Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-24-Speech-4-034"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021024.3.4-034"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the European Commission claims that spending more public funds on building additional electricity lines in Europe will enhance competition. There is no academic evidence for this. What do we have to do if we want to reduce oligopolistic tendencies in the European market? Firstly, we must reduce market dominance. We need to bring in measures such as divestiture in those countries where there are dominant operators. Secondly, we must increase centralised electricity production, because that is the only way to make the sector more competitive in the near future. Independent research shows that there is no economic rationale for spending billions on a new electricity grid. I have with me some summaries of these studies and I will hand them over to the Commissioner. So what should we do with the public funds available to us? We should spend them on gas pipelines, because that will bring more competition and security of supply. We should spend money on offshore projects in the North Sea and the Baltic. Historically, this market and the grid which exists in Europe were set up to promote centralised fossil fuel and nuclear power plants. If we want fair competition, we have to use some public money to provide a level playing field for offshore projects. We have enormous potential for this. This should not be a Christmas gift shop. If you look at the annexes to the report, this is a Christmas gift shop with all the electricity lines any operator ever wanted to build in Europe. This is not a good use of European public funds."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, ifølge Europa-Kommissionen vil anvendelsen af flere offentlige midler til anlæggelse af flere elektricitetsledninger i Europa fremme konkurrencen. Der er ikke ført bevis for denne påstand. Hvad skal vi gøre, hvis vi ønsker at reducere de oligopolistiske tendenser på det europæiske marked? For det første må vi reducere markedsdominansen. Vi må træffe foranstaltninger såsom tvangsafståelse i de lande, hvor der er dominerende operatører. For det andet må vi øge centraliseret elproduktion, fordi det er den eneste mulighed for at gøre sektoren mere konkurrencedygtig i den nærmeste fremtid. Uafhængige undersøgelser viser, at der ikke er noget økonomisk rationale for at bruge milliarder på et nyt elnet. Jeg har medbragt et sammendrag af disse undersøgelser, og jeg vil overrække kommissæren dem. Hvordan skal vi så anvende de offentlige midler, vi råder over? Vi skal bruge dem til gasrørledninger, fordi det vil skabe større konkurrence og forsyningssikkerhed. Vi bør bruge penge på offshoreprojekter i Nordsøen og Østersøen. Ud fra en historisk synsvinkel blev markedet og fordelingsnettet i Europa skabt for at fremme centraliserede kraftværker på basis af fossilt brændsel og kernekraft. Hvis vi ønsker en retfærdig konkurrence, må vi bruge de fornødne midler til at sikre offshoreprojekterne tilsvarende vilkår. Vi har et enormt potentiale herfor. Dette bør ikke blive en gavebod. Hvis man ser på bilaget til denne betænkning, er der tale om en gavebod med alle de elledninger, en operatør måtte ønske sig anlagt i Europa. Dette er ikke en forsvarlig anvendelse af offentlige europæiske midler."@da1
"Herr Präsident, die Europäische Kommission behauptet, mehr öffentliche Mittel für den Bau zusätzlicher Elektrizitätsleitungen in Europa würden den Wettbewerb fördern. Das ist wissenschaftlich nicht erwiesen. Was müssen wir tun, wenn wir den oligopolistischen Tendenzen auf dem europäischen Markt begegnen wollen? Erstens müssen wir die Markdominanz einschränken. Wir brauchen Entflechtungsmaßnahmen in solchen Ländern, in denen es dominierende Betreiber gibt. Zweitens müssen wir die zentralisierte Energieerzeugung verstärken, weil das der einzige Weg ist, den Sektor in naher Zukunft wettbewerbsfähiger zu machen. Unabhängige Untersuchungen zeigen, dass es keinen wirtschaftlichen Grund dafür gibt, Milliarden in ein neues Elektrizitätsnetz zu stecken. Ich habe einige Zusammenfassungen dieser Studien bei mir und werde sie der Frau Kommissarin übergeben. Was sollten wir also mit den uns zur Verfügung stehenden öffentlichen Mitteln tun? Wir sollten sie für Gasleitungen ausgeben, weil das mehr Wettbewerb und Versorgungssicherheit bringt. Wir sollten mehr Geld für Offshore-Projekte in der Nord- und Ostsee ausgeben. Ursprünglich waren dieser Markt und das in Europa bestehende Netz geschaffen worden, um zentraler Kohle- und Kernkraftwerke zu fördern. Wenn wir einen fairen Wettbewerb wollen, müssen wir einige öffentliche Mittel aufwenden, um Chancengleichheit für Offshore-Projekte zu schaffen. Da besteht ein enormes Potenzial. Dies sollte kein Weihnachtsgeschenkeladen sein. Blickt man auf die Anhänge des Berichts, dann ist es mit all den Elektrizitätsleitungen, die ein jeglicher Betreiber je in Europa zu errichten wünschte, ein solcher Geschenkeladen. Das spricht nicht für eine gute Verwendung europäischer öffentlicher Finanzmittel."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίζεται ότι η δαπάνη περισσότερων δημόσιων κονδυλίων για την ανέγερση επιπλέον ηλεκτρικών γραμμών στην Ευρώπη θα αυξήσει τον ανταγωνισμό. Δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη για αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε, εάν θέλουμε να μειώσουμε τις ολιγοπωλιακές τάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά; Πρώτον, πρέπει να μειώσουμε την κυριαρχία της αγοράς. Πρέπει να εισαγάγουμε μέτρα όπως η διάσπαση σε αυτές τις χώρες όπου υπάρχουν κυρίαρχοι φορείς. Δεύτερον, πρέπει να αυξήσουμε τη συγκεντρωτική ηλεκτρική παραγωγή, διότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να γίνει ο τομέας πιο ανταγωνιστικός στο εγγύς μέλλον. Η ανεξάρτητη έρευνα αποδεικνύει ότι η δαπάνη δισεκατομμυρίων για νέο ηλεκτρικό δίκτυο δεν ακολουθεί καμία οικονομική λογική. Έχω μαζί μου ορισμένες περιλήψεις αυτών των μελετών και θα τις παραδώσω στον Επίτροπο. Επομένως, τι πρέπει να κάνουμε με τα δημόσια κονδύλια που διαθέτουμε; Πρέπει να τα δαπανήσουμε σε αγωγούς αερίου, διότι αυτό θα δημιουργήσει μεγαλύτερο ανταγωνισμό και ασφάλεια εφοδιασμού. Πρέπει να δαπανήσουμε χρήματα σε υπεράκτια έργα στη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική. Ιστορικά, αυτή η αγορά και το δίκτυο που υπάρχει στην Ευρώπη δημιουργήθηκαν για να προωθηθούν οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα και πυρηνική ενέργεια. Εάν επιθυμούμε δίκαιο ανταγωνισμό, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δημόσιο χρήμα για να παράσχουμε μια συγκρίσιμη κατάσταση για τα υπεράκτια έργα. Έχουμε τεράστιες δυνατότητες για αυτό. Αυτό δεν πρέπει να είναι ένα κατάστημα με χριστουγεννιάτικα δώρα. Εάν κοιτάξετε τα παραρτήματα της έκθεσης, πρόκειται για ένα κατάστημα με χριστουγεννιάτικα δώρα το οποίο διαθέτει όλες τις ηλεκτρικές γραμμές που οποιοσδήποτε φορέας θα επιθυμούσε να οικοδομήσει στην Ευρώπη. Δεν πρόκειται για καλή χρήση των ευρωπαϊκών δημόσιων κονδυλίων."@el8
"Señor Presidente, la Comisión Europea dice que gastar más fondos públicos en la creación de líneas eléctricas adicionales en Europa mejorará la competencia. No existen pruebas académicas que lo justifiquen. ¿Qué tenemos que hacer si queremos reducir las tendencias oligopolistas del mercado europeo? En primer lugar, debemos reducir la posibilidad de que unas pocas empresas dominen el mercado. Debemos incorporar medidas como la desinversión en aquellos países donde existen unos operadores dominantes. En segundo lugar, debemos aumentar la producción de electricidad centralizada, porque es la única forma de conseguir que el sector sea más competitivo en un futuro próximo. La investigación independiente muestra que no existe un fundamento económico para gastar miles de millones en una nueva red eléctrica. Tengo en mi poder algunos resúmenes de estos estudios y los entregaré al Comisario. Pero entonces, ¿qué haremos con los fondos públicos de qué disponemos? Deberíamos gastarlos en tuberías de gas, porque así habrá más competencia y más seguridad en el suministro. Deberíamos gastar dinero en proyectos marítimos en el Mar del Norte y en el Báltico. Históricamente, este mercado y la red que existe en Europa se establecieron para promover plantas centralizadas de energía nuclear y combustibles fósiles. Si queremos libre competencia, tenemos que utilizar algo de dinero público para establecer condiciones de igualdad para proyectos marítimos. Disponemos de un gran potencial para ello. Esto no debería ser una tienda de regalos de Navidad. Si examinan los anexos del informe, esto parece una tienda de regalos de Navidad con todas las líneas de electricidad que cualquier operador querría construir en Europa. No es un buen uso de los fondos públicos europeos."@es12
"Arvoisa puhemies, Euroopan komissio väittää, että kilpailua voidaan tehostaa käyttämällä enemmän julkisia varoja lisäsähkölinjojen rakentamiseen Euroopassa. Tästä ei ole mitään akateemista todistetta. Miten meidän on toimittava, jos haluamme vähentää oligopolistisia suuntauksia Euroopan markkinoilla? Meidän on ensinnäkin hillittävä markkinoiden valta-asemaa ja toteutettava sellaisia toimenpiteitä, kuten yhtiöiden varojen pakkosiirto valtioissa, joissa on määräävässä markkina-asemassa olevia operaattoreita. Toiseksi meidän on lisättävä keskitettyä sähköntuotantoa, koska se on ainoa keino tehostaa alan kilpailukykyä lähitulevaisuudessa. Riippumattomien tutkimusten mukaan ei ole olemassa mitään taloudellista perussyytä tuhlata miljoonia uuteen sähköverkkoon. Minulla on mukanani näiden selvitysten joitakin tiivistelmiä ja annan ne komission jäsenelle. Miten meidän pitäisi siis käyttää saatavilla olevia julkisia varoja? Meidän olisi sijoitettava ne kaasuputkiin, koska tämä edistää kilpailua ja toimitusvarmuutta. Meidän on käytettävä enemmän rahaa hankkeisiin Pohjanmerellä ja Itämerellä. Historiallisesti nämä markkinat ja Euroopan nykyinen sähköverkko luotiin keskitetyn fossiilisen polttoaineen ja ydinvoimaloiden käytön edistämiseksi. Jos haluamme reilua kilpailua, meidän on käytettävä hieman julkisia varoja samojen edellytysten varmistamiseksi merellä sijaitseville hankkeille. Meillä on tähän valtavasti voimavaroja. Tämän ei pitäisi olla joulupukin lahjakauppa. Jos tarkastelemme mietinnön liitteitä, tämä on joulupukin lahjakauppa: se sisältää kaikki ne sähkölinjat, joita kuka tahansa operaattori on aina halunnut rakentaa Eurooppaan. Tämä ei ole eurooppalaisten julkisten varojen hyvää käyttöä."@fi5
"Monsieur le Président, la Commission européenne affirme qu'en dépensant davantage de fonds publics pour la construction de lignes électriques supplémentaires en Europe, on augmentera la concurrence. Il n'existe pas de preuve théorique de cela. Que devons-nous faire si nous souhaitons réduire les tendances oligopolistiques sur le marché européen ? Tout d'abord, nous devons diminuer la domination du marché. Nous devons amener des mesures telles que le démantèlement dans les pays où sont présents des opérateurs dominants. Ensuite, nous devons augmenter la production centralisée d'électricité car c'est la seule manière de rendre le secteur plus compétitif dans un proche avenir. Les recherches indépendantes montrent qu'il n'y a pas de raisonnement économique justifiant de consacrer des milliards à un nouveau réseau d'énergie électrique. J'ai avec moi quelques résumés de ces études et je les remettrai à la commissaire. Alors, que devons-nous faire des fonds publics dont nous disposons ? Nous devrions les consacrer à des gazoducs car cela entraînera une concurrence accrue et une sécurité d'approvisionnement. Nous devrions consacrer de l'argent à des projets offshore en mer du Nord et en mer Baltique. Historiquement, ce marché et le réseau existant en Europe ont été créés afin de promouvoir le combustible fossile et les centrales nucléaires. Si nous voulons une concurrence loyale, nous devons utiliser une partie de l'argent public afin de jeter des bases équitables pour les projets offshore. Nous avons un énorme potentiel à cet égard. Cela ne doit pas être une boutique de cadeaux de Noël. Si vous examinez les annexes au rapport, c'est une boutique de cadeaux de Noël avec toutes les lignes électriques que tout opérateur a toujours souhaité installer en Europe. Ceci n'est pas un bon usage des fonds publics européens."@fr6
"Signor Presidente, la Commissione europea sostiene che investire maggiori fondi pubblici per costruire ulteriori linee elettriche in Europa migliorerà la competitività. Non vi è alcuna prova di tutto ciò. Che cosa dobbiamo fare, se vogliamo ridurre le tendenze oligopolistiche sul mercato europeo? Primo, dobbiamo ridurre la di mercato. Dobbiamo introdurre misure quali la cessione di quote nei paesi in cui vi sono operatori con una posizione dominante. Secondo, dobbiamo aumentare la produzione centralizzata di energia, perché questo è l'unico modo per rendere il settore più competitivo nel prossimo futuro. Ricerche indipendenti evidenziano che non vi è alcuna logica economica che giustifichi un investimento di miliardi per creare una nuova rete energetica. Ho con me i sunti di alcuni di questi studi e li consegnerò alla signora Commissario. Che cosa dobbiamo dunque fare con i fondi pubblici a nostra disposizione? Dovremmo spenderli per potenziare i gasdotti, perché ciò migliorerebbe la competitività e assicurerebbe gli approvvigionamenti. Dovremmo investire risorse in progetti nel Mare del Nord e nel Baltico. Storicamente, questo mercato e la rete che esiste in Europa sono stati realizzati per promuovere gli impianti centralizzati nucleari e alimentati a combustibili convenzionali. Se vogliamo favorire un'equa concorrenza, dobbiamo utilizzare parte delle risorse pubbliche per creare una base per progetti e, a tal fine, disponiamo di enormi potenzialità. Questo non dovrebbe essere un negozio di regali di Natale. Se osserviamo gli allegati alla relazione, ci accorgiamo invece che è proprio così, con tutte le linee di energia elettrica che qualsiasi operatore voglia costruire in Europa. Questo non è certo un uso corretto dei fondi pubblici europei."@it9
"Mr President, the European Commission claims that spending more public funds on building additional electricity lines in Europe will enhance competition. There is no academic evidence for this. What do we have to do if we want to reduce oligopolistic tendencies in the European market? Firstly, we must reduce market dominance. We need to bring in measures such as divestiture in those countries where there are dominant operators. Secondly, we must increase centralised electricity production, because that is the only way to make the sector more competitive in the near future. Independent research shows that there is no economic rationale for spending billions on a new electricity grid. I have with me some summaries of these studies and I will hand them over to the Commissioner. So what should we do with the public funds available to us? We should spend them on gas pipelines, because that will bring more competition and security of supply. We should spend money on offshore projects in the North Sea and the Baltic. Historically, this market and the grid which exists in Europe were set up to promote centralised fossil fuel and nuclear power plants. If we want fair competition, we have to use some public money to provide a level playing field for offshore projects. We have enormous potential for this. This should not be a Christmas gift shop. If you look at the annexes to the report, this is a Christmas gift shop with all the electricity lines any operator ever wanted to build in Europe. This is not a good use of European public funds."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, de Europese Commissie beweert dat het besteden van meer overheidsgelden aan de aanleg van extra elektriciteitsverbindingen in Europa bevorderlijk is voor de mededinging. Daarvoor bestaat echter geen wetenschappelijk bewijs. Wat moeten we doen als we de oligopolistische tendensen op de Europese markt willen afremmen? Ten eerste zullen we de marktdominantie moeten verkleinen door bijvoorbeeld aan te sturen op ontmanteling in landen met dominante spelers. Ten tweede moeten we de gecentraliseerde elektriciteitsproductie opvoeren, omdat alleen zo de sector in de nabije toekomst concurrerender kan worden. Onafhankelijk onderzoek toont aan dat er geen economische argumenten zijn om miljarden uit te geven aan een nieuw elektriciteitsnet. Ik heb enkele samenvattingen van dat onderzoek bij me en zal ze aan de commissaris geven. Wat moeten we dan wel doen met de beschikbare overheidsgelden? Wel, die moeten we besteden aan gasleidingen, want dat betekent meer mededinging en meer continuïteit van de energievoorziening. Dat geld moeten we besteden aan offshoreprojecten in de Noordzee en de Baltische Zee. Deze markt en het bestaande Europese netwerk zijn ooit opgezet om de inzet van gecentraliseerde elektriciteitscentrales die gebruik maken van fossiele brandstoffen en kernenergie te stimuleren. Als wij eerlijke concurrentie willen, dan moeten we een deel van de overheidsgelden gebruiken om te zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden voor offshoreprojecten. Het potentieel daarvoor is enorm. Wij moeten niet voor kerstmannetje spelen. Kijken we naar de bijlagen van het verslag, dan zien we een arrenslee vol met alle elektriciteitsleidingen die iedere exploitant altijd al had willen aanleggen in Europa. Daarvoor zijn Europese overheidsgelden niet bedoeld."@nl2
"Senhor Presidente, a Comissão Europeia afirma que despender mais fundos públicos na construção de mais condutas de electricidade na Europa reforçará a competição. Não há qualquer prova científica para essa teoria. Que temos de fazer se quisermos reduzir as tendências monopolistas que se manifestam no mercado europeu? Em primeiro lugar, há que reduzir a supremacia dos mercados. Precisamos de introduzir medidas, como o desapossamento, nos países em que há operadores dominantes. Em segundo lugar, há que aumentar a produção de electricidade centralizada, pois essa é a única forma de tornar o sector mais competitivo num futuro próximo. A investigação independente mostra que não há justificação económica para despender milhões e milhões numa nova rede de energia eléctrica. Tenho comigo algumas sinopses desses estudos e entregá-las-ei ao Senhor Comissário. Portanto, que fazer com os fundos públicos que nos estão destinados? Devemos aplicá-los em gasodutos, pois tal contribuirá para uma maior segurança e competitividade no abastecimento. Devemos despender essas verbas em projectos no Mar do Norte e no Báltico. Historicamente, este mercado e a rede que existe na Europa foram criados para promover as centrais de energia nuclear e de combustível fóssil centralizadas. Se queremos uma concorrência justa, temos de utilizar uma parte dos dinheiros públicos por forma a providenciar uma igualdade nas condições de concorrência para os projectos . Dispomos de um enorme potencial para o fazer. Isto não pode ser uma loja de presentes de Natal. Se analisarmos os anexos do relatório, isto mais parece uma loja de presentes de Natal com todas as condutas eléctricas que alguma vez os operadores desejaram construir na Europa. Esta não é uma boa aplicação dos dinheiros públicos."@pt11
"Herr talman! Europeiska kommissionen hävdar att man kommer att öka konkurrensen genom att avsätta en större del av de offentliga medlen på att anlägga ytterligare elnät i Europa. Det finns inga teoretiska bevis för detta. Vad bör vi göra för att kunna minska tendenserna till oligopol inom den europeiska marknaden? För det första måste vi minska marknadsdominansen. Vi bör införa åtgärder som till exempel att tvinga företag att sälja en del av rörelsen i de länder där det förekommer dominerande operatörer. För det andra bör vi öka den centraliserade elproduktionen, eftersom det är det enda sättet att göra denna sektor mer konkurrenskraftig inom den närmaste framtiden. Oberoende forskning visar att det inte finns någon ekonomisk logisk grund för att avsätta miljardbelopp till ett nytt elnät. Jag har med mig några sammanfattningar av dessa undersökningar, och jag kommer att överlämna dem till kommissionären. Så vad bör vi göra med de offentliga medel som finns tillgängliga? Vi bör använda dem för gasrörledningar, eftersom det skulle medföra ökad konkurrens och säkra elförsörjningen. Vi borde avsätta medel för offshoreverksamhet i Nordsjön och Östersjön. Historiskt sett upprättades denna marknad och det nät som finns i Europa för att främja centraliserade fossila energikällor och kärnkraftsanläggningar. Om vi vill ha en rättvis konkurrens måste vi använda en del av de offentliga medlen för att skapa rättvisa konkurrensförhållanden för offshoreverksamhet. Det finns en oerhörd potential för detta. Det här skall inte vara någon julklappsbutik. Om ni betraktar betänkandets bilagor blir detta en julklappsbutik med alla tänkbara elnät som varje operatör någonsin önskat bygga i Europa. Det här är ingen bra användning av de europeiska offentliga medlen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph