Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-11-07-Speech-4-087"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021107.4.4-087"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Apoiei este relatório porque considero que, sem uma verdadeira estabilização do espaço territorial europeu no seu conjunto, dificilmente se poderá dar resposta aos anseios e expectativas dos povos europeus quanto a uma paz duradoura e à consolidação de um espaço económico dinâmico, competitivo e socialmente mais justo em todo o continente. É sabido que a estratégia que tem sido seguida pela União Europeia em relação aos cinco países da zona ocidental dos Balcãs (Albânia, Bósnia-Herzegovina, Croácia, Antiga República Jugoslava da Macedónia, Sérvia e Montenegro, incluindo o Kosovo) é levada a cabo no âmbito do Processo de Estabilização e de Associação e que esta estratégia visa desenvolver, nesta região particularmente sensível, formas de democracia e sólidas economias de mercado em moldes análogos aos da UE. Por isso, em termos da promoção de um espaço europeu onde prevaleça o Estado de Direito e o progresso económico, não quero deixar de destacar alguns aspectos referidos pelo relator e aos quais também me associo, nomeadamente: a clarificação do estatuto do Kosovo; a aplicação clara de uma política de regresso dos refugiados e uma política activa de luta contra o crime organizado e a corrupção; o reforço do Estado de Direito nomeadamente pela instauração de um sistema judicial independente, segundo o modelo democrático; o reforço do sistema educativo na consolidação da paz entre os povos promovendo um conhecimento objectivo da História, a compreensão mútua e o respeito das outras nações e das suas culturas; a promoção do papel de órgãos de comunicação social credíveis e independentes de todo e qualquer controlo político, capazes de funcionar como verdadeiro contrapoder."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg har støttet denne betænkning, fordi jeg mener, at det uden en egentlig stabilisering af Europa som helhed bliver vanskeligt at tage fat på europæernes bekymringer og forventninger til en varig fred og konsolideringen af et dynamisk, konkurrencedygtigt og socialt mere retfærdigt økonomisk område i hele Europa. Vi ved alle, at EU's strategi over for de fem lande på Vestbalkan - Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien samt Serbien og Montenegro, og herunder Kosovo - er blevet gennemført inden for stabiliserings- og associeringsprocessen, og at denne strategi i denne særligt følsomme region har til formål at udvikle demokratier og stabile markedsøkonomier i lighed med dem, der findes i EU. Følgelig vil jeg, hvad angår fremme af et europæisk område, hvor retsstatsprincippet og økonomisk fremgang er fremherskende, understrege en række af de punkter, som ordføreren har nævnt. Det drejer sig særlig om afklaringen af Kosovos status, en effektiv gennemførelse af en politik for flygtninges tilbagevenden og en aktiv politik mod organiseret kriminalitet og korruption, styrkelse af retsstaten, særlig ved etablering af et uafhængigt retssystem på grundlag af demokratiske modeller, forbedring af uddannelsessystemet for at konsolidere freden mellem befolkningerne, fremme af et objektivt historiekendskab, gensidig forståelse og respekt for andre nationer og deres kultur og fremme af troværdige mediers rolle, som ikke er underlagt politisk kontrol og kan fungere som en egentlig opposition."@da1
". Ich habe diesen Bericht unterstützt, da es meiner Ansicht nach ohne eine echte Stabilisierung des europäischen territorialen Raums insgesamt schwer sein wird, den Sorgen und Erwartungen der europäischen Völker hinsichtlich eines dauerhaften Friedens und der Festigung eines dynamischen, wettbewerbsfähigen und auf dem gesamten Kontinent sozial gerechteren Wirtschaftsraums gerecht zu werden. Bekanntlich wird die Strategie der Europäischen Union in Bezug auf die fünf Länder des Westbalkans (Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, die ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien, Serbien und Montenegro, einschließlich des Kosovo) im Rahmen des Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess umgesetzt, wobei sie in dieser ganz besonders sensiblen Region Formen der Demokratie und solide Marktwirtschaften in ähnlichen Strukturen wie in der EU entwickeln soll. Hinsichtlich der Förderung eines europäischen Raums, in dem der Rechtsstaat und der wirtschaftliche Fortschritt vorherrschen, muss ich daher einige der vom Berichterstatter angesprochenen Aspekte hervorheben, und zwar konkret die Klärung des Status des Kosovo, die klare Umsetzung einer Politik der Rückführung von Flüchtlingen und eine aktive Politik der Bekämpfung des organisierten Verbrechens und der Korruption, die Stärkung des Rechtsstaates, vor allem durch die Errichtung eines unabhängigen Gerichtswesens nach demokratischem Modell, die Verbesserung des Bildungswesens zur Festigung des Friedens zwischen den Völkern durch ein objektives Kennenlernen der Geschichte, gegenseitiges Verständnis und die Achtung anderer Nationen und ihrer Kulturen sowie die Förderung der Rolle glaubwürdiger und von jeglicher politischen Kontrolle unabhängiger Medien, die als echte Form der Opposition fungieren können."@de7
"Υποστήριξα αυτήν την έκθεση, διότι πιστεύω πως, χωρίς πραγματική σταθεροποίηση της ευρωπαϊκής εδαφικής επικράτειας εν τω συνόλω, θα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες και οι προσδοκίες των ευρωπαϊκών λαών για διαρκή ειρήνη και παγίωση ενός δυναμικού, ανταγωνιστικού και κοινωνικά πιο δίκαιου οικονομικού τομέα σε ολόκληρη την ήπειρο. Όλοι γνωρίζουμε ότι η στρατηγική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στις πέντε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων – την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, και τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, συμπεριλαμβανομένου και του Κοσσυφοπεδίου – έχει αναληφθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, και ότι αυτή η στρατηγική έχει ως στόχο την ανάπτυξη σε αυτήν την ιδιαίτερα ευαίσθητη περιφέρεια μορφών δημοκρατίας και συμπαγών οικονομιών της αγοράς που να είναι παρόμοιες με αυτές της ΕΕ. Συνεπώς, από την άποψη της προώθησης ενός ευρωπαϊκού τομέα όπου θα κυριαρχούν το κράτος δικαίου και η οικονομική πρόοδος, πρέπει να επισημάνω ορισμένα από τα σημεία που ανέφερε ο εισηγητής και, ειδικότερα, τη διασαφήνιση του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου· τη σαφή εφαρμογή μιας πολιτικής για τον επαναπατρισμό των προσφύγων και μια ενεργό πολιτική για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς· την ενίσχυση του κράτους δικαίου, ειδικότερα μέσω της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου δικαστικού συστήματος ανταποκρινόμενου στα δημοκρατικά πρότυπα· τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος, προκειμένου να εδραιωθεί η ειρήνη μεταξύ των λαών, την προώθηση της αντικειμενικής γνώσης της Ιστορίας, την αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό για άλλους λαούς και τον πολιτισμό τους, και την προώθηση του ρόλου αξιόπιστων μέσων μαζικής ενημέρωσης, ανεξάρτητων από κάθε πολιτικό έλεγχο, τα οποία μπορούν να λειτουργούν ως πραγματική μορφή αντιπολίτευσης."@el8
". I have supported this report because I believe that, without a genuine stabilisation of the European territorial area as a whole, it will be hard to address the concerns and the expectations of the European peoples for a lasting peace and the consolidation of a dynamic, competitive and socially fairer economic area throughout the continent. We all know that the strategy pursued by the European Union towards the five countries of the Western Balkans – Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, and Serbia and Montenegro, including Kosovo – has been undertaken within the Stabilisation and Association Process and that this strategy is intended to develop, in that particularly sensitive region, forms of democracy and solid market economies similar to those in the EU. Consequently, in terms of promoting a European area in which the Rule of Law and economic progress prevail, I must highlight some of the points referred to by the rapporteur, specifically: the clarification of the status of Kosovo; the clear application of a policy for the return of refugees and an active policy to combat organised crime and corruption; strengthening the Rule of Law, specifically by means of creating an independent judiciary system proper to democratic models; improving the educational system in order to consolidate peace between peoples, promoting the objective knowledge of history, mutual understanding and respect for other nations and their cultures and the promotion of the role of a credible media, independent from all and any political control, which is able to function as a genuine form of opposition."@en3
". He apoyado este informe porque creo que, sin una verdadera estabilización del espacio territorial europeo en su conjunto, será difícil dar respuesta a las preocupaciones y las expectativas de los pueblos europeos por lograr una paz duradera y la consolidación de una zona económica dinámica, competitiva y más justa, desde el punto de vista social, por todo el continente. Todos sabemos que la estrategia seguida por la Unión Europea en relación con los cinco países de los Balcanes occidentales –Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la Ex República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, incluido Kosovo– se ha llevado a cabo en el ámbito del Proceso de estabilización y asociación, y que dicha estrategia pretende desarrollar, en esta región particularmente delicada, formas de democracia y fuertes economías de mercado similares a las de la UE. Por eso, en términos de fomento de un espacio europeo en el que prevalezca el Estado de Derecho y el progreso económico, debo hacer hincapié en algunos de los puntos a los que se ha referido el ponente, a saber: la clarificación del estatuto de Kosovo; la aplicación clara de una política que permita el regreso de los refugiados y una política activa que combata el crimen organizado y la corrupción; el fortalecimiento del Estado de Derecho, en concreto por medio de la creación de un sistema judicial independiente apropiado para los modelos democráticos; la mejora del sistema educativo, con el fin de consolidar la paz entre los pueblos, promoviendo el conocimiento objetivo de la historia, la comprensión mutua y el respeto por las demás naciones y sus culturas; y el fomento del papel de unos medios de comunicación creíbles e independientes de todo control político, que puedan actuar como un verdadero contrapoder."@es12
". Kannatin tätä mietintöä, koska olen sitä mieltä, että ilman koko Euroopan alueen aitoa vakautta on vaikeaa vastata Euroopan kansojen ajatuksiin ja odotuksiin kestävästä rauhasta ja dynaamisesta, kilpailukykyisestä ja sosiaalisesti oikeudenmukaisemmasta talousalueesta, joka kattaa koko mantereen. Me kaikki tiedämme, että Euroopan unionin strategia Länsi-Balkanin viittä valtiota – Albaniaa, Bosniaa ja Hertsegovinaa, Kroatiaa, Entisen Jugoslavian Makedonian tasavaltaa Makedoniaa sekä Serbiaa ja Montenegroa, mukaan lukien Kosovoa – kohtaan on sisällytetty vakaus- ja assosiaatioprosessiin ja että tämän strategian tarkoituksena on kehittää tuolle erityisen herkälle alueelle samankaltainen demokratia ja vakaa markkinatalous kuin EU:ssa on. Tavoiteltaessa sellaista eurooppalaista aluetta, jonka tunnusmerkkejä ovat oikeusvaltio ja taloudellinen edistys, katson tarpeelliseksi korostaa muutamia kohtia, joihin esittelijä viittasi. Näitä ovat erityisesti Kosovon aseman selvennys; pakolaisten paluuseen tähtäävän politiikan selkeä soveltaminen ja aktiivinen politiikka järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjunnassa; oikeusvaltion vahvistaminen erityisesti luomalla riippumaton oikeusjärjestelmä, joka on demokraattisten mallien mukainen, koulutusjärjestelmän kehittäminen ihmisten välisen rauhan lujittamiseksi, puolueettoman historiantuntemuksen edistäminen, muiden kansojen ja niiden kulttuurien molemminpuolinen ymmärtäminen ja kunnioitus sekä sellaisten kaikenlaisesta poliittisesta valvonnasta riippumattomien uskottavien tiedotusvälineiden aseman vahvistaminen, jotka voivat toimia aitona oppositiona."@fi5
"J’ai soutenu ce rapport car je considère que sans une véritable stabilisation de l’espace territorial européen dans son ensemble, il sera difficile d’apporter une réponse aux angoisses et aux attentes des peuples européens concernant une paix durable et la consolidation d’un espace économique dynamique, compétitif et socialement plus juste sur tout le continent. On sait que la stratégie suivie par l’Union européenne concernant les cinq pays de la zone occidentale des Balkans (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Serbie et Monténégro, y compris le Kosovo) est appliquée dans le cadre du processus de stabilisation et d’association, que cette stratégie vise à développer, dans cette région particulièrement sensible, des formes de démocratie et de solides économies de marché dans des moules identiques à ceux de l’UE. C’est pourquoi, en termes de promotion d’un espace européen où prévaut l'État de droit et le progrès économique, je me dois d’insister sur certains aspects mentionnés par le rapporteur auxquels je m’associe également, à savoir : la clarification du statut du Kosovo ; l’application claire d’une politique de retour des réfugiés et d’une politique active de lutte contre la criminalité organisée et la corruption ; le renforcement de l’État de droit notamment grâce à l’instauration d’un système judiciaire indépendant, suivant le modèle démocratique ; le renforcement du système d’éducation dans la consolidation de la paix entre les peuples en promouvant une connaissance objective de l’Histoire, la compréhension mutuelle et le respect des autres nations et de leurs cultures ; la promotion du rôle de médias crédibles et indépendants de tout contrôle politique, capables de fonctionner comme un véritable contre-pouvoir."@fr6
"Ho votato a favore di questa relazione perché ritengo che senza una vera stabilizzazione dell’intero territorio europeo sarà ben difficile rispondere alle preoccupazioni e alle attese dei popoli del continente per una pace duratura e per il consolidamento di un’area economica dinamica, competitiva e socialmente più equa in tutta Europa. Sappiamo tutti che la strategia perseguita dall’Unione europea nei confronti dei cinque paesi dei Balcani occidentali – Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, e infine Serbia e Montenegro, Kosovo compreso, – si inquadra nel processo di stabilizzazione e di associazione; tale strategia, com’è noto, vuole sviluppare in quella delicatissima regione forme di democrazia e robuste economie di mercato analoghe a quelle dell’Unione europea. Vorrei soffermarmi su alcuni punti toccati dal relatore, in rapporto alla creazione di uno spazio europeo in cui prevalgano lo Stato di diritto e il progresso economico. Mi riferisco, in particolare, alla necessità di definire lo del Kosovo, alla chiara applicazione di una politica che favorisca il ritorno dei profughi e di una politica di vigorosa lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, al rafforzamento dello Stato di diritto, specialmente con la creazione di un sistema giudiziario indipendente proprio dei modelli democratici, al miglioramento del sistema scolastico per consolidare la pacificazione tra i popoli, con la promozione di una conoscenza obiettiva della storia, della reciproca comprensione e del rispetto degli altri paesi e delle altre culture e al ruolo di un credibile sistema di indipendente da qualsiasi controllo politico, che possa fungere da autentica forma di opposizione."@it9
". I have supported this report because I believe that, without a genuine stabilisation of the European territorial area as a whole, it will be hard to address the concerns and the expectations of the European peoples for a lasting peace and the consolidation of a dynamic, competitive and socially fairer economic area throughout the continent. We all know that the strategy pursued by the European Union towards the five countries of the Western Balkans – Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, and Serbia and Montenegro, including Kosovo – has been undertaken within the Stabilisation and Association Process and that this strategy is intended to develop, in that particularly sensitive region, forms of democracy and solid market economies similar to those in the EU. Consequently, in terms of promoting a European area in which the Rule of Law and economic progress prevail, I must highlight some of the points referred to by the rapporteur, specifically: the clarification of the status of Kosovo; the clear application of a policy for the return of refugees and an active policy to combat organised crime and corruption; strengthening the Rule of Law, specifically by means of creating an independent judiciary system proper to democratic models; improving the educational system in order to consolidate peace between peoples, promoting the objective knowledge of history, mutual understanding and respect for other nations and their cultures and the promotion of the role of a credible media, independent from all and any political control, which is able to function as a genuine form of opposition."@lv10
"Ik heb voor dit verslag gestemd, omdat ik geloof dat we zonder een werkelijke stabilisering van het gehele Europese grondgebied niet goed tegemoet kunnen komen aan de aspiraties en verwachtingen van de Europese volkeren. Ze willen behalve een duurzame vrede ook dat er op het gehele continent een dynamische en competitieve ruimte ontstaat, met meer sociale gerechtigheid. We weten dat de strategie die de Europese Unie steeds gevolgd heeft met betrekking tot de vijf landen in het westen van de Balkan (Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Servië en Montenegro, plus Kosovo) deel uitmaakt van het Stabiliserings- en Associatieproces. Het doel van deze strategie bestaat erin om in deze problematische regio solide democratieën en markteconomieën te creëren, vergelijkbaar met die van de lidstaten van de EU. We hebben het nu over het tot stand brengen van een Europese ruimte waar de rechtstaat en economische vooruitgang de toon bepalen. In dat verband wil ik graag wijzen op een aantal door de rapporteur genoemde kwesties, en ik sluit me in dezen aan bij zijn standpunt. Het gaat hier om de volgende kwesties: opheldering over het statuut van Kosovo; het ten uitvoer leggen van een beleid voor de terugkeer van vluchtelingen en een actief beleid ter bestrijding van georganiseerde misdaad en corruptie; de versterking van de rechtsstaat, met name door de invoering van een op het democratisch model gebaseerde onafhankelijk justitieel systeem; de versterking van het onderwijssysteem met de bedoeling om door kennis van een objectieve geschiedschrijving de vrede tussen de volkeren te consolideren en het wederzijds respect tussen volken en culturen te garanderen; meer aandacht voor de rol van geloofwaardige media die op geen enkele wijze aan politieke controle onderworpen zijn, en aldus als een heuse oppositie kunnen functioneren."@nl2
". Jag stödde detta betänkande eftersom jag anser att vi utan en verklig stabilisering av det europeiska området i dess helhet svårligen kan lösa de europeiska befolkningarnas önskningar och förväntningar på en varaktig fred och på ett befästande av ett konkurrenskraftigt dynamiskt ekonomiskt område med större social rättvisa på hela kontinenten. Som bekant genomförs Europeiska unionens strategi i förhållande till de fem länderna i västra Balkan (Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, före detta jugoslaviska republiken Makedonien, Serbien och Montenegro, inklusive Kosovo) inom ramen för stabiliserings- och associationsprocessen, och denna strategi syftar till att i denna särskilt känsliga region utveckla demokratiformer och solida marknadsekonomier enligt liknande mönster som i EU. Därför vill jag, när det gäller främjandet av ett europeiskt område där rättsstaten och de ekonomiska framstegen råder, framhålla några av de aspekter som föredraganden har tagit upp och som jag också ansluter mig till, nämligen: Klargörande av Kosovos status. En tydlig tillämpning av politiken för flyktingåtervändande och en aktiv politik för att bekämpa den organiserade brottsligheten och korruptionen. Förstärkning av rättsstaten främst genom att upprätta ett oberoende rättssystem enligt en demokratisk modell. Stärkande av utbildningsväsendet för att befästa freden mellan befolkningarna genom att förmedla en objektiv kunskap om historien och ge en ömsesidig förståelse och respekt för de andra nationerna och deras kulturer. Främjande av trovärdiga massmedier som är fristående från all politisk kontroll och som kan fungera som en verklig motmakt."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph