Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-24-Speech-4-047"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Herr talman! Innan vi går vidare med omröstningen ber jag att få fästa ledamöternas uppmärksamhet på följande muntliga ändringsförslag till utgiftskategori 5: För det första, när nu rådet bidrar till en tidigareläggning av utgifter, och förutsatt att parlamentet kommer att bidra med nära nog 43 miljoner euro i stället för 40 miljoner euro, vilket beslutades av presidiet och budgetutskottet i måndags kväll, föreslår jag att ett belopp på 35 miljoner euro skall föras tillbaka år 2003. Sålunda kommer parlamentets nettobidrag att uppgå till 8 miljoner euro. För det andra, till följd av de nya siffrorna från Eurostat angående lönejusteringarna, vilka nu har minskat från 2,6 procent till 2 procent, måste även de belopp som förts in i de olika avsnitten för personalutgifter justeras i enlighet därmed. För att återspegla dessa ändringar föreslår jag därför följande justeringar till följande ändringsförslag. Ändringsförslag 493, avsnitt – parlamentet: en minskning på 1,9 miljoner euro under punkt 1100. Ändringsförslag 715, avsnitt – parlamentet: en minskning på 3,1 miljoner euro under punkt 209. Ändringsförslag 514, angående domstolen: en minskning på 500 000 euro under punkt 1100. Ändringsförslag 516, angående revisionsrätten: en minskning på 36 000 euro under punkt 1100. Ändringsförslag 520, angående Ekonomiska och sociala kommittén: en minskning på 236 000 euro under punkt 1100. Ändringsförslag 522, angående Regionkommittén: en minskning på 102 000 euro under punkt 1100. Slutligen, ändringsförslag 523 angående ombudsmannen: en minskning på 11 000 euro. Jag är tvungen att göra ytterligare några anmärkningar om resolutionen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Κύριε Πρόεδρε, πριν προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, επιτρέψτε μου να επιστήσω την προσοχή των βουλευτών στις ακόλουθες προφορικές τροπολογίες της κατηγορίας 5. Πρώτον, δεδομένου ότι το Συμβούλιο συμβάλλει τώρα στην επιχείρηση προεφοδιασμού και ότι το Κοινοβούλιο θα συνεισφέρει περίπου 43 εκατ. ευρώ αντί για 40 εκατ. ευρώ, κάτι που αποφασίστηκε τη Δευτέρα από το Προεδρείο και την Επιτροπή Προϋπολογισμών, προτείνω ότι το ποσό των 35 εκατ. ευρώ πρέπει να επιστραφεί το 2003. Επομένως, η καθαρή συνεισφορά του Κοινοβουλίου θα ανέρχεται σε 8 εκατ. ευρώ. Δεύτερον, κατόπιν του νέου ποσού της Eurostat για τις προσαρμογές των μισθών, το οποίο τώρα μειώνεται από 2,6% σε 2%, τα ποσά που εγγράφονται στα διαφορετικά τμήματα για τις δαπάνες του προσωπικού πρέπει επίσης να προσαρμοστούν αναλόγως. Προτείνω, επομένως, τις εξής προσαρμογές στις ακόλουθες τροπολογίες, προκειμένου να αντικατοπτριστούν αυτές οι αλλαγές. Τροπολογία 493, τμήμα – Κοινοβούλιο: μείωση 1,9 εκατ. ευρώ στο κονδύλιο 1100. Τροπολογία 715, τμήμα – Κοινοβούλιο: μείωση 3,1 εκατ. ευρώ στο κονδύλιο 209. Τροπολογία 514, σχετικά με το Δικαστήριο: μείωση 500 000 ευρώ στο κονδύλιο 1100. Τροπολογία 516, σχετικά με το Ελεγκτικό Συνέδριο: μείωση 36 000 ευρώ στο κονδύλιο 1100. Τροπολογία 520, σχετικά με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή: μείωση 236 000 ευρώ στο κονδύλιο 1100. Τροπολογία 522, σχετικά με την Επιτροπή Περιφερειών: μείωση 102 000 ευρώ στο κονδύλιο 1100. Τέλος, τροπολογία 523, σχετικά με τον Διαμεσολαβητή: μείωση 11 000 ευρώ. Θα πρέπει να κάνω περαιτέρω παρατηρήσεις σχετικά με το ψήφισμα."@el8
lpv:translated text
"Hr. formand, inden vi går videre med afstemningen, ønsker jeg at henlede medlemmernes opmærksomhed på følgende mundtlige ændringsforslag vedrørende udgiftsområde 5. For det første yder Rådet nu et bidrag til operationen, og Parlamentet vil bidrage med næsten 43 millioner euro i stedet for 40 millioner euro, hvilket Præsidiet og Budgetudvalget vedtog mandag aften, og jeg foreslår derfor, at et beløb på 35 millioner euro trækkes tilbage i 2003. Således vil Parlamentets nettobidrag beløbe sig til 8 millioner euro. For det andet bør der efter offentliggørelsen af Eurostats nye tal om tilpasning af vederlagene, som nu er reduceret fra 2,6% til 2%, ligeledes foretages en tilpasning af de beløb, der er opført i de forskellige sektioner til personaleudgifter. Jeg foreslår derfor følgende tilpasninger af følgende ændringsforslag for at afspejle dette forhold. Ændringsforslag 493, sektion - Parlamentet: en reduktion på 1,9 millioner euro i budgetpost 1100. Ændringsforslag 715, sektion - Parlamentet: en reduktion på 3,1 millioner euro i budgetpost 209. Ændringsforslag 514, vedrørende Domstolen: en reduktion på 500.000 euro i budgetpost 1100. Ændringsforslag 516, vedrørende Revisionsretten: en reduktion på 36.000 euro i budgetpost 1100. Ændringsforslag 520, om Det Økonomiske og Sociale Udvalg: en reduktion på 236.000 euro i budgetpost 1100. Ændringsforslag 522, om Regionsudvalget: en reduktion på 102.000 euro i budgetpost 1100. Endelig ændringsforslag 523, vedrørende Ombudsmanden: en reduktion på 11.000 euro. Jeg har desuden yderligere bemærkninger til beslutningsforslaget."@da1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, alvorens we met de stemming beginnen wil ik uw aandacht vragen voor de volgende mondelinge amendementen op rubriek 5. Ten eerste, aangezien de Raad nu bijdraagt tot de en het Parlement, overeenkomstig het maandagavond door het Bureau en de Begrotingscommissie genomen besluit, bijna 43 miljoen euro in plaats van 40 miljoen euro zal bijdragen, stel ik voor een bedrag van 35 miljoen euro uit de begroting voor 2003 terug te nemen. De bijdrage van het Parlement komt daarmee netto uit op 8 miljoen euro. Ten tweede moeten de bedragen die in de verschillende afdelingen voor personeelsuitgaven zijn opgenomen, in verband met het nieuwe percentage van Eurostat voor salarisaanpassingen, dat nu niet meer 2,6 procent maar 2 procent is, dienovereenkomstig worden aangepast. Met het oog op deze veranderingen stel ik voor de volgende amendementen als volgt aan te passen. Amendement 493, afdeling - Parlement: een verlaging van 1,9 miljoen euro voor post 1100. Amendement 715, afdeling - Parlement: een verlaging van 3,1 miljoen euro voor post 209. Amendement 514, inzake het Hof van Justitie: een verlaging van 500.000 euro voor post 1100. Amendement 516, inzake de Rekenkamer: een verlaging van 36.000 euro voor post 1100. Amendement 520, inzake het Economisch en Sociaal Comité: een verlaging van 236.000 euro voor post 1100. Amendement 522, inzake het Comité van de regio’s: een verlaging van 102.000 euro voor post 1100. Amendement 523, tot slot, inzake de Ombudsman: een verlaging van 11.000 euro. Op de resolutie moet ik later nog terugkomen."@nl2
lpv:translated text
". – Mr President, before proceeding with the vote let me draw Members' attention to the following oral amendments to heading 5. Firstly, as the Council is now making a contribution to the frontloading operation, and given that Parliament will contribute almost EUR 43 million instead of EUR 40 million, which is what the Bureau and the Committee on Budgets decided on Monday evening, I propose that an amount of EUR 35 million should be taken back in 2003. Thus Parliament's net contribution will amount to EUR 8 million. Secondly, following Eurostat's new figure on salary adjustments, which is now reduced from 2.6% to 2%, the amounts entered in the different sections on staff expenditure also need to be adjusted accordingly. I therefore suggest the following adjustments to the following amendments to reflect these changes. Amendment 493, section – Parliament: a reduction of EUR 1.9 million on item 1100. Amendment 715, section – Parliament: a reduction of EUR 3.1 million on item 209. Amendment 514, concerning the Court of Justice: a reduction of EUR 500 000 on item 1100. Amendment 516, concerning the Court of Auditors: a reduction of EUR 36 000 on item 1100. Amendment 520, on the Economic and Social Committee: a reduction of EUR 236 000 on item 1100. Amendment 522, on the Committee of the Regions: a reduction of EUR 102 000 on item 1100. Finally, Amendment 523, concerning the Ombudsman: a reduction of EUR 11 000. I will have to make further remarks on the resolution."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". – Arvoisa puhemies, sallinette minun ennen äänestystä kiinnittää jäsenten huomion otsaketta 5 koskeviin seuraaviin suullisiin tarkistuksiin. Ensiksikin, koska neuvosto on nyt myöntänyt tukea ns. ennakkojakeluun ja koska parlamentti on myöntänyt tukea lähes 43 miljoonaa euroa 40 miljoonan euron sijasta – josta puhemiehistö ja budjettivaltiokunta päättivät maanantai-iltana – ehdotan, että nämä 35 miljoonaa euroa olisi perittävä takaisin vuonna 2003. Parlamentin nettotuki olisi näin ollen 8 miljoonaa euroa. Toiseksi Eurostatin uusien palkanmukautuslukujen vuoksi, joita on nyt alennettu 2,6 prosentista 2 prosenttiin, henkilöstökuluja koskeviin eri pääluokkiin kirjattuja määriä on myös mukautettava vastaavasti. Ehdotan siksi seuraavia mukautuksia seuraaviin tarkistuksiin näiden muutosten huomioimiseksi. Tarkistus 493, Pääluokka - Parlamentti: 1,9 miljoonan euron leikkaaminen momentilta 1100. Tarkistus 715, Pääluokka - Parlamentti: 3,1 miljoonan euron leikkaaminen momentilta 209. Tarkistus 514 - Tuomioistuin: 500 000 euron leikkaaminen momentilta 1100. Tarkistus 516 - Tilintarkastustuomioistuin: 36 000 euron leikkaaminen momentilta 1100. Tarkistus 520 – Talous- ja sosiaalikomitea: 236 000 euron leikkaaminen momentilta 1100. Tarkistus 522 – Alueiden komitea: 102 000 euron leikkaaminen momentilta 1100. Lopuksi tarkistus 523 - Oikeusasiamies: 11 000 euron leikkaaminen. Minun on vielä annettava päätöslauselmaa koskevia lisähuomautuksia."@fi5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
". – Mr President, before proceeding with the vote let me draw Members' attention to the following oral amendments to heading 5. Firstly, as the Council is now making a contribution to the frontloading operation, and given that Parliament will contribute almost EUR 43 million instead of EUR 40 million, which is what the Bureau and the Committee on Budgets decided on Monday evening, I propose that an amount of EUR 35 million should be taken back in 2003. Thus Parliament's net contribution will amount to EUR 8 million. Secondly, following Eurostat's new figure on salary adjustments, which is now reduced from 2.6% to 2%, the amounts entered in the different sections on staff expenditure also need to be adjusted accordingly. I therefore suggest the following adjustments to the following amendments to reflect these changes. Amendment 493, section – Parliament: a reduction of EUR 1.9 million on item 1100. Amendment 715, section – Parliament: a reduction of EUR 3.1 million on item 209. Amendment 514, concerning the Court of Justice: a reduction of EUR 500 000 on item 1100. Amendment 516, concerning the Court of Auditors: a reduction of EUR 36 000 on item 1100. Amendment 520, on the Economic and Social Committee: a reduction of EUR 236 000 on item 1100. Amendment 522, on the Committee of the Regions: a reduction of EUR 102 000 on item 1100. Finally, Amendment 523, concerning the Ombudsman: a reduction of EUR 11 000. I will have to make further remarks on the resolution."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Señor Presidente, antes de proceder con las votaciones, permítame llamar la atención de Sus Señorías sobre las siguientes enmiendas orales al epígrafe 5. En primer lugar, dado que el Consejo está efectuando ahora una aportación a la operación de y dado que el Parlamento aportará casi 43 millones de euros en vez de 40, que es lo que la mesa y la Comisión de Presupuestos decidieron el lunes por la noche, propongo que se recupere un importe de 35 millones de euros en 2003. De esta forma, la aportación neta del Parlamento ascendería a 8 millones de euros. En segundo lugar, después de la nueva cifra de Eurostat sobre ajustes salariales, que ahora ha pasado del 2,6% al 2%, también hay que ajustar en consecuencia los importes anotados en las diversas secciones de gastos de personal. Por lo tanto, sugiero que se hagan los siguientes ajustes a las enmiendas para que reflejen estos cambios. Enmienda 493, sección - Parlamento: una reducción de 1,9 millones de euros en el elemento 1100. Enmienda 715, sección - Parlamento: una reducción de 3,1 millones de euros en el elemento 209. Enmienda 514, referente al Tribunal de Justicia: una reducción de 500 000 euros en el elemento 1100. Enmienda 516, referente al Tribunal de Cuentas: una reducción de 36 000 euros en el elemento 1100. Enmienda 520, sobre el Comité Económico y Social: una reducción de 236 000 euros en el elemento 1100. Enmienda 522, sobre el Comité de las Regiones: una reducción de 102 000 euros en el elemento 1100. Finalmente, enmienda 523, referente al Defensor del Pueblo: una reducción de 11 000 euros. Tendré que presentar nuevas observaciones en la resolución."@es12
lpv:translated text
"Senhor Presidente, antes de iniciarmos a votação gostaria de chamar a atenção dos senhores deputados para as seguintes alterações orais à categoria 5. Em primeiro lugar, como o Conselho está agora a contribuir para a operação de antecipação de despesas, e dado que o Parlamento irá contribuir com quase 43 milhões de euros em vez de 40 milhões de euros, tal como foi decidido pela Mesa e pela Comissão dos Orçamentos na segunda-feira à noite, proponho que, em 2003, se reduza aquele montante em 35 milhões de euros. A contribuição líquida do Parlamento passaria, assim, a ser de 8 milhões de euros. Em segundo lugar, dado o novo valor apresentado pelo Eurostat para os ajustamentos salariais, que baixou agora de 2,6% para 2%, será também necessário corrigir os montantes inscritos nas diferentes secções das despesas administrativas. Sugiro, portanto, que se façam as seguintes correcções nas alterações que vou referir de modo a reflectir o novo valor: alteração 493, secção – Parlamento, uma redução de 1,9 milhões de euros na rubrica 1100; alteração 715, secção – Parlamento, uma redução de 3,1 milhões de euros na rubrica 209; alteração 514, relativa ao Tribunal de Justiça, uma redução de 500 000 euros na rubrica 1100; alteração 516, relativa ao Tribunal de Contas, uma redução de 36 000 euros na rubrica 1100; alteração 520, sobre o Comité Económico e Social, uma redução de 236 000 euros na rubrica 1100; alteração 522, sobre o Comité das Regiões, uma redução de 102 000 euros na rubrica 1100. Por último, alteração 523, relativa ao Provedor de Justiça, uma redução de 11 000 euros. Terei, ainda, outras observações a apresentar sobre a resolução."@pt11
lpv:translated text
". Herr Präsident, lassen Sie mich, bevor wir zur Abstimmung übergehen, die Aufmerksamkeit der Abgeordneten auf die folgenden mündlichen Änderungsanträge zu Rubrik 5 lenken. Erstens: Da der Rat nunmehr einen Beitrag zum Frontloading leistet und da das Parlament, wie das Büro und der Haushaltsausschuss am Montagabend beschlossen haben, statt 40 Mio. Euro fast 43 Mio. Euro beitragen wird, schlage ich vor, dass im Jahr 2003 ein Betrag in Höhe von 35 Mio. Euro zurückgenommen wird. Der Nettobeitrag des Parlaments beläuft sich somit auf 8 Mio. Euro. Zweitens: Gemäß der neuen Prozentzahl von Eurostat zu den Gehaltsanpassungen, die sich jetzt von 2,6 % auf 2 % verringert, sind auch die in den verschiedenen Einzelplänen eingetragenen Beträge für Personalausgaben entsprechend zu verändern. Ich schlage daher zur Berücksichtigung dieser neuen Prozentzahl die folgenden Änderungen zu den nachfolgend genannten Änderungsvorschlägen vor: Änderungsvorschlag 493, Einzelplan Parlament: eine Kürzung um 1,9 Mio. Euro in Punkt 1100. Änderungsvorschlag 715, Einzelplan Parlament: eine Kürzung um 3,1 Mio. Euro in Punkt 209. Änderungsvorschlag 514, betreffend den Gerichtshof: eine Kürzung um 500 000 Euro in Punkt 1100. Änderungsvorschlag 516, betreffend den Rechnungshof: eine Kürzung um 36 000 Euro in Punkt 1100. Änderungsvorschlag 520, betreffend den Wirtschafts- und Sozialausschuss: eine Kürzung um 236 000 Euro in Punkt 1100. Änderungsvorschlag 522, betreffend den Ausschuss der Regionen: eine Kürzung um 102 000 Euro in Punkt 1100. Und schließlich Änderungsvorschlag 523, betreffend den Bürgerbeauftragten: eine Kürzung um 11 000 Euro. Weitere Bemerkungen werde ich zur Entschließung zu machen haben."@de7
lpv:translated text
"Signor Presidente, prima di passare alle votazioni vorrei richiamare l’attenzione dei colleghi sugli emendamenti orali presentati in riferimento alla rubrica 5. In primo luogo, dato che il Consiglio sta contribuendo all’operazione di anticipazione delle spese, e presupponendo che il Parlamento stanzierà quasi 43 milioni di euro invece di 40 milioni, come deciso lunedì scorso dall’Ufficio di presidenza e dalla commissione per i bilanci, propongo di ritirare, nel 2003, un importo pari a 35 milioni di euro. In tal modo il contributo netto del Parlamento sarebbe di 8 milioni di euro. In secondo luogo, occorre modificare gli importi iscritti nelle varie sezioni a titolo di oneri per il personale al fine di uniformarli alle ultime indicazioni di Eurostat sugli adeguamenti salariali, la cui percentuale è stata ridotta dal 2,6 al 2 per cento. Propongo pertanto di apportare le seguenti correzioni agli emendamenti che ora citerò per adeguarli ai nuovi parametri: emendamento n. 493, sezione Parlamento: riduzione di 1,9 milioni di euro alla voce 1100; emendamento n. 715, sezione Parlamento: riduzione di 3,1 milioni di euro alla voce 209; emendamento n. 514, sezione Corte di giustizia: riduzione di 500 000 euro alla voce 1100; emendamento n. 516, sezione Corte dei conti: riduzione di 36 000 euro alla voce 1100; emendamento n. 520, sezione Comitato economico e sociale: riduzione di 236 000 euro alla voce 1100; emendamento n. 522, sezione Comitato delle regioni: riduzione di 102 000 euro alla voce 1100; infine, emendamento n. 523, sezione Mediatore europeo: riduzione di 11 000 euro. Mi riservo di fare in seguito ulteriori osservazioni sulla risoluzione."@it9
lpv:translated text
". Monsieur le Président, avant de passer au vote, permettez-moi d'attirer l'attention des membres sur les amendements oraux à la rubrique 5. Tout d'abord, alors que le Conseil contribue à l'opération de préfinancement, et étant donné que le Parlement apportera une contribution se montant à près de 43 millions d'euros au lieu de 40, ce que le Bureau et la commission des budgets ont décidé lundi soir, je propose qu'un montant de 35 millions d'euros soit retiré en 2003. La contribution nette du Parlement se montera donc à 8 millions d'euros. Ensuite, selon le nouveau chiffre d'Eurostat sur les ajustements salariaux qui est passé de 2,6 % à 2 %, les montants entrés dans les différentes sections pour les dépenses du personnel doivent également être pris en compte en conséquence. Je suggère dès lors les ajustements suivants aux amendements suivants afin de refléter ces changements. Amendement 493, section - Parlement : une réduction de 1,9 million d'euros pour le poste 1100. Amendement 715, section - Parlement : une réduction de 3,1 millions d'euros pour le poste 209. Amendement 514, sur la Cour de justice : une réduction de 500 000 euros pour le poste 1100. Amendement 516, sur la Cour des comptes : une réduction de 36 000 euros pour le poste 1100. Amendement 520, sur le comité économique et social : une réduction de 236 000 euros pour le poste 1100. Amendement 522, sur le comité des régions : une réduction de 102 000 euros pour le poste 1100. Enfin, l'amendement 523, sur le médiateur : une réduction de 11 000 euros. J'aurai d'autres remarques à faire sur la résolution."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021024.4.4-047"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph