Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-24-Speech-4-100"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021024.4.4-100"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Το ψήφισμα έρχεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την παγκόσμια ειρήνη, ενόψει της επικείμενης επίθεσης στο Ιράκ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί απαραίτητο να ξανατοποθετηθεί στο θέμα, εκφράζοντας την πλήρη υποστήριξή του στη μιλιταριστική πολιτική της ΕΕ, αναγορεύοντας την “πάλη κατά της τρομοκρατίας” σε κύριο στόχο της ΕΠΑΑ, προτρέποντας τα κράτη μέλη σε πλήρη και γρήγορη εφαρμογή του ευρωτρομονόμου και των άλλων αυταρχικών μέτρων. Ενστερνίζεται πλήρως την αμερικανική ερμηνεία των γεγονότων της 11ης Σεπτέμβρη και τα περί παγκόσμιας απειλής από την τρομοκρατία, νομιμοποιώντας έτσι την προπαγάνδα για επέμβαση στο Ιράκ και όπου αλλού. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το ψήφισμα αναγορεύει το ΝΑΤΟ σε “θεμελιώδη παράγοντα εγγύησης της ευρωατλαντικής σταθερότητας” και στηρίζει απροκάλυπτα το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ και τον προσανατολισμό του στην καταπολέμηση της “τρομοκρατίας”. Βεβαίως, δεν παραλείπει να διεκδικήσει για την ΕΕ ισότιμη θέση με τις ΗΠΑ στον ρόλο του παγκόσμιου χωροφύλακα, επικρίνοντάς τες για μονομέρεια. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ηχούν άκρως υποκριτικά τα όσα αναφέρονται για σεβασμό του κράτους δικαίου, της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Θεωρούμε εξαιρετικά επικίνδυνη και αποκαλυπτική την αναφορά στον Χάρτη του ΟΗΕ, αφού συνοδεύεται από την εκτίμηση ότι η περίπτωση της 11ης Σεπτέμβρη ήταν ένοπλη επίθεση. Γι’ αυτό οι Ευρωβουλευτές του ΚΚΕ καταψηφίσαμε το ψήφισμα."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Beslutningsforslaget kommer på et meget kritisk tidspunkt, hvad verdensfreden angår, når man tænker på det forestående angreb på Irak. Europa-Parlamentet finder det nødvendigt endnu en gang at tage stilling til spørgsmålet, udtrykker sin fulde støtte til EU's militaristiske politik og gør "kampen mod terrorismen" til den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitiks hovedmål, idet medlemsstaterne opfordres til fuld og øjeblikkelig gennemførelse af den europæiske antiterrorlov og de øvrige egenrådige foranstaltninger. Betænkningen overtager hele den amerikanske fortolkning af begivenhederne den 11. september og alt, hvad der handler om den globale terrortrussel, hvorved den legaliserer propagandaen for et angreb på Irak og andre lande. Af særlig betydning er det, at beslutningsforslaget udnævner NATO til en "grundlæggende garanti for europæisk-amerikansk stabilitet" og åbenlyst støtter den nye NATO-doktrin og NATO's orientering mod bekæmpelse af "terrorisme". Naturligvis undlader den ikke at kræve, at EU får den samme rolle som USA som verdenspoliti, og den kritiserer USA for ensidighed. I denne sammenhæng lyder det ekstremt hyklerisk, hvad der siges om respekt for retsstaten, for friheden og for demokratiet. Vi finder omtalen af FN-pagten meget farlig og afslørende, når den samtidig ledsages af den holdning, at begivenhederne den 11. september var et væbnet angreb. Derfor har KKE's medlemmer af Europa-Parlamentet stemt imod betænkningen."@da1
"Angesichts des bevorstehenden Angriffs auf den Irak wird die Entschließung in einer für den Weltfrieden entscheidenden Phase vorgelegt. Das Europäische Parlament erachtet es für notwendig, ein weiteres Mal zu diesem Thema Stellung zu nehmen. Dabei sichert es der militaristischen Politik der EU seine volle Unterstützung zu, erklärt den „Kampf gegen den Terrorismus“ zu einem wesentlichen Ziel der ESVP und hält die Mitgliedstaaten zur vollständigen und raschen Umsetzung des Europäischen Antiterrorgesetzes sowie anderer autoritärer Maßnahmen an. Zugleich übernimmt es voll und ganz die amerikanische Interpretation der Ereignisse des 11. September sowie das Argument einer weltweiten Bedrohung durch den Terrorismus und legalisiert auf diese Weise letztendlich die Propaganda für eine Intervention im Irak oder anderswo. Besonders signifikant ist, dass die Entschließung in der NATO „eine grundlegende Garantie für die euroatlantische Sicherheit“ sieht und ganz offen die neue Doktrin der NATO und ihre Ausrichtung auf die Bekämpfung des „Terrorismus“ unterstützt. Selbstverständlich unterlässt sie es auch nicht, für die EU eine den USA hinsichtlich der Rolle des Weltgendarms gleichberechtigte Stellung einzufordern, während sie gleichzeitig die Einseitigkeit der US-amerikanischen Außenpolitik bemängelt. Angesichts dieser Tatsachen klingt all das, was in Bezug auf die Achtung der Rechtsstaatlichkeit, der Freiheit und Demokratie gesagt wird, äußerst scheinheilig. Wir halten den Verweis auf die Charta der Vereinten Nationen für sehr gefährlich und fatal, da er mit der Feststellung verknüpft ist, es hätte sich im Falle des 11. September um einen bewaffneten Angriff gehandelt. Aus diesen Gründen haben die Abgeordneten der Kommunistischen Partei Griechenlands im Europäischen Parlament gegen die Entschließung gestimmt."@de7
". This resolution comes at a crucial time for world peace, in view of the imminent attack on Iraq. The European Parliament feels the need to take a stand once again on this issue, expressing its full support for the militaristic policy of the EU, naming the ‘fight against terrorism’ as the main objective of the European security and defence policy and calling for full and fast implementation of the European terrorism law and other autocratic measures by the Member States. It fully espouses the American interpretation of the events of 11 September, endorsing statements on the global threat of terrorism and lending credence to propaganda about attacks on Iraq or anywhere else. More to the point, the resolution states that ΝΑΤΟ is instrumental to Euro-Atlantic stability and openly supports the new ΝΑΤΟ doctrine, orientated as it is towards the fight against ‘terrorism’. Of course, it does not fail to put the EU on a par with the USA in its role as global policeman, accusing the USA of unilateralism. Against this background, statements about respecting the rule of law, freedom and democracy ring extremely hollow. We consider the reference to the UN Charter to be both extremely dangerous and revealing, accompanied as it is by the view that 11 September was a case of armed attack. That is why the MEPs of the Communist Party of Greece voted against the resolution."@en3
". Esta resolución llega en un momento crucial para la paz mundial, en vista del inminente ataque a Iraq. El Parlamento Europeo siente la necesidad, una vez más, de adoptar una postura sobre esta cuestión, expresando todo su apoyo a la política militarista de la Unión Europea, que convierte la «lucha contra el terrorismo» en el principal objetivo de la seguridad y la política de defensa europeas y exige la plena y rápida aplicación de la ley europea sobre el terrorismo y otras medidas autocráticas de los Estados miembros. El Parlamento Europeo comparte plenamente la interpretación estadounidense de los acontecimientos del 11 de septiembre, apoyando sus declaraciones sobre la amenaza global del terrorismo y dando crédito a la propaganda sobre los ataques a Iraq y otros países. Además, la resolución establece que la OTAN juega un papel decisivo en la estabilidad euroatlántica y apoya abiertamente la nueva doctrina de la OTAN, volcada como está en la lucha contra el «terrorismo». Por supuesto, sitúa a la Unión Europea al mismo nivel que Estados Unidos en su papel de policía del mundo, acusando a los Estados Unidos de unilateralismo. Con este telón de fondo, las declaraciones sobre el respeto del Estado de Derecho, la libertad y la democracia suenan tremendamente huecas. Consideramos que la referencia a la Carta de las Naciones Unidas es extremadamente peligrosa y reveladora, acompañada como va de la opinión de que el 11 de septiembre fue un caso de ataque armado. Por eso los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia han votado en contra de la resolución."@es12
". Tämä päätöslauselma annetaan maailmanrauhan kannalta ratkaisevalla hetkellä, kun otetaan huomioon uhkaava hyökkäys Irakiin. Euroopan parlamentin mielestä asiaan on jälleen otettava kantaa. Siinä tuetaan täysin EU:n sotilaspolitiikkaa ja asetetaan ”terrorismin vastainen taistelu” Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan päätavoitteeksi. Päätöslauselmassa vaaditaan Euroopan terrorismia koskevan lain täysimittaista ja nopeaa täytäntöönpanoa sekä jäsenvaltioiden muita autokraattisia toimenpiteitä. Siinä kannatetaan myös täysin Yhdysvaltojen tulkintaa 11. syyskuun tapahtumista, tuetaan terrorismin globaalia uhkaa koskevia lausuntoja ja luotetaan julistuksiin hyökkäyksestä Irakiin tai mihin tahansa muualle. Päätöslauselmassa käsitellään enemmänkin tätä asiaa toteamalla, että Νato on euroatlanttisen vakauden tärkein takaaja. Siinä tuetaan avoimesti Νaton uutta oppia, jonka tarkoituksena on taistella ";terrorismia"; vastaan. Siinä ei tietenkään unohdeta rinnastaa EU:ta Yhdysvaltoihin maailmanlaajuisena poliisina samalla kun siinä syytetään Yhdysvaltoja yksipuolisesta toiminnasta. Tätä taustaa vasten oikeusjärjestyksen, vapauden ja demokratian kunnioittamista koskevat lausunnot kaikuvat erittäin tyhjiltä. Mielestämme viittaus YK:n peruskirjaan on sekä erittäin vaarallinen että paljastava, koska sen mukaan 11. syyskuuta tapahtui aseellinen hyökkäys. Siksi Euroopan parlamentin Kreikan kommunistisen puolueen jäsenet äänestivät tätä päätöslauselmaa vastaan."@fi5
". Cette résolution arrive à un moment crucial pour la paix dans le monde, compte tenu de l’attaque imminente sur l’Irak. Le Parlement européen ressent le besoin de prendre à nouveau position sur cette question, de souscrire totalement à la politique militaire de l’UE, de faire de la lutte contre le terrorisme le principal objectif de la politique européenne de sécurité et de défense et de réclamer la mise en œuvre pleine et rapide de la législation communautaire en matière de lutte contre le terrorisme et des actions prises par les États membres. Il souscrit pleinement à l’interprétation américaine des événements du 11 septembre, s’associe aux déclarations relatives à la menace terroriste pesant sur le monde et prête foi à la propagande en faveur de l’offensive contre l’Irak ou contre tout autre pays concerné. Pour en revenir à la résolution, cette dernière affirme que l’OTAN est une garantie fondamentale de la stabilité euro-atlantique et soutient ouvertement le cadre rénové adopté par l’Alliance atlantique pour lutter contre le terrorisme. Bien entendu, elle ne néglige pas de mettre l’UE au même niveau que les États-Unis, dans son rôle de policier du monde, reprochant aux États-Unis leur unilatéralisme. Dans ce contexte, les déclarations relatives au respect de l’État de droit, de la liberté et de la démocratie sonnent extrêmement creux. Nous considérons que le renvoi à la charte des Nations unies est à la fois extrêmement dangereux et révélateur, car il défend le point de vue que les attentats du 11 septembre sont un événement justifiant une attaque armée. C’est pour cette raison que les députés européens du parti communiste grec ont voté contre la résolution."@fr6
"Questa risoluzione arriva in un momento cruciale per la pace nel mondo, ovvero nell’imminenza dell’attacco contro l’Iraq. Il Parlamento europeo avverte il bisogno di prendere posizione ancora una volta su questo tema, e lo fa esprimendo il suo totale appoggio alla politica militaristica dell’Unione europea, definendo la “lotta contro il terrorismo” come l’obiettivo principale della politica di sicurezza e difesa europea e sollecitando una piena e rapida attuazione delle norme europee sul terrorismo nonché di altre misure autocratiche da parte degli Stati membri. Il Parlamento si associa interamente all’interpretazione data dagli americani degli eventi dell’11 settembre, sottoscrivendo dichiarazioni sulla minaccia globale del terrorismo e dando credito alla propaganda sugli attacchi contro l’Iraq o qualsiasi altra regione del mondo. Per di più, la risoluzione in esame afferma che la NATO è una garanzia fondamentale per la stabilità euroatlantica e appoggia apertamente la nuova dottrina della NATO orientata alla lotta contro il “terrorismo”, non mancando, ovviamente, di mettere l’Unione europea sullo stesso piano degli Stati Uniti nel ruolo di poliziotto del mondo e accusando gli Stati Uniti di unilateralismo. In tale contesto, le dichiarazioni sul rispetto dello Stato di diritto, della libertà e della democrazia appaiono svuotate di ogni significato. Riteniamo che il riferimento alla Carta delle Nazioni Unite sia non solo estremamente pericoloso ma anche rivelatore, posto che gli eventi dell’11 settembre vengono interpretati come un caso di attacco armato. Questi sono i motivi per cui i deputati europei del Partito comunista greco hanno votato contro la risoluzione."@it9
". This resolution comes at a crucial time for world peace, in view of the imminent attack on Iraq. The European Parliament feels the need to take a stand once again on this issue, expressing its full support for the militaristic policy of the EU, naming the ‘fight against terrorism’ as the main objective of the European security and defence policy and calling for full and fast implementation of the European terrorism law and other autocratic measures by the Member States. It fully espouses the American interpretation of the events of 11 September, endorsing statements on the global threat of terrorism and lending credence to propaganda about attacks on Iraq or anywhere else. More to the point, the resolution states that ΝΑΤΟ is instrumental to Euro-Atlantic stability and openly supports the new ΝΑΤΟ doctrine, orientated as it is towards the fight against ‘terrorism’. Of course, it does not fail to put the EU on a par with the USA in its role as global policeman, accusing the USA of unilateralism. Against this background, statements about respecting the rule of law, freedom and democracy ring extremely hollow. We consider the reference to the UN Charter to be both extremely dangerous and revealing, accompanied as it is by the view that 11 September was a case of armed attack. That is why the MEPs of the Communist Party of Greece voted against the resolution."@lv10
"Deze resolutie komt op een uiterst kritiek moment voor de wereldvrede, gezien de op til zijnde aanval op Irak. Het Europees Parlement vindt het noodzakelijk opnieuw een standpunt te bepalen en zijn volledige steun te betuigen aan het militaristisch beleid van de EU. Daarbij wordt de “strijd tegen het terrorisme” tot hoofddoel gemaakt van het EVDB en worden de lidstaten aangemoedigd de Europese antiterreurwet en andere autoritaire wetgevingen snel en volledig ten uitvoer te leggen. In de resolutie wordt volmondig instemming betuigd met de Amerikaanse uitleg van de gebeurtenissen van de 11e september en met de uitspraken over de bedreiging van de wereld door het terrorisme. Aldus wordt de propaganda met betrekking tot de interventie in Irak - of elders - gelegitimeerd. Zeer belangrijk is dat in de resolutie de NAVO wordt uitgeroepen tot een “fundamentele factor voor het waarborgen van de euro-atlantische stabiliteit” en dat onverhulde steun wordt betuigd aan de nieuwe NAVO-doctrine, gericht op de inzet van de NAVO in de strijd tegen het “terrorisme”. Natuurlijk wordt voor de EU ook een gelijkwaardige rol opgeëist naast de VS als het om de wereldpolitie gaat, en dus wordt de VS op dit punt beschuldigd van unilateraal optreden. Daarom zijn alle uitspraken in deze resolutie over de noodzaak van eerbiediging van de rechtsstaat, de vrijheid en de democratie zo hypocriet. Voor ons spreekt de verwijzing naar het Handvest van de VN boekdelen. Deze verwijzing is uiterst gevaarlijk, daar zij gepaard gaat met de opvatting dat de gebeurtenissen van de 11e september een gewapende aanval waren. Daarom hebben de Europese afgevaardigden van de Communistische Partij van Griekenland tegen de resolutie gestemd."@nl2
". A presente resolução surge num momento crucial para a paz mundial, perante a iminência de um ataque contra o Iraque. O Parlamento Europeu sente a necessidade de mais uma vez tomar uma posição sobre esta questão, exprimindo o seu apoio total à política militarista da UE, invocando o “combate ao terrorismo” como principal objectivo da política europeia de segurança e defesa e apelando aos Estados-Membros que apliquem integral e rapidamente a legislação europeia antiterrorismo e outras medidas autocráticas. Adere totalmente à interpretação americana dos acontecimentos de 11 de Setembro, subscrevendo as declarações sobre a ameaça global de terrorismo e acrescentando crédito à propaganda sobre ataques contra o Iraque ou outros locais. Mais concretamente, a resolução declara que a ΝΑΤΟ é determinante para a estabilidade euroatlântica e apoia abertamente a nova doutrina da ΝΑΤΟ, que está orientada para o combate ao “terrorismo”. Como é evidente, não deixa de equiparar a UE aos EUA no seu papel de polícia do mundo, acusando os EUA de unilateralismo. Nestas circunstâncias, as declarações sobre o respeito do Estado de direito, liberdade e democracia soam extremamente a falso. Nós entendemos que a referência à Carta das Nações Unidas é não só extremamente perigosa mas também muito reveladora, visto que assenta na ideia de que o 11 Setembro foi um caso de ataque armado. Pelos motivos expostos, nós, os eurodeputados do Partido Comunista da Grécia, votámos contra a resolução."@pt11
". Denna resolution kommer vid en kritisk tidpunkt för världsfreden med tanke på det förestående anfallet mot Irak. Europaparlamentet anser det vara nödvändigt att åter inta en ståndpunkt i frågan där man fullt ut stöder EU:s militära politik i det att ”kampen mot terrorismen” utpekas som det huvudsakliga målet för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken. Det innebär en uppmaning att fullständigt och skyndsamt genomföra den europeiska terroristlagstiftningen och andra åtgärder från medlemsstaternas sida. Parlamentet stöder helt den amerikanska synen på händelserna den 11 september, bekräftar uttalandena om terrorismen som ett globalt hot och sätter tilltro till propagerandet för attacker i Irak eller på andra platser. Rent konkret säger resolutionen att Nato är ett bidrag till den euro-atlantiska stabiliteten och stöder uttryckligen den nya Nato-doktrinen i dess inriktning på kampen mot ”terrorism”. Detta jämställer förstås EU med USA i rollen som världspolis och anklagar USA för unilateralism. Mot denna bakgrund låter uttalanden om att respektera rättssamhället, frihet och demokrati väldigt ihåliga. Vi tycker att hänvisningen till FN-stadgan både är extremt farlig och avslöjande när det, som här, åtföljs av åsikten att det som skedde den 11 september var en väpnad attack. Det är anledningen till att medlemmarna av kommunistpartiet i Grekland röstade mot resolutionen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph