Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-22-Speech-2-241"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, haluan esittää esittelijä Brokille suurkiitokset siitä, että hän teki yhdessä Euroopan parlamentin puhemiehen kanssa aloitteen sellaisen entistä selkeämmän ja yksityiskohtaisemman kehyksen luomisesta, jonka avulla voitaisiin säädellä parlamentin oikeutta tutustua neuvoston arkaluonteisiin asiakirjoihin. Vaikka sopimuksessa on puutteita, kuten esittelijä itse huomautti sanoessaan, että parlamentti joutui tekemään myönnytyksiä neuvostolle, on se ainakin yksi askel eteenpäin kohti demokraattisen valvonnan lisääntymistä. Minusta on kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsenenä täysin käsittämätöntä, että parlamentilta pitäisi täysin suoraan kieltää oikeus tutustua oikeus- ja sisäasioita koskeviin asiakirjoihin, sillä kyse on juuri siitä alasta, jota koskevat säännöt vaikuttavat suoraan kansalaisten oikeuksiin ja vapauksiin. Oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokouksessa 14. ja 15. lokakuuta keskusteltiin huumausaineita koskevasta puitesopimuksesta, mutta tuoreimmat rekisterissä saatavilla olevat asiakirjat ovat peräisin kesäkuulta. Sen jälkeen monia asiakirjoja on ollut kierrossa, mutta Euroopan parlamentti ei ole nähnyt niistä yhtäkään. Miksi kansalaisilta evätään oikeus saada tietää, millaista kompromissia puheenjohtajavaltio Tanska on esittänyt? Ehkä se johtuu pelosta, että kansalaiset saavat tietää, etteivät ministerit kunnioita hallituksiltaan, parlamenteiltaan ja kansalaisiltaan saamiaan mandaatteja neuvoston suljettujen ovien takana ja että he sen vuoksi tekevät Euroopassa sitä, mitä he eivät uskalla tehdä jäsenvaltioissaan. Ei edes Tanskan oikeusministerillä Lene Espersenillä ollut rohkeutta kuvailla tänään tuon kompromissin sisältöä kansalaisvapauksien ja -oikeuksien valiokunnalle. Sitten vielä yksi esimerkki: ainakin 20 niistä 39 asiakirjasta, joista keskusteltiin oikeus- ja sisäministerien kokouksessa 14. ja 15. lokakuuta, on jäänyt julkistamatta rekisteriin. Katsomme, että on tehtävä loppu tällaisesta kohtelusta, jota ovat saaneet osakseen Euroopan parlamentti ja sen valinneet kansalaiset, joita neuvosto nyt häpeällisesti edelleen nöyryyttää."@fi5
lpv:translated text
"Herr talman! Jag vill verkligen tacka Brok för att han tillsammans med Europaparlamentets talman har tagit detta initiativ för att reglera Europaparlamentets tillgång till känslig information från rådet på ett klart och exakt sätt. Även om det finns brister i avtalet, vilket föredraganden själv påminner om när han säger att parlamentet har varit tvunget att göra eftergifter för rådet, är det åtminstone ett steg på vägen mot en större demokratisk kontroll. Som ledamot av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter anser jag det ofattbart att Europaparlamentet så påtagligt förvägras tillgång till känslig information från rådet på området för rättsliga och inrikes frågor, just där reglerna direkt berör medborgarnas rättigheter och friheter. Vid rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 14 och 15 oktober diskuterades rambeslutet om narkotika, och det senaste dokument som finns tillgängligt i registret är från juni månad. Under tiden har ett antal dokument cirkulerats, utan att Europaparlamentet har fått kännedom om dem. Av vilken anledning förhindras medborgarna att få veta vilken kompromiss det danska ordförandeskapet har föreslagit? Kanske är det av rädsla för att man skall få veta att ministrarna bakom rådets stängda dörrar inte respekterar mandatet från sina regeringarna, parlamenten och medborgarna och att de alltså på europeisk nivå gör det de inte vågar göra på nationell nivå? Inte ens den danska ministern, Lene Espersen, har haft modet att förklara innehållet i denna kompromiss för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. Ett sista exempel: av de dokument som diskuterades vid inrikes- och justitieministrarnas möte den 14 och 15 oktober har så många som 20 av 39 inte offentliggjorts i registret. Vi anser att det måste bli ett slut på detta skandalösa sätt att behandla Europaparlamentet och medborgarna som har valt det. Hela tiden blir vi förödmjukade av rådet."@sv13
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg vil gerne rette en varm tak til hr. Brok for, at han sammen med Europa-Parlamentets formand har taget initiativ til en mere klar og nøjagtig regulering af Parlamentets adgang til Rådets følsomme dokumenter. Selv om aftalen har nogle mangler, som ordføreren selv gjorde opmærksom på ved at sige, at Parlamentet har været nødt til at give Rådet nogle indrømmelser, er den i det mindste et skridt i retning af en større demokratisk kontrol. Som medlem af Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder er det efter min mening ubegribeligt, at Europa-Parlamentet tydeligt nægtes adgang til dokumenter om retlige og indre anliggender netop på nogle områder, hvor bestemmelserne vedrører borgernes friheder og rettigheder direkte. På Rådet (retlige og indre anliggender) den 14. og 15. oktober drøftede man rammeafgørelsen om narkotika, og det sidste disponible dokument i registeret er fra juni. I mellemtiden har flere dokumenter cirkuleret, uden at Europa-Parlamentet har fået kendskab til dem. Hvorfor må borgerne ikke få at vide, hvilket kompromis det danske formandskab har foreslået? Man er måske bange for, at det skal komme frem, at ministrene i Rådet i al hemmelighed ikke respekterer mandatet fra deres regering, deres parlament og borgerne, og at de på EU-plan gør noget, som de ikke er modige nok til at gøre på nationalt plan? Selv ikke den danske minister, Lene Espersen, turde i dag forklare Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, hvad dette kompromis går ud på. For at komme med endnu et eksempel var der efter indenrigs- og justitsministrenes møde den 14. og 15. oktober hele 20 dokumenter af de 39 dokumenter, der blev drøftet, som ikke blev offentliggjort i registeret. Efter vores mening bør man holde op med denne behandling af Europa-Parlamentet og de borgere, som har valgt det, og som fortsat bliver ydmyget af Rådet på denne skandaløse måde."@da1
lpv:translated text
"Mr President, I would like to thank Mr Brok very much for having taken the initiative, together with the President of the European Parliament, of producing a clearer, more detailed framework regulating Parliament’s access to sensitive Council documents. Although there are gaps in the agreement, as the rapporteur himself points out when he says that Parliament has had to make concessions to the Council, it is, at least, a step towards greater democratic control. In my capacity as a member of the Committee on Citizens’ Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs, I find it absolutely inconceivable that Parliament should be blatantly denied access to documents in the field of justice and home affairs, the very area in which rules have a direct impact on the citizens’ rights and freedoms. The Justice and Home Affairs Council of 14 and 15 October discussed the framework decision on drugs, but the most recent document available on the register dates back to June. A number of documents have been circulated since then but the European Parliament has not seen any of them. Why is it that the citizens are being prevented from knowing what compromise the Danish Presidency has proposed? Maybe it is fear that people will find out that the ministers do not respect the mandates of their governments, parliaments and citizens behind the closed doors of the Council and that they are therefore doing at European level what they lack the courage to do at national level. Even the Danish Minister, Mrs Lene Espersen, lacked the courage to describe the contents of this compromise to the Committee on Citizens’ Freedoms and Rights today. One last example: at least 20 of the 39 documents discussed at the meeting of Ministers for Justice and Home Affairs of 14 and 15 October were not published on the register. We believe that there must be an end to this way of treating the European Parliament and the citizens who elected it, who continue to be disgracefully humiliated by the Council."@lv10
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Brok γιατί από κοινού με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ανέλαβε την πρωτοβουλία ρύθμισης με σαφέστερο και ακριβέστερο τρόπο του δικαιώματος πρόσβασης του Κοινοβουλίου στα ευαίσθητα έγγραφα του Συμβουλίου. Αν και η συμφωνία παρουσιάζει ατέλειες, στις οποίες ο ίδιος ο εισηγητής αναφέρεται όταν δηλώνει ότι το Κοινοβούλιο αναγκάσθηκε να προβεί σε παραχωρήσεις προς το Συμβούλιο, αποτελεί τουλάχιστον ένα βήμα προς την κατεύθυνση της αύξησης του δημοκρατικού ελέγχου. Με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, θεωρώ αδιανόητο να απαγορεύεται κατάφωρα η πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα έγγραφα του τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, εκεί ακριβώς όπου οι κανόνες άπτονται άμεσα των δικαιωμάτων των πολιτών και των ελευθεριών τους. Στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 14ης και 15ης Οκτωβρίου συζητήθηκε η απόφαση πλαίσιο για τα ναρκωτικά, αλλά το τελευταίο διαθέσιμο έγγραφο στο αρχείο είναι του μηνός Ιουνίου. Εν τω μεταξύ, διάφορα έγγραφα έχουν κυκλοφορήσει χωρίς να λάβει γνώση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποια είναι η αιτία που μπορεί να εμποδίσει τους πολίτες να πληροφορηθούν ποιο συμβιβασμό πρότεινε η δανική Προεδρία; Ίσως ο φόβος μήπως γίνει γνωστό ότι οι Υπουργοί, καλυπτόμενοι από τη μυστικότητα του Συμβουλίου, δεν τηρούν τις εντολές της κυβερνήσεώς τους, του Κοινοβουλίου τους και των πολιτών και κατά συνέπεια κάνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσα δεν είχαν την τόλμη να πράξουν σε εθνικό επίπεδο. Ούτε η δανή υπουργός κ. Lene Espersen δεν είχε σήμερα την τόλμη να εξηγήσει στην Επιτροπή Ελευθεριών ποιο είναι το περιεχόμενο αυτού του συμβιβασμού. Για να δώσω ένα τελευταίο παράδειγμα, στη συνεδρίαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της 14ης και 15ης Οκτωβρίου δεν δημοσιεύθηκαν στα αρχεία είκοσι από τα τριάντα εννέα έγγραφα που συζητήθηκαν. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να λάβει τέλος αυτός ο τρόπος μεταχείρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πολιτών που το εξέλεξαν και εξακολουθούν να προσβάλλονται με σκανδαλώδη τρόπο από το Συμβούλιο."@el8
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Brok van harte bedanken voor het feit dat hij samen met de Voorzitter van het Europees Parlement het initiatief heeft genomen tot een duidelijkere en nauwkeurigere regeling van het recht van het Parlement op toegang tot gevoelige documenten van de Raad. Ofschoon er leemtes zitten in dit akkoord - waarop ook de rapporteur zelf heeft gezinspeeld toen hij toegaf dat het Parlement concessies heeft moeten doen aan de Raad - is dit tenminste een stap in de richting van meer democratische controle. Als lid van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken is het voor mij onvoorstelbaar dat het Europees Parlement op zo flagrante wijze toegang tot de documenten over justitie en binnenlandse zaken wordt geweigerd. Daar gaat het immers om regelgevingen die rechtstreeks betrekking hebben op de rechten van de burgers en hun vrijheden. In de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 14 en 15 oktober werd gesproken over het kaderbesluit inzake drugs. Het meest recente document dat volgens de lijst beschikbaar is dateert van de maand juni. Sedertdien zijn verschillende documenten verschenen maar het Europees Parlement heeft nergens kennis van kunnen nemen. Waarom belet men de burgers te vernemen welk compromis het Deens voorzitterschap heeft voorgesteld? Is men soms bang dat de burgers te weten komen dat de ministers binnen de veilige omheining van de Raad het mandaat van hun regering, hun parlement en hun burgers aan de laars lappen en op Europees niveau precies dat doen waartoe zij op nationaal niveau niet de moed hebben? Zelfs de Deense minister, mevrouw Lene Espersen, heeft vandaag niet de moed gehad om de Commissie vrijheden uit te leggen wat dit compromis inhoudt. Ik zal nog een laatste voorbeeld geven: tijdens de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 14 en 15 oktober werden twintig van de negenendertig besproken documenten niet op de lijst gezet. Wij zijn van mening dat een eind moet worden gemaakt aan deze behandeling van het Europees Parlement en de burgers die ons hebben gekozen. Zij worden steeds weer op schandalige wijze door de Raad vernederd."@nl2
lpv:translated text
"Mr President, I would like to thank Mr Brok very much for having taken the initiative, together with the President of the European Parliament, of producing a clearer, more detailed framework regulating Parliament’s access to sensitive Council documents. Although there are gaps in the agreement, as the rapporteur himself points out when he says that Parliament has had to make concessions to the Council, it is, at least, a step towards greater democratic control. In my capacity as a member of the Committee on Citizens’ Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs, I find it absolutely inconceivable that Parliament should be blatantly denied access to documents in the field of justice and home affairs, the very area in which rules have a direct impact on the citizens’ rights and freedoms. The Justice and Home Affairs Council of 14 and 15 October discussed the framework decision on drugs, but the most recent document available on the register dates back to June. A number of documents have been circulated since then but the European Parliament has not seen any of them. Why is it that the citizens are being prevented from knowing what compromise the Danish Presidency has proposed? Maybe it is fear that people will find out that the ministers do not respect the mandates of their governments, parliaments and citizens behind the closed doors of the Council and that they are therefore doing at European level what they lack the courage to do at national level. Even the Danish Minister, Mrs Lene Espersen, lacked the courage to describe the contents of this compromise to the Committee on Citizens’ Freedoms and Rights today. One last example: at least 20 of the 39 documents discussed at the meeting of Ministers for Justice and Home Affairs of 14 and 15 October were not published on the register. We believe that there must be an end to this way of treating the European Parliament and the citizens who elected it, who continue to be disgracefully humiliated by the Council."@en3
lpv:translated text
"Señor Presidente, quisiera expresar mi gran agradecimiento al Sr. Brok por haber tomado la iniciativa, junto con el Presidente del Parlamento Europeo, de presentar un marco mucho más claro y detallado que regule el acceso del Parlamento a documentos sensibles del Consejo. Si bien existen vacíos en el acuerdo, tal y como señala el ponente cuando afirma que el Parlamento ha tenido que hacer concesiones al Consejo, al menos constituye un paso adelante en pos de un mayor control democrático. Como miembro de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, creo que es del todo inconcebible que se deniegue descaradamente al Parlamento el acceso a documentos en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, justo donde la normativa tiene una repercusión directa sobre los derechos y libertades de los ciudadanos. El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior del 14 y 15 de octubre debatió la decisión marco relativa a las drogas y, sin embargo, el documento más reciente disponible en el registro se remonta al mes de junio. Desde entonces, se han divulgado varios documentos, pero el Parlamento Europeo no ha visto ninguno de ellos. ¿Por qué se impide a los ciudadanos conocer qué clase de compromiso ha propuesto la Presidencia danesa? Puede que sea por miedo a que la gente piense que los Ministros no respetan las decisiones de sus Gobiernos, de sus Parlamentos y de sus ciudadanos tras las puertas cerradas del Consejo y que, por lo tanto, hacen a escala europea lo que no se atreven a hacer a escala nacional. Ni siquiera la Ministra danesa, la Sra. Lene Espersen, se ha atrevido hoy a describir el contenido de este compromiso a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos. Un último ejemplo: al menos 20 de los 39 documentos debatidos en la reunión de Ministros de Justicia y de Interior del 14 y 15 de octubre no se publicaron en el registro. Creemos que se debe poner fin, de una vez por todas, a esta forma de tratar al Parlamento Europeo y a los ciudadanos que eligieron a sus diputados, a quienes el Consejo continua humillando vergonzosamente."@es12
lpv:translated text
"Herr Präsident, ich möchte Herrn Brok aufrichtig dafür danken, dass er gemeinsam mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments die Initiative für eine klarere und genauere Regelung des Rechts des Parlaments auf Zugang zu sensiblen Dokumenten des Rates ergriffen hat. Obgleich die Vereinbarung Lücken aufweist, auf die der Berichterstatter selbst aufmerksam macht, indem er davon spricht, dass das Parlament Zugeständnisse an den Rat machen musste, ist sie zumindest ein Schritt in Richtung auf eine stärkere demokratische Kontrolle. Für mich als Mitglied des Ausschusses für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten ist es unfassbar, dass dem Europäischen Parlament der Zugang zu Dokumenten im Bereich Justiz und Inneres, wo die Vorschriften unmittelbar die Rechte und Freiheiten der Bürger betreffen, offen verweigert wird. Der Rat „Justiz und Inneres“ hat auf seiner Tagung vom 14. und 15. Oktober den Rahmenbeschluss über die Drogenbekämpfung behandelt, und das letzte im Verzeichnis verfügbare Dokument datiert vom Monat Juni. In der Zwischenzeit machten verschiedene Dokumente die Runde, ohne dass das Europäische Parlament davon in Kenntnis gesetzt wurde. Was ist der Grund dafür, den Bürgern vorzuenthalten, welchen Kompromiss der dänische Vorsitz vorgeschlagen hat? Vielleicht die Befürchtung, man könne erfahren, dass die Minister, hinter den verschlossenen Türen des Rates, den Auftrag ihrer Regierung, ihres Parlaments und ihrer Bürger nicht respektieren und auf europäischer Ebene tun, wozu sie auf einzelstaatlicher Ebene nicht den Mut haben? Nicht einmal die dänische Ministerin, Frau Lene Espersen, hatte heute den Mut, dem Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten den Inhalt dieses Kompromisses dazulegen. Um ein letztes Beispiel anzuführen: Von der Tagung der Innen- und Justizminister am 14. und 15. Oktober wurden ganze 20 der 39 behandelten Dokumente nicht im Verzeichnis veröffentlicht. Wir meinen, dass endlich Schluss gemacht werden muss mit einer derartigen Behandlung des Europäischen Parlaments und der Bürger, die es gewählt haben und die weiterhin auf skandalöse Art vom Rat gedemütigt werden."@de7
lpv:translated text
"Senhor Presidente, agradeço sinceramente ao senhor deputado Brok o facto de ter tomado a iniciativa de, conjuntamente com o Presidente do Parlamento Europeu, regulamentar de uma forma mais clara e precisa o direito de acesso do Parlamento aos documentos sensíveis do Conselho. Muito embora o acordo apresente lacunas – que o próprio relator sublinha ao afirmar que o Parlamento teve de fazer concessões ao Conselho –, constitui pelo menos um progresso na via de um controlo democrático mais efectivo. Na minha qualidade de membro da Comissão das Liberdades e dos Direitos dos Cidadão, da Justiça e dos Assuntos Internos, considero perfeitamente inconcebível que seja negado abertamente ao Parlamento Europeu o acesso aos documentos na área da justiça e dos assuntos internos, exactamente o domínio cujas normas dizem directamente respeito aos direitos dos cidadãos e às suas liberdades. No Conselho "Justiça e Assuntos Internos" de 14 e 15 de Outubro último, foi debatida a decisão-quadro sobre a droga, mas o documento mais recente disponível no registo data de Junho. Entretanto, vários documentos circularam sem que o Parlamento Europeu deles tivesse conhecimento. Por que razão impedir os cidadãos de saberem qual foi o compromisso proposto pela Presidência dinamarquesa ? Talvez se receie que o povo descubra que os ministros, no sigilo dos gabinetes do Conselho, não respeitam o mandato dos seus governos, parlamentos e cidadãos e que estão a fazer a nível europeu aquilo que não têm coragem de fazer a nível nacional. A própria Ministra dinamarquesa, a Senhora Lene Espersen, não teve coragem, hoje, de explicar o conteúdo desse compromisso à Comissão das Liberdades e dos Direitos dos Cidadãos. Um último exemplo: pelo menos 20 dos 39 documentos que foram discutidos na reunião dos Ministros da Justiça e dos Assuntos Internos de 14 e 15 de Outubro não foram publicados no registo. Entendemos que há que pôr termo a esta forma de tratar o Parlamento Europeu e os cidadãos que o elegeram e que continuam a ser escandalosamente humilhados pelo Conselho."@pt11
lpv:spoken text
"Signor Presidente, voglio ringraziare davvero l’onorevole Brok per aver preso l’iniziativa, insieme al Presidente del Parlamento europeo, di regolamentare in modo più chiaro e preciso il diritto di accesso del Parlamento ai documenti sensibili del Consiglio. Sebbene l’accordo presenti lacune, che il relatore stesso richiama quando afferma che il Parlamento ha dovuto fare concessioni al Consiglio, esso è almeno un passo nella direzione di un maggiore controllo democratico. Nella mia qualità di membro della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, ritengo inconcepibile che al Parlamento europeo sia negato in modo lampante l’accesso ai documenti nel settore della giustizia e degli affari interni, proprio là dove le norme toccano direttamente i diritti dei cittadini e le loro libertà. Al Consiglio “Giustizia e affari interni” del 14 e 15 ottobre si discuteva la decisione quadro sulla droga, e l’ultimo documento disponibile sul registro è del mese di giugno. Nel frattempo, diversi documenti sono circolati, senza che il Parlamento europeo ne venisse a conoscenza. Qual è la ragione che può impedire ai cittadini di sapere quale compromesso ha proposto la Presidenza danese? Forse il timore che si sappia che i ministri, nel segreto del Consiglio, non rispettano il mandato del loro governo, del loro Parlamento, dei cittadini, e che quindi fanno, a livello europeo, quello che non hanno il coraggio di fare a livello nazionale? Neppure il Ministro danese, signora Lene Espersen, ha avuto il coraggio, oggi, di spiegare alla commissione per le libertà quali sono i contenuti di questo compromesso. Per dare un ultimo esempio, nella riunione dei ministri dell’interno e della giustizia del 14 e 15 ottobre non sono stati pubblicati sul registro ben venti su trentanove dei documenti discussi. Noi crediamo che debba finire questo modo di trattare il Parlamento europeo ed i cittadini che lo hanno eletto e che continuano ad essere umiliati in modo scandaloso dal Consiglio."@it9,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Monsieur le Président, je voudrais remercier M. Brok d'avoir pris l'initiative, avec le président du Parlement européen, de réglementer de manière plus claire et plus précise le droit d'accès du Parlement aux documents sensibles du Conseil. Même si l'accord présente des lacunes, que le rapporteur rappelle lui-même quand il affirme que le Parlement a dû faire des concessions au Conseil, il constitue au moins un pas en avant dans le sens d'un plus grand contrôle démocratique. En ma qualité de membre de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, je trouve inconcevable que le Parlement européen se voie refuser l'accès aux documents dans le secteur de la justice et des affaires intérieures, justement là où les normes touchent directement les droits des citoyens et leurs libertés. Au Conseil "Justice et affaires intérieures" des 14 et 15 octobre, on discutait de la décision-cadre sur les stupéfiants, et le dernier document disponible au registre date de juin. Entre-temps, divers documents ont circulé sans que le Parlement européen n'en prenne connaissance. Quelle est la raison qui peut empêcher les citoyens de savoir quel compromis la présidence danoise a proposé ? Peut-être la peur que l'on sache que les ministres, dans le secret du Conseil, ne respectent pas le mandat conféré par leurs gouvernements, par leurs parlements, par leurs concitoyens, et qu'ils font donc au niveau européen ce qu'ils n'ont pas le courage de faire au niveau national ? Même la ministre danoise, Mme Lene Espersen, n'a pas eu le courage aujourd'hui d'expliquer à la commission des libertés quels sont les contenus de ce compromis. Pour citer un dernier exemple, lors de la réunion des ministres de l'Intérieur et de la Justice des 14 et 15 octobre, ce sont pas moins de vingt documents sur les trente-neuf discutés qui n'ont pas été consignés au registre. Nous croyons qu'il faut en finir avec cette façon de traiter le Parlement européen et les citoyens qui l'ont élu et qui continuent à être scandaleusement humiliés par le Conseil."@fr6
lpv:spoken text
"Signor Presidente, voglio ringraziare davvero l’onorevole Brok per aver preso l’iniziativa, insieme al Presidente del Parlamento europeo, di regolamentare in modo più chiaro e preciso il diritto di accesso del Parlamento ai documenti sensibili del Consiglio. Sebbene l’accordo presenti lacune, che il relatore stesso richiama quando afferma che il Parlamento ha dovuto fare concessioni al Consiglio, esso è almeno un passo nella direzione di un maggiore controllo democratico. Nella mia qualità di membro della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, ritengo inconcepibile che al Parlamento europeo sia negato in modo lampante l’accesso ai documenti nel settore della giustizia e degli affari interni, proprio là dove le norme toccano direttamente i diritti dei cittadini e le loro libertà. Al Consiglio “Giustizia e affari interni” del 14 e 15 ottobre si discuteva la decisione quadro sulla droga, e l’ultimo documento disponibile sul registro è del mese di giugno. Nel frattempo, diversi documenti sono circolati, senza che il Parlamento europeo ne venisse a conoscenza. Qual è la ragione che può impedire ai cittadini di sapere quale compromesso ha proposto la Presidenza danese? Forse il timore che si sappia che i ministri, nel segreto del Consiglio, non rispettano il mandato del loro governo, del loro Parlamento, dei cittadini, e che quindi fanno, a livello europeo, quello che non hanno il coraggio di fare a livello nazionale? Neppure il Ministro danese, signora Lene Espersen, ha avuto il coraggio, oggi, di spiegare alla commissione per le libertà quali sono i contenuti di questo compromesso. Per dare un ultimo esempio, nella riunione dei ministri dell’interno e della giustizia del 14 e 15 ottobre non sono stati pubblicati sul registro ben venti su trentanove dei documenti discussi. Noi crediamo che debba finire questo modo di trattare il Parlamento europeo ed i cittadini che lo hanno eletto e che continuano ad essere umiliati in modo scandaloso dal Consiglio."@it9,9
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021022.8.2-241"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph