Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-24-Speech-4-123"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021024.5.4-123"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, autant il y a vraiment tout lieu de se féliciter de cette question et de la résolution présentée par Mme Jackson au sujet de la position de l'Union à la Conférence de New Delhi sur les changements climatiques, autant sa présentation tardive nous laisse dubitatifs sur sa propre ambition. En effet, chers collègues, comment interpréter ce débat qui arrive après l'ouverture de la Conférence, sinon comme le signe d'une immaturité politique et psychologique face à la réalité des défis planétaires que concentrent les phénomènes de bouleversement climatique ? C'est à se demander si le dernier rapport du PNUE, révélant un abîme de 150 milliards de dollars par an de dommages environnementaux, a échappé au regard de certains visionnaires européens. Soyez rassurés, chers collègues présents dans l'hémicycle, vous n'êtes nullement visés. Madame la Commissaire, comment comptez-vous convaincre vos collègues de l'urgence d'actions concrètes ? À New Delhi, il faudra en effet renforcer un peu plus la mobilisation internationale face au péril climatique. Cette dynamique que l'Union européenne a su catalyser pour optimiser les conclusions du dernier Sommet de la Terre doit être entretenue dans la perspective de la mise en œuvre du protocole de Kyoto, définie à Bonn et à Marrakech. L'Union européenne doit continuer à jouer un rôle moteur dans la lutte contre les changements climatiques. À New Delhi, il faudra aussi ouvrir la voie à la seconde période, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire à des exigences renforcées par la gravité de la situation, et nous savons que l'heure presse. Je rappellerai trois arguments fondamentaux à défendre à New Delhi. Premièrement, les puits de carbone qui faussent la comptabilité environnementale : la rigueur et l'objectivité scientifiques disqualifient cette solution de facilité, cet expédient. Deuxièmement, l'explosion du trafic aérien et son impact sur l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre doivent être impérativement intégrés dans le processus. Qu'en pense aujourd'hui la Commission ? Troisièmement enfin, la Huitième Conférence des parties ne doit pas faillir à la dénonciation du nucléaire qui voudrait graviter parmi les énergies renouvelables, alors que le nucléaire est limité et même révolu. Par exemple, l'amendement 15 de notre résolution, qui voulait le réhabiliter, doit être rejeté. Rien ne peut s'imposer plus à nous et à nos discussions que les enjeux des changements climatiques. Rien n'est plus fondamental en politique que le fondement même de toute politique : la pérennité et la viabilité de notre planète même. Alors, sachons aujourd'hui nous laisser une chance pour demain."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, fru kommissær, der er al mulig grund til at glæde sig over denne forespørgsel og fru Jacksons beslutningsforslag om Den Europæiske Unions strategi for New Delhi-konferencen om klimaændringer, men den sene fremlæggelse af forslaget efterlader tvivl om de reelle hensigter hermed. Kære kolleger, hvorledes kan vi udlægge denne forhandling, som finder sted, efter at konferencen er startet, som andet end et tegn på manglende politisk og psykologisk modenhed og evne til at imødegå de globale udfordringer, klimaændringerne frembyder? Man må spørge sig selv, om den seneste rapport fra FN's Miljøprogram (UNEP), som påviste, at der hvert år medgår 150 milliarder amerikanske dollars til dækning af miljøskader, helt er undgået visse europæiske fantasters opmærksomhed. Og bare rolig, kære kolleger, det er ikke Dem, jeg hentyder til. Fru kommissær, hvorledes vil De overbevise Deres kolleger om, at der er et påtrængende behov for konkrete handlinger? Konferencen i New Delhi burde således resultere i en vis skærpelse af den internationale indsats til imødegåelse af de klimamæssige risici. Denne dynamik, som EU har virket som katalysator for, og som har udmøntet sig i en optimering af konklusionerne fra det seneste miljøtopmøde, bør videreføres set i lyset af beslutningerne fra Bonn og Marrakesh om gennemførelsen af Kyoto-protokollen. EU bør fortsat være primus motor, når det gælder indsatsen til bekæmpelse af klimaændringer. I New Delhi bør man også bane vejen for anden forpligtelsesperiode, som påpeget af ordføreren, altså for en skærpelse af kravene set i lyset af den alvorlige situation. Og vi ved, tiden er kort. Jeg vil pege på tre grundlæggende argumenter, der bør fremføres i New Delhi. For det første drejer det sig om CO2-dræn, som skævvrider miljøregnskabet. Der er tale om en nem løsning, en genvej, som imidlertid ikke opfylder strenge videnskabelige og objektive krav. For det andet er det bydende nødvendigt, at der i processen også tages hensyn til den stærkt stigende lufttrafik og dennes betydning for forøgelsen af emissionerne af drivhusgasser. Hvilke tanker gør man sig aktuelt herom i Kommissionen? Endelig for det tredje bør den ottende partskonference ikke undlade at anfægte atomenergi, som var ved at finde vej til kategorien af vedvarende energikilder. Atomenergi er en begrænset energikilde og i øvrigt passé. Ændringsforslag 15 i beslutningsforslaget, som tog sigte på en rehabilitering af denne energikilde, bør således forkastes. Intet er vigtigere for os og for vores drøftelser end de udfordringer, klimaændringerne frembyder. Intet er mere grundlæggende i politisk henseende end selve grundlaget for al politik, nemlig klodens fortsatte beståen og levedygtighed. Lad os derfor forstå i dag at skabe grundlaget for morgendagen."@da1
"Herr Präsident, Frau Kommissarin! So erfreulich die Erörterung dieser Frage und die von Frau Jackson vorgelegte Entschließung zu der Position der Europäischen Union für die Konferenz über Klimaänderungen in Neu-Delhi auch ist, lässt ihre verspätete Vorlage doch Zweifel an ihren Absichten aufkommen. Man kann diese Aussprache, die nach der Eröffnung der Konferenz stattfindet, nur als ein Zeichen politischer und psychologischer Unreife angesichts der Realität der weltweiten Herausforderungen der Erscheinungen des Klimawandels werten. Da muss man sich doch fragen, ob der jüngste UNDP-Bericht, der die Umweltschäden auf 150 Mrd. Dollar jährlich beziffert, dem Blick einiger europäischer Visionäre entgangen ist. Seien Sie unbesorgt, werte Anwesende, Sie sind nicht gemeint. Wie wollen Sie, Frau Kommissarin, Ihre Kollegen von der Dringlichkeit konkreter Aktionen überzeugen? In Neu-Delhi muss die internationale Mobilisierung angesichts der Klimagefahr etwas verstärkt werden. Es kommt darauf an, die Dynamik, die die Europäische Union in Gang setzen konnte, um die Schlussfolgerungen des letzten Erdgipfels zu optimieren, in der in Bonn und Marrakesch festgelegten Perspektive der Umsetzung des Kyoto-Protokolls beizubehalten. Die Europäische Union muss weiterhin eine Rolle als Motor bei der Bekämpfung des Klimawandels spielen. In Neu-Delhi muss zugleich der Weg für die zweite Phase geebnet werden, wie Sie sagten, das heißt für verstärkte Forderungen aufgrund des Ernstes der Situation. Wir wissen, dass die Zeit drängt. Lassen Sie mich drei grundlegende Argumente nennen, die es in Neu-Delhi zu verfechten gilt. Erstens die Kohlenstoffsenken, die die Umweltbuchführung verfälschen: Die wissenschaftliche Korrektheit und Objektivität verbieten eine solche Lösung des geringsten Widerstandes, einen solchen Notbehelf. Zweitens die explosionsartige Zunahme des Luftverkehrs und seine Auswirkungen auf die Steigerung der Treibhausgasemissionen müssen zwingend in diesen Prozess integriert werden. Wie steht die Kommission heute dazu? Drittens schließlich muss sich die Achte Konferenz der Vertragsparteien unbedingt gegen die Kernenergie aussprechen, die manche gern unter die erneuerbaren Energien einstufen würden, während sie doch begrenzt und sogar überholt ist. So muss beispielsweise Änderungsantrag 15 zu unserer Entschließung, der auf ihre Rehabilitierung abzielte, abgelehnt werden. Es gibt keine dringlichere Frage für uns und unsere Aussprachen als die Herauforderungen des Klimawandels. Nichts ist wichtiger in der Politik als die Grundlage jeder Politik: das Überleben und die Lebensfähigkeit unseres Planeten. Verspielen wir heute nicht die Chance für morgen!"@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, όσο και αν έχουμε πράγματι κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι σχετικά με αυτό το θέμα και με το ψήφισμα το οποίο παρουσίασε η κ. Jackson όσον αφορά τη θέση της Ένωσης στη Διάσκεψη του Νέου Δελχί για την αλλαγή του κλίματος, η καθυστέρηση υποβολής της έκθεσης μας κάνει να αμφιβάλλουμε σχετικά με τον πραγματικό της στόχο. Πράγματι, αγαπητοί συνάδελφοι, πώς αλλιώς να ερμηνεύσουμε αυτήν τη συζήτηση, η οποία πραγματοποιείται μετά την έναρξη της Διάσκεψης, παρά μόνον ως ένδειξη μιας πολιτικής και ψυχολογικής ανωριμότητας απέναντι στα φαινόμενα της κλιματικής διαταραχής τα οποία σήμερα αποτελούν μεγάλη απειλή για τον πλανήτη; Είναι σαν να αναρωτιόμαστε μήπως διέφυγε από την αντίληψη ορισμένων ευρωπαίων οραματιστών η τελευταία έκθεση του ΠΗΕΠ, η οποία αποκαλύπτει ότι κάθε χρόνο δαπανώνται 150 δισεκατομμύρια δολάρια για περιβαλλοντικές καταστροφές. Μην ανησυχείτε, κυρίες και κύριοι βουλευτές του Κοινοβουλίου. Δεν εννοώ εσάς. Κυρία Επίτροπε, πως υπολογίζετε να πείσετε τους συναδέλφους σας για την ανάγκη λήψης πρακτικών μέτρων; Στο Νέο Δελχί, θα πρέπει πράγματι να ενισχύσουμε τη διεθνή κινητοποίηση απέναντι στην απειλή αλλαγής του κλίματος. Αυτή η δυναμική, την οποία χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την όσο το δυνατόν πληρέστερη υλοποίηση των συμπερασμάτων της πρόσφατης Συνάντηση Κορυφής της Γης, πρέπει να διατηρηθεί για να επιτευχθεί η υλοποίηση του Πρωτοκόλλου του Κυότο, που καθορίστηκε στη Βόννη και στο Μαρακές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξακολουθήσει να διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην πάλη ενάντια στις κλιματικές αλλαγές. Στο Νέο Δελχί, θα πρέπει επίσης, όπως άλλωστε είπατε και εσείς, να ανοίξουμε τον δρόμο στη δεύτερη φάση και να προετοιμαστούμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε απαιτήσεις που είναι περισσότερο πιεστικές λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και γνωρίζουμε καλά ότι ο χρόνος πιέζει. Υπενθυμίζω τρία βασικά επιχειρήματα που θα πρέπει να υπερασπιστούμε στο Νέο Δελχί. Πρώτον, όσον αφορά τους συλλέκτες άνθρακα οι οποίοι διαστρεβλώνουν τις περιβαλλοντικές μετρήσεις, η επιστημονική σοβαρότητα και η αντικειμενικότητα αποδεικνύουν ακατάλληλη αυτήν την εύκολη λύση, αυτό το τέχνασμα. Δεύτερον, η έκρηξη της εναέριας κυκλοφορίας και κατ’ επέκταση και η αύξηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθούν στη διαδικασία. Τι πιστεύει σήμερα σχετικά με αυτό η Επιτροπή; Τρίτο και τελευταίο, η Όγδοη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών πρέπει οπωσδήποτε να καταδικάσει την προσπάθεια να θεωρηθεί η ραδιενέργεια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, τη στιγμή που είναι περιορισμένη, ακόμα και ξεπερασμένη. Για παράδειγμα, η τροπολογία αριθ. 15 του ψηφίσματος που προτείνει την αποκατάστασή της, πρέπει να απορριφθεί. Αυτό που πρέπει να κυριαρχεί στις σκέψεις και στις συζητήσεις μας είναι οι δυνητικές μελλοντικές επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών. Τίποτα δεν είναι πιο ουσιώδες στην πολιτική από την ίδια τη βάση κάθε πολιτικής: τη συνέχιση της επιβίωσης και την πρόσφορη λειτουργία του ίδιου μας του πλανήτη. Λοιπόν, ας ήμαστε προσεκτικοί σήμερα, για να μπορέσουμε να έχουμε ελπίδες για το μέλλον."@el8
"Mr President, Commissioner, whilst there is genuine cause to welcome the question and the resolution tabled by Mrs Jackson on the Union’s position at the New Delhi Conference on Climate Change, the fact that the report has been tabled so late leaves us with some doubts as to its real aim. So, ladies and gentlemen, how should we interpret this debate, which is being held after the opening of the Conference, if not as a sign of political and psychological immaturity in the face of the reality of the threats to our world posed by the upheaval of climate change? We must ask ourselves whether the latest UNEP report, which revealed that USD 150 billion is spent on environmental damage each year, escaped the scrutiny of certain European visionaries. Do not worry, ladies and gentlemen of this House. I do not mean you. Commissioner, how do you intend to convince your fellow Commissioners of the urgent need for practical measures? In New Delhi, what we actually need to do is to increase the international reaction to the threat of climate change a little more. This momentum, which the European Union harnessed to implement the conclusions of the last Earth Summit as fully as possible, must be maintained with a view to the implementation of the Kyoto Protocol, as defined at Bonn and Marrakech. The European Union must continue to be a driving force in combating climate change. At New Delhi, we must also pave the way for the second period, as you have said, and prepare to address requirements which are more pressing because of the gravity of the situation, and we know that time is of the essence. There are three essential points we must uphold in New Delhi. Firstly, as regards carbon wells, which distort the true environmental picture, scientific rigour and objectivity exclude this simple solution, this expedient. Secondly, it is imperative that the surge in air traffic and its impact on the increase in greenhouse gas emissions are included in the process. What is the Commission’s current view on this? Thirdly and lastly, the COP 8 must not fail to condemn the attempt to include nuclear power as a renewable energy, for nuclear power is limited and even obsolete. For example, Amendment No 15 to our resolution, seeking to reinstate it, must be rejected. There is no more urgent subject for us and our debates than the potential future impact of climate change. There is nothing more essential in politics than the very essence of all politics: the continued survival and proper functioning of the Earth itself. We must act now to give ourselves the chance of a future."@en3
"Señor Presidente, Comisaria, aunque existen verdaderos motivos para acoger con satisfacción la pregunta y la resolución presentada por la Sra. Jackson acerca de la postura de la Unión Europea en la Conferencia de Nueva Delhi sobre Cambio Climático, el hecho de que el informe se haya presentado tan tarde nos deja ciertas dudas con respecto a su verdadero objetivo. Por lo tanto, Señorías, ¿cómo deberíamos interpretar este debate, que se está manteniendo tras la inauguración de la Conferencia, si no como un signo de inmadurez política y psicológica frente a la realidad de la amenaza que supone para nuestro mundo el cataclismo del cambio climático? Debemos preguntarnos si el último informe del PNUMA, que revelaba que cada año se destinan 150 000 millones de dólares a daños medioambientales, escapó al escrutinio de ciertos visionarios europeos. No se preocupen, Señorías, no me refiero a ustedes. Comisaria, ¿cómo pretende convencer a los demás Comisarios acerca de la urgente necesidad de medidas prácticas? En Nueva Delhi, lo que realmente necesitamos hacer es reforzar un poco más la movilización internacional ante la amenaza del cambio climático. Este impulso, que la Unión Europea aprovechó para aplicar las conclusiones de la última Cumbre de la Tierra en la medida de lo posible, deberá mantenerse, para los fines de la aplicación del Protocolo de Kyoto, tal y como se definió en Bonn y Marrakech. La Unión Europea debe continuar constituyendo un motor de impulso en la lucha contra el cambio climático. En Nueva Delhi, también debemos preparar el camino para el segundo período, como ya han comentado, y prepararnos para plantear unos requisitos más severos, debido a la gravedad de la situación, y sabemos que el tiempo es oro. Existen tres puntos esenciales que debemos plantear en Nueva Delhi. En primer lugar, con respecto a los pozos de carbón, que distorsionan el verdadero panorama medioambiental, el rigor científico y la objetividad excluyen esta sencilla solución, este recurso. En segundo lugar, resulta imperativo que la oleada de tráfico aéreo y su impacto sobre el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero se incluyan en el proceso. ¿Qué opina actualmente la Comisión acerca de esto? En tercer y último lugar, la Conferencia de Nueva Delhi sobre Cambio Climático (COP8) no debe dejar de condenar el intento de incluir la energía nuclear como energía renovable, dado que la energía nuclear es limitada e incluso obsoleta. Por ejemplo, la enmienda 15 a nuestra resolución, que tiene el fin de reafirmarlo, debe ser rechazada. No existe un tema más urgente para nosotros y nuestros debates que el posible impacto futuro del cambio climático. No hay nada más esencial en la política que la verdadera esencia de todas las políticas: la constante supervivencia y el adecuado funcionamiento de nuestro propio planeta. Debemos actuar ahora si queremos darnos a nosotros mismos la oportunidad de disfrutar de un futuro."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, vaikka Jacksonin esittämään kysymykseen ja päätöslauselmaan voidaan olla aidosti tyytyväisiä, se, että mietintö annettiin näin myöhään, herättää epäilyksiä tekstin todellisesta tavoitteesta. Hyvät kollegat, kuinka voisimme siis pitää tätä konferenssin avauksen jälkeistä keskustelua muuna kuin osoituksena siitä, ettemme ole poliittisesti emmekä henkisesti valmiita kohtaamaan ilmastonmuutoksen kiihtymisestä aiheutuvia ongelmia? Meidän on kysyttävä itseltämme, jäikö UNEP:n viimeisin kertomus, jossa paljastettiin, että ympäristövahinkojen korjaamiseen käytetään vuosittain 150 miljardia Yhdysvaltain dollaria, huomaamatta eräiltä Euroopan tulevaisuuden suunnittelijoilta. Hyvät kollegat, älkää olko huolissanne, en tarkoita teitä. Arvoisa komission jäsen, kuinka aiotte vakuuttaa muille komission jäsenille, että käytännön toimia tarvitaan pikaisesti? Oikeastaan meidän pitäisi saada New Delhissä hieman lisättyä ilmastonmuutoksen uhan saamaa kansainvälistä huomiota. Euroopan unioni ryhtyi toimiin, jotta edellisen ympäristö- ja kehityskonferenssin päätelmät saataisiin pantua täytäntöön mahdollisimman täydellisesti, ja toimia on jatkettava, jotta Bonnissa ja Marrakechissa määritelty Kioton pöytäkirja saadaan voimaan. Euroopan unionin on jatkettava ilmastonmuutoksen torjunnan liikkeellepanevana tahona. Kuten olette todenneet, New Delhissä on aloitettava toisen sitoumuskauden suunnittelu ja valmistauduttava esittämään ankarampia vaatimuksia, sillä tilanne on vakava ja tiedämme, että tässä asiassa on oleellisen tärkeää toimia nopeasti. New Delhissä on puolustettava kolmea tärkeää asiaa. Ensimmäinen asia koskee hiilinieluja, jotka vääristävät ympäristön todellista tilaa, sillä tieteellisen tarkkuuden ja objektiivisuuden vuoksi tätä yksinkertaista ratkaisua, hätäratkaisua, ei voida hyväksyä. Toiseksi on välttämätöntä aloittaa toimia, jotka liittyvät lentoliikenteen lisääntymiseen ja siitä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymisen. Mikä on komission nykyinen kanta asiaan? Kolmas ja viimeinen asia on se, että COP 8 -kokouksen on kiellettävä ydinenergian laskeminen uusiutuvaksi energialähteeksi, sillä ydinenergia on rajallista ja jopa vanhentunut energiamuoto. Esimerkiksi päätöslauselmaamme esitetty ydinenergian aseman palauttamiseen liittyvä tarkistus 15 on hylättävä. Mikään keskustelunaihe ei ole yhtä tärkeä kuin ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset. Politiikassa tärkeintä on loppujen lopuksi kuitenkin maapallon säilyvyys ja elinvoimaisuus. Tulevaisuus on meidän käsissämme."@fi5
"Signor Presidente, signora Commissario, pur riconoscendo che vi è motivo di compiacersi dell’interrogazione e della risoluzione presentate dall’onorevole Jackson in merito alla posizione dell’Unione alla Conferenza di Nuova Delhi sul cambiamento climatico, il fatto che il documento sia stato presentato così tardi ci lascia dubbiosi sul suo vero obiettivo. In effetti, onorevoli colleghi, come interpretare questa discussione che giunge dopo l’apertura della Conferenza se non come il segno di un’immaturità politica e psicologica di fronte alla realtà delle minacce al pianeta rappresentate dallo sconvolgimento climatico? Ci si può chiedere se l’ultima relazione del PNUA, in cui si evidenzia un danno ambientale pari a 150 miliardi di dollari all’anno, sia sfuggita allo sguardo di alcuni “visionari” europei. Non preoccupatevi, onorevoli colleghi di questo Emiciclo, non mi riferisco a voi. Signora Commissario, come pensa di convincere i suoi colleghi dell’urgenza di intraprendere azioni concrete? A Nuova Delhi occorrerà infatti intensificare ancora la mobilitazione internazionale di fronte al pericolo climatico. La dinamica che l’Unione europea ha saputo catalizzare per ottimizzare le conclusioni dell’ultimo Vertice sulla Terra deve essere mantenuta nella prospettiva dell’attuazione del Protocollo di Kyoto, come è stata definita a Bonn e a Marrakech. L’Unione europea deve continuare a svolgere un ruolo trainante nella lotta contro il cambiamento climatico. A Nuova Delhi bisognerà inoltre aprire la via alla seconda fase, come lei stessa ha già detto, preparandoci ad affrontare esigenze pressanti, dovute alla gravità della situazione, tenendo presente che i tempi sono stretti. Sono tre i temi fondamentali da sostenere a Nuova Delhi. In primo luogo i pozzi di carbonio falsano i dati ambientali; il rigore e l’obiettività scientifici escludono questa facile soluzione, questo espediente. In secondo luogo, l’esplosione del traffico aereo e l’impatto che produce in termini di aumento delle emissioni di gas a effetto serra devono essere imperativamente integrati nel processo. Qual è l’opinione della Commissione in proposito? In terzo luogo, infine, il COP-8 non deve mancare di condannare il tentativo di inserire il nucleare tra le energie rinnovabili, poiché tale tipo di energia è limitato e ormai persino superato. Si deve perciò respingere l’emendamento n. 15 alla risoluzione, teso a riabilitare tale fonte energetica. Nelle nostre discussioni nulla è più urgente del potenziale impatto che il cambiamento climatico potrebbe provocare in futuro. Niente è più fondamentale in politica del fondamento stesso di ogni politica: la continuazione e il corretto funzionamento del nostro stesso pianeta. Dobbiamo agire ora in modo da avere una possibilità per il futuro."@it9
"Mr President, Commissioner, whilst there is genuine cause to welcome the question and the resolution tabled by Mrs Jackson on the Union’s position at the New Delhi Conference on Climate Change, the fact that the report has been tabled so late leaves us with some doubts as to its real aim. So, ladies and gentlemen, how should we interpret this debate, which is being held after the opening of the Conference, if not as a sign of political and psychological immaturity in the face of the reality of the threats to our world posed by the upheaval of climate change? We must ask ourselves whether the latest UNEP report, which revealed that USD 150 billion is spent on environmental damage each year, escaped the scrutiny of certain European visionaries. Do not worry, ladies and gentlemen of this House. I do not mean you. Commissioner, how do you intend to convince your fellow Commissioners of the urgent need for practical measures? In New Delhi, what we actually need to do is to increase the international reaction to the threat of climate change a little more. This momentum, which the European Union harnessed to implement the conclusions of the last Earth Summit as fully as possible, must be maintained with a view to the implementation of the Kyoto Protocol, as defined at Bonn and Marrakech. The European Union must continue to be a driving force in combating climate change. At New Delhi, we must also pave the way for the second period, as you have said, and prepare to address requirements which are more pressing because of the gravity of the situation, and we know that time is of the essence. There are three essential points we must uphold in New Delhi. Firstly, as regards carbon wells, which distort the true environmental picture, scientific rigour and objectivity exclude this simple solution, this expedient. Secondly, it is imperative that the surge in air traffic and its impact on the increase in greenhouse gas emissions are included in the process. What is the Commission’s current view on this? Thirdly and lastly, the COP 8 must not fail to condemn the attempt to include nuclear power as a renewable energy, for nuclear power is limited and even obsolete. For example, Amendment No 15 to our resolution, seeking to reinstate it, must be rejected. There is no more urgent subject for us and our debates than the potential future impact of climate change. There is nothing more essential in politics than the very essence of all politics: the continued survival and proper functioning of the Earth itself. We must act now to give ourselves the chance of a future."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, hoewel we ronduit blij mogen zijn met deze vraag en de door mevrouw Jackson voorgelegde resolutie over het standpunt van de Unie tijdens de Conferentie van New Delhi over klimaatverandering, vragen wij ons gezien de late indiening af wat het doel ervan is. Geachte collega´s, hoe kunnen we dit debat, dat plaatsvindt na de opening van de conferentie, anders interpreteren dan als een teken van politieke en psychologische onvolwassenheid tegenover de realiteit van de bedreigingen waarvoor de plotse klimaatverandering ons plaatst? We moeten ons afvragen of het laatste rapport van de UNEP, dat onthulde dat ieder jaar 150 miljard dollar aan milieuschade wordt uitgegeven, ontstapt is aan de aandacht van bepaalde Europese beleidsmakers. Wees gerust, geachte collega´s hier bijeen, ik heb het niet over u. Mevrouw de commissaris, hoe wilt u uw collega´s overtuigen van de dringende noodzaak van concrete maatregelen? In New Delhi moeten we de internationale mobilisatie tegen de dreigende klimaatverandering namelijk nog verder versterken. Dit momentum dat de Europese Unie tot stand heeft weten te brengen om de conclusies van de laatste Klimaatconferentie zo volledig mogelijk te implementeren, moet behouden blijven met het oog op de tenuitvoerlegging van het Kyoto-protocol, waarover in Bonn en Marrakech afspraken zijn gemaakt. De Europese Unie moet een voortrekkersrol blijven spelen in de strijd tegen de klimaatverandering. In New Delhi zullen we ook de weg moeten vrijmaken voor een tweede periode, zoals u heeft gezegd, dat wil zeggen voor dringender eisen, vanwege de ernst van de situatie, en wij weten dat de tijd dringt. Er zijn drie essentiële punten die we in New Delhi moeten verdedigen. Ten eerste, de CO2-putten die de ware gesteldheid van het milieu verhullen: wetenschappelijke accuratesse en objectiviteit sluiten deze makkelijke oplossing uit. Ten tweede, de explosieve toename van het vliegverkeer en de invloed daarvan op de toename van de uitstoot van broeikasgassen moeten absoluut worden opgenomen in het proces. Hoe staat de Commissie hier tegenover? Derde en laatste punt: COP-8 mag niet nalaten de pogingen om kernenergie aan te merken als hernieuwbare energie te veroordelen, want kernenergie is beperkt en zelfs achterhaald. Zo moet amendement 15 op onze resolutie, waarmee beoogd wordt kernenergie in ere te herstellen, worden verworpen. Niets mag ons en onze debatten meer bezighouden dan de mogelijke toekomstige gevolgen van klimaatverandering. Niets is wezenlijker in de politiek dan het wezen van alle politiek: het voortbestaan en goed functioneren van onze planeet zelf. Dus laten we ons vandaag een kans voor de toekomst geven."@nl2
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, embora haja boas razões para aplaudir esta pergunta e a resolução apresentada pela senhora deputada Jackson sobre a estratégia da União para a Conferência de Nova Deli sobre as Alterações Climáticas, o facto é que a apresentação tão tardia da mesma suscita algumas dúvidas quanto aos seus verdadeiros objectivos. Assim sendo, caros colegas, como devemos interpretar este debate, que tem lugar após a abertura da Conferência, a não ser como um sinal de imaturidade política e psicológica diante das ameaças reais que pesam sobre o nosso planeta devido às alterações climáticas que começam a manifestar-se fortemente? É de perguntar se o último relatório do PNUA, que revelou que, anualmente, se despendem 150 mil milhões de dólares para fazer facer aos prejuízos ambientais, escapou à análise de certos visionários europeus. Não se preocupem, caros colegas, não me refiro aos senhores deputados. Senhora Comissária, como tenciona convencer os seus colegas da necessidade urgente de medidas práticas? Em Nova Deli, impõe-se, na verdade, que reforcemos a reacção internacional face aos perigos das alterações climáticas. Esta dinâmica que a União Europeia soube aproveitar para implementar, tanto quanto possível, as conclusões da última Cimeira da Terra deve continuar a existir com vista à aplicação do Protocolo de Quioto, tal como definida em Bona e em Marraquexe. A União Europeia deve continuar a actuar como força motriz na luta contra as alterações climáticas. Temos também de preparar, em Nova Deli, o caminho para o segundo período, como se disse há pouco, e prepararmo-nos para fazer face às exigências mais imediatas, atendendo à gravidade da situação, pois sabemos que o tempo urge. Relembro aqui três pontos fundamentais a defender em Nova Deli. Em primeiro lugar, no que se refere aos sumidouros de carbono, que distorcem a verdadeira panorâmica ambiental, o rigor e a objectividade científicas excluem esta solução simples, este expediente. Em segundo lugar, impõe-se que a expansão do tráfego aéreo e o seu impacto no aumento das emissões de gases com efeito de estufa sejam incluídos no processo. Que pensa a Comissão, presentemente, desta questão? Por último, e em terceiro lugar, a Oitava Conferência das Partes não pode deixar de condenar a tentativa de incluir a energia nuclear como uma energia renovável, pois a energia nuclear é limitada e até obsoleta. Por exemplo, a alteração 15 da nossa resolução, que procura recuperá-la, deve ser rejeitada. Não há assunto que possamos considerar mais urgente, inclusive para os nossos debates, do que os desafios que as alterações climáticas nos colocam. Nada é mais fundamental na política do que o próprio fundamento da política: a perenidade e a viabilidade do planeta Terra. Como tal, temos de actuar agora, para que amanhã, possamos ter uma chance."@pt11
"Herr talman, fru kommissionär! Samtidigt som det verkligen finns all anledning att välkomna denna fråga och den resolution som Caroline Jackson har lagt fram vad gäller unionens ståndpunkt vid konferensen i New Delhi om klimatförändringarna inger oss hennes sent framlagda resolution tvivel på hennes ambitioner. Kära kolleger! Hur skall vi kunna tolka denna debatt som följer efter konferensens öppnande annat än som ett tecken på politisk och psykologisk omognad inför de reella globala utmaningar som finns samlade i fenomenen med de klimatologiska omvälvningarna? Man kan fråga sig om den sista rapporten från UNEP (Förenta nationernas miljöprogram), som avslöjar miljöskador av ett skrämmande belopp på 150 miljarder dollar om året har undgått vissa europeiska visionärer. Kära kolleger i denna kammare! Ni kan vara säkra på att ni inte är utpekade på något sätt. Fru kommissionär! Hur skall ni kunna övertyga era kolleger om vikten av att vidta konkreta åtgärder? I New Delhi måste den internationella mobiliseringen inför klimatfaran förstärkas ytterligare. Den dynamiska kraft som Europeiska unionen har kunnat uppbåda för att på bästa sätt utveckla slutsatserna från det sista miljötoppmötet måste vidmakthållas med tanke på tillämpningen av Kyotoprotokollet som fastställdes i Bonn och i Marrakech. Europeiska unionen måste fortsätta att spela en ledande roll i kampen mot klimatförändringarna. I New Delhi är det, som ni har framhävt, också nödvändigt att inleda den andra perioden, det vill säga införa strängare krav på grund av situationens allvar. Vi vet att det är bråttom. Jag påminner om tre grundläggande argument som måste försvaras i New Delhi. För det första kolsänkorna som förvanskar miljöräkenskaperna: den vetenskapliga exaktheten och objektiviteten avfärdar en sådan enkel lösning, en sådan utväg. För det andra måste den kraftigt ökade lufttrafiken och dess inverkan på ökningen av utsläppen av växthusgaser absolut inlemmas i processen. Vad anser kommissionen om detta i dag? För det tredje slutligen får den åttonde partskonferensen inte underlåta att kritisera atomkraften som skulle förekomma bland de förnybara energikällorna, trots att atomkraften är begränsad och till och med föråldrad. Till exempel måste ändringsförslag 15 i vår resolution, som talar om att återupprätta den, utgå. Ingenting kan vara viktigare för oss och för våra diskussioner än problemen med klimatförändringarna. Ingenting är mer grundläggande i politiken än själva förutsättningen för all politik: vår planets fortlevnad och livsduglighet. Låt oss därför i dag se till att vi får en chans i morgon."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph