Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-24-Speech-4-129"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021024.5.4-129"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Mr President, thank you for these valuable contributions to this debate. I would like to comment on some of the points that have been raised. First of all, what can we do to influence Russia and to push for ratification from the Russian side? It is difficult to talk to the Russians. We have for some time now been planning a troika visit to Russia and we are continuing to plan for that visit because we want to meet the right people. We want to have it at a high political level in order to have a meaningful discussion. In all bilateral talks, including those between Commissioner Prodi and Prime Minister Putin, climate change and the Kyoto Protocol have been on the agenda. Of course we raise this issue in all our bilateral contacts. We are also aware of a study that has just been published by the Russian Government on the ratification of the Kyoto Protocol. We are currently analysing the results – hopefully we will be able to use some of them in our ongoing debate. We are keeping a close eye on what happens in Russia, in order to be able to use the positive forces that exist in Russia. In the end, I suppose that it is Prime Minister Putin who will decide. What about a WTO initiative? That has not yet been included in our plans at all. Maybe that is a good idea. I have not though about it enough to give you a really considered answer today, but I am worried about anything that could complicate or halt the implementation of the Kyoto Protocol. We should be very careful not to raise the issue in such a way that we create more stumbling blocks in the debate on the entry into force of the Kyoto Protocol. I would be happy to come back to the debate on the WTO and the links between these issues. What happens in the second commitment period? First of all, we are interested in establishing the process in Delhi and COP8. It is too early and in view of the risk of complicating the whole debate on the entry into force of the Kyoto Protocol, we want first of all to establish the process and decide how to get to the second commitment period. It seems a little pointless to go into the details on that before the Kyoto Protocol has even entered into force. So first things first. We have to stick to that strategy at COP8 as well. There was one question on air traffic. Of course the Commission and the European Union are working within ICAO, because this is clearly an international issue. I am sure we would all agree that the work in ICAO has not been satisfactory when it comes to speed and commitment, but it also has a UNCCC mandate to work on the climate change issue. This is an area where we can hopefully do more, but we will have to continue to work in an international context. Finally, what about equal rights per world citizen? The ultimate goal is to stabilise concentrations in the atmosphere at harmless levels. Remember that. We need to reduce emissions as a result. I believe this will lead to convergence of per capita emissions internationally. Whether equal rights is the right target, I cannot say. I do not want to say to the European Parliament that it is a ridiculous idea, but my personal opinion is that it might not be the most sensible approach. It is a moral concept rather than an environmental measure. Our main objective is to protect the environment. That, I believe, is how we should formulate it. We emit eight times more, on average, than an Indian citizen. How do we create equal rights for citizens throughout the world? I would like to approach it from an environmental point of view, so that we make sure that we stabilise concentrations in the atmosphere at harmless levels. I hope you understand my argument. Perhaps this is something which requires further debate. We have an important role to play in New Delhi, in the COP8 discussions, because we can definitely work with the developing countries. We will probably be the bridge between G77, China and the developed countries in the debate on how to deal with climate change."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, tak for disse værdifulde bidrag til debatten. Jeg vil gerne kommentere flere af de forhold, der er blevet drøftet. Først og fremmest er spørgsmålet, hvad kan vi gøre for at påvirke Rusland og presse på for en russisk ratificering. Det er vanskeligt at tale med russerne. Vi har i nogen tid været i færd med at planlægge et trojkabesøg i Rusland, og vi fortsætter vores planlægning af dette besøg, fordi vi ønsker at møde de rette folk. Vi ønsker, at det skal finde sted på et højt politisk plan, så vi kan få en meningsfyldt drøftelse. Under bilaterale samtaler, herunder samtaler mellem kommissionsformand Prodi og premierminister Putin, har klimaændringer og Kyoto-protokollen været på dagsordenen. Og vi tager spørgsmålet op i forbindelse med alle vores bilaterale kontakter. Vi er desuden bekendt med en undersøgelse, som den russiske regering netop har offentliggjort om ratificeringen af Kyoto-protokollen. Vi er i færd med at analysere resultaterne - forhåbentlig vil vi kunne anvende nogle af dem i vores aktuelle drøftelser. Vi følger indgående udviklingen i Rusland for at kunne udnytte de positive kræfter i landet. I sidste ende tror jeg, det er premierminister Putin, der træffer beslutningen. Hvad med et WTO-initiativ? Det er endnu ikke indgået i vores planer overhovedet. Måske er det en god idé. Jeg har endnu ikke tænkt tilstrækkeligt over det til at give et reelt svar i dag, men jeg viger tilbage fra alt, hvad der kan komplicere eller standse gennemførelsen af Kyoto-protokollen. Vi må passe meget på ikke bringe spørgsmålet på bane på en sådan måde, at vi skaber flere anstødssten i debatten om Kyoto-protokollens ikrafttræden. Jeg vil gerne vende tilbage til debatten om WTO og forbindelserne mellem disse emner ved en senere lejlighed. Hvad sker der i den anden forpligtelsesperiode? Vi er frem for alt interesserede i at fastlægge processen i Delhi og COP8. Det er for tidligt, og som følge af risikoen for at komplicere hele debatten om Kyoto-protokollens ikrafttræden ønsker vi først at fastlægge processen og beslutte, hvordan vi kommer over til den anden forpligtelsesperiode. Det virker lidt nytteløst at drøfte det i detaljer, så længe Kyoto-protokollen end ikke er trådt i kraft. Så lad os gøre tingene i den rigtige rækkefølge. Og det må også være den strategi, vi skal følge på COP8. Der var et spørgsmål om luftfart. Kommissionen og EU arbejder selvfølgelig inden for ICAO, fordi dette klart er et internationalt spørgsmål. Jeg er sikker på, at vi alle vil kunne blive enige om, at arbejdet i ICAO ikke har været tilfredsstillende, hvad angår hastighed og engagement, men den har også et UNCCC-mandat til at arbejde med klimaændringer. Der er tale om et område, hvor vi forhåbentlig kan nå længere, men vi bliver nødt til fortsat at arbejde i en international sammenhæng. Endelig, hvad med lige rettigheder for alle verdensborgere? Det endelige mål er at stabilisere koncentrationerne i atmosfæren på et uskadeligt niveau. Husk det. Følgelig bør vi reducere emissionerne. Jeg mener, det vil føre til en tilnærmelse af emissionerne pr. indbygger internationalt. Om lige rettigheder er det rigtige mål, skal jeg ikke kunne sige. Jeg ønsker ikke at sige til Europa-Parlamentet, at det er en latterlig tanke, men min personlige opfattelse er, at det måske ikke er den mest fornuftige tilgang. Der er tale om et moralsk koncept snarere end en miljøforanstaltning. Vores hovedmålsætning er at beskytte miljøet. Det er sådan, jeg mener, vi skal formulere det. Vores emissioner er gennemsnitligt otte gange højere end en inders. Hvordan sikrer vi lige rettigheder for alle borgere i verden? Jeg ønsker at anlægge en miljømæssig vinkel, så vi skaber sikkerhed for, at vi stabiliserer koncentrationerne i atmosfæren på et uskadeligt niveau. Jeg håber, De forstår mit argument. Måske et dette noget, der kræver yderligere drøftelser. Vi har en vigtig opgave foran os i New Delhi, i COP8-drøftelserne, fordi vi netop kan samarbejde med udviklingslandene. Vi vil sandsynligvis danne bro mellem G77, Kina og de industrialiserede lande i drøftelserne om, hvordan vi skal forholde os til klimaændringerne."@da1
". Herr Präsident, vielen Dank für diese wertvollen Diskussionsbeiträge. Ich will auf einige der angesprochenen Fragen gern näher eingehen. Erstens, was können wir tun, um auf Russland Einfluss zu nehmen und die russische Seite zur Ratifizierung zu drängen? Es ist schwer, mit den Russen zu reden. Wir planen seit einiger Zeit eine Troika-Reise nach Russland und arbeiten weiter an dem Reiseplan, weil wir die richtigen Leute treffen wollen. Das soll auf einer hohen politischen Ebene geschehen, damit die Diskussion Sinn hat. In allen bilateralen Gesprächen, auch in denen zwischen Kommissar Prodi und Präsident Putin, standen der Klimawandel und das Kyoto-Protokoll auf der Tagesordnung. Selbstverständlich spielt diese Frage bei allen bilateralen Kontakten eine Rolle. Wir kennen auch eine Studie, die gerade von der russischen Regierung über die Ratifizierung des Kyoto-Protokolls veröffentlicht worden ist. Gegenwärtig analysieren wir die Ergebnisse daraus  und können hoffentlich einige davon in unserer laufenden Debatte verwenden. Das Geschehen in Russland verfolgen wir aufmerksam, um die dort vorhandenen positiven Kräfte nutzen zu können. Vermutlich wird am Ende Präsident Putin die Entscheidung treffen. Wie steht es um eine WTO-Initiative? Das gehört bisher überhaupt noch nicht zu unseren Plänen. Möglicherweise ist es eine gute Idee. Ich habe darüber noch nicht genügend nachgedacht, um Ihnen heute eine wirklich durchdachte Antwort zu geben, aber ich habe Bedenken zu allem, was die Umsetzung des Kyoto-Protokolls komplizieren oder stoppen könnte. Wir sollten sehr vorsichtig sein und die Frage nicht so zur Sprache bringen, dass sich dadurch weitere Hindernisse bei der Diskussion über das In-Kraft-Treten des Kyoto-Protokolls auftun. Gern werden ich auf die Debatte über die WTO und die Verbindungen zwischen diesen Problemen zurückkommen. Was geschieht in der zweiten Verpflichtungsperiode? Zunächst sind wir daran interessiert, den Prozess in Neu-Delhi und auf der COP 8 in Gang zu setzen. Es ist noch zu früh, und angesichts des Risikos, dass wir die ganze Debatte über das In-Kraft-Treten des Kyoto-Protokolls komplizieren könnten, wollen wir vor allem den Prozess absichern und entscheiden, wie wir zur zweiten Verpflichtungsperiode gelangen. Es erscheint ein wenig sinnlos, in dieser Frage ins Detail zu gehen, bevor nicht einmal das Kyoto-Protokoll in Kraft getreten ist. Also, das Wichtigste zuerst. Wir müssen auch auf der COP 8 an dieser Strategie festhalten. Es gab da eine Frage zum Luftverkehr. Natürlich arbeiten die Kommission und die Europäische Union in der IZLO mit, da es sich eindeutig um ein internationales Problem handelt. Wir sind uns wohl alle darin einig, dass die Arbeit in der IZLO in der Frage der Geschwindigkeit und des Engagements bisher nicht zufrieden stellend ist, doch die Organisation hat auch ein UNCCC-Mandat, in Fragen des Klimawandels mitzuwirken. Das ist ein Bereich, in dem wir hoffentlich mehr machen können, aber wir müssen die Arbeit in einem internationalen Rahmen fortsetzen. Schließlich, wie sieht es mit den gleichen Rechte für jeden Weltbürger aus? Das oberste Ziel ist die Stabilisierung der Konzentrationen in der Atmosphäre auf einem unschädlichen Niveau. Das dürfen Sie nicht vergessen. Wir müssen also die Emissionen reduzieren. Meiner Meinung nach wird das international zur Konvergenz der Pro-Kopf-Emissionen führen. Ob gleiche Rechte das richtige Ziel sind, vermag ich nicht zu sagen. Ich möchte es dem Europäischen Parlament gegenüber nicht als eine lächerliche Idee abtun, aber meine persönliche Meinung ist, dass es womöglich nicht der vernünftigste Ansatz ist. Es ist eher ein moralisches Konzept, denn eine Umweltmaßnahme. Unser Hauptziel ist der Schutz der Umwelt. Ich denke, so sollten wir das formulieren. Wir emittieren im Durchschnitt acht Mal mehr als ein indischer Bürger. Wie können wir gleiche Rechte für alle Bürger der Welt herstellen? Wir sollten an das Problem aus umweltpolitischer Sicht herangehen und dafür sorgen, dass wir die Konzentrationen in der Atmosphäre auf einem unschädlichen Niveau stabilisieren. Ich hoffe, Sie verstehen meinen Standpunkt. Vielleicht ist dafür eine weitere Aussprache nötig. In Neu-Delhi müssen wir bei den COP-Diskussionen eine wichtige Rolle spielen, weil wir definitiv mit den Entwicklungsländern zusammenarbeiten können. Wir werden wahrscheinlich in der Debatte über den Umgang mit dem Klimawandel die Brücke zwischen den G77, China und den Entwicklungsländern bilden."@de7
". Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πολύτιμη συμβολή σε αυτήν τη συζήτηση. Θα ήθελα να σχολιάσω ορισμένα από τα ζητήματα που έχουν τεθεί. Καταρχάς, τι μπορούμε να κάνουμε για να επηρεάσουμε τη Ρωσία και να την πιέσουμε, ώστε να υπάρξει επικύρωση από τη ρωσική πλευρά; Είναι δύσκολο να μιλήσουμε στους Ρώσους. Εδώ και λίγο καιρό, σχεδιάζουμε επίσκεψη της τρόικας στη Ρωσία και συνεχίζουμε τα σχέδια για αυτήν την επίσκεψη, διότι θέλουμε να συναντήσουμε τους σωστούς ανθρώπους. Θέλουμε να είναι αυτή η επίσκεψη υψηλού πολιτικού επιπέδου, προκειμένου να διεξαχθεί μια σημαντική συζήτηση. Σε όλες τις διμερείς συζητήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών μεταξύ του Επιτρόπου Πρόντι και του Πρωθυπουργού Πούτιν, η αλλαγή του κλίματος και το Πρωτόκολλο του Κυότο βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Φυσικά, θέτουμε αυτό το ζήτημα σε όλες τις διμερείς επαφές μας. Γνωρίζουμε, επίσης, ότι η ρωσική κυβέρνηση δημοσίευσε πρόσφατα μελέτη σχετικά με την επικύρωση του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Επί του παρόντος, αναλύουμε τα αποτελέσματα – ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ορισμένα από αυτά στη συζήτηση που διεξάγουμε. Παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς όσα συμβαίνουν στη Ρωσία, προκειμένου να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις θετικές δυνάμεις που υπάρχουν στη Ρωσία. Τελικά, υποθέτω ότι η απόφαση θα είναι του Πρωθυπουργού Πούτιν. Γιατί να μην αναλάβει πρωτοβουλία ο ΠΟΕ; Κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμη συμπεριληφθεί καθόλου στα σχέδιά μας. Ίσως πρόκειται για καλή ιδέα. Δεν την έχω εξετάσει αρκετά, ώστε να σας δώσω μια πραγματικά τεκμηριωμένη απάντηση σήμερα, αλλά ανησυχώ για οτιδήποτε θα μπορούσε να περιπλέξει ή να σταματήσει την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, προκειμένου να μην θέσουμε το ζήτημα με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσουμε περισσότερα εμπόδια στη συζήτηση για τη θέση σε ισχύ του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Θα ήταν χαρά μου να επιστρέψω στη συζήτηση σχετικά με τον ΠΟΕ και τη σχέση μεταξύ αυτών των ζητημάτων. Τι συμβαίνει στη δεύτερη περίοδο δέσμευσης; Καταρχάς, ενδιαφερόμαστε για την καθιέρωση της διαδικασίας στο Δελχί και στην COP 8. Είναι πολύ νωρίς και ενόψει του κινδύνου περιπλοκής της συνολικής συζήτησης σχετικά με τη θέση σε ισχύ του Πρωτοκόλλου του Κυότο, θέλουμε καταρχάς να καθιερώσουμε τη διαδικασία και να αποφασίσουμε πώς θα φτάσουμε στη δεύτερη περίοδο δέσμευσης. Φαίνεται κάπως ανούσιο να μπούμε σε λεπτομέρειες επ’ αυτού, πριν καν τεθεί σε ισχύ το Πρωτόκολλο του Κυότο. Επομένως, θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Πρέπει να επιμείνουμε σε αυτήν τη στρατηγική στην COP 8, επίσης. Τέθηκε μια ερώτηση σχετικά με την εναέρια κυκλοφορία. Φυσικά, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονται στη ΔΟΠΑ, διότι πρόκειται σαφώς για διεθνές ζήτημα. Είμαι βέβαιη ότι θα συμφωνήσουμε όλοι πως η εργασία στη ΔΟΠΑ δεν υπήρξε ικανοποιητική, όσον αφορά την ταχύτητα και τη δέσμευση, αλλά υπάρχει επίσης μια εντολή της Σύμβασης των ΗΕ για την Αλλαγή του Κλίματος για εργασία σχετικά με το ζήτημα της αλλαγής του κλίματος. Αυτός είναι ένας τομέας όπου ελπίζω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε ένα διεθνές πλαίσιο. Τέλος, τι συμβαίνει με τα ίσα δικαιώματα των πολιτών του κόσμου; Ο τελικός στόχος είναι η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων στην ατμόσφαιρα σε αβλαβή επίπεδα. Να το θυμάστε αυτό. Κατά συνέπεια, πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές. Πιστεύω ότι αυτό θα οδηγήσει σε σύγκλιση των κατά κεφαλή εκπομπών διεθνώς. Δεν μπορώ να πω εάν τα ίσα δικαιώματα είναι ο σωστός στόχος. Δεν θέλω να πω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι πρόκειται για γελοία ιδέα, αλλά η προσωπική μου γνώμη είναι ότι ίσως δεν είναι η πιο λογική προσέγγιση. Πρόκειται περισσότερο για ηθική έννοια και όχι για περιβαλλοντικό μέτρο. Ο βασικός μας στόχος είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Αυτός, πιστεύω, είναι ο τρόπος που πρέπει να τον διατυπώσουμε. Οι εκπομπές μας είναι οχτώ φορές μεγαλύτερες, κατά μέσο όρο, από τις εκπομπές ενός ινδού πολίτη. Πώς δημιουργούμε ίσα δικαιώματα για τους πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο; Θα ήθελα να προσεγγίσω το θέμα από περιβαλλοντική άποψη, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι θα σταθεροποιήσουμε τις συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα σε αβλαβή επίπεδα. Ελπίζω ότι κατανοείτε το επιχείρημά μου. Ίσως πρόκειται για κάτι που απαιτεί περαιτέρω συζήτηση. Έχουμε να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο στο Νέο Δελχί, στις συζητήσεις της COP 8, διότι σίγουρα μπορούμε να συνεργαστούμε με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Πιθανόν να είμαστε η γέφυρα μεταξύ της ομάδας των 77, της Κίνας και των αναπτυγμένων χωρών στη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος."@el8
"Señor Presidente, gracias por estas valiosas aportaciones a este debate. Me gustaría comentar algunos de los puntos que se han planteado. Ante todo, ¿qué podemos hacer para influir en Rusia e impulsar la ratificación por parte de los rusos? Es difícil hablar con los rusos. Ya hace algún tiempo que estamos planeando una visita de la troika a Rusia y seguimos trabajando en esta visita porque queremos reunirnos con la gente adecuada. Queremos que tenga un alto nivel político para que la discusión pueda ser significativa. En todas las conversaciones bilaterales, incluidas las del Comisario Prodi y el Primer Ministro Putin, el cambio climático y el Protocolo de Kioto estaban en el orden del día. Naturalmente planteamos este tema en todos nuestros contactos bilaterales. También conocemos un estudio que acaba de publicar el Gobierno ruso sobre la ratificación del Protocolo de Kioto. Estamos analizando los resultados y esperamos que podremos utilizar algunos de ellos para nuestro debate en cierne. Vigilamos muy de cerca lo que ocurre en Rusia, para poder utilizar las fuerzas positivas que existen en este país. Supongo que al final será el Primer Ministro Putin quien decidirá. ¿Y en cuanto a una iniciativa de la OMC? Todavía no lo tenemos previsto en nuestros planes. Quizás sea una buena idea. No he pensado bastante en ello para poder dar una respuesta hoy mismo, pero me preocupa cualquier cosa que pueda complicar u obstaculizar la aplicación del Protocolo de Kioto. Deberíamos cuidarnos mucho de no plantear el tema de manera que podamos crear más escollos en el debate sobre la entrada en vigor del Protocolo de Kioto. Con mucho gusto volveré a intervenir en el debate sobre la OMC y los nexos entre estos temas. ¿Qué ocurre en el segundo período de compromiso? En primer lugar, estamos interesados en establecer el proceso en Delhi y la COP 8. Es demasiado pronto y en vistas del riesgo de complicar todo el debate sobre la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, primero queremos establecer el proceso y decidir cómo llegar al segundo período de compromiso. Parece un poco inútil entrar en detalles sobre ello cuando el Protocolo de Kioto ni siquiera ha entrado en vigor. De modo que primero lo primero. Debemos atenernos a esta estrategia también en lo que se refiere a la COP 8. Había una pregunta sobre el tráfico aéreo. Naturalmente la Comisión y la Unión Europea están trabajando con la OIAC, porque es evidente que se trata de un tema internacional. Estoy segura de que todos estaremos de acuerdo en que el trabajo de la OIAC no ha sido satisfactorio en lo que se refiere a velocidad y compromiso, pero también tiene una orden de la UNCCC para trabajar sobre el tema del cambio climático. Es un área donde seguramente podemos hacer más, pero tenemos que seguir trabajando en un contexto internacional. Finalmente, ¿qué ocurre con la igualdad de derechos entre los ciudadanos del mundo? El objetivo final es estabilizar las concentraciones en la atmósfera a niveles no peligrosos. Recuérdenlo. El resultado debe ser reducir las emisiones. Creo que esto nos llevará a la convergencia de las emisiones per cápita a escala internacional. No puedo decirles si la igualdad de derechos es el objetivo correcto. No quiero decir al Parlamento Europeo que sea una idea ridícula, pero mi opinión personal es que quizás éste no sea el planteamiento más sensato. Es un concepto moral más que una medida medioambiental. Nuestro objetivo principal es proteger el medio ambiente. Y creo que es así como debe formularse. Nosotros emitimos ocho veces más, en promedio, que un ciudadano de la India. ¿Cómo podemos crear una igualdad de derechos para los ciudadanos de todo el mundo? Quisiera plantearlo desde el punto de vista medioambiental, y asegurarnos de que estabilizamos las concentraciones en la atmósfera a un nivel no peligroso. Espero que entiendan mi argumento. Quizás es algo que deba debatirse más a fondo. Tenemos un papel importante en Nueva Delhi, en los debates de la COP 8, porque podemos trabajar de forma definitiva con los países en desarrollo. Probablemente podamos ser un enlace entre el G77, China y los países desarrollados en el debate sobre el modo de abordar el cambio climático."@es12
". – Arvoisa puhemies, kiitos arvokkaasta panoksestanne keskusteluun. Haluaisin kommentoida joitakin esille tulleista asioista. Ensiksikin mitä voimme tehdä Venäjän suhteen ja miten saamme Venäjän ratifioimaan pöytäkirjan? Venäläisten kanssa on vaikea keskustella. Olemme jo jonkin aikaa suunnitelleet Venäjälle lähetettävää troikaa, ja tapaamisen järjestelyjä jatketaan, sillä haluamme tavata asiasta tietävät henkilöt. Toivomme tapaamisesta poliittisesti korkean tason tapaamista, jotta keskusteluilla on painoarvoa. Ilmastonmuutos on ollut kaikkien kahdenvälisten keskustelujen sekä komission puheenjohtajan Prodin ja pääministeri Putinin keskustelujen asialistalla. Asia on otettu tietysti esille kaikissa kahdenvälisissä tapaamisissamme. Venäjän hallitus on juuri myös julkaissut tutkimuksen Kioton pöytäkirjan ratifioinnista. Tarkastelemme tuloksia parhaillaan, ja toivottavasti voimme hyödyntää niitä näissä keskusteluissa. Seuraamme tiiviisti Venäjän toimia, jotta myönteisiä suuntauksia voidaan hyödyntää. Luulen, että ratifioinnista päättää loppujen lopuksi pääministeri Putin. Entä WTO-aloite? Sitä ei ole vielä lainkaan sisällytetty suunnitelmiimme. Se saattaa olla hyvä ajatus. En ole tarkastellut sitä riittävästi voidakseni antaa teille tänään viimeistellyn vastauksen asiasta, mutta olen huolissani kaikesta sellaisesta, mikä saattaa vaikeuttaa tai keskeyttää Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanon. Asia on esitettävä varoen, jotta vältymme uusien kompastuskivien muodostumiselta Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanoa koskevassa keskustelussa. Tulen mielelläni myöhemmin keskustelemaan WTO:sta ja näiden asioiden yhtymäkohdista. Entä mitä tapahtuu toisella sitoumuskaudella? Ensiksikin meidän on tarkoitus laatia sitä koskevat menettelyt New Delhissä COP 8 -kokouksessa. Asiaa on liian aikaista käsitellä, ja varmistaaksemme, ettei Kioton pöytäkirjan voimaantulo mutkistu, haluamme ensin päättää menettelystä ja toisen sitoumuskauden aloitustoimista. Mielestäni sitoumuskauden yksityiskohtia on melko turha käsitellä ennen kuin Kioton pöytäkirja on edes tullut voimaan. Asiat on pidettävä tärkeysjärjestyksessä, ja tämä koskee myös COP 8 -kokousta. Lentoliikenteestä esitettiin yksi kysymys. Komissio ja Euroopan unioni osallistuvat ICAO:n toimintaan, sillä asiahan on selvästi kansainvälinen. Olemme varmastikin kaikki samaa mieltä siitä, että ICAO:n toiminta ei ole vastannut odotuksia nopeudeltaan eikä tehokkuudeltaan, mutta ilmastonmuutosta koskeva YK:n puitesopimus velvoittaa sitä käsittelemään myös ilmastonmuutosasiaa. Tällä alalla on vielä varmasti paljon tehtävissä, mutta työtä on jatkettava kansainvälisissä yhteyksissä. Lopuksi vielä kysymys maailman kansalaisten yhtäläisistä oikeuksista. Päätavoitteena on vakiinnuttaa ilmakehän pitoisuudet vaarattomille tasoille. Tämä on syytä pitää mielessä. Päästöjä on siksi vähennettävä. Luulen, että tämän ansiosta asukaskohtaiset päästömäärät muuttuvat kansainvälisellä tasolla samantasoisiksi. En osaa sanoa, ovatko yhtäläiset oikeudet tässä asiassa oikea tavoite. En halua sanoa Euroopan parlamentille, että tämä on naurettava ajatus, mutta itse olen sitä mieltä, ettei se välttämättä ole järkevin lähestymistapa. Oikeus on enemmänkin moraalinen käsite kuin ympäristöaisoissa käytettävä mittausväline. Tärkein tavoitteemme on ympäristönsuojelu. Tällä tavoin asia on mielestäni esitettävä. Eurooppalaiset aiheuttavat keskimärin kahdeksankertaisen määrän päästöjä verrattuna intialaisiin. Kuinka voimme myöntää yhtäläiset oikeudet kaikille maailman kansalaisille? Haluaisin, että asiaa ajateltaisiin ympäristön kannalta ja että varmistaisimme ilmakehän pitoisuuksien vakiintumisen vaarattomille tasoille. Toivottavasti ymmärrätte perusteluni. Tästä asiasta on ehkä keskusteltava tarkemmin. Meillä on tärkeä asema New Delhissä COP 8 -kokouksen neuvotteluissa, sillä voimme varmasti auttaa kehitysmaita. Me todennäköisesti toimimme ilmastonmuutoksen torjumista koskevassa keskustelussa siltana G77-maiden, Kiinan ja teollistuneiden maiden välillä."@fi5
". Monsieur le Président, merci pour ces précieuses contributions à ce débat. Je voudrais m'exprimer sur certains points ayant été soulevés. Tout d'abord, que pouvons-nous faire pour influencer la Russie et la pousser à ratifier le protocole ? Il n'est pas évident de parler aux Russes. Cela fait un moment déjà que nous prévoyons la visite d'une troïka en Russie et nous sommes toujours en train de la planifier parce que nous voulons rencontrer les bonnes personnes. Nous voulons rencontrer de hauts responsables politiques afin d'avoir une discussion constructive. Les changements climatiques et le protocole de Kyoto sont au programme de chaque pourparler bilatéral, y compris ceux entre M. Prodi et le Premier ministre Poutine. Bien entendu, nous abordons le sujet lors de tous nos contacts bilatéraux. De plus, nous venons de prendre connaissance d'une étude publiée par le gouvernement russe sur la ratification du protocole de Kyoto. Nous en analysons les résultats en ce moment, et espérons pouvoir en utiliser une partie lors de notre débat en cours. Nous surveillons de près la situation en Russie pour pouvoir travailler avec les forces positives qui s'y trouvent. En fin de compte, je suppose que le Premier ministre Poutine aura le dernier mot. Et pourquoi pas une initiative de l'OMC ? Cela n'a pas encore été prévu dans nos projets. Ce serait peut-être une bonne idée. Je n'y ai pas encore assez réfléchi pour vous donner une réponse solide aujourd'hui, mais je suis tracassée par tout ce qui est susceptible de compliquer ou d'interrompre la mise en œuvre du protocole de Kyoto. Nous devons être très prudents et faire attention à la manière de soulever la question afin de ne pas en poser de nouveaux obstacles dans notre débat sur l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto. Je serais ravie de revenir sur le débat concernant l'OMC et les liens entre ces deux questions. Qu'en est-il de la deuxième période d'engagement ? Notre souci est avant tout d'enclencher le processus à Delhi lors de la Huitième Conférence des parties. Il est encore trop tôt et nous risquons de compliquer tout le débat sur l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto. Notre priorité est donc d'établir le processus et ensuite de décider la façon d'arriver à la deuxième période d'engagement. Il me semble un peu inutile d'entrer dans les détails avant l'entrée en vigueur du protocole. Chaque chose en son temps. Voilà la stratégie que nous devons adopter lors de la Huitième Conférence des parties. Il y a eu une question sur le trafic aérien. Bien entendu, la Commission et l'Union européenne collaborent avec l'OACI puisqu'il s'agit clairement d'une question internationale. Je suis certaine que nous sommes tous d'accord pour dire que le travail effectué avec l'OACI n'est pas satisfaisant en matière de vitesse et d'engagement, mais elle a été mandatée par la CNUCC pour travailler sur la question des changements climatiques. Voilà un domaine dans lequel, je l'espère, nous pourrons faire plus ; nous devrons toutefois continuer à travailler dans un contexte international. Enfin, que dire de l'égalité des droits des citoyens du monde ? Le but final est de stabiliser les concentrations dans l'atmosphère à un niveau inoffensif. Souvenez-vous en. Nous devons parvenir à réduire les émissions. Je crois que cela mènera à une convergence des émissions par tête à travers le monde. Je ne puis dire si nous devons nous concentrer sur l'égalité des droits. Par là, je ne veux pas dire au Parlement européen que c'est une idée ridicule, mais je pense que ce ne serait pas l'approche la plus sensée. Il s'agit plus d'un concept moral que d'une mesure environnementale. Notre objectif premier est de protéger l'environnement. C'est ainsi, je pense, que nous devrions en parler. Nous émettons en moyenne huit fois plus qu'un citoyen indien. Comment pouvoir instaurer l'égalité des droits pour tous les citoyens à travers le monde ? Je voudrais aborder ce problème d'un point de vue environnemental, pour que nous puissions être certains de stabiliser les concentrations dans l'atmosphère à des niveaux inoffensifs. J'espère que vous comprenez mon raisonnement. Peut-être cela nécessitera-t-il d'autres débats. Nous avons un rôle important à jouer à New Delhi, lors des discussions de la Huitième Conférence des parties, car nous pouvons sans aucun doute travailler avec les pays en voie de développement. Nous servirons probablement de pont entre le G77, la Chine et les pays industrialisés dans le débat sur la façon de gérer les changements climatiques."@fr6
"Signor Presidente, ringraziando per i preziosi contributi offerti alla discussione, desidero commentare alcuni dei punti sollevati. Innanzitutto, cosa possiamo fare per esercitare un’influenza sulla Russia inducendola alla ratifica? Il dialogo con i russi è difficile. Da qualche tempo stiamo pianificando una visita della e continuiamo ad adoperarci in questo senso, in quanto vogliamo incontrare gli interlocutori giusti. Vogliamo un dialogo ad alto livello politico nell’ottica di una discussione autentica. Il cambiamento climatico e il Protocollo di Kyoto sono stati all’ordine del giorno in tutti gli incontri bilaterali, compresi quelli tra il Presidente Prodi e il Primo Ministro Putin. La questione viene ovviamente sollevata in tutti i contatti bilaterali. Sappiamo che il governo russo ha appena pubblicato uno studio sulla ratifica del Protocollo di Kyoto. Stiamo analizzando i risultati e speriamo di poterne utilizzare alcuni nel dibattito in corso. Seguiamo da vicino la situazione in Russia per poter far leva sulle forze positive del paese. Credo che sarà il Primo Ministro Putin a prendere la decisione finale. Per quanto concerne un’iniziativa dell’OMC, essa non è ancora stata inserita nei nostri programmi. Forse è una buona idea. Non ci ho ancora pensato abbastanza per potervi dare una risposta ragionata in questo momento, ma nutro preoccupazioni circa tutti i possibili ostacoli o complicazioni in merito all’attuazione del Protocollo. Dobbiamo usare molta cautela, in modo da non sollevare la questione creando ulteriori ostacoli al dibattito sull’entrata in vigore del Protocollo. Sarei però lieta di prendere parte alla discussione sull’OMC e sui collegamenti tra questi temi. Che cosa accadrà nella seconda fase di impegni? Prima di tutto vogliamo definire le procedure a Nuova Delhi in seno al COP-8. E’ un po’ prematuro e, considerando il rischio di complicare l’intero dibattito sull’entrata in vigore, vogliamo anzitutto definire le procedure e decidere come giungere alla seconda fase di impegni. Mi sembra abbastanza inutile entrare nei dettagli su questo punto prima che il Protocollo sia entrato in vigore. Pertanto procediamo per priorità. Dobbiamo seguire questa strategia anche nell’ambito del COP-8. C’è poi la questione del traffico aereo. La Commissione e l’Unione europea stanno ovviamente lavorando all’interno dell’ICAO, in quanto si tratta chiaramente di una questione inerente all’ambito internazionale. Sono sicura che concorderete sul fatto che l’operato dell’ICAO non è stato soddisfacente in termini di celerità e impegno; tale organismo però ha il mandato dell’UNFCCC in materia di cambiamento climatico. Si tratta di un settore in cui speriamo di poter fare di più, ma dovremo continuare ad operare in un contesto internazionale. Infine, in relazione alla parità dei diritti per tutti i cittadini del mondo, il fine ultimo risiede nello stabilizzare le concentrazioni nell’atmosfera a livelli accettabili. Questo va ricordato. Dobbiamo quindi ridurre le emissioni. Credo che in questo modo arriveremo alla convergenza delle emissioni a livello internazionale. Non posso dire se la parità dei diritti sia il traguardo giusto. Non voglio affatto affermare dinanzi al Parlamento europeo che si tratta di un’idea ridicola, anzi personalmente ritengo che potrebbe essere l’approccio più sensato. Si tratta di un concetto morale invece di una misura ambientale. Il nostro obiettivo principale è la tutela dell’ambiente. Credo che la questione vada formulata in questo modo. Le emissioni europee sono otto volte superiori rispetto a quelle di un cittadino indiano. Come possiamo creare diritti uguali per i cittadini di tutto il mondo? Consentitemi di affrontare la questione da una prospettiva ambientale, ricordando che occorre garantire la stabilizzazione delle concentrazioni atmosferiche a livelli non nocivi. Spero che comprenderete la mia argomentazione. Forse è necessaria una discussione più approfondita. Siamo chiamati a svolgere un ruolo importante a Nuova Delhi nelle discussioni del COP-8, poiché possiamo effettivamente lavorare con i paesi in via di sviluppo. Probabilmente rappresenteremo il collegamento tra il G77, la Cina e i paesi industrializzati nel dibattito sulle modalità per affrontare il cambiamento climatico."@it9
". – Mr President, thank you for these valuable contributions to this debate. I would like to comment on some of the points that have been raised. First of all, what can we do to influence Russia and to push for ratification from the Russian side? It is difficult to talk to the Russians. We have for some time now been planning a troika visit to Russia and we are continuing to plan for that visit because we want to meet the right people. We want to have it at a high political level in order to have a meaningful discussion. In all bilateral talks, including those between Commissioner Prodi and Prime Minister Putin, climate change and the Kyoto Protocol have been on the agenda. Of course we raise this issue in all our bilateral contacts. We are also aware of a study that has just been published by the Russian Government on the ratification of the Kyoto Protocol. We are currently analysing the results – hopefully we will be able to use some of them in our ongoing debate. We are keeping a close eye on what happens in Russia, in order to be able to use the positive forces that exist in Russia. In the end, I suppose that it is Prime Minister Putin who will decide. What about a WTO initiative? That has not yet been included in our plans at all. Maybe that is a good idea. I have not though about it enough to give you a really considered answer today, but I am worried about anything that could complicate or halt the implementation of the Kyoto Protocol. We should be very careful not to raise the issue in such a way that we create more stumbling blocks in the debate on the entry into force of the Kyoto Protocol. I would be happy to come back to the debate on the WTO and the links between these issues. What happens in the second commitment period? First of all, we are interested in establishing the process in Delhi and COP8. It is too early and in view of the risk of complicating the whole debate on the entry into force of the Kyoto Protocol, we want first of all to establish the process and decide how to get to the second commitment period. It seems a little pointless to go into the details on that before the Kyoto Protocol has even entered into force. So first things first. We have to stick to that strategy at COP8 as well. There was one question on air traffic. Of course the Commission and the European Union are working within ICAO, because this is clearly an international issue. I am sure we would all agree that the work in ICAO has not been satisfactory when it comes to speed and commitment, but it also has a UNCCC mandate to work on the climate change issue. This is an area where we can hopefully do more, but we will have to continue to work in an international context. Finally, what about equal rights per world citizen? The ultimate goal is to stabilise concentrations in the atmosphere at harmless levels. Remember that. We need to reduce emissions as a result. I believe this will lead to convergence of per capita emissions internationally. Whether equal rights is the right target, I cannot say. I do not want to say to the European Parliament that it is a ridiculous idea, but my personal opinion is that it might not be the most sensible approach. It is a moral concept rather than an environmental measure. Our main objective is to protect the environment. That, I believe, is how we should formulate it. We emit eight times more, on average, than an Indian citizen. How do we create equal rights for citizens throughout the world? I would like to approach it from an environmental point of view, so that we make sure that we stabilise concentrations in the atmosphere at harmless levels. I hope you understand my argument. Perhaps this is something which requires further debate. We have an important role to play in New Delhi, in the COP8 discussions, because we can definitely work with the developing countries. We will probably be the bridge between G77, China and the developed countries in the debate on how to deal with climate change."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, hartelijk dank voor uw waardevolle bijdragen aan dit debat. Ik wil graag even nader ingaan op enkele punten die hier te berde zijn gebracht. Ten eerste, wat kunnen wij doen om druk uit te oefenen op Rusland en dit land tot ratificatie aan te zetten? Het is moeilijk om tot een gesprek te komen met de Russen. Er is sinds geruime tijd een bezoek van de trojka aan Rusland gepland. Wij zijn nog steeds met de voorbereidingen bezig omdat wij de juiste personen willen ontmoeten. Wij ijveren voor overleg op hoog politieke niveau, zodat er een zinvol debat kan plaatsvinden. In alle bilaterale gesprekken, met inbegrip van de ontmoetingen tussen Commissievoorzitter Prodi en premier Poetin, stonden de klimaatverandering en het Protocol van Kyoto op de agenda. Uiteraard stellen wij dit vraagstuk in al onze bilaterale contacten aan de orde. Wij hebben tevens kennis genomen van een onlangs door de Russische regering gepubliceerde studie over de ratificatie van het Protocol van Kyoto. Op dit moment worden de resultaten van die analyse onder de loep genomen. Hopelijk kunnen wij een deel ervan gebruiken in het lopende debat. Wij volgen de ontwikkelingen in Rusland op de voet om te kunnen inspelen op de positieve krachten in dat land. Maar goed, ik veronderstel dat de uiteindelijke beslissing bij premier Poetin ligt. Verder is mij gevraagd of ik met een WTO-initiatief akkoord kan gaan. Om eerlijk te zijn was daarvan in onze plannen vooralsnog geen sprake. Het is wellicht een goed idee. Ik heb hierover onvoldoende kunnen nadenken om u vandaag reeds een weldoordacht antwoord te geven, maar ik zou willen waarschuwen voor acties die de toepassing van het Protocol van Kyoto zouden kunnen belemmeren of blokkeren. Wij moeten uitermate voorzichtig te werk gaan. Onze formulering mag zeker geen nieuwe hindernissen opwerpen in het debat over de inwerkingtreding van het Protocol. Ik zou bij gelegenheid graag terugkomen op het debat over de WTO en het verband tussen beide kwesties. Wat zal er tijdens de tweede verplichtingsperiode gebeuren? Onze enige wens is dat het proces reeds tijdens de COP-8 in Delhi wordt vastgesteld. Het is voorbarig om nu reeds verdere stappen te ondernemen, temeer daar het risico bestaat dat het hele debat over de inwerkingtreding van het Protocol van Kyoto hierdoor op de helling komt te staan. Wij moeten eerst en vooral het proces vaststellen en beslissen hoe wij tot de tweede verplichtingsperiode zullen overgaan. Het lijkt nogal zinloos om in details te treden voordat het Protocol van Kyoto van kracht is. Laten wij met het begin beginnen. Wij moeten ook tijdens de COP-8 trouw blijven aan deze strategie. Er is ook een vraag gesteld over het luchtverkeer. Uiteraard nemen de Commissie en de Europese Unie deel aan de werkzaamheden die in het kader van de ICAO, de internationale burgerluchtvaartorganisatie, ten uitvoer worden gelegd. Het gaat hier immers om een internationale aangelegenheid. U bent het ongetwijfeld met mij eens dat de werkzaamheden in het kader van de ICAO geen toonbeeld van snelheid en inzet zijn, maar deze organisatie heeft van de VN-Conferentie over klimaatverandering de opdracht gekregen het probleem van de klimaatverandering aan te pakken. Hopelijk slagen wij erin op dit gebied betere resultaten te behalen. Hoe het ook zij, het spreekt vanzelf dat wij in een internationale context moeten blijven werken. Tot slot nog een woord over het streven naar gelijke rechten voor alle burgers van de wereld. Het is de bedoeling dat de concentraties in de atmosfeer zich stabiliseren op een onschadelijk niveau. Dat moet u goed voor ogen houden. Daarom moeten wij het aantal emissies terugdringen. Mijns inziens zal dit op internationaal vlak tot een convergentie van de emissies per capita leiden. Ik weet echter niet of het streven naar gelijke rechten de juiste oplossing is. Ik wil hiermee niet zeggen dat het een belachelijk idee is, maar persoonlijk ben ik van oordeel dat het wellicht niet de meest aangewezen benadering is. Het heeft immers meer weg van een moreel concept dan van een milieumaatregel. Ons hoofddoel is de bescherming van het milieu. Ik denk dat wij het eerder zo moeten bekijken. Wij stoten gemiddeld acht keer meer broeikasgassen uit dan een Indiase burger. Hoe kunnen wij dan gelijke rechten voor alle wereldbewoners tot stand brengen? Ik benader deze kwestie liever vanuit een milieuperspectief, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat de concentraties in de atmosfeer worden teruggebracht tot een onschadelijk niveau. Ik hoop dat u begrip kunt opbrengen voor mijn argument. Wellicht vereist deze kwestie verder overleg. Bij de COP-8-besprekingen in New Delhi staat ons een belangrijke taak te wachten, aangezien wij met de ontwikkelingslanden zullen kunnen samenwerken. Wellicht zullen wij een brug slaan tussen de G-77, China en de ontwikkelde landen in het debat over de aanpak van de klimaatverandering."@nl2
"Senhor Presidente, agradeço os valiosos contributos que aqui foram dados para este debate. Gostaria de comentar alguns dos pontos que foram focados. Em primeiro lugar, o que podemos nós fazer para influenciar a Rússia e insistir para que ratifique o Protocolo? É difícil falar com os russos. Há já algum tempo que estamos a planear uma visita da troika à Rússia e continuamos a planeá-la, porque queremos encontrar-nos com as pessoas certas. Queremos manter conversações a um elevado nível político, a fim de podermos realizar uma discussão válida. As alterações climáticas e o Protocolo de Quioto são tópicos que têm sido incluídos em todas as conversações bilaterais, incluindo as que o senhor Presidente Prodi tem mantido com o Primeiro-Ministro Putin. É evidente que levantamos esta questão em todos os nossos contactos bilaterais. Também temos conhecimento de um estudo que o Governo russo acaba de publicar sobre a ratificação do Protocolo de Quioto. Estamos neste momento a analisar os resultados, e esperamos poder vir a utilizar alguns desses elementos no diálogo em curso. Estamos a acompanhar atentamente o que se passa na Rússia, a fim de podermos utilizar as forças positivas que existem naquele país. Em última análise, suponho que será o Primeiro-Ministro Putin a decidir. No que se refere a uma iniciativa no âmbito da OMC, trata-se de um assunto que não faz parte sequer dos nossos planos. Ainda não reflecti suficientemente sobre o assunto para lhe dar uma resposta verdadeiramente ponderada hoje, mas qualquer coisa que possa complicar ou impedir a aplicação do Protocolo de Quioto preocupa-me. Devemos ter o maior cuidado em não levantar a questão de uma maneira que possa vir a fazer surgir mais obstáculos no debate sobre a entrada em vigor do Protocolo de Quioto. Terei todo o prazer em voltar, mais tarde, ao debate sobre a OMC e as ligações entre estas questões. Perguntou-se o que irá acontecer no segundo período de cumprimento do Protocolo de Quioto. Em primeiro lugar, estamos interessados em definir o processo em Deli e na COP8. Ainda é muito cedo, e dado o risco de se poder vir a complicar todo o debate sobre a entrada em vigor do Protocolo, queremos, em primeiro lugar, definir o processo e decidir como iremos chegar ao segundo período de cumprimento. Parece-me não haver grande vantagem em entrar em pormenores quanto a este assunto, quando o Protocolo nem sequer entrou em vigor. Portanto, não nos precipitemos. É essa, também, a estratégia que devemos manter na COP 8. Houve uma pergunta sobre o tráfego aéreo. O trabalho da Comissão e da União Europeia nessa área está, evidentemente, a ser desenvolvido no âmbito da ICAO, porque se trata manifestamente de uma questão internacional. Estou certa de que todos concordamos que o trabalho desenvolvido no âmbito da ICAO não tem sido satisfatório em termos de rapidez e empenhamento, mas a CQNUAC também comete àquela organização responsabilidades no que se refere à questão das alterações climáticas. Trata-se de uma área em que esperamos poder vir a fazer mais, mas o nosso trabalho terá de continuar a ser desenvolvido num contexto internacional. Por último, o que se passa em relação à igualdade de direitos por cada cidadão do mundo? O objectivo último é estabilizar as concentrações na atmosfera a níveis inócuos. É importante não esquecermos isto. Assim, é necessário reduzirmos as emissões. Penso que, relativamente a esta questão, iremos avançar no sentido de uma convergência das emissões per capita a nível internacional. Mas se a igualdade de direitos é o objectivo certo, não sei. Não quero dizer ao Parlamento Europeu que seja uma ideia absurda, mas a minha opinião pessoal é que essa não será, talvez, a abordagem mais sensata. O nosso principal objectivo é proteger o ambiente. É nestes termos, creio, que devemos formular a questão. As nossas emissões são, em média, oito vezes superiores às de um cidadão indiano. Como poderemos assegurar a igualdade de direitos em todo o mundo? Gostaria de abordar esta questão de um ponto de vista ambiental, de modo a garantirmos que as concentrações na atmosfera estabilizem a níveis inócuos. Espero que compreendam o meu argumento. Trata-se, talvez, de um assunto que teremos de debater noutra altura. Temos um importante papel a desempenhar em Nova Deli, nas conversações a realizar no âmbito da COP 8, porque é sem dúvida possível trabalharmos em colaboração com os países em desenvolvimento. Iremos ser, provavelmente, a ponte entre o G77, a China e os países desenvolvidos no debate sobre a forma de abordarmos a questão das alterações climáticas."@pt11
". Herr talman! Tack för dessa värdefulla bidrag till denna debatt. Jag skulle vilja kommentera några punkter som har tagits upp. För det första, vad kan vi göra för att påverka Ryssland och för att yrka på en ratificering från den ryska sidan? Det är svårt att tala med ryssarna. Vi har under en tid planerat ett trojkabesök till Ryssland, och planerna för ett sådant besök fortsätter eftersom vi vill träffa de rätta personerna. Vi vill att mötet skall hållas på en hög politisk nivå för att vi skall kunna ha en meningsfull diskussion. I alla bilaterala samtal, inberäknat dem mellan kommissionär Prodi och premiärminister Putin, har klimatförändringen och Kyotoprotokollet funnits med på dagordningen. Naturligtvis tar vi upp denna fråga i alla våra bilaterala kontakter. Vi är även medvetna om att den ryska regeringen alldeles nyligen publicerade en undersökning angående ratificeringen av Kyotoprotokollet. Vi håller för närvarande på att analysera resultaten – förhoppningsvis kommer vi att kunna nyttja några av dem i vår pågående debatt. Vi håller noggrann uppsikt över vad som sker i Ryssland för att kunna tillgodogöra oss de positiva krafterna som finns i Ryssland. Jag antar att det i slutändan är premiärminister Putin som kommer att fatta beslut. Hur är det då med WTO-initiativet? Det har ännu inte alls omfattats av våra planer. Kanske är det en god idé. Jag har inte reflekterat över det tillräckligt mycket för att kunna ge er ett väl övervägt svar i dag, men jag oroas över eventualiteter som skulle kunna komplicera eller hindra genomförandet av Kyotoprotokollet. Vi bör vara mycket försiktiga så att vi inte ställer denna fråga på ett sådant sätta att vi skapar fler stötestenar i debatten om Kyotoprotokollets ikraftträdande. Jag skulle gärna vilja återkomma till debatten om WTO och sambanden mellan dessa frågor. Vad händer då under den andra åtagandeperioden? För det första är vi intresserade av att etablera förfarandet i Delhi under COP 8. Det är alltför tidigt, och med tanke på risken att komplicera hela debatten om Kyotoprotokollets ikraftträdande vill vi först och främst etablera förfarandet och besluta hur vi skall sätta i gång den andra åtagandeperioden. Det förefaller litet meningslöst att gå in på detaljerna om detta innan Kyotoprotokollet ens har trätt i kraft. Så låt oss ta sakerna i tur och ordning. Vi bör hålla oss till denna strategi även under COP 8. Det ställdes en fråga om flygtrafiken. Kommissionen och Europeiska unionen är naturligtvis verksamma inom Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO), eftersom detta onekligen är en internationell fråga. Jag är säker på att vi alla är överens om att ICAO:s arbete inte har varit tillfredsställande när det gäller hastigheten och åtagandena, men ICAO har också ett mandat enligt FN:s klimatförändringskonvention att verka för klimatförändringsfrågan. Det här är ett område där vi förhoppningsvis kan göra mer, men vi måste fortsätta att arbeta utifrån ett internationellt perspektiv. Slutligen, hur är det med lika rättigheter för varje världsmedborgare? Slutmålet är att stabilisera koncentrationerna i atmosfären på en oskadlig nivå. Lägg detta på minnet. Vi måste minska utsläppen till följd av detta. Jag tror att det kommer att leda till en konvergens av utsläpp per capita internationellt. Huruvida lika rättigheter är den rätta målsättningen kan jag inte svara på. Jag vill inte säga till Europaparlamentet att det är en absurd idé, men min personliga åsikt är att det kanske inte är det förnuftigaste tillvägagångssättet. Det är mer av ett moraliskt koncept än en miljömässig åtgärd. Vårt huvudmål är att skydda miljön. Jag tror att det är så som vi bör formulera oss. I genomsnitt släpper vi ut åtta gånger mer än en indisk medborgare. Hur skall vi skapa lika rättigheter för medborgare över hela världen? Jag skulle vilja närma mig frågan utifrån en miljömässig synvinkel, så att vi förvissar oss om att koncentrationerna i atmosfären stabiliseras på en oskadlig nivå. Jag hoppas att ni förstår mitt resonemang. Kanske fordrar det här ytterligare debatt. Vi har en betydelsefull roll att spela i New Delhi, i COP 8-diskussionerna, för vi kan definitivt arbeta med utvecklingsländerna. Vi kommer troligtvis att utgöra länken mellan G77, Kina och de utvecklade länderna i debatten om hur vi skall hantera klimatförändringen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph