Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-24-Speech-4-020"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021024.2.4-020"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, it is vital to have tough rules to prevent insider dealing and to punish those who abuse the market, including journalists and market practitioners. It is vital to protect consumer investors from the misconduct of market insiders. I would like to put on record my thanks to the Council, the Commission and the rapporteur for taking on board a number of issues in relation to accepted market practices, commodity derivatives and Chinese walls at first reading. But this draft directive leaves a number of very significant problems. It is of very serious concern, as we have heard, to a whole range of journalists and media organisations across the European Union – media organisations that live or die by their reputation for integrity and a high standard of public conduct. I agree that journalists should be subject to market abuse rules. I agree that journalists should be subject to rules that prevent conflicts of interest. I agree that we should have tough enforcement mechanisms to enforce those rules. However, I do not agree with the rapporteur that the Committee of European Securities Regulators is the appropriate body to do this. In the case of journalists, the rules should be enforced by specialist media regulators, who know how the media works and understand the issues that relate to journalists. CESR does not have the expertise to regulate journalists. It has already demonstrated that it does not understand how the media works. The proposals in its consultation paper would have been impractical and unworkable. Special constitutional issues apply to journalists because of the demands and importance of that vital constitutional issue, freedom of speech. It is vital that we respect those constitutional issues. It is at least arguable that, in some countries, giving CESR this role would be unconstitutional and contrary to the principle of freedom of speech. The free flow of information to the markets is absolutely vital in preventing market abuse and protecting consumer investors. If we disrupt that free flow of information to the market, we will be playing into the hands of market abusers. That would be the consequence of allowing CESR to regulate journalists when it does not understand the media issues. Throughout the first reading, MEPs believed that Article 6(5) was not targeted at journalists. Despite this understanding, CESR has indicated it will regulate journalists. This is a test case. This is the first time we have used the Lamfalussy process. We need to use our codecision power to send a clear message to CESR that we will stand up for the prerogatives and powers of the only elected EU institution and support Amendment 7."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, det er ekstremt vigtigt at have strenge regler for at forhindre insiderhandel og straffe personer, der misbruger markedet, herunder journalister og markedsaktører. Det er afgørende at sikre, at små investorer ikke vildledes af markedsinsidere. Jeg vil gerne officielt takke Rådet, Kommissionen og ordføreren for at have medtaget en række emner vedrørende anerkendt markedspraksis, råvarebaserede afledte instrumenter og kinesiske mure under førstebehandlingen. Men dette direktivforslag lader mange problemer uløste. Det vækker stor bekymring, som vi har hørt, hos en hel række journalister og medieorganisationer i hele EU - medieorganisationer, hvis eksistens afhænger af deres ry for integritet og høje krav i forhold til offentligheden. Jeg er enig i, at journalister bør være underlagt regler om markedsmisbrug. Jeg er enig i, at journalister bør være underlagt regler, der forhindrer interessekonflikter. Jeg er enig i, at vi bør opstille strenge mekanismer til håndhævelse af disse regler. Men jeg er ikke enig med ordføreren i, at EU-udvalget for Værdipapirreguleringsmyndigheder er et passende organ til at varetage denne funktion. I journalisternes tilfælde bør bestemmelserne håndhæves af specialiserede mediereguleringsmyndigheder, som ved, hvordan medierne fungerer, og forstår de spørgsmål, der har relation til journalister. CESR har ikke ekspertise til at regulere journalister. Det har allerede vist, at det ikke har forståelse for, hvordan medierne fungerer. Forslaget i høringspapiret ville have været uanvendeligt og umuligt at arbejde med. Særlige forfatningsmæssige spørgsmål gør sig gældende i forhold til journalister på grund af de krav og den betydning, der er forbundet med netop forfatningsspørgsmålet ytringsfrihed. Det er af afgørende betydning, at vi respekterer disse forfatningsmæssige spørgsmål. Det kan i det mindste anføres, at det i visse lande vil være forfatningsstridigt og i modstrid med princippet om ytringsfrihed at tilkende CESR denne rolle. Den frie strøm af informationer til markedet er absolut afgørende for at forhindre markedsmisbrug og sikre beskyttelse af investorerne. Hvis vi afbryder denne frie strøm af information til markedet, vil vi spille markedsmisbrugernes spil. Dette vil være følgen af at give CESR tilladelse til at regulere journalisternes aktiviteter, selv om det ikke har kendskab til medieverdenen. Under førstebehandlingen var parlamentsmedlemmerne af den overbevisning, at artikel 6, stk. 5, ikke fandt anvendelse på journalister. Til trods herfor tilkendegav CESR, at det ville regulere journalister. Dette er en prøvesag. Det er første gang, vi har anvendt Lamfalussy-proceduren. Vi må gøre brug af vores beføjelser i forbindelse med den fælles beslutningsprocedure og sende et klart budskab til CESR om, at vi vil forsvare de beføjelser og den magt, der tilkommer den eneste folkevalgte EU-institution, og stemme for ændringsforslag 7."@da1
"Herr Präsident, man braucht unbedingt strenge Regeln, um den Insider-Handel zu verhindern und diejenigen zu bestrafen, die den Markt missbrauchen, auch Journalisten und Marktakteure. Man muss Kleinaktionäre vor dem Fehlverhalten von Markt-Insidern schützen. Ich möchte meinen Dank an den Rat, die Kommission und den Berichterstatter zu Protokoll geben, die bei der ersten Lesung eine Reihe von Fragen in Bezug auf anerkannte Marktpraktiken, Warenderivate und Auskunftssperren aufgegriffen haben. Aber in diesem Richtlinienentwurf bleiben viele sehr entscheidende Probleme offen. Wie wir hörten, ist es überall in der Europäischen Union für eine ganze Reihe von Journalisten und Medienorganisationen sehr beunruhigend  für Medienorganisationen, von deren Ruf, integer zu sein und in ihrem öffentlichem Verhalten hohe Standards an den Tag zu legen, ihre Existenz abhängt. Ich teile die Auffassung, dass Journalisten Vorschriften in Bezug auf Marktmanipulation befolgen sollten. Ich teile die Auffassung, dass für Journalisten Regeln zur Vermeidung von Interessenkonflikten gelten sollten. Ich teile die Auffassung, dass wir strenge Mechanismen zur Durchsetzung solcher Regeln haben sollten. Aber ich teile nicht die Auffassung des Berichterstatters, dass der Ausschuss der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörden (CESR) dafür das geeignete Gremium ist. Bei Journalisten sollten die Regeln von sachkundigen Medienaufsichtsbehörden durchgesetzt werden, die wissen, wie die Medien arbeiten, und die Journalisten betreffende Fragen verstehen. Der CESR besitzt nicht die für die Aufsicht über Journalisten erforderliche Sachkenntnis. Er hat bereits bewiesen, dass er nichts vom Wirken der Medien versteht. Die Vorschläge in seinem Konsultationspapier wären unbrauchbar und undurchführbar gewesen. Auf Grund der Erfordernisse und der Bedeutung dieser wichtigen konstitutionellen Frage, der Redefreiheit, werden an Journalisten bestimmte verfassungsmäßige Ansprüche gestellt. Es ist wichtig, dass wir diese verfassungsmäßigen Fragen respektieren. Man kann zumindest den Standpunkt vertreten, dass sich einige Länder, die dem CESR diese Aufgabe zuweisen, sich verfassungswidrig verhalten und dem Grundsatz der Redefreiheit zuwider handeln würden. Der freie Fluss von Informationen zu den Märkten ist zur Verhinderung von Marktmissbrauch und zum Schutz von Kleinanlegern absolut notwendig. Wenn wir diesen freien Informationsfluss zu den Märkten stören, werden wir denjenigen, die den Markt missbrauchen, in die Hände spielen. Das wäre die Folge, wenn wir dem CESR erlauben würden, die Journalisten zu beaufsichtigen, ohne dass er von den Fragen der Medien etwas versteht. Bei der ersten Lesung glaubten die Mitglieder des Parlaments, Artikel 6 Absatz 5 richte sich nicht auf die Journalisten. Dessen ungeachtet hat der CESR angedeutet, er werde Journalisten beaufsichtigen. Dies ist ein Testfall. Dies ist das erste Mal, dass wir das Lamfalussy-Verfahren zur Anwendung kommen ließen. Wir müssen unsere Mitentscheidungsbefugnis nutzen und dem CESR klar zu verstehen geben, dass wir für die Vorrechte und Befugnisse dieser einzigen gewählten EU-Institution einstehen und Änderungsantrag 7 unterstützen werden."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, είναι σημαντικό να διαθέτουμε αυστηρούς κανόνες για την αποφυγή εμπιστευτικών πληροφοριών και την τιμωρία όσων καταχρώνται την αγορά, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων και των φορέων της αγοράς. Είναι σημαντικό να προστατεύουμε τους καταναλωτές επενδυτές από την κακή διαχείριση των ανθρώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες της αγοράς. Θα ήθελα να διατυπώσω τις ευχαριστίες μου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον εισηγητή για τη διαπραγμάτευση αρκετών ζητημάτων όσον αφορά τις αποδεκτές πρακτικές της αγοράς, τα παράγωγα χρηματοπιστωτικών μέσων πρώτων υλών και τα κινέζικα τείχη σε πρώτη ανάγνωση. Όμως, αυτό το σχέδιο οδηγίας γεννά ορισμένα πολύ σημαντικά προβλήματα. Προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία, όπως έχουμε ακούσει, σε πολλούς δημοσιογράφους και ειδησεογραφικούς οργανισμούς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση – ειδησεογραφικοί οργανισμοί που ζουν ή πεθαίνουν από τη φήμη τους για ακεραιότητα και υψηλό επίπεδο επαφής με το κοινό. Συμφωνώ ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να υπόκεινται σε κανόνες για την κατάχρηση αγοράς. Συμφωνώ ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να υπόκεινται σε κανόνες που παρεμποδίζουν τις συγκρούσεις συμφερόντων. Συμφωνώ ότι πρέπει να διαθέτουμε αυστηρούς μηχανισμούς επιβολής, για την επιβολή αυτών των κανόνων. Ωστόσο, δεν συμφωνώ με τον εισηγητή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών και Αγορών Κινητών Αξιών (CERS) είναι το κατάλληλο όργανο για να αναλάβει αυτό το έργο. Στην περίπτωση των δημοσιογράφων, οι κανόνες πρέπει να επιβάλλονται από ειδικούς ρυθμιστές των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι γνωρίζουν πώς λειτουργούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κατανοούν τα ζητήματα που σχετίζονται με δημοσιογράφους. Η CESR δεν διαθέτει την πείρα για να ρυθμίσει τους δημοσιογράφους. Έχει ήδη δείξει ότι δεν κατανοεί πώς λειτουργούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι προτάσεις στο έγγραφο διαβούλευσής της θα ήταν μη πρακτικές και ανεφάρμοστες. Για τους δημοσιογράφους ισχύουν ειδικά συνταγματικά θέματα, εξαιτίας των απαιτήσεων και της σημασίας αυτού του σημαντικού συνταγματικού θέματος, της ελευθερίας του λόγου. Είναι σημαντικό να σεβόμαστε αυτά τα συνταγματικά θέματα. Μπορούμε τουλάχιστον να υποστηρίξουμε ότι, σε ορισμένες χώρες, το να δοθεί στην CESR αυτός ο ρόλος θα ήταν αντισυνταγματικό και αντίθετο προς την αρχή της ελευθερίας του λόγου. Η ελεύθερη ροή πληροφοριών στις αγορές είναι απολύτως σημαντική για την αποφυγή της κατάχρησης αγοράς και την προστασία των καταναλωτών επενδυτών. Εάν διασπάσουμε αυτήν την ελεύθερη ροή πληροφοριών στην αγορά, θα παίξουμε το παιχνίδι των καταχραστών της αγοράς. Αυτό θα συνέβαινε εάν επιτρέπαμε στην CESR να ρυθμίζει τους δημοσιογράφους, ενώ δεν κατανοεί τα ζητήματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ανάγνωσης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πίστεψαν ότι το άρθρο 6(5) δεν είχε ως στόχο τους δημοσιογράφους. Παρόλη αυτήν την αντίληψη, η CESR έχει δηλώσει ότι θα ρυθμίζει τους δημοσιογράφους. Πρόκειται για μια πειραματική εφαρμογή. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιήσαμε τη διαδικασία Lamfalussy. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη της συναπόφασης για να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα στην CESR ότι θα υπερασπιστούμε τα προνόμια και τις εξουσίες του μόνου εκλεγμένου θεσμικού οργάνου της ΕΕ, και να στηρίξουμε την τροπολογία 7."@el8
"Señor Presidente, es esencial que existan unas normas estrictas para evitar el uso de información privilegiada y castigar a quienes manipulen el mercado, incluidos los periodistas y los profesionales del mercado. Es esencial proteger a los pequeños inversores de las malas conductas de quienes utilizan información privilegiada. Quisiera que constara en acta mi agradecimiento al Consejo, a la Comisión y al ponente por poner sobre la mesa varios temas relacionados con las prácticas de mercado aceptadas, productos financieros derivados y murallas chinas en primera lectura. Pero este proyecto de Directiva ignora algunos problemas de gran importancia. Es motivo de gran preocupación, como hemos oído, para muchos periodistas y agencias de noticias de toda la Unión Europea, agencias de noticias que viven o mueren gracias a su reputación de integridad y su exquisita conducta pública. Estoy de acuerdo en que los periodistas deberían someterse a las normas sobre el abuso del mercado. Estoy de acuerdo en que los periodistas deberían someterse a las normas para evitar conflictos de intereses. Estoy de acuerdo en que deberíamos aplicar unos mecanismos estrictos para ejecutar estas normas. Sin embargo, no estoy de acuerdo con el ponente en que el Comité de Reguladores Europeos del Mercado de Valores sea el organismo adecuado para ello. En el caso de los periodistas, las normas deben ser aplicadas por reguladores especializados en medios de comunicación, que conozcan cómo funcionan los medios de comunicación y entiendan los temas relacionados con los periodistas. El CESR no tiene la experiencia necesaria para regular a los periodistas. Ha demostrado ya que no entiende cómo funcionan los medios de comunicación. Las propuestas de su documento de consulta serían impracticables e inviables. A los periodistas se aplican cuestiones constitucionales especiales a causa de las exigencias y la importancia de una cuestión constitucional vital, la libertad de expresión. Es vital que respetemos estas cuestiones constitucionales. Y por lo menos se puede argumentar que en algunos países, otorgar este papel al CESR sería inconstitucional y contrario al principio de la libertad de expresión. La libre circulación de información en los mercados es absolutamente vital para evitar el abuso del mercado y proteger a los pequeños inversores. Si interrumpimos este flujo de información en el mercado, nos encontraremos en manos de quienes los manipulan. Ésta sería la consecuencia de dejar que el CESR regule a los periodistas aunque no entienda los problemas de los medios de comunicación. En primera lectura, los diputados del Parlamento Europeo opinaron que el apartado 5 del artículo 6 no apuntaba a los periodistas. A pesar de esta afirmación, el CESR ha indicado que regulará a los periodistas. Esta es la piedra de toque. Es la primera vez que hemos utilizado el proceso Lamfalussy. Necesitamos utilizar nuestro poder de codecisión para enviar un mensaje claro al CESR de que asumiremos las prerrogativas y los poderes de la única institución electa de la UE y daremos nuestro apoyo a la enmienda 7."@es12
"Arvoisa puhemies, on elintärkeää laatia ankarat säännöt sisäpiirikaupan ehkäisemiseksi ja markkinoiden väärinkäyttäjien rankaisemiseksi. Tämä koskee myös toimittajia ja markkinatoimijoita. On välttämätöntä suojella sijoituksia tekeviä kuluttajia markkinoiden sisäpiiritoimijoiden rikkomuksilta. Haluaisin, että pöytäkirjaan merkitään kiitokseni neuvostolle, komissiolle ja esittelijälle siitä, että ne hyväksyivät ensimmäisessä käsittelyssä muutamia hyväksyttyihin markkinatapoihin, hyödykejohdannaisiin ja tietosuojatoimiin (Chinese walls) liittyviä kysymyksiä. Direktiiviluonnokseen jää kuitenkin muutamia huomattavia ongelmia. Kuten olemme kuulleet, tämä on hyvin suuri huolenaihe monille toimittajille ja viestintäalan organisaatioille koko Euroopan unionissa, sillä viestintäalan organisaatioiden elinehtoja ovat luotettava maine ja korkeat julkisuutta koskevat normit. Olen samaa mieltä siitä, että markkinoiden väärinkäyttöä koskevia sääntöjä tulee soveltaa toimittajiin. Heihin tulee soveltaa myös sääntöjä, joilla estetään eturistiriitojen syntyminen. Meillä tulisi olla vahvat täytäntöönpanomenetelmät noiden sääntöjen täytäntöönpanemiseksi. En kuitenkaan ole esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea on tarkoituksenmukainen elin kyseiseen tehtävään. Toimittajien tapauksessa sääntöjen täytäntöönpanon tulisi tapahtua erityisten tiedotusvälineiden sääntelyelinten avulla, jotka tuntevat tiedotusvälineiden toiminnan ja ymmärtävät toimittajiin liittyvät kysymykset. CESR:llä ei ole asiantuntemusta toimittajia koskevien säännösten laatimiseen. Se on jo osoittanut ettei se ymmärrä, kuinka tiedotusvälineet toimivat. Sen kuulemisasiakirjassa esittämät ehdotukset olisivat olleet epäkäytännöllisiä ja mahdottomia toteuttaa. Toimittajia koskevat erityiset perustuslailliset kysymykset, koska sananvapauteen liittyy vaatimuksia ja sen merkitys perustuslaillisena kysymyksenä on ratkaisevan tärkeä. On välttämätöntä kunnioittaa perustuslaillisia näkökohtia. Voidaan ainakin väittää, että joissakin maissa kyseisen tehtävän antaminen CESR:lle olisi perustuslain ja sananvapauden periaatteen vastaista. Markkinoiden väärinkäytön estämiseksi ja sijoituksia tekevien kuluttajien suojelemiseksi on ehdottoman tärkeää, että tieto kulkee markkinoille vapaasti. Jos vapaa tiedonkulku markkinoille katkaistaan, siitä hyötyvät markkinoiden väärinkäyttäjät. Näin käy, jos CESR:n annetaan säännellä toimittajia, sillä se ei ymmärrä toimittajan ammattiin liittyviä näkökohtia. Ensimmäisen käsittelyn ajan Euroopan parlamentin jäsenet luulivat, ettei 6 artiklan 5 kohta kohdistunut toimittajiin. Tästä käsityksestä huolimatta CESR on osoittanut sääntelevänsä toimittajan ammattia. Tämä on esimerkkitapaus, sillä Lamfalussy-menettelyä on käytetty ensimmäistä kertaa. Meidän on käytettävä valtuuksiamme yhteispäätösmenettelyyn viestittääksemme selkeästi CESR:lle, että puolustamme EU:n ainoan vaaleilla valitun toimielimen oikeuksia ja valtuuksia ja että kannatamme tarkistusta 7."@fi5
"Monsieur le Président, il est vital de disposer de règles strictes permettant d'empêcher les opérations d'initiés et de sanctionner ceux qui abusent le marché, y compris les journalistes et les opérateurs du marché. Il est vital de protéger les petits investisseurs de l'inconduite des professionnels du marché. J'aimerais inscrire au procès-verbal mes remerciements envers le Conseil, la Commission et le rapporteur pour avoir abordé plusieurs questions en relation avec les pratiques de marché acceptées, les instruments dérivés relatifs aux matières premières et les cloisonnements lors de la première lecture. Mais ce projet de directive conserve certains problèmes importants. Comme nous l'avons entendu, c'est un grand souci pour toute une frange de journalistes et de médias dans toute l'Union européenne - médias qui vivent ou meurent de leur réputation en matière d'intégrité et de norme élevée de conduite publique. Je suis d'accord avec le fait que les journalistes doivent être soumis à des règles sur les abus de marché. Je suis d'accord avec le fait que les journalistes doivent être soumis à des règles qui empêchent les conflits d'intérêt. Je conviens que nous devrions avoir des mécanismes d'application stricts afin que ces règles soient mises en pratique. En revanche, je ne suis pas d'accord avec le rapporteur quant au fait que le Comité européen des régulateurs de marchés de valeurs mobilières soit l'organisme adéquat pour cela. Dans le cas des journalistes, les règles devraient être mises en pratique par des autorités spécialisées de contrôle des médias qui connaissent le fonctionnement des médias et comprennent les questions liées aux journalistes. Le CESR n'a pas la compétence pour réglementer les journalistes. Il a déjà démontré qu'il ne comprenait pas le fonctionnement des médias. Les propositions reprises dans son document de consultation auraient été irréalisables et inefficaces. Des questions constitutionnelles particulières s'appliquent aux journalistes en raison des exigences et de l'importance de la question constitutionnelle essentielle qu'est la liberté d'expression. Il est vital de respecter ces questions constitutionnelles. On peut au moins soutenir que, dans certains pays, il serait inconstitutionnel et contraire au principe de la liberté d'expression d'attribuer ce rôle au CESR. La libre circulation des informations vers les marchés est absolument fondamentale afin d'empêcher les abus de marché et de protéger les petits investisseurs. Si nous perturbons cette libre circulation, nous ferons le jeu de ceux qui pratiquent les abus de marché. Voilà ce qui arriverait si l'on permettait au CESR de réglementer les journalistes alors qu'il ne comprend pas les questions médiatiques. Au cours de la première lecture, les membres du Parlement ont cru que l'article 6, paragraphe 5, ne concernait pas les journalistes. Malgré cette interprétation, le CESR a indiqué qu'il réglementerait les journalistes. Ceci est un test. C'est la première fois que nous utilisons la procédure Lamfalussy. Nous devons utiliser notre pouvoir de codécision afin d'envoyer un message clair au CESR lui signalant que nous ferons valoir les prérogatives et les pouvoirs de la seule institution élue de l'Union européenne et que nous soutiendrons l'amendement 7."@fr6
"Signor Presidente, è indispensabile disporre di regole ferree per prevenire la strumentalizzazione delle informazioni e punire coloro che abusano del mercato, ivi compresi i giornalisti e gli operatori. E’ essenziale proteggere i piccoli investitori dalla disonestà di chi abusa di informazioni privilegiate. Desidero formulare un ringraziamento esplicito al Consiglio, alla Commissione e al relatore per la maniera in cui hanno tenuto conto già in prima lettura delle questioni concernenti le pratiche acquisite del mercato, gli strumenti derivati e le muraglie cinesi. Eppure il progetto di direttiva è ancora carente su numerosi fronti importanti. La questione è fonte di grave preoccupazione, come abbiamo sentito, per una categoria di giornalisti e per gli organi d’informazione dell’Unione europea che sopravvivono solo grazie alla propria reputazione d’integrità e ad un’eccellente condotta pubblica. Concordo nel ritenere che i giornalisti debbano sottostare alle disposizioni contro gli abusi di mercato. Sono d’accordo che i giornalisti debbano conformarsi alle norme contro i conflitti d’interesse. Sono d’accordo con la creazione di meccanismi severi di attuazione per queste norme. Ma, a differenza del relatore, non credo che il CESR sia l’organo adatto per portare avanti questo lavoro. Nel caso dei giornalisti, l’applicazione delle norme dovrebbe essere controllata da un organo di regolamentazione del settore che conosca le modalità di funzionamento dei e comprenda le problematiche dei giornalisti. Il CESR non possiede le conoscenze necessarie a disciplinare la professione giornalistica. Esso si è già dimostrato incapace di comprendere come funzionano i . Le proposte presentate nel suo documento di consultazione risultano poco pratiche e irrealizzabili. Ai giornalisti si applicano speciali considerazioni costituzionali in ragione dell’importanza di quella libertà costituzionale che è appunto la libertà di parola. I valori costituzionali non devono essere intaccati. Mi potrei spingere fino ad argomentare che in alcuni paesi sarebbe anticostituzionale e contrario alla libertà di parola attribuire questo ruolo al CESR. Il libero flusso delle informazioni ai mercati è assolutamente indispensabile per impedire abusi e proteggere i piccoli investitori. Interferendo con questo flusso di informazioni, faremmo solo il gioco di chi strumentalizza il mercato. Questo accadrebbe se si permettesse al CESR di controllare i giornalisti continuando ad ignorare le problematiche proprie dei mezzi di comunicazione. In sede di prima lettura, i parlamentari hanno sempre creduto che l’articolo 6, paragrafo 5, non si riferisse ai giornalisti. Ciononostante il CESR ha dichiarato che esso disciplinerà anche i giornalisti. Siamo in una fase di collaudo, poiché è la prima volta che utilizziamo la procedura Lamfalussy. Dobbiamo utilizzare il nostro potere di codecisione per inviare un messaggio chiaro al CESR: difenderemo le prerogative e i poteri dell’unica Istituzione eletta dell’UE e sosterremo l’emendamento n. 7."@it9
"Mr President, it is vital to have tough rules to prevent insider dealing and to punish those who abuse the market, including journalists and market practitioners. It is vital to protect consumer investors from the misconduct of market insiders. I would like to put on record my thanks to the Council, the Commission and the rapporteur for taking on board a number of issues in relation to accepted market practices, commodity derivatives and Chinese walls at first reading. But this draft directive leaves a number of very significant problems. It is of very serious concern, as we have heard, to a whole range of journalists and media organisations across the European Union – media organisations that live or die by their reputation for integrity and a high standard of public conduct. I agree that journalists should be subject to market abuse rules. I agree that journalists should be subject to rules that prevent conflicts of interest. I agree that we should have tough enforcement mechanisms to enforce those rules. However, I do not agree with the rapporteur that the Committee of European Securities Regulators is the appropriate body to do this. In the case of journalists, the rules should be enforced by specialist media regulators, who know how the media works and understand the issues that relate to journalists. CESR does not have the expertise to regulate journalists. It has already demonstrated that it does not understand how the media works. The proposals in its consultation paper would have been impractical and unworkable. Special constitutional issues apply to journalists because of the demands and importance of that vital constitutional issue, freedom of speech. It is vital that we respect those constitutional issues. It is at least arguable that, in some countries, giving CESR this role would be unconstitutional and contrary to the principle of freedom of speech. The free flow of information to the markets is absolutely vital in preventing market abuse and protecting consumer investors. If we disrupt that free flow of information to the market, we will be playing into the hands of market abusers. That would be the consequence of allowing CESR to regulate journalists when it does not understand the media issues. Throughout the first reading, MEPs believed that Article 6(5) was not targeted at journalists. Despite this understanding, CESR has indicated it will regulate journalists. This is a test case. This is the first time we have used the Lamfalussy process. We need to use our codecision power to send a clear message to CESR that we will stand up for the prerogatives and powers of the only elected EU institution and support Amendment 7."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, het is essentieel strenge regels te hebben om handel met voorkennis te voorkomen en degenen die de markt misbruiken te straffen, ook journalisten en marktpartijen. Het is essentieel consumenten te beschermen tegen kwalijke praktijken van partijen die handelen met voorkennis. Ik wil de Raad, de Commissie en de rapporteur formeel dankzeggen voor het meenemen in de eerste lezing van een aantal kwesties inzake aanvaarde marktpraktijken, derivaten betreffende goederen en Chinese muren. Deze ontwerprichtlijn laat echter enkele zeer wezenlijke problemen onopgelost. Zoals we hebben gehoord, heerst er grote bezorgdheid onder een groot aantal journalisten en mediaorganisaties in de hele Europese Unie – mediaorganisaties die bestaan bij de gratie van hun reputatie als integere media die in hun openbaar optreden hoge gedragsnormen hanteren. Ik ben het eens met de opvatting dat journalisten onderworpen moeten zijn aan regels tegen marktmisbruik. Ik ben eens met de opvatting dat journalisten onderworpen moeten zijn aan regels om belangenconflicten te voorkomen. Ik ben het eens met de gedachte dat we strenge mechanismen moeten hebben om de hand te houden aan die regels. Ik ben het echter niet eens met de opvatting van de rapporteur dat het Comité van Europese effectenregelgevers daarvoor de geschikte instantie is. In het geval van journalisten dient handhaving van de regels te worden ondergebracht bij regelgevende instanties die zich specifiek met de media bezighouden, weten wat daar speelt en inzicht hebben in typisch journalistieke kwesties. Het CESR beschikt niet over de vereiste deskundigheid om toe te kunnen zien op journalisten. Bij eerdere gelegenheden is al gebleken dat het CESR niet begrijpt hoe de media in elkaar steken. De voorstellen die het heeft gedaan in zijn discussienota zouden in de praktijk onuitvoerbaar en onwerkbaar zijn. In het geval van journalisten dient rekening te worden gehouden met speciale constitutionele kwesties, zoals het wezenlijke grondrecht van de vrijheid van meningsuiting. Het is van het grootste belang dat wij die grondwettelijke kwesties eerbiedigen. Het is in elk geval aantoonbaar dat het in sommige landen ongrondwettelijk en in strijd met het beginsel van de vrijheid van meningsuiting zou zijn om het CESR die rol toe te kennen. Een vrije informatiestroom naar de markten is essentieel om marktmisbruik te voorkomen en consumenten te beschermen. Als wij die vrije informatiestroom naar de markt verstoren, dan spelen wij degenen die de markt misbruiken in de kaart. Dat zou het gevolg zijn als wij het CESR zouden belasten met het toezicht op journalisten terwijl het niet begrijpt wat er in de media speelt. De leden van het Parlement hebben tijdens de eerste lezing steeds in de overtuiging verkeerd dat artikel 6, lid 5, niet voor journalisten bedoeld was. Desondanks heeft het CESR laten weten zich te gaan bezighouden met het toezicht op journalisten. Dit is een testcase. Dit is de eerste keer dat we de Lamfalussy-procedure hebben gevolgd. Wij moeten gebruik maken van onze medebeslissingsbevoegdheid om het CESR duidelijk te maken dat wij opkomen voor de prerogatieven en bevoegdheden van de enige gekozen EU-instelling, en amendement 7 steunen."@nl2
"Senhor Presidente, é essencial instituir normas severas para impedir o abuso de informação privilegiada e punir os responsáveis por abusos de mercado, incluindo os jornalistas e profissionais dos mercados financeiros. É essencial proteger os pequenos investidores da conduta enganosa dos que têm acesso a informação confidencial. Gostaria de, publicamente, agradecer ao Conselho, à Comissão e ao relator por terem aceite uma série de pontos relacionados com práticas de mercado admitidas, instrumentos derivados e a instalação de obstáculos eficazes para impedir a fuga de informação em primeira leitura. No entanto este projecto de directiva coloca alguns problemas graves. Um projecto que preocupa profundamente, como já ouvimos, toda uma categoria de jornalistas e organizações de comunicação social em toda a Europa - organizações ligadas à comunicação social que vivem ou morrem pela sua reputação de integridade e elevado padrão de conduta pública. Estou de acordo em que os jornalistas devem ser sujeitos a normas destinadas a combater o abuso de mercado. Estou de acordo em que os jornalistas devam estar sujeitos a normas impeditivas de conflitos de interesse. Estou de acordo em que devemos dispor de rígidos mecanismos de controlo de aplicação dessas disposições para obrigar ao seu cumprimento. Contudo, discordo do relator quando defende que o Comité Europeu dos Reguladores é o órgão competente para o fazer. No caso dos jornalistas, o controlo da execução das normas deveria ser da competência de autoridades regulamentares e de supervisão especialistas em comunicação social, que estivessem por dentro do funcionamento dos meios de comunicação e compreendessem os problemas relacionados com os jornalistas. O CERS não tem competência técnica para regulamentar a profissão dos jornalistas. Já ficou demonstrado que não entende o funcionamento dos meios de comunicação. As propostas no seu documento de consulta iriam ser impraticáveis e irrealistas. Há disposições constitucionais especiais que se aplicam aos jornalistas em virtude das exigências e da importância desta disposição constitucional vital, a saber, a liberdade de imprensa. É fundamental que respeitemos essas disposições constitucionais. Pelo menos é plausível argumentar que, em alguns país, conferir ao CESR esse papel seria inconstitucional e contrário ao princípio de liberdade de expressão. O livre curso de informação para os mercados é absolutamente vital para a prevenção do abuso de mercado e a protecção dos pequenos investidores. Se interrompermos este livre curso de informação destinada aos mercados, ficaremos nas mãos dos responsáveis pelos abusos de mercado. Essa seria a consequência de permitir que o CERS regulamentasse a profissão dos jornalistas quando não entende as questões próprias dos meios de comunicação social. Durante toda a primeira leitura, os deputados ao Parlamento Europeu entenderam que o nº 5 do artigo 6º não visava os jornalistas. Apesar dessa interpretação, o CERS referiu que regulamentará a profissão dos jornalistas. Este é um . Foi a primeira vez que aplicámos o procedimento Lamfalussy. Precisamos de utilizar os nossos poderes no âmbito da co-decisão para enviar uma mensagem clara ao CERS , isto é, que defendemos as prerrogativas e competências da única Instituição da UE eleita e apoiamos a alteração 7."@pt11
"Herr talman! Det är absolut nödvändigt att tillämpa hårda regler för att förhindra insiderhandel och för att straffa dem som missbrukar marknaden, inberäknat journalister och praktiskt verksamma på marknaden. Det är absolut nödvändigt att skydda enskilda investerare från insider som otillbörligt påverkar marknaden. Jag skulle vilja att min tacksamhet till rådet, kommissionen och föredraganden förs till protokollet för att de vid den första behandlingen tagit sig an ett antal frågor angående marknadsmässiga metoder, råvaruderivat och ”kinesiska murar”. Men i detta föreslag till direktiv kvarstår ett antal mycket stora problem. Dessa är, som vi har hört, av mycket stor betydelse för en hel rad journalister och medieorganisationer över hela Europeiska unionen – medieorganisationer som lever på sitt rykte om integritet och sin höga nivå i fråga om offentligt uppförande. Jag håller med om att journalister borde underställas regler för marknadsmissbruk. Jag håller med om att journalister borde underställas regler som förhindrar intressekonflikter. Jag håller med om att vi bör ha stränga genomförandemekanismer för att verkställa dessa regler. Jag håller emellertid inte med föredraganden om att den europeiska värdepapperstillsynskommittén är ett lämpligt organ för att göra detta. När det gäller journalister borde reglerna verkställas av tillsynsmyndigheter på medieområdet, som känner till hur medier fungerar och förstår frågor som är relaterade till journalister. Den europeiska värdepapperstillsynskommittén har inte expertis för att reglera journalister. Den har redan visat att den inte förstår hur medier fungerar. Deras förslag i samrådsdokumentet skulle ha varit opraktiska och ogenomförbara. Särskilda konstitutionella frågor är tillämpliga på journalister på grund av kraven på och betydelsen av den centrala konstitutionella frågan, yttrandefriheten. Det är avgörande att vi respekterar dessa konstitutionella frågor. Man skulle åtminstone kunna påstå att det i vissa länder skulle vara författningsstridigt och emot principen om yttrandefrihet att ge denna uppgift till den europeiska värdepapperstillsynskommittén. Ett fritt informationsflöde till marknaden är absolut nödvändigt för att hindra marknadsmissbruk och för att skydda enskilda investerare. Om vi avbryter det fria informationsflödet till marknaden kommer vi att spela marknadsmissbrukarna i händerna. Det skulle bli konsekvenserna av att tillåta den europeiska värdepapperstillsynskommittén reglera journalister, när de inte förstår frågorna som rör media. Under hela den första behandlingen trodde Europaparlamentets ledamöter att artikel 6.5 inte riktades mot journalister. Trots denna uppfattning har den europeiska värdepapperstillsynskommittén antytt att de kommer att reglera journalisterna. Det här är ett prov. Det är första gången som vi tillämpar Lamfalussy-förfarandet. Vi måste tillämpa våra medbeslutandebefogenheter och sända ett tydligt budskap till den europeiska värdepapperstillsynskommittén att vi kommer att försvara företrädesrätten och befogenheten hos den enda valda EU-institutionen, och stödja ändringsförslag 7."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"fattispecie"11

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph