Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-24-Speech-4-121"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021024.5.4-121"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Herr talman! Jag vill börja med att understryka vad Moreira Da Silva och Jackson precis har sagt. Det politiska ledarskapet i denna fråga är oerhört viktigt. Jag tycker också att EU har skött detta på ett utmärkt sätt via kommissionen. Det gäller dock att fortsätta att hålla fanan högt när det gäller dessa frågor även i framtiden. Det går inte an att det finns vissa medlemsstater som inte riktigt tar frågan på allvar och som i stället för att reducera utsläppen snarare har en utveckling i motsatt riktning. Nästan samma situation gäller också för de kandidatländer som önskar komma in i EU, men som fortfarande inte har ratificerat. Vi måste fortsätta att trycka på och säga att vi förutsätter en ratificering om ett medlemskap skall bli möjligt. Under mötet i New Dehli förväntar vi oss först och främst ett politiskt ledarskap och ett fortsatt starkt politiskt budskap från EU. Den viktigaste frågan, även om vi nu börjar förstå att man nog inte kommer att kunna koncentrera sig på den, gäller vad som händer under nästa åtagandeperiod. Vad kommer alltså att hända efter 2012? Vad skall vi göra? Vilka är målsättningarna? Dessa frågor skulle jag också vilja ställa till Wallström. Vad har man tänkt sig skall hända under nästkommande period? Har kommissionen redan nu planer på hur detta skall gå till? Vilka krav skall ställas, och hur skall vi gå vidare för att lösa problemet med klimatförändringarna? Detsamma gäller vår roll gentemot utvecklingsländerna. Vi påpekar ganska ofta att vi skall se till att hjälpa utvecklingsländerna att uppfylla sina krav enligt Kyoto-protokollet. Hur skall vi göra det rent konkret? Vi har i dag röstat om EU:s budget i en första behandling. Det kommer förstås en andra behandling, men det är svårt att se var just klimatfrågorna kommer in i det sammanhanget. För att sedan upprepa parlamentets gamla krav, borde det väl snart vara dags att få in sjö- och luftfarten i dessa förhandlingar. Det har fortfarande inte skett, men det skulle vara önskvärt. Även om dessa frågor kanske inte kan komma med i New Dehli är det ändå viktigt att vi ställer dessa krav. Avslutningsvis vill jag upprepa den princip som jag tycker att denna diskussion borde utgå från, och som faktiskt för en gång skull orsakade litet diskussion på miljöutskottets senaste sammanträde. Vi måste nämligen sträva efter lika rättigheter för alla världsmedborgare. Utskottet lägger visserligen till den lilla brasklappen att det skall ske på lång sikt, men förutsättningen måste ändå vara alla medborgares rätt att få tillgång till bra, förnybar energi på lika villkor."@sv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg vil begynde med at understrege, hvad hr. Moreira Da Silva og fru Jackson netop har sagt. Den politiske ledelse i denne sag er uhyre vigtig. Jeg synes også, at EU via Kommissionen har taget sig af dette på et udmærket måde. Det gælder dog om fortsat at holde fanen højt, når det drejer sig om disse problemer også i fremtiden. Det er uacceptabelt, at visse medlemsstater ikke rigtig tager dette problem alvorligt og i stedet for at reducere udledningerne snarere udvikler sig i modsatte retning. Næsten samme situation gælder også for de ansøgerlande, som ønsker at træde ind i EU, men som stadigvæk ikke har ratificeret. Vi skal fortsætte med at presse på og sige, at vi forudsætter en ratificering, hvis et medlemskab skal blive muligt. På mødet i New Delhi forventer vi os først og fremmest en politisk ledelse og et fortsat stærkt politisk budskab fra EU. Det vigtigste spørgsmål, selv om vi nu begynder at forstå, at man nok ikke kan koncentrere sig om det, drejer sig om, hvad der sker i næste forpligtelsesperiode. Altså hvad vil der ske efter 2012? Hvad skal vi gøre? Hvilke målsætninger er der? Disse spørgsmål vil jeg også stille kommissær Wallström. Hvad har man tænkt sig, der skal ske i den næste periode? Har Kommissionen allerede nu planer for, hvordan dette skal foregå? Hvilke krav skal der stilles, og hvordan skal vi komme videre med at løse problemet med klimaændringerne? Det samme gælder vores rolle over for udviklingslandene. Vi påpeger ganske ofte behovet for at sikre, at vi hjælper udviklingslandene med at opfylde deres krav ifølge Kyoto-protokollen. Hvordan skal vi gøre det rent konkret? I dag har vi stemt om EU's budget i førstebehandlingen. Der kommer naturligvis en andenbehandling, men det er svært at se, hvor netop klimaproblemerne passer ind i sammenhængen. For dernæst at gentage Parlamentets gamle krav burde det vel snart være på tide at få skibs- og luftfarten med i disse forhandlinger. Det er stadigvæk ikke sket, men det ville være ønskværdigt. Selv om disse problemer måske ikke kan behandles i New Delhi, er det alligevel vigtigt, at vi stiller disse krav. Afslutningsvis vil jeg gentage det princip, som jeg synes, at denne diskussion burde udgå fra, og som faktisk for en gangs skyld forårsagede lidt diskussion på Miljøudvalgets seneste møde. Efter min mening skal vi nemlig stræbe efter ens rettigheder for alle verdensborgere. Udvalget kommer unægteligt med den tilføjelse, at det skal ske på lang sigt, men forudsætningen skal dog være alle borgeres ret til adgang til god, vedvarende energi på ens vilkår."@da1
"Herr Präsident! Ich möchte zunächst noch einmal unterstreichen, was Herr Moreira Da Silva und Frau Jackson gerade eben vorgetragen haben. Die politische Führung ist in dieser Frage von enormer Wichtigkeit. Ich bin auch der Ansicht, dass die EU diese Frage durch die Kommission in ausgezeichneter Weise behandelt hat. Nun geht es jedoch darum, auch in Zukunft in dieser Sache am Ball zu bleiben. Es kann nicht sein, dass einige Mitgliedstaaten diese Problematik nicht richtig ernst nehmen und statt einer Reduzierung der Emissionen eine eher gegenteilige Entwicklung aufweisen. Gleiches gilt im Prinzip auch für die Beitrittskandidaten, die sich der EU anschließen möchten, das Abkommen jedoch noch nicht ratifiziert haben. Wir müssen weiterhin Druck machen und deutlich erklären, dass eine Ratifizierung Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist. Von der Konferenz in Neu Dehli erwarten wir in erster Linie politische Führung und eine weiterhin eindringliche politische Botschaft von der EU. Auch wenn wir nun einsehen müssen, dass man sich wohl nicht darauf konzentrieren kann, so dreht sich die wichtigste Frage um das, was in der nächsten Verpflichtungsperiode geschehen wird. Was wird also nach 2012 passieren? Was müssen wir unternehmen? Wie lauten die Zielvorgaben? Diese Fragen möchte ich noch an Frau Wallström stellen. Was ist für die nächste Periode geplant? Hat sich die Kommission schon überlegt, wie es weitergehen soll? Welche Anforderungen müssen aufgestellt werden und wie sollen wir weiter vorgehen, um die Problematik der Klimaveränderung in den Griff zu bekommen? Gleiches gilt für unsere Rolle in Bezug auf die Entwicklungsländer. Wir weisen regelmäßig darauf hin, dass den Entwicklungsländern geholfen werden muss, ihren Verpflichtungen im Rahmen des Kyoto-Protokolls nachzukommen. Wie aber soll das ganz konkret vor sich gehen? Heute haben wir in erster Lesung über den Gesamthaushalt der EU abgestimmt. Es wird natürlich noch eine zweite Lesung erfolgen, aber es ist schwer abzusehen, wo in diesem Zusammenhang die Klimafragen ihren Platz haben werden. Um dann noch einmal die bekannten Forderungen des Parlaments aufzugreifen: es ist langsam an der Zeit, die See- und Luftfahrt in diese Gespräche mit aufzunehmen. Dies ist nach wie vor nicht der Fall, wäre aber wünschenswert. Selbst wenn diese Angelegenheiten vielleicht nicht in Neu Delhi eingebracht werden können, ist es dennoch wichtig, diese Forderungen zu stellen. Zum Abschluss möchte ich noch einmal die Maxime aufgreifen, die meiner Meinung nach der Ausgangspunkt für diese Diskussion sein sollte und die bei der letzten Sitzung des Umweltausschusses eine kleine Auseinandersetzung auslöste. Wir müssen nämlich gleiche Rechte für alle Weltbürger anstreben. Der Ausschuss wird sicherlich den kleinen Vorbehalt einbringen, dass dies langfristig angestrebt wird. Die Prämisse muss jedoch lauten, dass alle Bürger zu gleichen Bedingungen Zugang zu guter, erneuerbarer Energie haben."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω δίνοντας έμφαση σε όσα μόλις είπαν ο κ. Moreira Da Silva και η κ. Jackson. Η πολιτική ηγεσία σε αυτό το ζήτημα είναι εξαιρετικά σημαντική. Φρονώ επίσης ότι ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ έχει αντιμετωπίσει το ζήτημα μέσω της Επιτροπής υπήρξε εξαιρετικός. Αυτά τα ζητήματα πρέπει, παρόλα αυτά, και μελλοντικά, να συνεχίσουν να έχουν μεγάλη σημασία. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν ορισμένα κράτη μέλη που δεν αντιμετωπίζουν στην πραγματικότητα το θέμα αυτό σοβαρά και, αντί να μειώνουν τις εκπομπές τους, τείνουν να κάνουν το αντίθετο. Σχεδόν η ίδια κατάσταση ισχύει επίσης για τις υποψήφιες χώρες που επιθυμούν να γίνουν μέλη της ΕΕ, αλλά δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη συνθήκη. Πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση και να λέμε ότι απαιτούμε επικύρωση, εάν θέλουμε να γίνει δυνατή η ιδιότητα του μέλους. Αυτό που προσδοκούμε κυρίως από τη Διάσκεψη στο Νέο Δελχί είναι η πολιτική ηγεσία και η διατήρηση ενός ισχυρού πολιτικού μηνύματος από την ΕΕ. Το πιο σημαντικό ζήτημα, ακόμη και αν τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε ότι πιθανόν να μην είναι δυνατόν να επικεντρωθούμε σε αυτό, αφορά το τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου δέσμευσης. Τι θα συμβεί, επομένως, μετά το 2012; Τι θα κάνουμε; Ποιοι είναι οι στόχοι; Θα ήθελα επίσης να θέσω αυτά τα ζητήματα στην κ. Wallström. Τι σχεδιάζεται να συμβεί κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου; Έχει ήδη η Επιτροπή σχέδια σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να προχωρήσουν τα ζητήματα; Ποιες πρέπει να είναι οι απαιτήσεις και πώς θα σημειώσουμε πρόοδο στην επίλυση του προβλήματος της αλλαγής του κλίματος; Το ίδιο ισχύει για τον ρόλο μας όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αρκετά συχνά, επισημαίνουμε την ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι θα βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να εκπληρώσουν τις απατήσεις που τους θέτει το Πρωτόκολλο του Κυότο. Πώς θα το κάνουμε αυτό από καθαρά πρακτική άποψη; Ψηφίσαμε σήμερα για τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε πρώτη ανάγνωση. Θα υπάρξει φυσικά και δεύτερη ανάγνωση, αλλά είναι δύσκολο να δούμε πού ακριβώς εντάσσονται τα ζητήματα που αφορούν το κλίμα. Για να επαναλάβω τις παλιές απαιτήσεις του Κοινοβουλίου, αναμφίβολα θα έρθει σύντομα η ώρα να ενσωματώσουμε τη ναυτιλία και την αεροπορία σε αυτές τις συζητήσεις. Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα, αλλά είναι αναμφίβολα επιθυμητό. Ακόμη και αν αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν ίσως να είναι μεταξύ αυτών που θα τεθούν στο Νέο Δελχί, είναι σημαντικό να θέσουμε αυτές τις απαιτήσεις. Εν κατακλείδι, θέλω να επαναλάβω την αρχή με βάση την οποία φρονώ ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να προχωρήσει και η οποία, στην πραγματικότητα, προκάλεσε αυτήν τη φορά μια συζήτηση στην πιο πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών. Εννοώ ότι πρέπει να επιδιώξουμε ίσα δικαιώματα για όλους τους πολίτες του κόσμου. Η επιτροπή, βεβαίως, προσθέτει τον όρο ότι αυτό θα συμβεί μακροπρόθεσμα, αλλά αυτό που, παρόλα αυτά, απαιτείται είναι να έχουν όλοι οι πολίτες δικαίωμα πρόσβασης σε καλή, ανανεώσιμη ενέργεια επί ίσοις όροις."@el8
"Mr President, I want to begin by emphasising what Mr Moreira Da Silva and Mrs Jackson have just said. Political leadership on this issue is incredibly important. I also think that the way in which the EU has dealt with the issue via the Commission has been excellent. These issues need nonetheless, in the future too, to go on being given a high profile. It is not acceptable for there to be certain Member States that do not really take the issue seriously and that, instead of reducing emissions, are tending to do the opposite. Almost the same situation applies too to the candidate countries that wish to become members of the EU but that have still not ratified the treaty. We must continue to exert pressure and say that we require ratification if membership is to become possible. What we expect first and foremost from the New Delhi conference is political leadership and the maintenance of a strong political message from the EU. The most important issue, even if we are now beginning to understand that it will probably not be possible to concentrate on it, is about what will happen during the next commitment period. What, then, will happen after 2012? What shall we do? What are the objectives? I should also like to put these issues to Mrs Wallström. What is it intended should happen during the forthcoming period? Does the Commission already have plans as to how matters need to proceed? What demands are to be made, and how are we to make progress in solving the problem of climate change? The same applies to our role in relation to the developing countries. We quite often point out the need to ensure we help the developing countries fulfil what is required of them by the Kyoto Protocol. How are we to do this in purely practical terms? We have today voted on the EU budget at first reading. There will of course be a second reading, but it is difficult to see where climate issues in particular fit into the picture. To repeat Parliament’s old demands, it should soon no doubt be time to incorporate shipping and aviation into these talks. That has still not happened, but it is no doubt desirable that it should. Even if these issues cannot perhaps be among those raised in New Delhi, it is nonetheless important that we make these demands. In conclusion, I want to repeat the principle on the basis of which I think this discussion ought to proceed and which, in actual fact, gave rise for once to some discussion at the most recent meeting of the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy. I mean that we must seek equal rights for all citizens of the world. The committee certainly adds the rider that this is to happen in the long term, but what is nonetheless required is for all citizens to have the right of access to good, renewable energy on equal terms."@en3
"Señor Presidente, me gustaría comenzar haciendo hincapié en lo que acaban de decir el Sr. Moreira Da Silva y la Sra. Jackson. Por lo que respecta a este tema, el liderazgo político resulta muy importante. También pienso que la forma en la que la Unión Europea se ha enfrentado a este tema a través de la Comisión ha sido excelente. Sin embargo, es preciso continuar prestando gran atención a estos asuntos, también en el futuro. En este sentido, no resulta aceptable que ciertos Estados miembros no se tomen este tema en serio y que, en lugar de reducir las emisiones, tiendan a hacer lo contrario. En los países candidatos se da prácticamente la misma situación: quieren ser miembros de la Unión Europea, pero todavía no han ratificado el tratado. Debemos continuar ejerciendo presión y decir que, para que puedan convertirse en Estados miembros, exigimos la ratificación. Lo que esperamos principalmente de la conferencia de Nueva Delhi es el liderazgo político y el lanzamiento de un firme mensaje político por parte de la Unión Europea. El tema más importante, a pesar de que ya estamos comenzando a entender que probablemente no será posible concentrarse en ello, es qué sucederá durante el próximo período de compromiso. ¿Qué sucederá después de 2012? ¿Qué haremos? ¿Cuáles son los objetivos? También me gustaría plantear estas preguntas a la Sra. Wallström. ¿Qué se tiene previsto que suceda durante el próximo período? ¿La Comisión ya tiene previsto cómo habrá que proceder con respecto a estos temas? ¿Qué exigencias se realizarán y cómo vamos a progresar en la resolución del problema del cambio climático? Otro tanto resulta aplicable a nuestra función en relación con los países en desarrollo. Con frecuencia subrayamos la necesidad de garantizar que ayudemos a los países en desarrollo a cumplir lo que les exige el Protocolo de Kyoto. ¿Cómo vamos a conseguirlo en términos puramente prácticos? Hoy hemos realizado la votación sobre el presupuesto de la Unión Europea en primera lectura. Por supuesto, habrá una segunda lectura, pero resulta difícil averiguar dónde se encuadran en este panorama los problemas climáticos en concreto. Repitiendo las viejas exigencias del Parlamento, me gustaría decir que pronto será el momento de incorporar el transporte en barco y la aviación a estos debates. Eso todavía no ha sucedido, aunque no cabe duda de que sería recomendable. A pesar de que es posible que estos asuntos no se encuentren entre los planteados en Nueva Delhi, sin embargo resulta importante que planteemos estas exigencias. Para terminar, me gustaría repetir el principio en el que, en mi opinión, debería basarse este debate en adelante y que, de hecho, dio lugar por una vez a ciertos debates en la reunión más reciente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. Me refiero a que debemos procurar la igualdad de derechos para todos los ciudadanos del mundo. Sin duda, la comisión tiene que añadir que esto sucederá a largo plazo, pero, a pesar de esto, lo que sí es necesario es que todos los ciudadanos tengan derecho al acceso a la energía renovable y adecuada, en las mismas condiciones."@es12
"Arvoisa puhemies, haluan aluksi korostaa sitä, mitä Moreira Da Silva ja Jackson juuri sanoivat. Poliittinen johtajuus on tässä asiassa erittäin tärkeää, ja olen sitä mieltä, että EU on komission välityksellä toiminut asiassa erinomaisesti. Näiden asioiden tärkeys on muistettava myös jatkossa. On täysin sopimatonta, etteivät jotkut jäsenvaltiot suhtaudu asiaan vakavasti ja että ne näyttävät lisäävän päästöjä vähentämisen sijaan. Tilanne on lähes samanlainen ehdokasvaltioissa, jotka pyrkivät EU:n jäseniksi mutta eivät vielä ole ratifioineet sopimusta. Meidän on jatkettava painostusta ja ilmoitettava, että jäsenyys edellyttää sopimuksen ratifiointia. New Delhin konferenssilta odotetaan ensisijaisesti poliittista johtajuutta ja EU:n vahvan poliittisen viestin puolustamista. Tärkein kysymys koskee seuraavan sitoumuskauden tapahtumia, vaikkakin alamme juuri ymmärtää, ettei asiaan voida todennäköisesti juurikaan syventyä. Mitä tapahtuu vuoden 2012 jälkeen? Mitä me silloin teemme? Mitä tavoitteita meillä on? Haluaisin kysyä näitä asioita myös Wallströmiltä. Mitä tulevalta kaudelta odotetaan? Entä onko komissiolla valmiita etenemissuunnitelmia? Millaisia vaatimuksia aiotaan esittää, ja miten aiomme edetä ilmastonmuutosongelman ratkaisemiseksi? Samoja kysymyksiä voidaan esittää suhteestamme kehitysmaihin. Korostamme melko usein, että meidän on tuettava kehitysmaita täyttämään Kioton pöytäkirjan edellytykset. Miten tämä aiotaan toteuttaa käytännössä? EU:n talousarviosta on toimitettu tänään ensimmäisen käsittelyn äänestys. Asiasta järjestetään tietysti myös toinen käsittely, mutta ilmastoon liittyvien asioiden asemasta on vaikea saada selkoa. Toistan parlamentissa jo esitetyn vaatimuksen siitä, että keskusteluissa olisi jo varmasti aika ottaa huomioon laiva- ja lentoliikenne. Vielä näin ei ole tehty, mutta se on todellakin toivottavaa. Vaikka näistä asioista ei ehkä keskustella New Delhissä, tällaiset vaatimukset ovat kuitenkin tärkeitä. Lopuksi haluan toistaa periaatteen, jolle keskustelun olisi rakennuttava. Todellisuudessa tuo periaate sai kerrankin aikaan keskustelua ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan viimeisimmässä kokouksessa. Tarkoitan periaatetta, että meidän on tavoiteltava tilannetta, jossa kaikilla maailman kansalaisilla on yhtäläiset oikeudet. Tosin valiokunta lisää, että tämä on pitkän aikavälin tavoite. Kansalaisilla kuitenkin odotetaan olevan yhtäläinen oikeus hyviin uusiutuviin energialähteisiin."@fi5
"Monsieur le Président, je voudrais commencer par souligner ce que viennent de dire M. Moreira Da Silva et Mme Jackson. Le leadership politique par rapport à cette question est extrêmement important. Je pense également que l'UE l'a assumé de façon tout à fait remarquable via la Commission. Il faut cependant continuer à adopter un profil bien haut par rapport à ces questions dans le futur. Il n'est pas normal que certains États membres ne prennent pas réellement la question au sérieux et qu'au lieu de réduire les émissions, ils préfèrent évoluer dans la direction opposée. On assiste à une situation presque identique dans certains pays candidats qui souhaitent entrer dans l'UE, mais qui n'ont toujours pas ratifié le protocole. Nous devons continuer à faire pression et établir que la ratification est une condition indispensable en vue de l'adhésion. Lors de la réunion de New Delhi, nous attendons avant tout un leadership et un message politiques forts de la part de l'UE. La question la plus importante, même si nous commençons maintenant à réaliser que l'on ne pourra pas encore se concentrer sur celle-ci, concerne ce qui se passera au cours de la prochaine période d'engagement. Que se passera-t-il donc après 2012 ? Que ferons-nous ? Quels sont les objectifs ? J'aurais également voulu poser ces questions à Mme Wallström. Que pense-t-on qu'il se passera au cours de la prochaine période ? La Commission a-t-elle déjà des plans sur la manière dont cela se passera ? Quelles exigences poserons-nous et comment ferons-nous pour aller plus loin et résoudre le problème du changement climatique ? Cela concerne également notre rôle vis-à-vis des pays en développement. Nous rappelons assez souvent que nous devons faire en sorte d'aider les pays en développement à respecter leurs engagements conformément au protocole de Kyoto. Comment ferons-nous pour concrétiser cela ? Aujourd'hui, nous avons voté sur le budget de l'UE au stade de la première lecture. Il est évident qu'il y aura une deuxième lecture, mais il est difficile de voir à quel niveau interviennent les problèmes climatiques dans ce contexte. Pour en revenir ensuite aux anciennes exigences du Parlement, il est plus que temps d'introduire le trafic maritime et aérien dans ces négociations. Cela n'a toujours pas été fait, même si c'est souhaitable. Même si ces questions ne peuvent pas être abordées à New Delhi, il est néanmoins important que nous posions ces exigences. Pour terminer, je voudrais répéter le principe sur lequel j'estime que cette discussion doit reposer, et qui, une fois n'est pas coutume, a provoqué une petite discussion lors de la dernière réunion de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Nous devons défendre les mêmes droits pour tous les citoyens du monde. La commission avance sans doute la petite réserve que cela doit se faire à long terme, mais la condition préalable doit néanmoins être d'offrir à tous les citoyens un droit d'accès à des énergies renouvelables de qualité dans des conditions similaires."@fr6
"Signor Presidente, desidero iniziare sottolineando quanto detto poc’anzi dagli onorevoli Moreira da Silva e Jackson. La politica su tale questione ha un’importanza enorme. Credo inoltre che l’UE attraverso la Commissione vi abbia fatto fronte in maniera eccellente. Anche in futuro però tali temi devono continuare ad essere di alto profilo. Non è ammissibile che vi siano alcuni Stati membri che non prendono la questione con la dovuta serietà e che, invece di ridurre le emissioni, tendono a fare il contrario. Una situazione molto simile si riscontra nei paesi candidati che intendono aderire all’Unione europea ma che non hanno ancora ratificato il Trattato. Dobbiamo continuare ad esercitare pressioni, affermando chiaramente che la ratifica è un requisito per l’ammissione. Dalla Conferenza di Nuova Delhi ci aspettiamo prima di tutto che sia mantenuta la politica e il messaggio forte lanciato dall’Unione europea. La questione più importante, anche se ci stiamo rendendo conto che forse non riusciremo a concentrarci su di essa, riguarda i contenuti della prossima fase di impegni. Che cosa succederà dunque dopo il 2012? Che cosa faremo? Quali saranno gli obiettivi? Desidero sottoporre questi quesiti al Commissario Wallström. Che cosa si prevede succederà nella prossima fase? La Commissione ha già elaborato piani in merito? Che richieste si devono fare e come dobbiamo procedere se vogliamo risolvere il problema del cambiamento climatico? Lo stesso si può dire sul nostro ruolo nei confronti dei paesi in via di sviluppo. Molto spesso sottolineiamo la necessità di garantire un aiuto ai paesi in via di sviluppo affinché essi possano adempiere ai propri obblighi ai sensi del Protocollo di Kyoto. Come possiamo farlo in termini puramente pratici? Oggi abbiamo votato il bilancio comunitario in prima lettura. Ci sarà ovviamente una seconda lettura, ma è difficile intravedere una collocazione soprattutto per i temi climatici. Per tornare alle vecchie richieste del Parlamento, ricordo che presto sarà senz’altro il momento di inserire nei colloqui i trasporti e l’aviazione. Finora non è ancora stato fatto, ma è senza dubbio auspicabile. Sebbene tali temi non saranno forse tra quelli in programma a Nuova Delhi, è tuttavia importante avanzare richieste in questo senso. In conclusione, desidero ribadire il principio a cui a mio parere dovrebbe ispirarsi la discussione in corso e che, alla luce dei fatti, ha effettivamente dato luogo ad un vero dibattito in occasione dell’ultima riunione della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Dobbiamo perseguire diritti uguali per tutti i cittadini del mondo. La commissione certamente ritiene che tale azione dovrà essere condotta nella prospettiva del lungo termine, ma chiediamo comunque che tutti i cittadini abbiano il diritto di accedere a energia di qualità e rinnovabile a pari condizioni."@it9
"Mr President, I want to begin by emphasising what Mr Moreira Da Silva and Mrs Jackson have just said. Political leadership on this issue is incredibly important. I also think that the way in which the EU has dealt with the issue via the Commission has been excellent. These issues need nonetheless, in the future too, to go on being given a high profile. It is not acceptable for there to be certain Member States that do not really take the issue seriously and that, instead of reducing emissions, are tending to do the opposite. Almost the same situation applies too to the candidate countries that wish to become members of the EU but that have still not ratified the treaty. We must continue to exert pressure and say that we require ratification if membership is to become possible. What we expect first and foremost from the New Delhi conference is political leadership and the maintenance of a strong political message from the EU. The most important issue, even if we are now beginning to understand that it will probably not be possible to concentrate on it, is about what will happen during the next commitment period. What, then, will happen after 2012? What shall we do? What are the objectives? I should also like to put these issues to Mrs Wallström. What is it intended should happen during the forthcoming period? Does the Commission already have plans as to how matters need to proceed? What demands are to be made, and how are we to make progress in solving the problem of climate change? The same applies to our role in relation to the developing countries. We quite often point out the need to ensure we help the developing countries fulfil what is required of them by the Kyoto Protocol. How are we to do this in purely practical terms? We have today voted on the EU budget at first reading. There will of course be a second reading, but it is difficult to see where climate issues in particular fit into the picture. To repeat Parliament’s old demands, it should soon no doubt be time to incorporate shipping and aviation into these talks. That has still not happened, but it is no doubt desirable that it should. Even if these issues cannot perhaps be among those raised in New Delhi, it is nonetheless important that we make these demands. In conclusion, I want to repeat the principle on the basis of which I think this discussion ought to proceed and which, in actual fact, gave rise for once to some discussion at the most recent meeting of the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy. I mean that we must seek equal rights for all citizens of the world. The committee certainly adds the rider that this is to happen in the long term, but what is nonetheless required is for all citizens to have the right of access to good, renewable energy on equal terms."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik onderstrepen wat de collega’s Moreira da Silva en Jackson hebben gezegd. Het politieke leiderschap in deze kwestie is ontzettend belangrijk. Ik vind ook dat de EU dit via de Commissie uitstekend geregeld heeft. Het gaat er echter om dat wij ook in de toekomst het vaandel hoog blijven houden op dit punt. Het kan niet zo zijn dat bepaalde lidstaten deze kwestie niet serieus nemen en in plaats van de uitstoot te reduceren eerder een ontwikkeling in tegengestelde richting kennen. Vrijwel hetzelfde geldt voor de kandidaat-lidstaten die lid willen worden van de EU maar die nog steeds niet tot ratificatie zijn overgegaan. Wij moeten de druk op de ketel houden en laten weten dat wij ratificatie als voorwaarde stellen voor het lidmaatschap. Wij verwachten vóór alles dat de EU tijdens de bijeenkomst in New Delhi politiek leiderschap toont en een krachtige politieke boodschap blijft afgeven. De belangrijkste kwestie, ook al beginnen we nu te begrijpen dat men zich daar wel niet op zal kunnen concentreren, is de vraag wat er tijdens de volgende verplichtingsperiode gebeurt. Wat gebeurt er met andere woorden na 2012? Wat moeten we doen? Wat zijn onze doelstellingen? Deze vragen zou ik ook willen stellen aan commissaris Wallström. Wat denkt men dat er in de volgende periode zal gebeuren? Heeft de Commissie nu al plannen voor de wijze waarop een en ander in zijn werk zal moeten gaan? Welke eisen zullen er worden gesteld en hoe moeten we verder gaan om het probleem van de klimaatverandering op te lossen? Hetzelfde geldt voor onze rol tegenover de ontwikkelingslanden. Wij wijzen er heel vaak op dat we de ontwikkelingslanden moeten helpen te voldoen aan de eisen van het Protocol van Kyoto. Hoe moeten we dat heel concreet doen? Wij hebben vandaag over de EU-begroting in eerste lezing gestemd. Er komt uiteraard een tweede lezing, maar het is moeilijk te zien hoe de klimaatverandering in het plaatje past. Om de oude eisen van het Parlement nog eens kracht bij te zetten, wordt het verder tijd dat we de zee- en luchtvaart in deze onderhandelingen betrekken. Dat is nog steeds niet gebeurd, maar het is wel wenselijk dat het gebeurt. Ook al kunnen deze kwesties misschien niet aan de orde komen in Delhi, toch is het belangrijk dat wij deze eisen stellen. Tot slot wil ik nogmaals wijzen op het beginsel waarop deze discussie mijns inziens gebaseerd zou moeten zijn en dat deze keer feitelijk geen aanleiding tot discussie gaf tijdens de laatste bijeenkomst van de Milieucommissie. Ik bedoel dat wij moeten streven naar gelijke rechten voor alle wereldburgers. De parlementaire commissie maakt hierbij weliswaar het kleine voorbehoud dat dit pas op de lange termijn een feit zal zijn, maar het uitgangspunt moet toch zijn dat alle burgers op gelijke voorwaarden toegang hebben tot goede, hernieuwbare energie."@nl2
"Senhor Presidente, quero começar por realçar o que o senhor deputado Moreira da Silva e a senhora deputada Jackson acabam de afirmar. A liderança política assume uma importância incrível, nesta questão. Penso, também, que o modo como a UE tem tratado a questão, através da Comissão, tem sido excelente. Não obstante, estas questões necessitam de continuar a ser privilegiadas de futuro. É inaceitável que alguns Estados-Membros não tomem a questão verdadeiramente a sério e, em lugar de reduzirem as emissões, tendam a fazer o contrário. E o mesmo, praticamente, é válido também para os países candidatos que querem tornar-se membros da UE, mas continuam sem ratificar o tratado. Temos de manter a pressão e dizer que a ratificação é imprescindível para a adesão. Da conferência de Nova Deli, esperamos acima de tudo liderança política e a reafirmação pela UE de uma mensagem política forte. A questão mais importante, ainda que nos comecemos a compenetrar de que, provavelmente, não será possível concentrarmo-nos nela, é o que sucederá ao longo do próximo período de cumprimento. Que sucederá, pois, após 2012? Que haveremos de fazer? Quais serão os objectivos? Gostaria, também de apresentar estas questões à senhora Comissária Wallström. Que é que se pretende que suceda no próximo período? A Comissão tem já planos quanto ao rumo que é necessário prosseguir na matéria? Que exigências se deverão fazer, e de que modo iremos avançar no sentido de resolver o problema das alterações climáticas? E o mesmo é válido quanto ao nosso papel em relação aos países em vias de desenvolvimento. Frequentemente, proclamamos a necessidade de ajudarmos os países em vias de desenvolvimento a cumprir as exigências que o Protocolo de Quioto acarreta para eles. Como iremos fazê-lo, na prática? Hoje votámos o orçamento da UE em primeira leitura. Naturalmente, haverá segunda leitura, mas dificilmente se poderá concluir que as questões climáticas foram tidas em conta. Retomando velhas reivindicações do Parlamento, deveria estar iminente a incorporação do tráfego marítimo e aéreo nas presentes conversações. Ela não ocorreu ainda, mas é indubitavelmente desejável que ocorra. Ainda que essas questões possam, eventualmente, não vir a ser abordadas em Nova Deli, não deixa de ser importante insistir nesta reivindicação. Para concluir, quero reafirmar o princípio que a meu ver devia servir de base a este debate e que, na realidade, por uma vez, gerou alguma discussão na última reunião da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do Consumidor. Quero com isto significar que devemos lutar por direitos iguais para todos os cidadãos do mundo. É certo que a comissão ressalva que se trata de um objectivo a longo prazo, mas ainda assim o que se pretende é que todos os cidadãos tenham acesso a boas fontes de energia, renovável, em igualdade de condições."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph