Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-24-Speech-4-017"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021024.2.4-017"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, je crois que notre Parlement a très bien travaillé et que nous devons féliciter notre rapporteur, Robert Goebbels, pour son excellent travail. Il faut, en particulier, nous réjouir de ce que les pressions exercées pour introduire une notion d'intentionnalité dans la définition des délits, notion le plus souvent indémontrable, aient été rejetées, et également de ce que nous ayons renforcé les obligations de transparence en matière d'information privilégiée et de coopération entre les autorités de surveillance des marchés. Nous sommes donc en train de rôder la procédure Lamfalussy qui a commencé selon moi par une bonne coopération entre nos trois institutions. Cependant, je pense qu'il est peut-être regrettable que la Commission ait demandé, à six heures, d'entamer son travail concernant la mise en œuvre du règlement avant même son adoption par le Parlement et le Conseil. En tout cas, cela n'a été qu'un prétexte au redoublement de la pression exercée par les lobbies des journalistes financiers qui veulent, en fait, créer une exception générale en leur faveur en matière de comitologie, je veux parler de l'autorégulation . Nous pensons que les journalistes financiers doivent effectivement respecter toutes les dispositions concernant la transparence et la véracité de l'information et que, pour ce qui est des progrès possibles en matière de comitologie, ces derniers relèveront, plus tard, d'une révision de l'article 202. C'est pourquoi nous rejetons totalement les deux amendements déposés par les groupes libéraux et le PPE et soutenons l'amendement 5, adopté par la commission économique et monétaire, qui renforce encore les garanties concernant cette profession. Pour terminer, je voudrais dire que, face aux dysfonctionnements extrêmement graves révélés par les affaires actuelles, nous essayons seulement de franchir un premier pas concernant tout particulièrement le délit d'initiés. C'est en fait toute la production et l'utilisation de la formation financière qui sont en cause. Aussi, sur la normalisation comptable, la réforme du gouvernement d'entreprises, l'organisation et la supervision de l'audit, de l'analyse financière et de la notation, nous appelons l'Union européenne et la Commission en particulier à préparer rapidement de nouvelles initiatives réglementaires et législatives."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, Europa-Parlamentet har efter min opfattelse udført et særdeles godt stykke arbejde, og der er grund til at komplimentere ordføreren, Robert Goebbels, for en fremragende indsats. Der er især grund til at glæde sig over, at forsøgene på at indføje begrebet forsæt i definitionen af de pågældende forbrydelser blev afvist, da forsæt som oftest ikke lader sig bevise. Endvidere er det glædeligt, at vi har skærpet kravene om åbenhed, når det gælder intern viden og samarbejde mellem tilsynsmyndighederne for de omhandlede markeder. Vi er således i færd med at afpudse Lamfalussy-proceduren, som efter min mening er indledt med et godt samarbejde mellem de tre institutioner. Jeg finder det dog beklageligt, at Kommissionen havde så travlt med at kræve arbejdet med at iværksætte ordningen påbegyndt, endnu inden den var vedtaget af Parlamentet og Rådet. Under alle omstændigheder tjente dette for lobbyen af journalister, der beskæftiger sig med økonomiske anliggender, som påskud for at forøge presset for at sikre sig den ønskede generelle fritagelse, når det gælder komitologi, med andre ord opnå selvregulering. Økonomiske journalister skal efter vores opfattelse efterleve alle bestemmelser om åbenhed og pålidelighed i informationsformidlingen, og når det gælder eventuelle fremskridt med hensyn til komitologi, vil sådanne i givet fald følge af en senere revision af artikel 202. Vi må derfor klart afvise de to ændringsforslag, der er stillet af Den Liberale Gruppe og PPE-Gruppen, og vi støtter ændringsforslag 5, som er vedtaget af Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål, og som yderligere styrker de garantier, der vedrører det omhandlede erhverv. Afslutningsvis vil jeg gerne sige, at vi set i lyset af de særdeles alvorlige uhensigtsmæssigheder, som de aktuelle sager har afsløret, kun forsøger at tage første skridt til afhjælpning af disse, i særdeleshed sådanne som vedrører insiderhandel. Der stilles i virkeligheden spørgsmålstegn ved hele produktionen og anvendelsen af den finansielle struktur. Vi anmoder derfor EU og Kommissionen om snarest at tage initiativ til nye administrative og lovgivningsmæssige foranstaltninger, når det gælder regnskabsmæssige standarder, reform af virksomhedsledelsen, etablering af tilsyn med revision, investeringsanalysevirksomhed og notering."@da1
"Herr Präsident, ich glaube, unser Parlament hat gute Arbeit geleistet, und wir können unseren Berichterstatter Robert Goebbels zu seiner ausgezeichneten Arbeit beglückwünschen. Besonders erfreulich ist, dass der ausgeübte Druck, mit dem versucht werden sollte, den Begriff der Vorsätzlichkeit in die Definition der Vergehen einzuführen, die ja zumeist nicht nachweisbar ist, abgewiesen wurde und dass wir die Transparenzverpflichtung auf dem Gebiet der privilegierten Information und der Zusammenarbeit zwischen den Marktüberwachungsbehörden verstärken konnten. Wir sind also dabei, das Lamfalussy-Verfahren in die Praxis einzuführen, das meiner Meinung nach mit einer guten Zusammenarbeit zwischen unseren drei Institutionen begonnen hat. Bedauerlich finde ich allerdings, dass die Kommission um sechs Uhr verlangt hat, mit ihrer Arbeit zur Umsetzung der Verordnung zu beginnen, noch bevor diese durch das Parlament und den Rat verabschiedet wurde. Auf alle Fälle war das nur ein Vorwand für die Verstärkung des Drucks seitens der Lobbys der Finanzjournalisten, die eine generelle Ausnahme zu ihren Gunsten hinsichtlich der Komitologie erwirken wollen, womit ich die Selbstregulierung meine. Unserer Auffassung nach müssen die Finanzjournalisten natürlich alle Bestimmungen hinsichtlich der Transparenz und des Wahrheitsgehalts der Information einhalten, und mögliche Fortschritte auf dem Gebiet der Komitologie werden einer späteren Revision von Artikel 202 vorbehalten sein. Deshalb lehnen wir die beiden von den Fraktionen der Liberalen und der PPE eingebrachten Änderungsanträge rundweg ab und unterstützen den vom Ausschuss für Wirtschaft und Währung angenommenen Änderungsantrag 5, der die Garantien für diesen Berufszweig noch verstärkt. Abschließend möchte ich sagen, dass wir angesichts der äußerst schwerwiegenden Fehlleistungen, die durch die gegenwärtigen Affären an den Tag gebracht werden, nur versuchen, einen ersten Schritt zu tun, der sich auf die Insidergeschäfte konzentriert. Eigentlich geht es aber um die gesamte Branche der Erbringung und Nutzung von Finanzdienstleistungen. Daher ersuchen wir die Europäische Union und insbesondere die Kommission, unverzüglich neue ordnungspolitische und gesetzgeberische Initiativen zur Standardisierung der Rechnungsführung, zur Reform der und zur Überwachung der Wirtschaftsprüfung, der Finanzanalyse und des Ratings vorzubereiten."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω, ότι το Κοινοβούλιό μας εργάστηκε πολύ καλά και ότι πρέπει να συγχαρούμε τον εισηγητή, Robert Goebbels, για την εξαίρετη εργασία του. Πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρα ικανοποιημένοι, διότι απορρίφθηκαν οι πιέσεις για την εισαγωγή της έννοιας της πρόθεσης στον ορισμό των αδικημάτων, μιας έννοιας η οποία είναι συνήθως αδύνατον να αποδειχθεί, αλλά και διότι ενισχύσαμε την υποχρέωση να υπάρχει διαφάνεια στον τομέα της προνομιακής πληροφόρησης και της συνεργασίας ανάμεσα στις αρχές εποπτείας των αγορών. Αυτήν τη στιγμή, λοιπόν, ολοκληρώνουμε τη διαδικασία Lamfalussy η οποία, πιστεύω, ξεκίνησε από μια καλή συνεργασία ανάμεσα στα τρία θεσμικά μας όργανα. Ωστόσο, λυπάμαι που η Επιτροπή ζήτησε, στις 18.00, να ξεκινήσει τις εργασίες σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού, προτού ακόμα αυτός εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν απλώς ένα πρόσχημα, για να διπλασιαστεί η ασκούμενη πίεση από τα λόμπι των οικονομικών συντακτών, οι οποίοι θέλουν, στην πραγματικότητα, να υπάρξει μια γενική εξαίρεση προς όφελός τους στο τομέα της επιτροπολογίας και εννοώ εδώ την αυτορρύθμιση, τελεία και παύλα. Πιστεύουμε ότι οι οικονομικοί συντάκτες πρέπει έμπρακτα να σέβονται όλες τις διατάξεις που αφορούν τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της πληροφόρησης και ότι η πιθανή πρόοδος σε θέματα επιτροπολογίας εμπίπτει στο πλαίσιο μιας μελλοντικής αναθεώρησης του άρθρου 202. Για αυτόν τον λόγο, απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις δύο τροπολογίες που έχουν υποβληθεί από τις ομάδες ΦΙΛ και ΕΟΚ-ΕΔ και στηρίζουμε την τροπολογία αριθ. 5, που υιοθέτησε η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, η οποία ενισχύει ακόμα περισσότερο τις εγγυήσεις όσον αφορά αυτό το επάγγελμα. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι, μπροστά στις εξαιρετικά σοβαρές δυσλειτουργίες οι οποίες αποκαλύφθηκαν με τα πρόσφατα γεγονότα, προσπαθούμε απλά να κάνουμε ένα πρώτο βήμα το οποίο να αφορά ειδικά τις αξιόποινες πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες. Αυτό που διακυβεύεται στην πραγματικότητα είναι η όλη διαδικασία παραγωγής και χρήσης των οικονομικών πληροφοριών. Επιπλέον, όσον αφορά τη λογιστική εναρμόνιση, την αλλαγή της διοίκησης των επιχειρήσεων, την οργάνωση και επίβλεψη των ελέγχων, της οικονομικής ανάλυσης και της βαθμολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, και κυρίως την Επιτροπή, να ετοιμάσει σύντομα νέες προτάσεις κανονισμών και νόμων."@el8
"Mr President, I would say that our Parliament has worked extremely well and that we should congratulate our rapporteur, Robert Goebbels, on his excellent work. We should, in particular, welcome the fact that the pressure to incorporate the concept of intent into the definition of offences, a concept which is usually impossible to prove, has been rejected, and also the fact that we have strengthened obligations of transparency in the field of insider information and in cooperation between market surveillance authorities. We are therefore in the process of breaking in the Lamfalussy procedure which has got off to a good start, I believe, with fine cooperation between our three institutions. Nevertheless, I feel that it is perhaps regrettable that the Commission asked, at 6 p.m., to begin its work on the regulation’s implementation before it is even adopted by Parliament and the Council. In any event, this was merely an excuse to redouble the pressure exerted by the lobbies of financial journalists who want, in fact, to create a general exception in their favour in the field of comitology; I am talking about self-regulation full stop. In our view, financial journalists must indeed comply with all the provisions concerning transparency and the veracity of information and, with regard to the progress that can be made in the field of comitology, this will fall under a future revision of Article 202. This is why we fully reject the two amendments tabled by the Liberal and PPE-DE groups and support Amendment No 5, adopted by the Committee on Economic and Monetary Affairs, which further strengthens the guarantees concerning that profession. To conclude, I wish to say that, in light of the extremely serious shortcomings revealed by current developments, we are simply trying to take the first step, particularly where insider dealing is concerned. What is at stake is the entire production and consumption of the financial setup. Consequently, with regard to the harmonisation of accounting procedures, government reform of businesses, the organisation and the supervision of audits, of financial analysis and credit rating, we call on the European Union and the Commission in particular to rapidly draw up new regulatory and legislative initiatives."@en3
"Señor Presidente, debo decir que nuestro Parlamento ha realizado un buen trabajo y que debemos dar gracias al ponente, el Sr. Goebbels, por su excelente informe. En particular, deberíamos agradecer el hecho de que la presión ejercida para incorporar el concepto de intención en la definición de delito, un concepto que es casi imposible de probar, haya sido rechazada, y además el hecho de haber reforzado las obligaciones de transparencia en el campo de la información privilegiada y en la cooperación de las autoridades encargadas de vigilar el mercado. Por tanto, nos encontramos en pleno procedimiento Lamfalussy, que ha arrancado con buen pie, desde mi punto de vista, gracias a la estrecha cooperación entre nuestras tres instituciones. Sin embargo, creo que quizá sea lamentable que la Comisión pidiera a las seis de la tarde empezar a trabajar sobre la aplicación del reglamento antes de que fuera adoptado por el Parlamento y el Consejo. En cualquier caso, ha sido una simple excusa para multiplicar por dos la presión ejercida por los lobbies de periodistas financieros que exigen una derogación general a su favor en el terreno de la comitología; yo hablo de autorregulación y punto. Desde nuestro punto de vista, el periodismo financiero debe por tanto cumplir todas las disposiciones de transparencia y veracidad de la información y, con respecto a los progresos que se puedan realizar en el campo de la comitología, este aspecto entrará dentro de una futura revisión del artículo 202. Esta es la razón por la que rechazamos de plano las dos enmiendas presentadas por el Grupo Liberal y el PPE-DE y apoyamos la enmienda 5, aprobada por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, que refuerza en mayor medida las garantías relativas a esta profesión. Para concluir, me gustaría decir que, a la luz de las gravísimas deficiencias reveladas por acontecimientos recientes, lo que estamos intentando es dar el primer paso, en especial en lo que respecta a la información privilegiada. Lo que está en entredicho es el conjunto de la producción y el consumo del sistema financiero. Por consiguiente, con vistas a armonizar los procedimientos de contabilidad, la reforma del gobierno en el ámbito de los negocios, la organización y supervisión de las auditorías, de los análisis financieros y de las calificaciones de solvencia, invitamos a la Unión Europea, y a la Comisión en particular, a elaborar nuevas iniciativas reglamentarias y legislativas."@es12
"Arvoisa puhemies, mielestäni parlamentti on työskennellyt erittäin hyvin, ja meidän on onniteltava esittelijä Robert Goebbelsia erinomaisesti suoritetusta työstä. Meidän olisi oltava erityisen tyytyväisiä siihen, että painostus aikomuksen käsitteen sisällyttämiseksi rikkomusten määritelmään torjuttiin, sillä kyseistä käsitettä on yleensä mahdotonta näyttää toteen. Tyytyväisyyteen on syytä myös siksi, että olemme vahvistaneet avoimuutta koskevia velvoitteita sisäpiiritiedon alalla ja markkinoiden valvontaviranomaisten välisessä yhteistyössä. Olemme ottamassa käyttöön Lamfalussy-menettelyä, joka on käynnistynyt hyvin, uskoakseni hyvässä yhteistyössä kolmen toimielimemme kanssa. On kuitenkin ehkä valitettavaa, että komissio halusi aloittaa asetuksen täytäntöönpanoa koskevan työnsä klo 18.00, ennen kuin parlamentti ja neuvosto ovat edes hyväksyneet asetusta. Se oli joka tapauksessa vain tekosyy taloustoimittajien eturyhmien harjoittaman painostuksen lisäämiseksi. Itse asiassa taloustoimittajat haluavat saada aikaan itseään hyödyttävän yleisen poikkeuksen komiteamenettelyn alalla. Tarkoitan itsesääntelyn täydellistä lakkauttamista. Mielestämme taloustoimittajien on todellakin noudatettava kaikkia avoimuutta ja tietojen totuudenmukaisuutta koskevia säännöksiä. Sen mukaan miten komiteamenettelyn alalla edistytään, tätä kysymystä käsitellään jossakin 202 artiklan tulevassa tarkistuksessa. Siksi hylkäämme liberaalipuolueen ryhmän ja PPE-DE-ryhmän esittämät kaksi tarkistusta kokonaisuudessaan ja tuemme talous- ja raha-asioiden valiokunnan hyväksymää tarkistusta 5, jolla vahvistetaan edelleen kyseistä ammattia koskevia vakuuksia. Lopuksi haluan sanoa, että nykyisten tapahtumien kautta paljastuneiden erittäin vakavien virheiden perusteella yritämme ryhtyä alustaviin toimiin varsinkin sisäpiirikauppojen osalta. Vaakalaudalla on koko rahoitusalaa koskevan suunnitelman laatiminen ja toteuttaminen. Vetoamme siis Euroopan unioniin ja komissioon, jotta ne laatisivat pikaisesti uusia lainsäädäntöaloitteita varsinkin kirjanpitomenettelyiden yhdenmukaistamisesta, yritysten hallinnon uudistamisesta, tilintarkastusten järjestämisestä ja valvonnasta, rahoitusanalyysista ja luottokelpoisuusluokituksesta."@fi5
"Signor Presidente, ritengo che il Parlamento abbia lavorato molto bene e che dobbiamo congratularci con il relatore Goebbels per l’ottima relazione presentata. A mio giudizio dobbiamo reputarci soddisfatti che le pressioni a favore dell’introduzione di una nozione d’intenzionalità – in genere assai poco dimostrabile - nella definizione dei reati siano state respinte, mentre è stato rafforzato l’obbligo di trasparenza in materia di informazioni privilegiate e di cooperazione tra le autorità di sorveglianza dei mercati. Ritengo che la procedura Lamfalussy, messa alla prova per la prima volta, abbia avuto un debutto positivo con una buona cooperazione tra le tre Istituzioni. Nondimeno reputo forse inopportuno che la Commissione abbia chiesto, alle sei di pomeriggio, l’autorizzazione ad avviare il lavoro per l’applicazione del regolamento ancora prima che questo sia approvato da Parlamento e Consiglio. E’ stato un altro pretesto utilizzato dalle dei giornalisti finanziari per raddoppiare le pressioni al fine di ottenere una deroga in loro favore in ambito di comitatologia. Detto questo, voglio concentrarmi sull’autoregolamentazione . A nostro avviso, i giornalisti finanziari debbono attenersi a tutte le disposizioni in materia di trasparenza e veridicità delle informazioni; qualsiasi evoluzione nella comitatologia dipenderà da una successiva revisione dell’articolo 202. Per i motivi illustrati respingiamo in blocco i due emendamenti proposti dai gruppi liberali e dal PPE mentre approviamo l’emendamento n. 5 adottato dalla commissione per i problemi economici e monetari, poiché esso rafforza ulteriormente le garanzie per questa categoria professionale. In conclusione desidero aggiungere che, alla luce dei malfunzionamenti gravissimi rilevati negli ultimi tempi, stiamo solo cercando di affrontare il problema cominciando dell’abuso di informazioni privilegiate. In esso è compresa l’intera produzione e l’utilizzo della struttura finanziaria. Anche in materia di standardizzazione della contabilità, di riforma della gestione d’impresa, di organizzazione e supervisione della revisione contabile, di analisi e valutazione finanziaria, noi ci appelliamo all’Unione europea e alla Commissione affinché siano elaborate entro breve nuove iniziative legislative e normative."@it9
"Mr President, I would say that our Parliament has worked extremely well and that we should congratulate our rapporteur, Robert Goebbels, on his excellent work. We should, in particular, welcome the fact that the pressure to incorporate the concept of intent into the definition of offences, a concept which is usually impossible to prove, has been rejected, and also the fact that we have strengthened obligations of transparency in the field of insider information and in cooperation between market surveillance authorities. We are therefore in the process of breaking in the Lamfalussy procedure which has got off to a good start, I believe, with fine cooperation between our three institutions. Nevertheless, I feel that it is perhaps regrettable that the Commission asked, at 6 p.m., to begin its work on the regulation’s implementation before it is even adopted by Parliament and the Council. In any event, this was merely an excuse to redouble the pressure exerted by the lobbies of financial journalists who want, in fact, to create a general exception in their favour in the field of comitology; I am talking about self-regulation full stop. In our view, financial journalists must indeed comply with all the provisions concerning transparency and the veracity of information and, with regard to the progress that can be made in the field of comitology, this will fall under a future revision of Article 202. This is why we fully reject the two amendments tabled by the Liberal and PPE-DE groups and support Amendment No 5, adopted by the Committee on Economic and Monetary Affairs, which further strengthens the guarantees concerning that profession. To conclude, I wish to say that, in light of the extremely serious shortcomings revealed by current developments, we are simply trying to take the first step, particularly where insider dealing is concerned. What is at stake is the entire production and consumption of the financial setup. Consequently, with regard to the harmonisation of accounting procedures, government reform of businesses, the organisation and the supervision of audits, of financial analysis and credit rating, we call on the European Union and the Commission in particular to rapidly draw up new regulatory and legislative initiatives."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik vind dat ons Parlement zeer goed werk heeft verricht en dat we onze rapporteur, Robert Goebbels, moeten feliciteren met zijn uitstekend verslag. We mogen in het bijzonder tevreden zijn over het feit dat we niet bezweken zijn voor de druk om een element van opzet op te nemen in de definitie van de delicten – een element dat vaak niet te bewijzen valt – en over het feit dat we meer inhoud hebben gegeven aan de verplichtingen inzake transparantie op het gebied van voorwetenschap en samenwerking tussen de toezichthoudende autoriteiten in de sector. We zijn dus bezig ons in te werken in de procedure-Lamfalussy, die in mijn ogen begonnen is met een goede samenwerking tussen onze drie instellingen. Wel vind ik het enigszins betreurenswaardig dat de Commissie om 18.00 uur gevraagd heeft te kunnen beginnen met haar werk inzake de tenuitvoerlegging van de richtlijn, nog vóórdat het Parlement en de Raad met de tekst hebben ingestemd. Dat was voor de lobbies van financieel journalisten natuurlijk eens te meer aanleiding om de druk flink op te voeren; die wensen voor zichzelf in feite een algemene uitzondering inzake de comitologie, oftewel volledige zelfregulering. Wij zijn evenwel van mening dat de financieel verslaggevers alle bepalingen betreffende de transparantie en de betrouwbaarheid van de informatie in acht dienen te nemen en dat eventuele verbeteringen op het punt van de comitologie pas in een later stadium aan de orde zijn, in het kader van een herziening van artikel 202. Daarom zien we niets in de twee amendementen die zijn ingediend door de liberale fractie en de Fractie van de Europese Volkspartij. Wij steunen daarentegen het door de Economische en Monetaire Commissie goedgekeurde amendement 5, waarmee de garanties ten aanzien van deze beroepsgroep nog versterkt worden. Ter afsluiting zou ik het volgende willen zeggen. De recente affaires hebben uiterst ernstige gebreken aan het licht gebracht, en het enige dat we nu proberen is een eerste stap te zetten, met name met betrekking tot het delict van handel met voorkennis. In feite staan de productie en de werkwijze van de financiële sector als zodanig ter discussie. Wij roepen de Europese Unie en in het bijzonder de Commissie dan ook op spoedig met nieuwe regelgevende en wetgevende initiatieven te komen inzake de standaardisering van boekhoudnormen, de hervorming van het bedrijfsbeheer en de organisatie en supervisie van het accountantsonderzoek, de financiële analyse en de credit rating."@nl2
"Senhor Presidente, diria que este Parlamento trabalhou com grande eficiência e que devemos felicitar o nosso relator, Robert Goebbels, pelo seu excelente trabalho. Devemos congratularmo-nos, especialmente, com o facto de as pressões exercidas no sentido de introduzir o conceito de intencionalidade na definição dos delitos, conceito, frequentemente, impossível de provar, terem sido rejeitadas, e também com o facto de termos reforçado as obrigações de transparência em matéria de informação privilegiada e de cooperação entre as autoridades de supervisão dos mercados. Estamos, por conseguinte, a entrar no procedimento Lamfalussy, que, na minha opinião, começou bem, com uma boa cooperação entre as nossas três Instituições. Creio, no entanto, que será de lamentar o facto de a Comissão ter pedido, às seis horas da tarde, para iniciar o seu trabalho sobre a aplicação do regulamento, antes mesmo da sua adopção pelo Conselho e Parlamento. De toda a forma, isso não passou de uma desculpa para aumentar a pressão exercida pelos dos jornalistas financeiros que querem, efectivamente, criar uma excepção geral a seu favor em matéria de comitologia; refiro-me à auto-regulação, ponto final. Entendemos que os jornalistas financeiros têm, efectivamente, de respeitar todas as disposições relativas à transparência e à veracidade da informação e, no que se refere aos progressos que poderão ocorrer em matéria de comitologia, estes dependerão, no futuro, de uma revisão do artigo 202º. Razão por que rejeitamos inteiramente as duas alterações apresentadas pelos Grupos PPE-DE e dos Liberais e apoiamos a alteração 5, aprovada pela Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, que reforça de novo as garantias relativas a esta profissão. Para terminar, gostaria de dizer que, à luz das disfunções extremamente graves reveladas pelos actuais desenvolvimentos, estamos simplesmente a tentar dar o primeiro passo, em especial, no que se refere aos abusos de informação privilegiada. O que está em causa é toda a produção e consumo da estrutura financeira. Assim, no que refere à harmonização dos procedimentos contabilísticos, à reforma do governo no plano das empresas, à organização e à supervisão da auditoria, da análise financeira e da notação, instamos a União Europeia e a Comissão, em especial, a preparar rapidamente novas iniciativas regulamentares e legislativas."@pt11
"Herr talman! Jag anser att vårt parlament har utfört ett mycket gott arbete och att vi bör lyckönska vår föredragande, Robert Goebbels, för hans utmärkta insats. I synnerhet måste vi glädja oss åt att de påtryckningar som utövats för att införa en föreställning om avsiktlighet i brottsdefinitionen, en föreställning som oftast inte går att påvisa, har förkastats och likaså att vi har skärpt kravet på insyn vad gäller insiderinformation och samarbete mellan de myndigheter som övervakar marknaderna. Vi håller följaktligen på att anpassa Lamfalussy-förfarandet som enligt min mening har inletts med ett gott samarbete mellan våra tre institutioner. Emellertid beklagar jag att kommissionen klockan sex bad att få påbörja sitt arbete med att genomföra förordningen innan den ens hade antagits av parlamentet och rådet. I varje fall har det bara tjänat som en förevändning att fördubbla de påtryckningar som utövats av affärsjournalisternas lobbygrupper som vill skapa ett allmänt undantag till förmån för dem själva vad gäller kommittéförfarandet. Jag talar om yrkesetiska regler . Vi anser att affärsjuristerna måste respektera alla bestämmelser som gäller insyn i och trovärdighet beträffande information, och vad gäller möjliga framsteg inom kommittéförfarandet kommer de längre fram att vara resultatet av en omarbetning av artikel 202. Därför förkastar vi helt och hållet de två ändringsförslag som lagts fram av liberalerna och PPE-DE-gruppen och stöder ändringsförslag 5 som har antagits av utskottet för ekonomi och valutafrågor och som ytterligare stärker garantierna vad gäller denna yrkesgrupp. Avslutningsvis vill jag säga att med anledning av de ytterst allvarliga missförhållanden som har avslöjats genom de aktuella affärerna försöker vi bara att ta ett första steg, i synnerhet vad gäller insiderbrott. Det är hela framställningen och användningen av ekonomisk utbildning som står i centrum. Vad gäller standardisering av bokföringen, förbättring av företagsledningarna, organisering och övervakning av revisionen, finansanalysen och börsnoteringen vädjar vi därför till Europeiska unionen och i synnerhet till kommissionen att snarast förbereda nya initiativ till förordningar och lagstiftning."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph