Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-24-Speech-4-039"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021024.3.4-039"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, qui s'opposerait à la mise en place et à l'entretien des infrastructures du secteur énergétique et à l'intégration des réseaux énergétiques des pays qui vont adhérer à l'Union européenne ? Personne évidemment, s'il s'agissait réellement de satisfaire les besoins des populations. Or, ce dont il s'agit - ce rapport l'annonce sans détour - c'est d'assujettir la construction et la maintenance des infrastructures dans le domaine de l'énergie aux lois du marché. Pour mettre en place un marché intérieur de l'énergie plus ouvert et concurrentiel, les fonds publics versés au privé vont passer de 10 à 20 % du montant des investissements. Les députés LO (Lutte ouvrière) sont opposés à l'utilisation de l'argent public pour alimenter des profits privés. En outre, l'interconnexion accrue des réseaux du gaz et de l'électricité n'a pas pour objectif de rationaliser la distribution de l'énergie à l'échelle de l'Union, mais bien d'ouvrir totalement le marché du gaz et de l'électricité à la concurrence. Or ceci signifie, dans le cas de la France par exemple, un pas de plus vers la privatisation d'Électricité et de Gaz de France, processus que nous rejetons complètement. Nous le rejetons, tout comme ces dizaines de milliers de travailleurs qui ont manifesté le 3 octobre dernier à Paris pour qu'Électricité et Gaz de France restent des services publics. Et nous nous élevons contre toute atteinte aux salaires ou à la retraite des travailleurs de ce secteur. Oui, il faut que les différents États ou la Communauté européenne puissent financer un réseau de transport dans les secteurs de l'énergie, qui soit à la hauteur du XXIe siècle, dont les critères de gestion ne soient pas la rentabilité ou la recherche du profit pour quelques-uns mais la satisfaction des besoins énergétiques de tous et l'égalité d'accès pour tous. Mais nous ne pensons pas qu'en se laissant guider par les intérêts privés, les institutions européennes actuelles y parviennent."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hvem kunne vel tænkes at vende sig mod etablering og vedligeholdelse af infrastrukturer på energiområdet og mod integration af ansøgerlandenes energinet? Det er der naturligvis ingen, der ville gøre, hvis det reelt var et spørgsmål om at opfylde befolkningens behov. Det drejer sig imidlertid om - som det direkte fremgår af den foreliggende betænkning - at opbygning og vedligeholdelse af infrastrukturerne på energiområdet skal underlægges markedskræfterne. For at etablere et indre energimarked, der er mere åbent og konkurrencepræget, forhøjes tilskuddene af offentlige midler til den private sektor fra 10% til 20% af investeringsbeløbet. Medlemmerne af partiet Arbejderkampen modsætter sig, at offentlige midler anvendes til at skabe overskud i den private sektor. Endvidere har den øgede samkøring af gas- og elektricitetsnettene ikke til formål at sikre en mere rationel energiforsyning i EU, men derimod at åbne gas- og elektricitetsmarkedet for den frie konkurrence. Dette betyder eksempelvis for Frankrigs vedkommende endnu et skridt hen imod en privatisering af forsyningsselskaberne Électricité de France og Gaz de France, hvilket vi klart afviser. Vi afviser denne proces i lighed med titusindvis af arbejdstagere, som den 3. oktober demonstrerede i Paris for at bevare de ydelser, Électricité de France og Gaz de France leverer, som offentlige tjenester. Vi vender os endvidere mod ethvert angreb på sektorens arbejdstagere og disses lønninger og pensioner. Ja, medlemsstaterne eller Fællesskabet skal kunne finansiere et transportnet inden for energisektoren, som lever op til de krav, der stilles i det 21. århundrede, og som ikke forvaltes under hensyntagen til enkelte virksomheders rentabilitet og overskud, men på grundlag af det samlede energibehov og under hensyn til, at alle sikres lige adgang. Vi mener imidlertid ikke, EU's nuværende institutioner når dette mål ved at lade sig styre af private interesser."@da1
"Herr Präsident, niemand hätte etwas gegen die Errichtung und Wartung von Infrastrukturen im Energiesektor und gegen die Integration der Energienetze der Länder, die der Europäischen Union beitreten werden, wenn es wirklich darum ginge, den Bedarf der Bevölkerung zu befriedigen. Hier geht es aber darum – das kündigt dieser Bericht unumwunden an –, die Errichtung und Wartung der Infrastrukturen im Energiebereich den Gesetzen des Marktes unterzuordnen. Um einen offeneren und wettbewerbsfähigeren Energiebinnenmarkt zu errichten, werden die an den Privatsektor gezahlten öffentlichen Mittel von 10 auf 20 % der Investitionssumme steigen. Die Abgeordneten der LO (Lutte ouvrière) sprechen sich gegen die Verwendung öffentlicher Gelder zur Realisierung privater Gewinne aus. Außerdem dient der zunehmende Verbund der Gas- und Stromnetze nicht dem Ziel, die Energieverteilung auf der Ebene der Union zu rationalisieren, sondern den Gas- und Strommarkt vollständig für den Wettbewerb zu öffnen. Das bedeutet beispielsweise im Falle Frankreichs einen weiteren Schritt in Richtung Privatisierung von Électricité und Gaz de France, was wir strikt ablehnen. Darin wissen wir uns einig mit den zigtausenden Arbeitnehmern, die am 3. Oktober in Paris dafür demonstriert haben, dass Électricité und Gaz de France öffentliche Dienstleister bleiben. Gleichzeitig wenden wir uns gegen jeden Versuch, die Löhne oder die Rente der Beschäftigten dieses Sektors anzutasten. Ja, die einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft müssen in der Lage sein, ein Transportnetz im Energiebereich zu finanzieren, das den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht wird und dessen Managementkriterien nicht die Rentabilität oder das Profitstreben für einige wenige sind, sondern die Befriedigung des Energiebedarfs aller und gleicher Zugang für alle. Wir glauben jedoch nicht, dass den derzeitigen europäischen Institutionen, wenn sie sich von Privatinteressen leiten lassen, das gelingt."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, ποιος θα εναντιωνόταν στην κατασκευή και τη συντήρηση των υποδομών ενέργειας και στην ενσωμάτωση των ενεργειακών δικτύων των χωρών που πρόκειται να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Κανένας προφανώς, αν πραγματικά κάτι τέτοιο γινόταν για να ικανοποιηθούν ανθρώπινες ανάγκες. Όμως, όπως φαίνεται σαφώς σε αυτήν την έκθεση, αυτό που πρόκειται να συμβεί είναι ότι η κατασκευή και συντήρηση των υποδομών ενέργειας θα υπόκεινται στους νόμους της αγοράς. Οι δημόσιοι οικονομικοί πόροι που θα διατεθούν σε ιδιώτες για τη συγκρότηση μιας πιο ανοιχτής και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας, θα περάσουν από το 10% στο 20% της συνολικής επένδυσης. Οι βουλευτές της Εργατικής Πάλης είναι αντίθετοι στη χρήση του δημοσίου χρήματος για την αύξηση των ιδιωτικών κερδών. Επιπλέον, η μεγαλύτερη διασύνδεση ανάμεσα στα δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού δεν έχει ως στόχο να εξορθολογίσει τη διανομή της ενέργειας μέσα στην επικράτεια της Ένωσης, αλλά να ανοίξει ολοκληρωτικά την αγορά του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού στον ανταγωνισμό. Όμως, κάτι τέτοιο σημαίνει, στην περίπτωση της Γαλλίας για παράδειγμα, ένα βήμα πιο κοντά στην ιδιωτικοποίηση των δημοσίων επιχειρήσεων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, μια διαδικασία την οποία απορρίπτουμε κατηγορηματικά. Την απορρίπτουμε, όπως και δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι οι οποίοι διαδήλωσαν στις 3 Οκτωβρίου στο Παρίσι για να παραμείνουν οι επιχειρήσεις αυτές στον δημόσιο τομέα. Και κάθε απειλή των μισθών και των συντάξεων των εργαζομένων σε αυτούς τους τομείς θα μας βρει τελείως αντίθετους. Τα διάφορα κράτη ή η ίδια η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρέπει να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν ένα δίκτυο μεταφοράς ενέργειας, το οποίο θα είναι αντάξιο του 21ου αιώνα με κριτήρια διαχείρισης που δεν θα είναι η κερδοφορία ή η αναζήτηση του οφέλους κάποιων, αλλά η ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών όλων μας και η ίση δυνατότητα πρόσβασης. Όμως, δεν πιστεύουμε, ότι τα σημερινά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα το επιτύχουν, αν εξακολουθήσουν να κατευθύνονται από τα ιδιωτικά συμφέροντα."@el8
"Mr President, who could be against the construction and maintenance of infrastructures in the energy sector and the integration of energy networks of the countries that are soon to join the European Union? No one would be, of course, if it were truly a matter of meeting the needs of the people. The real issue, however – as the report makes quite clear – is to make the construction and the maintenance of infrastructures in the field of energy subject to the laws of the market. In order to establish a more open and competitive internal market for energy, public funds supplementing private funds will rise from 10% to 20% of total investment. Members from the are opposed to the use of public monies to increase private profits. Besides which, the aim of increasing interconnection between gas and electricity networks is not to rationalise energy distribution at EU scale, but instead to open up the entire gas and electricity market to competition. What this means, where France, for example, is concerned, is another step closer to the privatisation of and a process that we reject entirely. We reject it, as do the tens of thousands of workers who demonstrated on 3 October in Paris for to remain public services. We also oppose any attack on salaries or on the pensions of workers in this sector. The various States or the European Community itself must be able to fund an energy transport network which is fit for the twenty-first century, whose management criteria are not profitability or the quest for profit for a few but which are to meet the energy needs of everyone and equal access for everyone. We do not think, however, think that by allowing themselves to be guided by private interests, the current European institutions will achieve this."@en3
"Señor Presidente, ¿quién podría oponerse a la construcción y al mantenimiento de infraestructuras en el sector de la energía y a la integración de las redes de energía de los países que pronto entrarán a formar parte de la Unión Europea? Nadie, por supuesto, si en realidad se quisieran satisfacer las necesidades de la gente. Sin embargo, lo que de verdad se prentende – y el informe lo plantea claramente – es conseguir que la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras en el ámbito de la energía dependan de las leyes del mercado. Con el fin de hacer que los mercados interiores sean más abiertos y competitivos, los fondos públicos destinados a complementar los fondos privados se incrementarán de un 10% a un 20% del conjunto total de la inversión. Los diputados de se oponen al uso de los fondos públicos para incrementar los beneficios privados. Además, el objetivo de incrementar la interconexión entre las redes de gas y electricidad no pretende la racionalización de la distribución de la energía a escala de la UE, sino más bien abrir definitivamente el mercado del gas y la electricidad a la competencia. En Francia, por ejemplo, esto significaría dar un paso más hacia la privatización de las compañías y proceso que rechazamos por completo. Lo rechazamos, como también lo rechazan las decenas de miles de trabajadores que se manifestaron el pasado 3 de octubre en París, para que tanto como continúen siendo empresas públicas. También nos oponemos a cualquier recorte que sufran los salarios y las pensiones de los trabajadores de este sector. Los distintos Estados o la propia Comunidad Europea tienen que poder financiar una red de transporte de energía que esté a la altura del siglo XXI, cuyos criterios de gestión no sean perseguir la rentabilidad o el beneficio de unos pocos, sino satisfacer las necesidades de toda la población y garantizar la igualdad de acceso para cada uno. No creemos que las instituciones europeas alcancen estos objetivos si se dejan guiar por los intereses privados."@es12
"Arvoisa puhemies, kukapa vastustaisi energia-alan infrastruktuurien rakentamista ja ylläpitoa sekä Euroopan unioniin pian liittyvien valtioiden energiaverkkojen integrointia? Ei luonnollisesti kukaan, jos kyse olisi todellakin väestön tarpeiden tyydyttämisestä. Tässä tapauksessa kyse on kuitenkin todellisuudessa – kuten mietinnössä varsin suoraan ilmaistaan – energia-alan infrastruktuurien rakentamisen ja ylläpidon alistamisesta markkinalaeille. Julkisen sektorin yksityiselle sektorille myöntämää rahoitusta korotetaan 10 prosentista 20 prosenttiin kokonaissijoituksista avoimempien ja kilpailukykyisempien energia-alan sisämarkkinoiden luomiseksi. puolueen kansanedustajat vastustavat julkisten varojen käyttöä yksityisten etujen ruokkimiseksi. Lisäksi kaasu- ja sähköverkkojen paremman yhteenliitännän tarkoituksena ei ole järkiperäistää energianjakelua EU:ssa, vaan sen sijaan avata kaasu- ja energiamarkkinat täysin kilpailulle. Tämä merkitsee esimerkiksi Ranskan tapauksessa jälleen yhden askeleen ottamista kohti yhtiön ja yhtiön yksityistämistä, mitä vastustamme jyrkästi. Vastustamme tätä menettelyä niiden kymmenien tuhansien työntekijöiden tavoin, jotka osoittivat mieltään 3. lokakuuta Pariisissa, jotta säilyisivät julkisen palvelun yrityksinä. Vastustamme myös kaikkia tämän alan työntekijöiden palkkojen tai eläkkeiden alennuksia. Eri jäsenvaltioiden tai Euroopan yhteisön on pystyttävä itse rahoittamaan 2000-luvun vaatimuksia vastaava energiaverkko, jonka hallintaperusteina eivät ole kannattavuus ja harvojen hyödyn tavoittelu, vaan kaikkien energiatarpeiden tyydyttäminen ja tasa-arvoinen energiansaanti. Emme kuitenkaan usko, että Euroopan unionin nykyiset toimielimet saavuttavat tämän tavoitteen sallimalla yksityisten etujen johdattaa niitä."@fi5
"Signor Presidente, chi si opporrebbe mai all'installazione e alla manutenzione di infrastrutture del settore energetico e all'integrazione della rete energetica dei paesi che tra poco aderiranno all'Unione europea? Nessuno, se si trattasse davvero di soddisfare le esigenze della popolazione. Il vero obiettivo però – la relazione lo dichiara chiaramente – è quello di assoggettare la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture nel settore dell'energia alle leggi di mercato. Per attuare un mercato interno dell'energia più aperto e concorrenziale, i fondi pubblici erogati al settore privato passeranno dal 10 al 20 per cento dell'importo degli investimenti complessivi. I deputati di sono contrari all'uso dei fondi pubblici per alimentare i profitti dei privati. Inoltre, la maggiore interconnessione delle reti di gas ed elettricità non mira a razionalizzare la distribuzione dell'energia a livello dell'Unione, ma ad aprire l'intero mercato del gas e dell'elettricità alla concorrenza. Ciò significa, ad esempio, nel caso della Francia, un passo in più verso la privatizzazione di e processo al quale siamo del tutto contrari. Lo respingiamo, come le decine di migliaia di lavoratori che hanno manifestato il 3 ottobre scorso a Parigi affinché tali aziende rimangano un servizio pubblico. Inoltre ci opponiamo a tutto ciò che mette a repentaglio i salari o le pensioni dei lavoratori del settore. Occorre che gli Stati membri o la Comunità europea possano finanziare una rete di trasporto nel settore dell'energia che sia degna del XXI secolo, i cui criteri di gestione non siano la redditività o la ricerca del profitto per pochi, ma la soddisfazione delle esigenze energetiche di ognuno e la parità di accesso per tutti. Tuttavia non pensiamo che, lasciandoci guidare dagli interessi privati, le attuali Istituzioni europee possano raggiungere tale meta."@it9
"Mr President, who could be against the construction and maintenance of infrastructures in the energy sector and the integration of energy networks of the countries that are soon to join the European Union? No one would be, of course, if it were truly a matter of meeting the needs of the people. The real issue, however – as the report makes quite clear – is to make the construction and the maintenance of infrastructures in the field of energy subject to the laws of the market. In order to establish a more open and competitive internal market for energy, public funds supplementing private funds will rise from 10% to 20% of total investment. Members from the are opposed to the use of public monies to increase private profits. Besides which, the aim of increasing interconnection between gas and electricity networks is not to rationalise energy distribution at EU scale, but instead to open up the entire gas and electricity market to competition. What this means, where France, for example, is concerned, is another step closer to the privatisation of and a process that we reject entirely. We reject it, as do the tens of thousands of workers who demonstrated on 3 October in Paris for to remain public services. We also oppose any attack on salaries or on the pensions of workers in this sector. The various States or the European Community itself must be able to fund an energy transport network which is fit for the twenty-first century, whose management criteria are not profitability or the quest for profit for a few but which are to meet the energy needs of everyone and equal access for everyone. We do not think, however, think that by allowing themselves to be guided by private interests, the current European institutions will achieve this."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, wie is er tegen de aanleg en het onderhoud van infrastructuren in de energiesector en tegen de integratie van de energienetwerken van de landen die tot de Europese Unie zullen toetreden? Niemand natuurlijk, tenminste als het erom zou gaan te voorzien in de behoeften van de burgers. In werkelijkheid gaat het er echter om – en het verslag laat daarover geen misverstand bestaan – de aanleg en het onderhoud van de infrastructuurnetwerken in de energiesector te onderwerpen aan de wetten van de vrije markt. Om de totstandkoming van een meer liberale en beter concurrerende interne markt voor energie te bevorderen wordt het aandeel van de publieke middelen in particuliere investeringen verhoogd van 10 naar 20 procent. De afgevaardigden van LO (Lutte ouvrière) zijn tegen het aanwenden van publieke middelen met de bedoeling de particuliere winsten te verhogen. Bovendien heeft de versterkte interconnectie van de gas- en elektriciteitsnetwerken niet tot doel de energiedistributie op Europees niveau te rationaliseren; de bedoeling is de gas- en elektriciteitsmarkt volledig open te stellen voor concurrentie. Dat betekent in het geval van Frankrijk bijvoorbeeld een stap verder op de weg naar privatisering van EDF/GDF, een proces waar wij ons fel tegen verzetten, en met ons de tienduizenden werknemers die op 3 oktober jongstleden in Parijs gedemonstreerd hebben om duidelijk te maken dat EDF/GDF een publieke instantie dient te blijven. Daarnaast verzetten wij ons tegen iedere aantasting van de salarissen of pensioenen van de werknemers in die sector. Zeker, de verschillende lidstaten of de Europese Gemeenschap zelf moeten in staat zijn een transportnetwerk in de energiesector te financieren waarmee de uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd geboden kunnen worden en waarvan de exploitatiecriteria niet berusten op de vraag naar de rentabiliteit of de mogelijke winst voor een kleine groep belanghebbenden, maar op het streven te voorzien in de energiebehoeften van eenieder en alle burgers gelijke toegang te garanderen. Wij denken echter niet dat de huidige Europese instellingen dat doel zullen bereiken, tenminste niet zolang ze zich laten leiden door particuliere belangen."@nl2
"Senhor Presidente, quem se oporia à construção e à manutenção de infra-estruturas no sector energético e à integração das redes de energia dos países que, em breve, farão parte da União Europeia? Evidentemente, ninguém, se, na realidade, se tratasse de satisfazer as necessidades das populações. Contudo, o que está verdadeiramente em questão - como deixa bem claro o relatório em apreço - é submeter a construção e a manutenção das infra-estruturas no domínio da energia às leis de mercado. Com o intuito de criar um mercado interno mais aberto e competitivo, os fundos públicos transferidos para o sector privado aumentarão de 10% para 20 % dos custos totais de investimento. Os deputados da opõem-se à utilização dos dinheiros públicos para aumentar os lucros privados. Além disso, o objectivo de aumentar a interconexão entre as redes de gás e electricidade não passa pela racionalização da distribuição de energia à escala da União, mas sim pela total abertura do mercado do gás e da electricidade à concorrência. O significado de tudo isto, no caso de França, por exemplo, é mais um passo na direcção da privatização da e um processo que rejeitamos em absoluto. Rejeitamo-lo nós e rejeitam as dezenas de milhar de trabalhadores que se manifestaram no dia 3 de Outubro último em Paris contra a privatização da et . Opomo-nos igualmente a qualquer medida que afecte os salários ou a reforma dos trabalhadores deste sector. Os vários Estados ou a própria Comunidade Europeia tem de estar em posição de financiar uma rede de transportes no sector da energia, adequada ao sec. XXI, cujos critérios de gestão não sejam a rentabilidade ou a procura do lucro para alguns, mas sim a satisfação das necessidades energéticas de todos, bem como a igualdade de acesso para todos. Não cremos que as Instituições europeias actuais, ao deixarem-se guiar pelos interesses privados, consigam concretizar estes objectivos."@pt11
"Herr talman! Vem skulle motsätta sig att man inför och underhåller infrastrukturer inom energisektorn och att man integrerar energinäten i de länder som skall ansluta sig till Europeiska unionen? Naturligtvis ingen om det verkligen handlade om att tillfredställa befolkningarnas behov. Men vad det här betänkandet egentligen handlar om är att göra inrättandet och underhållet av infrastrukturer inom energiområdet underkastade marknadslagarna. För att införa en öppnare och mer konkurrenskraftig inre marknad för energi kommer de statliga fondutbetalningarna inom den privata sektorn att övergå från 10 till 20 procent av investeringsbeloppet. Ledamöterna från är emot användningen av offentliga medel för att gynna privata vinstintressen. Dessutom är syftet med den ökade sammankopplingen av gas- och elektricitetsnäten inte att rationalisera fördelningen av energi på unionsnivå utan snarare att helt utsätta marknaden för gas och elektricitet för konkurrens. Men i Frankrikes fall till exempel betyder det ytterligare ett steg mot privatisering av en utveckling som vi helt förkastar. Vi förkastar den precis som de tiotusentals arbetare som den 3 oktober demonstrerade i Paris för att skulle förbli ett statligt företag. Vi protesterar mot alla angrepp mot arbetarnas löner eller pensioner inom denna sektor. Ja, det är nödvändigt att de olika staterna eller den europeiska gemenskapen kan finansiera ett transportnät inom energisektorerna som når upp till 2000-talets krav, vars förvaltningskriterier inte går ut på att tillfredsställa lönsamheten eller vinstbegäret för några få utan som tillfredsställer alla människors behov av energi och lika tillgång för alla. Men vi tror inte att de europeiska institutionerna lyckas nå detta mål genom att låta sig styras av privata intressen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Gaz de France"5,10,3,12,11,9
"Électricité"10,3,12,11
"Électricité et Gaz de France"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph