Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-24-Speech-4-057"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
lpv:document identification number
"en.20021024.4.4-057"4
lpv:hasSubsequent
lpv:unclassifiedMetadata
"(8652/2/2002 – C5-0311/2002 – 2001/0048(COD)) (Berichterstatter: Felipe Camisón Asensio)"7
"(Fiscalis-Programm 2003-2007) (10612/2/2002 – C5-0383/2002 – 2002/0015(COD)) (Berichterstatter: José Manuel García-Margallo y Marfil)"7
"(KOM(2001) 775 – C5-0111/2002 – 2001/0311(COD))"7
"(KOM(2001) 784 – C5-0700/2001 – 2001/0305(COD))"7
"(KOM(2001) 803 – C5-0320/2002 – 2002/0026(CNS))"7
"(Le président déclare approuvée la position commune ainsi amendée)"6
"(Marktmissbrauch) (9359/6/2002 – C5-0384/2002 – 2001/0118(COD)) (Berichterstatter: Robert Goebbels)"7
"-0700/2001 – 2001/0305(COD))"8
"2001/0048(COD)) (föredragande: Camisón Asensio)"13
"2001/0118(COD)) (föredragande: Goebbels)"13
"2002/0015(COD)) (föredragande: García-Margallo y Marfil)"13
"2007) (10612/2/2002"13
"A5-0320/2002 ) im Namen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung betreffend den A5-0320/2002"7
"Aanbeveling voor de tweede lezing (A5-0320/2002 ) van de heer García-Margallo y Marfil, namens de Economische en Monetaire Commissie, betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair programma ter verbetering van het functioneren van de belastingstelsels in de interne markt (Fiscalis 2007 programma) (10612/2/2002 – C5-0383/2002 – 2002/0015(COD)) A5-0320/2002"2
"Aanbeveling voor de tweede lezing (A5-0337/2002 ) van de heer Camisón Asensio, namens de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme, A5-0337/2002"2
"Aanbeveling voor de tweede lezing (A5-0343/2002 ) van de heer Goebbels, namens de Economische en Monetaire Commissie, A5-0343/2002"2
"Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnan suositus toiseen käsittelyyn (A5-0337/2002 ) neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi rautatieliikenteen tilastoista (8652/2/2002 – C5-0311/2002 – 2001/0048(COD)) (Esittelijä: Felipe Camisón Asensio) A5-0337/2002"5
"Andrabehandlingsrekommendation (A5-0320/2002 ) från utskottet för ekonomi och valutafrågor om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om antagande av ett gemenskapsprogram för att förbättra beskattningssystemets funktion på den inre marknaden (Fiscalis-programmet 2003 A5-0320/2002"13
"Andrabehandlingsrekommendation (A5-0337/2002 ) från utskottet för regionalpolitik, transport och turism om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om järnvägstransportstatistik (8652/2/2002 A5-0337/2002"13
"Andrabehandlingsrekommendation (A5-0343/2002 ) från utskottet för ekonomi och valutafrågor om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (9359/6/2002 A5-0343/2002"13
"Bericht (A5-0291/2002 ) von Herrn Hans Blokland im Namen des Ausschusses für A5-0291/2002"7
"Bericht (A5-0298/2002 ) von Herrn Giorgio Lisi im Namen des Ausschusses für Regionalpolitik, Verkehr und Fremdenverkehr über der A5-0298/2002"7
"Bericht (A5-0324/2002 ) von Herrn Ward Beysen im Namen des Ausschusses für Industrie, Außenhandel, Forschung und Energie über den A5-0324/2002"7
"Betänkande (A5-0291/2002 ) av Blokland för utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor om förslaget till rådets förordning om export och import av farliga kemikalier (KOM(2001) 803 A5-0291/2002"13
"Betänkande (A5-0298/2002 ) av Lisi för utskottet för regionalpolitik, transport och turism om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av gemensamma regler om kompensation och assistans till flygpassagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar (KOM(2001) 784 A5-0298/2002"13
"Betänkande (A5-0324/2002 ) av Beysen för utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1254/96/EG om en serie riktlinjer för transeuropeiska nät inom energisektorn (KOM(2001) 775 A5-0324/2002"13
"Betænkning (A5-0291/2002 ) af Blokland for Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik om forslag til Rådets forordning om eksport og import af farlige kemikalier (KOM(2001) 803 - C5-0320/2002 - 2002/0026(CNS)) A5-0291/2002"1
"Betænkning (A5-0298/2002 ) af Lisi for Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser (KOM(2001) 784 - C5-0700/2001 - 2001/0305(COD)) A5-0298/2002"1
"Betænkning (A5-0324/2002 ) af Beysen for Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning nr. 1254/96/EF om opstilling af et sæt retningslinjer for transeuropæiske net på energiområdet (KOM(2001) 775 - C5-0111/2002 - 2001/0311(COD)) A5-0324/2002"1
"COM(2001) 803 – C5-0320/2002 – 2002/0026(CNS))"8
"Empfehlung für die zweite Lesung (A5-0337/2002 ) A5-0337/2002"7
"Empfehlung für die zweite Lesung (A5-0343/2002 ) im Namen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung betreffend den A5-0343/2002"7
"Gemeinsamen Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein gemeinschaftliches Aktionsprogramm zur Verbesserung der Funktionsweise der Steuersysteme im Binnenmarkt"7
"Gemeinsamen Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Insider-Geschäfte und Marktmanipulation"7
"Giorgio Lisin laatima aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietintö (A5-0298/2002 ) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lennollepääsyn epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen yhteydessä lentomatkustajille annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä (KOM(2001) 784 – C5-0700/2001 – 2001/0305(COD)) A5-0298/2002"5
"Hans Bloklandin laatima ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan mietintö (A5-0291/2002 ) ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (COM(2001) 803 – C5-0320/2002 – 2002/0026(CNS)) A5-0291/2002"5
"Indstilling ved andenbehandling (A5-0320/2002 ) fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om et fællesskabsprogram til forbedring af virkemåden for beskatningssystemer i det indre marked (Fiscalis 2007-programmet) (10612/2/2002 - C5-0383/2002 - 2002/0015(COD)) (Ordfører: García-Margallo y Marfil) A5-0320/2002"1
"Indstilling ved andenbehandling (A5-0337/2002 ) fra Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over jernbanetransport (8652/2/2002 - C5-0311/2002 - 2001/0048(COD)) (ordfører: Camisón Asensio) A5-0337/2002"1
"Indstilling ved andenbehandling (A5-0343/2002 ) fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) (9359/6/2002 - C5-0384/2002 - 2001/0118(COD)) (Ordfører: Goebbels) A5-0343/2002"1
"Informe (A5-0298/2002 ) del Sr. Giorgio Lisi, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso denegación de embarque y anulación o gran retraso de los vuelos (COM(2001) 784 – C5-0700/2001 – 2001/0305(COD)) A5-0298/2002"12
"Informe (A5-0324/2002 ) del Sr. Ward Beysen, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión No 1254/96/CE por la que se establece un conjunto de orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía (COM(2001) 775 – C5-0111/2002 – 2001/0311(COD)) A5-0324/2002"12
"Raccomandazione per la seconda lettura (A5-0320/2002 ) della commissione per i problemi economici e monetari, sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell’adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Programma Fiscalis 2003-2007) [10612/2/2002 – C5-0383/2002 – 2002/0015(COD)] (Relatore: onorevole García-Margallo y Marfil) A5-0320/2002"9
"Raccomandazione per la seconda lettura (A5-0337/2002 ) della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell’adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le statistiche dei trasporti ferroviari [8652/2/2002 – C5-0311/2002 – 2001/0048(COD)] (Relatore: onorevole Camisón Asensio) A5-0337/2002"9
"Raccomandazione per la seconda lettura (A5-0343/2002 ) della commissione per i problemi economici e monetari, sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato (abusi di mercato) [9359/6/2002 – C5-0384/2002 – 2001/0118(COD)] (Relatore: onorevole Goebbels) A5-0343/2002"9
"Rapport (A5-0291/2002 ) de M. Blokland, au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs, sur la proposition de règlement du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (COM(2001) 803 - C5-0320/2002 - 2002/0026(CNS)) A5-0291/2002"6
"Rapport (A5-0298/2002 ) de M. Lisi, au nom de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d'indemnisation des passagers aériens et d'assistance en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol (COM(2001) 784 - C5-0700/2001 - 2001/0305(COD)) A5-0298/2002"6
"Rapport (A5-0324/2002 ) de M. Beysen, au nom de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie, sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 1254/96/CE établissant un ensemble d'orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie (COM(2001) 775 - C5-0111/2002 - 2001/0311(COD)) A5-0324/2002"6
"Recomendación para la segunda lectura (A5-0320/2002 ), de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adopta un programa comunitario destinado a mejorar el funcionamiento de los sistemas fiscales del mercado interior (programa Fiscalis 2003-2007) (10612/2/2002 – C5-0383/2002 – 2002/0015(COD)) (Ponente: José Manuel García-Margallo y Marfil) A5-0320/2002"12
"Recomendación para la segunda lectura (A5-0337/2002 ) de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas del transporte ferroviario (8652/2/2002 – C5-0311/2002 – 2001/0048(COD)) (Ponente: Felipe Camisón Asensio) A5-0337/2002"12
"Recomendación para la segunda lectura (A5-0343/2002 ) de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado) (9359/6/2002 – C5-0384/2002 – 2001/0118(COD)) (Ponente: Robert Goebbels) A5-0343/2002"12
"Recomendação para segunda leitura (A5-0320/2002 ), da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, referente à posição comum adoptada pelo Conselho sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à adopção de um programa comunitário destinado a melhorar o funcionamento dos sistemas de tributação no mercado interno (programa Fiscalis 2007)(10612/2/2002 – C5-0383/2002 – 2002/0015(COD)) (relator: deputado Margallo y Marfil) A5-0320/2002"11
"Recomendação para segunda leitura (A5-0337/2002 ) da Comissão da Política Regional, dos Transportes e do Turismo, referente à posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas sobre transportes ferroviários (8652/2/2002 – C5-0311/2002 – 2001/0048(COD)) (relator: deputado Camisón Asensio) A5-0337/2002"11
"Recomendação para segunda leitura (A5-0343/2002 ) da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários referente à posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao abuso de informação privilegiada e à manipulação de mercado (abuso de mercado) (9359/6/2002 – C5-0384/2002 – 2001/0118(COD)) (relator: deputado Goebbels) A5-0343/2002"11
"Recommandation pour la deuxième lecture (A5-0320/2002 ), au nom de la commission économique et monétaire, relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil portant adoption d'un programme communautaire visant à améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur (programme Fiscalis 2003-2007) (10612/2/2002 - C5-0383/2002 - 2002/0015(COD)) (Rapporteur : M. García-Margallo y Marfil) A5-0320/2002"6
"Recommandation pour la deuxième lecture (A5-0337/2002 ), au nom de la commission de la politique régionale, du transport et du tourisme, relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques des transports par chemin de fer (8652/2/2002 - C5-0311/2002 - 2001/0048(COD)) (Rapporteur : M. Camisón Asensio) A5-0337/2002"6
"Recommandation pour la deuxième lecture (A5-0343/2002 ), au nom de la commission économique et monétaire, relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (9359/6/2002 - C5-0384/2002 - 2001/0118(COD)) (Rapporteur : M. Goebbels) A5-0343/2002"6
"Relatório (A5-0298/2002 ) do deputado Lisi, em nome da Comissão da Política Regional, dos Transportes e do Turismo, sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras comuns para a indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos (COM(2001) 784 – C5-0700/2001 – 2001/0305(COD)) A5-0298/2002"11
"Relatório (A5-0324/2002 ) do deputado Beysen, em nome da Comissão da Indústria, do Comércio Externo, da Investigação e da Energia, sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão nº 1254/96/CE que estabelece um conjunto de orientações respeitantes às redes transeuropeias no sector da energia (COM(2001) 775 – C5-0111/2002 – 2001/0311(COD)) A5-0324/2002"11
"Relazione (A5-0291/2002 ) dell’onorevole Blokland, a nome della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente l’esportazione e l’importazione di prodotti chimici pericolosi [COM(2001) 803 – C5-0320/2002 – 2002/0026(CNS)] A5-0291/2002"9
"Relazione (A5-0298/2002 ) dell’onorevole Lisi, a nome della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato [COM(2001) 784 – C5-0700/2001 – 2001/0305(COD)] A5-0298/2002"9
"Relazione (A5-0324/2002 ) dell’onorevole Beysen, a nome della commissione per l’industria, il commercio estero, la ricerca e l’energia, sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 1254/96/CE che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell’energia [COM(2001) 775 – C5-0111/2002 – 2001/0311(COD)] A5-0324/2002"9
"Talous- ja raha-asioiden valiokunnan suositus toiseen käsittelyyn (A5-0320/2002 ) neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi sisämarkkinoiden verotuksen järjestelmiä vahvistavasta yhteisön ohjelmasta (Fiscalis 2003-2007 -ohjelma) (10612/2/2002 – C5-0383/2002 – 2002/0015(COD)) (Esittelijä: José Manuel García-Margallo y Marfil) A5-0320/2002"5
"Talous- ja raha-asioiden valiokunnan suositus toiseen käsittelyyn (A5-0343/2002 ) neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) (9359/6/2002 – C5-0384/2002 – 2001/0118(COD)) (Esittelijä: Robert Goebbels) A5-0343/2002"5
"Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherpolitik über den Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien"7
"Verslag (A5-0291/2002 ) van de heer Blokland, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid, over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (COM(2001) 803 – C5-0320/2002 – 2002/0026(CNS)) A5-0291/2002"2
"Verslag (A5-0324/2002 ) van de heer Beysen, namens de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie, A5-0324/2002"2
"Vorschlag für eine Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Entscheidung Nr. 1254/96/EG über eine Reihe von Leitlinien betreffend die transeuropäischen Netze im Energiebereich"7
"Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Betreuungsleistungen für Fluggäste im Falle der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen"7
"Ward Beysenin laatima teollisuus-. ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietintö (A5-0324/2002 ) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta tehdyn päätöksen N:o 1254/96/EY muuttamisesta (COM(2001) 775 – C5-0111/2002 – 2001/0311(COD)) A5-0324/2002"5
"betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het vervoer per spoor (8652/2/2002 - C5-0311/2002 - 2001/0048(COD)"2
"betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld, met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende handel met voorkennis en marktmanipulatie (marktmisbruik) (9359/6/2002 - C5-0384/2002 - 2001/0118(COD)"2
"im Namen des Ausschusses für Regionalpolitik, Verkehr und Fremdenverkehr betreffend den Gemeinsamen Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Statistik des Eisenbahnverkehrs"7
"over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 1254/96/EG tot opstelling van richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector (COM(2001) 775 - C5-0111/2002 - 2001/0311(COD))"2
"ía-Margallo y Marfil)"8
"ón Asensio)"8
"Έκθεση (A5-0291/2002 ) του κ. Blokland, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τις εισαγωγές και εξαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων ( A5-0291/2002"8
"Έκθεση (A5-0298/2002 ) του κ. Lisi, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής συνδρομής σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ακύρωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης (COM(2001) 784 – C5 A5-0298/2002"8
"Έκθεση (A5-0324/2002 ) του κ. Beysen, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1254/96/ΕΚ για καθορισμό συνόλου προσανατολισμών σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας (COM(2001) 775 – C5-0111/2002 – 2001/0311(COD)) A5-0324/2002"8
"Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση (A5-0320/2002 ), εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την υιοθέτηση κοινοτικού προγράμματος για τη βελτίωση της λειτουργίας των φορολογικών συστημάτων στην εσωτερική αγορά (πρόγραμμα Fiscalis 2003-2007) (10612/2/2002 – C5-0383/2002 – 2002/0015(COD)) (εισηγητής: ο κ. J. Μ. Garc A5-0320/2002"8
"Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση (A5-0337/2002 ), εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των στατιστικών σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές (8652/2/2002 – C5-0311/2002 – 2001/0048(COD)) (εισηγητής: ο κ. F. Camis A5-0337/2002"8
"Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση (A5-0343/2002 ), εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) (9359/6/2002 – C5-0384/2002 – 2001/0118(COD)) (εισηγητής: ο κ. R. Goebbels) A5-0343/2002"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph