Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-24-Speech-4-082"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
". I Sverige är yttrandefriheten grundlagsskyddad sedan 1766. Direktivet om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan har skapat debatt och till viss del oro, då man fortsättningsvis önskar skydda journalisternas rätt till yttrandefrihet, även efter det att direktivet har trätt i kraft. Vi anser dock att vi har fått tillräckliga förklaringar till varför direktivet är av stor vikt, att man bl.a. önskar undvika finansiella spekulationer som skadar den enskilde individen, och försäkringar om att direktivet inte kommer att få någon effekt på svensk grundlag. Direktivet i sin helhet är en viktig del för att skapa en fri och bättre fungerande finansiell marknad med krav på ett bra konsument- och investeringsskydd. Med ELDR:s ändringsförslag skulle finansiell journalistik falla inom direktivets tillämpningsområde men lämna ansvaret för genomförandet till existerande självreglerande organ. Därför har vi i dag röstat för direktivet om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Ruotsissa sananvapautta on suojattu perustuslailla vuodesta 1766. Sisäpiirikauppaa ja markkinoiden manipulointia koskeva direktiivi on herättänyt keskustelua ja jossain määrin myös tyytymättömyyttä, koska toimittajan oikeutta sananvapauteen pyritään suojaamaan edelleen jopa direktiivin voimaantulon jälkeenkin. Mielestämme olemme kuitenkin saaneet sekä riittäviä selvityksiä siitä, miksi direktiivi esimerkiksi on niin tärkeä yksityishenkilöille haitallisten rahoituskeinottelujen estämiseksi, että riittäviä takeita siitä, ettei direktiivi vaikuta mitenkään Ruotsin perustuslakiin. Direktiivi edistää kokonaisuudessaan vapaiden ja tehokkaampien rahoitusmarkkinoiden luomista, mikä edellyttää moitteetonta kuluttajan ja investointien suojaa. Euroopan liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmän tarkistus sisällyttäisi talousjournalismin direktiivin soveltamisalaan, mutta vastuu sen soveltamisesta säilyisi nykyisillä itsesääntelevillä elimillä. Siksi äänestimme tänään sisäpiirikauppaa ja markkinoiden manipulointia koskevan direktiivin puolesta."@fi5
lpv:translated text
"In Sweden, freedom of expression has been protected by the constitution since 1766. The Directive on Insider Trading and Market Manipulation has given rise to debate and to some degree of unease, since there is a continued wish to protect journalists’ right to freedom of expression, even once the directive has come into force. We believe however that we have received both sufficient explanations of why the directive is of great importance in terms of the desire, for example, to prevent financial speculation harmful to the private individual, and sufficient assurances that the directive will not have any effect upon the Swedish constitution. The directive as a whole has an important role to play in creating a free and more efficient financial market demanding sound consumer and investment protection. The amendment by the Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party would bring financial journalism within the scope of the directive, but responsibility for implementation would be left to existing self-regulating bodies. That is why we have today voted in favour of the Directive on Insider Trading and Market Manipulation."@lv10
lpv:translated text
"In Zweden is de vrijheid van meningsuiting sinds 1766 grondwettelijk beschermd. De richtlijn betreffende handel met voorkennis en marktmanipulatie heeft geleid tot discussie en voor een deel ook tot onrust, omdat men het recht van de journalisten op de vrijheid van meningsuiting wil blijven beschermen, ook nadat de richtlijn in werking is getreden. Wij vinden echter dat wij voldoende verklaringen hebben gekregen waarom de richtlijn belangrijk is, bijvoorbeeld omdat men financiële speculaties wil vermijden die het individu schaden. Ook hebben wij voldoende verzekeringen gekregen dat de richtlijn geen effect zal hebben op de Zweedse grondwet. De richtlijn als geheel is een belangrijk instrument om een vrije en beter functionerende financiële markt te scheppen, waarin men recht heeft op een goede consumenten- en investeringsbescherming. Met het amendement van de Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij zou financiële journalistiek binnen het toepassingsgebied van de richtlijn vallen, maar zou de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij bestaande, zelfregulerende organen liggen. Daarom hebben wij vandaag voor de richtlijn betreffende handel met voorkennis en marktmanipulatie gestemd."@nl2
lpv:translated text
"Στη Σουηδία, η ελευθερία έκφρασης προστατεύεται από το σύνταγμα από το 1766. Η οδηγία που αφορά τη χρησιμοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς έχει προκαλέσει συζήτηση και κάποια ανησυχία, εφόσον υπάρχει μια συνεχής επιθυμία για την προστασία του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης των δημοσιογράφων, ακόμη και μετά τη θέση σε ισχύ της οδηγίας. Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι έχουμε λάβει επαρκείς επεξηγήσεις για τον λόγο για τον οποίο η οδηγία έχει μεγάλη σημασία όσον αφορά την επιθυμία, για παράδειγμα, παρεμπόδισης της χρηματιστηριακής κερδοσκοπίας που είναι επιβλαβής για τους ιδιώτες, ενώ παράλληλα λάβαμε επαρκείς διαβεβαιώσεις ότι η οδηγία δεν θα έχει καμία επίπτωση στο σουηδικό σύνταγμα. Η οδηγία ως σύνολο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία μιας ελεύθερης και περισσότερο αποδοτικής χρηματαγοράς, απαιτώντας σωστή προστασία των καταναλωτών και των επενδύσεων. Η τροπολογία της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών θα συμπεριλάμβανε την οικονομική δημοσιογραφία στο πεδίο αυτής της οδηγίας, αλλά η ευθύνη για την υλοποίηση θα επαφιόταν στα υπάρχοντα αυτορρυθμιστικά όργανα. Για τον λόγο αυτόν, υπερψηφίσαμε σήμερα την οδηγία για τη χρησιμοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς."@el8
lpv:translated text
"I Sverige har ytringsfriheden været beskyttet af grundloven siden 1766. Direktivet om insiderhandel og kursmanipulation (markedmisbrug) har skabt debat og i en vis grad uro, da man stadigvæk ønsker at beskytte journalisternes ret til ytringsfrihed, selv efter at direktivet er trådt i kraft. Vi mener dog, at vi har fået tilstrækkelige forklaringer på, hvorfor direktivet er af så stor betydning, at man bl.a. ønsker at forhindre finansielle spekulationer, som skader det enkelte individ, og tilstrækkelige forsikringer om, at direktivet ikke får en effekt på den svenske grundlov. Direktivet i sin helhed spiller en vigtig rolle i at skabe et frit og bedre fungerende finansielt marked med krav på en god forbruger- og investeringsbeskyttelse. Med ELDR-Gruppens ændringsforslag skulle finansiel journalistik falde inden for direktivets rammer, men ansvaret for gennemførelsen overlades til eksisterende selvregulerende organer. Derfor har vi i dag stemt for direktivet om insiderhandel og kursmanipulation (markedmisbrug)."@da1
lpv:translated text
"In Sweden, freedom of expression has been protected by the constitution since 1766. The Directive on Insider Trading and Market Manipulation has given rise to debate and to some degree of unease, since there is a continued wish to protect journalists’ right to freedom of expression, even once the directive has come into force. We believe however that we have received both sufficient explanations of why the directive is of great importance in terms of the desire, for example, to prevent financial speculation harmful to the private individual, and sufficient assurances that the directive will not have any effect upon the Swedish constitution. The directive as a whole has an important role to play in creating a free and more efficient financial market demanding sound consumer and investment protection. The amendment by the Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party would bring financial journalism within the scope of the directive, but responsibility for implementation would be left to existing self-regulating bodies. That is why we have today voted in favour of the Directive on Insider Trading and Market Manipulation."@en3
lpv:translated text
"En Suecia, la libertad de expresión está protegida por la Constitución desde 1766. La Directiva relativa a las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado ha sido objeto de debate y ha causado cierta intranquilidad, porque se quiere seguir protegiendo el derecho de los periodistas a la libertad de expresión, incluso después de que entre en vigor la Directiva. Creemos, no obstante, que hemos recibido explicaciones suficientes de la importancia que tiene la Directiva para, por ejemplo, evitar el daño que ocasiona la especulación financiera en los particulares, así como garantías suficientes de que la Directiva no tendrá ningún efecto sobre la Constitución sueca. Globalmente, la Directiva jugará un papel importante en la creación de un mercado financiero libre y más eficiente que demanda una mayor protección de los consumidores y las inversiones. La enmienda presentada por el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas situaría al periodismo financiero en el ámbito de la Directiva, pero la responsabilidad de su aplicación quedaría en manos de los organismos autorreguladores existentes. Por estas razones hemos votado hoy a favor de la Directiva relativa a las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado."@es12
lpv:translated text
"Na Suécia, a liberdade de expressão é protegida pela Constituição desde 1766. A Directiva relativa ao abuso de informação privilegiada e à manipulação do mercado gerou debate e alguma inquietação, já que existe uma vontade constante de proteger o direito dos jornalistas à liberdade de expressão, mesmo após a entrada em vigor da directiva. Pensamos, contudo, ter recebido, quer justificações suficientes da grande relevância da directiva, por exemplo, para o efeito de impedir a especulação financeira prejudicial aos cidadãos particulares, quer garantias suficientes de que a mesma não porá em causa a Constituição sueca. A directiva, no seu todo, tem um importante papel a desempenhar na criação de um mercado financeiro livre e mais eficiente, que requer uma sólida protecção do consumidor e do investimento. A alteração do Grupo do Partido Europeu dos Liberais, Democratas e Reformistas alarga o âmbito da directiva ao jornalismo financeiro, mas deixa a responsabilidade da respectiva aplicação a cargo dos órgãos de auto-regulação já existentes. Foi por esse motivo que hoje votámos a favor da Directiva relativa ao abuso de informação privilegiada e à manipulação do mercado."@pt11
lpv:translated text
". In Schweden wird die Meinungsfreiheit seit 1766 vom Grundgesetz geschützt. Die Richtlinie über Insider-Geschäfte und Marktmanipulation hat Diskussionen und zum Teil auch Besorgnis ausgelöst, da man auch nach Inkrafttreten der Richtlinie die Meinungsfreiheit der Journalisten bewahrt wissen möchte. Unserer Ansicht nach liegen jedoch genügend Argumente vor, die die Notwendigkeit dieser Richtlinie darlegen: dass u. a. Finanzspekulationen, die dem Einzelnen schaden, verhindert werden sollen. Ebenso gibt es genügend Versicherungen, dass die Richtlinie nicht mit dem schwedischen Grundgesetz kollidiert. Die Richtlinie ist insgesamt wichtig, um einen freien und reibungsloser funktionierenden Finanzmarkt mit einem ausreichenden Verbraucher- und Investitionsschutz zu gewährleisten. Mit dem Änderungsantrag der ELDR-Fraktion fiele der Finanzjournalismus innerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie, während die Verantwortung für die Umsetzung jedoch den vorhandenen selbstregulierenden Stellen überlassen würde. Daher haben wir heute für die Richtlinie über Insider-Geschäfte und Marktmanipulation gestimmt."@de7
lpv:translated text
"In Svezia la libertà di espressione è tutelata dalla costituzione sin dal 1766. La direttiva sull’abuso di informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato ha suscitato una discussione e creato un clima di disagio, dato che sussiste la volontà di garantire il diritto dei giornalisti alla libertà di espressione anche dopo l’entrata in vigore della direttiva. Noi crediamo però che di aver ottenuto non solo spiegazioni sufficienti sui motivi per cui la direttiva è così importante – per esempio, al fine di prevenire speculazioni finanziarie dannose per i privati cittadini – ma anche sufficienti garanzie che la direttiva non avrà alcun effetto sulle norme previste dalla costituzione svedese. La direttiva nel suo complesso deve svolgere un ruolo rilevante nella creazione di un mercato finanziario libero e più efficiente, un mercato che richiede una valida tutela del consumatore e degli investimenti. L’emendamento presentato dal gruppo del Partito europeo dei liberali democratici e riformatori comporterebbe l’inserimento del giornalismo finanziario nell’ambito di applicazione della direttiva, ma la responsabilità dell’attuazione spetterebbe ai già esistenti organismi di autoregolamentazione. Questo è il motivo per cui oggi abbiamo votato a favore della direttiva sull’abuso di informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato."@it9
lpv:translated text
"En Suède, la liberté d'expression est protégée par la constitution depuis 1766. La directive sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) a suscité un débat et, dans une certaine mesure, l'inquiétude, dans la mesure où l'on souhaite continuer à protéger le droit des journalistes à la liberté d'expression, même après l'entrée en vigueur de la directive. Nous estimons toutefois que nous avons obtenu des explications suffisantes tendant à justifier pourquoi la directive est de la plus haute importance, notamment pour éviter des spéculations financières aux dépens des individus, de même que l'assurance que la directive n'aura aucun impact sur la constitution suédoise. La directive dans son intégralité est un élément essentiel en vue de la création d'un marché financier libre et plus opérationnel qui offrirait une bonne protection aux consommateurs et aux investissements. Avec les amendements de l'ELDR, le journalisme financier serait inclus dans le champ d'application de la directive, tout en laissant la responsabilité de l'application aux organismes d'autoréglementation existants. C'est pourquoi nous avons voté aujourd'hui en faveur de la directive sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021024.4.4-082"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph