Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-24-Speech-4-172"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021024.9.4-172"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, τις συζητήσεις γύρω από το Ιράν εύχομαι να τις κάνουμε σύντομα και σε μορφή διαλόγου μεταξύ κοινοβουλευτικών επιτροπών και να καταλήξουμε στην υπογραφή και εφαρμογή μιας συμφωνίας σύνδεσης. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρειάζεται προσπάθεια και από τις δύο πλευρές. Από την πλευρά τη δική μας, απαιτείται καλή διάθεση να γνωρίσουμε την ιστορική διαδρομή αυτής της μεγάλης χώρας, τη σύγχρονη κατάσταση και τους φυσικούς και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες που την διαμορφώνουν, εντός και εκτός Ιράν. Χρειάζεται να εμπνεύσουμε με το παράδειγμά μας και εμπιστοσύνη στους ιθύνοντες, αλλά και στον ιρανικό λαό, ο οποίος είναι ένας λαός με ιδιαίτερα χαρίσματα, με αξιοπρέπεια, με ταλέντο, προσβλέπει στη δημοκρατία και στη μεταρρύθμιση, όπως αποδεικνύει η ελπίδα που ακόμη τρέφει για τον Πρόεδρο Χαταμί, ο οποίος αγωνίζεται πραγματικά να φέρει μια αλλαγή μέσα στο θεοκρατικό καθεστώς. Από την πλευρά του Ιράν, χρειάζεται οι ιθύνοντες να συνειδητοποιήσουν ότι το άνοιγμα στον τρίτο κόσμο, η συνεργασία με τη Δύση, στη συγκεκριμένη περίπτωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτεί σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που δεν είναι αξίες που θέλει η Ευρώπη να επιβάλει, αλλά είναι οικουμενικές αξίες και ότι σε αυτές, οπωσδήποτε, περικλείονται και τα δικαιώματα των γυναικών, τα οποία παραβιάζονται ιδιαίτερα. Η επικοινωνία και ο διάλογος θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Ας τον συνεχίσουμε και ας τον ενδυναμώσουμε, στέλνοντας βέβαια ακόμη μία φορά το μήνυμα μέσω αυτού του ψηφίσματος ότι δεν θα παρεκκλίνουμε από τις αρχές και τις αξίες μας και ότι αυτό θα εκφραστεί και στην προετοιμασία και στο τελικό κείμενο της συμφωνίας συνεργασίας. Ως συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών, θέλω να σας δηλώσω ότι το θέμα μας απασχολεί ιδιαίτερα και προγραμματίζουμε μια επίσκεψη γνωριμίας και συνεργασίας με συναδέλφους μας βουλευτές και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Και θα υποστηρίξουμε στο τελικό κείμενο της συμφωνίας, αν ποτέ καταλήξουμε σε αυτό, να περιλαμβάνεται σαφής και ρητή διάταξη για τα δικαιώματα των γυναικών."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg håber, vi snart kan gennemføre forhandlinger om Iran i form af en dialog mellem parlamentariske udvalg, som kan føre frem til undertegnelsen og gennemførelsen af en associeringsaftale. For at nå dette mål kræves en indsats fra begge sider. Fra vores side kræves vilje til at lære dette store lands historie at kende, dets nuværende situation samt de fysiske og samfundsøkonomiske faktorer, som skaber det, i såvel i som uden for Iran. Vi er nødt til at inspirere med vores eksempel og vise tillid til lederne, men også til den iranske befolkning, som er en befolkning med særlige evner, med værdighed og med talent, som ser frem til demokratiet og reformerne, hvilket fremgår af det håb, man stadig nærer til præsident Khatami, der virkelig kæmper for at gennemføre forandringer i den teokratiske stat. Fra Irans side kræves det, at lederne er bevidste om, at Vesten, og her navnlig EU, kun vil åbne op for et samarbejde med den tredje verden, hvis den respekterer menneskerettighederne, som ikke er værdier, Europa vil påtvinge landet, men universelle værdier, og de omfatter også kvindernes rettigheder, som især krænkes i dag. Kommunikation og dialog vil være en hjælp i denne retning. Lad os fortsætte og forstærke denne dialog og endnu en gang sende det signal i vores beslutningsforslag, at vi ikke viger fra vores principper og værdier, og at det også vil komme til udtryk, når den endelige samarbejdsaftale skal formuleres. Som koordinator for Det Europæiske Folkeparti i Udvalget om Kvinders Rettigheder vil jeg sige, at dette er et spørgsmål, vi arbejder meget seriøst med, og vi planlægger et besøg, hvor vi kan lære vores kolleger fra parlamentet og repræsentanter fra civilsamfundet at kende og indlede et samarbejde. Og hvis vi nogensinde får en endelig aftale, vil vi arbejde for, at den kommer til at indeholde en klar og udtrykkelig bestemmelse om kvindernes rettigheder."@da1
"Herr Präsident! Ich hoffe, die Diskussion über den Iran findet sehr bald in der Form eines Dialogs zwischen den parlamentarischen Ausschüssen statt, und wir kommen damit endlich zur Unterzeichnung und Umsetzung eines Assoziierungsabkommen. Allerdings müssen sich beide Seiten darum bemühen, dieses Ziel zu erreichen. Auf unserer Seite bedarf es des guten Willens, uns mit der historischen Entwicklung dieses großen Landes, mit der gegenwärtigen Situation sowie den natürlichen und sozioökonomischen Faktoren, die sie im Innern und von außen prägen, vertraut zu machen. Wir müssen mit unserem Beispiel den Machthabern, aber auch dem iranischen Volk Vertrauen vermitteln, einem Volk, das besondere Gaben, das Würde und Talent besitzt und nach Demokratie und Reformen strebt, wie es in der Hoffnung zum Ausdruck kommt, die es auch auf Präsident Khatami setzt, der sich tatsächlich dafür einsetzt, einen Wandel in diesem theokratischen Regime herbeizuführen. Auf iranischer Seite müssen sich die Machthaber bewusst machen, dass die Öffnung zur Dritten Welt, die Zusammenarbeit mit dem Westen, im konkreten Fall mit der Europäischen Union, die Achtung der Menschenrechte erfordert, wobei diese Rechte nicht von Europa aufgezwungen werden, sondern globale Werte darstellen und auf jeden Fall auch die Rechte der Frau umfassen, die dort insbesondere verletzt werden. Die Kommunikation und der Dialog werden in diesem Prozess hilfreich sein. Wir sollten die Gespräche fortsetzen, sie intensivieren und mit dieser Entschließung nochmals die Botschaft aussenden, dass wir weder von unseren Prinzipien noch von unseren Werten abrücken und dies auch in der Vorbereitung und in dem endgültigen Text des Kooperationsabkommens zum Ausdruck kommen wird. Als Koordinatorin der Europäischen Volkspartei im Ausschuss für die Rechte der Frau und Chancengleichheit möchte ich darauf hinweisen, dass uns dieses Thema ganz besonders beschäftigt und wir mit unseren parlamentarischen Kollegen und Vertretern der Zivilgesellschaft einen Besuch zum Zwecke des gegenseitigen Kennenlernens und der Zusammenarbeit planen. Darüber hinaus werden wir uns dafür einsetzen, dass die endgültige Fassung des Abkommens, wenn wir denn je zu einem Abschluss kommen, eine klare und eindeutige Klausel zu den Rechten der Frau beinhalten wird."@de7
"Mr President, I hope that discussions on Iran will take place soon in the form of a dialogue between parliamentary committees and that an association agreement will be signed and implemented as a result. Both sides need to make an effort if we are to achieve this objective. On our side, we need to show we are willing to acknowledge the history of this vast country, as well as its present situation and the natural and socio-economic factors which shape it from both within and without. We need to set an example and show our confidence in the leaders and people of Iran, the charming, dignified, talented people of Iran looking forward to democracy and reform, witness the hope they still place in President Hatami, who really is fighting to bring about changes in their theocratic regime. On Iran's side, its leaders must realise that the West, and the European Union in particular, will only open up to and work with the developing world if it respects human rights; these are not values Europe wishes to impose, they are ecumenical values and they include women's rights, which are particularly prone to abuse. Communication and dialogue will help here. So let us continue and strengthen this dialogue and signal once again, via this resolution, that we shall not waver from our principles and values and that this will be reflected in the preparations for and final text of the association agreement. May I state, as coordinator of the European People's Party in the Committee on Women's Rights, that we are giving this matter serious attention. We are planning a fact-finding mission with our opposite numbers and representatives of civil society and we shall lobby for the final text of the agreement, if it comes to that, to include a clear, express clause on women's rights."@en3
"Señor Presidente, espero que los debates acerca de Irán se celebren pronto en forma de un diálogo entre las comisiones parlamentarias y que se firme y ejecute un acuerdo de asociación como resultado. Ambas partes tienen que hacer un esfuerzo, si deseamos lograr este objetivo. Por nuestra parte, tenemos que demostrar nuestra disposición a reconocer la historia de este enorme país, así como su situación actual y los factores naturales y socioeconómicos que lo definen, tanto desde dentro como desde fuera. Tenemos que dar ejemplo y demostrar nuestra confianza en los líderes y en el pueblo iraní, el amable, solemne y talentoso pueblo iraní que en espera de la democracia y la reforma, demuestra la esperanza que todavía tiene depositada en el Presidente Hatami, quien realmente está luchando para introducir cambios en su régimen teocrático. Por parte de Irán, sus líderes deben tener en cuenta que Occidente, y la Unión Europea en particular, sólo se abrirán al mundo en desarrollo y trabajarán con éste cuando respete los derechos humanos; esos no son valores que Europa desea imponer, son valores ecuménicos y entre ellos se incluyen los derechos de las mujeres, que son particularmente propensas a sufrir abusos. La comunicación y el diálogo ayudarán en este campo. Por lo tanto, debemos continuar y reforzar este diálogo y señalar una vez más, a través de esta resolución, que no renunciamos a nuestros principios y valores y que esto se reflejará en los preparativos del texto definitivo del acuerdo de asociación. Permítanme añadir, como coordinadora del Partido Popular Europeo de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, que estamos prestando gran atención a este asunto. Estamos planificando una misión de investigación con nuestros homólogos de la oposición y representantes de la sociedad civil, y haremos presión con respecto al texto definitivo del acuerdo, por lo que respecta a la inclusión de una cláusula clara y expresa relativa a los derechos de las mujeres."@es12
"Arvoisa puhemies, toivon, että Irania koskevat keskustelut parlamentin valiokuntien välisenä vuoropuheluna alkavat pian ja että niiden seurauksena tehdään ja pannaan täytäntöön assosiaatiosopimus. Molempien osapuolten on tehtävä kaikkensa, jotta pääsemme tähän tavoitteeseen. Meidän on osoitettava valmiutemme tunnustaa tämän valtavan maan historia ja nykytilanne sekä luonnosta johtuvat ja sosioekonomiset tekijät, jotka muovaavat sitä sekä sisältä että ulkoa. Meidän on oltava esimerkkinä ja osoitettava luottavamme Iranin johtajiin ja kansaan, Iranin viehättäviin, arvokkaisiin ja lahjakkaisiin kansalaisiin, jotka kaipaavat demokratiaa ja uudistuksia. Meidän on omin silmin todettava, että he luottavat yhä presidentti Khatamiin, joka todella yrittää saada aikaan muutoksia Iranin teokraattisessa hallinnossa. Iranin johtajien on puolestaan ymmärrettävä, että länsi ja erityisesti Euroopan unioni avautuvat kehitysmaille ja työskentelevät niiden kanssa vain, jos niissä kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Nämä eivät ole arvoja, joita Eurooppa haluaa tyrkyttää muille; ne ovat ekumeenisia arvoja. Niihin kuuluvat myös naisten oikeudet, joita erityisen herkästi poljetaan. Tässä ovat apuna kommunikointi ja vuoropuhelu. Jatkakaamme ja vahvistakaamme siis tätä vuoropuhelua ja viestittäkäämme tällä päätöslauselmalla jälleen kerran, että noudatamme määrätietoisesti periaatteitamme ja arvojamme ja että tämä heijastuu assosiaatiosopimuksen valmisteluissa ja lopullisessa sanamuodossa. Sallikaa minun myös todeta Euroopan kansanpuolueen koordinaattorina naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnassa, että kiinnitämme asiaan vakavaa huomiota. Suunnittelemme iranilaisten kollegojemme ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa tiedonhankintamatkaa ja aiomme pyrkiä vaikuttamaan sopimuksen lopulliseen sanamuotoon ja tarvittaessa siihen, että siihen sisältyy naisten oikeuksia koskeva lauseke."@fi5
"Monsieur le Président, j’espère que le débat sur l’Iran prendra bientôt la forme d’un dialogue entre commissions parlementaires et qu’il en résultera la signature et la mise en œuvre d’un accord d’association. Pour parvenir à cet objectif, chacune des parties doit faire un effort. De notre côté, nous devons montrer que nous sommes disposés à reconnaître l’histoire de ce vaste pays, ainsi que sa situation actuelle et les facteurs socio-économiques et naturels qui l’influencent tant sur le plan national que vers l’extérieur. Nous devons donner l’exemple et montrer que nous avons confiance dans les dirigeants iraniens et dans le peuple iranien, ce peuple charmant, digne et talentueux qui attend avec impatience l’avènement de la démocratie et l’adoption de réformes, qui continue à placer son espoir dans son Président Hatami, lequel mène un réel combat pour apporter des changements au régime théocratique en place. Du côté de l’Iran, il faut que les dirigeants se rendent compte que l’Occident, et plus particulièrement l’Union, ne s’ouvrira et ne travaillera avec les pays en développement que si ces derniers respectent les droits de l’homme ; ce ne sont pas des valeurs que l’Europe veut imposer, ce sont des valeurs œcuméniques qui incluent les droits de la femme, lesquels sont particulièrement malmenés. La communication et le dialogue nous seront d’un grand secours. Poursuivons et renforçons donc ce dialogue et grâce à cette résolution, indiquons que nous ne dérogerons pas à nos principes et à nos valeurs, et que cela rejaillira sur la préparation du contenu de l’accord d’association et sur le texte final de cet accord. Permettez-moi de déclarer, en tant que coordinatrice du parti populaire européen à la commission des droits de la femme et de l’égalité des chances, que nous prenons cette question très au sérieux. Nous envisageons d’accomplir une mission d’enquête factuelle avec nos homologues et avec des représentants de la société civile, et nous ferons pression pour que le texte définitif de l’accord, pour peu que ce dernier soit conclu, contienne une clause expresse et claire en faveur des droits de la femme."@fr6
"Signor Presidente, mi auguro che le discussioni sull’Iran presto si svolgano sotto forma di dialogo tra commissioni parlamentari, e che di conseguenza si firmi ed applichi un accordo di associazione. Se vogliamo raggiungere questo obiettivo entrambe le parti si dovranno impegnare. Da parte nostra, dobbiamo dimostrare di essere disposti ad accettare le tradizioni storiche di questo vasto paese, nonché la sua situazione attuale ed i fattori naturali e socioeconomici da cui essa trae origine, sia all’interno che all’esterno. Dobbiamo dare l’esempio, e mostrare fiducia nei dirigenti e nella popolazione dell’Iran: questo popolo splendido, orgoglioso e ricco di talento, che attende con ansia l’avvento della democrazia e delle riforme, come testimonia il clima di speranza che ancora circonda il Presidente Khatami, il quale sta lottando per mutare il regime teocratico del paese. I iraniani devono capire che l’Occidente, e l’Unione europea in particolare, si apriranno alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo soltanto se questi rispetteranno i diritti umani. Non si tratta di valori che l’Europa vuole imporre, ma di valori ecumenici che comprendono i diritti delle donne, particolarmente soggette ad abusi. In tale contesto la comunicazione e il dialogo potranno offrire un importante contributo. Continuiamo quindi a rafforzare questo dialogo ed affermiamo con questa risoluzione che terremo fede ai nostri principi e valori, e che ciò si rifletterà nei preparativi e nel testo finale dell’accordo di associazione. In veste di coordinatrice del Partito popolare europeo nella commissione per i diritti della donna vorrei dire che stiamo considerando la questione con estrema serietà. Stiamo programmando una missione esplorativa con le nostre controparti e i rappresentanti della società civile; faremo pressioni per quanto riguarda il testo finale dell’accordo – se ci arriveremo – affinché esso includa una clausola chiara ed esplicita sui diritti delle donne."@it9
"Mr President, I hope that discussions on Iran will take place soon in the form of a dialogue between parliamentary committees and that an association agreement will be signed and implemented as a result. Both sides need to make an effort if we are to achieve this objective. On our side, we need to show we are willing to acknowledge the history of this vast country, as well as its present situation and the natural and socio-economic factors which shape it from both within and without. We need to set an example and show our confidence in the leaders and people of Iran, the charming, dignified, talented people of Iran looking forward to democracy and reform, witness the hope they still place in President Hatami, who really is fighting to bring about changes in their theocratic regime. On Iran's side, its leaders must realise that the West, and the European Union in particular, will only open up to and work with the developing world if it respects human rights; these are not values Europe wishes to impose, they are ecumenical values and they include women's rights, which are particularly prone to abuse. Communication and dialogue will help here. So let us continue and strengthen this dialogue and signal once again, via this resolution, that we shall not waver from our principles and values and that this will be reflected in the preparations for and final text of the association agreement. May I state, as coordinator of the European People's Party in the Committee on Women's Rights, that we are giving this matter serious attention. We are planning a fact-finding mission with our opposite numbers and representatives of civil society and we shall lobby for the final text of the agreement, if it comes to that, to include a clear, express clause on women's rights."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik hoop dat er spoedig een debat komt over Iran, en dat dit debat de vorm zal krijgen van een dialoog tussen parlementaire commissies. Ook hoop ik dat er aan het einde van de rit een associatieovereenkomst zal worden ondertekend en toegepast. Om dat doel te bereiken moeten beide partijen evenwel hun beste beentje voorzetten. Wij moeten van onze kant duidelijk maken dat we bereid zijn rekening te houden met de geschiedenis van dit grote land, met zijn hedendaagse situatie en met de fysieke en sociaal-economische factoren binnen en buiten Iran die deze situatie bepalen. Wij moeten met ons voorbeeld vertrouwen wekken bij de leiders van Iran en bij de bevolking van dit land. Dit is een talentrijk en waardig volk dat uitziet naar democratie en hervormingen. Dit blijkt ook uit het feit dat de hoop nog steeds gevestigd is op president Khatami, die zich daadwerkelijk inzet voor veranderingen binnen het theocratisch regime. Iran heeft van zijn kant leiders nodig die beseffen dat het Westen, en met name de Europese Unie, een voorwaarde stelt aan de openstelling tot en samenwerking met de ontwikkelingslanden, namelijk de eerbiediging van de mensenrechten. Zij moeten beseffen dat het hierbij niet gaat om door Europa opgelegde waarden, maar om universele waarden, en dat ook de rechten van de vrouw daarvan deel uitmaken. Het zijn namelijk de rechten van de vrouw die nu nog het meest geschonden worden. De communicatie en de dialoog zullen hiervoor zeer nuttig zijn. Laten wij deze voortzetten en versterken, en laten wij met deze resolutie nogmaals duidelijk maken dat wij geen duimbreed afwijken van onze principes en waarden en dat we dit ook zullen aantonen bij de voorbereiding en de eindtekst van de samenwerkingsovereenkomst. Als coördinator van de Europese Volkspartij in de Commissie rechten van de vrouw wil ik duidelijk maken dat dit een zeer belangrijk vraagstuk is. Binnenkort zullen wij samen met andere parlementsleden en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld een kennismakings- en samenwerkingsbezoek aan Iran brengen. Wij streven ernaar dat in de eindtekst van de overeenkomst, als die er ooit komt, een duidelijke en expliciete verwijzing voorkomt naar de rechten van de vrouw."@nl2
"Senhor Presidente, espero que os debates sobre o Irão em breve assumam a forma de um diálogo entre comissões parlamentares e que daí resulte a assinatura e aplicação de um acordo de associação. É preciso que ambos os lados façam um esforço para podermos atingir esse objectivo. Pela parte que nos toca, temos de demonstrar que estamos dispostos a reconhecer a história desse vasto país, bem como a sua situação actual e os factores naturais e socioeconómicos que o modelam, tanto a partir do interior como do exterior. Temos de dar o exemplo e mostrar confiança nos líderes e no povo do Irão, esse povo encantador, digno, talentoso do Irão, sedento de democracia e de reformas, que testemunha a esperança que ainda deposita no President Hatami, que realmente está a lutar pela realização de mudanças no seu regime teocrático. No que toca ao Irão, é preciso que os seus líderes compreendam que o Ocidente, e a União Europeia em particular, só se abrirá e trabalhará com o mundo em desenvolvimento se ali forem respeitados os direitos humanos, que não são valores que a Europa deseja impor, mas são valores universais e incluem também os direitos da mulher, que estão particularmente vulneráveis aos abusos. A comunicação e o diálogo ajudarão a atingir esses objectivos. Por isso, vamos prosseguir e reforçar este diálogo e enviar mais uma vez a mensagem, através desta resolução, de que não vacilaremos na defesa dos nossos princípios e dos nossos valores e que isso se reflectirá nos preparativos e no texto final do acordo de associação. Permitam-me que vos diga, na qualidade de coordenadora do Partido Popular Europeu na Comissão dos Direitos da Mulher, que esta matéria está a merecer a máxima atenção da nossa parte. Estamos a preparar uma missão de investigação e de cooperação com homólogos nossos e representantes da sociedade civil e vamos exercer pressões para que o texto final do acordo, se lá chegarmos, inclua uma cláusula inequívoca e expressa sobre os direitos da mulher."@pt11
"Herr talman! Jag hoppas att diskussionerna om Iran snart kommer att äga rum i form av en dialog mellan interparlamentariska kommittéer och att det resulterar i ett associationsavtal som kommer att undertecknas och genomföras. Båda sidor måste göra en ansträngning om vi skall nå denna målsättning. Vi å vår sida behöver visa att vi är redo att erkänna detta vidsträckta lands historia och dess nuvarande belägenhet och de naturliga och socioekonomiska faktorer som formar landet inifrån och utifrån. Vi behöver statuera exempel och visa vårt förtroende för Irans ledare och folk, detta charmfulla, värdiga och begåvade iranska folk som ser fram emot demokrati och reformer. Vi måste se att de fortfarande sätter sin tilltro till president Khatami som verkligen kämpar för att få förändring till stånd i deras teokratiska regim. Irans ledare å sin sida måste inse att västvärlden och i synnerhet Europeiska unionen bara kan öppnas för och samarbeta med tredje världen om mänskliga rättigheter respekteras. Det här är inte värderingar som Europa vill påtvinga någon. Det är värderingar som gäller oavsett religion, och de omfattar rättigheter för kvinnor, som särskilt ofta utsätts för övergrepp. Här kommer kommunikation och dialog att vara en hjälp. Så låt oss börja att stärka denna dialog och återigen genom denna resolution visa att vi inte gör avsteg från våra principer och värderingar. Detta kommer att återspeglas i förberedelserna och den slutgiltiga texten för associationsavtalet. Låt mig som samordnare för Gruppen för europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor säga att vi ägnar denna fråga stor uppmärksamhet. Vi planerar en undersökningsresa med våra kolleger och företrädare för det civila samhället och kommer att verka för att den slutgiltiga texten i avtalet – om vi kommer så långt – skall innehålla en klar och tydlig bestämmelse om kvinnors rättigheter."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph