziehung der Erfordernisse des Umweltschutzes aufmerksam gelesen. Es freut uns, dass unsere Ansichten zu diesem Thema ganz offensichtlich eher übereinstimmen als zu anderen Reformaspekten. Sie werden mir bald zustimmen können, dass die Kommission, was Fischereiabkommen anbelangt, Ihre Umweltsorgen teilt, da die angekündigte Mitteilung zu Partnerschaftsabkommen in Kürze vorgelegt wird. Allgemein betrachtet befindet sich die Kommission bezüglich der grundlegenden Entschließungen des Berichts auf Ihrer Seite. Ich möchte mich jedoch zu einigen Aussagen in der Begründung äußern. Erstens stimme ich zwar überein, dass die Informationen, die wir von der Wissenschaft erhalten, Mängel aufweisen, bin jedoch keineswegs der Auffassung, dass dies das Hauptproblem des Fischereimanagements darstellt. Wie wir alle wissen, liegt der Kern des Problems darin, dass es für die wenigen Fische zu viele Fischer gibt. Zweitens weist der Berichterstatter darauf hin, dass die Kommission eine Strategie der Senkung der Kapazitäten verfolgt. Wie ich zu verschiedenen Anlässen bereits angemerkt habe, trifft dies einfach nicht zu. Es stimmt ebenso wenig, dass die Kommission die Abschaffung der öffentlichen Beihilfen für die Modernisierung der Flotten vorgeschlagen hat. Ich bin nicht der Meinung, und damit komme ich zum Schluss, dass die Umweltauswirkungen der industriellen Fischerei pro Euro Mehrwert viel größer sind als die der Fischerei, die direkt auf den menschlichen Verzehr abzielt, vor allem deshalb, weil es mir absurd erscheint, Umweltauswirkungen anhand von Währungseinheiten darzustellen, aber auch, weil die Umweltauswirkungen dieser Form der Fischerei noch zu bestimmen sind. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass ich dem Bericht in seiner derzeitigen Form zwar nicht voll und ganz zustimme, seinen wesentlichen Inhalt und vor allem den Entschließungsantrag aber unterstützen werde. Wir verfolgen ganz eindeutig dieselben Zielsetzungen in so wichtigen, im Bericht genannten Aktionsbereichen wie Umweltschutz, Verbesserung der Forschung einschließlich der Einbeziehung der Erfahrungen der Fischer, spezifische Maßnahmen für spezifische Probleme, Umsetzung eines am Ökosystem ausgerichteten Ansatzes, Beihilfe für die Modernisierung, industrielle Fischerei, nachhaltige Aquakultur usw. So hat die Kommission bereits mehrere Initiativen eingeleitet oder vorgesehen, die auf diese Anforderungen eingehen. Ich möchte einige davon vorstellen. Wir haben den Internationalen Rat für Meeresforschung, den ICES, gebeten, im Jahre 2003 die Möglichkeiten operationeller Verfahren zur Einbeziehung der Erfahrungen und des Wissens der Fischer in den Bewertungs- und Beratungsprozess zu prüfen. Wir sind ebenfalls der Meinung, dass es in spezifischen Situationen spezifischer Maßnahmen bedarf. So wird für die Ostsee nicht dieselbe Verbindung von Bewirtschaftungsinstrumenten eingesetzt wie für die Nordsee oder das Mittelmeer. Wir beabsichtigen auch nicht, dieselben Zielvorgaben für unterschiedliche Flotten festzusetzen. Zur Verwirklichung der Ziele von Johannesburg führen wir derzeit den Aktionsplan zur Artenvielfalt durch, um dem Verlust der Artenvielfalt bis 2010 Einhalt zu gebieten, und mit Hilfe einer reformierten GFP wollen wir die Bestände noch vor 2015 wieder aufstocken. Wir haben uns unlängst an der Finanzierung eines Expertentreffens der FAO beteiligt, auf dem Leitlinien für die Durchführung eines am Ökosystem ausgerichteten Ansatzes zum Fischereimanagement entwickelt wurden. In unseren Reformvorschlägen haben wir das obligatorische Abwracken von Schiffen außer Acht gelassen und den mehrjährigen Plänen unter Verwendung flexibler Instrumente wie den zulässigen Gesamtfangmengen, der Kontrolle des Fangaufwands sowie technischen Maßnahmen als wichtigsten Regulierungselementen mehr Bedeutung eingeräumt. Unser Vorschlag bestand auch darin, die Beihilfen für die Modernisierung von Flotten im Interesse der Verbesserung der Sicherheit, der Arbeitsbedingungen und der Hygiene beizubehalten, allerdings unter der Voraussetzung, dass der Fischereiaufwand nicht gesteigert wird, um eine Erhöhung des fischereilichen Drucks zu vermeiden. Wir setzen uns für die Ausarbeitung eines Europäischen Verhaltenskodexes für verantwortliche Fischerei durch die Hauptbeteiligten ein. Die ersten Entwürfe werden bereits im Beratenden Ausschuss für Fischerei und Aquakultur erörtert. Wir haben den ICES ersucht, die Umweltauswirkungen der industriellen Fischerei und die Auswirkungen auf nicht mit der Fischerei in Verbindung stehende Aktivitäten sowie die Gefahren, die kommerziellen Beständen u. a. auch durch die Erderwärmung drohen, zu untersuchen. Die Kommission hat eine Debatte eingeleitet, um ein koordiniertes Vorgehen beim Schutz der Meeresumwelt zu fördern. Die jüngste Mitteilung über eine Strategie zum Schutz und Erhalt der Meeresumwelt enthält die wichtigsten Aspekte der Maßnahmen, die wir zugunsten einer ganzheitlichen Herangehensweise an das Problem verfolgen wollen. Wir haben auf die durch den Tanker „Erika“ ausgelöste Ölpest reagiert, indem wir die meisten Bestandteile des Pakets abgeschlossen haben, darunter vor allem die Vorschriften zur Hafenstaatkontrolle, zur Zertifizierung und Kontrolle von Sicherheitsmaßnahmen und zur Förderung der Außerdienststellung von Einhüllen-Öltankschiffen. Die Errichtung eines Fonds zur Entschädigung für Ölverschmutzung soll bis 2003 abgeschlossen sein. Derzeit üben wir auf die Mitgliedstaaten möglichst viel Druck aus, damit sie die Habitat-Richtlinie für die Meeresumwelt so vollständig und so unverzüglich wie möglich umsetzen. Schließlich hatten Sie bereits die Gelegenheit, einen Blick in unsere Mitteilung zur nachhaltigen Aquakultur zu werfen, und werden dabei wahrscheinlich bemerkt haben, in welch großem Maße die von uns geplante Strategie den Umweltanforderungen gerecht wird."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, διαβάζω με προσοχή την έκθεση που ενέκρινε η Επιτροπή Αλιείας σχετικά με το σχέδιο δράσης μας για την ενσωμάτωση της προστασίας του περιβάλλοντος. Με χαρά διαπιστώνουμε ότι οι απόψεις μας συγκλίνουν περισσότερο σε αυτό το θέμα της ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών απαιτήσεων παρά σε άλλες πτυχές της μεταρρύθμισης. Όσον αφορά τις αλιευτικές συμφωνίες, θα έχετε σύντομα την ευκαιρία να διαπιστώσετε ότι η Επιτροπή έχει τις ίδιες περιβαλλοντικές ανησυχίες με εσάς. Σύντομα θα παρουσιαστεί η εξαγγελθείσα ανακοίνωση για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Σε γενικές γραμμές, η Επιτροπή είναι με το μέρος σας όσον αφορά τα κύρια ψηφίσματα της έκθεσης. Ωστόσο, επιθυμώ να σχολιάσω ορισμένες δηλώσεις στην αιτιολογική έκθεση. Πρώτον, μολονότι αναγνωρίζω τα μειονεκτήματα της επιστημονικής γνωμάτευσης, διαφωνώ εντόνως με την άποψη ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της διαχείρισης της αλιείας. Όλοι γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα είναι η ύπαρξη πολλών αλιέων και πολύ λίγων αλιευμάτων. Δεύτερον, ο εισηγητής δηλώνει ότι η Επιτροπή είναι αυτή που επιδιώκει μια πολιτική μείωσης του δυναμικού. Όπως έχω πει σε αρκετές περιπτώσεις, πολύ απλά αυτό είναι εσφαλμένο. Επίσης εσφαλμένο είναι ότι η Επιτροπή έχει προτείνει την κατάργηση της κρατικής ενίσχυσης για τον εκσυγχρονισμό του στόλου. Τέλος, δεν θα συμφωνήσω ότι η αλιεία βιομηχανικής κλίμακας έχει πολύ μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο ανά ευρώ προστιθέμενης αξίας από την αλιεία που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, κυρίως επειδή θεωρώ περίεργο να υπολογίζεται ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος με νομισματικές μονάδες, αλλά και επειδή ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος αυτού του είδους αλιείας δεν έχει καθοριστεί ακόμη. Για να συνοψίσω, δεν συμφωνώ απόλυτα με τη μορφή, αλλά θα υποστηρίξω την ουσία της έκθεσης, ιδίως την πρόταση ψηφίσματος. Είναι σαφές ότι έχουμε κοινούς στόχους αναφορικά με τους τόσο σημαντικούς τομείς δράσης που προτείνονται στην έκθεση, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση της έρευνας, συμπεριλαμβανομένης και της ενσωμάτωσης της εμπειρίας των αλιέων, η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για συγκεκριμένα προβλήματα, η εφαρμογή μιας οικοσυστημικής προσέγγισης, οι ενισχύσεις για τον εκσυγχρονισμό του στόλου, η αλιεία βιομηχανικής κλίμακας, η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια και ούτω καθεξής. Στην πραγματικότητα, η Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει ή σχεδιάσει διάφορες πρωτοβουλίες προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε γενικές γραμμές σε ορισμένες από αυτές. Έχουμε ζητήσει από το ΔΣΕΘ να μελετήσει μέσα στο 2003 τις δυνατότητες για λειτουργικές διαδικασίες ενσωμάτωσης της εμπειρίας και της γνώσης των αλιέων στη διαδικασία αξιολόγησης και γνωμοδότησης. Συμφωνούμε ότι συγκεκριμένες καταστάσεις απαιτούν συγκεκριμένα μέτρα. Δεν εφαρμόζουμε τους ίδιους συνδυασμούς μέσων διαχείρισης στη Βαλτική και τους ίδιους στη Βόρεια Θάλασσα ή τη Μεσόγειο. Ούτε σκοπεύουμε να θέσουμε τους ίδιους στόχους για διαφορετικούς στόλους. Για να πετύχουμε τους στόχους που τέθηκαν στο Γιοχάνεσμπουργκ, βρισκόμαστε στη διαδικασία εφαρμογής του σχεδίου δράσης για τη βιοποικιλότητα με σκοπό να σταματήσουμε τη μείωση της βιοποικιλότητας μέχρι το 2010 και, μέσω της μεταρρυθμισμένης ΚΑΠ, σκοπεύουμε να επαναναπτύξουμε αποθέματα νωρίτερα από το 2015. Πρόσφατα συγχρηματοδοτήσαμε μια σύσκεψη εμπειρογνωμόνων του ΟΤΓ για την ανάπτυξη λειτουργικών κατευθυντήριων γραμμών και την εφαρμογή μιας προσέγγισης της διαχείρισης της αλιείας με βάση το οικοσύστημα. Στις μεταρρυθμιστικές προτάσεις μας αποκλείσαμε την υποχρεωτική διάλυση σκαφών και δώσαμε μεγαλύτερη έμφαση σε πολυετή σχέδια με τη χρήση ευέλικτων μέσων όπως τα TAC (σύνολο επιτρεπόμενων αλιευμάτων), τη ρύθμιση προσπαθειών και διάφορα τεχνικά μέτρα ως κύρια ρυθμιστικά στοιχεία. Προτείναμε την παροχή ενίσχυσης στον εκσυγχρονισμό των σκαφών για λόγους ασφαλείας, συνθηκών εργασίας και υγιεινής, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αυξημένη αλιευτική απόδοση ούτως ώστε να εμποδίσουμε αυξήσεις στην πίεση που ασκεί η αλιεία στους πόρους. Προωθούμε την επεξεργασία από τους κυρίως ενδιαφερόμενους ενός ευρωπαϊκού Κώδικα Συμπεριφοράς για την Υπεύθυνη Αλιεία. Τα πρώτα σχέδια είναι ήδη υπό συζήτηση στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας. Έχουμε ζητήσει από το ΔΣΕΘ να μελετήσει τις οικολογικές επιπτώσεις της αλιείας βιομηχανικής κλίμακας και τις επιπτώσεις στις μη αλιευτικές δραστηριότητες, καθώς και τις απειλές, συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, στα αποθέματα εμπορικής φύσεως. Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει συζήτηση για την προώθηση μιας συντονισμένης προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η πρόσφατη ανακοίνωση σχετικά με μια στρατηγική για την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος δίνει τα κύρια στοιχεία της πολιτικής, η οποία τάσσεται υπέρ μιας ολιστικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Αντιμετωπίσαμε το θέμα της πετρελαιοκηλίδας του συμπληρώνοντας τα περισσότερα στοιχεία του πακέτου, κυρίως τους κανόνες κρατικού ελέγχου των λιμένων, πιστοποίησης και ελέγχου των μέτρων ασφαλείας, και εισηγούμενοι τη σταδιακή απόσυρση των πετρελαιοφόρων μονού κύτους. Η δημιουργία ενός ταμείου αποζημίωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πετρελαιοκηλίδες αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2003. Πιέζουμε συνεχώς όσο μπορούμε τα κράτη μέλη για καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας για τους οικότοπους στο θαλάσσιο περιβάλλον όσο πληρέστερα και όσο το δυνατό συντομότερα. Τέλος, καθώς είχατε ήδη την ευκαιρία να μελετήσετε την ανακοίνωσή μας για τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, ίσως παρατηρήσατε πόσο πολύ η επιδιωκόμενη πολιτική μας σε αυτόν τον τομέα λαμβάνει υπόψη της τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας."@el8
". Señora Presidenta, he leído con atención el informe adoptado por la Comisión de Pesca sobre nuestro plan de acción para la integración medioambiental. Me satisface comprobar que coincidimos más respecto de la integración medioambiental que en otros aspectos de la reforma. Por lo que respecta a los acuerdos pesqueros, pronto tendrán la oportunidad de confirmar que la Comisión comparte sus preocupaciones medioambientales. La anunciada comunicación sobre los acuerdos de asociación se presentará en breve. En términos generales, la Comisión está de su parte con respecto a las resoluciones principales del informe. Sin embargo, me gustaría comentar algunas afirmaciones de la exposición de motivos. En primer lugar, aunque admito las deficiencias del asesoramiento científico, no comparto en absoluto la opinión de que este sea el principal problema de la gestión pesquera. Todos sabemos que el principal problema radica en hay pocos peces para demasiados pescadores. En segundo lugar, el ponente afirma que la Comisión está llevando a cabo una política de reducción de la capacidad pesquera. Como ya he dicho antes en numerosas ocasiones, esto no es cierto. Tampoco es cierto que la Comisión haya propuesto la abolición de la ayuda pública para modernizar la flota. Para concluir, no comparto la opinión de que la pesca industrial provoque un impacto medioambiental mucho mayor por valor añadido en euros que la pesca para consumo humano, sobre todo porque la comparación del impacto ambiental con un término monetario me parece extraña, pero también porque el impacto ambiental de este tipo de pesca aún está por determinar. En resumen, no estoy totalmente de acuerdo con la forma, pero apoyaré el fondo del informe y la propuesta de resolución en particular. Compartimos las mismas metas en los importantes ámbitos que se mencionan en el informe como la protección medioambiental, la mejora de la investigación, incluida la integración de la experiencia de los pescadores, las medidas específicas para problemas específicos, la aplicación de un enfoque basado en el ecosistema, las ayudas a la modernización, la pesca industrial, la agricultura sostenible y así sucesivamente. De hecho, la Comisión ya ha comenzado o planificado varias iniciativas para responder a estas exigencias. Permítanme señalar algunas. Hemos pedido al ICES que estudie en el año 2003 la posibilidad de que los procedimientos operativos integren la experiencia y el conocimiento de los pescadores en el proceso consultivo y de evaluación. Estamos de acuerdo en que los problemas específicos requieren medidas específicas. No aplicamos la misma combinación de instrumentos de gestión en el Báltico que en el Mar del Norte o en el Mediterráneo. Por supuesto, tampoco pretendemos establecer los mismos objetivos para las diferentes flotas. Para alcanzar los objetivos propuestos en Johanesburgo, estamos implementando el plan de acción sobre biodiversidad con vistas a detener su descenso para el año 2010, y mediante la PPC pretendemos reconstruir las reservas pesqueras antes del año 2015. Recientemente, hemos cofinanciado una reunión de expertos de la FAO para desarrollar instrucciones operativas que apliquen a la gestión de la pesca un enfoque basado en el ecosistema. En nuestras propuestas de reforma hemos descartado el desguace obligatorio de buques pesqueros, y hemos subrayado la importancia de los planes plurianuales que utilicen instrumentos flexibles como los TAC, la regulación del esfuerzo pesquero y las medidas técnicas como principales elementos reglamentarios. Hemos propuesto el mantenimiento de la ayuda para la modernización de los buques pesqueros por razones de seguridad, condiciones de trabajo e higiene, con la condición de que no aumente la eficacia pesquera con objeto de prevenir un aumento de la presión pesquera. Estamos promoviendo la elaboración por parte de los principales socios de un código de conducta europeo para la pesca responsable. La Comisión Asesora de Pesca y Acuicultura ya está debatiendo los primeros borradores. Hemos pedido al ICES que estudie el impacto ecológico de la pesca industrial y los efectos de las actividades no pesqueras, así como las amenazas para las reservas comerciales, incluido el calentamiento global. La Comisión ha iniciado un debate para promover la protección coordinada del medio ambiente marino. La reciente comunicación sobre la elaboración de una estrategia para proteger y conservar el medio ambiente marino nos brinda los elementos de la política que abordará el problema en su conjunto. Hemos abordado el problema del vertido de petróleo del mediante la consecución de la mayoría de elementos del paquete, es decir, de las normas sobre control de los buques por el Estado del puerto, la certificación y comprobación de medidas de seguridad y la propuesta de eliminación progresiva de los petroleros monocasco. La creación de un fondo de indemnización europeo para el vertido de petróleo concluirá en el año 2003. Estamos presionando continuamente a los Estados miembros para que apliquen la directiva sobre hábitats en el medio ambiente marino lo antes posible. Finalmente, puesto que ya habrán tenido ustedes la oportunidad de examinar nuestra comunicación sobre acuicultura sostenible, habrán observado que nuestra política tiene en cuenta los requisitos de protección medioambiental."@es12
". – Arvoisa puhemies, luin tarkasti kalatalousvaliokunnan mietinnön toimintasuunnitelmasta ympäristöasioiden sisällyttämiseksi kalastuspolitiikkaan. Komissio panee tyytyväisenä merkille, että näkemyksemme ympäristöasioiden sisällyttämisestä ovat yhteneväisemmät kuin näkemyksemme muista uudistuksen näkökohdista. Kalastussopimusten osalta tulette pian huomaamaan, että komissio jakaa huolenne ympäristöasioista. Kumppanuussopimuksista lupaamamme tiedonanto esitellään piakkoin. Komissio on yleisesti samaa mieltä mietinnön pääkohdista, mutta haluaisin esittää huomautuksia useista perusteluista. Ensiksikin olen samaa mieltä tieteellisen tiedon puutteellisuudesta, mutta mielestäni se ei todellakaan ole merkittävin ongelma kalavarojen hoidon kannalta, sillä tiedämme, että ongelmia aiheutuu eniten siitä, ettei kaloja riitä kaikille kalastajille. Toiseksi esittelijä mainitsee komission noudattavan aluskapasiteetin vähentämiseen tähtäävää politiikkaa. Olen jo monesti täällä kiistänyt tämän asian. Sekään ei pidä paikkaansa, että komissio olisi ehdottanut alusten nykyaikaistamiseen tarkoitettujen valtiontukien poistamista. En myöskään ole samaa mieltä siitä, että teollisen kalastuksen vaikutus ympäristöön euroissa mitattuna lisäarvona olisi paljon suurempi kuin kalastuksen, jossa pyydetään ihmisten kulutukseen tarkoitettuja lajeja. Mielestäni on outoa verrata ympäristövaikutuksia rahamääriin, ja erimielisyyteni johtuu myös siitä, ettei tällaisen kalastuksen ympäristövaikutuksia ole vielä määritelty. Kokoavasti voin todeta, etten ole täysin samaa mieltä mietinnön sanamuodoista, mutta mietinnön pääkohdat ja erityisesti päätöslauselmaesityksen osuus saavat kannatukseni. Meillä on selvästikin samat tavoitteet mietinnössä ehdotettujen tärkeiden toimialojen osalta. Näitä ovat muun muassa ympäristönsuojelu, tutkimustoiminnan parantaminen, myös kalastajien kokemusten hyödyntäminen, erityistoimet erityisongelmien ratkaisemiseksi, ekosysteemeihin perustuvan lähestymistavan noudattaminen sekä toiminnan ajanmukaistamisen, teollisen kalastuksen ja kestävän vesiviljelyn tukeminen. Komissio on jo itse asiassa käynnistänyt tai suunnitellut useita aloitteita näiden vaatimusten noudattamiseksi. Haluaisin esitellä pääpiirteittäin muutamia näistä aloitteista. Komissio on pyytänyt kansainvälistä merentutkimuslaitosta tutkimaan vuonna 2003, miten kalastajien kokemukset ja tiedot olisi mahdollista ottaa huomioon arviointi- ja tiedotustoimissa. Komissio on samaa mieltä siitä, että erityistilanteet edellyttävät erityistoimenpiteitä. Eihän kalavarojen hoidossakaan käytetä Itämerellä samaa välinevalikoimaa kuin Pohjanmerellä tai Välimerellä. Emme myöskään aio asettaa eri laivastoille samoja tavoitteita. Johannesburgissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi olemme panemassa täytäntöön biologista monimuotoisuutta koskevaa toimintasuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on pysäyttää biologisen monimuotoisuuden väheneminen vuoteen 2010 mennessä. Kannat on tarkoitus palauttaa ennalleen vuoteen 2015 mennessä uudistetun kalastuspolitiikan avulla. Komissio on äskettäin ollut mukana rahoittamassa FAO:n asiantuntijoiden tapaamista, jossa pyrittiin luomaan suuntaviivat kalavarojen hoidon ekosysteemikohtaisen lähestymistavan täytäntöönpanemiselle. Olemme poistaneet kalastuspolitiikan uudistusehdotuksista pakollisen alusten hävittämisen ja painottaneet entistä enemmän sellaisten monivuotisten suunnitelmien merkitystä, joissa käytetään pääasiallisina säätelykeinoina joustavia välineitä, kuten TACeja, kalastuksen sääntelyä ja teknisiä toimenpiteitä. Estääkseen kalastuspaineen kasvun komissio on luvannut jatkaa laivastojen uudistamisen tukemista turvallisuus-, työolo- ja terveysnäkökohtien vuoksi sillä ehdolla, ettei kalastustehokkuus lisäänny. Komissio kannustaa tärkeimpiä toimijoita laatimaan eurooppalaiset säännöt vastuullisesta kalastuksesta. Kalastuksen ja vesiviljelyn neuvoa-antava komitea tarkastelee jo ensimmäisiä luonnoksia. Komissio on pyytänyt kansainvälistä merentutkimuslaitosta tutkimaan teollisen kalastuksen ekologisia seurauksia ja sitä, miten teollinen kalastus vaikuttaa muuhun kuin kalastustoimintaan, sekä kaupallisiin kalakantoihin kohdistuvia uhkia, kuten ilmaston lämpenemistä. Komissio on myös aloittanut keskustelun meriympäristön suojelutoimien yhtenäistämisestä. Meriympäristön suojelua ja säilyttämistä koskevasta strategiasta hiljattain annetussa tiedonannossa esitetään tärkeimmät toimet ongelman kokonaisvaltaista ratkaisua varten. Komissio on reagoinut Erika-aluksen öljyvuotoon saattamalla päätökseen useimmat suojeluun liittyvät toimet. Se on laatinut satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevat säännöt, toteuttanut turvallisuustoimenpiteiden sertifiointia ja tarkastamista koskevia toimenpiteitä ja ehdottanut yksirunkoisten tankkerialusten asteittain tapahtuvaa käytöstä poistamista. Euroopan unioniin perustettava öljyvahinkojen korvausrahasto on tarkoitus aloittaa vuoden 2003 aikana. Teemme parhaillaan kaikkemme, jotta saamme jäsenvaltiot tehostamaan luontotyyppidirektiivin täytäntöönpanoa mahdollisimman pian meriympäristössä. Koska te olette jo saaneet tutustua vesiviljelyalan kestävästä kehityksestä annettuun komission tiedonantoon, olette varmaankin huomanneet, että komissio aikoo ottaa ympäristönsuojeluun liittyvät vaatimukset erittäin hyvin huomioon alalla toteutettavissa toimissa."@fi5
"Madame la Présidente, j'ai lu avec attention le rapport adopté par la commission de la pêche au sujet de notre plan d'action pour l'intégration environnementale. Nous sommes heureux de constater que nos opinions en la matière convergent davantage qu'elles ne le font quant à d'autres aspects de la réforme. En ce qui concerne les accords de pêche, vous aurez bientôt l'occasion de vérifier que la Commission partage vos préoccupations environnementales, car la communication sur les accords de partenariat sera présentée sous peu. De manière générale, la Commission est à vos côtés en ce qui concerne les principales résolutions du rapport. Je voudrais toutefois commenter quelques-unes des affirmations faites dans l'exposé des motifs. Premièrement, si j'admets les lacunes des avis scientifiques, je réfute totalement l'affirmation qu'il s'agit là du problème essentiel de la gestion de la pêche. Nous savons tous que le problème essentiel provient du fait qu'un trop grand nombre de pêcheurs œuvrent à la capture d'un nombre réduit de poissons. Deuxièmement, le rapporteur affirme que la Commission mène une politique de réduction de la capacité des flottes. Comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, c'est tout bonnement inexact. Il n'est pas plus exact de prétendre que la Commission a proposé la suppression des aides publiques à la modernisation de la flotte. Enfin, je ne suis pas d'accord pour dire que la pêche industrielle a un impact environnemental par euro de valeur ajoutée bien plus important que celui des pêcheries destinées à la consommation humaine, essentiellement parce que je trouve étrange de mesurer l'impact environnemental en unités monétaires, mais aussi parce que l'impact environnemental de ce mode de pêche doit encore être déterminé. En résumé, je ne rejoins pas tout à fait la forme du rapport mais je le soutiendrai sur le fond et, plus particulièrement, je soutiendrai la proposition de résolution. À l'évidence, nous partageons les objectifs évoqués dans le rapport dans des champs d'action aussi importants que la protection de l'environnement, l'amélioration de la recherche, la prise en compte de l'expérience des pêcheurs, la mise en place de mesures spécifiques face à des problèmes spécifiques, la mise en œuvre d'une approche fondée sur l'écosystème, les aides à la modernisation, la pêche industrielle, l'aquaculture durable, etc. En fait, la Commission a déjà lancé ou planifié plusieurs initiatives en vue de répondre à ces exigences. Permettez-moi d'en décrire quelques-unes. Nous avons invité le CIEM à étudier, en 2003, les possibilités de mise en place de procédures opérationnelles visant à intégrer l'expérience et le savoir des pêcheurs dans la procédure d'évaluation et de consultation. Nous convenons que des situations spécifiques appellent des mesures spécifiques. Nous ne recourons pas aux mêmes combinaisons d'instruments de gestion en mer Baltique, en mer du Nord ou en Méditerranée. De même, nous n'avons pas l'intention d'arrêter des objectifs identiques pour des flottes différentes. Pour atteindre les objectifs établis à Johannesburg, nous procédons à la mise en œuvre du programme d'action en matière de biodiversité afin de mettre un terme au déclin de celle-ci d'ici à 2010 et nous avons l'intention de reconstituer les stocks halieutiques avant 2015, par le biais de la PCP réformée. Nous avons récemment cofinancé une réunion d'experts de la FAO en vue d'élaborer des lignes directrices opérationnelles visant à mettre en œuvre une approche de la gestion de la pêche qui soit fondée sur l'écosystème. Nous avons exclu de nos propositions de réforme le déchirage obligatoire des navires et mis davantage l'accent sur des plans pluriannuels dont les principaux éléments réglementaires sont des instruments flexibles tels que les TAC, l'ajustement de l'effort de pêche et les mesures techniques. Nous avons proposé de maintenir les aides à la modernisation de navires pour des raisons de sécurité et d'amélioration des conditions de travail et d'hygiène, pour autant que ladite modernisation n'entraîne pas une augmentation de l'efficacité et, dès lors, un accroissement de la pression exercée par la pêche sur la ressource. Nous encourageons l'élaboration par les principales parties d'un code de conduite européen pour une pêche responsable. Les premiers projets font déjà l'objet de discussions au sein du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture. Nous avons demandé que le CIEM étudie les conséquences écologiques de la pêche industrielle et les répercussions sur les activités extérieures à la pêche, ainsi que les menaces qui pèsent sur les stocks commerciaux, y compris le réchauffement climatique. La Commission a lancé le débat visant à promouvoir la coordination de la protection de l'environnement marin. La communication récemment parue, "Vers une stratégie pour la protection et la conservation du milieu marin", énonce les principaux éléments préconisés en vue d'un traitement holistique du problème. Nous avons fait face au naufrage de l' en bouclant la plupart des éléments du paquet, soit les règles sur le contrôle par l'État du port, la certification et le contrôle des mesures de sécurité et l'avancement du calendrier d'élimination progressive des pétroliers à simple coque. La création d'un Fonds européen de compensation des dommages en cas de pollution de l'environnement marin provoquée par des pétroliers devrait être finalisée d'ici à 2003. Nous exerçons en permanence toute la pression possible sur les États membres afin qu'ils améliorent au maximum et aussi vite que possible la mise en œuvre de la directive sur les habitats dans le milieu marin. Enfin, comme vous avez déjà eu l'occasion d'étudier notre communication relative à l'aquaculture durable, vous aurez peut-être noté combien la politique que nous avons l'intention de mener dans ce domaine tient compte des exigences de la protection de l'environnement."@fr6
"Signora Presidente, ho letto con attenzione la relazione approvata dalla commissione per la pesca sul piano d’azione comunitario volto a integrare le esigenze di tutela dell’ambiente nella politica comune della pesca. Notiamo con piacere che le nostre opinioni sono più simili sul tema dell’integrazione ambientale che su altri aspetti della riforma. Per quanto riguarda gli accordi di pesca, presto avrete l’occasione di verificare che la Commissione europea condivide le vostre preoccupazioni in materia di ambiente. L’annunciata comunicazione sugli accordi di partenariato sarà infatti presentata tra breve. In linea generale, la Commissione è dalla vostra parte sui principali punti della relazione. Desidero tuttavia commentare alcune dichiarazioni contenute nella motivazione. In primo luogo, pur riconoscendo la carenza di conoscenze scientifiche certe, dissento dall’idea che questo sia il problema principale per la gestione della pesca. Sappiamo tutti che il primo problema è che i pescatori sono troppi e il pesce è poco. In secondo luogo, nella relazione si afferma che la politica scelta dalla Commissione mira a ridurre la capacità. Come ho già detto in altre occasioni, tale affermazione è errata. Ed è errato affermare che la Commissione ha proposto di abolire gli aiuti pubblici per la modernizzazione della flotta. Infine, non credo che la pesca industriale abbia un impatto ambientale in termini di euro di valore aggiunto molto più elevato rispetto a quello della pesca destinata direttamente al consumo umano, soprattutto perché mi sembra strano misurare l’impatto ambientale servendosi di parametri monetari, ma anche perché l’impatto ambientale di questo tipo di pesca dev’essere ancora determinato. Per concludere, non concordo interamente con la forma della relazione, ma ne sosterrò il contenuto e soprattutto la proposta di risoluzione. Evidentemente i nostri obiettivi coincidono per quanto riguarda importanti campi d’azione come quelli proposti nella relazione: la tutela dell’ambiente, l’incoraggiamento della ricerca – e quindi l’integrazione dell’esperienza dei pescatori misure specifiche per problemi specifici, una strategia di gestione della pesca basata sull’ecosistema, gli aiuti all’ammodernamento, la pesca industriale, lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura e così via. La Commissione ha già avviato o pianificato varie iniziative per soddisfare tali esigenze. Consentitemi di descriverne alcune. Abbiamo richiesto all’ICES di considerare nel 2003 la possibilità di realizzare procedure operative volte ad integrare l’esperienza e le conoscenze dei pescatori nel processo di valutazione e consulenza. Siamo d’accordo: situazioni specifiche richiedono misure specifiche. Non è possibile applicare le stesse combinazioni di strumenti gestionali nel Baltico, nel Mare del Nord o nel Mediterraneo. Non intendiamo neppure fissare gli stessi obiettivi per flotte diverse. Per raggiungere gli obiettivi definiti a Johannesburg stiamo attuando il piano d’azione a favore della biodiversità al fine di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010; mediante la riforma della PCP miriamo a ricostituire gli depauperati prima del 2015. Recentemente abbiamo cofinanziato una riunione di esperti FAO con l’intento di elaborare linee guida operative per attuare una strategia di gestione della pesca basata sull’ecosistema. Nelle nostre proposte di riforma abbiamo escluso la demolizione obbligatoria delle imbarcazioni, insistendo piuttosto su piani pluriennali che utilizzino strumenti di gestione flessibili quali i TAC, la regolamentazione dello sforzo di pesca e le misure tecniche come principali elementi normativi. Abbiamo proposto di mantenere gli aiuti pubblici alla modernizzazione della flotta finalizzati a migliorare le condizioni di lavoro, la sicurezza e l’igiene, a condizione che non si produca un aumento dell’efficienza di pesca, evitando quindi l’aumento della pressione esercitata dalla pesca sulle risorse. Stiamo promuovendo l’elaborazione di un codice europeo per una pesca responsabile, che coinvolga le principali parti in causa. Nell’ambito della commissione consultiva per la pesca e l’acquacoltura è già in corso un dibattito sulle prime versioni. Abbiamo chiesto all’ICES di studiare le conseguenze ambientali della pesca industriale e gli effetti sulle attività diverse dalla pesca, nonché i rischi che emergono per gli commerciali, ad esempio il riscaldamento climatico globale. La Commissione ha avviato un dibattito per promuovere una protezione coordinata dell’ambiente marino. La recente comunicazione su una strategia che protegga e preservi l’ambiente marino fornisce gli elementi principali della politica invocata per affrontare il problema in maniera complessiva. Ci siamo occupati della catastrofe dell’ integrando il pacchetto con molti elementi, quali le norme sul controllo statale dei porti, la certificazione e il controllo delle misure di sicurezza, nonché la graduale eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo. Si prevede di istituire un fondo di compensazione UE entro il 2003 per affrontare le eventuali fuoriuscite di petrolio. Stiamo esercitando costanti pressioni sugli Stati membri per una completa e rapida attuazione della direttiva sulla conservazione degli nell’ambiente marino. Infine, poiché avete già avuto occasione di studiare la nostra comunicazione sullo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura, avrete forse notato in che misura la politica che abbiamo elaborato per il settore tenga conto dei requisiti di tutela ambientale."@it9
". – Madam President, I read with attention the report adopted by the Committee on Fisheries on our action plan on environmental integration. We are happy to note that our views are rather more convergent on this issue of environmental integration than on other reform aspects. As far as fisheries agreements are concerned, you will soon have an opportunity to confirm that the Commission shares your environmental concerns. The announced communication on partnership agreements will be presented shortly. Generally speaking, the Commission is on your side regarding the main resolutions of the report. However, I wish to comment on several statements in the explanatory memorandum. Firstly, while I recognise the shortcomings of scientific advice, I strongly disagree that this is the main problem of fisheries management. We all know that the main problem is too many fishermen chasing too few fish. Secondly, the rapporteur states that it is the Commission is pursuing a policy of capacity reduction. As I have said before on many occasions, this is simply not correct. It is not correct, either, that the Commission has proposed the abolition of public aid for modernisation of the fleet. Finally, I would not agree that industrial fishing has a much greater environmental impact per euro added value than fisheries for human consumption, mainly because I find it odd to measure environmental impact against monetary units, but also because the environmental impact of this kind of fishing has yet to be determined. To sum up, I do not agree totally with the form but will support the substance of the report and in particular the motion for a resolution. We clearly share the same goals in respect of such important fields of action suggested in the report as environmental protection, improvement of research, including the integration of fishermen's experience, specific measures for specific problems, the implementation of an ecosystem approach, aids to modernisation, industrial fisheries, sustainable aquaculture and so on. In fact the Commission has already started or planned several initiatives to respond to these requirements. Allow me to outline some of them. We have requested the ICES to study in 2003 the possibilities for operational procedures to integrate fishermen's experience and knowledge in the assessment and advisory process. We agree that specific situations require specific measures. We do not apply the same combinations of management instruments in the Baltic as in the North Sea or the Mediterranean. We do not intend, either, to set the same targets for different fleets. To achieve the targets set out in Johannesburg, we are in the process of implementing the bio-diversity action plan with a view to halting bio-diversity decline by 2010 and it is through the reformed CFP that we intend to rebuild stocks sooner than 2015. We have recently co-financed an FAO expert meeting to develop operational guidelines to implement an ecosystem-based approach to fisheries management. In our reform proposals we have excluded the mandatory scrapping of vessels and given more emphasis to multiannual plans using flexible instruments such as TACs, effort regulation and technical measures as main regulatory elements. We have proposed to maintain aid to modernisation of vessels for reasons of security, working conditions and hygiene, provided that there is no increased fishing efficiency in order to prevent increases in fishing pressure. We are promoting the elaboration by the main stakeholders of a European code of responsible fishing practice. The first drafts are already under discussion in the context of the Advisory Committee for Fisheries and Aquaculture. We have requested that the ICES study the ecological consequences of industrial fisheries and the effects on non-fishery activities, as well as the threats, including global warming, to commercial stocks. The Commission has initiated debate to promote a coordinated protection of the marine environment. The recent communication on a strategy to protect and conserve the marine environment gives the main elements of the policy advocated for a holistic treatment of the problem. We have addressed the oil spill by completing most elements of the package, namely the rules on port state control, certification and checking of security measures and bringing forward the phasing out of single hull tankers. The creation of an EU compensation fund for oil spills is expected to be finalised by 2003. We are constantly putting as much pressure as we can on Member States for a better implementation of the habitats directive in the marine environment as completely and as soon as possible. Finally, as you have already had the opportunity to study our communication on sustainable aquaculture, you may have noticed how much our intended policy in the area takes into account environmental protection requirements."@lv10
". Mevrouw de Voorzitter, ik heb het door de Commissie visserij vastgestelde verslag over ons actieplan voor ecologische integratie aandachtig gelezen. We zijn blij dat onze opvattingen over deze kwestie dichter bij elkaar liggen dan het geval is aangaande andere hervormingsaspecten. Wat de visserijovereenkomsten betreft, zult u spoedig kunnen vaststellen dat de Commissie uw zorgen over het milieu deelt. De aangekondigde mededeling over partnerschapsovereenkomsten wordt binnenkort gepresenteerd. In het algemeen staat de Commissie aan uw kant als het gaat om de voornaamste resoluties van het verslag. Ik wil echter op verschillende onderdelen van de toelichting reageren. Ten eerste ben ik het er volstrekt niet mee eens dat de tekortkomingen van het wetenschappelijk advies, die ik overigens niet ontken, het voornaamste probleem van het visserijbeheer vormen. We weten allemaal dat het grootste probleem is dat er te veel vissers zijn voor te weinig vis. Ten tweede geeft de rapporteur aan dat de Commissie een op vangstbeperking beleid gericht nastreeft. Zoals ik al bij vele gelegenheden heb gezegd, is dit gewoon niet juist. Het klopt ook niet dat de Commissie heeft voorgesteld de overheidssteun voor de modernisering van de vloot af te schaffen. Tot slot ben ik het niet eens met de bewering dat industriële visserij per euro toegevoegde waarde een veel groter effect op het milieu heeft dan de visserij voor menselijke consumptie, voornamelijk omdat ik het vreemd vind milieueffecten tegen monetaire eenheden af te zetten, maar ook omdat de milieueffecten van dit type visserij nog moeten worden vastgesteld. Samenvattend: ik ben het niet helemaal eens met de vorm maar ik steun de inhoud van het verslag en met name de ontwerpresolutie. We hebben duidelijk dezelfde doelen voor ogen ten aanzien van de belangrijke actiegebieden die in het verslag worden genoemd, namelijk milieubescherming, verbetering van het onderzoek, de integratie van de ervaringen van de vissers, specifieke maatregelen voor specifieke problemen, de invoering van een op ecologische principes gebaseerde benadering, steun ten behoeve van modernisering, industriële visserij, duurzame aquacultuur, enzovoorts. De Commissie heeft al een aanvang met of planning voor verschillende initiatieven gemaakt om aan deze vereisten tegemoet te komen. Staat u mij toe een aantal ervan op een rijtje te zetten. We hebben de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee, ICES, gevraagd in 2003 te bestuderen wat voor mogelijkheden operationele procedures bieden om de ervaring en de kennis van de vissers in de beoordeling en de adviesprocedure te integreren. Wij vinden ook dat specifieke situaties om specifieke maatregelen vragen. Voor de Baltische Zee passen we niet dezelfde combinatie van beheersinstrumenten toe als voor de Noordzee of de Middellandse Zee. Ook zijn we niet van plan voor verschillende vloten dezelfde doelstellingen te hanteren. Om de in Johannesburg geformuleerde doelstellingen te bereiken, zijn we bezig het actieplan biodiversiteit in te voeren om de teruggang van de biodiversiteit tegen 2010 een halt te kunnen toeroepen en via het hervormde GVB willen we de visbestanden nog vóór 2015 herstellen. We hebben onlangs een bijeenkomst van deskundigen van de Voedsel- en Landbouworganisatie FAO medegefinancierd om operationele richtsnoeren te ontwikkelen om een ecologisch gebaseerde benadering voor het visserijbeheer toe te passen. In onze hervormingsvoorstellen hebben we het verplichte slopen van schepen geschrapt en meer nadruk gelegd op meerjarenplannen door middel van flexibele instrumenten zoals TAC’s, regulering van de visserij-inspanning en technische maatregelen als belangrijkste elementen van de reglementering. We hebben voorgesteld de steun ten behoeve van de modernisering van schepen met het oog op de veiligheid, de arbeidsomstandigheden en de hygiëne in stand te houden, mits de efficiency van de visserij niet toeneemt, zodat wordt vermeden dat de druk die door de visserij op de visbestanden wordt uitgeoefend, toeneemt. We stimuleren de uitwerking van een Europese gedragscode voor verantwoorde visserij door de voornaamste belanghebbenden. De eerste ontwerpversies worden momenteel reeds besproken in het kader van de Raadgevend Comité voor visserij en aquacultuur. We hebben de ICES gevraagd de ecologische gevolgen van industriële visserij en de effecten van niet-visserij alsook bedreigingen zoals klimaatverandering voor de commerciële visbestanden te bestuderen. De Commissie heeft een debat in gang gezet om een gecoördineerde bescherming van de mariene omgeving te stimuleren. De recente mededeling over een strategie om de mariene omgeving te beschermen en te conserveren, bevat de voornaamste elementen van de holistische aanpak van het probleem die wordt bepleit. We hebben de olieramp van de aangepakt door de meeste onderdelen van het pakket te verwezenlijken, dat wil zeggen de regels over havenstaatcontrole, certificering en controle van veiligheidsmaatregelen en een geleidelijk uit de vaart nemen van enkelwandige tankers. De vorming van een communautair garantiefonds voor olierampen wordt naar verwachting tegen 2003 afgerond. We zetten de lidstaten voortdurend onder druk de habitatrichtlijn in de mariene omgeving beter en zo volledig en zo spoedig mogelijk ten uitvoer te leggen. Tot slot nog dit. Aangezien u reeds in de gelegenheid bent geweest onze mededeling over duurzame aquacultuur te bestuderen, hebt u wellicht opgemerkt hoezeer ons voorgenomen beleid op dit terrein rekening houdt met de milieubeschermingseisen."@nl2
"Senhora Presidente, li atentamente o relatório adoptado pela Comissão das Pescas sobre o nosso plano de acção relativo à integração das exigências da protecção do ambiente na política comum da pesca. Congratulamo-nos pelo facto de as nossas opiniões sobre esta questão serem bastante mais semelhantes do que as nossas opiniões sobre a integração de considerações ambientais noutros aspectos da reforma. No que se refere aos acordos de pesca, irão ter em breve oportunidade de confirmar que a Comissão partilha das vossas preocupações quanto ao ambiente. A comunicação sobre os acordos de parceria, que já foi anunciada, será apresentada em breve. Dum modo geral, a Comissão está do vosso lado no que se refere às principais resoluções do relatório. No entanto, gostaria de comentar algumas afirmações que se fazem na exposição de motivos. Em primeiro lugar, embora reconheça as deficiências dos conhecimentos científicos, discordo inteiramente de que seja esse o principal problema da gestão das pescas. Todos sabemos que o principal problema é haver demasiados pescadores para tão pouco peixe. Em segundo lugar, o relator diz que é a Comissão que está a seguir uma política de redução de capacidades. Tal como já tive oportunidade de dizer em muitas ocasiões, isso está totalmente errado. Também não é correcto afirmar que a Comissão propôs a abolição das ajudas públicas destinadas à modernização da frota. Por último, não concordo que a pesca industrial tenha um impacte muito maior no ambiente por cada euro de valor acrescentado do que a pesca de espécies para consumo humano, principalmente porque me parece estranho medir o impacte ambiental em termos de unidades monetárias, mas também porque ainda não se determinou qual é o impacte ambiental desse tipo de pesca. Resumindo, não concordo inteiramente com a forma, mas irei apoiar o conteúdo do relatório e, em particular, a proposta de resolução. Temos, nitidamente, os mesmos objectivos no que se refere a campos de acção mencionados no relatório e tão importantes como a protecção do ambiente, o aperfeiçoamento da investigação, a necessidade de levar em conta a experiência dos pescadores, a adopção de medidas específicas para problemas específicos, a aplicação de uma abordagem ecossistémica, a concessão de ajudas públicas para a modernização, a pesca industrial, a sustentabilidade da aquicultura, etc. Com efeito, a Comissão já iniciou ou planeou várias iniciativas com vista a ir ao encontro destas exigências. Gostaria de descrever brevemente algumas delas. Pedimos ao CIEM para estudar, em 2003, a possibilidade de se adoptarem procedimentos operacionais destinados a integrar a experiência e conhecimentos dos pescadores no processo de avaliação e aconselhamento. Concordamos que situações específicas exigem medidas específicas. Não utilizamos as mesmas combinações de instrumentos de gestão no Báltico e no mar do Norte ou no Mediterrâneo. Também não tencionamos estabelecer os mesmos objectivos para frotas diferentes. Com vista a realizarmos os objectivos fixados em Joanesburgo, estamos neste momento a implementar um plano de acção no domínio da biodiversidade destinado a travar o declínio da biodiversidade até 2010, e é através da reforma da PCP que pretendemos reconstituir as unidades populacionais antes de 2015. Co-financiámos, recentemente, uma reunião de peritos da FAO destinada a definir orientações operacionais com vista à adopção de uma abordagem baseada nos ecossistemas na gestão das pescas. Nas nossas propostas de reforma excluímos o desmantelamento obrigatório de embarcações e demos mais ênfase a planos plurianuais em que se utilizem instrumentos flexíveis tais como os TAC, a regulação do esforço de pesca e medidas técnicas, como principais elementos de regulamentação. Propusemos que se mantenham as ajudas públicas à modernização das embarcações por razões que se prendem com a segurança, as condições de trabalho e a higiene, desde que isso não vá aumentar o rendimento da pesca, de modo a evitar qualquer aumento da pressão exercida pela pesca. Estamos a promover a elaboração, pelos principais parceiros, de um código de conduta europeu para uma pesca responsável. Os primeiros projectos já estão a ser discutidos no contexto do Comité Consultivo da Pesca. Pedimos ao CIEM que estudasse as consequências ecológicas da pesca industrial e os seus efeitos em actividades não relacionadas com a pesca, bem como as ameaças que certos fenómenos, incluindo o aquecimento global, representam para as unidades populacionais comerciais. A Comissão iniciou um debate com vista a promover a protecção coordenada do ambiente marinho. A recente comunicação sobre uma estratégia destinada a proteger e conservar o ambiente marinho contém os principais elementos da política considerada necessária para uma abordagem holística do problema. Procurámos resolver o problema do derramamento de petróleo do concluindo a maior parte dos elementos do pacote, nomeadamente, as regras relativas ao controlo pelo Estado do porto e a certificação e verificação das medidas de segurança, e antecipando a supressão progressiva dos petroleiros de casco simples. Prevê-se que a criação de um fundo de compensação da UE para derramamentos de petróleo fique concluída em 2003. Exercemos, constantemente, a maior pressão possível sobre os Estados-Membros tendo em vista uma melhor aplicação da Directiva Habitats ao ambiente marinho, de modo que essa directiva comece a ser aplicada na íntegra o mais brevemente possível. Por último, e dado que já deverão ter tido oportunidade de examinar a nossa comunicação sobre a aquicultura sustentável, penso que terão constatado até que ponto a política que nos propomos adoptar leva em conta as exigências da protecção do ambiente."@pt11
". Fru talman! Jag läser med uppmärksamhet det betänkande om vår handlingsplan för miljöskyddsintegrering som har antagits av fiskeriutskottet. Vi gläder oss över att notera att våra synpunkter är tämligen mer förenliga i den här frågan om att integrera kraven på miljöskydd än vad som är fallet i andra reformeringsaspekter. Vad beträffar fiskeavtalen kommer ni snart att kunna bekräfta att kommissionen delar era miljömässiga intressen. Det tillkännagivna meddelandet om partnerskapsavtal kommer att presenteras inom kort. I stort sett står kommissionen på er sida när det gäller betänkandets huvudsakliga resolution. Jag skulle emellertid vilja kommentera några uttalanden i motiveringen. För det första, även om jag erkänner att det rått en brist på vetenskapliga yttranden vill jag kraftigt invända mot att detta skulle vara fiskeriförvaltningens huvudproblem. Vi är alla medvetna om att det huvudsakliga problemet är att alltför många yrkesfiskare försöker fånga alltför få fiskar. För det andra hävdar föredraganden att kommissionen utövar en politik i syfte att minska flottornas kapacitet. Som jag vid ett flertal tillfällen tidigare har sagt är detta helt enkelt inte riktigt. Det är heller inte riktigt att kommissionen skulle ha föreslagit ett avskaffande av statligt stöd för modernisering av flottan. Slutligen skulle jag inte instämma i att industrifisket har en mycket större miljöpåverkan i euro räknat i mervärde än vad det fiske har som bedrivs för att användas som livsmedel, huvudsakligen på grund av att jag finner det vara besynnerligt att mäta miljöpåverkan i myntenheter, men också på grund av att miljöpåverkan från detta slags fiske inte ännu har kunnat fastställas. Sammanfattningsvis är jag inte till fullo överens om betänkandets form, men jag kommer att stödja dess innehåll och i synnerhet förslaget till resolution. Vi delar klart samma målsättning beträffande sådana viktiga åtgärdsområden som de som föreslås i betänkandet, som t.ex. miljöskydd, förbättrad forskning som även omfattar yrkesfiskarnas erfarenhet, specifika åtgärder för specifika problem, genomförande av en ekosystembaserad strategi, stöd till modernisering, industrifiske, hållbart vattenbruk osv. I själva verket har kommissionen redan påbörjat, eller planerat för, åtskilliga initiativ för att bemöta dessa krav. Låt mig beskriva några av dem. Vi har uppmanat Internationella havsforskningsrådet (ICES) att under 2003 undersöka möjligheterna för operativa förfaranden för att integrera yrkesfiskarnas erfarenheter och kunskaper i den utvärderande och rådgivande processen. Vi instämmer i att specifika situationer kräver specifika åtgärder. Vi tillämpar inte samma kombination av förvaltningsinstrument i Östersjön som i Nordsjön eller Medelhavet. Vi har inte heller för avsikt att sätta upp samma mål för de olika fiskeflottorna. För att uppnå målen som fastställdes i Johannesburg håller vi på att genomföra handlingsplanen för biologisk mångfald med förhoppning om att till 2010 ha satt ett stopp för den biologiska mångfaldens nedgång, och det är genom en reformerad gemensam fiskeripolitik som vi avser att återställa bestånden före 2015. Vi har nyligen samfinansierat ett möte med sakkunniga inom FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) för att utveckla operativa riktlinjer för genomförandet av en ekosystembaserad strategi för fiskeriförvaltningen. I våra reformförslag har vi undantagit den obligatoriska skrotningen av fartyg och lagt mer tonvikt vid fleråriga planer på att använda flexibla instrument såsom totala tillåtna fångstmängder (TAC), reglering av fiskeansträngningen, och tekniska åtgärder som huvudsakliga regleringsfaktorer. I avsikt att förhindra att påfrestningar från fisket ökar, har vi föreslagit att bibehålla stödet till modernisering av fartyg av skäl som gäller säkerhet, arbetsförhållanden och hygien, förutsatt att det inte förekommer en ökad fiskeeffektivitet. Vi stöder de i huvudsak berörda parternas utarbetande av en europeisk uppförandekodex om ansvarsfulla fiskemetoder. De första utkasten håller redan på att diskuteras inom ramen för den rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk. Vi har yrkat på att ICES:s skall undersöka de ekologiska konsekvenserna av industrifisket och effekterna på annan verksamhet än fiske, såväl som den globala uppvärmningens hot mot de kommersiella bestånden. Kommissionen har initierat en debatt för att främja ett samordnat skydd av havsmiljön. I det nyligen utfärdade meddelandet om en strategi för att skydda och bevara havsmiljön anges de huvudsakliga faktorerna för den politik som rekommenderas för en holistisk behandling av problemet. Vi har riktat in oss på oljeutsläppet från genom att komplettera de flesta av paketets delar, nämligen bestämmelserna för hamnstatskontroll, certifiering och kontroll av säkerhetsåtgärder, och genom att tidigarelägga avvecklingen av enkelskroviga tankfartyg. Skapandet av en EU-kompensationsfond för oljeutsläpp väntas bli klart 2003. Vi utövar ständiga påtryckningar mot medlemsstaterna för att de så komplett och så snart som möjligt skall förbättra genomförandet av livsmiljödirektivet inom havsmiljön. Slutligen, eftersom ni redan har haft möjlighet att gå igenom vårt meddelande om hållbart vattenbruk kanske ni har lagt märke till i vilken uträckning vår planerade politik inom detta område tar hänsyn till kraven på miljöskydd."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Byrne,"8,10,3
"Erika"13,2,8,10,3,12,11,9,6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph