Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-11-07-Speech-4-096"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021107.4.4-096"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Abstive-me na votação final deste relatório em virtude sobretudo das peripécias que caracterizaram a sua tramitação e de algumas ambiguidades daí resultantes. Na verdade, a versão inicial do texto proposto pelo relator era pouco clara e, inclusive, entrava mesmo nalgumas partes em contradição com a anterior resolução do Parlamento Europeu, aprovada por larga maioria em Fevereiro passado. O texto final viria a resultar, por isso, de várias alterações propostas praticamente por todos os grupos políticos, com o que se conseguiu alcançar algumas melhorias, muito embora, como sempre sucede nestas circunstâncias, o mosaico final resultante não prime por grande qualidade formal. É certo que acabam por ser reafirmados alguns pontos fundamentais e consensuais em matéria do princípio da coesão económica e social e das respectivas políticas – incluindo a defesa da especificidade das regiões ultraperiféricas - , mas o texto acaba por não conseguir ter aquele vigor que eu desejaria, sobretudo no contexto das transformações que se desenham no horizonte: alargamento e reforma institucional. E, dessa forma, o meu voto final, conjugado com as diversas votações parcelares, procurou traduzir o valor essencial que atribuo a este princípio comunitário (cfr. artº 158º do Tratado CE) como fundamental princípio fundador e permanente princípio-guia das Comunidades Europeias e da União Europeia, como não é demais reafirmar e valorizar. Na verdade, só a continuidade das políticas de coesão pode conduzir à desejada redução das disparidades económicas e sociais, bem como ao reforço dos valores comuns dentro de uma União Europeia."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg har undladt at stemme ved den endelige afstemning om denne betænkning hovedsageligt på grund af de omskiftelser, som har præget udarbejdelsen, og på grund af nogle af de heraf følgende tvetydigheder. Faktisk var den originale udgave af den tekst, som ordføreren havde foreslået, ret vag, og nogle dele af den modsagde oven i købet Europa-Parlamentets forrige beslutningsforslag, som blev vedtaget med stort flertal i februar. Den endelige betænkning har derfor ført til en række ændringsforslag fra næsten alle de politiske grupper. De har medført nogle forbedringer, skønt den endelige mosaik, som det altid er tilfældet i den slags situationer, ikke har en særlig høj kvalitet. Det er rigtigt, at en række grundlæggende punkter, hvor der er opnået enighed med hensyn til princippet om økonomisk og social samhørighed, samt med hensyn til en række af de relevante politikker, er blevet bekræftet - herunder erkendelsen af, at regionerne i den yderste periferi har en særlig karakter - men betænkningen har i sidste ende ikke den kraft, som jeg kunne ønske mig, særlig i forbindelse med de nært forestående ændringer, nemlig udvidelsen og den institutionelle reform. Derfor er min endelige stemme sammen med de forskellige delafstemninger et forsøg på at give udtryk for den grundlæggende værdi, som jeg tillægger dette fællesskabsprincip (se EF-traktatens artikel 158) som et grundlæggende princip, De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union er baseret på, og som er et ledende princip. Dette punkt kan ikke tages for meget op til overvejelse. Kun kontinuitet i samhørighedspolitikken kan føre til den så stærkt ønskede udligning i de økonomiske og sociale skævheder og styrkelse af fælles værdier i en Europæisk Union."@da1
". Ich habe mich bei der Schlussabstimmung zu diesem Bericht der Stimme enthalten, und zwar vor allem wegen der Zwischenfälle, zu denen es während seiner Prüfung gekommen ist, und einiger daraus resultierender Unklarheiten. Die ursprüngliche Fassung des vom Berichterstatter vorgeschlagenen Textes war in der Tat eher vage und widersprach sogar in einigen Teilen der früheren Entschließung des Europäischen Parlaments, die von der großen Mehrheit im vergangenen Februar angenommen worden war. Der endgültige Text hat deshalb zu verschiedenen Änderungsanträgen geführt, die von praktisch allen Fraktionen eingereicht wurden, was einige Verbesserungen zur Folge hatte, obwohl sich das fertige Mosaik – wie es in solchen Situationen immer der Fall ist - nicht gerade durch eine hohe Qualität in der Form auszeichnet. Gewiss werden einige grundlegende Punkte zum Prinzip des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts und der entsprechenden Politiken – einschließlich die Unterstützung des besonderen Charakters der Regionen in äußerster Randlage –, bei denen Einigkeit erzielt wurde, schließlich bekräftigt, doch letztlich erreicht der Text nicht den Nachdruck, den ich mir gewünscht hätte, vor allem im Zusammenhang mit den Veränderungen, die sich am Horizont abzeichnen: Erweiterung und institutionelle Reform. Aus diesem Grund soll mein abschließendes Stimmverhalten zusammen mit den verschiedenen Teilabstimmungen den grundlegenden Wert zum Ausdruck bringen, den ich diesem Gemeinschaftsprinzip (siehe Artikel 158 EG-Vertrag) als wesentliches Gründungsprinzip und ständiger Leitgrundsatz der Europäischen Gemeinschaften und der Europäischen Union beimesse. Diesen Punkt kann man nicht genug betonen und hoch genug schätzen. Nur die Kontinuität der Kohäsionspolitiken kann zur so erhofften Verringerung der wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten und zur Stärkung der gemeinsamen Werte in einer Europäischen Union führen."@de7
"Απείχα από την τελική ψηφοφορία επί της έκθεσης αυτής, κυρίως εξαιτίας των αντιξοοτήτων που χαρακτήρισαν την πρόοδό της και εξαιτίας ορισμένων από τις συνεπαγόμενες αμφιβολίες. Στην πραγματικότητα, η αρχική εκδοχή του κειμένου που πρότεινε η εισηγήτρια ήταν μάλλον ασαφής, και ορισμένα μέρη της ερχόταν ακόμα και σε αντίθεση με το προηγούμενο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία τον περασμένο Φεβρουάριο. Το τελικό κείμενο, επομένως, έχει οδηγήσει στην κατάθεση διαφόρων τροπολογιών από όλες σχεδόν της πολιτικές ομάδες, γεγονός που συνέβαλε σε ορισμένες βελτιώσεις, μολονότι, όπως συμβαίνει πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, το τελικό αποτέλεσμα δεν χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποιότητα ως προς τη μορφή. Είναι αλήθεια ότι ορισμένα θεμελιώδη σημεία στα οποία επιτεύχθηκε συμφωνία όσον αφορά την αρχή της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και ορισμένες από τις σχετικές πολιτικές έχουν καταλήξει να επαναεπιβεβαιώνονται – συμπεριλαμβανομένης και της υπεράσπισης των ειδικών χαρακτηριστικών των πιο απομακρυσμένων περιφερειών – αλλά το κείμενο δεν έχει τελικά το σθένος που θα επιθυμούσα, ειδικά στο πλαίσιο των αλλαγών που εμφανίζονται στον ορίζοντα: της διεύρυνσης και της θεσμικής μεταρρύθμισης. Για τον λόγο αυτόν, η τελική μου ψήφος, σε συνδυασμό με τις διάφορες επί μέρους ψήφους, αποτελεί μια προσπάθεια έκφρασης της θεμελιώδους αξίας που προσδίδω σε αυτήν την κοινοτική αρχή (βλ. άρθρο 158 της Συνθήκης ΕΚ) ως σημαντική θεμελιώδη αρχή και μόνιμη κατευθυντήρια αρχή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το σημείο δεν πρέπει να μεγαλοποιηθεί ούτε πρέπει να του δοθεί υπερβολική σημασία. Μόνον η συνέχεια των πολιτικών συνοχής μπορεί να οδηγήσει στην αναμενόμενη με μεγάλη ελπίδα μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και στην ενίσχυση των κοινών αξιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση."@el8
". I have abstained from the final vote on this report primarily because of the vicissitudes that have characterised its progress and because of some of the resulting ambiguities. In fact, the original version of the text proposed by the rapporteur was rather vague and some parts of it even contradicted the previous resolution of the European Parliament, which was adopted by a large majority last February. The final text has therefore led to various amendments being tabled by practically all the political groups, which has achieved some improvements, although, as always happens in these situations, the final mosaic is not characterised by any great quality of form. It is true that some fundamental points on which agreement has been reached with regard to the principle of economic and social cohesion and to some of the relevant policies have ended up being reaffirmed – including the defence of the specific characteristics of the outermost regions – but the text does not ultimately have the vigour that I would like to see, especially in the context of the changes that are appearing on the horizon: enlargement and institutional reform. For this reason, my final vote, in conjunction with the various partial votes, is an attempt to express the fundamental value that I attach to this Community principle (see Article 158 of the EC Treaty) as a fundamental founding principle and permanent guiding principle of the European Communities and of the European Union. This point cannot be overstated or given too much consideration. Only the continuity of cohesion policies can lead to the much hoped for reduction in economic and social disparities and the strengthening of common values within a European Union."@en3
". Me he abstenido en la votación final de este informe, principalmente por las vicisitudes que han caracterizado su elaboración y por algunas de las ambigüedades derivadas de ello. En efecto, la versión original del texto propuesta por la ponente era bastante vaga y algunas partes contradecían incluso la resolución previa del Parlamento Europeo, que se aprobó por una gran mayoría el pasado febrero. Por tanto, el texto final es el resultado de varias enmiendas presentadas por la práctica totalidad de los grupos políticos, con lo cual se han logrado algunas mejoras, aunque como siempre ocurre en estas situaciones, el mosaico final no se caracteriza por su gran calidad formal. Es cierto que han acabado por reafirmarse algunos puntos fundamentales y consensuados con respecto al principio de cohesión económica y social y a las políticas respectivas –incluyendo la defensa de las características específicas de las regiones ultraperiféricas–, pero el texto, en última instancia, no tiene la fuerza que desearía, en especial en el contexto de los cambios que se avecinan en el horizonte: la ampliación y la reforma institucional. Por esta razón, mi voto final, junto con los de las diferentes votaciones parciales, es un intento de expresar el valor primordial que otorgo a este principio comunitario (véase el artículo 158 del Tratado CE), considerado como un principio básico fundamental y un principio rector permanente de las Comunidades Europeas y de la Unión Europea. Nunca está de más reafirmarlo y darle la importancia que merece. Únicamente la continuidad de las políticas de cohesión puede conducir a la ansiada reducción de las diferencias económicas y sociales y al fortalecimiento de los valores comunes dentro de la Unión Europea."@es12
". Pidätyin äänestämästä tämän mietinnön lopullisessa äänestyksessä pääosin niiden hankaluuksien vuoksi, jotka liittyivät sen laatimisen ja joidenkin lopputulokseen sisältyvien epäselvyyksien vuoksi. Itse asiassa esittelijän esittämä alkuperäinen versio oli melko epämääräinen, ja sen jotkut osat olivat jopa ristiriidassa Euroopan parlamentin viime helmikuussa suurella enemmistöllä hyväksymän päätöslauselman kanssa. Siksi käytännöllisesti katsoen kaikki poliittiset ryhmät ovat esittäneet lopulliseen tekstiin tarkistuksia, joilla on saatu aikaan joitakin parannuksia, vaikka, kuten aina tällaisissa tilanteissa, lopullinen mosaiikki ei ole sisällöltään kovin laadukas. On totta, että jotkut taloudellisen ja sosiaalisen koheesion periaatteeseen ja joihinkin politiikkoihin liittyvät keskeiset kohdat, joista on päästy yhteisymmärrykseen on vahvistettu – mukaan lukien syrjäisimpien alueiden erityispiirteiden puolustaminen – mutta teksti ei sisällä sitä päättäväisyyttä, jonka haluaisin nähdä, ei etenkään niiden muutosten kannalta, jotka ovat edessä: laajentuminen ja toimielinuudistus. Tästä syystä lopullinen ääneni, yhdessä monien osaäänestysten kanssa, on yritys ilmaista se perustavanlaatuinen arvostus, jota tunnen tätä yhteisön periaatetta kohtaan (katso Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 158 artikla) Euroopan yhteisöjen ja Euroopan unionin keskeisenä perusperiaatteena ja pysyvänä ohjaavana periaatteena. Tätä kohtaa ei voida korostaa liikaa eikä siihen voida kiinnittää liiaksi huomiota. Vain koheesiopolitiikan jatkaminen voi johtaa paljon toivottuun taloudellisten ja sosiaalisten erojen kaventumiseen ja yhteisten arvojen vahvistamiseen Euroopan unionissa."@fi5
"Je me suis abstenu lors du vote final de ce rapport surtout à cause des péripéties qui l’ont caractérisé et de certaines ambiguïtés qui en ont découlé. En vérité, la version initiale du texte proposé par le rapporteur était peu claire, elle était même dans certaines parties en contradiction avec la résolution précédente du Parlement européen, approuvée à une large majorité en février dernier. Le texte final résulterait ainsi de différents amendements proposés pratiquement par tous les groupes politiques, qui ont permis d’apporter certaines améliorations, bien que, comme cela arrive toujours dans ces circonstances, la mosaïque finale ne brille pas par une grande qualité formelle. Il est sûr que certains points fondamentaux et consensuels concernant le principe de la cohésion économique et sociale et des politiques respectives - y compris celle de la défense de la spécificité des régions ultrapériphériques - finissent par être réaffirmés, mais le texte finit par ne pas posséder cette vigueur que je souhaiterais, surtout dans le contexte des transformations qui se profilent à l’horizon : élargissement et réforme institutionnelle. Ainsi, mon vote final, conjugué aux différents votes partiels, visait à traduire la valeur essentielle que j’attribue à ce principe communautaire (cf. article 158 du traité CE) comme principe fondateur fondamental et principe directeur permanent des Communautés européennes et de l’Union européenne, qu’on ne réaffirmera et ne valorisera jamais assez. En vérité, seule la continuité des politiques de cohésion peut conduire à la réduction souhaitée des disparités économiques et sociales ainsi qu’au renforcement des valeurs communes à l’intérieur d’une Union européenne."@fr6
"Mi sono astenuto dal voto finale su questa relazione soprattutto a causa delle vicissitudini che ne hanno contraddistinto l’avanzamento e per talune ambiguità che vi si riscontrano. La versione originale del testo proposto dalla relatrice era piuttosto vaga e in alcune parti contraddiceva addirittura la precedente risoluzione del Parlamento europeo adottata a larga maggioranza nel febbraio scorso. Quasi tutti i gruppi politici quindi hanno presentato emendamenti da cui è scaturito il testo finale, che ne è risultato migliorato pur senza che ne venisse significativamente perfezionata la qualità formale, come spesso si verifica in queste situazioni. E’ vero che alla fin fine sono stati riaffermati alcuni punti fondamentali sui quali è stato raggiunto un accordo, in merito al principio della coesione economica e sociale e ad alcune delle politiche principali – per esempio, la difesa delle specifiche caratteristiche delle regioni ultraperiferiche –, ma il testo appare privo di quel vigore che auspicherei, soprattutto alla luce dei cambiamenti che si profilano all’orizzonte: allargamento e riforma istituzionale. Per questo motivo, il mio voto finale, insieme ai vari voti parziali, è un tentativo di esprimere il valore fondamentale che attribuisco a questo principio comunitario – si veda l’articolo 158 del Trattato CE – quale essenziale principio fondatore e criterio guida permanente delle Comunità europee e dell’Unione europea. Non corriamo certo il rischio di sopravvalutare questo punto, o di attribuirvi eccessiva importanza. Soltanto la continuità delle politiche di coesione riuscirà a produrre la tanto invocata riduzione delle disparità economiche e sociali e il rafforzamento dei valori comuni nell’Unione europea."@it9
". I have abstained from the final vote on this report primarily because of the vicissitudes that have characterised its progress and because of some of the resulting ambiguities. In fact, the original version of the text proposed by the rapporteur was rather vague and some parts of it even contradicted the previous resolution of the European Parliament, which was adopted by a large majority last February. The final text has therefore led to various amendments being tabled by practically all the political groups, which has achieved some improvements, although, as always happens in these situations, the final mosaic is not characterised by any great quality of form. It is true that some fundamental points on which agreement has been reached with regard to the principle of economic and social cohesion and to some of the relevant policies have ended up being reaffirmed – including the defence of the specific characteristics of the outermost regions – but the text does not ultimately have the vigour that I would like to see, especially in the context of the changes that are appearing on the horizon: enlargement and institutional reform. For this reason, my final vote, in conjunction with the various partial votes, is an attempt to express the fundamental value that I attach to this Community principle (see Article 158 of the EC Treaty) as a fundamental founding principle and permanent guiding principle of the European Communities and of the European Union. This point cannot be overstated or given too much consideration. Only the continuity of cohesion policies can lead to the much hoped for reduction in economic and social disparities and the strengthening of common values within a European Union."@lv10
"Ik heb me bij de eindstemming over dit verslag van stemming onthouden, en dat heeft vooral te maken met de moeilijkheden die we bij het opstellen ervan hebben ondervonden en de daaruit voortvloeiende ambiguïteiten. Om eerlijk te zijn was de oorspronkelijke versie van de door de rapporteur voorgestelde tekst al niet erg duidelijk, en hier en daar zelfs strijdig met de resolutie die het Europees Parlement in februari met een ruime meerderheid heeft aangenomen. De uiteindelijke tekst is het product van een hele reeks amendementen van vrijwel alle politieke fracties. Dat heeft de tekst enigszins verbeterd, maar zoals wel vaker gebeurt in dit soort omstandigheden blinkt het aldus tot stand gekomen mozaïek niet uit door formele kwaliteit. Een aantal fundamentele punten aangaande de economische en sociale cohesie en het daarvoor dienende beleid – punten waar iedereen het hoe dan ook over eens is (waaronder inbegrepen de erkenning dat de ultraperifere regio’s een geheel eigen karakter hebben) – wordt nog eens benadrukt. Al met al ontbeert de tekst toch de duidelijkheid die ik graag gezien had, zeker als je bedenkt dat de Unie spoedig een belangrijke gedaanteverandering zal ondergaan: de uitbreiding en de institutionele hervorming. Door op deze manier over het geheel en de onderdelen te stemmen heb ik proberen duidelijk te maken dat ik dit communautair beginsel van fundamenteel belang acht (zie artikel 158 van het EG-Verdrag). Dit is een basisprincipe dat de Europese Gemeenschappen en de Europese Unie altijd tot richtsnoer moet blijven dienen. Dat kan niet vaak genoeg benadrukt worden. Alleen de voortzetting van het cohesiebeleid kan leiden tot de afname van de economische en sociale onevenwichtigheid, en dat is toch wat we – naast de versterking van de door allen in de Europese Unie gedeelde waarden – proberen te bereiken."@nl2
". Jag lade ner min röst i slutomröstningen om detta betänkande främst på grund av förändringarna av dess handläggning och några tvetydigheter som kommit av detta. Den ursprungliga texten som föredraganden lade fram var inte helt tydlig, och stod till och med i vissa delar i motsättning till Europaparlamentets tidigare resolution som antogs av en stor majoritet i februari. Den slutliga texten skulle därför bli en text av flera ändringsförslag från praktiskt taget varje politisk grupp, genom vilka vissa förbättringar har gjorts, dock är det som alltid i dessa omständigheter att slutmosaiken inte präglas av någon större formell kvalitet. Det är sant att vissa viktiga punkter enhälligt har slagits fast igen när det gäller principen om ekonomisk och social sammanhållning och respektive politikområden, inklusive försvaret av särdragen hos gemenskapens yttersta randområden, men texten lyckas inte uppnå den tyngd jag skulle vilja ha, framför allt när det gäller de förändringar som vi ser framför oss: utvidgningen och den institutionella reformen. Därför försökte jag genom min slutliga röst, i en kombination av de olika delomröstningarna, att se på vilket sätt den bäst kunde bidra till den gemenskapsprincip (jfr. art. 158 i EG-fördraget) som är såväl en grundläggande princip för skapandet av de Europeiska gemenskaperna och Europeiska unionen som en upprätthållande vägledande princip för dessa, vilket inte är för mycket att återupprepa och värdera. I själva verket kan bara en fortsatt sammanhållningspolitik leda till den önskade minskningen av de ekonomiska och sociala skillnaderna, liksom till att stärka Europeiska unionens gemensamma värden."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph