Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-23-Speech-3-319"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021023.8.3-319"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I do not think that any of us here are contesting whether or not there should be an ivory trade: of course there should not. But that has nothing to do with the fact that southern African elephants should not be moved back into Appendix I. I do not know whether you have seen the letter we received this week from the European Sustainable Use specialist group. It reminds us that such a decision would be directly contrary to the scientific advice given to the parties by IUCN, who are the official advisers to the CITES conference on species listing proposals. This advice points out that the elephant populations of the southern African countries mentioned do not meet the criteria for Appendix I, but meet the criteria for Appendix II. So, scientifically we have absolutely no reason to move them. Nor should we if we want to maintain the populations because it is quite clear that the use of wild living resources, if they are sustainable – and they are in southern Africa – is an important conservation tool. The social and economic benefits derived from such use provide incentives for people to conserve them. As it is, if we were to take them back into Appendix I, it would send the wrong signal to those countries that have a small elephant population. It would say to them that if they try to invest money in preserving their elephants, they will not get back any revenue. So they will pay out for the elephants, instead of paying for schools or hospitals. What kind of incentive to preserve elephants does that give to countries with small elephant populations? It is a pity that more of you were not at the presentation by the Minister of Wildlife and Tourism of Botswana. She said that they loved their elephants. They want to preserve them and the way they can best do this is to keep them in Appendix II."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg tror ikke, at nogen af os her bestrider, hvorvidt der skal foregå handel med elfenben. Selvfølgelig skal der ikke det. Men det har intet at gøre med den kendsgerning, at elefanterne i det sydlige Afrika ikke skal flyttes tilbage i bilag I. Jeg ved ikke, om De har set det brev, vi har modtaget i denne uge fra den europæiske ekspertgruppe for bæredygtig udnyttelse. Den minder os om, at en sådan beslutning ville være i direkte strid med det specifikke råd fra Den Internationale Union for Bevarelse af Naturen og Naturressourcerne (IUCN), som er officielle rådgivere for CITES-konferencen om forslag til lister over arter. I dette råd påpeges det, at elefantflokkene i de nævnte sydlige afrikanske lande ikke opfylder kriterierne for bilag I, men kriterierne for bilag II. Videnskabeligt set har vi altså ingen grund til at flytte dem. Og det bør vi heller ikke, hvis vi gerne vil bevare flokkene, da det står helt klart, at brugen af vilde levende ressourcer, hvis de er bæredygtige - og det er de i det sydlige Afrika - er et vigtigt bevaringsværktøj. De sociale og økonomiske fordele fra denne brug giver folk incitament til at bevare dem. Som landet ligger nu, ville en overførsel til bilag I sende det forkerte signal til landene med få elefanter. Det ville fortælle dem, at de ikke ville få nogen økonomisk gevinst ud af at investere i bevaringen af deres elefanter. De ville altså give penge ud for elefanterne i stedet for at betale for skoler eller hospitaler. Hvilket incitament til at bevare elefanter er det i lande med få elefanter? Det er en skam, at ikke flere af Dem var til stede ved præsentationen, der blev foretaget af ministeren for vildtlevende dyr og turisme i Botswana. Hun sagde, at de elskede deres elefanter. De ønsker at bevare dem, og det gør de bedst, hvis elefanterne forbliver i bilag II."@da1
"Herr Präsident, ich glaube nicht, dass sich jemand von uns hier ernsthaft fragt, ob der Handel mit Elfenbein erlaubt werden sollte oder nicht: Natürlich darf es keinen Handel mit Elfenbein geben. Dies hat jedoch nichts mit der Tatsache zu tun, dass südafrikanische Elefanten nicht erneut in Anlage I aufgenommen werden sollten. Ich weiß nicht, ob Sie den Brief gesehen haben, den wir diese Woche von der Europäischen Fachgruppe Nachhaltige Nutzung erhalten haben. Darin werden wir darauf hingewiesen, dass eine solche Entscheidung im Widerspruch zu dem wissenschaftlichen Rat stünde, den die Vertragsparteien von der IUCN, dem offiziellen Beratungsgremium der CITES-Konferenz über Vorschläge zur Aufnahme von Arten, erhalten haben. Diesem wissenschaftlichen Rat zufolge werden die Kriterien für eine Aufnahme in Anhang I im Fall der erwähnten Elefantenpopulationen in den südafrikanischen Ländern nicht erfüllt, während die Voraussetzungen für eine Auflistung in Anhang II erfüllt sind. Wissenschaftlich gesehen, besteht also überhaupt kein Grund, eine Änderung vorzunehmen. Auch wenn wir die Populationen erhalten wollen, sollten wir keine Änderung vornehmen, denn es besteht kein Zweifel daran, dass die Nutzung von wild lebenden Ressourcen, wenn diese nachhaltig sind, wie dies im südlichen Afrika der Fall ist, ein wichtiges Instrument für die Erhaltung ist. Durch die sozialen und wirtschaftlichen Vorteile, die sich aus einer solchen Nutzung ergeben, werden Anreize für die Bevölkerung zur Erhaltung dieser Arten geschaffen. Wenn wir die Elefanten unter den gegebenen Umständen wieder in Anhang I aufnehmen, würden wir damit den Ländern mit einer kleinen Elefantenpopulation ein falsches Signal geben. Wir würden ihnen damit sagen, dass es sich für sie nicht auszahlt, Geld in die Erhaltung ihrer Elefantenpopulationen zu investieren. Sie verschwenden also Geld für die Elefanten, statt dieses Geld für Schulen oder Krankenhäuser auszugeben. Welchen Anreiz zum Schutz der Elefanten erhalten die Länder mit kleinen Elefantenpopulationen dadurch? Es ist schade, dass nicht mehr Mitglieder dieses Hauses beim Vortrag der Ministerin für Natur und Tourismus aus Botswana anwesend waren. Sie sagte, in Botswana liebe man die Elefanten. Man wolle die Elefanten erhalten, und dieses Ziel könne am besten erreicht werden, wenn die Elefanten weiterhin in Anhang II aufgelistet bleiben."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι κανείς από εμάς εδώ αμφισβητεί αν πρέπει να υπάρχει ή όχι εμπόριο ελεφαντόδοντου: φυσικά και δεν πρέπει να υπάρχει. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με το γεγονός ότι οι ελέφαντες της μεσημβρινής Αφρικής δεν πρέπει να μεταφερθούν πίσω στο Παράρτημα Ι. Δεν ξέρω αν έχετε δει την επιστολή που λάβαμε αυτήν την εβδομάδα από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Αειφόρο Χρήση. Μας θυμίζει ότι μια τέτοια απόφαση θα ήταν εντελώς αντίθετη στην επιστημονική συμβουλή που έδωσε στα μέλη του Κοινοβουλίου IUCN, η επίσημη σύμβουλος της διάσκεψης CITES για τις προτάσεις κατάταξης των ειδών. Η συμβουλή αυτή επισημαίνει ότι οι πληθυσμοί ελεφάντων των αναφερόμενων χωρών της μεσημβρινής Αφρικής δεν πληρούν τα κριτήρια του Παραρτήματος Ι, αλλά αυτά του Παραρτήματος ΙΙ. Επιστημονικά, επομένως, δεν έχουμε κανέναν απολύτως λόγο να τους μετακινήσουμε. Και δεν θα πρέπει να το κάνουμε αν θέλουμε να διατηρήσουμε τους πληθυσμούς αυτούς, γιατί είναι σαφές ότι η χρήση των πόρων της άγριας πανίδας, αν είναι βιώσιμοι – και στη μεσημβρινή Αφρική είναι – αποτελεί σημαντικό εργαλείο διατήρησης. Τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που απορρέουν από αυτήν τη χρήση προσφέρουν κίνητρα στους ανθρώπους για τη διατήρηση τους. Όπως έχουν τα πράγματα, αν τους μετακινούσαμε πίσω στο Παράρτημα Ι, θα στέλναμε λάθος μήνυμα στις χώρες εκείνες που έχουν μικρό πληθυσμό ελεφάντων. Θα τους λέγαμε ότι, αν προσπαθήσουν να επενδύσουν χρήματα στη διατήρηση των ελεφάντων τους, δεν θα αποκομίσουν κανένα όφελος. Έτσι, θα δίνουν χρήματα για τους ελέφαντες αντί να τα δίνουν για σχολεία ή νοσοκομεία. Τι είδους κίνητρο για τη διατήρηση των ελεφάντων αποτελεί αυτό για τις χώρες με μικρό πληθυσμό ελεφάντων; Είναι κρίμα που δεν παρακολουθήσατε περισσότεροι την παρουσίαση της υπουργού Άγριας Πανίδας και Τουρισμού της Μποτσουάνα. Είπε ότι αγαπούν τους ελέφαντές τους. Θέλουν να τους διατηρήσουν και ο καλύτερος τρόπος να το κάνουν αυτό είναι να τους κρατήσουν στο Παράρτημα ΙΙ."@el8
"Señor Presidente, no creo que ninguno de nosotros esté debatiendo aquí si debería existir o no el comercio de marfil: por supuesto que no. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con el hecho de que los elefantes sudafricanos no deberían incluirse de nuevo en el Apéndice I. No sé si han visto la carta que hemos recibido esta semana del grupo especializado en uso sostenible europeo. Nos recuerda que una decisión como ésta sería directamente contraria al asesoramiento científico proporcionado a las partes por la UICN, que son los asesores oficiales de la Conferencia de la CITES sobre propuestas relativas al listado de especies. Este asesoramiento subraya que las poblaciones de elefantes de los países sudafricanos mencionadas no cumplen los criterios para ser incluidas en el Apéndice I, sino en el Apéndice II. Por lo tanto, desde el punto de vista científico no tenemos absolutamente ningún motivo para cambiarlos. Tampoco deberíamos hacerlo, si queremos mantener las poblaciones, dado que resulta bastante evidente que el uso de recursos vivos silvestres, si son sostenibles –como en el sur de África– constituye una importante herramienta de conservación. Los beneficios sociales y económicos que se derivan de ese uso suponen incentivos para que la gente los conserve. Por lo tanto, si los incluimos de nuevo en el Apéndice I, esto enviaría la señal equivocada a los países que cuentan con una pequeña población de elefantes. Les indicaría que si intentan invertir dinero en la conservación de sus elefantes, no sacarían a cambio ningún beneficio. Por lo tanto, invertirían en los elefantes, en lugar de escuelas u hospitales. ¿Qué tipo de incentivo para conservar a los elefantes supone eso para los países con una pequeña población de elefantes? Es una pena que muchos de ustedes no estuvieran presentes en la presentación realizada por la Ministra de Naturaleza y Turismo de Botswana. Afirmó que ellos amaban a sus elefantes. Quieren conservarlos y la mejor manera de hacerlo es que continúen en el Apéndice II."@es12
"Arvoisa puhemies, en usko kenenkään täällä kiistelevän siitä, pitääkö norsunluukauppaa olla. Tietenkään sitä ei pidä olla. Mutta sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että eteläisen Afrikan norsuja ei pitäisi siirtää takaisin liitteeseen I. En tiedä, oletteko nähnyt kirjeen, jonka saimme tällä viikolla kestävää käyttöä käsittelevältä eurooppalaiselta asiantuntijaryhmältä. Kirjeessä meitä muistutetaan siitä, että tällainen päätös olisi täysin niiden tieteellisten lausuntojen vastainen, joita osapuolet ovat saaneet Maailman luonnonsuojeluliitolta, joka on virallinen neuvonantaja lajien luettelointia koskevia ehdotuksia käsittelevässä CITES-konferenssissa. Näissä lausunnoissa korostetaan, että kyseisten eteläisen Afrikan valtioiden norsukannat eivät täytä liitteen I kriteerejä, mutta täyttävät liitteen II kriteerit. Meillä ei siis tieteelliseltä kannalta ole todellakaan mitään syytä siirtää niitä. Meidän ei pitäisi siirtää niitä myöskään, jos haluamme säilyttää kannat, sillä lienee selvää, että luonnonvaraisten eläin- ja kasvivarojen käyttö varojen ollessa kestäviä, mitä ne ovat eteläisessä Afrikassa, on tärkeä suojeluväline. Tällaisesta käytöstä johtuva sosiaalinen ja taloudellinen hyöty kannustaa ihmisiä varojen suojeluun. Jos siirtäisimme afrikannorsut takaisin liitteeseen I, annettaisiin alhaisen norsukannan maille vääränlainen viesti. Niille sanottaisiin, että jos ne yrittävät sijoittaa rahaa norsujensa suojeluun, ne eivät hyödy siitä rahallisesti. Näin ollen ne maksavat kovan hinnan norsuista sen sijaan, että maksaisivat kouluista tai sairaaloista. Eihän tällä tavoin kannusteta norsujen suojeluun maita, joissa kannat ovat alhaiset. On harmi, että teitä oli niin vähän kuulemassa Botswanan luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista sekä matkailusta vastaavan ministerin esitystä. Ministeri kertoi, että hänen maassaan rakastetaan norsuja. Niitä halutaan suojella ja paras tapa siihen on pitää ne liitteessä II."@fi5
"Monsieur le Président, je pense que personne ici ne discute de savoir s'il faut un commerce de l'ivoire ou pas : il est évident que ce commerce est à proscrire. Mais cela n'a rien à voir avec le fait que les éléphants d'Afrique australe ne doivent pas être réinscrits à l'Annexe I. Je ne sais pas si vous avez lu la lettre que nous avons reçue cette semaine de la part du Groupe européen de spécialistes des utilisations durables. Elle nous rappelle qu'une telle décision irait à l'encontre de l'avis scientifique rendu par l'UICN, conseiller officiel de la conférence de la CITES pour l'établissement de listes d'espèces. Cet avis signale que les populations d'éléphants des pays d'Afrique australe mentionnés ne réunissent pas les critères pour figurer dans l'annexe I, mais bien pour figurer dans l'annexe II. Nous n'avons donc aucune raison scientifique de procéder à ce changement. Et nous ne devons pas y procéder si nous voulons assurer le maintien de ces populations car il ressort assez clairement que l'exploitation de la faune, si elle est durable - et elle l'est en Afrique australe - constitue un outil de conservation important. Les avantages sociaux et économiques découlant de cette exploitation incitent les populations à veiller à cette conservation. En l'occurrence, si nous venions à les ramener à l'Annexe I, nous enverrions un signal erroné aux pays qui possèdent une population d'éléphants réduite. Cela reviendrait à leur dire que s'ils investissent de l'argent dans la préservation de leurs éléphants, ils n'en obtiendront aucun revenu. Ils payeront donc pour les éléphants, au lieu de payer pour les écoles ou les hôpitaux. Quel incitant à la conservation cela représente-t-il pour les pays ayant de petites populations d'éléphants ? Il est regrettable que vous n'ayez pas été plus nombreux à assister à la présentation de la ministre botswanaise de la Faune et du Tourisme. Elle nous a confié que le Botswana aimait ses éléphants. Ses habitants veulent les préserver et la meilleure façon de le faire est de les maintenir dans l'annexe II."@fr6
"Signor Presidente, non credo che nessuno di noi in Aula metta in dubbio se vi debba essere o meno un commercio di avorio: è ovvio che non debba esistere. Tuttavia, ciò non ha niente a che vedere con il fatto che gli elefanti sudafricani non debbano essere reinseriti nell’appendice I. Non so se avete visto la lettera che abbiamo ricevuto questa settimana dal gruppo europeo specialistico per l’uso sostenibile, in cui ci viene ricordato che tale decisione sarebbe direttamente in contrasto con i pareri scientifici forniti dai membri dell’IUNC, che sono i consiglieri ufficiali alla Conferenza CITES sulle proposte di elenchi delle specie. Da tali pareri risulta che le popolazioni di elefanti dei paesi sudafricani menzionati non soddisfano i criteri di inclusione nell’appendice I, bensì quelli per l’inserimento nell’appendice II. Dal punto di vista scientifico non abbiamo pertanto alcun motivo per spostarli, né dovremmo farlo se vogliamo mantenere le popolazioni perché è chiaro che l’uso delle risorse biologiche selvatiche, se sono sostenibili, e lo sono nell’Africa australe, è un importante strumento di conservazione. I vantaggi sociali ed economici derivanti da tale uso costituiscono un incentivo per la loro conservazione. Così come stanno le cose, se dovessimo riportarli nell’appendice I, si invierebbe un segnale errato a quei paesi con una piccola popolazione di elefanti. Per loro significherebbe che se cercano di investire fondi nella conservazione degli elefanti, non ne trarrebbero alcun profitto. Essi spenderebbero le loro risorse finanziarie per gli elefanti, anziché per scuole e ospedali. Quale tipo di incentivo a conservare gli elefanti costituisce per i paesi con piccole popolazioni di elefanti? E’ un peccato che la maggior parte di voi non abbia partecipato alla presentazione da parte del ministro per la Fauna e la Flora selvatiche e il Turismo del Botswana, che ha detto che essi amano i loro elefanti e vogliono conservali e che il miglior modo di farlo è mantenerli nell’appendice II."@it9
"Mr President, I do not think that any of us here are contesting whether or not there should be an ivory trade: of course there should not. But that has nothing to do with the fact that southern African elephants should not be moved back into Appendix I. I do not know whether you have seen the letter we received this week from the European Sustainable Use specialist group. It reminds us that such a decision would be directly contrary to the scientific advice given to the parties by IUCN, who are the official advisers to the CITES conference on species listing proposals. This advice points out that the elephant populations of the southern African countries mentioned do not meet the criteria for Appendix I, but meet the criteria for Appendix II. So, scientifically we have absolutely no reason to move them. Nor should we if we want to maintain the populations because it is quite clear that the use of wild living resources, if they are sustainable – and they are in southern Africa – is an important conservation tool. The social and economic benefits derived from such use provide incentives for people to conserve them. As it is, if we were to take them back into Appendix I, it would send the wrong signal to those countries that have a small elephant population. It would say to them that if they try to invest money in preserving their elephants, they will not get back any revenue. So they will pay out for the elephants, instead of paying for schools or hospitals. What kind of incentive to preserve elephants does that give to countries with small elephant populations? It is a pity that more of you were not at the presentation by the Minister of Wildlife and Tourism of Botswana. She said that they loved their elephants. They want to preserve them and the way they can best do this is to keep them in Appendix II."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat wij het er hier allemaal wel over eens zijn dat er geen handel in ivoor zou mogen plaatsvinden. Dat laat echter onverlet dat de olifanten in zuidelijk Afrika niet mogen worden teruggeplaatst naar Bijlage I. Ik weet niet of u de brief hebt gezien die wij deze week van de Europese deskundigengroep voor duurzaam gebruik hebben ontvangen. Die brief herinnert ons eraan dat een dergelijk besluit rechtstreeks zou indruisen tegen de wetenschappelijke adviezen die de IUCN, de officiële adviseurs voor de CITES-conferentie inzake voorstellen voor het op de lijst plaatsen van bedreigde plant- en diersoorten, aan de betrokken partijen heeft gegeven. In dit advies wordt erop gewezen dat de olifantenpopulaties in de genoemde landen in zuidelijk Afrika niet voldoen aan de criteria voor Bijlage I, maar wel aan die voor Bijlage II. Wetenschappelijk gezien hebben wij dan ook geen enkele reden om ze te verplaatsen. En als wij de populaties in stand willen houden, moeten wij dat ook niet doen. Het is immers volstrekt duidelijk dat het gebruik van duurzame natuurlijke hulpbronnen in de vorm van in het wild levende dieren - en de olifantenpopulaties in zuidelijk Afrika zijn inderdaad duurzaam - een belangrijk instrument is voor de natuurbescherming. De sociale en economische voordelen die het gebruik van deze hulpbronnen oplevert, vormen voor de mensen daar een belangrijke stimulans om ze te beschermen. In de huidige situatie zouden wij met terugplaatsing in Bijlage I een verkeerd signaal afgeven aan de landen met een kleine olifantenpopulatie. De boodschap aan hen zou zijn dat hun pogingen om te investeren in het behoud van hun olifanten hun uiteindelijk niets zullen opleveren. Zij geven hun geld dan weg om olifanten te beschermen, in plaats van het te besteden aan de bouw van scholen of ziekenhuizen. Zo worden de landen met kleine olifantenpopulaties niet bepaald gestimuleerd om die olifanten te beschermen. Het is jammer dat er niet meer van u aanwezig waren bij de presentatie van de minister van Natuur en Toerisme van Botswana. Zij vertelde dat de mensen in Botswana van hun olifanten houden. Zij willen die olifanten behouden en dat kan het beste als die olifanten in Bijlage II blijven staan."@nl2
"Senhor Presidente, não creio que nenhum de nós aqui discuta se deve ou não haver comércio de marfim: claro que não deve haver. Mas isso não tem nada a ver com o facto de os elefantes da África austral não deverem voltar a ser transferidos para o Apêndice I da CITES. Não sei se leram a carta que recebemos esta semana do grupo de peritos do Programa da Comissão Europeia de Política e Acção em Matéria de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Nela é-nos recordado que tal decisão contrariaria completamente o parecer científico que foi transmitido às partes pela UICN (União Internacional para a Conservação da Natureza), que são os consultores oficiais da Conferência da CITES em matéria de propostas de elaboração de listas de espécies. Este parecer assinala que aa populações de elefantes dos países da África austral já mencionados não cumprem os critérios do Apêndice I, mas sim os critérios do Apêndice II. Por isso, do ponto de vista científico, não há razão absolutamente nenhuma para que sejam transferidos. Nem o deveríamos fazer se desejamos manter as populações de elefantes, uma vez que é bem claro que a utilização dos recursos de espécies da fauna selvagen, no caso de serem sustentáveis - e são-no na África austral - é um instrumento muito importante para a conservação dessas espécies. Os benefícios sociais e económicos que advêm dessa utilização representam incentivos suficientes para que os habitantes preservem os recursos. Assim sendo, ao transferi-los para o Apêndice I estaríamos a enviar o sinal errado aos países que possuem pequenas populações de elefantes. Seria o mesmo que dizer-lhes que se tentarem investir dinheiro na conservação dos seus elefantes, não retirarão daí nenhum rendimento. Assim, estarão a investir nos elefantes em vez de investir em escolas ou hospitais. Para países com pequenas populações de elefantes, que espécie de incentivo existe para a preservação de elefantes? É pena que não tenham estado mais deputados deste Parlamento presentes para escutar a intervenção da Ministra da Vida Selvagem e do Turismo do Botswana. Afirmou que tinham muito amor aos seus elefantes. Querem preservá-los, e a melhor maneira de o conseguir é mantê-los no Apêndice II."@pt11
"Herr talman! Jag tror inte att någon av oss här talar om huruvida det skall finnas handel med elfenben: naturligtvis skall vi inte ha en sådan handel. Det har dock ingenting att göra med det faktum att de sydafrikanska elefanterna bör flyttas tillbaka till bilaga I. Jag vet inte om ni har läst den skrivelse vi mottog i veckan från IUCN/SSC:s expertgrupp. I skrivelsen påminner IUCN/SSC oss om att ett sådant beslut skulle vara direkt stridande mot de vetenskapliga råd som parterna har fått från IUCN, som är officiell rådgivare till CITES-konferensens förslag om vilka arter som skall införas i CITES-bilagorna. I de vetenskapliga råden påpekas det att elefantbestånden i de sydafrikanska länder som nämns inte uppfyller kriterierna för bilaga I, däremot uppfyller de kriterierna för bilaga II. Vetenskapligt sett har vi alltså ingen anledning att flytta dem. Vi bör inte heller göra det om vi vill bevara bestånden, eftersom det står klart att användningen av viltresurser, om den är hållbar – som den är i södra Afrika – är en viktig faktor för att bevara dessa. De sociala och ekonomiska fördelarna med en sådan användning uppmuntrar människor att bevara dem. Om vi skulle flytta tillbaka dem till bilaga I skulle vi sända fel signaler till de länder som har små elefantbestånd. De får helt enkelt ingen avkastning från investeringar i bevarandet av sina elefanter. De kommer att få betala för sina elefanter i stället för att betala för skolor eller sjukhus. Vilken slags uppmuntran för att bevara elefanter ger detta till länder med små elefantbestånd? Det är synd att inte fler av er var här och lyssnade till presentationen av Botswanas minister för naturliv och turism. Hon sade att de älskar sina elefanter. De vill bevara dem och det bästa sättet för att göra detta är att elefanterna även fortsättningsvis hör till bilaga II."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph