Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-24-Speech-4-162"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021024.9.4-162"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine Regierung, unter deren Herrschaft erstens seit Januar 2002 über 250 Menschen hingerichtet wurden, davon allein 27 seit dem 30.9.2002 - das war der Tag, an dem Verhandlungen zwischen der EU und dem Iran stattgefunden haben -, zweitens, der eine Frau angehört wie die Beraterin des Präsidenten Khatami, die erklärt hat, dass Steinigen eine legitime und zu verteidigende Art zum Schutz der Familie darstellt, drittens, die Menschenrechtsaktivisten wie Herrn Nasser Zarafshan zu langjährigen Haftstrafen verurteilt, verdient die Bezeichnung „inhumanes Regime“ und ist auf das Schärfste zu verurteilen. Inhaltlich teile ich natürlich die Notwendigkeit der Gesprächsführung zwischen der Europäischen Union und dem Iran. Absolut kein Verständnis habe ich jedoch dafür, wenn ab 29. Oktober Verhandlungen zu einem Kooperations- und Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem Iran beginnen sollen. Das Europäische Parlament hat mehrfach gefordert, Kooperationsabkommen oder finanzielle Hilfe auszusetzen bzw. einzufrieren, wenn Menschenrechtsverletzungen vorlagen. Warum messen wir dann mit derart unterschiedlichen Maßstäben? Der Rat hat am 22.10, also vor zwei Tagen, beschlossen, keine Menschenrechtsentschließung zum Iran auf der nächsten Sitzung der UN-Kommission für Menschenrechte einzubringen. Das ist für mich vollkommen unakzeptabel. Mir drängt sich wirklich die Frage auf, will man die iranische Regierung jetzt nicht bloßstellen, weil das nicht in die Irak-Politik passt? Wir als Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke unterstützen den gemeinsamen Antrag, obwohl dies natürlich auch einen Wechsel darstellt von der eigentlichen Entschließung, die wir wollten, zu den Menschenrechten hin zu einer gemischten Entschließung "Menschenrechte plus Zusammenarbeit der Europäischen Union mit dem Irak", aber wir halten Teile der Punkte 4 und 5 aus den von mir oben genannten Gründen für falsch und haben deshalb auch getrennte Abstimmung beantragt. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn sich die Hoffnung, die sich auch in diesem gemeinsamen Antrag widerspiegelt, erfüllen würde, nämlich dass im Iran die Menschenrechtsverletzungen aufhören, dass wir Grund haben, optimistisch zu sein. Allein aus den gegenwärtigen Tatsachen fehlt mir jedoch daran jeglicher Glaube. Deswegen müssen wir wenigstens im Parlament unsere Stimme erheben."@de7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. kommissær, kære kolleger, en regering, under hvis herredømme der for det første siden januar 2002 er blevet henrettet over 250 mennesker, deraf alene 27 siden den 30. september 2002 - det var den dato, hvor forhandlingerne mellem EU og Iran fandt sted - som for det andet omfatter en kvinde som præsident Khatamis rådgiver, som har erklæret, at stening er en legitim måde at beskytte familien på, som man bør forsvare, og som for det tredje idømmer menneskerettighedsaktivister som Nasser Zarafshan lange fængselsstraffe, det fortjener betegnelsen "inhumant regime" og må fordømmes på det skarpeste. Indholdsmæssigt er jeg naturligvis enig i, at det er nødvendigt med en dialog mellem EU og Iran. Men jeg har absolut ingen forståelse for, hvis der fra den 29. oktober skal indledes forhandlinger om en samarbejds- og handelsaftale mellem EU og Iran. Europa-Parlamentet har flere gange krævet, at samarbejdsaftaler eller økonomisk støtte skal udsættes eller indefryses, når der foreligger krænkelser af menneskerettighederne. Hvorfor måler vi så med så forskellige målestokke? Rådet vedtog den 22. november, altså for to dage siden, at man ikke vil stille forslag om en menneskerettighedsresolution om Iran på det næste møde i FN-kommissionen for menneskerettigheder. Det finder jeg helt uacceptabelt. Det spørgsmål trænger sig virkelig på, om man ikke vil afsløre den iranske regering nu, fordi det ikke passer ind i Irak-politikken. Vi i Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre støtter det fælles forslag, selv om det naturligvis repræsenterer et skift i forhold til den egentlige beslutning, som vi ønskede, om menneskerettigheder hen mod en blandet beslutning om menneskerettigheder plus samarbejde mellem EU og Irak, men af de årsager, som jeg nævnte tidligere, mener vi, at punkt 4 og 5 er forkerte, og har derfor bedt om opdelt afstemning. Det ville glæde mig meget, hvis det håb, som også afspejles i dette fælles forslag, kunne gå i opfyldelse, nemlig af menneskerettighedskrænkelserne i Iran må ophøre, at vi har grund til at være optimistiske. Men alene på grundlag af de foreliggende kendsgerninger har jeg ingen som helst tro på, at det kan ske. Derfor må vi i det mindste oplade vores røst i Parlamentet."@da1
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριες και κύριοι, μια κυβέρνηση η οποία, πρώτον, εκτέλεσε από τον Ιανουάριο του 2002 πάνω από 250 ανθρώπους, εξ’ αυτών 27 από τις 30 Σεπτεμβρίου – ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ιράν –, δεύτερον, στην οποία ανήκει μια γυναίκα όπως η σύμβουλος του προέδρου Χαταμί, η οποία δήλωσε ότι ο λιθοβολισμός είναι νόμιμος τρόπος προστασίας της οικογένειας και πρέπει να υποστηριχθεί, τρίτον, καταδίκασε υποστηριχτές ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μακροχρόνια φυλάκιση, αξίζει τον χαρακτηρισμό “απάνθρωπο καθεστώς” και πρέπει να επικριθεί εντονότατα. Σε σχέση με το περιεχόμενο συμφωνώ, βέβαια, με την αναγκαιότητα διεξαγωγής συνομιλιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράν. Ωστόσο, δεν συμφωνώ καθόλου να αρχίσουν από τις 29 Οκτωβρίου διαπραγματεύσεις για συμφωνία συνεργασίας και εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε πολλές φορές να διακοπούν ή να παγώσουν οι συμφωνίες συνεργασίας ή η οικονομική βοήθεια, όταν υπήρχαν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί χρησιμοποιούμε σε αυτήν την περίπτωση διαφορετικά μέτρα και σταθμά; Το Συμβούλιο αποφάσισε στις 22 Οκτωβρίου, δηλαδή πριν από δύο ημέρες, να μην καταθέσει ψήφισμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, τελείως απαράδεκτο. Θέλω πραγματικά να θέσω το εξής ερώτημα: δεν θέλουμε να φέρουμε σε δύσκολη θέση την ιρανική κυβέρνηση γιατί δεν ταιριάζει στην πολιτική για το Ιράκ; Εμείς, ως Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βόρειων Χωρών, υποστηρίζουμε την κοινή αίτηση, αν και αυτό βέβαια παρουσιάζει κάποια αλλαγή στο πραγματικό ψήφισμα που θέλουμε, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα προς ένα μικτό ψήφισμα “ανθρώπινα δικαιώματα συν συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ιράκ”, θεωρούμε όμως τα τμήματα των σημείων 4 και 5 για τους προαναφερθέντες λόγους λανθασμένα και ζητήσαμε, επομένως, ξεχωριστές ψηφοφορίες. Θα χαιρόμουν πραγματικά πολύ, αν εκπληρωνόταν η ελπίδα, η οποία αντικατοπτρίζεται και σε αυτήν την κοινή αίτηση, να σταματήσει δηλαδή η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, για να έχουμε λόγους να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν πιστεύω όμως ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, βλέποντας τη σημερινή κατάσταση. Γι’ αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας τουλάχιστον στο Κοινοβούλιο."@el8
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, a government that has presided over the execution of over 250 people since January 2002, including 27 since 30 September alone – the day on which negotiations were held between the EU and Iran; one which, secondly, includes a woman such as the advisor to President Khatami, a woman who has said that stoning is a legitimate and defensible method of protecting family values; thirdly, one that sentences human rights activists such as Nasser Zarafshan to years in prison – such a government deserves the label 'inhumane regime' and must be condemned in the strongest terms. I do of course endorse the material need for dialogue between the European Union and Iran. However, I simply cannot understand why negotiations on a cooperation and trade agreement between the European Union and Iran should begin on 29 October. Parliament has called on numerous occasions for cooperation agreements or financial aid to be suspended or frozen when human rights are being violated. So why are we applying this double standard? The Council decided on 22 October, just two days ago, not to table a human rights resolution on Iran at the next sitting of the UN Commission on Human Rights. I find that totally unacceptable. I cannot but wonder if the reason for not wanting to expose the Iranian Government now is that it does not square with the policy on Iraq? We in the Confederal Group of the United European Left/Nordic Green Left support the joint motion, although it does represent a shift from the real resolution on human rights to a composite resolution on human rights plus cooperation between the European Union and Iraq, but we think that parts of items 4 and 5 are wrong for the reasons I have mentioned and we have therefore applied for a split vote. I really would be delighted if the hope reflected by this common motion were to be fulfilled, by which I mean if an end to human rights violations in Iran were to give us cause for optimism. However, present circumstances alone give me no cause whatsoever for any such belief, which is why we must raise our voices, at any rate here in Parliament."@en3
"Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, un gobierno que ha permitido la ejecución de más de 250 personas desde enero de 2002, incluidas 27 sólo desde el 30 de septiembre –el día en que se celebraron las negociaciones entre la Unión Europea e Irán; un gobierno que, en segundo lugar, tiene a una mujer por asesora del Presidente Khatami, una mujer que ha afirmado que la lapidación constituye un método legítimo y justificable para proteger los valores familiares; un gobierno que, en tercer lugar, sentencia a años de prisión a activistas que luchan en defensa de los derechos humanos, como Nasser Zarafshan; un gobierno como éste se merece la etiqueta de «régimen inhumano» y debe ser condenado en los términos más duros. Indudablemente estoy de acuerdo en la necesidad material de un diálogo entre la Unión Europea e Irán. Sin embargo, sencillamente no puedo entender por qué las negociaciones relativas a un acuerdo de cooperación y comercial entre la Unión Europea e Irán deberían comenzar el 29 de octubre. El Parlamento ha solicitado en numerosas ocasiones que los acuerdos de cooperación o la ayuda financiera se suspendan o congelen, cuando se están violando los derechos humanos. Por lo tanto, ¿por qué estamos aplicando este doble criterio? El Consejo decidió el 22 de octubre, hace tan solo dos días, no presentar una resolución de derechos humanos sobre Irán, en la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Creo que resulta totalmente aceptable. Sin embargo, no puedo más que preguntarme si el motivo de que no quiera desenmascarar al Gobierno iraní ahora es que esto no cuadra con la política acerca de Irán. Los miembros del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica apoyamos la moción conjunta, aunque representa un giro de la resolución real sobre derechos humanos a una resolución compuesta sobre derechos humanos más cooperación entre la Unión Europea e Irak. Sin embargo, pensamos que parte de los puntos 4 y 5 no resulta acertada por los motivos que he mencionado y, por lo tanto, hemos solicitado una votación por partes. Sería una gran satisfacción para mí que la esperanza reflejada en esta moción común se cumpliese, es decir si el fin de las violaciones de los derechos humanos en Irán nos proporcionase un motivo de optimismo. Sin embargo, las circunstancias actuales en sí no me dan ningún motivo para pensar que esto sucederá, que es la razón por la que debemos alzar nuestras voces en el Parlamento cuanto sea necesario."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, hallitus, jonka aikana on tammikuun 2002 jälkeen teloitettu yli 250 ihmistä, joista 27 syyskuun 30. päivän jälkeen, päivän, jolloin EU:n ja Iranin väliset neuvottelut pidettiin; hallitus, johon kuuluu presidentti Khatamin neuvonantajan kaltainen nainen, joka on sanonut kivittämisen olevan laillinen ja oikeutettu perhearvojen suojelukeino; hallitus, joka tuomitsee Nasser Zarafshanin kaltaiset ihmisoikeusaktivistit vuosiksi vankilaan, ansaitsee tulla leimatuksi ”epäinhimilliseksi hallitukseksi” ja on tuomittava ankarasti. Olen tietenkin sitä mieltä, että Euroopan unionin ja Iranin välinen vuoropuhelu on aiheellinen. En vain voi ymmärtää, miksi neuvottelut EU:n ja Iranin välisestä yhteistyö- ja kauppasopimuksesta on aloitettava 29. lokakuuta. Parlamentti on monta kertaa vaatinut keskeyttämään tai jäädyttämään yhteistyösopimukset tai taloudellisen tuen, kun ihmisoikeuksia on loukattu. Miksi tällainen kaksinaismoraali? Neuvosto päätti 22. lokakuuta, vain kaksi päivää sitten, ettei se jätä käsiteltäväksi Irania koskevaa ihmisoikeuspäätöslauselmaa YK:n ihmisoikeustoimikunnan seuraavassa istunnossa. Tätä en voi mitenkään hyväksyä. Mieleeni tulee epäilys, että haluttomuus paljastaa Iranin hallitus juuri nyt johtuu siitä, ettei se sovi yhteen Irakia koskevan politiikan kanssa. Me Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto kannatamme yhteistä esitystä, vaikka se onkin muuttunut alkuperäisestä ihmisoikeuksia koskevasta päätöslauselmasta yhdistelmäksi, jossa käsitellään sekä ihmisoikeuksia että Euroopan unionin ja Irakin välistä yhteistyötä. Katsomme kuitenkin, että 4 ja 5 kohdat ovat osittain väärin edellä mainitsemistani syistä, ja olemme siksi pyytäneet kohta kohdalta -äänestystä. Minua ilahduttaisi kovasti, jos tässä yhteisessä esityksessä kuvastuva toive täyttyisi, millä tarkoitan sitä, että ihmisoikeusloukkausten loppuminen Iranissa antaisi syytä optimismiin. Nykyinen tilanne ei kuitenkaan millään tavoin oikeuta tähän, ja siksi meidän on korotettava äänemme, ainakin täällä parlamentissa."@fi5
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, un gouvernement sous le pouvoir duquel, premièrement, 250 personnes ont été exécutées depuis janvier 2002, dont 27 depuis le 30/09/02 - c'était le jour où des négociations ont eu lieu entre l'Union européenne et l'Iran -, qui, deuxièmement, écoute une femme telle que la conseillère du Président Khatami, qui a déclaré que la lapidation est une méthode légitime et défendable pour protéger la famille, et qui, troisièmement, condamne les défenseurs des droits de l'homme, tels que M. Nasser Zarafshan, à de longues peines d'emprisonnement, mérite le titre de "régime inhumain" et doit être condamné avec la plus grande sévérité. Sur le fond, je conviens bien entendu de la nécessité d'un dialogue entre l'Union européenne et l'Iran. En revanche, je ne comprends pas du tout que des négociations portant sur un accord de coopération et de commerce puissent démarrer à partir du 29 octobre. Le Parlement européen a demandé à plusieurs reprises la suspension ou le gel d'un accord de coopération ou d'une aide financière, si des violations des droits de l'homme étaient constatées. Pourquoi dès lors cette politique de "deux poids deux mesures" ? Le 22 octobre, autrement dit, il y a deux jours, le Conseil a décidé de ne pas déposer de résolution sur les droits de l'homme à propos de l'Iran lors de la prochaine réunion de la Commission des Nations unies sur les droits de l'homme. C'est à mes yeux totalement inacceptable. La question que je me pose est la suivante : refusons-nous à présent de couvrir de honte le gouvernement iranien parce que cela ne cadre pas avec notre politique à l'égard de l'Irak ? Le groupe GUE/NGL soutient la motion commune, bien que passer de la résolution sur les droits de l'homme que nous voulions à une résolution mélangée "Droits de l'homme et coopération de l'Union européenne avec l'Irak" constitue bien entendu un sérieux changement. Pour les raisons que j'ai mentionnées précédemment, nous considérons toutefois que des parties des points 4 et 5 sont fausses, raison pour laquelle nous avons demandé un vote séparé. Je serais vraiment très heureux si l'espoir qui se reflète également dans la motion commune pouvait devenir réalité, à savoir que les violations des droits de l'homme cessent en Iran et que nous ayons des raisons d'être optimistes. Les faits actuels me permettent toutefois difficilement d'y croire. C'est la raison pour laquelle nous devons au moins élever la voix au Parlement."@fr6
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, un governo sotto il quale, dal gennaio 2002 ad oggi, sono state eseguite più di 250 condanne a morte (27 delle quali dopo il 30 settembre, che è il giorno in cui si sono tenuti i negoziati tra l’Unione europea e l’Iran); un governo di cui fa parte, in qualità di consigliere del Presidente Khatami, una donna che ha definito la lapidazione un legittimo e giustificabile metodo di difesa dei valori familiari; un governo che condanna a svariati anni di carcere difensori dei diritti umani come Nasser Zarafshan – ebbene, un governo siffatto merita la definizione di “regime disumano” e va condannato con la massima durezza. Non nego naturalmente la necessità materiale di instaurare un dialogo tra l’Unione europea e l’Iran; fatico però a comprendere perché i negoziati relativi ad un accordo nel campo del commercio e della cooperazione tra l’UE e l’Iran debbano cominciare il 29 ottobre. In numerose occasioni il Parlamento europeo ha invocato la sospensione e il congelamento di accordi di cooperazione o aiuti finanziari in seguito a violazioni di diritti umani. Perché dunque applichiamo questo doppio ? Appena due giorni fa, il 22 ottobre, il Consiglio ha deciso di non presentare alla prossima seduta della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani una risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Iran. Un atteggiamento del genere mi sembra del tutto inaccettabile. Non posso fare a meno di chiedermi se tanta indulgenza nei confronti del governo iraniano non sia per caso dovuta al fatto che una posizione intransigente si sarebbe male inserita nella politica verso l’Iraq. Noi del gruppo confederale della Sinistra unitaria europea – Sinistra verde nordica sosteniamo la proposta comune, benché essa rappresenti uno scostamento da un’autentica risoluzione sui diritti umani in direzione di una risoluzione composita in tema di diritti umani e di cooperazione tra Unione europea ed Iraq; riteniamo però che alcune parti degli articoli 4 e 5 siano da respingere per i motivi che ho appena esposto, e abbiamo perciò richiesto una votazione per parti separate. Sarei davvero felice se venisse esaudito l’auspicio contenuto in questa proposta di risoluzione comune, intendo dire se la fine delle violazioni dei diritti umani in Iran dovesse darci motivo di speranza. Tuttavia le attuali circostanze non mi danno alcun motivo di ottimismo ed è per questo che dobbiamo levare alta la nostra voce, se non altro in Aula."@it9
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, a government that has presided over the execution of over 250 people since January 2002, including 27 since 30 September alone – the day on which negotiations were held between the EU and Iran; one which, secondly, includes a woman such as the advisor to President Khatami, a woman who has said that stoning is a legitimate and defensible method of protecting family values; thirdly, one that sentences human rights activists such as Nasser Zarafshan to years in prison – such a government deserves the label 'inhumane regime' and must be condemned in the strongest terms. I do of course endorse the material need for dialogue between the European Union and Iran. However, I simply cannot understand why negotiations on a cooperation and trade agreement between the European Union and Iran should begin on 29 October. Parliament has called on numerous occasions for cooperation agreements or financial aid to be suspended or frozen when human rights are being violated. So why are we applying this double standard? The Council decided on 22 October, just two days ago, not to table a human rights resolution on Iran at the next sitting of the UN Commission on Human Rights. I find that totally unacceptable. I cannot but wonder if the reason for not wanting to expose the Iranian Government now is that it does not square with the policy on Iraq? We in the Confederal Group of the United European Left/Nordic Green Left support the joint motion, although it does represent a shift from the real resolution on human rights to a composite resolution on human rights plus cooperation between the European Union and Iraq, but we think that parts of items 4 and 5 are wrong for the reasons I have mentioned and we have therefore applied for a split vote. I really would be delighted if the hope reflected by this common motion were to be fulfilled, by which I mean if an end to human rights violations in Iran were to give us cause for optimism. However, present circumstances alone give me no cause whatsoever for any such belief, which is why we must raise our voices, at any rate here in Parliament."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, waarde collega’s, ten eerste heeft de Iranese regering sinds januari 2002 meer dan 250 mensen laten executeren, waarvan alleen al 27 sinds 30 september van dit jaar – de dag waarop onderhandelingen werden gevoerd tussen de EU en Iran. Ten tweede zit er in de regering een vrouw, adviseur van president Khatami, die verklaard heeft steniging een legitieme en verdedigbare straf te vinden ter bescherming van het gezin. Ten derde veroordeelt het regime mensenrechtenactivisten, zoals de heer Nasser Zarafshan, tot jarenlange gevangenisstraffen. Een regering van dat kaliber verdient het predikaat "inhumaan bewind" en moet ten scherpste veroordeeld worden. Natuurlijk onderschrijf ik de noodzaak van een dialoog tussen de Europese Unie en Iran, maar ik heb absoluut geen begrip voor het voornemen op 29 oktober onderhandelingen te openen die moeten leiden tot een samenwerkings- en handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Iran. Het Europees Parlement heeft er herhaaldelijk op aangedrongen samenwerkingsovereenkomsten of financiële steunverlening stop te zetten of op te schorten bij schendingen van de mensenrechten. Dus vanwaar deze dubbele moraal? De Raad heeft op 22 oktober, twee dagen geleden dus, besloten op de volgende zitting van de VN-Commissie voor de mensenrechten geen resolutie in te dienen over de mensenrechten in Iran. Ik vind dat volkomen onaanvaardbaar. Wordt de Iranese regering soms ontzien omdat een resolutie even niet past in het Iran-beleid? Wij van de Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links steunen de gezamenlijke ontwerpresolutie, al is het niet de resolutie geworden die wij zouden willen maar een gemengde resolutie die mensenrechten en samenwerking van de Europese Unie met Irak behelst. Om bovengenoemde redenen zijn wij het echter niet eens met bepaalde onderdelen van de punten 4 en 5 en daarom hebben wij verzocht om een stemming in onderdelen. Ik zou echt bijzonder verheugd zijn als de hoop die uit deze gezamenlijke ontwerpresolutie spreekt realiteit zou worden, waarmee ik bedoel dat er een einde komt aan de schendingen van de mensenrechten in Iran, wat reden zou zijn voor enig optimisme. De huidige ontwikkelingen ontnemen mij echter alle vertrouwen daarin. Daarom moeten wij in ieder geval in het Parlement onze stem laten horen."@nl2
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, em primeiro lugar, um Governo sob o qual foram executadas mais de 250 pessoas, desde Janeiro de 2002, das quais 27, depois de 30 de Setembro de 2002 – dia em que se realizaram as negociações entre a UE e o Irão –; em segundo lugar, um governo, ao qual pertence uma mulher, conselheira do Presidente Katami, que declarou que a lapidação constitui um método legítimo e defensável de protecção dos valores da família; em terceiro lugar, um governo que condena activistas dos direitos humanos, como Nasser Zarafshan, a penas de prisão de muitos anos: merece a designação de “regime desumano”, e deve ser veementemente condenado. Concordo, naturalmente, com a necessidade real de um diálogo entre a União Europeia e o Irão. No entanto, não posso compreender, de maneira alguma, por que motivo as negociações sobre um acordo de cooperação e de comércio entre a União Europeia e o Irão tiveram de começar no dia 29 de Outubro. O Parlamento exigiu várias vezes a suspensão ou congelamento de acordos de cooperação ou da ajuda financeira quando existiram violações dos direitos humanos. Por que razão utilizamos dos pesos e duas medidas? No dia 22 de Outubro, apenas há dois dias, o Conselho decidiu não apresentar qualquer resolução sobre os direitos humanos relativa ao Irão na próxima sessão da Comissão dos Direitos do Homem da ONU. É absolutamente inaceitável. Não posso deixar de perguntar se o motivo para não querer denunciar agora o governo iraniano está na presumível incompatibilidade dessa denúncia com a política relativa ao Iraque. Nós, enquanto Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde apoiamos a proposta comum, embora ela represente, de facto, um desvio de uma resolução efectivamente sobre os direitos humanos para uma resolução mista sobre os direitos humanos e a cooperação entre a União Europeia e o Iraque. Porém, consideramos que há partes dos números 4 e 5 que são erradas pelos motivos que referi, pelo que pedimos uma votação em separado. Ficaria, de facto, muito satisfeito se a expectativa que se reflecte nesta proposta comum se concretizasse, isto é, as violações dos direitos humanos no Irão acabassem, dando-nos motivos para optimismo. No entanto, as circunstâncias presentes não me dão qualquer motivo para acreditar nisso, pelo que temos de levantar a nossa voz, pelo menos, aqui no Parlamento."@pt11
"Herr talman, herr kommissionär, kära kolleger! Vi talar om en regering som låtit avrätta över 250 människor sedan januari 2002. 27 av dem har avrättats efter den 30 september 2002 – dagen för förhandlingarna mellan EU och Iran. Vidare tillhör en kvinna denna regering, en kvinna som är rådgivare åt president Khatami och som förklarat att stening är ett legitimt och försvarbart sätt att skydda familjen. Dessutom dömer den människorättsaktivister som Nasser Zarafshan till fleråriga fängelsestraff. En sådan regering förtjänar att kallas en ”inhuman regim” och att dömas mycket strängt. I sak anser naturligtvis även jag att man behöver föra samtal mellan Europeiska unionen och Iran. Däremot har jag ingen som helst förståelse för att man tänker börja förhandla om ett samarbets- och handelsavtal mellan EU och Iran den 29 oktober. Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen krävt att samarbetsavtal eller ekonomiskt bistånd skall ställas in eller frysas om brott mot mänskliga rättigheter begås. Varför mäter vi med så olika måttstockar? Rådet beslutade för två dagar sedan, den 22 oktober, att inte ta upp en resolution om mänskliga rättigheter mot Iran vid nästa sammanträde för FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. För mig är det fullständigt oacceptabelt. Den fråga jag ställer mig är om man inte vill blottställa den iranska regeringen just nu för att det inte går ihop med Irakpolitiken? Vi i Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster stöder denna gemensamma begäran. Det gäller även om den förstås innebär att vi går ifrån den egentliga resolution som vi önskade, och i stället för mänskliga rättigheter får en blandad resolution om ”Mänskliga rättigheter plus EU:s samarbete med Irak”. Men vi anser av nämnda orsaker att delar av punkterna 4 och 5 är felaktiga och har därför även begärt en delad omröstning. Det skulle verkligen glädja mig om vår förhoppning – som också avspeglas i denna gemensamma begäran – kunde infrias, nämligen att brotten mot mänskliga rättigheter upphör i Iran och att vi har anledning att vara optimistiska. Men med tanke på dagens situation gör jag mig inga som helst illusioner om det. Därför måste vi åtminstone i parlamentet höja vår röst."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph