Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-09-Speech-3-133"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021009.9.3-133"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président, chers collègues, je me réjouis de la rapidité avec laquelle la Commission a mis sur la table des propositions pour la création d'un fonds de solidarité et de la célérité avec laquelle notre institution sait y répondre. Nous montrons là que l'Union européenne est réactive et répond aux préoccupations de ses citoyens. Je me réjouis également que les recommandations que le Parlement européen s'apprête à faire insistent sur un point important : il s'agit d'un fonds d'urgence, qui a pour but d'apporter une aide de première nécessité aux personnes sinistrées. Les mécanismes de déblocage des crédits qui sont mis en place ainsi que les délais fixés doivent impérativement tenir compte de cette spécificité. L'argent européen doit arriver vite sur le terrain pour soulager les victimes au moment où elles en ont le plus besoin. L'existence de ce fonds ayant pour objectif de marquer concrètement la solidarité des citoyens européens avec les victimes des catastrophes, de nombreux parlementaires et moi-même souhaitons que les seuils d'intervention soient plus généreux et prennent en compte les caractéristiques régionales. Il est maintenant de la responsabilité du Conseil de trancher sur ce point. Mais je crois que si le Parlement insiste pour une prise en compte de critères qualitatifs, souples dans le déblocage des fonds, il doit être entendu. Il est inenvisageable qu'une catastrophe qui détruirait des régions pauvres de l'Union, par exemple ultrapériphériques, ou dévasterait complètement un territoire comme récemment le sud de la France, ne puisse pas bénéficier de la solidarité européenne pour des raisons purement comptables. Je dois dire que, pour ma part, il me semble essentiel que les catastrophes naturelles fassent l'objet d'un traitement distinct et prioritaire, car dans ce cas il n'est pas possible d'identifier des responsables et donc de faire jouer les assurances. C'est là que les fonds européens sont le plus nécessaires. Enfin, rapidement, je voudrais rappeler que les réparations doivent aller de pair avec la mise en place d'une véritable politique de prévention et celle d'une force européenne de protection civile, ce afin d'être très rapidement au contact des citoyens européens les plus en difficulté."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. kommissær, hr. formand, mine damer og herrer, jeg glæder mig over Kommissionens hurtige behandling af forslagene om oprettelse af en solidaritetsfond og over Parlamentets hurtige reaktion på disse forslag. Her viser vi, at EU er snarrådigt, og at EU gør en indsats for at løse borgernes problemer. Jeg glæder mig ligeledes over, at der i de henstillinger, som Europa-Parlamentet er ved at udarbejde, lægges vægt på et vigtigt punkt, nemlig at det drejer sig om en nødfond med det formål at yde nødhjælp til de skaderamte personer. Det er absolut nødvendigt, at de fastsatte frister og systemerne for bevillingernes frigørelse tager højde for dette særpræg. EU-midlerne skal nå hurtigt frem til de berørte områder, så ofrene får støtte på det tidspunkt, hvor de har mest brug for det. Eftersom oprettelsen af denne fond konkret skal markere de europæiske borgeres solidaritet med katastrofeofrene, er jeg og adskillige andre parlamentsmedlemmer af den opfattelse, at interventionstærsklerne bør gøres mere omfattende og også skal tage hensyn til de regionale karakteristika. Det er nu Rådets opgave at tage stilling til dette punkt. Men det bør efter min mening medtages, hvis Parlamentet går ind for, at der skal indføres kvalitative kriterier, som er fleksible med hensyn til midlernes frigørelse. Det ville være utænkeligt, at en katastrofe, som ødelægger nogle af EU's fattige regioner, f.eks. regionerne i den yderste periferi, eller som lægger et område fuldstændigt øde, sådan som det for nylig var tilfældet i Sydfrankrig, ikke kunne nyde godt af EU's solidaritet af nogle rent regnskabsmæssige grunde. Efter min mening er det vigtigt, at naturkatastrofer behandles særskilt og prioriteres højest, da det i sådanne tilfælde ikke er muligt at finde de ansvarlige og således lade forsikringerne komme ind i billedet. Det er her, EU-midlerne er mest nødvendige. Endelig vil jeg gerne hurtigt minde om, at der samtidig med reparationerne bør indføres en egentlig forebyggelsespolitik og en europæisk civilbeskyttelsesstyrke, så vi meget hurtigt kan komme i kontakt med de europæiske borgere, der står i den vanskeligste situation."@da1
"Herr Kommissar, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin sehr erfreut darüber, wie zügig die Kommission Vorschläge für die Errichtung eines Solidaritätsfonds auf den Tisch gelegt hat, und wie schnell unsere Einrichtung zu einer Reaktion in der Lage ist. Dies ist ein Beweis für die Beweglichkeit der Europäischen Union, wenn es darum geht, auf die Sorgen und Nöte ihrer Bürger einzugehen. Ich begrüße es auch, dass in den Empfehlungen, die das Europäische Parlament geben will, auf einen wichtigen Punkt eingegangen wird: auf einen Fonds für Soforthilfe, dessen Ziel es ist, den von Katastrophen getroffenen Menschen die dringlichste Hilfe zu leisten. Bei der Festlegung der Verfahren zur Freigabe der Mittel und bei den entsprechenden Fristen gilt es, diese Spezifik unbedingt zu berücksichtigen. Um den Opfern zu helfen, wenn sie der Hilfe am meisten bedürfen, muss das von Europa bereitgestellte Geld schnell an Ort und Stelle gelangen. Dieser Fonds wird mit dem Ziel gebildet, dass die Bürger Europas Katastrophenopfern konkrete Solidarität erweisen. Daher wünschen zahlreiche Abgeordnete wie ich selbst auch, dass die Schwellen für die Aktivierung des Fonds großzügiger angesetzt und regionale Besonderheiten berücksichtigt werden. Jetzt liegt es in der Verantwortung des Rates, hier eine Entscheidung zu treffen. Ich gehe jedoch davon aus, wenn das Europäische Parlament auf die Berücksichtigung qualitativer Kriterien und deren flexible Handhabung bei der Bereitstellung der Mittel drängt, dann muss dieser Wunsch auch berücksichtigt werden. Es darf nicht geschehen, dass im Falle einer Katastrophe, durch die ärmere Regionen der Union, beispielsweise Regionen in äußerster Randlage, zerstört, oder ein Gebiet, wie kürzlich Südfrankreich, völlig verwüstet werden, die europäische Solidarität aus rein buchhalterischen Gründen nicht in Anspruch genommen werden kann. Ich muss sagen, mir erscheint wichtig, dass Naturkatastrophen gesondert und vorrangig behandelt werden, denn in ihrem Fall können keine Verantwortlichen ermittelt und folglich Versicherungen eingeschaltet werden. An dieser Stelle sind die europäischen Fonds am meisten notwendig. Schließlich möchte ich noch kurz darauf verweisen, dass die Beseitigung der Schäden mit einer echten Präventionspolitik und der Bildung europäischer Zivilschutzkräfte einhergehen muss, um schnellstens jenen europäischen Mitbürgern Hilfe leisten zu können, die besonders in Bedrängnis sind."@de7
"Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εκφράζω την ικανοποίησή μου για την ταχύτητα με την οποία η Επιτροπή έθεσε επί τάπητος τις προτάσεις για τη δημιουργία ενός Ταμείου Αλληλεγγύης και για την αμεσότητα με την οποία μπόρεσε να ανταποκριθεί το Σώμα. Δείχνουμε εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιδρά και να δίνει απαντήσεις στα θέματα που απασχολούν τους πολίτες της. Εκφράζω επίσης την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι οι συστάσεις που ετοιμάζεται να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμμένουν σε ένα σημαντικό σημείο. Πρόκειται για ένα Ταμείο έκτακτης βοήθειας, το οποίο έχει ως στόχο να προσφέρει βοήθεια πρώτης ανάγκης σε άτομα που έχουν πληγεί. Ο μηχανισμός που θα θέτει σε λειτουργία τις εν λόγω πιστώσεις, καθώς και οι προθεσμίες που θα ορίσουμε, πρέπει να λαμβάνουν οπωσδήποτε υπόψη αυτήν την ιδιομορφία. Το ευρωπαϊκό χρήμα πρέπει να φθάνει σύντομα στην πληγείσα περιοχή, για να ανακουφίζει τα θύματα, ακριβώς τη στιγμή που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Εφόσον η ύπαρξη αυτού του ταμείου έχει ως στόχο να δείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη των ευρωπαίων πολιτών προς τα θύματα καταστροφών, πολλοί βουλευτές και εγώ η ίδια, επιθυμούμε τα κατώτατα όρια παρέμβασης να είναι πιο γενναιόδωρα και να λαμβάνουν υπόψη τους τα τοπικά χαρακτηριστικά. Αυτή η απόφαση, βέβαια, υπόκειται πλέον στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου. Όμως, πιστεύω πως αν το Κοινοβούλιο επιμείνει στο να λαμβάνονται υπόψη ποιοτικά κριτήρια τα οποία θα είναι ευέλικτα όσον αφορά την παρέμβαση του ταμείου, πρέπει να εισακουστεί. Είναι αδιανόητο, μια καταστροφή η οποία θα έπληγε φτωχές περιοχές της Ένωσης, όπως είναι οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, ή θα ρήμαζε εντελώς μια περιοχή, όπως πρόσφατα τη Νότια Γαλλία, να μην καλύπτεται από την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για εντελώς γραφειοκρατικούς λόγους. Πρέπει να πω, εκφράζοντας την προσωπική μου γνώμη, ότι θεωρώ ουσιαστικό, οι φυσικές καταστροφές να αποτελούν το αντικείμενο μιας ξεχωριστής και κατά προτεραιότητα αντιμετώπισης, διότι, σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ποιος είναι αρμόδιος και επομένως να ζητηθεί ασφαλιστική κάλυψη. Σε αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις, είναι πιο απαραίτητα τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Εν συντομία, τέλος, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η προσπάθεια αποκατάστασης θα πρέπει να συνοδεύεται και από την ύπαρξη μιας πραγματικής πολιτικής πρόληψης και μιας ευρωπαϊκής δύναμης πολιτικής προστασίας, ούτως ώστε να προσφέρουμε αμέσως συνδρομή στους ευρωπαίους πολίτες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες."@el8
"Commissioner, Mr President, ladies and gentlemen, I welcome the speed with which the Commission has put forward the proposals to set up a solidarity fund and the promptness with which our institution is able to respond to them. By this, we are showing that the European Union is reactive and responds to the concerns of its citizens. I also welcome the fact that the recommendations that the European Parliament is preparing to make emphasise an important point, namely an emergency fund, the aim of which is to provide essential relief items to those affected. The mechanisms for releasing the appropriations which are put in place as well as the timeframes specified must, as a necessity, take into account this specific point. European money must arrive quickly on the ground in order to assist victims at the time when they need it most. Because the aim of this Fund is to demonstrate in practical terms the solidarity of Europe's citizens towards disaster victims, many Members of Parliament and I myself would like the intervention thresholds to be more generous and to take into account regional characteristics. It is now the Council’s responsibility to tackle this point. I believe, however, that if Parliament insists that flexible qualitative criteria be taken into account when releasing funds, it must be heard. It is possible that a disaster destroying poor regions of the Union, the outermost regions for example, or which completely devastates a territory, as has happened recently in the South of France, will not be able to benefit from European solidarity, because of nothing more than accounting reasons. I must say that, personally speaking, I believe it is essential that natural disasters are handled separately and as a priority, because, in this case, it is impossible to identify who is responsible and therefore to claim insurance. It is in these cases that European funds are most needed. As a final, very brief, point, I would like to reiterate that repairs must go hand in hand with the implementation of a genuine policy of prevention and that of a European civil protection force, in order to give rapid assistance to those European citizens who are in the most difficulty."@en3
"Señor Comisario, señor Presidente, Señorías, me congratulo por la rapidez con que la Comisión ha presentado las propuestas para la creación de un Fondo de Solidaridad y por la presteza con que ha sabido darles respuesta nuestra institución. Con ello, estamos demostrando que la Unión Europea reacciona y da respuesta a las preocupaciones de sus ciudadanos. Asimismo acojo con satisfacción que las recomendaciones que se dispone a formular el Parlamento Europeo hagan hincapié en un aspecto importante, a saber, que se trata de un fondo de urgencia que tiene como objetivo aportar ayuda de primera necesidad a las personas afectadas. Los mecanismos que se establezcan para la concesión de los créditos, así como los plazos estipulados deben tomar necesariamente en consideración este punto específico. Los fondos europeos deben llegar rápidamente al lugar de los hechos para asistir a las víctimas en el momento en que más lo necesitan. Dado que la finalidad del Fondo es demostrar, de manera práctica, la solidaridad de los ciudadanos europeos con las víctimas de catástrofes, muchos diputados, entre los que me incluyo, desearíamos que los umbrales de intervención fuesen más generosos y tuviesen en cuenta las características regionales. Ahora le corresponde al Consejo abordar esta cuestión. No obstante, creo que si el Parlamento insiste en que se tomen en consideración criterios cualitativos flexibles para hacer uso de los fondos, su petición debe escucharse. Cabe la posibilidad de que una catástrofe que destruya regiones pobres de la Unión, las regiones ultraperiféricas, por ejemplo, o que arrase por completo un territorio, como ha ocurrido recientemente en el sur de Francia, no se pueda beneficiar de la solidaridad europea por razones meramente contables. Debo manifestar, a título personal, que me parece esencial que las catástrofes naturales se consideren por separado y se les otorgue un carácter prioritario, puesto que, en este caso, es imposible identificar a los responsables y reclamar, por lo tanto, el cobro del seguro. En estos casos es cuando más necesarios son los fondos europeos. Como último punto, quisiera reiterar, muy brevemente, que las reparaciones deben ir acompañadas de la aplicación de una auténtica política de prevención, así como de la creación de un cuerpo europeo de protección civil, que permita ofrecer asistencia rápida a los ciudadanos europeos más afectados."@es12
"Arvoisa komission jäsen, arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen tyytyväinen siihen, että komissio on käsitellyt ehdotuksia solidaarisuusrahaston perustamiseksi nopeasti, ja siihen, että parlamentti voi toimia ripeästi niihin vastatakseen. Näin osoitamme, että Euroopan unioni reagoi herkästi ja vastaa kansalaisten huoliin. Olen myös tyytyväinen siihen, että suosituksissa, joita Euroopan parlamentti valmistautuu tekemään, korostetaan erästä tärkeää asiaa, nimittäin hätärahastoa, josta pyritään myöntämään perustuki tuhoista kärsineille ihmisille. Tämä näkökohta on otettava ehdottomasti huomioon määrärahojen vapauttamista koskevissa järjestelmissä ja vahvistetuissa aikatauluissa. Eurooppalainen raha on saatettava nopeasti kentälle, jotta katastrofien uhreja voitaisiin auttaa silloin, kun he sitä eniten tarvitsevat. Koska solidaarisuusrahaston tavoitteena on osoittaa käytännössä Euroopan kansalaisten solidaarisuutta katastrofien uhreille, monet parlamentin jäsenet ja minä itse haluaisimme korottaa tukeen oikeuttavaa vahinkojen vähimmäismäärää ja ottaa huomioon alueelliset erityispiirteet. Asian käsittely on nyt neuvoston vastuulla. Katson kuitenkin, että jos parlamentti pitää kiinni siitä, että joustavat laatukriteerit on otettava huomioon varoja vapautettaessa, parlamenttia on kuultava. Emme voi hyväksyä sitä, että tapauksissa, joissa katastrofi tuhoaa unionin köyhiä alueita, esimerkiksi syrjäisimpiä alueita, tai joissa katastrofi tuhoaa kokonaisen seudun, kuten äskettäin tapahtui Ranskassa, katastrofin uhreille ei ole mahdollista osoittaa Euroopan solidaarisuutta yksinomaan kirjanpidollisista syistä. Henkilökohtaisesti pidän tärkeänä sitä, että luonnonmullistuksia käsitellään erikseen ja että ne ovat etusijalla, koska tässä tapauksessa on mahdotonta yksilöidä, kuka on vastuussa ja näin ollen määrittää, kenen vakuutuksesta vahingot korvataan. Juuri tällaisissa tapauksissa tarve Euroopan rahoitukselle on suurin. Lopuksi haluaisin ottaa esiin vielä erittäin lyhyesti yhden näkökohdan. Haluaisin vielä toistaa, että kunnostustöiden on edettävä käsi kädessä todellisen ennaltaehkäisyn kanssa ja Euroopan siviilipelastusjoukkojen perustamisen kanssa, jotta suurimmissa vaikeuksissa olevia Euroopan kansalaisia voitaisiin auttaa mahdollisimman nopeasti."@fi5
"Signor Commissario, signor Presidente, onorevoli colleghi, mi compiaccio della rapidità con la quale la Commissione ha presentato le proposte per la creazione di un Fondo di solidarietà e della prontezza con la quale il Parlamento ha saputo rispondervi. E’ una dimostrazione del fatto che l’Unione europea è reattiva e si fa carico delle preoccupazioni dei cittadini. Mi rallegro altresì che le raccomandazioni che il Parlamento europeo si appresta a formulare insistano su un punto importante: si tratta di un fondo d’emergenza, che ha lo scopo di fornire un aiuto di prima necessità alle persone colpite. I meccanismi di erogazione degli importi stanziati che verranno creati nonché le tempistiche previste devono tener conto di tale specificità. I fondi europei devono arrivare in fretta a destinazione per soccorrere le vittime nel momento del maggior bisogno. Visto che il fondo ha l’obiettivo di dimostrare in modo concreto la solidarietà dei cittadini europei nei confronti delle vittime di catastrofi, numerosi parlamentari ed io auspichiamo che le soglie di intervento siano più generose e tengano conto delle caratteristiche regionali. Spetta ora al Consiglio decidere in merito. Ritengo tuttavia che, se il Parlamento ribadisce la necessità di tener conto di criteri qualitativi flessibili quando si erogano i fondi, dev’essere ascoltato. E’ impensabile che una catastrofe che distrugga regioni povere dell’Unione, quelle ultraperiferiche ad esempio, o che devasti completamente un territorio, com’è accaduto di recente nella parte meridionale della Francia, non possa beneficiare della solidarietà europea per motivi puramente contabili. Vorrei sottolineare che, a mio avviso, è fondamentale che le catastrofi naturali siano oggetto di un trattamento distinto e prioritario, perché in questo caso non è possibile individuare i responsabili e quindi far intervenire le assicurazioni. E’ in casi come questi che i fondi europei sono più necessari. Infine, in breve, vorrei rammentare che le riparazioni devono procedere di pari passo con l’attuazione di un’autentica politica di prevenzione e la messa in atto di una forza europea di protezione civile, in modo da prestare rapidamente assistenza ai cittadini europei più in difficoltà."@it9
"Commissioner, Mr President, ladies and gentlemen, I welcome the speed with which the Commission has put forward the proposals to set up a solidarity fund and the promptness with which our institution is able to respond to them. By this, we are showing that the European Union is reactive and responds to the concerns of its citizens. I also welcome the fact that the recommendations that the European Parliament is preparing to make emphasise an important point, namely an emergency fund, the aim of which is to provide essential relief items to those affected. The mechanisms for releasing the appropriations which are put in place as well as the timeframes specified must, as a necessity, take into account this specific point. European money must arrive quickly on the ground in order to assist victims at the time when they need it most. Because the aim of this Fund is to demonstrate in practical terms the solidarity of Europe's citizens towards disaster victims, many Members of Parliament and I myself would like the intervention thresholds to be more generous and to take into account regional characteristics. It is now the Council’s responsibility to tackle this point. I believe, however, that if Parliament insists that flexible qualitative criteria be taken into account when releasing funds, it must be heard. It is possible that a disaster destroying poor regions of the Union, the outermost regions for example, or which completely devastates a territory, as has happened recently in the South of France, will not be able to benefit from European solidarity, because of nothing more than accounting reasons. I must say that, personally speaking, I believe it is essential that natural disasters are handled separately and as a priority, because, in this case, it is impossible to identify who is responsible and therefore to claim insurance. It is in these cases that European funds are most needed. As a final, very brief, point, I would like to reiterate that repairs must go hand in hand with the implementation of a genuine policy of prevention and that of a European civil protection force, in order to give rapid assistance to those European citizens who are in the most difficulty."@lv10
"Mijnheer de commissaris, mijnheer de Voorzitter, geachte collega’s, ik ben blij dat de Commissie zo snel met voorstellen gekomen is voor de oprichting van een solidariteitsfonds, en ik ben blij dat onze instelling daarop zo snel weet te reageren. Hiermee laten we zien dat de Europese Unie daadkrachtig is en tegemoetkomt aan de zorgen van haar burgers. Ik ben eveneens blij dat in de aanbevelingen die het Europees Parlement nu voorbereidt de aandacht gevestigd wordt op een belangrijk punt, namelijk het feit dat het hier een noodfonds betreft dat tot doel heeft de allernoodzakelijkste hulp te bieden aan de slachtoffers van een ramp. Bij het uitwerken van de mechanismen voor het vrijgeven van de kredieten en het vaststellen van de termijnen dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden met dit specifieke kenmerk. Het Europese geld moet snel ter plekke zijn om de nood van de slachtoffers te lenigen op het moment waarop die nood het hoogst is. Dit fonds heeft tot doel concreet uiting te geven aan de solidariteit van de Europese burgers met de slachtoffers van rampen, en tal van afgevaardigden, waaronder ikzelf, zouden graag zien dat de drempelwaarden voor de inschakeling van het fonds wat ruimer worden en dat bij het gebruik van die criteria rekening gehouden wordt met regionale kenmerken. Het is thans aan de Raad om op dit punt de knoop door te hakken. Ik ben evenwel van mening dat de dringende oproep van het Parlement om ook kwalitatieve criteria in aanmerking te nemen niet genegeerd kan worden. Het kan niet zo zijn dat bij een ramp die tot verwoestingen leidt in een arme regio van de Unie, bijvoorbeeld een van de ultraperifere regio’s, of waarbij een compleet gebied verwoest wordt, zoals onlangs in het zuiden van Frankrijk, om louter boekhoudkundige redenen geen aanspraak gemaakt kan worden op de Europese solidariteit. Mijzelf lijkt het van wezenlijk belang dat natuurrampen als een specifieke en prioritaire categorie behandeld worden, aangezien bij dit soort rampen niemand aansprakelijk gesteld kan worden, met als gevolg dat geen beroep kan worden gedaan op de verzekering. Juist dan zijn de Europese gelden het hardst nodig. Een korte opmerking tot slot: de schadeloosstellingen dienen gepaard te gaan met de invoering van een echt preventiebeleid en de oprichting van een Europees korps voor civiele bescherming, zodat Europese burgers die in grote moeilijkheden verkeren zeer snel concrete hulp kan worden geboden."@nl2,2
"Senhor Comissário, Senhor Presidente, caros colegas, regozijo-me com a celeridade com que a Comissão pôs na mesa propostas para a criação de um Fundo de Solidariedade e com a prontidão com que a nossa Instituição respondeu. Mostramos assim que a União Europa tem capacidade de reacção e responde às preocupações dos cidadãos. Apraz-me também que as recomendações que o Parlamento Europeu se prepara para fazer, incidam numa questão importante: trata-se de um fundo de emergência, que tem como objectivo prestar um auxílio de primeira necessidade às pessoas sinistradas. Os mecanismos estabelecidos de desbloqueio das dotações, assim como os prazos fixados, devem, imperativamente, ter em conta esta especificidade. As verbas europeias devem chegar rapidamente ao local, de modo a socorrer as vítimas no momento em que mais precisam de ajuda. Sendo que a existência deste fundo tem por objectivo mostrar, concretamente, a solidariedade dos cidadãos europeus para com as vítimas das catástrofes, vários deputados deste Parlamento, incluindo eu próprio, gostariam que os limiares de intervenção fossem mais generosos e tivessem em conta as características regionais. Cumpre agora ao Conselho resolver esta questão. Creio, no entanto, que se deverá ouvir este Parlamento quando insiste na necessidade de ter em conta critérios qualitativos e flexíveis no desbloqueio das verbas. É inconcebível que uma catástrofe que destrua regiões pobres da União, por exemplo ultraperiféricas, ou que destrua completamente um território, como aconteceu recentemente no Sul de França, não possa beneficiar da solidariedade europeia por razões meramente contabilísticas. Devo dizer que, pela minha parte, afigura-se-me essencial que as catástrofes naturais sejam objecto de um tratamento distinto e prioritário, visto que, neste caso, não é possível identificar o responsável e, como tal, ir sobre as seguradores. É nessas situações que os fundos europeus mais são precisos. Por último, e muito rapidamente, gostaria de lembrar que a reparação de danos deve andar a par da implementação de uma verdadeira política de prevenção, bem como de uma força europeia de protecção civil, para que seja possível prestar rapidamente assistência aos cidadãos europeus que se encontram em situações de extrema dificuldade."@pt11
"Herr kommissionär, herr talman, kära kolleger! Det gläder mig att kommissionen har agerat så fort för att lägga fram ett förslag om att inrätta en solidaritetsfond och att parlamentet har kunnat bemöta det så pass snabbt. Vi visar att Europeiska unionen har förmåga att reagera och ta itu med medborgarnas bekymmer. Det är också glädjande att man understryker en viktig punkt i de rekommendationer som Europaparlamentet gör sig redo att anta: detta handlar om en katastroffond som skall ha som syfte att ge ett första oumbärligt stöd till katastrofdrabbade personer. De mekanismer man har inrättat för att frigöra medel och de tidsfrister man har fastställt måste absolut medföra att hänsyn tas till detta särskilda ändamål. EU måste snabbt betala ut pengar för att underlätta för de drabbade när de behöver dem som mest. Många parlamentsledamöter och jag själv önskar att denna fond, som skall ha som mål att konkret ge uttryck för EU-medborgarnas solidaritet med katastrofdrabbade personer, skall få generösare tröskelvärden för utbetalning av stöd och att regionala särdrag beaktas. Det är nu rådets ansvar att fatta beslut om denna punkt. Men jag tror att parlamentet kommer att hörsammas om det insisterar på att man bör ta hänsyn till kvalitativa kriterier, som ger flexibilitet när det gäller att frigöra resurser. Det vore otänkbart om en katastrof förstörde en fattig region i unionen, till exempel ett av de yttersta randområdena, eller om den totalförstörde ett helt territorium, som nyligen södra Frankrike, men inte ger de drabbade rätt att omfattas av EU:s solidaritet, av rent matematiska skäl. Jag måste för egen del säga att det är mycket viktigt att naturkatastrofer hanteras på ett särskilt och prioriterat sätt, eftersom det i sådana fall inte är möjligt att fastställa ansvariga och därmed utnyttja försäkringar. Det är då EU:s fond behövs som mest. Till sist skulle jag helt snabbt vilja påpeka att ersättningar bör gå hand i hand med att man vidtar verkligt förebyggande åtgärder och inrättar en civil skyddsstyrka för EU, så att man mycket snabbt kan sätta sig i förbindelse med de EU-medborgare som är i störst svårigheter."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph