Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-24-Speech-4-056"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021024.4.4-056"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Mr President, I wish to begin by expressing the regret of Mrs Schreyer, my colleague, who cannot be here. She has to be in Brussels this morning for discussions with the President, obviously on issues concerning the financing of enlargement and – equally obviously – before the Brussels European Council takes place. Very briefly, on behalf of the Commission, I note with thanks Parliament's adoption of its negotiating position at this first reading on the 2003 draft budget. The rapporteurs, Mr Färm and Mr Stenmarck, have supported a position that gives a reasonable prospect for a constructive and prudent 2003 budget at second reading. The Commission will respond rapidly and fully to Parliament's various requests and queries in order to encourage early resolution of the outstanding points before second reading. We still have to finalise preparations for enlargement, but we are grateful to Parliament for its offers for 2002. That will obviously ease the problems in 2003. I shall make three other very brief points. Firstly, we must, and will, pursue the administrative reforms vigorously. A comprehensive progress report on reforms will be produced in January for Parliament to inspect. Secondly, we shall update the Union's agricultural budget and fisheries agreement needs for 2003. The Amending Letter will be put before the House next week. Thirdly, the Commission notes Parliament's concern that neither of our institutions is sufficiently involved in preparations for possible Common Foreign and Security Policy joint actions or in estimating the funding required for such actions. Clearly, the budget for external actions has yet to find a reasonable overall balance. The Commission will, consequently, propose realistic solutions in the coming weeks to help the budgetary authority reach satisfactory conclusions."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg skal indledningsvis på vegne af min kollega, fru Schreyer, beklage, at hun ikke kan være til stede her i dag. Hun skulle være i Bruxelles her til formiddag, fordi hun skulle have en drøftelse med formanden utvivlsomt om spørgsmål vedrørende finansieringen af udvidelsen - ligeledes utvivlsomt - inden Det Europæiske Råd i Bruxelles. Meget kort noterer jeg på vegne af Kommissionen med tilfredshed Parlamentets vedtagelse af dets forhandlingsholdning ved førstebehandlingen af 2003-budgetforslaget. Ordførerne, hr. Färm og hr. Stenmarck, har forsvaret en holdning, der giver begrundet formodning om et konstruktivt og forsigtigt 2003-budget ved andenbehandlingen. Kommissionen vil reagere hurtigt og fyldestgørende på Parlamentets forskellige anmodninger og forespørgsler for at tilskynde til en hurtig afklaring af de resterende punkter inden andenbehandlingen. Vi har stadig ikke afsluttet forberedelserne af udvidelsen, men vi er Parlamentet taknemmelig for dets indrømmelser for 2002. Det vil helt klart mindske problemerne i 2003. Jeg har tre andre meget korte bemærkninger. For det første skal og vil vi gøre en kraftig indsats for at sikre videreførelsen af de administrative reformer. Til januar vil Parlamentet få forelagt en omfattende statusrapport til gennemgang. For det andet skal vi ajourføre Unionens landbrugsbudget og udgifter til fiskeriaftaler for 2003. Ændringsskrivelsen vil blive forelagt Parlamentet i næste uge. For det tredje noterer Kommissionen sig, at Parlamentet er foruroliget over, at ingen af vores institutioner er tilstrækkeligt engagerede i forberedelserne af eventuelle fælles aktioner inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik eller i at anslå størrelsen af de nødvendige bevillinger hertil. Det fremgår klart, at budgettet for politikker over for tredjelande endnu ikke har fundet et rimeligt leje. Kommissionen vil derfor i løbet af de kommende uger foreslå en række realistiske løsninger, som kan hjælpe budgetmyndigheden med at nå et tilfredsstillende resultat."@da1
". Herr Präsident, zunächst möchte ich Ihnen mitteilen, dass meine Kollegin Frau Schreyer es bedauert, nicht anwesend sein zu können. Sie muss heute Vormittag zu Gesprächen mit dem Präsidenten in Brüssel sein. In den Gesprächen geht es um Fragen der Finanzierung der Erweiterung, und die müssen natürlich vor dem Europäischen Rat von Brüssel geführt werden. Nur ganz kurz im Namen der Kommission: Ich stelle dankend fest, dass das Parlament in seiner ersten Lesung des Haushaltsentwurfs für das Haushaltsjahr 2003 deren Verhandlungsposition angenommen hat. Die Berichterstatter, die Herren Färm und Stenmarck, haben sich für einen Standpunkt ausgesprochen, der für die zweite Lesung gute Aussichten auf einen konstruktiven, klugen Haushalt 2003 eröffnet. Die Kommission wird rasch und umfassend auf die verschiedenen Anträge und Anfragen reagieren, um rechtzeitig vor der zweiten Lesung eine Lösung der ausstehenden Punkte zu ermöglichen. Wir müssen noch die Vorbereitungen für die Erweiterung abschließen, sind aber dem Parlament dankbar für seine Angebote für 2002. Das erleichtert natürlich die Lösung der Probleme im Jahr 2003. Ich möchte ganz kurz auf drei weitere Punkte eingehen. Erstens müssen und werden wir die Verwaltungsreformen energisch vorantreiben. Ein umfassender Fortschrittsbericht über Reformen wird dem Parlament im Januar zur Prüfung vorgelegt werden. Zweitens werden wir den Landwirtschaftshaushalt der Union und die Erfordernisse im Zusammenhang mit der Fischereivereinbarung für 2003 aktualisieren. Das Berichtigungsschreiben wird dem Hohen Haus in der nächsten Woche vorgelegt werden. Drittens nimmt die Kommission die Besorgnis des Parlaments darüber zur Kenntnis, dass keine unserer Institutionen in ausreichendem Maße in die Vorbereitungen für gemeinsame Aktionen im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik bzw. in die Berechnung der für solche Aktionen erforderlichen Mittel einbezogen ist. Natürlich mangelt es dem Haushalt für die externen Politikbereiche noch insgesamt an einer vernünftigen Ausgewogenheit. Die Kommission wird daher in den nächsten Wochen realistische Lösungen vorschlagen, um der Haushaltsbehörde dabei zu helfen, zu zufrieden stellenden Schlussfolgerungen zu gelangen."@de7
". Κύριε Πρόεδρε, επιθυμώ καταρχήν να σας διαβιβάσω τη λύπη της κ. Schreyer, της συναδέλφου μου, διότι δεν μπόρεσε να παρίσταται κατά τη σημερινή συζήτηση. Πρέπει να βρίσκεται στις Βρυξέλλες σήμερα το πρωί για τη διεξαγωγή συζητήσεων με τον Πρόεδρο, προφανώς για θέματα που αφορούν τη χρηματοδότηση της διεύρυνσης και – εξίσου προφανώς – πριν τη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών. Εν συντομία, εξ ονόματος της Επιτροπής, σημειώνω με ευχαρίστηση την έγκριση της διαπραγματευτικής θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2003. Οι εισηγητές, κκ. Färm και Stenmarck, έχουν στηρίξει μια θέση που παρέχει λογική προοπτική για έναν εποικοδομητικό και συνετό προϋπολογισμό για το 2003 σε δεύτερη ανάγνωση. Η Επιτροπή θα απαντήσει γρήγορα και πλήρως στις διάφορες ερωτήσεις και απορίες του Κοινοβουλίου, προκειμένου να ενθαρρύνει τη σύντομη έγκριση ψηφίσματος για τα κύρια σημεία πριν από τη δεύτερη ανάγνωση. Πρέπει ακόμη να ολοκληρώσουμε τις προετοιμασίες για τη διεύρυνση, αλλά είμαστε ευγνώμονες προς το Κοινοβούλιο για την προσφορά του όσον αφορά το 2002. Αυτό θα μετριάσει προφανώς τα προβλήματα το 2003. Θα κάνω τρεις ακόμη πολύ σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτον, πρέπει να επιδιώξουμε και θα επιδιώξουμε δραστήρια τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Θα καταρτιστεί τον Ιανουάριο πλήρης έκθεση προόδου σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να διεξαχθεί έλεγχος από το Κοινοβούλιο. Δεύτερον, θα επικαιροποιήσουμε τον γεωργικό προϋπολογισμό της Ένωσης και τις ανάγκες της αλιευτικής συμφωνίας για το 2003. Η διορθωτική επιστολή θα υποβληθεί στο Σώμα την επόμενη εβδομάδα. Τρίτον, η Επιτροπή σημειώνει την ανησυχία του Κοινοβουλίου ότι κανένα από τα δύο θεσμικά όργανά μας δεν συμμετέχει επαρκώς στις προετοιμασίες για πιθανές κοινές δράσεις της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας ή στον υπολογισμό της απαιτούμενης χρηματοδότησης για τέτοιες δράσεις. Σαφώς, ο προϋπολογισμός για εξωτερικές δράσεις δεν έχει βρει ακόμη μια λογική συνολική ισορροπία. Η Επιτροπή, κατά συνέπεια, θα προτείνει ρεαλιστικές λύσεις στις επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να βοηθήσει την αρχή του προϋπολογισμού να καταλήξει σε ικανοποιητικά συμπεράσματα."@el8
". Señor Presidente, quisiera empezar expresando las disculpas de la Sra. Schreyer, mi colega, que no puede estar aquí. Esta mañana tiene que estar en Bruselas para hablar con el Presidente, por supuesto sobre temas relacionados con la financiación de la ampliación y – también por supuesto – antes de que tenga lugar el Consejo Europeo de Bruselas. Muy brevemente, en nombre de la Comisión, quiero remarcar y agradecer el hecho de que el Parlamento haya adoptado una posición negociadora en la primera lectura del proyecto de presupuesto de 2003. Los ponentes, Sr. Färm y Sr. Stenmarck, han defendido un punto de vista que ofrece unas perspectivas razonables de conseguir un presupuesto constructivo y prudente para el ejercicio 2003 en segunda lectura. La Comisión responderá completamente y con rapidez las diversas peticiones y consultas del Parlamento para ayudar a una pronta resolución de los puntos pendientes antes de la segunda lectura. Todavía tenemos que acabar los preparativos para la ampliación, pero agradecemos al Parlamento sus ofertas referentes a 2002. Ni que decir tiene que esto resolverá algunos problemas de 2003. Hablaré brevemente sobre tres puntos: En primer lugar, debemos proseguir y proseguiremos con firmeza las reformas administrativas. En enero el Parlamento presentará un informe global de progreso de las reformas, para su revisión. En segundo lugar, debemos actualizar el presupuesto agrícola de la Unión y las necesidades de acuerdo sobre industrias pesqueras para 2003. La nota rectificativa se entregará a la Cámara la próxima semana. En tercer lugar, la Comisión observa la preocupación del Parlamento por el hecho de que ninguna de nuestras instituciones está suficientemente implicada en los preparativos de las posibles acciones conjuntas sobre Política Exterior y de Seguridad Común o en la estimación de la financiación requerida para dichas acciones. Evidentemente, el presupuesto de acciones externas todavía tiene que encontrar un equilibrio global razonable. En consecuencia, en las próximas semanas la Comisión propondrá soluciones realistas para ayudar a la autoridad presupuestaria a llegar a unas conclusiones satisfactorias."@es12
". – Arvoisa puhemies, haluan aloittaa puheenvuoroni ilmaisemalla pahoittelut kollegani Schreyerin puolesta, joka ei voi osallistua istuntoon. Hänen on oltava tänä aamuna Brysselissä keskustelemassa puheenjohtajan kanssa epäilemättä laajentumisen rahoittamista koskevista aiheista ja – mikä on myöskin ilmeistä – keskustelu on syytä käydä ennen Brysselin Eurooppa-neuvoston järjestämistä. Kiitän hyvin lyhyesti komission puolesta parlamenttia siitä, että se on hyväksynyt neuvottelukantansa tässä vuoden 2003 talousarvioesitystä koskevassa ensimmäisessä käsittelyssä. Esittelijät Färm ja Stenmarck ovat puoltaneet kantaa, joka antaa mielekkään näkymän rakentavasta ja varovaisesta vuoden 2003 talousarviosta toisessa käsittelyssä. Komissio vastaa nopeasti kaikkiin parlamentin esittämiin erilaisiin pyyntöihin ja tiedusteluihin, jotta se voi kannustaa tärkeimpien kohtien varhaiseen ratkaisuun ennen toista käsittelyä. Meidän on vielä saatettava laajentumisvalmistelut päätökseen, mutta olemme kiitollisia parlamentille sen vuotta 2002 koskevista tarjouksista. Tämä helpottaa epäilemättä ongelmia vuonna 2003. Käsittelen kolmea muuta kohtaa hyvin lyhyesti. Ensiksikin meidän on jatkettava voimakkaasti hallinnollisia uudistuksia, ja näin myös teemme. Uudistuksia koskeva kattava edistymiskertomus laaditaan tammikuussa parlamentin tarkastelua varten. Toiseksi päivitämme unionin maataloutta koskevaa talousarviota ja kalataloussopimuksen tarpeita vuonna 2003. Tarkistuskirjelmä jätetään parlamentin käsiteltäväksi seuraavalla viikolla. Kolmanneksi komissio panee merkille parlamentin huolen siitä, että kumpikaan toimielimistämme ei osallistu riittävästi mahdollisen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yhteisten toimien valmisteluihin tai tällaisten toimien edellyttämän rahoituksen arviointiin. Ulkoisia toimia koskevassa talousarviossa on selkeästi vielä löydettävä järkevä yleinen tasapaino. Komissio ehdottaa näin ollen realistisia ratkaisuja seuraavilla viikoilla, jotta budjettiviranomaiset voivat laatia tyydyttäviä päätelmiä."@fi5
". Monsieur le Président, je voudrais débuter par exprimer le regret de Mme Schreyer, ma collègue, qui ne peut pas être présente. Elle est attendue à Bruxelles ce matin pour des discussions avec le Président portant évidemment sur le financement de l'élargissement et - tout aussi évident - avant que n'ait lieu le Conseil européen de Bruxelles. Très brièvement, au nom de la Commission, je note avec tous nos remerciements l'adoption par le Parlement de sa position adoptée au cours des négociations lors de la première lecture du projet de budget 2003. Les rapporteurs, MM. Färm et Stenmarck, ont soutenu une position qui offre une perspective raisonnable pour un budget 2003 constructif et prudent. La Commission répondra rapidement et entièrement aux différentes demandes et requêtes du Parlement afin d'encourager une résolution précoce des points en suspens avant une deuxième lecture. Nous devons encore finaliser les préparatifs de l'élargissement, mais nous sommes reconnaissants au Parlement pour ses offres pour 2002. Cela allégera évidemment les problèmes en 2003. Je ferai trois autres petites remarques. Premièrement, nous devons et nous allons poursuivre de manière énergique les réformes administratives. Un bilan détaillé de l'évolution des réformes sera présenté en janvier afin que le Parlement puisse l'examiner. Deuxièmement, nous allons mettre à jour le budget agricole de l'Union et les besoins des accords de pêche pour 2003. La lettre rectificative sera présentée au Parlement la semaine prochaine. Troisièmement, la Commission note l'inquiétude du Parlement concernant le fait qu'aucune de nos institutions n'est suffisamment impliquée dans les préparatifs relatifs à de possibles actions communes de politique étrangère et de sécurité commune ou dans l'estimation du financement nécessaire pour de telles actions. Clairement, le budget pour les actions externes doit encore trouver un équilibre global raisonnable. La Commission proposera en conséquence des solutions réalistes dans les prochaines semaines afin d'aider l'autorité budgétaire à parvenir à des conclusions satisfaisantes."@fr6
"Signor Presidente, innanzi tutto desidero esprimere le scuse del Commissario Schreyer, che non può presenziare a questa seduta poiché stamani è impegnata a Bruxelles in un incontro con il Presidente per discutere, com’è ovvio, questioni riguardanti il finanziamento dell’allargamento, questioni che, è altrettanto ovvio, vanno definite prima del Consiglio europeo di Bruxelles. A nome della Commissione farò alcune brevi osservazioni. Innanzi tutto ringrazio il Parlamento per aver adottato la sua posizione negoziale in questa sede di prima lettura del progetto di bilancio 2003. I relatori, onorevoli Färm e Stenmarck, hanno appoggiato una posizione che ci fa ben sperare di poter approvare, in seconda lettura, un bilancio per il 2003 che sia costruttivo e prudente. La Commissione darà pronta ed esauriente risposta alle domande ed interrogazioni poste dal Parlamento onde favorire una soluzione rapida, prima della seconda lettura, dei punti ancora in sospeso. Dobbiamo ancora finalizzare i preparativi per l’ampliamento, ma siamo grati al Parlamento per le proposte che ci ha sottoposto per l’anno 2002. Questo atteggiamento ci consentirà ovviamente di risolvere più facilmente i problemi nel 2003. Affronterò ora in breve tre punti. Primo: noi dobbiamo mirare e miriamo concretamente a realizzare con vigore le riforme amministrative. Un’esaustiva relazione sui progressi compiuti nel campo delle riforme sarà sottoposta all’esame del Parlamento nel mese di gennaio. Secondo: aggiorneremo il bilancio agricolo dell’Unione e gli stanziamenti relativi all’accordo sulla pesca per il 2003. La lettera rettificativa vi sarà trasmessa la settimana prossima. Terzo: la Commissione prende atto della preoccupazione espressa dal Parlamento per il fatto che nessuna delle nostre Istituzioni è sufficientemente coinvolta nei preparativi di possibili azioni comuni nel settore della politica estera e di sicurezza comune, né nelle stime dei fondi necessari per azioni del genere. E’ evidente che il bilancio per le azioni esterne non ha ancora trovato un ragionevole equilibrio complessivo. Pertanto, nelle prossime settimane la Commissione proporrà soluzioni realistiche per aiutare l’autorità di bilancio a giungere a conclusioni soddisfacenti."@it9
". – Mr President, I wish to begin by expressing the regret of Mrs Schreyer, my colleague, who cannot be here. She has to be in Brussels this morning for discussions with the President, obviously on issues concerning the financing of enlargement and – equally obviously – before the Brussels European Council takes place. Very briefly, on behalf of the Commission, I note with thanks Parliament's adoption of its negotiating position at this first reading on the 2003 draft budget. The rapporteurs, Mr Färm and Mr Stenmarck, have supported a position that gives a reasonable prospect for a constructive and prudent 2003 budget at second reading. The Commission will respond rapidly and fully to Parliament's various requests and queries in order to encourage early resolution of the outstanding points before second reading. We still have to finalise preparations for enlargement, but we are grateful to Parliament for its offers for 2002. That will obviously ease the problems in 2003. I shall make three other very brief points. Firstly, we must, and will, pursue the administrative reforms vigorously. A comprehensive progress report on reforms will be produced in January for Parliament to inspect. Secondly, we shall update the Union's agricultural budget and fisheries agreement needs for 2003. The Amending Letter will be put before the House next week. Thirdly, the Commission notes Parliament's concern that neither of our institutions is sufficiently involved in preparations for possible Common Foreign and Security Policy joint actions or in estimating the funding required for such actions. Clearly, the budget for external actions has yet to find a reasonable overall balance. The Commission will, consequently, propose realistic solutions in the coming weeks to help the budgetary authority reach satisfactory conclusions."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil beginnen met op te merken dat mevrouw Schreyer, mijn collega, zich laat verontschuldigen. Zij moet vandaag in Brussel zijn voor besprekingen met de Commissievoorzitter, vanzelfsprekend over de financiering van de uitbreiding en – al even vanzelfsprekend – voorafgaand aan de Europese Raad in Brussel. Ik neem namens de Commissie met dank kennis van de door het Parlement tijdens deze eerste lezing van de ontwerpbegroting voor 2003 ingenomen onderhandelingspositie. De rapporteurs, de heer Färm en de heer Stenmarck, hebben hun steun verleend aan een standpunt dat redelijke perspectieven biedt voor een positieve, behoedzame begroting voor 2003 in de tweede lezing. De Commissie zal snel en volledig antwoorden op de diverse vragen en verzoeken van het Parlement, opdat een spoedige oplossing kan worden gevonden voor de nog openstaande punten, dat wil zeggen: vóór de tweede lezing. Wij zijn nog niet helemaal rond met de voorbereidingen van de uitbreiding, maar we zijn het Parlement erkentelijk voor zijn voorstellen voor 2002. Dat zal ongetwijfeld een verlichting betekenen van de problemen in 2003. Ik wil nog drie korte opmerkingen maken. Ten eerste moeten we, en zullen we, de administratieve hervormingen krachtdadig doorzetten. In januari kan het Parlement een uitgebreid verslag over de voortgang van de hervormingen tegemoet zien. Ten tweede zullen wij de laatste wijzigingen aanbrengen in de landbouwbegroting en de behoeften aan visserijovereenkomsten van de Unie voor 2003. De nota van wijzigingen zal volgende week aan het Parlement worden voorgelegd. Ten derde neemt de Commissie kennis van de door het Parlement geuite bezorgdheid inzake de geringe betrokkenheid van de Commissie en het Parlement bij de voorbereidingen van mogelijke gezamenlijke acties in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en bij de ramingen van de middelen die voor die acties nodig zijn. Het is duidelijk dat voor de begroting op het punt van externe maatregelen nog een redelijk algemeen evenwicht moet worden gevonden. De Commissie zal daarom de komende weken met realistische voorstellen komen om de begrotingsautoriteit in staat te stellen tot een bevredigend eindresultaat te komen."@nl2
"Senhor Presidente, em primeiro lugar, gostaria de transmitir, em nome da minha colega, senhora Comissária Schreyer, o seu pesar por não poder estar presente. A senhora Comissária teve de se deslocar a Bruxelas esta manhã, para um encontro com o senhor Presidente, evidentemente para discutir questões relacionadas com o financiamento do alargamento e – evidentemente, também – antes de se realizar o Conselho Europeu de Bruxelas. Muito brevemente, em nome da Comissão, constato e agradeço a adopção, pelo Parlamento, da nossa posição negocial sobre o projecto de orçamento para 2003, em primeira leitura. Os relatores, senhores deputados Färm e Stenmarck, sustentaram uma posição que nos dá boas razões para esperar um orçamento construtivo e prudente para 2003, em segunda leitura. A Comissão irá responder rapidamente e na íntegra aos vários pedidos e perguntas do Parlamento, com vista a assegurar que as questões pendentes se resolvam com brevidade, antes da segunda leitura. Ainda não concluímos os preparativos para o alargamento, mas agradecemos ao Parlamento as propostas que apresentou relativamente a 2002. Isso irá, obviamente, facilitar a resolução de problemas em 2003. Gostaria de focar, muito brevemente, outros três aspectos. Em primeiro lugar, temos de prosseguir vigorosamente as reformas administrativos, e é isso que tencionamos fazer. Em Janeiro, será apresentado um relatório completo sobre os progressos realizados ao nível das reformas, para apreciação pelo Parlamento. Em segundo lugar, iremos actualizar o orçamento agrícola da União e as necessidades do acordo de pescas para 2003. A carta rectificativa será apresentada à assembleia na próxima semana. Em terceiro lugar, a Comissão toma nota da preocupação manifestada pelo Parlamento quanto ao facto de as nossas duas Instituições não estarem a participar suficientemente nos preparativos para eventuais acções conjuntas no âmbito da política externa e de segurança comum, nem no processo de calcular os fundos necessários para essas acções. É nítido que ainda não se conseguiu encontrar um equilíbrio aceitável para o orçamento das políticas externas em geral. A Comissão irá, portanto, propor soluções realistas nas próximas semanas, com vista a ajudar a autoridade orçamental a chegar a conclusões satisfatórias."@pt11
". Herr talman! Jag skulle vilja börja med att uttrycka ett beklagande på min kollega Schreyers vägnar för att hon inte kan närvara. Hon är tvungen att vara i Bryssel denna morgon för diskussioner med ordföranden, tydligen angående frågor beträffande finansieringen av utvidgningen, och – lika självklart – före det att Europeiska rådet i Bryssel äger rum. Mycket kort, på kommissionens vägnar kan jag med tacksamhet konstatera parlamentets godkännande av dess förhandlingsposition vid den första behandlingen av förslaget till budgeten för 2003. Föredragandena Färm och Stenmarck har stött en position som ger rimliga förhoppningar om en konstruktiv och välbetänkt budget för 2003 vid den andra behandlingen. Kommissionen kommer att ge ett snabbt och fullständigt svar på parlamentets åtskilliga önskningar och förfrågningar i syfte att i god tid få till stånd en lösning på de detaljer som återstår före den andra behandlingen. Det återstår fortfarande för oss att fullborda förberedelserna inför utvidgningen, men vi är tacksamma mot parlamentet för dess erbjudanden för 2002. Det kommer uppenbarligen att minska problemen under 2003. Jag skall ta upp ytterligare tre kortfattade punkter. För det första, vi bör och kommer att fullfölja de administrativa reformerna på ett kraftfullt sätt. En uttömmande framstegsrapport angående reformerna kommer att genomföras i januari, för att granskas av parlamentet. För det andra, vi skall uppdatera unionens jordbruksbudget och fiskeavtalens behov för 2003. Ändringsskrivelsen kommer att läggas fram i kammaren nästa vecka. För det tredje, kommissionen noterar parlamentets oro för att inte någon av våra institutioner är tillräckligt engagerad i förberedelserna av eventuella gemensamma åtgärder inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken eller i beräkningen av de medel som krävs för sådana åtgärder. Budgeten för externa åtgärder har förvisso ännu inte funnit någon rimlig övergripande jämvikt. Följaktligen ämnar kommissionen föreslå realistiska lösningar under de kommande veckorna för att hjälpa budgetmyndigheten att uppnå tillfredsställande slutsatser."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph