Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-24-Speech-4-045"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021024.4.4-045"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, before we begin the vote on the budget and the budgetary amendments, there are some statements I would like to make, some corrections and oral amendments that I would like put to the vote. There is one item which has to be voted on and that is budget line A-3014, one of the A-30 lines about European masters' courses in human rights and democratisation. The reference here to the University of Padua is not correct. It should be replaced by the European Inter-University Centre. That is actually a new amendment to the draft budget and should be voted on at the beginning. I would also like to tell the House that, in order to be consistent with the resolution, I will ask the sessional services to replace the second part of the first paragraph of the grounds for Amendment 644 on Afghanistan by paragraph 26 in the resolution, so that there is no difference between the wording of the resolution and the amendment. I do not think that requires a vote, but I just wanted to point it out to the House. Finally, a politically more important point, because it concerns North Korea and the discussions we have had on KEDO and nuclear issues. Following the recent information on the declaration by the North Korean Government on the possible production of nuclear weapons, the Committee on Budgets, at its meeting this Monday, authorised me to table an oral amendment in plenary. This proposes that the EU's total contribution to KEDO, which is EUR 20 million, be entered in the reserve, on the grounds that the North Korean Government has admitted it is working on the research and production of nuclear weapons. This is clearly at odds with the general objectives of EU participation in the Euratom-Korean Peninsula Energy Development Organisation KEDO, which are 'to contribute to reinforcing and maintaining the international nuclear non-proliferation regime and to help achieve appropriate cooperation with both North Korea and South Korea to ensure the safe and peaceful use of nuclear energy'. The appropriations will be released from this reserve on the condition that, firstly, North Korea proves itself willing to respect the international non-proliferation regime and, secondly, that North Korea proves it has discontinued its nuclear weapons production programme. This is also a new amendment to the draft budget and must, preferably, be voted on at the beginning. Finally, when we come to category 4, I shall comment on two specific aspects of that category, but that is all I wish to say at this point. Firstly, I would like to inform colleagues in the Chamber that we have a very tight margin in category 3, for internal policies. It is only EUR 2.6 million. If, as a result of the vote, we pass the ceiling, I would feel obliged to propose offsets and further reductions on other budget lines. That is just a little warning. Then there are some technical corrections. First of all, amendment 662 on budget line B53004 (new) should not be subject to a separate vote because nobody has requested that. It has been listed as a separate vote by mistake. It should instead be voted on as part of block 4. I will check this with all the political groups but, as I understand it, there is no problem. We also have a technical adjustment in heading 5. The amendments proposed reflect the announcement by Eurostat on 15 October. We have new parameters for salaries in 2003. The 2.6% increase has now been reduced to 2%. The resulting adjustments to match the front loading in 2002 need to be made. I will quickly read the figures for the record. In Amendment 525, the final amount should be EUR 1 450 901 000 and nothing else. In Amendment 556,the final amount is EUR 68 890 436. In Amendment 650 on budget line A360, the final amount should read EUR 38 219 720. Then we have two new amendments, because we had no amendments on pensions. These are on budget line A1900, where the final amount should read EUR 412 887 000, and on budget line A6000, where the final amount should read EUR 124 456 000. In Amendment 562 on budget line A7000, the final amount should read EUR 54 916 000. Finally, in Amendment 527 on budget line A200, the final amount should be EUR 147 529 904. We also have some technical corrections on agencies. There is a separate remark for the agency enlargement costs. They have now been slightly amended and should read as follows: for Amendment 583 on budget line B3-4201, the correct amount is EUR 7 150 000. For Amendment 589, budget line B5-3111, the correct amount is EUR 300 000. For Amendment 596, budget line B5-8301, the final amount is EUR 3 522 711. Finally, we do not need a figure for Amendment 593, because it has been withdrawn. There is no enlargement cost in that case."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, inden vi indleder afstemningen om budgettet og budgetændringsforslagene, vil jeg gerne fremsætte nogle bemærkninger og sætte nogle rettelser og mundtlige ændringsforslag til afstemning. Der er et punkt, som kræver afstemning, og det er budgetpost A-3014, som hører under A-30-posterne om europæiske universitetskurser om menneskerettigheder og demokratisering. Henvisningen heri til Padua-universitet er ikke korrekt og bør erstattes af "European Inter-University Center". Der er faktisk tale om et nyt ændringsforslag til budgetforslaget, og det bør derfor sættes til afstemning i begyndelsen. Jeg vil ligeledes gøre Parlamentet opmærksomt på, at jeg for at sikre konsekvens i forhold til beslutningen har til hensigt at bede mødetjenesterne erstatte anden del af første afsnit i begrundelsen til ændringsforslag 644 om Afghanistan med punkt 26 i beslutningen, således at der er overensstemmelse mellem ordlyden i beslutningen og i ændringsforslaget Jeg mener ikke, at det kræver en afstemning, men jeg ville blot henlede parlamentsmedlemmernes opmærksomhed herpå. Endelig vil jeg behandle et punkt, som har større politisk betydning, fordi det vedrører Nordkorea og vores drøftelser om KEDO og atomspørgsmål. På baggrund af de seneste oplysninger om den nordkoreanske regerings erklæring om mulig produktion af atomvåben gav Budgetudvalget mig på sit møde i mandags tilladelse til at stille et mundtligt ændringsforslag på plenarmødet. Ifølge dette forslag skal det samlede EU-bidrag til KEDO på 20 millioner euro opføres i reserven med den begrundelse, at Nordkoreas regering har indrømmet, at den arbejder på forskning i og produktion af atomvåben. Dette er klart i modstrid med de generelle mål for EU's deltagelse i samarbejdet mellem Euratom og Koreas energiudviklingsorganisation KEDO, som er at bidrage til at styrke og opretholde de internationale nukleare ikkespredningsbestemmelser og bidrage til at skabe et passende samarbejde med både Nordkorea og Sydkorea for at garantere sikker og fredelig anvendelse af kerneenergi. Bevillingerne vil kun blive frigivet fra reserven, hvis Nordkorea for det første udviser vilje til at respektere de internationale ikkespredningsbestemmelser og for det andet beviser, at det har afbrudt sit program for produktion af atomvåben. Dette er også et nyt ændringsforslag til budgetforslaget og bør derfor helst sættes til afstemning i begyndelsen. Endelig vil jeg, når vi når til udgiftsområde 4, fremsætte nogle kommentarer til to specifikke aspekter af dette udgiftsområde. Ellers er det alt, hvad jeg har at sige på nuværende tidspunkt. Indledningsvis skal jeg informere parlamentsmedlemmerne om, at vi har en meget snæver margen i udgiftsområde 3 til interne politikker. Den er kun på 2,6 millioner euro. Hvis afstemningen resulterer i, at vi overstiger loftet, vil jeg føle mig forpligtet til at foreslå udligninger og yderligere reduktioner i andre budgetposter. Det var blot en lille advarsel. Dernæst er der en række tekniske korrektioner. Først og fremmest bør ændringsforslag 662 om budgetpost B53004 (ny) ikke gøres til genstand for en særskilt afstemning, fordi ingen har anmodet herom. Det er opført til særskilt afstemning ved en fejltagelse. Det bør i stedet opføres i blok 4. Jeg vil tjekke dette med samtlige politiske grupper, men så vidt jeg har forstået, er det ikke noget problem. Der er også en teknisk justering i udgiftsområde 5. Forslagene til ændring afspejler Eurostats meddelelse af 15. oktober. Vi har nye parametre for vederlag i 2003. Forhøjelsen på 2,6% er nu reduceret til 2%. De deraf følgende justeringer med henblik på tilpasning til forhåndstildelingerne i 2002 bør fortages. Jeg vil hurtigt gennemgå tallene, så de kan føres til protokols. I ændringsforslag 525 skal det endelige beløb være 1.450.901.000 euro og intet andet. I ændringsforslag 556 er det endelige beløb 68.890.436 euro. I ændringsforslag 650 om budgetpost A360 ændres det endelige beløb til 38.219.720 euro. Så har vi to nye ændringsforslag, fordi der ikke var ændringsforslag om pensioner. De vedrører budgetpost A1900, hvor det endelige beløb bliver 412.887.000 euro, og budgetpost A6000, hvor det endelige beløb bliver 124.456.000 euro. I ændringsforslag 562 om budgetpost A7000 bliver det endelige beløb 54.916.000 euro. Endelig skal det endelige beløb i ændringsforslag 527 om budgetpost A200 være 147.529.904 euro. Vi har desuden nogle tekniske korrektioner vedrørende kontorer. Der er en særskilt bemærkning vedrørende kontorudvidelsesudgifter. De er nu blevet ændret en smule og får følgende ordlyd: I ændringsforslag 583 om budgetpost B3-4201 er det korrekte beløb 7.150.000 euro. I ændringsforslag 589, budgetpost B5-3111, er det korrekte beløb 300.000 euro. I ændringsforslag 596, budgetpost B5-8301, er det endelige beløb 3.522.711 euro. Endelig er der ikke behov for tal til ændringsforslag 593, fordi det er trukket tilbage. Der er følgelig ingen udvidelsesudgifter."@da1
". Herr Präsident, ehe wir mit der Abstimmung über den Haushalt und die Änderungsvorschläge zum Haushalt beginnen, habe ich einige Erklärungen abzugeben, einige Berichtigungen vorzunehmen und mündliche Änderungsvorschläge vorzutragen, die ich gern zur Abstimmung stellen möchte. Es muss über einen weiteren Posten abgestimmt werden, nämlich über die Haushaltslinie A-3014, eine der zu A-30  europäische Masters-Studiengänge in Menschenrechte und Demokratisierung  gehörenden Haushaltslinien. Die hier vorgenommene Bezugnahme auf die Universität Padua ist nicht korrekt. Sie ist zu ersetzen durch das European Inter-University Centre. Hier handelt es sich eigentlich um einen neuen Änderungsantrag zum Haushaltsentwurf, über den gleich zu Beginn abzustimmen ist. Ich möchte dem Hohen Haus auch mitteilen, dass ich die Sitzungsdienste aus Gründen der Übereinstimmung mit der Entschließung bitten werde, den zweiten Teil des ersten Absatzes der Begründung für Änderungsantrag 644 zu Afghanistan durch Ziffer 26 der Entschließung zu ersetzen, so dass in der Entschließung und im Änderungsantrag eine einheitliche Formulierung verwendet wird. Ich denke, dazu wird keine Abstimmung erforderlich sein, ich wollte das Hohe Haus lediglich darauf hinweisen. Abschließend will ich zu einem politisch wichtigeren Punkt kommen; er betrifft Nordkorea und die Diskussionen, die wir über die KEDO und Nuklearfragen hatten. Ausgehend von der jüngsten Information über die Erklärung der nordkoreanischen Regierung über die mögliche Herstellung von Atomwaffen hat mich der Haushaltsausschuss auf seiner Tagung am Montag beauftragt, im Plenum einen mündlichen Änderungsantrag einzubringen. In diesem wird vorgeschlagen, den gesamten Beitrag der EU zur KEDO, der sich auf 20 Millionen Euro beläuft, auf Grund dessen, dass die nordkoreanische Regierung eingestanden hat, an der Forschung und Herstellung im Bereich von Kernwaffen zu arbeiten, in die Reserve einzustellen. Andernfalls widerspräche das den allgemeinen Zielsetzungen der EU-Beteiligung an der Energieentwicklungsorganisation von Euratom und der koreanischen Halbinsel KEDO, nämlich ,beizutragen zur Stärkung und Erhaltung des internationalen Regimes der Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen sowie zur Herstellung einer entsprechenden Zusammenarbeit mit Nord- und Südkorea, um die sichere und friedliche Nutzung von Kernenergie zu gewährleisten‘. Die Mittel werden aus dieser Reserve unter der Bedingung freigegeben, dass sich Nordkorea erstens willens zeigt, das internationale Regime der Nichtweiterverbreitung zu respektieren, und dass Nordkorea ferner den Nachweis erbringt, dass es sein Programm zur Herstellung von Kernwaffen aufgegeben hat. Auch das ist ein neuer Änderungsantrag zum Haushaltsentwurf, über den möglichst gleich zu Beginn abgestimmt werden muss. Wenn wir dann zur Kategorie 4 kommen, werde ich Bemerkungen zu zwei speziellen Aspekten dieser Kategorie machen, aber hierzu möchte ich an dieser Stelle nicht mehr sagen. Zunächst möchte ich den Kolleginnen und Kollegen im Plenum mitteilen, dass uns in der Kategorie 3 für die internen Politikbereiche ein ganz enger Rahmen gesetzt ist. Er umfasst lediglich 2,6 Millionen Euro. Sollten wir im Zuge der Abstimmung die Obergrenze überschreiten, müsste ich vorschlagen, das mit anderen Haushaltslinien auszugleichen und dort Kürzungen vorzunehmen. Das nur als kleine Warnung. Sodann gibt es ein paar technische Korrekturen. Vor allem sollte über den Änderungsantrag 662 zur Haushaltslinie B53004 (neu) nicht getrennt abgestimmt werden, denn niemand hat das verlangt. Die Aufführung unter getrennter Abstimmung ist ein Irrtum. Statt dessen ist darüber im Zusammenhang mit Block 4 abzustimmen. Ich werde das mit allen Fraktionen prüfen, aber ich denke, da gibt es kein Problem. Eine technische Korrektur haben wir auch unter Rubrik 5. Die Änderungsvorschläge geben die Ankündigung Eurostats vom 15. Oktober wieder. Wir haben für 2003 neue Eckwerte bei den Gehältern. Die Steigerung um 2,6 % wurde jetzt auf 2 % verringert. Es müssen die entsprechenden Anpassungen für die Vorabausstattung 2002 vorgenommen werden. Für das Protokoll will ich die Zahlen schnell nennen. In Änderungsantrag 525 sollte sich der Endbetrag auf 1 450 901 000 Euro belaufen und nichts anderes. In Änderungsantrag 556 lautet der Endbetrag 68 890 436 Euro. In Änderungsantrag 650 zur Haushaltslinie A360 sollte die Endsumme 38 219 720 Euro betragen. Sodann haben wir zwei neue Änderungsanträge, denn wir hatten keine Änderungen zu den Pensionen. Sie betreffen die Haushaltslinie A1900, wo sich der Endbetrag auf 412 887 000 Euro belaufen sollte, und die Haushaltslinie A6000 mit einem nunmehrigen Endbetrag von 124 456 000 Euro. In Änderungsantrag 562 zur Haushaltslinie A7000 sollte der Endbetrag 54 916 000 Euro lauten. Schließlich sollte der Endbetrag in Änderungsantrag 527 zur Haushaltslinie A200 147 529 904 Euro sein. Auch bei den Agenturen haben wir mehrere technische Korrekturen. Es gibt eine gesonderte Bemerkung zu den Erweiterungskosten der Agenturen. Sie wurden nur leicht wie folgt abgeändert: Für Änderungsantrag 583 zur Haushaltslinie B3-4201 lautet der richtige Betrag 7 150 000 Euro. In Änderungsantrag 589, Haushaltslinie B5-3111, ist der richtige Betrag 300 000 Euro. In Änderungsantrag 596, Haushaltslinie B5-8301, lautet der Endbetrag 3 522 711 Euro. Für Änderungsantrag 593 schließlich brauchen wir keine Zahl, denn er wurde zurückgezogen. In diesem Fall treten keine Erweiterungskosten auf."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού και των τροπολογιών του προϋπολογισμού, θα ήθελα να προβώ σε ορισμένες δηλώσεις, ορισμένες διορθώσεις και να καταθέσω κάποιες προφορικές τροπολογίες που θα ήθελα να θέσω σε ψηφοφορία. Υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να ψηφιστεί και αυτό είναι η γραμμή του προϋπολογισμού A-3014, μία από τις γραμμές Α-30 σχετικά με τα ευρωπαϊκά μεταπτυχιακά τμήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό. Η αναφορά που γίνεται εδώ στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας δεν είναι σωστή. Πρέπει να αντικατασταθεί από το Ευρωπαϊκό Διαπανεπιστημιακό Κέντρο. Πρόκειται, στην πραγματικότητα, για νέα τροπολογία επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού και πρέπει να ψηφιστεί εξ αρχής. Θα ήθελα επίσης να πω στο Κοινοβούλιο ότι, προκειμένου να είμαι συνεπής προς το ψήφισμα, θα ζητήσω από τις υπηρεσίες της συνόδου να αντικαταστήσουν το δεύτερο μέρος της πρώτης παραγράφου της τροπολογίας 644 για το Αφγανιστάν με την παράγραφο 26 του ψηφίσματος, ούτως ώστε να μην υπάρχει διαφορά μεταξύ της διατύπωσης του ψηφίσματος και της τροπολογίας. Δεν πιστεύω ότι απαιτείται ψηφοφορία, απλώς ήθελα να το επισημάνω στο Κοινοβούλιο. Τέλος, ένα πιο σημαντικό πολιτικά θέμα, διότι αφορά τη Βόρεια Κορέα και τις συζητήσεις που διεξήγαμε σχετικά με τον KEDO και για πυρηνικά ζητήματα. Κατόπιν της πρόσφατης ενημέρωσης για την εξαγγελία της κυβέρνησης της Βόρειας Κορέας σχετικά με την πιθανή παραγωγή πυρηνικών όπλων, η Επιτροπή Προϋπολογισμών, κατά τη συνεδρίαση αυτής της Δευτέρας, μου ανέθεσε να καταθέσω προφορική τροπολογία στην Ολομέλεια, ούτως ώστε να εγγραφεί στο αποθεματικό η συνολική συνεισφορά της ΕΕ στον KEDO, η οποία είναι 20 εκατ. ευρώ, καθώς η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας έχει παραδεχτεί ότι εργάζεται για την έρευνα και την παραγωγή πυρηνικών όπλων. Αυτό είναι σαφώς αντίθετο με τους γενικούς στόχους της συμμετοχής της ΕΕ στον Οργανισμό Ενεργειακής Ανάπτυξης Ευρατόμ-Κορεατικής Χερσονήσου (KEDO), οι οποίοι είναι “η συμβολή στην ενίσχυση και τη διατήρηση του διεθνούς καθεστώτος μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, και η βοήθεια για την επίτευξη της κατάλληλης συνεργασίας τόσο με τη Βόρεια Κορέα όσο και με τη Νότια Κορέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας”. Οι πιστώσεις θα απελευθερωθούν από αυτό το αποθεματικό υπό την προϋπόθεση ότι, πρώτον, η Βόρεια Κορέα θα επιδείξει τη βούληση να σεβαστεί το διεθνές καθεστώς μη διάδοσης και, δεύτερον, ότι η Βόρεια Κορέα θα αποδείξει ότι έχει διακόψει το πρόγραμμα παραγωγής πυρηνικών όπλων. Πρόκειται επίσης για νέα τροπολογία επί του σχεδίου προϋπολογισμού και είναι καλύτερο να περιληφθεί στις αρχικές ψηφοφορίες. Τέλος, όταν φτάσουμε στην κατηγορία 4, θα σχολιάσω δύο συγκεκριμένες πλευρές αυτής της κατηγορίας, αλλά προς το παρόν ολοκλήρωσα όσο έχω να πω. Πρώτον, θα ήθελα να πληροφορήσω τους συναδέλφους στην Αίθουσα ότι διαθέτουμε πολύ περιορισμένο περιθώριο στην κατηγορία 3, για εσωτερικές πολιτικές. Πρόκειται για μόλις 2,6 εκατ. ευρώ. Εάν, ως αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, υπερβούμε το ανώτατο όριο, θα αισθανόμουν υποχρεωμένος να προτείνω αντισταθμίσεις και περαιτέρω μειώσεις άλλων γραμμών του προϋπολογισμού. Αυτό είναι απλά μια μικρή προειδοποίηση. Στη συνέχεια, υπάρχουν ορισμένες τεχνικές διορθώσεις. Καταρχάς, η τροπολογία 662 της γραμμής του προϋπολογισμού B53004 (νέα) δεν πρέπει να περιληφθεί σε ξεχωριστή ψηφοφορία, διότι κανείς δεν έχει ζητήσει κάτι τέτοιο. Έχει προβλεφθεί ξεχωριστή ψηφοφορία εκ παραδρομής. Αντ’ αυτού, πρέπει να περιληφθεί στην ψηφοφορία για την ομάδα τροπολογιών 4. Θα το ελέγξω αυτό με όλες τις πολιτικές ομάδες, αλλά, όπως πληροφορούμαι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε επίσης μια τεχνική προσαρμογή στην κατηγορία 5. Οι τροπολογίες που προτάθηκαν αντικατοπτρίζουν την ανακοίνωση της Eurostat στις 15 Οκτωβρίου. Έχουμε νέες παραμέτρους για τους μισθούς το 2003. Η αύξηση του 2,6% μειώθηκε τώρα σε 2%. Πρέπει να γίνουν οι επακόλουθες προσαρμογές για να ταιριάξει με την προχρηματοδότηση το 2002. Θα διαβάσω εν συντομία τα ποσά για τα πρακτικά. Στην τροπολογία 525, το τελικό ποσό πρέπει να είναι 1 450 901 000 ευρώ και τίποτα άλλο. Στην τροπολογία 556, το τελικό ποσό είναι 68 890 436 ευρώ. Στην τροπολογία 650 για τη γραμμή του προϋπολογισμού Α360, το τελικό ποσό πρέπει να είναι 38 219 720 ευρώ. Στη συνέχεια, έχουμε δύο νέες τροπολογίες, διότι δεν υπήρχαν τροπολογίες για τις συντάξεις. Αυτές αφορούν τη γραμμή του προϋπολογισμού Α1900, όπου το τελικό ποσό πρέπει να είναι 412 887 000 ευρώ, και τη γραμμή του προϋπολογισμού Α6000, όπου το τελικό ποσό πρέπει να είναι 124 456 000 ευρώ. Στην τροπολογία 562 για τη γραμμή του προϋπολογισμού Α7000, το τελικό ποσό πρέπει να είναι 54 916 000 ευρώ. Τέλος, στην τροπολογία 527 για τη γραμμή του προϋπολογισμού Α200, το τελικό ποσό πρέπει να είναι 147 529 904 ευρώ. Υπάρχουν επίσης ορισμένες τεχνικές διορθώσεις σχετικά με τους οργανισμούς. Υπάρχει μια ξεχωριστή παρατήρηση για το κόστος διεύρυνσης των οργανισμών. Έχουν τώρα τροποποιηθεί ελαφρώς και το κείμενο έχει πλέον ως εξής: για την τροπολογία 583 σχετικά με τη γραμμή του προϋπολογισμού Β3-4201, το σωστό ποσό είναι 7 150 000 ευρώ. Για την τροπολογία 589, γραμμή του προϋπολογισμού Β5-3111, το σωστό ποσό είναι 300 000 ευρώ. Για την τροπολογία 596, γραμμή του προϋπολογισμού B5-8301, το τελικό ποσό είναι 3 522 711 ευρώ. Τέλος, δεν χρειαζόμαστε ποσό για την τροπολογία 593, διότι έχει αποσυρθεί. Δεν υπάρχει κόστος διεύρυνσης σε αυτήν την περίπτωση."@el8
"Señor Presidente, antes de empezar a votar sobre el presupuesto y las enmiendas al mismo, quisiera hacer algunas declaraciones y someter a votación ciertas correcciones y enmiendas orales. Hay un elemento sobre el que debemos votar, que es la línea presupuestaria A-3014, una de las líneas A-30 relativa a los cursos de posgrado europeos sobre derechos humanos y democratización. La referencia que aquí se hace a la Universidad de Padua no es correcta. Debería substituirse por Centro Europeo Interuniversitario. En realidad se trata de una nueva enmienda al proyecto de presupuesto, y debería votarse al principio. También me gustaría decir a Sus Señorías que, para ser coherentes con la resolución, pediré a los servicios de secretaría de la sesión que substituyan la segunda parte del primer párrafo de los motivos de la enmienda 644 relativa a Afganistán, por el párrafo 26 de la resolución, de modo que no haya diferencias entre el texto de la resolución y el de la enmienda. No creo que esto requiera una votación, pero sólo quería comunicarlo a la Cámara. Por último, un punto políticamente más importante, porque se refiere a Corea del Norte y el debate que hemos tenido sobre la KEDO y las cuestiones nucleares. Después de recibir información reciente sobre la declaración del Gobierno de Corea del Norte en cuanto a la posible fabricación de armas nucleares, la Comisión de Presupuestos, en su reunión del lunes pasado, me autorizó a presentar una enmienda oral en la sesión plenaria. En la misma se propone que la aportación total de la UE a la KEDO, que es de 20 millones de euros, se incluya en la reserva, basándose en el hecho de que el Gobierno de Corea del Norte ha admitido que está trabajando en la investigación y la producción de armas nucleares. Obviamente, esto se contradice con el objetivo general de la participación de la UE en la KEDO, la Organización para el Desarrollo Energético de la Península Coreana, de Euratom, que es «contribuir a reforzar y mantener el régimen internacional de no proliferación nuclear y ayudar a conseguir una cooperación adecuada tanto con Corea del Norte como con Corea del Sur para garantizar un uso seguro y pacífico de la energía nuclear.» Los créditos saldrán de esta reserva con la condición de que, en primer lugar, Corea del Norte demuestre que desea respetar el régimen internacional de no proliferación, y, en segundo lugar, que Corea del Norte demuestre que ha interrumpido su programa de producción de armas nucleares. Se trata también de una nueva enmienda al proyecto de presupuesto, y, preferentemente, debería votarse al principio. Finalmente, cuando lleguemos a la categoría 4, comentaré dos aspectos específicos de dicha categoría, pero esto es todo lo que quiero decir de momento. En primer lugar, quisiera comunicar a los colegas de la Cámara que disponemos de un margen muy estrecho en la categoría 3, para políticas internas. Sólo es de 2,6 millones de euros. Si, a raíz de la votación, superamos el límite, me veré obligado a proponer compensaciones y nuevas reducciones en otras líneas presupuestarias. No es más que una pequeña advertencia. Y quiero presentar también algunas correcciones técnicas. Ante todo, la enmienda 662 de la línea presupuestaria B53004 (nueva) no debería someterse a un voto por separado porque nadie lo ha solicitado. Se ha relacionado como voto por separado por error. En cambio, debería votarse como parte del bloque 4. Lo comprobaré con todos los grupos políticos, pero entiendo que no habrá problema. También tenemos un ajuste técnico en el epígrafe 5. Las enmiendas propuestas reflejan el anuncio efectuado por Eurostat el 15 de octubre. Tenemos nuevos parámetros para los salarios de 2003. El aumento del 2,6% se ha reducido ahora al 2%. Habrá que efectuar los ajustes necesarios para adaptarse al de 2002. Voy a leer rápidamente las cifras para que consten en acta. En la enmienda 525, el importe final debe ser 1 450 901 000 euros y nada más. En la enmienda 556, el importe final es de 68 890 436 euros. En la enmienda 650 de la línea presupuestaria A360 el importe final debe ser 38 219 720 euros. Y tenemos también dos nuevas enmiendas, porque no teníamos enmiendas relativas a las pensiones. Se refieren a la línea presupuestaria A1900, donde el importe final debe ser 412 887 000 euros, y a la línea presupuestaria A6000, donde el importe final debe ser 124 456 000 euros. En la enmienda 562 de la línea presupuestaria A7000 el importe final debe ser 54 916 000 euros. Finalmente, en la enmienda 527 de la línea presupuestaria A200, el importe final debe ser 147 529 904 euros. También tenemos algunas correcciones técnicas referentes a los organismos. Hay una observación independiente con respecto a los costes de ampliación de las agencias. Se han modificado ligeramente y deberían ser los siguientes: en la enmienda 583 de la línea presupuestaria B3-4201, el importe correcto es 7 150 000 euros. En la enmienda 589, línea presupuestaria B5-3111, el importe correcto es 300 000 euros. Para la enmienda 596, línea presupuestaria B5-8301, el importe final es 3 522 711 euros. Y para terminar, no necesitamos ninguna cifra para la enmienda 593 porque se ha eliminado. En este caso no hay ningún coste de ampliación."@es12
"Arvoisa puhemies, ennen kuin äänestämme talousarviosta ja budjettitarkistuksista, haluan esittää muutaman lausunnon, korjauksen ja suullisen tarkistuksen, jotka haluan jättää äänestettäviksi. Yhdestä momentista on vielä äänestettävä. Kyse on budjettikohdasta A-3014, joka on yksi ihmisoikeuksia ja demokratisointia käsitteleviä eurooppalaisia maisterikursseja koskevasta A-30 kohdasta. Tässä yhteydessä oleva viittaus Padovan yliopistoon on väärä. Se olisi korvattava Euroopan yliopistojen välisellä keskuksella. Tämä on tosiasiassa uusi tarkistus talousarvioesitykseen ja siitä olisi äänestettävä alussa. Jotta olisin johdonmukainen päätöslauselman kanssa, haluan myös kertoa parlamentille, että pyydän istuntopalveluja korvaamaan Afganistania koskevan tarkistuksen 644 perustelujen ensimmäisen kohdan toisen osan päätöslauselman kohdalla 26, jotta päätöslauselman ja tarkistuksen sanamuoto on sama. Mielestäni tämä ei edellytä äänestystä, mutta haluan vain ilmoittaa asiasta parlamentille. Lopuksi käsittelen poliittisesti tärkeämpää kohtaa, koska se koskee Pohjois-Koreaa sekä KEDOa ja ydinvoimakysymyksiä koskevia keskustelujamme. Pohjois-Korean hallitus ilmoitti äskettäin ydinaseiden mahdollisesta tuotannosta, jonka jälkeen budjettivaliokunta antoi minulle luvan maanantaina pitämässään kokouksessa jättää suullisen tarkistuksen täysistunnossa. Siinä ehdotetaan, että EU:n KEDOlle myöntämä kokonaistuki eli 20 miljoonaa euroa kirjataan vararahastoon sillä perusteella, että Pohjois-Korean hallitus on myöntänyt tutkivansa ja tuottavansa ydinaseita. Tämä on selkeästi EU:n Euratomin ja Korean niemimaan energia-alan kehitysjärjestöön KEDOon osallistumista koskevien yleisten tavoitteiden vastaista. Sen tarkoituksenahan on ”tehostaa kansainvälistä aseiden leviämistä estävää järjestelmää ja säilyttää se sekä edistää asianmukaista yhteistyötä sekä Pohjois-Korean että Etelä-Korean kanssa ydinenergian turvallisen ja rauhanomaisen käytön varmistamiseksi”. Määrärahat vapautetaan tästä varannosta ensiksikin sillä ehdolla, että Pohjois-Korea osoittaa olevansa halukas noudattamaan kansainvälistä aseiden leviämistä estävää järjestelmää ja toiseksi sillä ehdolla, että Pohjois-Korea osoittaa, että se on keskeyttänyt ydinaseiden tuotanto-ohjelmansa. Tämä on myös uusi tarkistus talousarvioesitykseen ja siitä on mieluummin äänestettävä alussa. Lopuksi kommentoin vielä ryhmän 4 osalta kahta erityistä näkökohtaa, mutta en halua sanoa tässä vaiheessa tämän enempää. Haluan ensiksi ilmoittaa parlamentin kollegoille, että sisäisiä politiikkoja käsittelevän otsakkeen 3 marginaali on hyvin tiukka, vain 2,6 miljoonaa euroa. Jos hyväksymme katon äänestyksessä, minun on pakko ehdottaa muita budjettikohtia koskevia korvaavia lukuja ja lisävähennyksiä. Tämä vain pienenä varoituksena. Tämän lisäksi on joitakin teknisiä oikaisuja. Ensiksikin budjettikohtaa B53004 (uusi) koskevasta tarkistuksesta 662 ei pitäisi äänestää erikseen, koska kukaan ei ole tätä pyytänyt. Se on sisällytetty erikseen äänestettävien kohtien luetteloon vahingossa. Siitä pitäisi sen sijaan äänestää osassa 4. Tarkistan asian kaikkien poliittisten ryhmien kanssa, mutta käsittääkseni tämän ei pitäisi aiheuttaa ongelmia. Otsaketta 5 on myös mukautettu teknisesti. Ehdotetut tarkistukset vastaavat Eurostatin 15. lokakuuta antamaa ilmoitusta. Meillä on vuoden 2003 palkkoja koskevia uusia parametrejä: 2,6 prosentin nousu on nyt laskenut 2 prosenttiin. Tämän vuoksi on tehtävä mukautuksia, jotta tulos vastaa vuoden 2002 ennakkojakelua. Lukaisen luvut nopeasti tiedoksenne. Tarkistuksen 525 lopullisen määrän olisi oltava 1 450 901 000 euroa, eikä mitään muuta. Tarkistuksen 556 lopullinen määrä on 68 890 436 euroa. Budjettikohtaa A360 koskevan tarkistuksen 650 lopullisen määrän olisi oltava 38 219 720 euroa. Tämän jälkeen on jätetty kaksi uutta tarkistusta, koska eläkkeitä koskevia tarkistuksia ei aikaisemmin ollut jätetty. Nämä koskevat budjettikohtaa A1900, jossa lopullisen määrän olisi oltava 412 887 000 euroa ja budjettikohtaa A6000, jossa lopullisen määrän olisi oltava 124 456 000 euroa. Budjettikohtaa A7000 koskevan tarkistuksen 562 lopullisen määrän olisi oltava 54 916 000 euroa. Lopuksi budjettikohtaa A200 koskevan tarkistuksen 527 lopullisen määrän olisi oltava 147 529 904 euroa. Olemme myös esittäneet joitakin virastoja koskevia teknisiä oikaisuja. Viraston laajentumiskustannuksista on esitetty erillinen huomautus. Kohtia on nyt hieman muutettu ja niiden tulisi kuulua seuraavasti: budjettikohtaa B3-4201 koskevan tarkistuksen 583 oikea määrä on 7 150 000 euroa. Budjettikohtaa B5-3111 koskevan tarkistuksen 589 oikea määrä on 300 000 euroa. Budjettikohtaa B5-8301 koskevan tarkistuksen 596 lopullinen määrä on 3 522 711 euroa. Lopuksi meidän ei tarvitse esittää tarkistusta 593 koskevia lukuja, koska se on peruttu. Tässä tapauksessa ei ole mitään laajentumiskustannuksia."@fi5
"Monsieur le Président, avant de débuter le vote sur le budget et les amendements budgétaires, j'aimerais faire quelques déclarations et corrections et soumettre au vote des amendements oraux. Un poste doit faire l'objet d'un vote, à savoir la ligne budgétaire A-3014, l'une des lignes A-30 concernant les cours européens de maîtrise en droits de l'homme et démocratisation. La référence à l'université de Padoue est incorrecte. Elle devrait être remplacée par le Centre européen interuniversités. C'est en fait un nouvel amendement au projet de budget et nous devrions voter sur cet amendement au début. Je voudrais également dire au Parlement qu'afin d'être cohérent avec la résolution, je demanderai aux services de la séance de remplacer la deuxième partie du premier paragraphe des motifs de l'amendement 644 sur l'Afghanistan par le paragraphe 26 de la résolution, afin qu'il n'y ait pas de différence entre le libellé de la résolution et celui de l'amendement. Je ne crois pas que cela exige un vote mais je souhaitais le faire remarquer au Parlement. Enfin, un point politiquement plus important car il concerne la Corée du Nord et les pourparlers que nous avons eus sur la KEDO et les questions nucléaires. À la suite des informations récentes relatives à la déclaration par le gouvernement nord-coréen concernant la possible production d'armes nucléaires, la commission des budgets, au cours de sa réunion de ce lundi, m'a autorisé à déposer un amendement oral en séance plénière. Celui-ci propose que la contribution totale de l'Union européenne à la KEDO, qui est de 20 millions d'euros, soit mise en réserve au motif que le gouvernement nord-coréen a admis qu'il travaillait à la recherche et à la production d'armes nucléaires. Cela va clairement à l'encontre des objectifs de la participation de l'Union européenne à Euratom-KEDO, l'organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne, qui sont de contribuer au renforcement et au maintien du régime international de non-prolifération nucléaire et d'encourager à trouver une coopération appropriée à la fois avec la Corée du Nord et la Corée du Sud afin de garantir l'utilisation sûre et pacifique de l'énergie nucléaire. Les crédits seront libérés de cette réserve à condition que, premièrement, la Corée du Nord se montre disposée à respecter le régime international de non-prolifération nucléaire et, deuxièmement, que la Corée du Nord démontre qu'elle a mis fin à son programme de production d'armes nucléaires. Ceci constitue également un nouvel amendement au projet de budget et doit, de préférence, être voté au début. Enfin, lorsque nous aborderons la rubrique 4, je commenterai deux aspects spécifiques de cette rubrique mais c'est tout ce que je souhaite dire à ce stade. Premièrement, je voudrais informer les collègues du Parlement que nous disposons d'une marge étroite dans la rubrique 3, pour les politiques internes : elle n'est que de 2,6 millions d'euros. Si nous approuvons le plafond par le vote, je me sentirai obligé de proposer des compensations et des réductions supplémentaires pour d'autres lignes budgétaires. Ceci est juste un petit avertissement. Ensuite, il y a quelques corrections techniques. Tout d'abord, l'amendement 662 de la ligne budgétaire B53004 (nouvelle) ne devrait pas faire l'objet d'un vote séparé car personne ne l'a demandé. C'est une erreur de l'avoir destiné à un vote séparé. Au lieu de cela, il devrait faire partie du bloc 4. Je vérifierai cela auprès de tous les groupes politiques mais, si j'ai bien compris, il n'y a pas de problème. Nous avons également un ajustement technique à la rubrique 5. Les amendements proposés reflètent la communication d'Eurostat du 15 octobre. Nous disposerons de nouveaux paramètres pour les salaires de 2003. L'augmentation de 2,6 % a été ramenée à 2 %. Les ajustements qui en résultent afin de correspondre au préfinancement en 2002 doivent être réalisés. Pour que les choses soient claires, je vous lis rapidement les chiffres. À l'amendement 525, le montant final devrait être 1 450 901 000 euros et rien d'autre. À l'amendement 556, le montant final est de 68 890 436 euros. À l'amendement 650 à la ligne budgétaire 360, le montant final est de 38 219 720 euros. Nous avons ensuite deux nouveaux amendements car nous n'en avions pas sur les pensions. Ceux-ci concernent la ligne budgétaire A1900, où le montant final est de 412 887 000 euros, et la ligne budgétaire A6000, où le montant final est de 124 456 000 euros. À l'amendement 562 à la ligne budgétaire A7000, le montant final est de 54 916 000. Enfin, à l'amendement 527 à la ligne budgétaire A200, le montant final doit être de 147 529 904. Nous avons également quelques corrections techniques pour les agences. Il y a une remarque séparée pour les coûts d'élargissement des agences. Ils ont été légèrement amendés et il faut lire ce qui suit : à l'amendement 583 à la ligne budgétaire B3-4201, le montant correct est de 7 150 000 euros. À l'amendement 589, ligne budgétaire B5-3111, le montant correct est 300 000 euros. À l'amendement 596, ligne budgétaire B5-8301, le montant final est 3 522 711 euros. Enfin, nous n'avons pas besoin de chiffres pour l'amendement 593 car il a été retiré. Il n'y a pas de coût d'élargissement dans ce cas."@fr6
"Signor Presidente, prima di passare alla votazione sul progetto di bilancio e sugli emendamenti al bilancio vorrei fare alcune osservazioni, apportare alcune correzioni e mettere ai voti alcuni emendamenti orali. Un punto su cui dovremo votare è la linea di bilancio A-3014, una delle linee A-30 sui corsi per i europei in materia di diritti umani e democratizzazione. Il riferimento all’Università di Padova non è corretto; al suo posto va riportato il Centro interuniversitario europeo. Si tratta in realtà di un emendamento nuovo al progetto di bilancio e pertanto va posto in votazione all’inizio. Desidero altresì comunicare agli onorevoli colleghi che, per motivi di uniformità con la risoluzione, chiederò ai servizi di seduta di sostituire la seconda parte del primo paragrafo delle motivazioni dell’emendamento n. 644 relativo all’Afghanistan con il paragrafo 26 della risoluzione affinché non vi siano diversità di formulazione tra la risoluzione e l’emendamento. Non credo che sia necessaria una votazione apposita; tenevo tuttavia a far presente la questione all’Aula. Un altro punto da affrontare, politicamente più rilevante, è quello che riguarda la Corea del Nord e le discussioni che abbiamo avuto sulla KEDO e sulle questioni nucleari. A seguito delle informazioni emerse di recente dalla dichiarazione del governo nordcoreano sulla possibile produzione di armi nucleari, nella sua riunione di lunedì scorso la commissione per i bilanci mi ha autorizzato a presentare in Assemblea plenaria un emendamento orale. In esso si propone di iscrivere a riserva il contributo totale dell’Unione europea alla KEDO, di valore pari a 20 milioni di euro, con la motivazione che il governo nordcoreano ha ammesso di essere impegnato nella ricerca e nella produzione di armi nucleari. Tale attività è palesemente in contrasto con gli obiettivi generali che l’Unione intende raggiungere partecipando alla cooperazione Euratom-Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana, obiettivi che consistono nel “contribuire a rafforzare e conservare il regime internazionale di non proliferazione nucleare e di favorire la realizzazione di un’adeguata cooperazione sia con la Corea del Nord sia con la Corea del Sud al fine di garantire un uso sicuro e pacifico dell’energia nucleare”. I fondi potranno essere prelevati dalla riserva a condizione che la Corea del Nord dimostri, in primo luogo, la propria volontà di rispettare il regime internazionale di non proliferazione e, in secondo luogo, di aver interrotto il programma di produzione di armi nucleari. Trattandosi, anche in questo caso, di un emendamento nuovo al progetto di bilancio, sarebbe bene mettere ai voti la proposta all’inizio della votazione. Infine, quando discuteremo della rubrica 4 farò alcune osservazioni su due aspetti specifici di quella categoria, ma per il momento concludo il mio intervento. Innanzi tutto desidero informare i colleghi che nella rubrica 3, politiche interne, i margini di spesa sono molto stretti, pari a solo 2,6 milioni di euro. Se in sede di votazione approveremo questo massimale, mi sentirò in dovere di proporre storni e ulteriori riduzioni su altre linee di bilancio. Volevo precisarlo a titolo di avvertimento. Vengo ora alle correzioni tecniche. La prima riguarda l’emendamento n. 662 alla linea di bilancio B53004 (nuova), per il quale non v’è necessità di una votazione separata poiché nessuno lo ha richiesto. Per errore questo emendamento è stato riportato come soggetto a votazione separata; dobbiamo invece votarlo come parte del blocco 4. Verificherò la disponibilità in tal senso da parte di tutti i gruppi politici, ma, mi par di capire, non dovrebbero esserci problemi. Dobbiamo poi apportare un aggiustamento tecnico alla rubrica 5. Gli emendamenti proposti si rifanno alla comunicazione di EUROSTAT del 15 ottobre. Ora ci sono nuovi parametri salariali per il 2003; l’aumento del 2,6 per cento è stato infatti ridotto al 2 per cento. Occorre quindi correggere gli importi in modo da restare in linea con le operazioni di anticipo delle spese del 2002. Leggerò ora velocemente le cifre perché possano essere riportate nel verbale. Nell’emendamento n. 525 l’importo totale dovrebbe essere di 1 450 901 000 euro, e nulla più. Nell’emendamento n. 556 l’importo totale è di 68 890 436 euro. Nell’emendamento n. 650, per la linea di bilancio A360, l’importo totale è pari a 38 219 720 euro. Sulle pensioni abbiamo due emendamenti nuovi perché non ne erano stati presentati altri in precedenza su questo punto; si riferiscono alla linea di bilancio A1900, dove l’importo totale è di 412 887 000 euro, e alla linea di bilancio A6000, il cui importo totale è pari a 124 456 000 euro. L’importo totale dell’emendamento n. 562, relativo alla linea di bilancio A7000, è di 54 916 000 euro. Infine, nell’emendamento n. 527 alla linea di bilancio A200 l’importo totale è di 147 529 904 euro. Dobbiamo inoltre apportare alcune correzioni tecniche alle agenzie. Una nota a parte riguarda le spese per l’allargamento, che sono state leggermente riviste. Nella versione corretta, l’importo totale dell’emendamento n. 583 alla linea di bilancio B3-4201 è di 7 150 000 euro. L’importo totale dell’emendamento n. 589 alla linea di bilancio B5-3111 è di 300 000 euro, quello dell’emendamento n. 596 alla linea di bilancio B5-8301 è di 3 522 711. Infine, non c’è bisogno di indicare un importo nell’emendamento n. 593 poiché lo stesso è stato ritirato. In tal caso, non ci sono spese per l’allargamento."@it9
"Mr President, before we begin the vote on the budget and the budgetary amendments, there are some statements I would like to make, some corrections and oral amendments that I would like put to the vote. There is one item which has to be voted on and that is budget line A-3014, one of the A-30 lines about European masters' courses in human rights and democratisation. The reference here to the University of Padua is not correct. It should be replaced by the European Inter-University Centre. That is actually a new amendment to the draft budget and should be voted on at the beginning. I would also like to tell the House that, in order to be consistent with the resolution, I will ask the sessional services to replace the second part of the first paragraph of the grounds for Amendment 644 on Afghanistan by paragraph 26 in the resolution, so that there is no difference between the wording of the resolution and the amendment. I do not think that requires a vote, but I just wanted to point it out to the House. Finally, a politically more important point, because it concerns North Korea and the discussions we have had on KEDO and nuclear issues. Following the recent information on the declaration by the North Korean Government on the possible production of nuclear weapons, the Committee on Budgets, at its meeting this Monday, authorised me to table an oral amendment in plenary. This proposes that the EU's total contribution to KEDO, which is EUR 20 million, be entered in the reserve, on the grounds that the North Korean Government has admitted it is working on the research and production of nuclear weapons. This is clearly at odds with the general objectives of EU participation in the Euratom-Korean Peninsula Energy Development Organisation KEDO, which are 'to contribute to reinforcing and maintaining the international nuclear non-proliferation regime and to help achieve appropriate cooperation with both North Korea and South Korea to ensure the safe and peaceful use of nuclear energy'. The appropriations will be released from this reserve on the condition that, firstly, North Korea proves itself willing to respect the international non-proliferation regime and, secondly, that North Korea proves it has discontinued its nuclear weapons production programme. This is also a new amendment to the draft budget and must, preferably, be voted on at the beginning. Finally, when we come to category 4, I shall comment on two specific aspects of that category, but that is all I wish to say at this point. Firstly, I would like to inform colleagues in the Chamber that we have a very tight margin in category 3, for internal policies. It is only EUR 2.6 million. If, as a result of the vote, we pass the ceiling, I would feel obliged to propose offsets and further reductions on other budget lines. That is just a little warning. Then there are some technical corrections. First of all, amendment 662 on budget line B53004 (new) should not be subject to a separate vote because nobody has requested that. It has been listed as a separate vote by mistake. It should instead be voted on as part of block 4. I will check this with all the political groups but, as I understand it, there is no problem. We also have a technical adjustment in heading 5. The amendments proposed reflect the announcement by Eurostat on 15 October. We have new parameters for salaries in 2003. The 2.6% increase has now been reduced to 2%. The resulting adjustments to match the front loading in 2002 need to be made. I will quickly read the figures for the record. In Amendment 525, the final amount should be EUR 1 450 901 000 and nothing else. In Amendment 556,the final amount is EUR 68 890 436. In Amendment 650 on budget line A360, the final amount should read EUR 38 219 720. Then we have two new amendments, because we had no amendments on pensions. These are on budget line A1900, where the final amount should read EUR 412 887 000, and on budget line A6000, where the final amount should read EUR 124 456 000. In Amendment 562 on budget line A7000, the final amount should read EUR 54 916 000. Finally, in Amendment 527 on budget line A200, the final amount should be EUR 147 529 904. We also have some technical corrections on agencies. There is a separate remark for the agency enlargement costs. They have now been slightly amended and should read as follows: for Amendment 583 on budget line B3-4201, the correct amount is EUR 7 150 000. For Amendment 589, budget line B5-3111, the correct amount is EUR 300 000. For Amendment 596, budget line B5-8301, the final amount is EUR 3 522 711. Finally, we do not need a figure for Amendment 593, because it has been withdrawn. There is no enlargement cost in that case."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, voordat we beginnen met de stemming over de ontwerpbegroting en de amendementen daarop, wil ik graag enkele opmerkingen maken met betrekking tot enkele correcties en mondelinge amendementen die ik in stemming zou willen brengen. Er is één post waarover gestemd moet worden en dat is begrotingslijn A-3014, een van de A-30-lijnen voor Europese postuniversitaire cursussen in mensenrechten en democratisering. De verwijzing naar de Universiteit van Padua is niet juist hier en moet worden vervangen door het Europees Interuniversitair Centrum. Dat is in feite een nieuwe wijziging van de ontwerpbegroting en daarover zal aan het begin moeten worden gestemd. Ook wil ik u zeggen dat ik, om niet van de resolutie af te wijken, de vergaderdienst zal vragen het tweede gedeelte van de eerste paragraaf van de motivering voor amendement 644 over Afghanistan te vervangen door paragraaf 26 in de resolutie, opdat de formulering van de resolutie overeenkomt met die van het amendement. Ik geloof niet dat daarover gestemd hoeft te worden, maar ik wilde het Parlement er wel op wijzen. Ten slotte een politiek belangrijker punt, omdat het gaat over Noord-Korea en de discussies die wij hebben gevoerd over KEDO en nucleaire kwesties. Na de recente informatie over de verklaring van de regering van Noord-Korea inzake de mogelijke productie van kernwapens heeft de Begrotingscommissie mij tijdens haar vergadering van maandag jongstleden gemachtigd tijdens de plenaire vergadering een mondeling amendement voor te stellen. Dat amendement houdt in dat de totale bijdrage van de EU aan KEDO, te weten 20 miljoen euro, in de reserve wordt geplaatst, op grond van het feit dat de Noord-Koreaanse regering heeft toegegeven dat het land bezig is met onderzoek naar en de productie van kernwapens. Dat valt natuurlijk niet te rijmen met de algemene doelstellingen van de EU-deelname aan KEDO, de Organisatie voor de energieontwikkeling van het Koreaanse Schiereiland. Die deelname heeft namelijk tot doel “een bijdrage te leveren tot het versterken en handhaven van het internationale stelsel voor non-proliferatie van kernwapens en het bewerkstelligen van een goede samenwerking met zowel Noord- als Zuid-Korea ten behoeve van een veilig en vreedzaam gebruik van atoomenergie”. De betalingskredieten zullen uit deze reserve beschikbaar komen op voorwaarde dat, ten eerste, Noord-Korea zich bereid toont de internationale regeling voor non-proliferatie te eerbiedigen, en, ten tweede, dat Noord-Korea aantoont te zijn gestopt met zijn programma voor de productie van atoomwapens. Dat is eveneens een nieuw amendement op de ontwerpbegroting en moet bij voorkeur aan het begin in stemming worden gebracht. Ten slotte zal ik, als we bij rubriek 4 zijn aangekomen, ingaan op twee specifieke aspecten van die rubriek, maar dit is voorlopig alles wat ik te zeggen had. Allereerst wil ik u erop wijzen dat wij te maken hebben met een zeer krappe marge in rubriek 3, voor intern beleid. Die is maar 2,6 miljoen euro. Indien als gevolg van de stemming het maximum wordt overschreden, dan zou ik verplicht zijn compensaties en verdere kortingen op andere begrotingslijnen voor te stellen. Het is maar dat u het weet. Dan zijn er enkele technische correcties. Ten eerste zou amendement 662 op begrotingslijn B5-3004 (nieuw) niet afzonderlijk in stemming moeten worden gebracht, omdat niemand daarom heeft gevraagd. Het is per ongeluk opgenomen als afzonderlijke stemming. In plaats daarvan moet het bij bloc 4 in stemming worden gebracht. Ik zal dat nog natrekken bij alle politieke fracties, maar volgens mij is dit geen probleem. Verder hebben we een technische aanpassing in rubriek 5. De voorgestelde amendementen zijn ingegeven door de aankondiging van Eurostat van 15 oktober. Wij hebben te maken met nieuwe parameters voor salarissen in 2003. De verhoging van 2,6 procent is teruggebracht tot 2 procent. Het gevolg daarvan is dat wijzigingen nodig zijn in verband met aanpassing aan de in 2002. Voor de goede orde zal ik de cijfers snel doornemen. In amendement 525 moet het eindbedrag 1.450.901.000 euro zijn, en niets anders. In amendement 556 is het eindbedrag 68.890.436 euro. In amendement 650 op begrotingslijn A-360 moet het eindbedrag 38.219.720 euro zijn. Dan hebben we nog twee nieuwe amendementen, omdat we geen amendementen op de pensioenen hadden. Het eerste van die twee amendementen betreft begrotingslijn A-1900, waar het eindbedrag 412.887.000 euro moet zijn; het tweede betreft begrotingslijn A-6000, waar het eindbedrag 124.456.000 euro moet zijn. In amendement 562 op begrotingslijn A-7000 moet het eindbedrag 54.916.000 euro zijn. Ten slotte moet in amendement 527 op begrotingslijn A-200 het eindbedrag 147.529.904 euro zijn. Ook zijn er enkele technische correcties met betrekking tot de agentschappen. Er is een aparte opmerking over de kosten van de uitbreiding voor de agentschappen. Die zijn nu enigszins gewijzigd, zodat voor amendement 583 op begrotingslijn B3-4201 het juiste bedrag 7.150.000 euro is. Voor amendement 589 op begrotingslijn B5-3111 is het juiste bedrag 300.000 euro. Voor amendement 596 op begrotingslijn B5-8301 is het eindbedrag 3.522.711 euro. Voor amendement 593, ten slotte, zijn geen cijfers nodig, omdat het is ingetrokken. In dat geval zijn er geen kosten voor de uitbreiding."@nl2
"Senhor Presidente, antes de iniciarmos a votação sobre o orçamento e as alterações ao orçamento, gostaria de fazer algumas declarações, e submeter a votação algumas correcções e alterações orais. Há uma rubrica que será necessário votar, nomeadamente, a rubrica A-3014, que faz parte das rubricas A-30 relativas aos cursos europeus de Mestrado em Direitos Humanos e Democratização. A referência que aí é feita à Universidade de Pádua não está correcta, e deve ser substituída por Centro Interuniversitário Europeu. Neste caso trata-se de uma nova alteração ao projecto de orçamento, que deve ser votada no início. Gostaria, também, de dizer à assembleia que, a fim de assegurar a compatibilidade com a resolução, irei pedir aos serviços parlamentares que substituam a segunda parte do primeiro parágrafo da justificação da alteração 644 sobre o Afeganistão pelo número 26 da resolução, de modo que não haja qualquer diferença entre a redacção da resolução e a da alteração. Penso que isto não carece de votação, mas não queria deixar de comunicar este ponto à assembleia. Por último, um ponto mais importante em termos políticos, pois diz respeito à Coreia do Norte e às discussões sobre questões nucleares que temos mantido no âmbito da KEDO. No seguimento de informações recentes sobre a declaração do Governo da Coreia do Norte quanto à eventual produção de armas nucleares, a Comissão dos Orçamentos, na sua reunião de segunda-feira passada, autorizou-me a apresentar uma alteração oral em plenário. A alteração propõe que a contribuição total da UE para a KEDO, que é de 20 milhões de euros, seja inscrita na reserva pelo facto de o Governo da Coreia do Norte ter admitido estar a trabalhar na investigação e produção de armas nucleares. Isto é manifestamente contrário aos objectivos gerais da participação da UE nas conversações entre a Euratom e a Organização para o Desenvolvimento Energético da Península da Coreia, KEDO, que são “contribuir para o reforço e manutenção do regime internacional de não proliferação nuclear e ajudar a assegurar uma cooperação adequada com a Coreia do Norte e com a Coreia do Sul, com vista a garantir a utilização segura e pacífica da energia nuclear”. As dotações serão retiradas da reserva, em primeiro lugar, na condição de a Coreia do Norte dar provas de estar disposta a respeitar o regime internacional de não proliferação, e, em segundo lugar, na condição de a Coreia do Norte provar ter suspendido o seu programa de produção de armas nucleares. Trata-se, também, de uma nova alteração ao projecto de orçamento, e deve, de preferência, ser votada no princípio. Por último, quando chegarmos à categoria 4, há dois aspectos específicos que eu gostaria de referir, mas, de momento, é tudo o que tenho para dizer. Em primeiro lugar, gostaria de informar os colegas que se encontram na assembleia que temos uma margem muito apertada na categoria 3, relativa às políticas internas. Essa margem é apenas de 2,6 milhões de euros. Se, na votação, aprovarmos o limite máximo, sentir-me-ei obrigado a propor compensações e novas reduções noutras rubricas. Isto é apenas uma pequena advertência. Em seguida, gostaria de propor algumas correcções técnicas. Em primeiro lugar, a alteração 662 sobre a rubrica B5-3004 (nova) não deve ser objecto de votação separada, porque ninguém o solicitou. Foi incluída na lista de alterações a votar separadamente por engano. Essa alteração deve ser votada como parte do bloco 4. Tenciono confirmar este ponto com todos os grupos políticos mas, ao que parece, não vai haver problema. Temos, também, uma adaptação técnica à categoria 5. As alterações propostas reflectem as declarações feitas pelo Eurostat em 15 de Outubro. Temos novos parâmetros para os salários de 2003. O aumento de 2,6% foi agora reduzido para 2%, e é necessário proceder às adaptações daí decorrentes a fim de corresponderem à antecipação de despesas de 2002. A título informativo, vou ler rapidamente os montantes em causa. Na alteração 525, o montante final deve ser 1 450 901 000 euros e não outro. Na alteração 556, o montante final é de 68 890 436 euros. Na alteração 650 à rubrica A-360, o montante final deve ser 38 219 720 euros. Seguidamente, temos duas novas alterações, porque não foram apresentadas quaisquer alterações sobre as pensões. Dizem respeito à rubrica A-1900, em que o montante final deve ser 412 887 000 euros, e à rubrica A-6000, em que o montante final deve ser 124 456 000 euros. Na alteração 562 à rubrica A-7000, o montante final deve ser 54 916 000 euros. Por último, na alteração 527 à rubrica A-200, o montante final deve ser 147 529 904 euros. Temos também algumas correcções técnicas a fazer relativamente às agências. Há uma observação separada sobre os custos de alargamento das agências. Esses custos foram ligeiramente alterados e passaram a ser os seguintes: na alteração 583 sobre a rubrica B3-4201, o montante correcto é 7 150 000 euros. Na alteração 589, rubrica B5-3111, o montante correcto é 300 000 euros. Na alteração 596, rubrica B5-8301, o montante final é 3 522 711 euros. Por último, não é necessário indicar um valor para a alteração 593, porque foi retirada. Neste caso, o alargamento não acarretará custos."@pt11
"Herr talman! Innan vi påbörjar omröstningen om budgeten och om ändringsförslagen avseende budgeten, skulle jag vilja göra ett par yttranden, några rättelser och muntliga ändringsförslag som jag vill ta med i omröstningen. Det finns en punkt som bör gå till omröstning, och det gäller budgetpost A-3014, en av posterna under A-30, angående europeiska magisterkurser i mänskliga rättigheter och demokratisering. Hänvisningen till universitetet i Padua är inte korrekt. Den bör bytas ut mot ”European Inter-University Centre”. Det är i själva verket ett nytt ändringsförslag till budgetförslaget, och det bör gå till omröstning från början. För att resolutionen skall vara konsekvent skulle jag även vilja upplysa kammaren om att jag kommer att be avdelningarna för plenarsammanträden ersätta den andra delen av det första stycket avseende ändringsförslag 644 om Afghanistan med punkt 26 i resolutionen, så att det inte är någon skillnad mellan ordalydelsen i resolutionen och den i ändringsförslaget. Jag tror inte att det kräver någon omröstning, men jag ville endast poängtera detta för kammaren. Slutligen, en punkt som är av större politisk vikt eftersom den berör Nordkorea och de diskussioner vi har haft angående Organisationen för energiutveckling på Koreahalvön (KEDO) och kärnvapenfrågor. Till följd av de nya upplysningarna angående den nordkoreanska regeringens tillkännagivande om deras möjligheter att framställa kärnvapen godkände budgetutskottet vid sitt möte i måndags att jag lägger fram ett muntligt ändringsförslag i plenum. Häri föreslås att man skall hålla inne med EU:s totala bidrag till KEDO, som är på 20 miljoner euro, med anledning av att den nordkoreanska regeringen har erkänt att man arbetar på att forska kring och framställa kärnvapen. Detta står naturligtvis i strid med de allmänna målsättningarna för EU:s deltagande i Euratom-KEDO, vilka är att ”bidra till att underbygga och upprätthålla det internationella systemet för icke-spridning av kärnvapen och att hjälpa till att uppnå ett lämpligt samarbete med både Nord- och Sydkorea för att trygga en säker och fredlig användning av kärnenergi”. Anslagen kommer att frigöras från denna reserv på villkor att, för det första, Nordkorea visar sig villigt att respektera det internationella icke-spridningsavtalet och, för det andra, att Nordkorea visar att man har avbrutit sitt program för framställning av kärnvapen. Det är i själva verket ett nytt ändringsförslag till budgetförslaget, och det bör förslagsvis gå till omröstning i början. Slutligen, när det gäller kategori 4 skall jag göra ett par kommentarer angående två särskilda aspekter i den kategorin, men det är allt jag har att säga just nu. För det första skulle jag vilja upplysa kollegerna i kammaren att kategori 3, den inre politiken, har en mycket snäv marginal. Den är endast på 2,6 miljoner euro. Om taket överskrids, som ett resultat av omröstningen, blir jag tvungen att föreslå en kompensation och ytterligare minska andra budgetposter. Det säger jag bara som en liten varning. Sedan har vi några tekniska rättelser. För det första, ändringsförslag 662 angående budgetpost B53004 (ny) bör inte bli föremål för en enskild omröstning eftersom ingen har krävt något sådant. Det har av misstag registrerats som en enskild omröstning. Vi bör i stället rösta om detta som en del av block 4. Jag kommer att gå igenom det med samtliga politiska grupper, men som jag förstår skall det inte vara några problem. Vi har även en teknisk justering i utgiftskategori 5. De föreslagna ändringarna återger yttrandet från Eurostat från den 15 oktober. Vi har nya parametrar för löner år 2003. Ökningen med 2,6 procent har nu minskats till 2 procent. De härav följande justeringarna som skall svara mot 2002 års extrafinansiering bör genomföras. För ordningens skull skall jag hastigt läsa upp siffrorna. I ändringsförslag 525 skall det slutliga beloppet vara 1 450 901 000 euro och ingenting annat. I ändringsförslag 556 är det slutliga beloppet 68 890 436 euro. I ändringsförslag 650 angående budgetpost A360 skall det slutliga beloppet vara 38 219 720 euro. Sedan tillkommer två nya ändringsförslag eftersom vi inte hade några ändringsförslag rörande pensioner. Dessa är budgetpost A1900, där det slutliga beloppet skall vara 412 887 000 euro, och budgetpost A6000, där det slutliga beloppet skall vara 124 456 000 euro. I ändringsförslag 562 angående budgetpost A7000 skall det slutliga beloppet vara 54 916 000 euro. Slutligen, i ändringsförslag 527 angående budgetpost A200 skall det slutliga beloppet vara 147 529 904 euro. Vi har även några tekniska rättelser när det gäller decentraliserade organ. Det finns en enskild anmärkning angående utgifter för decentraliserade organ i samband med utvidgningen. De har nu blivit en aning förändrade och skall ersättas med följande: för ändringsförslag 583 angående budgetpost B3-4201 är det korrekta beloppet 7 150 000 euro. För ändringsförslag 589, budgetpost B5-3111, är det korrekta beloppet 300 000 euro. För ändringsförslag 596, budgetpost B5-8301, är det slutliga beloppet 3 522 711 euro. Slutligen behöver vi inte några uppgifter för ändringsförslag 593 eftersom det har dragits tillbaka. I det fallet förekommer det inte någon kostnad för utvidgningen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"yleisesittelijä. –"5

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph