Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-24-Speech-4-069"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021024.4.4-069"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Den gemensamma sektorn i medlemsstaterna har i flera år varit offer för stora nedskärningar. Det är i det sammanhanget beklämmande att se att det i EU:s budget finns otroligt mycket outnyttjade resurser och att ett rent slöseri äger rum i vissa fall. Det är mycket av EU:s utgiftsbudget som vi helt eller delvis vill slopa såsom jordbruksbidrag, bidrag för export av levande djur till tredje land, större delen av regionalstödet, bidrag till tobaksodling, driften av Ekonomiska och sociala kommittén, bidrag till europeiska politiska partier, bidrag till EU-federalistiska organisationer samt genomförandet av EU/EMU-propaganda. Denna lista över vad vi menar är direkt förkastliga utgifter i EU kan göras ännu längre. En annan detalj som vi vidhållit i alla år är att reseersättningar för Europaparlamentets ledamöter endast skall utbetalas för faktiska kostnader som uppkommit för resor i uppdraget. Det är rent otroligt att denna fråga aldrig kan lösas – trots att så många säger sig ställa upp på denna princip. De offentliga medel som spenderas av EU kan användas på bättre sätt i medlemsstaterna. Vi anser att medlemsländernas avgifter till Europeiska unionen kan minskas."@sv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Der gemeinsame Sektor in den Mitgliedstaaten unterliegt seit mehreren Jahren erheblichen Streichungen. In diesem Zusammenhang ist es bedrückend, feststellen zu müssen, dass im Haushalt der EU sehr viele Mittel nicht ausgeschöpft sind und dass in bestimmten Fällen direkte Verschwendung festzustellen ist. Viele der im EU-Haushaltsplan enthaltenen Ausgaben möchten wir ganz oder teilweise abschaffen, wie etwa Agrarbeihilfen, Beihilfen für den Export von Lebendtieren in Drittländer, den überwiegenden Teil der Regionalbeihilfen, Subventionen für den Tabakanbau, die Mittel für den Wirtschafts- und Sozialausschuss, die Beihilfen für die europäischen politischen Parteien, Beihilfen für föderalistische EU-Organisationen sowie die Mittel für die Propagierung der EU/WWU. Dies sind unserer Meinung nach direkt verwerfliche Ausgaben, deren Aufzählung sich noch fortsetzen ließe. Ein weiterer Punkt, auf den wir schon seit Jahren hinweisen, ist, dass Reisevergütungen für die Mitglieder des Europäischen Parlaments nur für tatsächlich entstandene Kosten gezahlt werden sollten. Es ist unglaublich, dass dieses Problem unlösbar scheint – obwohl so viele vorgeben, dieses Prinzip zu unterstützen. Die von der EU ausgegebenen öffentlichen Mittel können in den Mitgliedstaaten besser eingesetzt werden. Wir sind der Meinung, dass die Beiträge der Mitgliedsländer zur Europäischen Union gesenkt werden können."@de7
"Για αρκετά χρόνια, ο κοινοτικός τομέας στα κράτη μέλη υπήρξε θύμα μεγάλων περικοπών. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι θλιβερό το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ περιέχει ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό αχρησιμοποίητων πόρων και ότι υπάρχει πλήρης σπατάλη χρημάτων σε ορισμένες περιπτώσεις. Θα επιθυμούσαμε να καταργηθεί εν όλω ή εν μέρει μεγάλο μέρος των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως οι γεωργικές επιδοτήσεις, οι εξαγωγικές επιδοτήσεις για τη μεταφορά ζώντων ζώων σε τρίτες χώρες, το μεγαλύτερο μέρος της περιφερειακής ενίσχυσης, οι επιδοτήσεις για την καλλιέργεια καπνού και τη λειτουργία της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, και οι επιδοτήσεις για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, τις φεντεραλιστικές οργανώσεις της ΕΕ και τη διάδοση της προπαγάνδας της ΕΕ/ΟΝΕ. Αυτός ο κατάλογος όσων πιστεύουμε ότι είναι πλήρως αποδοκιμαστέες δαπάνες στην ΕΕ μπορεί να επεκταθεί ακόμη περισσότερο. Άλλη μία λεπτομέρεια στην οποία επιμένουμε κάθε χρόνο είναι ότι οι δαπάνες μετακίνησης για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να επιστρέφονται μόνον σε περίπτωση πραγματικού κόστους που αφορά ταξίδια για εργασίες της ΕΕ. Είναι μάλλον απίθανο να λυθεί ποτέ αυτό το ζήτημα, παρά το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι εμφανίζονται να υποστηρίζουν αυτήν την αρχή. Τα δημόσια κονδύλια που δαπανά η ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα στα κράτη μέλη. Πιστεύουμε ότι η συνεισφορά των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μειωθεί."@el8
"Desde hace varios años, el sector común en los Estados miembros ha sido objeto de importantes recortes. En ese contexto, es deprimente ver que el presupuesto de la UE contiene una cantidad increíblemente grande de recursos no utilizados y que, en algunos casos, el dinero se despilfarra completamente. Nuestro grupo quisiera eliminar, en su totalidad o en parte, muchos de los gastos presupuestados, como las subvenciones agrícolas, las subvenciones a la exportación de animales vivos a terceros países, la mayor parte de las ayudas regionales, las subvenciones al cultivo de tabaco y al funcionamiento del Comité Económico y Social y las subvenciones que reciben los partidos políticos europeos, las organizaciones federalistas de la UE y la divulgación de propaganda sobre la UE/UME. Esta lista de lo que nosotros creemos que son gastos muy cuestionables de la UE puede ampliarse todavía más. Otro punto en el que insistimos año tras años es que los gastos de viaje de los diputados europeos deberían reembolsarse únicamente en el caso de que se traten de costes reales incurridos por viajes relacionados con actividades de la UE. Es bastante increíble que este asunto no termine nunca de resolverse, pese a que son muchas las personas que se declaran a favor de este principio. Los fondos públicos que se gasta la UE podrían recibir un mejor uso en los Estados Miembros. Nosotros creemos que las contribuciones de los Estados miembros a la Unión Europea pueden reducirse."@es12
"Jäsenvaltioiden yhteinen ala on kärsinyt jo muutaman vuoden ajan merkittävistä takaiskuista. Tässä yhteydessä on masentavaa nähdä, että EU:n talousarvioon sisältyy uskomattoman paljon käyttämättömiä varoja ja että tietyissä tapauksissa rahaa tuhlataan aivan turhaan. Haluamme poistaa kokonaan tai osaksi monia EU:n kulubudjetin osia, kuten maataloustuet, tuet elävien eläinten vientiin kolmansiin maihin, suurimman osan aluetuista, tuet tupakan viljelyyn, tuet talous- ja sosiaalikomitean toimintaan sekä tuet eurooppalaisille poliittisille puolueille, federalistisille EU:n järjestöille ja EU:n/EMUn propagandan levitykselle. Mielestämme tätä luetteloa EU:n suorastaan paheksuttavista menoista voidaan vieläkin laajentaa. Toinen joka vuosi korostamamme yksityiskohta on se, että Euroopan parlamentin jäsenten matkakulut olisi korvattava vain sellaisten todellisten kustannusten osalta, jotka ovat aiheutuneet EU-asioiden hoitoon liittyvistä matkoista. On varsin uskomatonta, että tätä asiaa ei saada koskaan ratkaistua siitä huolimatta, että niin monet väittävät kannattavansa tätä periaatetta. EU:n tuhlaamia julkisia varoja voidaan käyttää paremmin jäsenvaltioissa. Mielestämme jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia Euroopan unionille voidaan vähentää."@fi5
". Le secteur commun des États membres est victime de grandes réductions budgétaires depuis plusieurs années. Dans ce contexte, il est décourageant de voir que le budget de l'Union européenne comprend de nombreuses ressources non utilisées et qu'un gaspillage pur et simple a lieu dans certains cas. Nous voulons supprimer totalement ou partiellement de nombreux postes du budget des dépenses : les aides agricoles, les aides à l'exportation d'animaux vivants vers les pays tiers, une grande partie des aides régionales, les aides aux plantations de tabac, la gestion du Comité économique et social, les aides aux partis politiques européens, les aides aux organisations fédéralistes de l'Union européenne et à la mise en œuvre de la propagande pour l'UE et l'UEM. Je pourrais encore allonger cette liste des dépenses de l'Union européenne que nous rejetons directement. Un autre détail que nous maintenons chaque année concerne les indemnités de déplacement des députés européens : celles-ci doivent seulement couvrir les frais réels liés aux déplacements effectués dans l'exercice de leur fonction. Il est incroyable que cette question ne puisse jamais être résolue, alors que de nombreuses personnes disent être d'accord avec ce principe. Les fonds publics dépensés par l'Union européenne pourraient être utilisés d'une meilleure manière dans les États membres. Nous trouvons que la contribution des États membres à l'Union européenne pourrait être réduite."@fr6
"Da qualche anno, negli Stati membri il settore comune subisce notevoli tagli. In tale contesto, è scoraggiante notare come nel bilancio dell’Unione europea le risorse inutilizzate raggiungano un importo incredibilmente elevato e che, in certi casi, si verifichino veri e propri sprechi di danaro. Noi vorremmo abolire del tutto o in parte una fetta considerevole del bilancio di spesa dell’Unione, come, ad esempio, gli aiuti agricoli, i sussidi all’esportazione di animali vivi in paesi terzi, la maggior parte degli aiuti regionali, i sussidi per la coltivazione del tabacco e la gestione del Comitato economico e sociale, nonché i finanziamenti a favore dei partiti politici europei, delle organizzazioni federaliste dell’Unione europea e della propaganda per l’Unione europea/Unione monetaria europea. Quest’elenco di voci di spesa dell’Unione europea, che giudichiamo assolutamente opinabili, non è affatto esaustivo. Un altro punto su cui ogni anno insistiamo riguarda i rimborsi delle spese di viaggio dei membri del Parlamento europeo; tali rimborsi dovrebbero essere concessi soltanto in caso di spese effettive sostenute per viaggi compiuti in relazione al mandato parlamentare. E’ veramente incredibile che non si riesca mai a risolvere questo problema, nonostante così tante persone dichiarino la propria disponibilità a farlo. I fondi pubblici utilizzati dall’Unione potrebbero essere spesi meglio negli Stati membri. Crediamo che si potrebbero ridurre i contributi che i paesi membri versano all’Unione europea."@it9
". De collectieve sector heeft al verscheidene jaren te lijden van omvangrijke bezuinigingen. In dat verband is het beangstigend om te zien dat er in de EU-begroting ongelooflijk veel middelen ongebruikt blijven en dat er in bepaalde gevallen sprake is van pure verspilling. Een groot deel van de uitgavenbegroting van de EU willen wij geheel of gedeeltelijk afschaffen, zoals landbouwsubsidies, subsidies voor de uitvoer van levende dieren naar derde landen, grote delen van de regionale steun, subsidies voor tabaksteelt, steun voor het functioneren van het Economisch en Sociaal Comité, subsidies voor Europese politieke partijen, steun voor federalistische EU-organisaties en voor het bedrijven van propaganda voor de EU en de EMU. Deze lijst van naar onze mening verwerpelijke uitgaven kan nog worden uitgebreid. Een ander detail waarop wij altijd met nadruk hebben gewezen, is dat reiskostenvergoedingen voor de leden van het Europees Parlement alleen moeten worden betaald voor kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt voor reizen in het kader van de parlementaire functie. Het is gewoon ongelooflijk dat deze kwestie nooit opgelost kan worden, ook al zeggen velen dat zij zich achter dit beginsel scharen. De publieke middelen die door de EU worden uitgegeven, kunnen op betere wijze in de lidstaten worden aangewend. Wij vinden dat de bijdragen van de lidstaten aan de Europese Unie omlaag kunnen."@nl2
"Há uns bons anos que o sector comum aos Estados-Membros tem vindo a ser vítima de cortes orçamentais significativos. Neste contexto é desencorajador ver que o orçamento da UE inclui um montante extraordinariamente elevado para recursos não utilizados e que se verifica um absoluto desperdício de dinheiro em certos casos. Há uma grande parte das despesas relativas ao orçamento da UE que gostaríamos de ver abolidas, total ou parcialmente, como as subvenções agrícolas, as subvenções à exportação de animais vivos para países terceiros, a maior parte da ajuda regional, os subsídios à cultura do tabaco e à gestão do Comité Económico e Social, bem como os subsídios aos partidos políticos europeus, às organizações federalistas da UE e à propaganda da UE/UME. Na nossa opinião, esta lista de despesas inscritas no orçamento da UE, inteiramente inaceitáveis, pode ainda ser alargada. Um outro pormenor em que insistimos todos os anos é que as despesas de viagem e de estadia dos deputados ao Parlamento Europeu deverão ser reembolsadas apenas pelos custos reais decorrentes das viagens ligadas às actividades da UE. É quase inacreditável que nunca se consiga resolver esta questão, apesar de tantas pessoas afirmarem defender este princípio. Os fundos públicos gastos pela UE podem ser melhor aplicados nos Estados-Membros. Entendemos que as contribuições dos Estados-Membros à União Europeia podem ser reduzidas."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph