Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-11-18-Speech-1-079"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021118.5.1-079"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Mr President, I wish to begin by saying that I am pleased to be here today to present the Commission's proposal for a directive on tobacco advertising and sponsorship. The previous directive included a ban on all forms of tobacco advertising and sponsorship. The Court considered that this general ban did not have the legal support of the Treaty. However, the Court was not entirely negative in its ruling. Far from it. It helpfully confirmed that a directive prohibiting certain forms of advertising and sponsorship could be adopted on the basis of Article 95 of the Treaty. The new proposal therefore follows very closely the guidelines set out in the Court's ruling. The logic behind the present proposal is clear: all Member States have adopted national rules to regulate the advertising and sponsorship of tobacco products. These regulations, unsurprisingly, vary considerably between Member States. This divergence has, ironically you might say, been exacerbated by the annulment of the previous directive. This gives rise to increasing barriers to the free movement between Member States of products and services that serve as support for such advertising and sponsorship. We aim to eliminate these barriers by harmonising the rules relating to the advertising of tobacco products and related sponsorship to the extent possible in the light of the Court’s ruling. The proposal foresees a general ban on tobacco advertising in the press. This is an important vector for tobacco promotion, and one that has strong cross-border implications. The proposal also includes a ban on tobacco advertising on the Internet. Advertising of tobacco products via radio and the sponsorship of radio programmes by tobacco companies would also be banned on the same lines as television advertising under the television without frontiers directive. Finally, the proposal deals with sponsorship – banning this for events or activities with cross-border implications. Overall, the proposal has a much more limited scope than the previous directive. I know that many of you regret this and I sympathise with this view. I make no secret of the fact that I would have preferred to present a proposal for a complete ban on advertising for tobacco products. But, unfortunately, the legal framework does not allow us to go that far. We have to live in the real world. We have to recognise the legal constraints. Our common concern must be to ensure that this new directive can and will stand its ground against any possible future court challenge and to eliminate the market distortion by harmonising current national rules, whilst at the same time promoting public health. A final thought for now. This proposal has been very carefully constructed. Any weakening of its legal position would open the door to challenge which, if successful, would play directly into the hands of the tobacco industry. We simply cannot afford to let that happen. It has been a long time since the Commission adopted this proposal – 18 months to be precise. It would be an understatement to say that I am disappointed with the slow progress on this proposal so far. There have been delaying tactics, misinformation and, very often, misleading statements. It is a great pity that the Committee on Legal Affairs and the Internal Market was unable to work more quickly, in contrast to the much quicker response from the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy, whose members are the true experts in the European Parliament on public health and consumer protection. They at least clearly understood the importance and urgency of this proposal. Worldwide, almost 5 million people die every year from tobacco-related diseases. This is two and a half times the number of deaths from AIDS. Of those 5 million half a million are European – the equivalent of the population of Copenhagen. Advertising plays a major role in promoting tobacco use, especially amongst young people. The tobacco industry needs new recruits to replace those whose consumption of the deadly product has caused their early deaths. It is against this background that I invite you to look at the present proposal. This directive is important for the operation of the single market. Without it the single market for print media, radio and the Internet cannot be guaranteed on account of variations in national legislation on tobacco advertising across the Member States. The proposal is intended to replace the previous directive on tobacco advertising and sponsorship, annulled by the European Court of Justice two years ago."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg vil begynde med at sige, at jeg er glad for at være her i dag og præsentere Kommissionens forslag til et direktiv om reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse. Det tidligere direktiv forbød alle former for reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse. EF-Domstolen mente ikke, at der var retsgrundlag i traktaten for dette generelle forbud. Domstolens dom var imidlertid ikke kun negativ. Det var langt fra. Den bekræftede hjælpsomt, at et direktiv, der forbyder visse former for reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse kunne vedtages på grundlag af traktatens artikel 95. Det nye forslag følger derfor nøje retningslinjerne i EF-Domstolens dom. Logikken bag det aktuelle forslag er klar. Alle medlemsstater har vedtaget nationale love og bestemmelser for reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse. Det er ikke overraskende, at disse bestemmelser er meget forskellige fra medlemsstat til medlemsstat. Forskellene er ironisk nok blevet øget af ophævelsen af det tidligere direktiv. Dette giver anledning til øgede hindringer for den frie bevægelighed mellem medlemsstaterne for varer og tjenesteydelser, der danner grundlag for en sådan reklame og sponsorering. Vi bestræber os på at fjerne disse hindringer ved så vidt muligt at harmonisere bestemmelserne om reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse på baggrund af EF-Domstolens dom. Forslaget tager sigte på et generelt forbud mod tobaksreklame i pressen, som er et vigtigt medie for markedsføring af tobak og har stor virkning på tværs af grænserne. Forslaget indeholder også et forbud mod tobaksreklame på internettet. Reklame for tobaksvarer i radioen og tobaksfirmaers sponsorering af radioprogrammer vil også blive forbudt i lighed med tv-reklamer i henhold til "fjernsyn uden grænser"-direktivet. Endelig omhandler forslaget sponsorering, som forbydes i forbindelse med aktiviteter eller arrangementer med virkninger på tværs af grænserne. Generelt har forslaget en meget mere begrænset rækkevidde end det tidligere direktiv. Jeg ved, at mange parlamentsmedlemmer beklager dette, og jeg er forstående over for dette synspunkt. Jeg gør ingen hemmelighed af, at jeg ville have foretrukket at stille et forslag om et totalt forbud mod reklame for tobaksvarer. Den retlige ramme tillader os imidlertid ikke at gå så langt. Vi er nødt til at leve i virkelighedens verden. Vi må anerkende de retlige begrænsninger. Vores fælles anliggende skal være at sikre, at det nye direktiv kan og vil holde stillingen mod eventuelle fremtidige retslige indvendinger, og at fjerne markedsforvridningen ved at harmonisere de gældende nationale bestemmelser, idet man samtidig fremmer folkesundheden. Endelig vil jeg fremsætte en sidste tanke. Forslaget er meget omhyggeligt udformet. Enhver svækkelse af dets retslige stilling vil åbne døren for en trussel, som, hvis den lykkes, vil gå tobaksindustriens ærinde. Det har vi ganske enkelt ikke råd til at lade ske. Det er længe siden, at Kommissionen vedtog dette forslag - 18 måneder helt nøjagtigt. Det ville være en underdrivelse at sige, at jeg er skuffet over den langsomme udvikling i dette forslag indtil videre. Der har været anvendt taktik til at forsinke det, forkerte oplysninger og meget ofte vildledende udtalelser. Det er en skam, at Udvalget om Retlige Anliggender og Det Indre Marked ikke kunne arbejde hurtigere i modsætning til det meget hurtigere svar fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik, hvis medlemmer er de sande eksperter i Europa-Parlamentet i sundhedsanliggender og forbrugerbeskyttelse. De forstod i det mindste klart, at forslaget var vigtigt og hastede. Næsten 5 millioner dør hvert år på verdensplan af tobaksrelaterede sygdomme. Det er to en halv gange så mange, som der dør af aids. Ud af disse 5 millioner er en halv million europæere, hvilket svarer til indbyggertallet i København. Reklamer spiller en væsentlig rolle til fremme af anvendelsen af tobak, særlig blandt unge. Tobaksindustrien har brug for nye rekrutter til at erstatte dem, der er døde i en ung alder på grund af deres forbrug af det dødelige produkt. Det er på denne baggrund, at jeg beder Dem om at se på det aktuelle forslag. Dette direktiv er vigtigt for det indre markeds funktion. Uden forslaget kan det indre marked for trykte medier, radio og internettet ikke garanteres på grund af forskelle i medlemsstaternes nationale lovgivning om reklame for tobaksvarer. Forslaget skal erstatte det tidligere direktiv om reklame for tobaksvarer, som EF-Domstolen ophævede for to år siden."@da1
". Herr Präsident, zunächst einmal bereitet es mir große Freude, heute hier zu sein, um den Kommissionsvorschlag für eine Richtlinie über Werbung und Sponsoring zugunsten von Tabakerzeugnissen vorzustellen. Die vorherige Richtlinie sah ein Verbot aller Formen der Werbung und des Sponsoring zugunsten von Tabakerzeugnissen vor. Der Gerichtshof vertrat die Auffassung, dass es für dieses vollständige Verbot rechtlich im EG-Vertrag keine Grundlage gibt. Dennoch fiel die Entscheidung des Gerichtshofs nicht vollkommen negativ aus. Keineswegs! Er bestätigte vielmehr, dass eine Richtlinie über das Verbot gewisser Formen der Werbung und des Sponsorings auf Grundlage von Artikel 95 EG-Vertrag angenommen werden könne. Demzufolge hält sich der neue Vorschlag genau an die Vorgaben der Gerichtsentscheidung. Der vorliegende Vorschlag folgt einem klaren Grundsatz: alle Mitgliedstaaten haben nationale Rechtsvorschriften über die Werbung und das Sponsoring zugunsten von Tabakerzeugnissen erlassen. Es ist keine Überraschung, dass diese Rechtsvorschriften der einzelnen Mitgliedstaaten stark voneinander abweichen. Durch die Nichtigerklärung der bisherigen Richtlinie wurden diese Unterschiede, man könnte fast sagen ironischerweise, verstärkt. Dies kann dazu führen, dass zwischen den Mitgliedstaaten verstärkt Hemmnisse für den freien Verkehr jener Waren und Dienstleistungen aufgebaut werden, über die Werbung und Sponsoring erfolgen. Unser Ziel besteht darin, auf Grundlage der Gerichtsentscheidung diese Hemmnisse soweit wie möglich abzubauen, indem die Rechtsvorschriften für die Werbung zugunsten von Tabakerzeugnissen und das damit verbundene Sponsoring harmonisiert werden. Der Vorschlag sieht ein vollständiges Verbot von Tabakwerbung in der Presse vor. Die Presse ist ein wichtiges Medium für Tabakwerbung und verfügt über eine umfangreiche grenzüberschreitende Wirkung. Darüber hinaus beinhaltet der Vorschlag ein Verbot von Tabakwerbung im Internet. Das Verbot von Werbung für Tabakerzeugnisse im Hörfunk und von Sponsoring von Radiosendungen durch Tabakkonzerne würde ähnlich dem Verbot der Werbung im Fernsehen gemäß der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ erfolgen. Schließlich befasst sich der Vorschlag mit dem Sponsoring, und zwar seinem Verbot für Veranstaltungen oder Aktivitäten, die in irgendeiner Weise grenzüberschreitenden Charakter tragen. Alles in allem ist der Anwendungsbereich des Vorschlags viel eingeschränkter als der der bisherigen Richtlinie. Dies wird meines Wissens von vielen unter Ihnen, und auch von mir, bedauert. Ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich es vorgezogen hätte, einen Vorschlag für ein vollständiges Verbot der Werbung für Tabakerzeugnisse vorzulegen. Doch leider erlaubt es uns der Rechtsrahmen nicht, soweit zu gehen. Wir müssen uns nach der Realität richten und uns die rechtlichen Grenzen vor Augen führen. Gemeinsam müssen wir uns darum bemühen, dass diese neue Richtlinie in Zukunft einer möglichen gerichtlichen Prüfung standhalten kann und wird und die Marktverzerrungen durch die Harmonisierung der derzeitigen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften bei gleichzeitiger Förderung der Volksgesundheit abgebaut werden können. Lassen Sie mich eine letzte Anmerkung machen. Dieser Vorschlag wurde sorgfältig erarbeitet. Durch eine Schwächung seiner Rechtsposition könnte er in Frage gestellt werden, womit wir, falls er abgelehnt wird, der Tabakindustrie in die Hände spielen würden. Dies können wir uns einfach nicht erlauben. Die Kommission hat diesen Vorschlag vor langer Zeit – vor 18 Monaten, um genau zu sein – verabschiedet. Es wäre untertrieben zu sagen, dass ich angesichts der geringen Fortschritte im Zusammenhang mit diesem Vorschlag enttäuscht bin. So kam es zu Verzögerungstaktik, Fehlinformationen sowie besonders häufig zu irreführenden Erklärungen. Zu meinem großen Bedauern konnte der Ausschuss für Recht und Binnenmarkt keine schnellere Arbeit leisten, ganz im Gegensatz zum Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherpolitik, dessen Mitglieder die wirklichen Fachleute im Europäischen Parlament in Fragen der Volksgesundheit und des Verbraucherschutzes sind. Immerhin waren sie sich der Bedeutung und der Dringlichkeit dieses Vorschlags bewusst. Weltweit sterben jährlich etwa fünf Millionen Menschen an Krankheiten, die mit dem Konsum von Tabak in Verbindung stehen. Dies kommt der zweieinhalbfachen Zahl der AIDS-Toten gleich. Eine halbe Million dieser fünf Millionen Menschen sind Europäer, was ungefähr der Bevölkerung Kopenhagens entspricht. Werbung spielt, insbesondere bei jungen Menschen, eine wichtige Rolle bei der Förderung des Tabakkonsums. Die Tabakindustrie benötigt neue Kunden, um diejenigen zu ersetzen, die durch den Konsum des tödlichen Erzeugnisses früh sterben mussten. Vor dem Hintergrund dieser Anmerkungen fordere ich Sie daher auf, sich mit dem vorliegenden Vorschlag zu beschäftigen. Diese Richtlinie ist für das Funktionieren des Binnenmarktes von grundlegender Bedeutung, da ohne sie ein Binnenmarkt für Printmedien, Rundfunk und Internet aufgrund der unterschiedlichen Rechtsvorschriften zur Tabakwerbung in den einzelnen Mitgliedstaaten nicht aufrechterhalten werden könnte. Mit dem Vorschlag soll die durch den Gerichtshof vor zwei Jahren für ungültig erklärte bisherige Richtlinie über Werbung und Sponsoring zugunsten von Tabakerzeugnissen ersetzt werden."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να παρουσιάσω την πρόταση της Επιτροπής για μια οδηγία για τη διαφήμιση και τη χορηγία υπέρ των προϊόντων καπνού. Η προηγούμενη οδηγία περιελάμβανε απαγόρευση όλων των μορφών διαφήμισης και χορηγίας υπέρ των προϊόντων καπνού. Το Δικαστήριο θεώρησε ότι αυτή η καθολική απαγόρευση δεν είχε τη νομική υποστήριξη της Συνθήκης. Πάντως, το Δικαστήριο δεν ήταν εντελώς αρνητικό στην απόφασή του. Το αντίθετο. Επιβεβαίωσε, βοηθώντας μας, ότι μια οδηγία η οποία απαγορεύει ορισμένες μορφές διαφήμισης και χορηγίας θα μπορούσε να εγκριθεί με βάση το Άρθρο 95 της Συνθήκης. Συνεπώς, η νέα πρόταση ακολουθεί στενά τις κατευθυντήριες γραμμές της απόφασης του Δικαστηρίου. Η λογική πίσω από την παρούσα πρόταση είναι ξεκάθαρη: όλα τα κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει εθνικούς κανόνες για να ρυθμίζουν τη διαφήμιση και τη χορηγία υπέρ των προϊόντων καπνού. Οι κανόνες αυτοί, όπως ήταν αναμενόμενο, παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Αποτελεί ίσως ειρωνεία, αλλά η ακύρωση της προηγούμενης οδηγίας ενέτεινε την απόκλιση αυτή. Έτσι, υψώνονται μεγαλύτεροι φραγμοί στην ελεύθερη μεταξύ των κρατών μελών διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών που λειτουργούν υποστηρικτικά για αυτού του είδους τη διαφήμιση και χορηγία. Στόχος μας είναι η εξάλειψη αυτών των φραγμών με την εναρμόνιση των κανόνων που σχετίζονται με τη διαφήμιση των προϊόντων καπνού και τη σχετική χορηγία στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό υπό το φως της απόφασης του Δικαστηρίου. Η πρόταση προβλέπει καθολική απαγόρευση της διαφήμισης του καπνού στον Τύπο. Αυτή αποτελεί σημαντικό όχημα της προώθησης του καπνού, το οποίο έχει σημαντικές διασυνοριακές επιδράσεις. Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης απαγόρευση της διαφήμισης του καπνού στο Διαδίκτυο. Η διαφήμιση των προϊόντων καπνού μέσω του ραδιοφώνου και η χορηγία ραδιοφωνικών εκπομπών από εταιρείες καπνού θα απαγορευθεί επίσης με τον ίδιο τρόπο που απαγορεύθηκε η τηλεοπτική διαφήμιση με την οδηγία της τηλεόρασης χωρίς σύνορα. Τέλος, η πρόταση ασχολείται με τη χορηγία – απαγορεύοντάς την για εκδηλώσεις και ενέργειες με διασυνοριακές επιδράσεις. Συνολικά, η πρόταση έχει πιο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής από την προηγούμενη οδηγία. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς λυπάστε για αυτό και συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Δεν κρύβω το γεγονός ότι θα προτιμούσα να παρουσιάσω μια πρόταση για καθολική απαγόρευση της διαφήμισης των προϊόντων καπνού. Αλλά, δυστυχώς, το νομικό πλαίσιο δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε τόσο. Πρέπει να ζούμε στην πραγματικότητα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τους νομικούς περιορισμούς. Η κοινή μας μέριμνα πρέπει να είναι η διασφάλιση ότι η νέα αυτή οδηγία μπορεί και θα αντέξει σε κάθε πιθανή μελλοντική δικαστική πρόκληση, καθώς και η εξάλειψη της στρέβλωσης της αγοράς με την εναρμόνιση των υπαρχόντων εθνικών κανόνων, ενώ την ίδια στιγμή θα προωθούμε τη δημόσια υγεία. Μια τελευταία προς το παρόν σκέψη. Η πρόταση αυτή έχει δομηθεί με μεγάλη προσοχή. Κάθε αποδυνάμωση της νομικής της θέσης θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα στην αμφισβήτηση η οποία, αν πετύχει, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί άμεσα από τη βιομηχανία καπνού. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ενέκρινε η Επιτροπή αυτή την πρόταση – 18 μήνες για την ακρίβεια. Θα ήταν λίγο αν έλεγα πως έχω απογοητευθεί από την αργή πρόοδο αυτής της πρότασης μέχρι τώρα. Έχουν υπάρξει τακτικές καθυστέρησης, έλλειψη πληροφόρησης και, πολύ συχνά, παραπλανητικές δηλώσεις. Είναι πολύ κρίμα που η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς δεν μπόρεσε να εργαστεί ταχύτερα, σε αντίθεση με την πολύ ταχύτερη αντίδραση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών, τα μέλη της οποίας είναι οι πραγματικοί εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα θέματα δημόσιας υγείας και προστασίας των καταναλωτών. Αυτοί τουλάχιστον κατάλαβαν τη σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα της πρότασης. Παγκοσμίως, σχεδόν 5 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που σχετίζονται με τα προϊόντα καπνού. Δυόμισι φορές περισσότεροι θάνατοι από ό,τι από το AIDS. Από αυτά τα 5 εκατομμύρια, οι πεντακόσιες χιλιάδες είναι Ευρωπαίοι – όσοι και οι κάτοικοι της Κοπεγχάγης. Η διαφήμιση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της χρήσης του καπνού, ιδιαίτερα στους νέους. Η βιομηχανία καπνού χρειάζεται νέα μέλη για να αντικαταστήσουν εκείνους που η κατανάλωση του θανατηφόρου προϊόντος προκάλεσε τον εσπευσμένο τους θάνατο. Σας καλώ να εξετάσετε την παρούσα πρόταση με βάση αυτά τα δεδομένα. Η οδηγία αυτή είναι σημαντική για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Χωρίς αυτή δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ενιαία αγορά των εντύπων, του ραδιοφώνου και του Διαδικτύου λόγω των διαφοροποιήσεων στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών που αφορά τη διαφήμιση του καπνού. Η πρόταση σκοπεύει να αντικαταστήσει την προηγούμενη οδηγία για τη διαφήμιση και χορηγία υπέρ των προϊόντων καπνού, την οποία ακύρωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πριν από δύο χρόνια."@el8
". Señor Presidente, quisiera empezar diciendo que me complace estar hoy aquí para presentar la propuesta de la Comisión de una Directiva sobre publicidad y patrocinio de los productos del tabaco. La anterior Directiva incluía la prohibición de todas las formas de publicidad y patrocinio del tabaco. El Tribunal consideró que esta prohibición general no tiene base legal en el Tratado. Sin embargo, el Tribunal no fue del todo negativo en su fallo. Ni mucho menos. Tuvo a bien confirmar que una Directiva que prohibiera determinadas formas de publicidad y patrocinio podría adoptarse sobre la base del artículo 95 del Tratado. Por ello, la nueva propuesta sigue muy de cerca las directrices mencionadas en el fallo del Tribunal. La lógica subyacente a la presente propuesta es clara: todos los Estados miembros han aprobado normas nacionales para regular la publicidad y el patrocinio de productos del tabaco. Esta normativa, evidentemente, varía considerablemente entre los Estados miembros. Irónicamente, esta divergencia se ha visto exacerbada por la anulación de la Directiva anterior. Ello ha hecho surgir mayores obstáculos a la libre circulación entre Estados miembros de productos y servicios que sirven de apoyo a este tipo de publicidad y de patrocinio. Pretendemos eliminar estos obstáculos armonizando las reglas relacionadas con la publicidad de los productos del tabaco y el patrocino relacionado con ellos en la medida de lo posible a la luz del fallo del Tribunal. La propuesta prevé una prohibición general de la publicidad del tabaco en la prensa. Este es un vector importante para la promoción del tabaco, y tiene fuertes implicaciones transfronterizas. La propuesta incluye asimismo una prohibición de la publicidad del tabaco en Internet. La publicidad de los productos del tabaco a través de la radio y el patrocinio de programas de radio por parte de compañías tabacaleras también se prohibirá del mismo modo que la publicidad en televisión en la Directiva «Televisión sin fronteras». Por último, la propuesta trata del patrocinio, prohibiéndolo en los acontecimientos o actividades con implicaciones transfronterizas. En conjunto, la propuesta tiene un alcance mucho más limitado que la Directiva anterior. Sé que muchos de ustedes lo lamentan y comprendo este punto de vista. No oculto que habría preferido presentar una propuesta de prohibición más completa de la publicidad de los productos del tabaco. Pero, por desgracia, el ordenamiento jurídico no nos permite ir tan lejos. Hemos de vivir en el mundo real. Hemos de reconocer las limitaciones jurídicas. Nuestra preocupación común ha de ser asegurar que esta nueva Directiva pueda mantenerse y se mantenga firme contra cualquier posible futura recusación del Tribunal y elimine la distorsión del mercado armonizando las actuales reglas nacionales, y promoviendo al mismo tiempo la salud pública. Y ahora, una reflexión final. Esta propuesta se ha elaborado con sumo cuidado. Cualquier menoscabo de su situación jurídica abriría la puerta a una recusación que, si tuviera éxito, haría el juego a la industria tabacalera. Sencillamente no podemos permitirnos que ello suceda. Ha pasado mucho tiempo desde que la Comisión aprobó esta propuesta: 18 meses, para ser exactos. Sería un eufemismo decir que estoy decepcionado con lo poco que se ha avanzado hasta ahora con esta propuesta. Ha habido tácticas dilatorias, información incorrecta y, muy a menudo, declaraciones engañosas. Es muy lamentable que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior no haya podido trabajar más rápido, a diferencia de la respuesta mucho más diligente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, cuyos miembros son los verdaderos expertos en el Parlamento Europeo sobre salud pública y protección del consumidor. Por lo menos, ellos comprendieron claramente la importancia y la urgencia de esta propuesta. En todo el mundo, casi 5 millones de personas mueren cada año a causa de enfermedades relacionadas con el tabaco. Son dos veces y media más muertes que la causadas por el SIDA. De estos 5 millones, medio millón son europeos, el equivalente a la población de Copenhague. La publicidad desempeña un papel importante en la promoción del uso del tabaco, sobre todo entre los jóvenes. La industria tabacalera necesita nuevos reclutas para sustituir a aquellos que han muerto prematuramente a causa del consumo de este producto mortal. Les pido que examinen la presente propuesta sobre este trasfondo . Esta Directiva es importante para el funcionamiento del mercado único. Sin ella, no puede garantizarse el mercado único para los medios de comunicación impresos, la radio e Internet, debido a las variaciones en la legislación nacional en materia de publicidad del tabaco en los Estados miembros. La propuesta pretende sustituir a la anterior Directiva sobre publicidad y patrocinio de los productos del tabaco, anulada por el Tribunal de Justicia Europeo hace dos años."@es12
". Arvoisa puhemies, haluan aloittaa puheenvuoroni toteamalla, että olen iloinen voidessani esitellä tänään täällä parlamentissa komission ehdotuksen direktiiviksi tupakkatuotteiden mainonnasta ja sponsoroinnista. Entisessä direktiivissä kiellettiin kaikki tupakkatuotteiden mainonnan ja sponsoroinnin muodot. Tuomioistuin katsoi, ettei tällä yleisellä kiellolla ollut oikeusperustaa EY:n perustamissopimuksessa. Tuomioistuin ei kuitenkaan ollut täysin kielteinen tuomiossaan, kaikkea muuta. Se vahvisti avuliaasti, että EY:n perustamissopimuksen 95 artikla sallisi sellaisen direktiivin antamisen, jolla kielletään tiettyjä tupakkatuotteiden mainonnan ja niiden hyväksi tapahtuvan sponsoroinnin muotoja. Uusi direktiiviehdotus noudattaa täten erittäin tarkasti tuomioistuimen tuomiossa asetettuja puitteita. Käsiteltävänä olevan direktiiviehdotuksen taustalla oleva logiikka on selvä. Kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet kansallisia sääntöjä säännelläkseen tupakkatuotteiden mainontaa ja sponsorointia. Nämä säännökset vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltioiden välillä, mikä ei ole yllättävää. Entisen direktiivin kumoaminen on, ehkä ironista kyllä, pahentanut tätä kirjavuutta. Jäsenvaltioiden lainsäädännön eroavaisuudet aiheuttavat lisäesteitä sellaisten tuotteiden ja palveluiden vapaalle liikkuvuudelle, joilla tuetaan kyseisenlaista mainontaa ja sponsorointia. Me pyrimme poistamaan nämä esteet yhdenmukaistamalla tupakkatuotteiden mainontaa ja niiden hyväksi tapahtuvaa sponsorointia koskevia sääntöjä siinä laajuudessa kuin tuomioistuimen tuomio sen mahdollistaa. Ehdotuksessa kaavaillaan tupakkamainonnan yleistä kieltämistä lehdistössä. Tällä lehtimainonnalla on tärkeä merkitys tupakoinnin edistämisessä ja merkittäviä rajatylittäviä vaikutuksia. Ehdotukseen sisältyy myös Internetissä tapahtuvan tupakkamainonnan kieltäminen. Tupakkatuotteiden mainonta radiossa ja tupakkayhtiöiden harjoittama radio-ohjelmien sponsorointi kiellettäisiin myös samaan tapaan kuin tupakkatuotteiden televisiomainonta televisio ilman rajoja -direktiivissä. Ehdotuksessa käsitellään lisäksi sponsorointia, ja siinä kielletään tupakkatuotteiden sponsorointi sellaisissa tapahtumissa tai toiminnoissa, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia. Kaiken kaikkiaan ehdotuksen soveltamisala on paljon suppeampi kuin entisen direktiivin. Tiedän monien teistä olevan tästä pahoillaan, ja ymmärrän tämän näkemyksen. En salaile sitä, että olisin mieluummin esitellyt ehdotuksen, jossa tupakkatuotteiden mainonta kielletään kokonaan. Lainsäädäntö ei kuitenkaan valitettavasti salli meidän mennä niin pitkälle. Meidän on elettävä todellisessa maailmassa ja tunnustettava oikeudelliset rajoitukset. Meidän on pyrittävä yhdessä varmistamaan, että uusi direktiivi voi kestää ja kestää tulevaisuudessa kaikki mahdolliset tulevat kanteet tuomioistuimessa. Meidän on lisäksi eliminoitava kilpailun vääristyminen yhdenmukaistamalla nykyisiä kansallisia sääntöjä ja edistettävä samaan aikaan kansanterveyttä. Viimeinen huomio tällä erää. Direktiiviehdotus on rakennettu erittäin huolellisesti. Sen oikeusaseman kaikenlainen heikentäminen mahdollistaisi kanteen nostamisen tuomioistuimessa, mikä hyödyttäisi onnistuessaan suoraan tupakkateollisuutta. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa siihen. Ehdotuksen hyväksymisestä komissiossa on kulunut pitkä aika, tarkasti ottaen 18 kuukautta. Olisi liian lievästi sanottu, että olen pettynyt ehdotuksen hitaaseen edistymiseen toistaiseksi. Ehdotuksen käsittelyn yhteydessä on käytetty viivytystaktiikkaa, annettu vääriä tietoja ja esitetty erittäin usein harhaanjohtavia lausuntoja. On erittäin valitettavaa, ettei oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta kyennyt käsittelemään ehdotusta nopeammin, toisin kuin ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta, joka reagoi ehdotukseen paljon nopeammin ja jonka jäsenet ovat todellisia kansanterveyden ja kuluttajansuojan asiantuntijoita Euroopan parlamentissa. He ainakin ymmärsivät täysin ehdotuksen tärkeyden ja kiireellisyyden. Maailmanlaajuisesti lähes viisi miljoonaa ihmistä kuolee joka vuosi tupakoinnista aiheutuviin sairauksiin. Tämä on kaksi ja puoli kertaa suurempi kuin Aidsiin kuolleiden määrä. Näistä viidestä miljoonasta puoli miljoonaa on eurooppalaisia, mikä vastaa Kööpenhaminan asukaslukua. Mainonnalla on erittäin merkittävä rooli erityisesti nuorten tupakoinnin edistämisessä. Tupakkateollisuus tarvitsee uusia käyttäjiä korvatakseen ne, joille tämän tappavan tuotteen käyttö on aiheuttanut ennenaikaisen kuoleman. Pyydän teitä tarkastelemaan käsiteltävänä olevaa ehdotusta tätä taustaa vasten. Direktiivi on tärkeä sisämarkkinoiden toiminnan kannalta. Ilman sitä ei voida taata painetun media, radion ja Internetin sisämarkkinoita, koska tupakkamainontaa koskeva kansallinen lainsäädäntö vaihtelee eri jäsenvaltioissa. Ehdotus on tarkoitettu korvaamaan entinen tupakkatuotteiden mainontaa ja sponsorointia koskeva direktiivi, jonka Euroopan yhteisöjen tuomioistuin kumosi kaksi vuotta sitten."@fi5
". Monsieur le Président, je souhaite commencer par dire que je me félicite d'être présent ici aujourd'hui afin de présenter la proposition de la Commission concernant une directive relative à la publicité et au parrainage en faveur des produits du tabacs. La directive précédente comprenait une interdiction de tous les types de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac. La Cour a jugé que cette interdiction générale contrevenait juridiquement au Traité. Toutefois, la décision de la Cour n'était pas complètement négative. Loin s'en faut. Elle a eu l'obligeance de confirmer qu'une directive qui interdit certains types de publicité et de parrainage pouvait être adoptée sur la base de l'article 95 du Traité. Par conséquent, la nouvelle proposition suit de très près les lignes directrices tracées par la décision de la Cour. La logique qui sous-tend cette proposition-ci est claire : tous les États membres ont adopté des lois nationales afin de réglementer la publicité et le parrainage en faveur des produits du tabac. Ces règlements, comme nous nous y attendions, varient considérablement entre États membres. Cette divergence a été exacerbée, voilà qui ne manque pas d'ironie me direz-vous, par l'annulation de la directive antérieure. Ceci a permis l'émergence, entre les États membres, de barrières croissantes à la liberté de circulation de produits et de services qui servent à soutenir cette publicité et ce parrainage. Notre objectif est d'éliminer ces barrières en harmonisant le plus possible, étant donné la décision de la Cour, les règles en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac. La proposition prévoit une interdiction générale de la publicité sur le tabac dans la presse. Il s'agit là d'un vecteur important pour la promotion du tabac ayant en outre de fortes implications transfrontalières. La proposition prévoit également une interdiction de la publicité du tabac sur l'internet. La publicité en faveur des produits du tabac par le biais de la radio ainsi que le parrainage de programmes radiodiffusés par les compagnies de tabac seraient également interdits pour les mêmes raisons que celles invoquées pour la publicité de la télévision conformément à la directive relative à la télévision sans frontières. Enfin, la proposition aborde le parrainage - en l'interdisant pour les événements ou les activités qui ont des implications transfrontalières. Dans son ensemble, cette proposition a une portée bien plus limitée que la directive précédente. Je sais que nombre d'entre vous le regrettent et je partage votre avis. Il n'est un secret pour personne que j'aurais préféré vous présenter une proposition d'interdiction complète de la publicité sur les produits du tabac. Néanmoins, le cadre juridique ne nous permet malheureusement pas d'aller aussi loin. Nous devons rester réalistes et reconnaître les contraintes juridiques auxquelles nous sommes soumis. Notre préoccupation commune doit être de nous assurer que cette nouvelle directive peut et va tenir bon contre toute récusation possible à venir intentée devant la Cour, et qu'elle éliminera les distorsions de marché en harmonisant les lois nationales en vigueur tout en faisant la promotion de la santé publique. Voici à présent une dernière remarque. Cette proposition a été formulée avec le plus grand soin. Tout affaiblissement de sa situation juridique ouvrirait la voie à une récusation qui, en cas de succès, ferait directement le jeu de l'industrie du tabac. Nous ne pouvons simplement pas nous permettre que cela se produise. La Commission a adopté cette proposition il y a longtemps - 18 mois pour être précis. Ce serait un euphémisme de dire que je suis déçu des lents progrès accomplis jusqu'à présent à cet égard. Moyens dilatoires, désinformation et, très souvent, déclarations mensongères ont été employés. Il est très regrettable que la commission juridique et du marché intérieur n'ait pas été en mesure de travailler plus rapidement, contrairement à la réponse bien plus rapide de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs, dont les membres sont de véritables experts de la santé publique et de la protection des consommateurs au sein du Parlement européen. Ils ont, à tout le moins, clairement compris l'importance et l'urgence de cette proposition. De par le monde, presque 5 millions de personnes meurent tous les ans de maladies liées au tabac. C'est deux fois et demi le nombre de morts dus au sida. Sur ces 5 millions, un demi-million sont des citoyens européens - l'équivalent du nombre d'habitants de Copenhague. La publicité joue un rôle majeur dans la promotion de la consommation de tabac, en particulier parmi les jeunes. L'industrie du tabac a besoin de nouvelles recrues afin de remplacer ceux dont la consommation de ces produits mortels a causé la mort prématurée. Dans ce contexte, je vous invite à vous pencher sur cette proposition. Cette directive est importante pour le fonctionnement du marché intérieur. Sans elle, le marché intérieur de la presse, de la radio ainsi que de l'internet ne peut être garanti en raison des différences dans les législations nationales en matière de publicité du tabac dans les États membres. Cette proposition vise à remplacer la précédente directive relative à la publicité et au parrainage en faveur des produits du tabac annulée par la Cour de justice européenne deux ans auparavant."@fr6
". Signor Presidente, innanzitutto vorrei dire che oggi sono lieto di presentare la proposta di direttiva della Commissione sulla pubblicità e sulla sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco. La direttiva precedente proibiva tutte le forme di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco. La Corte ha stabilito che tale divieto di carattere generale non trovava giustificazione giuridica nel Trattato. Tuttavia, la sentenza della Corte non era del tutto negativa, anzi. Ha infatti confermato che può essere adottata una direttiva che vieta determinate forme di pubblicità e di sponsorizzazione sulla base dell’articolo 95 del Trattato. La nuova proposta pertanto segue molto da vicino gli orientamenti indicati nella sentenza della Corte. La logica sottesa alla proposta è chiara: tutti gli Stati membri hanno adottato norme nazionali per regolamentare la pubblicità e la sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco. Tali normative ovviamente variano in maniera significativa da uno Stato all’altro ed ironicamente tale divergenza è stata, per così dire, esacerbata dall’annullamento della direttiva precedente. In questo modo, si sono venute a creare sempre più barriere tra gli Stati membri in relazione alla libera circolazione di prodotti e di servizi, che fungono da sostegno per tale tipo di pubblicità e di sponsorizzazione. Il nostro obiettivo è quello di eliminare tali barriere, armonizzando le norme relative alla pubblicità dei prodotti del tabacco e alla connessa sponsorizzazione entro i limiti fissati dalla sentenza della Corte. La proposta prevede un divieto di carattere generale sulla pubblicità del tabacco a mezzo stampa, un vettore importante di promozione del tabacco, che ha forti implicazioni transnazionali. La proposta prevede inoltre un divieto della pubblicità del tabacco su . Saranno poi vietate la pubblicità dei prodotti del tabacco per radio e la sponsorizzazione di programmi radiofonici da parte di società del tabacco, nonché la pubblicità televisiva ai sensi della direttiva sulla televisione senza frontiere. Infine, la proposta verte sulla sponsorizzazione, ovvero prevede il divieto di finanziare eventi o attività aventi implicazioni transnazionali. Nel complesso la proposta ha un campo d’azione molto più limitato rispetto alla direttiva precedente. So che molti di voi deplorano questo fatto ed io condivido tale opinione. Non nascondo che avrei preferito presentare una proposta che prevedesse un divieto assoluto della pubblicità dei prodotti del tabacco. Purtroppo, però, il quadro giuridico non ci consente di arrivare a tanto. Dobbiamo riconoscere la realtà dei fatti e rispettare i limiti giuridici. La nostra preoccupazione comune deve tendere a garantire che questa nuova direttiva possa superare ogni possibile procedimento giudiziario e possa altresì eliminare le distorsioni del mercato attraverso l’armonizzazione delle norme nazionali in vigore, promuovendo al contempo la sanità pubblica. Desidero aggiungere un ultimo commento. La proposta è stata preparata molto attentamente. Ogni eventuale indebolimento della sua posizione giuridica aprirebbe la via a dispute il cui esito potrebbe favorire direttamente l’industria del tabacco, e non possiamo permettere che ciò accada. La Commissione ha approvato la proposta molto tempo fa, un anno e mezzo fa, per essere precisi. E’ riduttivo dire che sono deluso per la lentezza con cui si è proceduto con questa proposta. Si è fatto ricorso a tattiche dilatorie, sono state diffuse informazioni errate e molto spesso anche dichiarazioni fuorvianti. E’ veramente un peccato che la commissione giuridica e per il mercato interno non sia riuscita a lavorare più speditamente, mentre la commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha risposto in tempi molto più rapidi; i membri di tale commissione sono dei veri esperti di sanità pubblica e di tutela dei consumatori all’interno del Parlamento europeo e hanno compreso l’importanza e l’urgenza di tale proposta. A livello mondiale muoiono quasi 5 milioni di persone all’anno per malattie connesse al fumo, due volte e mezzo il numero di morti per AIDS. Di questi 5 milioni, mezzo milione sono europei, l’equivalente della popolazione di Copenaghen. La pubblicità svolge un ruolo estremamente importante nella promozione del tabacco, soprattutto tra i giovani. L’industria del tabacco ha bisogno di nuove reclute per rimpiazzare coloro che sono prematuramente scomparsi a causa del consumo di questo prodotto letale. Con queste premesse, vi invito ad esaminare la proposta. La direttiva è importante per il funzionamento del mercato unico. Senza tale normativa non può essere garantito il mercato unico per la stampa, la radio ed a causa delle differenze nelle legislazioni nazionali sulla pubblicità in materia di tabacco nei vari Stati membri. La proposta è tesa a sostituire la direttiva precedente sulla pubblicità e sulla sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco, che è stata annullata due anni fa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee."@it9
". – Mr President, I wish to begin by saying that I am pleased to be here today to present the Commission's proposal for a directive on tobacco advertising and sponsorship. The previous directive included a ban on all forms of tobacco advertising and sponsorship. The Court considered that this general ban did not have the legal support of the Treaty. However, the Court was not entirely negative in its ruling. Far from it. It helpfully confirmed that a directive prohibiting certain forms of advertising and sponsorship could be adopted on the basis of Article 95 of the Treaty. The new proposal therefore follows very closely the guidelines set out in the Court's ruling. The logic behind the present proposal is clear: all Member States have adopted national rules to regulate the advertising and sponsorship of tobacco products. These regulations, unsurprisingly, vary considerably between Member States. This divergence has, ironically you might say, been exacerbated by the annulment of the previous directive. This gives rise to increasing barriers to the free movement between Member States of products and services that serve as support for such advertising and sponsorship. We aim to eliminate these barriers by harmonising the rules relating to the advertising of tobacco products and related sponsorship to the extent possible in the light of the Court’s ruling. The proposal foresees a general ban on tobacco advertising in the press. This is an important vector for tobacco promotion, and one that has strong cross-border implications. The proposal also includes a ban on tobacco advertising on the Internet. Advertising of tobacco products via radio and the sponsorship of radio programmes by tobacco companies would also be banned on the same lines as television advertising under the television without frontiers directive. Finally, the proposal deals with sponsorship – banning this for events or activities with cross-border implications. Overall, the proposal has a much more limited scope than the previous directive. I know that many of you regret this and I sympathise with this view. I make no secret of the fact that I would have preferred to present a proposal for a complete ban on advertising for tobacco products. But, unfortunately, the legal framework does not allow us to go that far. We have to live in the real world. We have to recognise the legal constraints. Our common concern must be to ensure that this new directive can and will stand its ground against any possible future court challenge and to eliminate the market distortion by harmonising current national rules, whilst at the same time promoting public health. A final thought for now. This proposal has been very carefully constructed. Any weakening of its legal position would open the door to challenge which, if successful, would play directly into the hands of the tobacco industry. We simply cannot afford to let that happen. It has been a long time since the Commission adopted this proposal – 18 months to be precise. It would be an understatement to say that I am disappointed with the slow progress on this proposal so far. There have been delaying tactics, misinformation and, very often, misleading statements. It is a great pity that the Committee on Legal Affairs and the Internal Market was unable to work more quickly, in contrast to the much quicker response from the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy, whose members are the true experts in the European Parliament on public health and consumer protection. They at least clearly understood the importance and urgency of this proposal. Worldwide, almost 5 million people die every year from tobacco-related diseases. This is two and a half times the number of deaths from AIDS. Of those 5 million half a million are European – the equivalent of the population of Copenhagen. Advertising plays a major role in promoting tobacco use, especially amongst young people. The tobacco industry needs new recruits to replace those whose consumption of the deadly product has caused their early deaths. It is against this background that I invite you to look at the present proposal. This directive is important for the operation of the single market. Without it the single market for print media, radio and the Internet cannot be guaranteed on account of variations in national legislation on tobacco advertising across the Member States. The proposal is intended to replace the previous directive on tobacco advertising and sponsorship, annulled by the European Court of Justice two years ago."@lv10
". Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen ben ik blij hier vandaag te zijn om het voorstel van de Commissie voor een richtlijn betreffende reclame en sponsoring voor tabaksproducten te presenteren. De vorige richtlijn bevatte een verbod op alle vormen van reclame en sponsoring voor tabaksproducten. Het Hof van Justitie oordeelde dat het Verdrag geen rechtsgrondslag bood voor dit algehele verbod. Het arrest van het Hof was echter niet uitsluitend negatief. Verre van dat. Het Hof was zo behulpzaam erop te wijzen dat op basis van artikel 95 van het Verdrag een richtlijn kan worden vastgesteld die bepaalde vormen van reclame en sponsoring verbiedt . Daarom volgt het nieuwe voorstel de richtlijnen van het arrest van het Hof van Justitie nauwgezet. De logica achter het huidige voorstel is duidelijk: alle lidstaten hebben nationale regels vastgesteld om de reclame en sponsoring voor tabaksproducten te reglementeren. Het is niet zo vreemd dat deze regels tussen de lidstaten onderling ver uiteenlopen. Deze verschillen zijn ironisch genoeg nog versterkt door de nietigverklaring van de vorige richtlijn. Hierdoor nemen de belemmeringen toe voor het vrije verkeer tussen de lidstaten van producten of diensten die als drager voor dergelijke reclame en sponsoring dienen. We willen deze belemmeringen wegnemen door de regels betreffende de reclame voor tabaksproducten en de sponsoring op dat gebied te harmoniseren binnen de ruimte die het arrest van het Hof daartoe biedt. Het voorstel voorziet in een algeheel verbod op reclame voor tabak in de pers. De pers is een belangrijk voertuig voor de promotie van tabak en een die sterk grensoverschrijdende effecten heeft. Het voorstel bevat ook een verbod op tabaksreclame op internet. Reclame voor tabaksproducten via de radio en de sponsoring van radioprogramma’s door tabaksfabrikanten zouden op dezelfde wijze verboden worden als televisiereclame op grond van de televisie-zonder-grenzen-richtlijn. Tot slot heeft het voorstel ook betrekking op sponsoring - deze wordt verboden voor evenementen of activiteiten met grensoverschrijdende effecten. Over het geheel genomen is de werkingssfeer van de richtlijn veel beperkter dan die van de vorige richtlijn. Ik weet dat velen van u dat betreuren en daar heb ik begrip voor. Ik maak er geen geheim van dat ik liever een voorstel had gepresenteerd voor een algeheel verbod op reclame voor tabaksproducten. Maar helaas staat het rechtskader ons niet toe zover te gaan. We moeten reëel zijn. We moeten oog hebben voor de juridische beperkingen. Het moet onze gemeenschappelijke taak zijn ervoor te zorgen dat de rechtsgeldigheid van deze nieuwe richtlijn buiten kijf staat, alsmede de marktverstoring weg te nemen door de huidige nationale regels te harmoniseren terwijl we tegelijkertijd de volksgezondheid bevorderen. Ik wil nog één ding naar voren brengen. Dit voorstel is zeer zorgvuldig samengesteld. Als we de rechtsgeldigheid ook maar enigszins afzwakken, scheppen we de mogelijkheid dat de richtlijn voor de rechter wordt aangevochten en spelen we, indien dit met succes gebeurt, de tabaksindustrie in de kaart. Dat mogen we gewoonweg niet laten gebeuren. Het is al een hele tijd geleden dat dit voorstel door de Commissie is vastgesteld - 18 maanden om precies te zijn. Het zou zwak uitgedrukt zijn als ik zei dat ik teleurgesteld was over de trage voortgang die tot nu toe is geboekt in verband met dit voorstel. Er zijn vertragende tactieken toegepast, er is verkeerde informatie verschaft en er zijn heel veel misleidende dingen gezegd. Het is heel jammer dat de Commissie juridische zaken en interne markt niet sneller heeft kunnen werken, in tegenstelling tot de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid, waarvan de leden de ware deskundigen van het Europees Parlement zijn op het gebied van volksgezondheid en consumentenbescherming. Zij hebben het belang en het spoedeisende karakter van dit voorstel in ieder geval duidelijk begrepen. Wereldwijd sterven er elk jaar bijna vijf miljoen mensen ten gevolge van aan tabak gerelateerde ziekten. Dat is tweeënhalf keer zoveel als aan aids. Van die vijf miljoen is een half miljoen Europees - dat is gelijk aan het aantal inwoners van Kopenhagen. Reclame speelt een grote rol bij de promotie van tabaksproducten, vooral onder jongeren. De tabaksindustrie heeft nieuwe gebruikers nodig om degenen die door het gebruik van de dodelijke producten vroegtijdig zijn gestorven, te vervangen. Met dit in het achterhoofd nodig ik u uit het huidige voorstel te bekijken. Deze richtlijn is belangrijk voor de werking van de interne markt. Zonder deze richtlijn kan de interne markt voor de gedrukte media, radio en internet niet worden gegarandeerd vanwege de verschillen in nationale wetgeving inzake reclame voor tabaksproducten tussen de afzonderlijke lidstaten. Het voorstel is bedoeld ter vervanging van de vorige richtlijn betreffende reclame en sponsoring voor tabaksproducten, die twee jaar geleden door het Europese Hof van Justitie nietig is verklaard."@nl2
"Senhor Presidente, gostaria de começar por manifestar o meu agrado por estar presente aqui hoje para apresentar a proposta da Comissão relativa a uma directiva em matéria de publicidade e patrocínio aos produtos do tabaco. A directiva anterior previa a proibição de todas as formas de publicidade e patrocínio ao tabaco. O Tribunal considerou não haver no Tratado fundamento jurídico para essa proibição geral. No entanto, o acórdão do Tribunal não foi inteiramente negativo. Longe disso. Confirmou, construtivamente, que seria possível adoptar uma directiva proibindo determinadas formas de publicidade e patrocínio ao tabaco com base no artigo 95º do Tratado. Por conseguinte, a nova proposta segue de muito perto as orientações definidas no acórdão do Tribunal. A lógica por detrás da presente proposta é clara: todos os Estados-Membros adoptaram regras nacionais destinadas a regulamentar a publicidade e o patrocínio aos produtos de tabaco. Esses regulamentos diferem consideravelmente de um Estado-Membro para outro, o que não tem nada de surpreendente. Esta divergência – ironicamente, poderá dizer-se – foi exacerbada pela anulação da directiva anterior, o que fez surgir barreiras crescentes à livre circulação, entre os Estados-Membros, dos produtos e serviços que servem de apoio a essa publicidade e a esse patrocínio. O que pretendemos é eliminar essas barreiras, harmonizando, na medida do possível, as regras relativas à publicidade aos produtos de tabaco e as actividades de patrocínio conexas, à luz do acórdão do Tribunal. A proposta prevê uma proibição geral da publicidade ao tabaco na imprensa. Este é um importante vector da promoção do tabaco, além de ter fortes implicações transfronteiriças. A proposta inclui igualmente uma proibição à publicidade ao tabaco na Internet. A publicidade aos produtos de tabaco através da rádio e o patrocínio de programas de rádio pelas tabaqueiras também serão proibidos nos mesmos moldes que a proibição da publicidade através da televisão, prevista na directiva relativa à televisão sem fronteiras. Por último, a proposta ocupa-se do patrocínio – proibindo-o em eventos ou actividades com repercussões transfronteiriças. Dum modo geral, esta proposta tem um âmbito muito mais limitado do que a directiva anterior. Sei que muitos dos presentes lamentam que assim seja e compreendo a sua posição. Não escondo que teria preferido apresentar uma proposta de uma proibição geral da publicidade aos produtos de tabaco. Mas, infelizmente, o quadro jurídico existente não nos permite ir tão longe. Temos de viver no mundo real. Temos de reconhecer as limitações jurídicas. A nossa preocupação comum tem de ser assegurar que esta directiva consiga manter-se caso venha a ser futuramente contestada em tribunal, e eliminar as distorções do mercado harmonizando as regras nacionais vigentes, e promovendo, simultaneamente, a saúde pública. Gostaria de focar um último aspecto. Esta proposta foi elaborada com o máximo cuidado. Qualquer enfraquecimento da sua posição jurídica irá abrir a porta à contestação que, a ser bem-sucedida, irá beneficiar a indústria do tabaco. Não podemos, simplesmente, permitir que isso aconteça. Há muito que a Comissão adoptou esta proposta – há 18 meses, para ser preciso. Seria um eufemismo dizer que estou desapontado com o progresso lento desta proposta até à data. Tem havido manobras de diversão, desinformação e, frequentemente, declarações enganadoras. É profundamente lamentável que a Comissão dos Assuntos Jurídicos e do Mercado Interno não tenha conseguido trabalhar mais depressa, ao contrário da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do Consumidor, que respondeu muito mais depressa e cujos membros são os verdadeiros peritos do Parlamento Europeu em matéria de saúde pública e de defesa do consumidor. Esta última comissão, pelo menos, compreendeu a importância e urgência desta proposta. Todos os anos, morrem anualmente, em todo o mundo, 5 milhões de pessoas devido a doenças relacionadas com o tabaco. Isto equivale a duas vezes e meia o número de mortes provocadas pela SIDA. Desses 5 milhões, meio milhão são europeus – o equivalente à população de Copenhaga. A publicidade desempenha um importante papel na promoção do consumo de tabaco, especialmente entre os jovens. A indústria do tabaco precisa de novos recrutas para substituir aqueles que morreram prematuramente devido ao consumo deste produto mortífero. É neste contexto que vos convido a examinarem a presente proposta. Esta directiva é importante para o funcionamento do mercado único. Sem ela, não é possível garantir o mercado único da imprensa, rádio e Internet devido às diferenças entre as legislações nacionais em matéria de publicidade ao tabaco nos vários Estados-Membros. A proposta destina-se a substituir a directiva anterior relativa à publicidade e patrocínio aos produtos de tabaco, anulada há dois anos pelo Tribunal de Justiça Europeu."@pt11
". Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag är väldigt glad över att vara här i dag för att lägga fram kommissionens förslag till direktiv om reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror. Det tidigare direktivet omfattade ett förbud mot varje form av reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror. Domstolen ansåg att detta generella förbud inte hade rättsligt stöd i fördraget. Domstolen var emellertid inte helt och hållet negativ i sin dom. Tvärtom. Den bekräftade, till stor nytta, att ett direktiv som förbjuder en sådan form av reklam och sponsring skulle kunna antas på grundval av artikel 95 i fördraget. Det nya förslaget följer därför mycket strikt de riktlinjer som angivits i domstolens dom. Logiken bakom det aktuella förslaget är tydlig: Alla medlemsstater har antagit nationella bestämmelser för att reglera reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror. Föga förvånande varierar dessa bestämmelser avsevärt mellan medlemsstaterna. Denna skiljaktighet har, ironiskt nog kanske ni tycker, förvärrats genom det tidigare direktivets upphävande. Detta ger upphov till ökande hinder för den fria rörligheten av varor och tjänster mellan medlemsstaterna vilket utgör underlag för sådan reklam och sponsring. Vi strävar efter att avlägsna dessa hinder genom att i största möjliga mån harmonisera bestämmelserna om reklam för tobaksvaror och dess förbundna sponsring, mot bakgrund av domstolens dom. I förslaget förutser man ett generellt förbud mot tobaksreklam i tidningar. Detta är en viktig vektor för marknadsföring av tobak, och en som får stora konsekvenser över nationsgränserna. Förslaget omfattar också ett förbud mot tobaksreklam på Internet. Även reklam för tobaksvaror via radio och radioprogram som sponsras av tobaksföretag skulle förbjudas efter samma linjer som TV-reklam enligt direktivet om ”television utan gränser”. Slutligen, i förslaget behandlas sponsring – och den förbjuds i samband med evenemang eller verksamhet med verkan över nationsgränserna. På det hela taget har förslaget en mycket mer begränsad räckvidd än det tidigare direktivet. Jag vet att många av er beklagar detta, och jag delar denna uppfattning. Jag gör ingen hemlighet av det faktum att jag skulle ha föredragit att lägga fram ett förslag om ett fullständigt förbud mot reklam för tobaksvaror. Men tyvärr, enligt det rättsliga ramverket är det inte möjligt att gå så pass långt. Vi måste leva i den verkliga världen. Vi måste erkänna de rättsliga begränsningarna. Vårt gemensamma intresse bör vara att se till så att detta nya direktiv kan och kommer att hålla stånd mot en eventuell framtida rättslig prövning och upphäva en snedvridning på marknaden genom att harmonisera rådande nationella bestämmelser, på samma gång som folkhälsan gynnas. En slutlig synpunkt för det här tillfället. Det här förslaget har framställts med stor omsorg. Ett eventuellt försvagande av dess rättsliga ställning skulle öppna dörren för en prövning som, om den har framgång, skulle spela tobaksindustrin rakt i händerna. Vi har helt enkelt inte råd att låta det ske. Det har gått en lång tid sedan kommissionen antog det här förslaget – 18 månader för att vara exakt. Det skulle vara en underdrift att säga att jag är besviken över att det här förslaget hittills har framskridit så långsamt. Det har förekommit förhalningstaktik, felaktiga upplysningar och, väldigt ofta, vilseledande uttalanden. Det är verkligen synd att utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden inte har kunnat arbeta snabbare, i jämförelse med det mycket snabba gensvaret från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor, vars ledamöter är Europaparlamentets verkliga experter när det gäller folkhälsa och konsumentskydd. Åtminstone de har sannerligen förstått betydelsen och nödvändigheten av detta förslag. Över hela världen dör nästan 5 miljoner människor varje år av tobaksrelaterade sjukdomar. Det är 2,5 gånger fler än antalet dödsfall i aids. Av dessa 5 miljoner är en halv miljon européer – en siffra motsvarande befolkningen i Köpenhamn. Reklamen spelar en betydande roll när det gäller att marknadsföra tobaksrökningen, särskilt bland unga människor. Tobaksindustrin är i behov av nya rekryter för att ersätta dem vars konsumtion av denna dödliga produkt har åsamkat dem en alltför tidig död. Det är mot denna bakgrund som jag ber er gå igenom det aktuella förslaget. Detta direktiv är av betydelse för den inre marknadens funktion. Utan detta direktiv kan inte den gemensamma marknaden för tryckta medier, radio och Internet garanteras på grund av variationer i medlemsstaternas nationella lagstiftning om tobaksreklam. Förslaget syftar till att ersätta det tidigare direktivet om reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror, vilket upphävdes av Europeiska gemenskapernas domstol för två år sedan."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Byrne,"8,10,3

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph