Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-24-Speech-4-167"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr talman! Iran är ett stort och betydande land med en forntida tradition av kultur och lärande som går tillbaka till den för-islamiska zoroastriska perioden. Det är också ett land med vilket man från väst har haft besvärliga förbindelser under ett antal år. Genom att förkasta västs uppfattning om att hög konsumtion är grunden till en god samhällsekonomi har Iran radikaliserats och gett sitt stöd åt radikala islamiska grupper i Libanon, såsom Hizbullah. Omständigheterna har ytterligare försvårats eftersom konflikterna med väst länge har varit förbundna med interna motsättningar inom själva Iran. Under de senaste åren har medvetenheten ökat i Iran om att denna isolering är skadlig för iranska intressen och att den inte leder någonvart. Resultatet har inneburit upptinade förbindelser, vilket vi inom EU bör välkomna. Våra förbindelser kommer att vara beroende av grundläggande framsteg inom områden som mänskliga rättigheter och olaglig immigration, massförstörelsevapen, och i synnerhet landets kärnvapenprogram, narkotika, Mellanöstern, Afghanistan och kampen mot terrorismen. Med avseende på narkotikahandeln bör iranierna, som själva har ett väldigt allvarligt narkotikaproblem, berömmas för deras ansträngningar och samarbete. De har även motstått frestelsen att destabilisera Afghanistan, och de har angett att de inte kommer att försöka underblåsa en instabilitet i Irak i händelse av att Saddam Hussein försvinner ur bilden. Iran behöver regional stabilitet, och detta har erkänts av det iranska ledarskapet. När det gäller Mellanöstern har Iran förenat sig med Saudiarabien i att godta principen om ”land i utbyte mot fred”, om det är vad palestinierna vill ha. Alla dessa utvecklingsskeden är viktiga och mycket välkomna. Iran måste förstå att Europa sträcker ut en vänskapens hand, och att metoder står att finna för att kunna leva tillsammans, utan att Iran behöver förlora vare sig sin identitet eller sitt motstånd mot de sämsta av västliga värderingar. Det skulle vara fel av Europeiska unionen att överbetona frågan om dödsstraff i sig, vilket fortfarande är lagligt enligt internationell rätt, om det tillämpas på tillbörligt sätt. Dödsstraffet tillämpas i världens största demokratier, såsom Förenta staterna, Japan och Indien, och det stöds av några tiotal miljoner medborgare i mitt eget hemland, Förenade kungariket. Irans ledare bör emellertid inte vara ovissa angående den universella fasa som vi känner inför det barbariska och medeltida sharia-straffet, stening till döds. Jag uppmanar det iranska ledarskapet att överväga detta och att finna lösningar som står i proportion till Irans värdighet och historia."@sv13
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, Iran is een groot en belangrijk land met een eeuwenoude culturele en wijsgerige traditie die teruggaat tot de voor-Islamitische Zoroatrische periode. Dit is ook een land waarmee het Westen de afgelopen jaren problematische betrekkingen onderhoudt. Iran verwerpt de westerse materialistische waarden en is daarom geradicaliseerd geraakt. Het steunt radicale islamitische groeperingen, zoals de Hezbollah. De complexiteit van de situatie wordt nog eens vergroot door het feit dat het conflict met het Westen verstrengeld is geraakt met spanningen binnen Iran zelf. De afgelopen jaren is men in Iran tot het inzicht gekomen dat deze isolatie de belangen van het land schade berokkende en nergens toe leidde. Als gevolg daarvan is er een dooi opgetreden in de betrekkingen. De EU moet dat toejuichen. Hoe de betrekkingen zich zullen ontwikkelen hangt af van de vraag of er vooruitgang wordt geboekt op het gebied van de mensenrechten, illegale immigratie, de ontwikkeling van massale vernietigingswapens – ik denk dan in de eerste plaats aan het Iraanse kernwapenprogramma –, drugs, het Midden-Oosten, Afghanistan en de strijd tegen het terrorisme. Iran heeft zelf een ernstig drugprobleem, en de autoriteiten verdienen lof voor hun pogingen drugshandel tegen te gaan en voor hun bereidheid tot samenwerking. Iran heeft de verleiding om Afghanistan te destabiliseren weten te weerstaan en aangegeven dat het niets zal ondernemen om Irak te destabiliseren als Sadam Hoessein daar verdreven wordt. Iran heeft belang bij stabiliteit in de regio, en de Iraanse leiders hebben dat begrepen. Wat het Midden-Oosten betreft: Iran volgt nu net als Saoedi-Arabië het beginsel van “land-voor-vrede” – als dat is wat de Palestijnen willen. Dat zijn allemaal belangrijke ontwikkelingen en we moeten die toejuichen. Iran moet begrijpen dat Europa een vriendschappelijke hand toesteekt en dat het mogelijk is dat we naast elkaar leven zonder dat Iran zijn identiteit verliest. Niemand zegt dat het land zich niet mag verzetten tegen de meest kwalijke aspecten van de westerse beschaving. De Europese Unie moet zich echter niet blind staren op de doodstrafkwestie. Indien correct toegepast wordt de doodstraf in het internationaal recht nog steeds aanvaard. De doodstraf wordt in ’s werelds grootste democratieën – de Verenigde Staten, Japan, India – toegepast, en ook in mijn eigen land, het Verenigd Koninkrijk, zijn tientallen miljoenen voorstanders van de doodstraf te vinden. Wat de Iraanse leiders wel goed moeten begrijpen is dat doodstrafvoltrekking door steniging, een middeleeuwse en barbaarse sharia-straf, ons allemaal met afgrijzen vervult. Ik roep de Iraanse leiders op hierover goed na te denken en oplossingen te zoeken die aansluiten bij de waardigheid en geschiedenis van dit land."@nl2
lpv:translated text
"Hr. formand, Iran er et stort og betydningsfuldt land med en gammel tradition for kultur og lærdom, som går tilbage til den præislamiske zoroastiske periode. Der er også et land, den vestlige verden har haft et anspændt forhold til i en årrække. Ved at forkaste de vestlige forbrugssamfunds værdier, blev Iran mere radikalt og støttede islamiske grupper i Libanon såsom Hizbollah. Situationen kompliceres yderligere af, at konflikten med Vesten længe har været forbundet med interne uoverensstemmelser i selve Iran. De senere år er stadig flere iranere blevet klar over, at denne isolation skader Irans interesser og ikke fører nogen vegne. Resultatet har været et tøbrud i forbindelserne, som vi bør hilse velkommen i EU. Vores forbindelser vil afhænge af, hvorvidt der sker grundlæggende fremskridt på områderne menneskerettigheder, ulovlig indvandring, masseødelæggelsesvåben, især landets atomvåbenprogram, narkotika, Mellemøsten, Afghanistan og kampen mod terrorisme. Hvad angår narkotikahandel, bør iranerne, som selv kæmper med alvorlige narkotikaproblemer, roses for deres indsats og samarbejdsvilje. De har også modstået fristelsen til at destabilisere Afghanistan og har tilkendegivet, at de ikke vil forsøge at destabilisere Irak, hvis Saddam Hussein på et tidspunkt forlader scenen. Iran har brug for stabilitet i regionen, og det har de iranske ledere erkendt. Hvad angår Mellemøsten, har Iran i lighed med Saudi-Arabien accepteret princippet om "land mod fred", hvis det er det, palæstinenserne ønsker. Hele denne udvikling er vigtig og meget kærkommen. Iran må forstå, at Europa tilbyder venskab, og at der er muligheder for at leve sammen, uden at Iran giver afkald på sin identitet eller sin modstand mod de værste vestlige værdier. Det vil være forkert af EU at lægge uforholdsmæssig stor vægt på spørgsmålet om dødsstraf, som ifølge folkeretten fortsat er lovlig, hvis den anvendes passende. Dødsstraffen anvendes i verdens største demokratier såsom USA, Japan og Indien, og millioner af borgere i mit land, Det Forenede Kongerige, går ind for dødsstraf. Irans ledere bør dog ikke være i tvivl om den universelle forfærdelse, vi føler over for den barbariske og middelalderlige sharia-straf med stening til døde. Jeg anmoder indtrængende Irans ledere om at tage dette til efterretning og finde løsninger, der er Irans stolte historie værdig."@da1
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, Iran on suuri ja merkittävä maa, jonka kulttuuri ja oppineisuus periytyvät islamia edeltävältä zarathustralaiselta aikakaudelta. Se on myös maa, jonka suhteet länteen ovat olleet vaikeat jo usean vuoden ajan. Hylätessään länsimaiset markkina-arvot Iran radikalisoitui ja ryhtyi tukemaan islamilaisia ääriryhmiä Libanonissa, esimerkiksi Hitzbollahia. Tilanteen tekee vielä monimutkaisemmaksi se, että konfliktit lännen kanssa ovat liittyneet maan sisäisiin ristiriitoihin. Viime vuosina iranilaiset ovat alkaneet tiedostaa yhä selvemmin, että eristyneisyys ei ollut Iranin etujen mukaista eikä johtanut mihinkään. Tämän seurauksena suhteet ovat lientyneet, mistä EU:n on syytä olla iloinen. Maidemme väliset suhteet riippuvat siitä, tapahtuuko ihmisoikeuksien, laittoman maahanmuuton, joukkotuhoaseiden, erityisesti maan ydinaseohjelman, huumeiden, Lähi-idän, Afganistanin ja terrorismin vastaisen taistelun alalla perustavanlaatuisia muutoksia. Irania, jonka oma huumeongelma on erittäin vakava, on syytä onnitella sen huumekaupan vastaisista toimista ja yhteistyöstä. Se ei liioin ole langennut kiusaukseen horjuttaa Afganistanin tilannetta, ja se on ilmoittanut, ettei se aio lietsoa levottomuuksia Irakissa, jos Saddam Hussein poistuu näyttämöltä. On Iranin edun mukaista, että alue säilyy vakaana, ja maan johto on tunnustanut sen. Lähi-idän kysymyksessä Iran on yhtynyt Saudi-Arabiaan hyväksymällä ”maata rauhan vastineeksi” -periaatteen, jos palestiinalaiset sitä haluavat. Kaikki nämä edistysaskeleet ovat merkittäviä ja hyvin myönteisiä. Iranin on ymmärrettävä, että Eurooppa tarjoaa ystävyyden kättä ja että rinnakkaiselo on mahdollinen ilman, että Iran menettää identiteettiään tai antaa periksi pahimmille länsimaisille arvoille. Euroopan unioni tekee väärin, jos se ylikorostaa kuolemantuomiota sinänsä, sillä se on edelleen asianmukaisesti käytettynä kansainvälisen oikeuden mukainen rangaistus. Sitä käytetään maailman suurimmissa demokratioissa, muun muassa Yhdysvalloissa, Japanissa ja Intiassa, ja omassa maassani Yhdistyneessä kuningaskunnassa sitä kannattavat kymmenet miljoonat kansalaiset. Iranin johtajien on kuitenkin oltava ehdottoman tietoisia siitä, että kaikki eurooppalaiset tuomitsevat kauhistuttavana julman ja keskiaikaisen sharia-rangaistuksen, jossa ihminen kivitetään kuoliaaksi. Kehotan voimakkaasti Iranin johtoa pohtimaan asiaa ja etsimään ratkaisuja, jotka ovat Iranin arvon ja historian mukaisia."@fi5
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, το Ιράν είναι μια μεγάλη και σημαντική χώρα με αρχαία παράδοση πολιτισμού και μάθησης που χρονολογείται από την προϊσλαμική ζωροαστρική περίοδο. Είναι επίσης μια χώρα με την οποία η Δύση είχε ταραγμένες σχέσεις για πολλά έτη. Απορρίπτοντας τις δυτικές αρχές του καταναλωτισμού, το Ιράν έγινε ριζοσπαστικό και στήριξε ριζοσπαστικές ισλαμικές ομάδες στον Λίβανο, όπως για παράδειγμα η Χεσμπολάχ. Υπάρχει περαιτέρω περιπλοκή, διότι οι συγκρούσεις με τη Δύση υπήρξαν για πολύ καιρό συνδεδεμένες με εσωτερικές διαφωνίες μέσα στο ίδιο το Ιράν. Τα τελευταία χρόνια, έγινε όλο και περισσότερο αντιληπτό στο εσωτερικό του Ιράν ότι αυτή η απομόνωση ήταν επιβλαβής για τα ιρανικά συμφέροντα και δεν οδηγούσε πουθενά. Το αποτέλεσμα ήταν η αναθέρμανση των σχέσεων, την οποία πρέπει να επικροτήσουμε στην ΕΕ. Οι σχέσεις μας θα εξαρτηθούν από τη θεμελιώδη πρόοδο στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της λαθρομετανάστευσης, των όπλων μαζικής καταστροφής, ιδιαίτερα του προγράμματος πυρηνικών όπλων της χώρας, των ναρκωτικών, της Μέσης Ανατολής, του Αφγανιστάν και του αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Όσον αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών, οι Ιρανοί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα ναρκωτικών οι ίδιοι, πρέπει να επαινεθούν για τις προσπάθειες και τη συνεργασία τους. Έχουν επίσης αντισταθεί στον πειρασμό αποσταθεροποίησης του Αφγανιστάν και έχουν αποδείξει ότι δεν θα προσπαθήσουν να υποδαυλίσουν τη σταθερότητα στο Ιράκ, στην περίπτωση που ο Σαντάμ Χουσεΐν αποσυρθεί από τη σκηνή. Το Ιράν χρειάζεται σταθερότητα στην περιοχή και αυτό το αναγνώρισε η ιρανική ηγεσία. Όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, το Ιράν αποδέχτηκε, όπως και η Σαουδική Αραβία, την αρχή “γη έναντι ειρήνης”, εάν αυτό επιθυμούν οι Παλαιστίνιοι. Όλες αυτές οι εξελίξεις είναι σημαντικές και πολύ ευπρόσδεκτες. Το Ιράν πρέπει να κατανοήσει ότι η Ευρώπη τείνει χείρα φιλίας και ότι μπορούν να βρεθούν τρόποι συνύπαρξης, χωρίς να χάσει το Ιράν ούτε την ταυτότητά του ούτε την αντίθεσή του στις χειρότερες δυτικές αξίες. Θα ήταν σφάλμα να υπερτονίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό καθαυτό το ζήτημα της θανατικής ποινής, η οποία παραμένει νόμιμη, εφόσον χρησιμοποιείται κατάλληλα, δυνάμει του διεθνούς δικαίου. Εφαρμόζεται στις μεγαλύτερες δημοκρατίες του κόσμου, όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Ινδία, και την υποστηρίζουν δέκα εκατομμύρια πολίτες στη χώρα μου, το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ηγέτες του Ιράν, ωστόσο, δεν πρέπει να αμφιβάλλουν για την παγκόσμια φρίκη που αισθανόμαστε σχετικά με τη βάρβαρη και μεσαιωνική τιμωρία του θανάτου δια λιθοβολισμού της σαρία. Καλώ την ιρανική ηγεσία να εξετάσει το ζήτημα και να βρει λύσεις ανάλογες με την αξιοπρέπεια και την ιστορία του Ιράν."@el8
lpv:translated text
"Mr President, Iran is a large and important country with an ancient tradition of culture and learning going back to the pre-Islamic Zoroastrian period. It is also a country with which the West has had troubled relations over a number of years. In rejecting Western consumerist values, Iran radicalised itself and supported radical Islamic groups in Lebanon, such as Hizbollah. There is added complexity because the conflicts with the West have long been bound up with internal disagreements within Iran itself. Recent years have seen a growing awareness within Iran that this isolation was harmful to Iranian interests and leading nowhere. The result has been a thaw in relations which we should welcome in the EU. Our relations will depend on fundamental progress in the areas of human rights and illegal immigration, weapons of mass destruction, in particular the country's nuclear weapons programme, drugs, the Middle East, Afghanistan and the battle against terrorism. With regard to drug trafficking, the Iranians, who have a very serious drug problem of their own, should be commended for their efforts and cooperation. They have also resisted the temptation to destabilise Afghanistan and have indicated they will not attempt to foment instability in Iraq in the event of Saddam Hussein's departure from the scene. Iran needs regional stability, and this has been recognised by the Iranian leadership. On the Middle East, Iran has joined Saudi Arabia in accepting the principle of 'land for peace', if that is what the Palestinians want. All of these developments are important and very welcome. Iran needs to understand that Europe is extending the hand of friendship and that ways can be found to live together without Iran losing either its identity or its opposition to the worst of Western values. It would be wrong for the European Union to overstress the issue of capital punishment per se, which remains legal, if used appropriately, in international law. It is practised in the world's largest democracies such as the USA, Japan and India and is supported by tens of millions of citizens in my country, the UK. Iran's leaders, however, should be in no doubt about the universal horror felt by us about the barbaric and medieval Sharia punishment of stoning to death. I urge the Iranian leadership to reflect on this and to find solutions commensurate with Iran's dignity and history."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Mr President, Iran is a large and important country with an ancient tradition of culture and learning going back to the pre-Islamic Zoroastrian period. It is also a country with which the West has had troubled relations over a number of years. In rejecting Western consumerist values, Iran radicalised itself and supported radical Islamic groups in Lebanon, such as Hizbollah. There is added complexity because the conflicts with the West have long been bound up with internal disagreements within Iran itself. Recent years have seen a growing awareness within Iran that this isolation was harmful to Iranian interests and leading nowhere. The result has been a thaw in relations which we should welcome in the EU. Our relations will depend on fundamental progress in the areas of human rights and illegal immigration, weapons of mass destruction, in particular the country's nuclear weapons programme, drugs, the Middle East, Afghanistan and the battle against terrorism. With regard to drug trafficking, the Iranians, who have a very serious drug problem of their own, should be commended for their efforts and cooperation. They have also resisted the temptation to destabilise Afghanistan and have indicated they will not attempt to foment instability in Iraq in the event of Saddam Hussein's departure from the scene. Iran needs regional stability, and this has been recognised by the Iranian leadership. On the Middle East, Iran has joined Saudi Arabia in accepting the principle of 'land for peace', if that is what the Palestinians want. All of these developments are important and very welcome. Iran needs to understand that Europe is extending the hand of friendship and that ways can be found to live together without Iran losing either its identity or its opposition to the worst of Western values. It would be wrong for the European Union to overstress the issue of capital punishment per se, which remains legal, if used appropriately, in international law. It is practised in the world's largest democracies such as the USA, Japan and India and is supported by tens of millions of citizens in my country, the UK. Iran's leaders, however, should be in no doubt about the universal horror felt by us about the barbaric and medieval Sharia punishment of stoning to death. I urge the Iranian leadership to reflect on this and to find solutions commensurate with Iran's dignity and history."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Señor Presidente, Irán es un país grande e importante con una antigua tradición de cultura y aprendizaje que se remonta al período preislámico de Zaratustra. Es también un país con el que Occidente ha mantenido unas relaciones turbulentas durante muchos años. Al rechazar los valores consumistas de Occidente, Irán se radicalizó y dio su apoyo a los grupos radicales islámicos de Líbano, como Hezbolá. Y existe una complejidad añadida porque los conflictos con Occidente se han endurecido a causa de los desacuerdos internos dentro del propio Irán. En los últimos años ha ido creciendo en Irán la conciencia de que este aislamiento era perjudicial para los intereses islámicos y no llevaba a ninguna parte. El resultado ha sido un deshielo en las relaciones que en la UE deberíamos apreciar. Nuestras relaciones dependerán del progreso fundamental en las áreas de los derechos humanos y la inmigración ilegal, las armas de destrucción masiva, en particular el programa nacional sobre armas nucleares, las drogas, Oriente Medio, Afganistán y la lucha contra el terrorismo. En relación con el tráfico de drogas, deberíamos elogiar a los iraníes, que tienen en su propio país un grave problema con la droga, por sus esfuerzos y su cooperación. También han resistido la tentación de desestabilizar Afganistán y han declarado que no intentarán fomentar la inestabilidad en Iraq en el caso de que Sadam Husein haga mutis por el foro. Irán necesita estabilidad regional, y así lo ha reconocido el líder iraní. En cuanto a Oriente Medio, Irán se ha unido a Arabia Saudita y ha aceptado el principio de «terreno a cambio de paz» si esto es lo que quieren los palestinos. Todo este progreso es importante y muy bienvenido. Irán necesita entender que Europa le está alargando una mano amiga y que se pueden encontrar formas de convivencia sin que Irán pierda ni su identidad ni su oposición hacia los peores valores occidentales. No sería correcto que la Unión Europea ejerciera una presión excesiva en el tema de la pena de muerte per se, que sigue siendo legal en el derecho internacional, si se utiliza de forma adecuada. Se practica en las principales democracias del mundo, como los Estados Unidos, Japón y la India, y recibe el apoyo de decenas de millones de ciudadanos en mi país, el Reino Unido. Sin embargo, los líderes de Irán no deben tener ninguna duda acerca del horror universal que sentimos por el castigo bárbaro y medieval de la la lapidación hasta la muerte. Insto al gobierno iraní a reflexionar sobre esto y a encontrar soluciones a la altura de la dignidad y la historia de Irán."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Herr Präsident, der Iran ist ein großes und bedeutendes Land mit einer langen Tradition in Kultur und Bildung, die bis in die vorislamische zoroastrische Zeit zurückreicht. Er ist gleichzeitig ein Land, zu dem der Westen seit Jahren gestörte Beziehungen hat. Indem der Iran westliche Konsumwerte ablehnte, radikalisierte sich das Land und unterstützte radikale islamische Gruppen im Libanon, wie die Hisbollah. Die Komplexität wird noch verstärkt, da die Konflikte mit dem Westen lange mit internen Meinungsverschiedenheiten im Iran einhergingen. In den letzten Jahren ist im Iran das Bewusstsein gewachsen, dass diese Isolation den islamischen Interessen geschadet hat und zu nichts führt. Das Ergebnis war ein Tauwetter in den Beziehungen, das wir in der EU begrüßen sollten. Unsere Beziehungen werden von grundlegenden Fortschritten in den Bereichen Menschenrechte und illegale Einwanderung, Massenvernichtungswaffen, vor allem auf dem Gebiet der Kernwaffenprogramme des Landes, Drogen, Naher Osten, Afghanistan und Kampf gegen Terrorismus abhängig sein. Was den Drogenhandel betrifft, sollte man die Iraner, die selbst ein sehr ernstes Drogenproblem haben, für ihre Anstrengungen und ihre Zusammenarbeit loben. Sie haben auch der Versuchung widerstanden, Afghanistan zu destabilisieren, und haben angedeutet, dass sie nicht versuchen würden, im Falle von Saddam Husseins Abtreten von der Bühne, Instabilität im Irak zu schüren. Der Iran braucht regionale Stabilität, und das hat die iranische Führung erkannt. In Bezug auf den Nahen Osten hat sich der Iran Saudi-Arabien angeschlossen und den Grundsatz ‚Land für Frieden‘ akzeptiert, wenn es das ist, was die Palästinenser wünschen. Alle diese Entwicklungen sind wichtig und sehr begrüßenswert. Der Iran muss begreifen, dass Europa die Hand zur Freundschaft ausstreckt und dass man Wege des Zusammenlebens finden kann, ohne dass das Land seine Identität oder seine Ablehnung der schlimmsten westlichen Werte aufgeben muss. Es wäre falsch, wenn die Europäische Union das Problem der Todesstrafe per se überstrapaziert, denn nach internationalem Recht bleibt sie, entsprechend angewendet, legal. Sie wird in den größten Demokratien der Welt praktiziert, so in den USA, in Japan und Indien und wird von Dutzenden Millionen Bürgern in meinem Land, dem Vereinigten Königreich, befürwortet. Die Führung des Irans sollte allerdings keinen Zweifel daran haben, dass die ganze Welt entsetzt ist über die barbarische, mittelalterliche Sharia-Strafe der tödlichen Steinigung. Ich ersuche die iranische Führung dringend, darüber nachzudenken und Lösungen zu finden, die der Würde und der Geschichte des Irans angemessen sind."@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Senhor Presidente, o Irão é um grande e importante país com uma longa tradição cultural e de erudição que recua até ao período zoroastriano pré-islâmico. É também um país com o qual o Ocidente tem tido, desde há vários anos, relações conturbadas. Ao rejeitar os valores consumistas ocidentais, o Irão radicalizou-se e passou a apoiar os grupos radicais islâmicos no Líbano, como o Hizbollah. Existe uma complexidade acrescida, resultante do facto dos conflitos com o Ocidente estarem desde há muito associados a discordâncias internas dentro do próprio Irão. Nos últimos anos, tem-se assistido a uma crescente consciencialização no interior do país de que este isolamento é prejudicial aos interesses iranianos e não leva a parte nenhuma. O resultado foi um degelo nas relações com o Ocidente, com o qual nos devemos congratular. As nossas relações dependem de avanços essenciais nos domínios dos direitos humanos e da imigração ilegal; das armas de destruição maciça; do programa de armas nucleares deste país; das drogas; do Médio Oriente; do Afeganistão; e da luta contra o terrorismo. No que se refere ao tráfico de drogas, os iranianos, que têm eles próprios nesta matéria um problema muito grave, devem ser aplaudidos pelos seus esforços e pela cooperação prestada. Têm também resistido à tentação de destabilizar o Afeganistão e têm dado sinais de que não tentarão fomentar a instabilidade no Iraque, no caso da saída de cena de Saddam Hussein. O Irão precisa de estabilidade a nível regional, o que é reconhecido pelos seus dirigentes. Em relação ao Médio Oriente, o Irão juntou-se à Arábia Saudita para aceitar o princípio de “terra por paz”, se é isso que os palestinianos querem. Todos estes desenvolvimentos são importantes e muito bem-vindos. O Irão tem que compreender que a Europa lhe está a estender uma mão amiga e que podem ser encontradas formas de vivermos juntos, sem que o Irão tenha que perder a sua identidade ou que prescindir da oposição àquilo que de pior existe nos valores ocidentais. Seria errado para a União Europeia insistir excessivamente na questão da pena de morte que continua a ser legal, se usada adequadamente, ao abrigo do direito internacional. É praticada nas maiores democracias do mundo, como nos EUA, no Japão e na Índia, e é apoiada por dezenas de milhar de cidadãos no meu país, o Reino Unido. No entanto, os dirigentes iranianos não devem ter quaisquer dúvidas sobre o horror universal que nos causam os castigos bárbaros e medievais do apedrejamento até à morte impostos pela . Exorto os dirigentes iranianos a reflectirem sobre isto e a encontrarem soluções compatíveis com a dignidade e a história do seu país."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Signor Presidente, l’Iran è un paese grande e importante, che vanta un’antica tradizione di cultura e sapere risalente al periodo preislamico zoroastriano. E’ anche un paese con cui l’Occidente, da molti anni, ha rapporti difficili. Rifiutando i valori del consumismo occidentale, l’Iran si è spinto su posizioni estremamente radicali e ha sostenuto i gruppi islamici estremisti del Libano come gli . La questione è resa ancora più complessa dal fatto che i conflitti con l’Occidente ormai da tempo si associano ai contrasti interni in Iran. Negli ultimi anni nel paese si è diffusa una crescente consapevolezza del fatto che questo isolamento era dannoso agli interessi iraniani e non produceva alcun risultato. Di conseguenza abbiamo osservato nei rapporti internazionali un disgelo di cui l’Unione europea si deve rallegrare. I nostri rapporti dipenderanno da progressi sostanziali per ciò che riguarda i diritti umani e l’immigrazione clandestina, le armi di distruzione di massa e, soprattutto, il programma di armamento nucleare del paese, la droga, il Medio Oriente, l’Afghanistan e la lotta al terrorismo. Quanto al traffico di stupefacenti, gli iraniani, che hanno gravi problemi di droga nel paese, vanno lodati per i loro sforzi e la cooperazione. Hanno inoltre resistito alla tentazione di destabilizzare l’Afghanistan e hanno fatto capire che non cercheranno di fomentare l’instabilità in Iraq qualora Saddam Hussein esca di scena. L’Iran ha bisogno di stabilità regionale, e questo è stato confermato dalla iraniana. Rispetto al Medio Oriente, l’Iran ha aderito alla posizione dell’Arabia Saudita ed ha accettato il principio “territori in cambio di pace”, se questo è ciò che vogliono i palestinesi. Tutti questi sviluppi sono importanti ed estremamente positivi. L’Iran deve capire che l’Europa sta offrendo la propria amicizia, e che si può trovare il modo per vivere insieme senza che l’Iran perda la propria identità o rinunci alla propria opposizione all’aspetto peggiore dei valori occidentali. L’Unione europea non deve esagerare l’importanza del problema della pena capitale che resta legittima, se utilizzata correttamente, nell’ambito del diritto internazionale. Viene infatti praticata da alcune delle maggiori democrazie mondiali come gli Stati Uniti, il Giappone e l’India, e decine di milioni di cittadini del mio paese – il Regno Unito – si dichiarano favorevoli a tale pena. I iraniani tuttavia non devono nutrire alcun dubbio: siamo inorriditi di fronte alla barbara e medievale pena di morte per lapidazione prevista dalla . Invito quindi la iraniana a riflettere su questo punto e a individuare soluzioni adeguate alla dignità e alla storia del paese."@it9
lpv:translated text
"Monsieur le Président, l'Iran est un grand pays, un pays important qui a une tradition ancienne de la culture et de l'apprentissage qui date de la période zoroastrienne, avant la période islamique. C'est aussi un pays avec lequel l'Occident a des relations problématiques depuis un certain nombre d'années. Le rejet des valeurs consuméristes occidentales a mené à la radicalisation de l'Iran, qui s'est mis à soutenir des groupes islamistes radicaux libanais comme le Hezbollah. La complexité de la situation se trouve encore renforcée du fait que les conflits avec l'Occident sont depuis longtemps liés à des désaccords internes au sein même du pays. Ces dernières années, les Iraniens ont pris conscience que cet isolement nuisait aux intérêts iraniens et ne menait nulle part. Cela a mené à un dégel des relations duquel nous, européens, devons nous réjouir. Nos relations dépendront des progrès fondamentaux réalisés dans le domaine des droits de l'homme et de l'immigration illégale, des armes de destruction massive (je pense en particulier au programme d'armes nucléaires du pays), des drogues, du Moyen-Orient, de l'Afghanistan et de la lutte contre le terrorisme. En ce qui concerne le trafic de drogue, les Iraniens, qui connaissent de sérieux problèmes de drogue eux-mêmes, doivent être félicités pour leurs efforts et leur coopération. Ils ont également résisté à la tentation de déstabiliser l'Afghanistan et ont indiqué qu'ils ne tenteraient pas de créer l'instabilité en Iraq dans l'éventualité d'un départ de Saddam Hussein. L'Iran a besoin de stabilité dans la région et cela a été reconnu par les dirigeants du pays. Pour ce qui est du Moyen-Orient, l'Iran s'est joint à l'Arabie saoudite et accepte désormais comme elle le principe de la terre contre la paix si telle est la volonté des Palestiniens. Toutes ces évolutions sont importantes et bienvenues. L'Iran doit comprendre que l'Europe lui tend la main de l'amitié et qu'il est possible de trouver des moyens de vivre ensemble sans que l'Iran perde son identité ou qu'il doive renoncer à son opposition aux pires des valeurs occidentales. L'Union européenne aurait tort d'accorder trop d'importance à la question de la peine capitale en soi qui reste légale en droit international si elle est utilisée de manière appropriée. Elle est pratiquée dans les plus grandes démocraties du monde telles que les États-Unis, le Japon et l'Inde et a des millions de partisans dans mon pays, le Royaume Uni. Cependant, les dirigeants iraniens ne doivent pas douter de l'horreur universelle qu'éveille en nous la peine barbare et médiévale de la sharia, la lapidation jusqu'à la mort. Je prie instamment les dirigeants iraniens de réfléchir à cela et de trouver des solutions à la hauteur de la dignité et de l'histoire de l'Iran."@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021024.9.4-167"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph