Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-24-Speech-4-144"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021024.6.4-144"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, of course the questions and the statistics by our Green colleagues are loaded and selective. Can I therefore ask if the Commission agrees that a Eurobarometer survey shows that 75% of Europeans favour basic research aimed at new technologies which help knowledge to progress? Is it true that, according to Eurobarometer surveys, 48% of Europeans agree or strongly agree that GM is useful in food production for improved nutrition and for improving shelf life or taste, despite the emotive campaign by the Greens to convince them of the contrary? Not only are these campaigns emotionally charged, they muster distorted and misleading information to support their ultimately untenable and irrational opposition to the new technology of genetically modified crops. I wish they would be honest enough to recognise that there are at least some benefits. I believe that these actual benefits, not to mention the potential benefits, substantially outweigh any risks. Yes, there are always potential risks in any new technology product or process. We are challenging the frontiers of knowledge, but we have safeguards in place. We require exhaustive testing and trials in laboratory and field. But the opponents do not want proof. They condone obstruction and destruction of these trials. Will they deny that GM crops have major environmental benefits? Not only do they reduce production costs, they also cut back on the use of energy, pesticides and herbicides and reduce CO2 emissions. Though their opponents are still grasping at straws, it is clear from experience in America and elsewhere that the environment benefits. In Europe we can perhaps afford the luxury of denying ourselves the food productivity benefits which GM crops offer, but do our Green colleagues not consider the interests of their fellow human beings in sub-Saharan Africa or East Asia to whom GM crops will bring nutrition and health benefits and may even help them survive? Do they consider the effect that turning our backs on this advance will have on our scientific base and researchers, on our farmers and farm workers' jobs? On thousands of jobs in the food processing industry? On the price of food as well as the quality and the variety available to our consumers? Yes, European consumers are entitled to be able to choose what food they buy and eat. We must protect our environment as best we can, but we also owe it to our constituents to be frank and honest about the risks and benefits. It is accepted that an organic label indicates 95% organic, i.e. up to 5% not organic. Why make the non-GMO label almost unobtainable by specifying unachievable levels of purity? I could well accept that premise, with the mischievous intention of making non-GMO so rare that no one could afford it. Then everyone will be forced to come to terms with the real world, where there will always be the possibility of some adventitious GM content."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, vores grønne kollegers spørgsmål og statistikker er selvsagt tendentiøse og selektive. Kan jeg derfor spørge, om Kommissionen kan bekræfte, at Eurobarometers målinger viser, at 75% af Europas borgere går ind for grundforskning, der tager sigte på nye teknologier, som bidrager til større viden? Er det korrekt, at 48% af Europas borgere ifølge Eurobarometers målinger er enige eller meget enige i, at genmodificering er nyttig i fødevareproduktionen, idet den bidrager til at forbedre ernæringen, holdbarheden og smagen, til trods for de følelsesladede kampagner, de grønne fører for at overbevise dem om det modsatte? Disse kampagner er ikke blot følelsesladede, de udnytter vilkårlig og misvisende information med det formål at underbygge deres i sidste instans uholdbare og irrationelle modstand mod de nye teknologier til genetisk modificering af afgrøder. Jeg ville ønske, at de var så ærlige, at de erkendte, at der i det mindste er visse fordele forbundet hermed. Jeg mener, at disse aktuelle fordele, for ikke at nævne de potentielle fordele, på afgørende vis opvejer de risici, der måtte være. Ja, der er altid potentielle risici forbundet med produkter eller processer baseret på ny teknologi. Vi udfordrer grænserne for vores viden, men vi har truffet sikkerhedsforanstaltninger. Vi kræver omfattende testning og prøvning i laboratorier og i marken. Men modstanderne ønsker ikke beviser. De tolerer obstruktion og ødelæggelse af disse procedurer. Vil de benægte, at GM-afgrøder har væsentlige miljømæssige fordele? De reducer ikke blot produktionsomkostningerne, de nedbringer også forbruget af energi, pesticider og herbicider samt CO2 -emissionerne. Selv om modstanderne stadig griber efter et halmstrå, viser erfaringerne fra USA og andre lande, at det gavner miljøet. I Europa har vi måske råd til den luksus, det er at nægte os selv de forbedringer af fødevareproduktiviteten, GM-afgrøder kan give. Men tager vores grønne kolleger ikke hensyn til, hvad der vil være i deres medmenneskers interesse i Afrika syd for Sahara eller i Østasien, hvor GM-afgrøder vi medføre bedre ernæring og sundhed og endog større overlevelse? Tager de hensyn til de følger, det vil få at vende ryggen til dette fremskridt for vores videnskabelige base og for forskerne, for vores landmænds og landarbejderes job? For tusindvis af arbejdspladser i fødevareindustrien? For prisen på fødevarer såvel som kvaliteten og udbuddet for forbrugerne? Ja, de europæiske forbrugere har krav på at kunne vælge, hvilke fødevarer de vil købe og spise. Vi skal beskytte vores miljø så godt, vi kan, men vi skylder også vores vælgere at være ærlige om risici og fordele. Det er accepteret, at mærkningen økologisk betyder 95% økologisk, det vil sige op til 5% ikke-økologisk. Hvorfor skal ikke-GMO-mærkningen gøres næsten uopnåelig ved fastsættelse af urealiserbare renhedskrav? Jeg kunne udmærket acceptere dette krav med den lumske bagtanke at gøre ikke-GM-afgrøder så sjældne, at ingen har råd til dem. Så ville alle være nødt til at se realiteterne i øjnene og erkende, at der altid vil være mulighed for utilsigtet tilstedeværelse af GMO'er."@da1
"Herr Präsident, selbstverständlich sind die Fragen und die Statistiken unserer Kollegen von den Grünen voreingenommen und selektiv. Darf ich daher die Kommission fragen, ob sie einer Eurobarometer-Umfrage beipflichtet, der zufolge sich 75 % der Europäer für die Grundlagenforschung in neuen Technologien, die dem Wissensfortschritt dienen, aussprechen? Ist es richtig, dass laut Eurobarometer 48 % der Europäer zustimmen bzw. nachdrücklich zustimmen, dass Genmanipulation bei der Herstellung von Lebensmitteln zur Verbesserung der Ernährung und der Lagerfähigkeit oder des Geschmacks nützlich ist, trotz der emotionsgeladenen Kampagne durch die Grünen, die die Menschen vom Gegenteil überzeugen soll? Diese Kampagnen sind nicht nur emotionsgeladen, sie bieten auch verzerrte und irreführende Informationen, um ihren letztendlich unhaltbaren und irrationalen Widerstand gegen die neue Technologie genetisch veränderter Pflanzen zu begründen. Ich wünschte, sie wären ehrlich genug zuzugeben, dass es da zumindest einige Vorteile gibt. Diese realen Vorteile, ganz zu schweigen von den potenziellen Vorteilen, überwiegen meiner Meinung nach bei Weitem alle Risiken. Ja, Risiken sind bei jedem neuen Technologieprodukt oder –prozess immer möglich. Wir fordern die Grenzen des Wissens heraus, aber wir haben für Sicherheiten gesorgt. Wir verlangen ausgiebige Tests sowie Labor- und Feldversuche. Aber die Gegner wollen keinen Beweis. Stillschweigend dulden sie die Behinderung und Vernichtung dieser Versuche. Wollen sie etwa leugnen, dass GV-Kulturen einen beachtlichen Nutzen für die Umwelt haben? Sie verringern nicht nur die Produktionskosten, sie schränken auch den Verbrauch von Energie, Pestiziden und Herbiziden ein und verringern CO2Emissionen. Obwohl deren Gegner immer noch nach dem Strohhalm greifen, lassen Erfahrungen in Amerika und andernorts klar erkennen, dass die Umwelt profitiert. In Europa können wir uns vielleicht den Luxus leisten, die Vorteile der GV-Kulturen für die Produktivität im Nahrungsmittelbereich zu ignorieren, aber denken unsere Kollegen von den Grünen nicht an die Interessen ihrer Mitmenschen im südlichen Afrika oder in Ostasien, denen solche Pflanzen Nahrung und gesundheitlichen Nutzen bringen und sogar helfen können, zu überleben? Berücksichtigen sie nicht die Folgen für unsere wissenschaftlichen Grundlagen und für unsere Forscher, für unsere Landwirte und die Arbeitsplätze in der Landwirtschaft, wenn wir diese Vorzüge ignorieren? Für Tausende von Jobs in der Lebensmittelindustrie? Für den Preis von Lebensmitteln ebenso wie für die Qualität und die verfügbare Vielfalt für unsere Verbraucher? Ja, die europäischen Verbraucher haben ein Recht darauf, wählen zu können, welche Lebensmittel sie kaufen und verzehren. Wir müssen unsere Umwelt schützen so gut wir können, doch wir sind es auch unseren Wählern schuldig, hinsichtlich der Risiken und Vorteile offen und ehrlich zu sein. Es wird akzeptiert, dass ein Öko-Etikett 95 % Öko ausweist, d. h. bis zu 5 % sind es nicht. Warum machen wir die Nicht-GVO-Kennzeichnung nahezu unmöglich, indem wir unerreichbare Reinheitsgrade vorschreiben? Dieser Prämisse, die ich durchaus akzeptieren könnte, liegt vielleicht die boshafte Absicht zugrunde, nicht gentechnisch veränderte Erzeugnisse so knapp zu machen, dass keiner sie sich leisten könnte. Dann wäre jeder gezwungen, sich mit der realen Welt zu arrangieren, in der immer ein gewisser Anteil an zufälligen GVO möglich ist."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, φυσικά οι ερωτήσεις και οι στατιστικές των Πρασίνων συναδέλφων μας είναι συναισθηματικά φορτισμένες και επιλεκτικές. Μπορώ, επομένως, να ρωτήσω εάν η Επιτροπή συμφωνεί ότι μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου αποδεικνύει ότι το 75% των Ευρωπαίων είναι υπέρ μιας βασικής έρευνας με στόχο τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες βοηθούν την πρόοδο της γνώσης; Αληθεύει ότι, σύμφωνα με τις έρευνες τους Ευρωβαρόμετρου, το 48% των Ευρωπαίων συμφωνεί ή υποστηρίζει σθεναρά ότι οι ΓΤΟ είναι χρήσιμοι στην παραγωγή τροφίμων για τη βελτίωση της διατροφής και για τη βελτίωση του χρόνου διατήρησης ή της γεύσης, παρόλη τη συγκινησιακά φορτισμένη εκστρατεία των Πρασίνων με στόχο να τους πείσουν περί του αντιθέτου; Οι εκστρατείες αυτές όχι μόνο είναι συναισθηματικά φορτισμένες, αλλά επίσης συγκεντρώνουν διαστρεβλωμένες και παραπλανητικές πληροφορίες, προκειμένου να στηρίξουν την τελικά αβάσιμη και παράλογη αντίθεσή τους στη νέα τεχνολογία των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών. Εύχομαι να είναι αρκετά ειλικρινείς, ώστε να αναγνωρίσουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον ορισμένα οφέλη. Πιστεύω ότι αυτά τα πραγματικά οφέλη, για να μην αναφέρουμε τα ενδεχόμενα οφέλη, υπερτερούν σημαντικά από οποιουσδήποτε κινδύνους. Ναι, υπάρχουν πάντοτε ενδεχόμενοι κίνδυνοι σε κάθε προϊόν ή διαδικασία νέας τεχνολογίας. Προκαλούμε τα σύνορα της γνώσης, αλλά υπάρχουν εγγυήσεις. Απαιτούμε εξαντλητικές δοκιμές και πειράματα στα εργαστήρια και στους αγρούς. Όμως, οι αντίπαλοι δεν θέλουν αποδείξεις. Υποστηρίζουν την παρεμπόδιση και την καταστροφή αυτών των δοκιμών. Θα αρνηθούν ότι οι ΓΤ καλλιέργειες αποφέρουν μεγάλα περιβαλλοντικά οφέλη; Όχι μόνο μειώνουν το κόστος παραγωγής, αλλά επίσης περιορίζουν τη χρήση ενέργειας, φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, και μειώνουν τις εκπομπές CO2. Μολονότι οι αντίπαλοί τους ακόμη γαντζώνονται σε ένα πρόσχημα ελπίδας, είναι σαφές από την εμπειρία στην Αμερική και σε άλλα μέρη ότι το περιβάλλον ωφελείται. Στην Ευρώπη, μπορούμε ίσως να έχουμε τη δυνατότητα της πολυτέλειας να αρνούμαστε τα οφέλη της παραγωγικότητας τροφίμων που προσφέρουν οι ΓΤ καλλιέργειες, αλλά δεν σκέφτονται οι Πράσινοι συνάδελφοί μας τα συμφέροντα των ανθρώπων στη νοτίως της Σαχάρας Αφρική ή στην Ανατολική Ασία, στους οποίους οι ΓΤ καλλιέργειες θα αποφέρουν οφέλη όσον αφορά τη διατροφή και την υγεία και ίσως μπορεί ακόμη και να τους βοηθήσουν να επιβιώσουν; Σκέφτονται την επίπτωση που θα έχει η άρνηση εκ μέρους μας αυτής της προόδου στα επιστημονικά μας ερείσματα και στους ερευνητές, στους αγρότες μας και στα γεωργικά επαγγέλματα; Στις χιλιάδες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία μεταποίησης τροφίμων; Στην τιμή των τροφίμων, όπως επίσης και στην ποιότητα και την ποικιλία που είναι διαθέσιμη στους καταναλωτές μας; Ναι, οι ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να μπορούν να επιλέγουν τι τροφές αγοράζουν και τρώνε. Πρέπει να προστατέψουμε το περιβάλλον μας όσο καλύτερα μπορούμε, αλλά επίσης οφείλουμε στους ψηφοφόρους μας να είμαστε ειλικρινείς και έντιμοι όσον αφορά τους κινδύνους και τα οφέλη. Είναι αποδεκτό ότι μια βιολογική επισήμανση υποδηλώνει πως το προϊόν είναι 95% βιολογικό, δηλαδή έως και 5% μη βιολογικό. Γιατί να καταστήσουμε σχεδόν αδύνατη τη μη ΓΤΟ επισήμανση, ορίζοντας μη ρεαλιστικά όρια καθαρότητας; Μπορώ να δεχτώ αυτήν την πρόταση, με τον επιζήμιο στόχο να γίνουν τα μη ΓΤΟ προϊόντα τόσο σπάνια, ώστε κανείς δεν θα είχε την οικονομική δυνατότητα να τα αποκτήσει. Τότε όλοι θα είναι αναγκασμένοι να συμφωνήσουν με τον πραγματικό κόσμο, όπου πάντοτε θα υπάρχει η πιθανότητα για κάποιο τυχαίο ΓΤ περιεχόμενο."@el8
"Señor Presidente, por supuesto las preguntas y las estadísticas de nuestros colegas Verdes están cargadas de intención y son selectivas. ¿Podría yo entonces preguntar si la Comisión sabe que un estudio de Eurobarómetro muestra que un 75% de la población está a favor de una investigación sobre nuevas tecnologías que ayude a impulsar el conocimiento? ¿Es cierto que, según los estudios de Eurobarómetro, un 48% de los europeos están de acuerdo o muy de acuerdo en que los OMG son útiles en la producción de alimentos para mejorar la nutrición y mejorar la duración o el sabor, a pesar de la emotiva campaña que los Verdes han organizado para convencerles de lo contrario? Estas campañas no sólo están cargadas emocionalmente, sino que contienen información distorsionada y equívoca para reforzar su oposición insostenible e irracional hacia la nueva tecnología de cultivos modificados genéticamente. Desearía que fueran lo suficientemente honestos como para reconocer que al menos comportan algunos beneficios. Creo que estos beneficios reales, para no mencionar los beneficios potenciales, compensan substancialmente cualquier riesgo. Sí, siempre hay riesgos potenciales en todos los productos o procesos de nueva tecnología. Estamos atravesando las fronteras del conocimiento, pero tenemos protección. Necesitamos efectuar pruebas y ensayos exhaustivos en el laboratorio y sobre el terreno. Pero sus adversarios no quieren pruebas. Ellos permiten que continúe la obstrucción y la destrucción de estos ensayos. ¿Van a negar que los cultivos modificados genéticamente comportan importantes beneficios para el medio ambiente? No sólo rebajan los costes de producción, sino que también reducen el uso de energía, plaguicidas y herbicidas, y las emisiones de CO2. Aunque sus adversarios todavía se agarran a este clavo ardiendo, por la experiencia en América y en otras partes es evidente que el medio ambiente se beneficia. Quizás en Europa podemos permitirnos el lujo de negarnos los beneficios para la productividad alimentaria que ofrecen los cultivos modificados genéticamente, pero ¿acaso nuestros colegas Verdes no tienen en cuenta los intereses de su prójimo del África subsahariana o de Asia oriental, para quienes los cultivos modificados genéticamente aportarán nutrición y salud y quizás incluso les pueden ayudar a sobrevivir? ¿Tienen en cuenta el efecto que volver la espalda a este progreso tendrá en nuestra base científica y en los investigadores, en los agricultores y sus empleados? ¿En miles de puestos de trabajo del sector del procesado de alimentos? ¿En el precio de los alimentos así como en la calidad y la variedad disponible para nuestros consumidores? Sí, los consumidores europeos tienen derecho a poder elegir qué alimentos quieren comprar y comer. Debemos proteger nuestro medio ambiente de la mejor forma posible, pero nuestros votantes también se merecen que seamos francos y honestos sobre los riesgos y las ventajas. Se acepta que una etiqueta de producto orgánico indica que es orgánico en un 95%, es decir que hasta un 5% no es orgánico. ¿Por qué queremos que la etiqueta de producto no modificado genéticamente sea casi inasequible especificando niveles de pureza imposibles de alcanzar? Podría aceptar esta premisa, con la intención maliciosa de hacer que los productos no modificados genéticamente sean tan raros que nadie pueda permitírselos. Entonces todo el mundo se vería obligado a aceptar el mundo real, donde siempre habrá la posibilidad de un contenido accidental de OMG."@es12
"Arvoisa puhemies, vihreiden kollegojemme kysymykset ja tilastot ovat tietenkin arvoväritteisiä ja valikoivia. Voinko siis kysyä, vahvistaako komissio sen, että Eurobarometrin mukaan 75 prosenttia eurooppalaisista kannattaa perustutkimusta, joka koskee tietoa lisääviä uusia tekniikoita? Onko totta, että Eurobarometrin mukaan 48 prosenttia eurooppalaisista on sitä mieltä tai voimakkaasti sitä mieltä, että elintarviketuotannossa geneettinen muuntelu on hyödyllistä ja lisää ravintoarvoja ja säilyvyyttä tai parantaa makua, vaikka vihreät ovat käynnistäneet tunteisiin vetoavan kampanjan vakuuttaakseen, ettei näin ole? Nämä kampanjat eivät ainoastaan vetoa tunteisiin, vaan niissä myös käytetään vääristeltyä ja harhaanjohtavaa tietoa, jolla perustellaan muuntogeenisten viljelykasvien pohjimmiltaan kestämätöntä ja järjenvastaista vastustamista. Toivoisin vihreiden olevan riittävän rehellisiä myöntääkseen, että GMO:eista on edes jotakin hyötyä. Itse uskon, että jo nyt nähtävät hyödyt, puhumattakaan mahdollisista hyödyistä, ovat huomattavasti merkittävämmät kuin mitkään riskit. On totta, että uuteen tekniikkaan perustuvissa tuotteissa ja prosesseissa on aina riskinsä. Olemme uuden tiedon rajamailla, mutta olemme suojautuneet. Edellytämme laajoja kokeita sekä laboratorio- että kenttäoloissa. Mutta vastustajat eivät halua näyttöä. He suvaitsevat kokeiden estämisen ja tuhoamisen. Kieltävätkö he, että muuntogeenisillä viljelykasveilla on merkittäviä ympäristöä hyödyttäviä vaikutuksia? Ne alentavat tuotantokustannuksia, mutta vähentävät myös energiankulutusta ja hyönteis- ja rikkaruohomyrkkyjen käyttöä ja pienentävät hiilidioksidipäästöjä. Vaikka vastustajat tarttuvat yhä oljenkorsiin, kokemukset Yhdysvalloissa ja muualla osoittavat selvästi, että ympäristön kannalta GMO:t ovat hyödyllisiä. Meillä eurooppalaisilla on ehkä varaa siihen ylellisyyteen, että kieltäydymme elintarvikkeiden tuotantoon liittyvistä eduista, joita muuntogeeniset viljelykasvit tarjoavat, mutta eivätkö vihreät kollegamme lainkaan ajattele Saharan eteläpuolisessa Afrikassa tai Itä-Aasiassa asuvien kanssaihmistemme etua? Heille muuntogeeniset viljelykasvit merkitsevät parempaa ravintoa ja terveyttä ja saattavat jopa auttaa heitä selviämään hengissä. Ovatko he tulleet ajatelleeksi, mitä tämän edistysaskeleen kieltäminen merkitsee tieteellemme ja tutkijoillemme, maanviljelijöillemme ja maatalouden työpaikoillemme? Tai elintarvikkeiden jalostusteollisuuden työpaikoille? Ruuan hinnalle ja kuluttajien saatavilla olevalle laadulle ja valinnanvaralle? Kyllä, eurooppalaisilla kuluttajilla on oikeus valita, mitä ruokaa he ostavat ja syövät. Meidän on suojeltava ympäristöämme parhaamme mukaan, mutta olemme myös velvollisia kertomaan äänestäjillemme suoraan ja rehellisesti, mitkä ovat riskit ja hyödyt. On hyväksytty, että luonnonmukainen merkintä tarkoittaa 95-prosenttisesti luonnonmukaista, eli korkeintaan viisiprosenttisesti ei-luonnonmukaista. Miksi GMO:eja sisältämättömien tuotteiden merkistä tehdään lähes saavuttamaton määrittelemällä puhtaustaso niin korkeaksi, ettei siihen voi päästä? Voisin hyväksyä tämän lähtökohdan ilkeämielisenä tarkoituksenani tehdä GMO:eja sisältämättömät tuotteet niin harvinaisiksi, ettei kenelläkään ole niihin varaa. Silloin kaikkien olisi kyettävä hyväksymään tosiasiat ja se, että tavanomaisiin tuotteisiin voi aina sisältyä satunnaisia muuntogeenisiä jäämiä."@fi5
"Monsieur le Président, les questions et statistiques de nos collègues écologistes sont bien entendu insidieuses et sélectives. Puis-je dès lors demander à la Commission si elle convient qu'un sondage Eurobaromètre montre que 75 % des Européens sont en faveur de recherches de base sur de nouvelles technologies qui feront progresser les connaissances ? Est-il exact que selon des sondages Eurobaromètre, 48 % de la population européenne convient ou est totalement convaincue que les OGM sont utiles pour la production alimentaire en ce qu'ils améliorent la qualité nutritionnelle, la durée de conservation et le goût, et ce malgré la campagne émotionnelle menée par les Verts pour les convaincre du contraire ? Non seulement les Verts basent leurs campagnes sur les émotions, mais ils utilisent des informations déformées et trompeuses pour étayer leur opposition finalement intenable et irrationnelle à la nouvelle technologie que sont les OGM. J'aimerais qu'ils soient assez honnêtes pour reconnaître que cette technologie présente au moins certains avantages. Je pense que ces avantages réels, sans parler des avantages potentiels, l'emportent largement sur les risques éventuels. C'est vrai, tout produit ou processus lié à une nouvelle technologie présente des risques potentiels. Nous défions les frontières de la connaissance, mais des mesures de sauvegarde sont en place. Nous exigeons des tests et des essais exhaustifs en laboratoire et sur le terrain. Mais les opposants ne veulent pas de preuves. Ils excusent l'obstruction et la destruction de ces essais. Peuvent-ils nier que les OGM présentent des avantages environnementaux majeurs ? Les OGM réduisent non seulement les coûts de production mais aussi l'utilisation d'énergie, de pesticides et d'herbicides ainsi que les émissions de CO2. Même si les opposants continuent à se raccrocher à n'importe quoi, il est clair que l'environnement sort gagnant de cette nouvelle technologie, comme le montre l'expérience des États-Unis et d'autres pays. En Europe, nous pouvons peut-être nous permettre de nous priver des avantages qu'offrent les OGM en matière de rendement agricole, mais les Verts ne prennent-ils pas en considération les intérêts de leurs semblables en Afrique sub-saharienne ou en Asie du Sud-Est pour qui les OGM auront des avantages nutritionnels et sanitaires et pourraient même être une question de survie ? Ne tiennent-ils pas compte de l'effet qu'aura notre refus de ce progrès sur les emplois de nos scientifiques, de nos chercheurs, de nos agriculteurs et de nos travailleurs agricoles ? Sur des milliers d'emplois dans l'industrie alimentaire ? Sur le prix des denrées alimentaires ainsi que sur la qualité et la variété disponibles ? C'est vrai, les consommateurs européens ont le droit de choisir les aliments qu'ils achètent et qu'ils mangent. Nous devons protéger l'environnement autant que possible, mais nous devons aussi à nos électeurs d'être francs et honnêtes quant aux risques et aux avantages. On accepte que l'appellation "biologique" signifie biologique à 95 %, c'est-à-dire que jusqu'à 5 % du produit peuvent être non biologiques. Pourquoi rendre l'appellation "sans OGM" presque inaccessible en fixant des niveaux de pureté impossibles à respecter ? Je pourrais accepter ce principe avec l'intention malicieuse que les denrées sans OGM deviennent si rares que plus personne n'aie les moyens d'en acheter. Alors, tout le monde sera obligé d'affronter la réalité, qui n'exclura jamais totalement la possibilité d'une présence accidentelle d'OGM dans un produit."@fr6
"Signor Presidente, gli interrogativi e i dati statistici dei colleghi Verdi sono tendenziosi e selettivi. Vorrei chiedere alla Commissione se concorda con me nel ricordare un’indagine dell’eurobarometro, secondo cui il 75 per cento degli europei sarebbe a favore di una ricerca di base aperta alle nuove tecnologie che contribuisse al progresso del sapere. Non è forse vero che, secondo le indagini dell’eurobarometro, il 48 per cento degli europei accetta o è fortemente d’accordo sul fatto che gli OGM siano utili nella produzione alimentare in quanto migliorano gli aspetti nutrizionali, nonché la durata di conservazione e il gusto, malgrado i Verdi cerchino di convincerli del contrario con una campagna che fa presa sui sentimenti? Tali campagne non soltanto sono cariche di emotività, ma addirittura accumulano informazioni distorte e fuorvianti per assecondare un'opposizione irrazionale e in ultima analisi insostenibile contro le nuove tecnologie delle colture geneticamente modificate. Vorrei che i Verdi avessero l’onestà di ammettere che come minimo ci sono dei benefici. Ritengo che i benefici reali, per non parlare dei vantaggi potenziali, siano sostanzialmente superiori rispetto ai rischi. In effetti, in qualsiasi prodotto o processo derivante dalle nuove tecnologie c’è sempre un rischio potenziale. Stiamo mettendo in questione le frontiere del sapere, ma disponiamo comunque di salvaguardie. Servono analisi e approfonditi sia in laboratorio che sul campo, ma i nostri avversari non vogliono una prova e preferiscono sorvolare sul fatto che i vengano ostacolati o persino eliminati. Intendono forse negare che le colture geneticamente modificate hanno importanti vantaggi per l’ambiente? Gli OGM non solo riducono i costi di produzione, ma addirittura diminuiscono l’uso di energia, pesticidi ed erbicidi e limitano l’emissione di anidride carbonica. Anche se gli avversari si appigliano ai pretesti, dall’esperienza realizzata in America e altrove è chiaro che l’ambiente ne trae giovamento. In Europa ci possiamo forse permettere il lusso di trascurare i benefici offerti dagli OGM in termini di produttività alimentare, ma mi chiedo come i Verdi possano ignorare gli interessi dei loro simili dell’Africa subsahariana o dell’Estremo Oriente, ai quali le colture geneticamente modificate porterebbero benefici in termini di nutrizione e salute, aiutandoli forse a sopravvivere. Non pensano forse che, se girassimo le spalle al progresso, ciò avrebbe ripercussioni sul mondo scientifico e sui nostri ricercatori, per non parlare degli agricoltori e dell’occupazione in agricoltura e nel settore agroalimentare? E che dire del prezzo degli alimenti, oppure della qualità e delle varietà a disposizione dei consumatori? I consumatori europei hanno certo il diritto di poter scegliere che cosa comprare e mangiare. Dobbiamo proteggere l’ambiente come meglio possiamo, ma abbiamo anche il dovere di essere franchi e onesti con i nostri elettori in merito a rischi e benefici. Si accetta il fatto che un etichetta biologica indichi il 95 per cento di contenuto biologico, supponendo che un massimo del 5 per cento non lo sia. Perché si vuole allora rendere l’etichetta non OGM quasi inapplicabile fissando livelli di purezza irraggiungibili? Potrei anche accettare tale premessa, basata sull’intento malizioso di rendere i prodotti non OGM talmente rari che nessuno se li potrà permettere. Tutti noi saremo allora obbligati a venire a patti con il mondo reale, ove sarà sempre possibile un certo contenuto accidentale di OGM."@it9
"Mr President, of course the questions and the statistics by our Green colleagues are loaded and selective. Can I therefore ask if the Commission agrees that a Eurobarometer survey shows that 75% of Europeans favour basic research aimed at new technologies which help knowledge to progress? Is it true that, according to Eurobarometer surveys, 48% of Europeans agree or strongly agree that GM is useful in food production for improved nutrition and for improving shelf life or taste, despite the emotive campaign by the Greens to convince them of the contrary? Not only are these campaigns emotionally charged, they muster distorted and misleading information to support their ultimately untenable and irrational opposition to the new technology of genetically modified crops. I wish they would be honest enough to recognise that there are at least some benefits. I believe that these actual benefits, not to mention the potential benefits, substantially outweigh any risks. Yes, there are always potential risks in any new technology product or process. We are challenging the frontiers of knowledge, but we have safeguards in place. We require exhaustive testing and trials in laboratory and field. But the opponents do not want proof. They condone obstruction and destruction of these trials. Will they deny that GM crops have major environmental benefits? Not only do they reduce production costs, they also cut back on the use of energy, pesticides and herbicides and reduce CO2 emissions. Though their opponents are still grasping at straws, it is clear from experience in America and elsewhere that the environment benefits. In Europe we can perhaps afford the luxury of denying ourselves the food productivity benefits which GM crops offer, but do our Green colleagues not consider the interests of their fellow human beings in sub-Saharan Africa or East Asia to whom GM crops will bring nutrition and health benefits and may even help them survive? Do they consider the effect that turning our backs on this advance will have on our scientific base and researchers, on our farmers and farm workers' jobs? On thousands of jobs in the food processing industry? On the price of food as well as the quality and the variety available to our consumers? Yes, European consumers are entitled to be able to choose what food they buy and eat. We must protect our environment as best we can, but we also owe it to our constituents to be frank and honest about the risks and benefits. It is accepted that an organic label indicates 95% organic, i.e. up to 5% not organic. Why make the non-GMO label almost unobtainable by specifying unachievable levels of purity? I could well accept that premise, with the mischievous intention of making non-GMO so rare that no one could afford it. Then everyone will be forced to come to terms with the real world, where there will always be the possibility of some adventitious GM content."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, het staat buiten kijf dat de vragen en statistieken van onze collega’s van de Groenen tendentieus en eenzijdig zijn. Mag ik de Commissie derhalve verzoeken te beamen dat volgens een opiniepeiling van de Eurobarometer 75 procent van de Europeanen voorstander is van basisonderzoek naar nieuwe technologieën die bijdragen aan de vooruitgang van de kennis? En is het niet waar dat volgens de verslagen van de Eurobarometer 48 procent van de Europeanen van oordeel is dat genetische modificatie nuttig of zeer nuttig is voor de voedselproductie en met name de voedingswaarde, de houdbaarheid en de smaak bevordert, ondanks de emotioneel geladen campagne van de Groenen om hen van het tegendeel te overtuigen? Die campagnes zijn niet alleen emotioneel geladen, zij berusten ook op vervalste en misleidende informatie, die verspreid wordt om het verzet tegen de nieuwe technologie van genetische modificatie van gewassen – irrationeel verzet dat op de lange duur onhoudbaar is – kracht bij te zetten. Waren zij tenminste maar zo eerlijk om toe te geven dat er aan deze technologie ook bepaalde voordelen verbonden zijn. Ik geloof dat de nadelen niet opwegen tegen de aantoonbare voordelen, om nog maar te zwijgen van het nog onverkende potentieel. Uiteraard houdt elk nieuw technologisch product of proces mogelijke risico’s in. Wij tasten de grenzen van de kennis af, maar wij hebben de nodige veiligheidsmechanismen ingebouwd. Wij eisen dat er solide experimenten en proeven worden uitgevoerd, zowel in laboratoria als in de praktijk. De tegenstanders zijn echter afkerig van proeven. Het deert hun niet dat deze experimenten worden gehinderd of vernietigd. Durven zij de enorme milieuvoordelen van genetisch gemodificeerde gewassen te ontkennen? Deze gewassen drukken niet alleen de productiekosten; zij dragen tevens bij aan een vermindering van het energieverbruik, het gebruik van pesticiden en herbiciden en de uitstoot van koolstofdioxide. De tegenstanders blijven zich vastklampen aan de laatste strohalm, maar in Amerika en ook elders is gebleken dat het milieu met deze nieuwe technologie gebaat is. In Europa kunnen wij ons misschien de luxe veroorloven om het belang van genetisch gemodificeerde gewassen voor de voedselproductie te ontkennen, maar hebben onze collega’s van de Groenen geen oog voor de behoeften van hun medemensen in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara of in Oost-Azië, die vanuit zowel voedseltechnisch als sanitair oogpunt hun voordeel kunnen doen met deze gewassen, die mogelijk zelfs hun overlevingskansen zullen vergroten? Zijn zij zich bewust van de gevolgen die het verzet tegen deze enorme vooruitgang zal hebben voor ons wetenschappelijk draagvlak, voor onze onderzoekers, voor onze landbouwers en voor de werkgelegenheid in de landbouwsector? Voor duizenden arbeidsplaatsen in de voedselverwerkende industrie? Voor de prijs en de kwaliteit van onze voeding en voor de consumentenkeuze? Laten wij niet vergeten dat de Europese consumenten het recht hebben om te kiezen welk voedsel zij kopen en eten. Wij moeten ons milieu uiteraard zo goed mogelijk beschermen, maar anderzijds zijn wij het ook aan onze kiezers verplicht om eerlijke en transparante informatie te verstrekken over de risico’s en de voordelen van genetische modificatie. Er bestaat overeenstemming over het feit dat een product als biologisch mag worden geëtiketteerd als het voor 95 procent biologisch is, en dus voor 5 procent niet-biologisch. Waarom kiezen wij dan voor een vrijwel onhaalbaar doel inzake etikettering van niet genetisch gemodificeerde producten door onbereikbare zuiverheidsniveaus in te voeren? Zou ik te kwader trouw zijn, dan zou ik deze voorwaarde onderschrijven om er op die manier mede voor te zorgen dat niet genetisch gemodificeerde organismen zo zeldzaam worden dat niemand ze nog kan kopen. Dan zou iedereen ertoe verplicht worden terug te keren tot de realiteit, waar het risico op onvoorziene aanwezigheid van GGO’s altijd aanwezig is."@nl2
"Senhor Presidente, é evidente que as questões e as estatísticas dos nossos colegas Verdes são falaciosas e selectivas. Poderei, pois, perguntar se a Comissão está de acordo com um inquérito do Eurobarómetro que revela que 75% dos europeus são a favor da investigação básica em novas tecnologias que permite o avanço do conhecimento? Não é verdade que, segundo o inquérito do Eurobarómetro, 48% dos europeus concordem ou concordem energicamente que os OGM são úteis na produção de alimentos para aumentar o seu valor nutritivo e o tempo de armazenagem ou melhorar o sabor, apesar da emotiva campanha dos Verdes para os convencer do contrário? Estas campanhas não só têm uma grande carga emocional, como congregam também informações destorcidas e falaciosas para apoiar a sua oposição, em última análise insustentável e irracional, à nova tecnologia das culturas geneticamente modificadas. Gostaria que tivessem a honestidade de reconhecer que existem pelo menos alguns benefícios. Considero que estes benefícios reais, para não falar dos potenciais, compensam largamente quaisquer riscos. Claro que existem sempre riscos potenciais em qualquer produto ou processo que envolva uma nova tecnologia. Estamos a desafiar as fronteiras do conhecimento, mas dispomos de salvaguardas. Exigimos testes e ensaios exaustivos tanto no laboratório como no campo. Mas os adversários desta tecnologia não querem provas. São coniventes com a obstrução e a destruição destes testes. Poderão negar que as culturas GM implicam grandes benefícios ambientais? Não só reduzem os custos de produção, como reduzem também o consumo de energia, de pesticidas e de herbicidas e reduzem as emissões de CO2. Enquanto os adversários desta tecnologia continuam a não ter nada em que se basear, fica claro da experiência na América e noutros locais que o ambiente beneficia com ela. Na Europa, podemos porventura dar-nos ao luxo de negar os benefícios em termos de produtividade alimentar que as culturas GM proporcionam, mas os nossos colegas Verdes não consideram os interesses dos seus semelhantes na África sub-sariana ou no leste asiático para quem estas culturas poderão trazer benefícios nutricionais e de saúde, podendo mesmo ajudá-los a sobreviver? Será que ponderaram o efeito que o facto de virarmos costas a este avanço poderá ter na nossa base de conhecimentos científicos e nos nossos investigadores, assim como nos agricultores e no emprego agrícola? Em milhares de postos de trabalho na indústria de transformação alimentar? No preço dos alimentos, assim como na qualidade e na variedade disponível para os nossos consumidores? É claro que os consumidores europeus têm o direito de escolher os alimentos que compram e que consomem. Temos que proteger o ambiente o melhor que for possível, mas devemos também aos nossos eleitores franqueza e honestidade no que se refere aos riscos e benefícios. É comummente aceite que um rótulo de cultura biológica significa 95% biológico, ou seja, até 5% não biológico. Para quê tornar o rótulo “sem OGM” quase impossível de obter, especificando níveis de pureza inexequíveis? Poderia aceitar essa premissa, com a intenção maliciosa de tornar este rótulo tão raro, que ninguém poderia dar-se ao luxo de o tentar obter. Então toda a gente seria forçada a lidar com o mundo real, onde haverá sempre a possibilidade de existir algum teor de vestígios fortuitos de OGM."@pt11
"Herr talman! Frågorna och statistiken från våra gröna kolleger är naturligtvis tillspetsade och selektiva. Kan jag därför få fråga om kommissionen håller med om att en Eurobarometer-undersökning har visat att 75 procent av den grundforskning som européer mest efterfrågar är inriktad på ny teknik som främjar kunskapsutveckling? Är det sant att 48 procent av européerna, enligt Eurobarometer-undersökningar, instämmer eller instämmer helt i att genetisk modifiering är användbar i livsmedelsproduktionen för att förbättra livsmedelsförsörjningen och för att förbättra hållbarheten eller smaken, trots De grönas känsloladdade kampanj för att övertyga dem om motsatsen? Dessa kampanjer är inte bara känslomässigt laddade, de uppbådar dessutom en snedvriden och vilseledande information i syfte att stödja deras ytterst ohållbara och irrationella motstånd mot den nya tekniken för genetiskt modifierade grödor. Jag önskar att de vore så pass ärliga att de kunde erkänna att det åtminstone förekommer vissa fördelar. Jag anser att dessa befintliga fördelar, för att inte nämna de potentiella fördelarna, i allt väsentligt uppväger alla eventuella risker. Ja, det finns alltid potentiella risker inom den nya teknikens alla produkter och processer. Vi utmanar kunskapens gränser, men skyddsmekanismerna finns där. Vi kräver ingående prover och experiment i laboratoriet och på fältet. Men motståndarna vill inte ha några bevis. De överser med att dessa experiment obstrueras och förstörs. Kommer de att förneka att genetiskt modifierade grödor har betydande miljömässiga fördelar? De minskar inte bara produktionskostnaderna, de skär dessutom ned på användningen av energi, bekämpningsmedel och växtgifter och minskar koldioxidutsläppen. Även om motståndarna fortfarande griper efter halmstrån står det klart, genom erfarenhet i Förenta staterna och på andra håll, att det gagnar miljön. I Europa kanske vi har råd med lyxen att neka oss själva fördelarna från den livsmedelsproduktivitet som de genetiskt modifierade grödorna erbjuder, men beaktar inte våra gröna kolleger behoven hos deras medmänniskor i Afrika söder om Sahara eller i Östasien, för vilka de genetiskt modifierade grödorna kommer att medföra fördelar när det gäller livsmedelsförsörjningen och hälsan, och som kanske till och med kan hjälpa dem att överleva? Beaktar de följderna för vår vetenskapliga bas och för forskarna, för våra jordbrukare och för jordbruksarbetarnas arbeten om vi skulle blunda för detta framsteg? Beaktar de följderna för de tusentals arbeten inom livsmedelsindustrin eller för livsmedelspriserna såväl som för kvaliteten och den mångfald som står till konsumenternas förfogande? Ja, de europeiska konsumenterna har rätt till möjligheten att välja vilka livsmedel de skall köpa och äta. Vi måste skydda vår miljö på bästa möjliga sätt, men vi är också skyldiga våra väljare att vara öppna och ärliga om riskerna och fördelarna. Det är allmänt erkänt att en ekologisk märkning indikerar att en produkt är 95 procent ekologisk, dvs. upp till 5 procent icke-ekologisk. Varför då göra så att märkningen av icke-genetiskt modifierade organismer blir nära nog oåtkomlig genom att ange ouppnåeliga sortrenhetsnivåer? Jag skulle kunna godta den förutsättningen med en illasinnad avsikt att göra icke-genetiskt modifierade organismer så sällsynta att inte någon skulle ha råd med dem. Då kommer man att tvingas finna sig i den verkliga världen, där det alltid kommer att finnas en eventualitet av ett visst oavsiktligt genetiskt modifierat innehåll."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph