Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-09-Speech-3-126"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021009.9.3-126"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Europäische Solidarität wird greifbar, Kolleginnen und Kollegen! Aktuell und künftig kann bei großen Katastrophen sofort geholfen werden. Ich als Abgeordneter aus Sachen-Anhalt habe mit Dankbarkeit das schnelle und einmütige Handeln von Kommission und Parlament erlebt. Bei den Betroffenen in meiner Region habe ich auch erlebt, dass sich der europäische Gedanke kaum sinnfälliger vermitteln lässt als durch Hilfe. Vielleicht ist es ja ein gutes Omen, dass wir diese Solidarität von heute an diesem historischen Tag debattieren, an dem die Erweiterung der Gemeinschaft feste Konturen erhalten hat, denn der Solidaritätsfonds und unsere Solidarität gilt schon jetzt auch den Beitrittskandidaten. Das Anliegen meiner Fraktion ist es, die Präzision des guten Verordnungsvorschlags von Kommissar Barnier möglichst beizubehalten. Der Solidaritätsfonds ist ein Hilfsinstrument, das Soforthilfe ermöglicht und deutlich von den Aufgaben des Strukturfonds unterschieden werden muss. Zwei Änderungen am Kommissionstext möchte ich hervorheben. Erstens, wie Herr Berend, die von uns gewollte umfassendere Katastrophendefinition. Sie erlaubt uns künftig, flexibel auf unvorhersehbare katastrophale Ereignisse zu reagieren, die ansonsten schwer unter den Kommissionsvorschlag zu subsumieren wären, z. B. Dürren oder Folgen von Terroranschlägen. Zweitens, die Verlängerung der Antragszeit auf drei Monate. Sie gewährt auch den administrativ noch nicht so gut ausgestatteten Beitrittsländern eine angemessene Reaktionszeit und wird einem Szenario gerecht, bei dem wichtige Teile der Administration mit zerstört werden. Nicht zum Solidaritätsfonds, aber in unsere Diskussion heute gehört die Forderung nach einer künftigen zivilen europäischen Einsatztruppe. Die Flutkatastrophe hat gezeigt, dass trotz allem Engagement erhebliche Mängel bei Einsatzleitung, Material, Logistik und Kommunikation vorhanden waren, zumal im grenzüberschreitenden Bereich. Hier muss Abhilfe geschaffen werden. Die Kommission sollte zunächst gemeinsame Übungen von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Katastrophenschutz usw. im Grenzbereich anregen oder unterstützen. Mittelfristig könnte daraus ein logistisch einheitliches Hilfsnetzwerk oder gar ein ziviles Solidaritätscorps entstehen, das sogar außerhalb der Gemeinschaft im Katastrophenfall einsetzbar wäre, zum Beispiel bei einem vergleichbaren Erdbeben wie kürzlich in der Türkei. An einer solchen Vision sollten wir arbeiten, und zwar nicht erst nach der nächsten Katastrophe. Mein Dank, ich will das nicht vergessen, gilt dem Berichterstatter für die ausgezeichnete Zusammenarbeit!"@de7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, hr. kommissær, den europæiske solidaritet er inden for rækkevidde, kære kolleger! Nu og i fremtiden kan der ydes hjælp omgående i tilfælde af store katastrofer. Som delegeret fra den tyske delstat Sachsen-Anhalt har jeg med taknemmelighed oplevet Kommissionens og Parlamentets hurtige og enstemmige reaktion. Hos de berørte i min region har jeg også oplevet, at den europæiske tanke næppe formidles tydeligere end via hjælp. Måske er det et godt varsel, at vi debatterer solidariteten af i dag på denne historiske dag, hvor Fællesskabets udvidelse har fået faste konturer, for solidaritetsfonden og vores solidaritet gælder også allerede nu kandidatlandene. Det er vigtigt for min gruppe, at præcisionen i det gode forslag til forordning fra kommissær Barnier så vidt muligt bibeholdes. Solidaritetsfonden er et hjælpeinstrument, der gør nødhjælp mulig, og som skal adskilles tydeligt fra opgaver i strukturfondsregi. Jeg vil gerne fremhæve to ændringer i Kommissionens tekst. For det første er der, som hr. Berend var inde på, den mere omfattende definition af katastrofer, som vi ønsker. Den tillader, at vi fremover kan reagere fleksibelt på uforudsigelige katastrofer, der ellers ville være vanskelige at underordne under Kommissionens forslag, f.eks. tørke eller følger af terrorangreb. For det andet er der forlængelsen af ansøgningsperioden til tre måneder. Den giver også de administrativt set endnu ikke så veludstyrede kandidatlande en passende reaktionstid og tager højde for et scenario, hvor også vigtige dele af administrationen ødelægges. Kravet om en fremtidig civil europæisk indsatsstyrke henhører ikke under solidaritetsfonden, men hører dog hjemme i vores diskussion i dag. Oversvømmelseskatastrofen har vist, at der uanset engagementet var betydelige mangler i forbindelse med indsatsledelse, materiale, logistik og kommunikation, især på det grænseoverskridende område. Det skal der rådes bod på. Kommissionen bør snarest opmuntre til eller støtte fælles øvelser for brandvæsen, instanser for teknisk bistand, katastrofebeskyttelse osv. i grænseområder. På mellemlang sigt kunne det munde ud i et fælles logistiknetværk for hjælp eller måske endda et civilt solidaritetskorps, som kunne indsættes uden for Fællesskabets grænser i tilfælde af katastrofer, f.eks. i forbindelse med et jordskælv som det, vi for nylig oplevede i Tyrkiet. Det er sådanne visioner, vi bør arbejde med, og det skal ikke først være, når den næste katastrofe er sket. Jeg vil gerne takke, det vil jeg ikke glemme, ordføreren for det glimrende samarbejde!"@da1
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη υλοποιείται! Τώρα και στο μέλλον θα μπορεί να παρέχεται άμεσα βοήθεια όταν σημειώνονται καταστροφές. Ως βουλευτής από το Sachen-Anhalt αισθάνομαι ευγνωμοσύνη για την ταχεία και ομόφωνη δράση της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Επίσης, διαπίστωσα σε σχέση με τους πληγέντες της περιφέρειάς μου ότι ο καλύτερος τρόπος για να μεταδοθεί η ευρωπαϊκή ιδέα είναι η βοήθεια. Ίσως αποτελεί οιωνό το ότι συζητούμε για την αλληλεγγύη αυτήν την ιστορική ημέρα που η διεύρυνση της Κοινότητας πήρε συγκεκριμένη μορφή, γιατί το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι ήδη ανοιχτό για τις υποψήφιες χώρες και η αλληλεγγύη μας ήδη περιλαμβάνει και τις χώρες αυτές. Μέλημα της Ομάδας μου αποτελεί να διατηρηθεί όσο γίνεται η ακρίβεια της καλής πρότασης κανονισμού που έκανε ο Επίτροπος Barnier. Το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι ένα μέσο που καθιστά δυνατή την άμεση βοήθεια και πρέπει να διακριθεί σαφώς ως προς την αποστολή του από το διαρθρωτικό ταμείο. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε δύο τροπολογίες επί του κειμένου της Επιτροπής. Πρώτον, θα ήθελα όπως και ο κ. Berend να επικεντρωθώ στον ευρύτερο ορισμό της καταστροφής που θέλουμε και που θα μας επιτρέπει να αντιδρούμε με ευελιξία σε μελλοντικά καταστροφικά γεγονότα, τα οποία διαφορετικά δύσκολα θα μπορούσαν να περιληφθούν στην πρόταση της Επιτροπής, όπως είναι π.χ. η ξηρασία ή τα επακόλουθα ενός τρομοκρατικού χτυπήματος. Δεύτερο σημείο είναι η παράταση του χρόνου υποβολής αίτησης προς το ταμείο στους τρεις μήνες. Αυτό δίνει και σε εκείνες από τις υποψήφιες χώρες που δεν είναι ακόμη τόσο επαρκείς από διοικητική άποψη τον κατάλληλο χρόνο να αντιδράσουν και ανταποκρίνεται στο σενάριο μιας ενδεχόμενης καταστροφής και σημαντικών τμημάτων της διοίκησης. Μολονότι αυτό δεν έχει σημασία για το Ταμείο Αλληλεγγύης, στη σημερινή μας συζήτηση θα πρέπει να απευθύνουμε έκκληση για τη μελλοντική σύσταση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής ομάδας άμεσης επέμβασης. Οι καταστροφικές πλημμύρες έδειξαν ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, υπήρξαν σημαντικές ελλείψεις στη διεύθυνση των επιχειρήσεων, στο υλικό, την τεχνική υποστήριξη και την επικοινωνία, κυρίως ως προς τη διασυνοριακή πτυχή. Τούτο πρέπει να διορθωθεί. Η Επιτροπή πρέπει να αρχίσει ενθαρρύνοντας ή υποστηρίζοντας κοινές ασκήσεις του πυροσβεστικού σώματος, των υπηρεσιών τεχνικής βοηθείας, των δυνάμεων αντιμετώπισης καταστροφών κλπ. στη μεθοριακή περιοχή. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει μεσοπρόθεσμα στη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου τεχνικής υποστήριξης ή ακόμη και ενός πολιτικού σώματος αλληλεγγύης, που θα μπορούσε μάλιστα να χρησιμοποιηθεί και σε καταστροφές εκτός Κοινότητας, όπως είναι για παράδειγμα σεισμοί σαν εκείνους που σημειώθηκαν πρόσφατα στην Τουρκία. Γι’ αυτό το όραμα και μόνο πρέπει να εργαστούμε και δεν πρέπει να περιμένουμε γι’ αυτό την επόμενη καταστροφή. Δεν θέλω επίσης να ξεχάσω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον εισηγητή για την εξαίρετη συνεργασία!"@el8
"Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, European solidarity is within our grasp! Now and in the future, aid can be given at once when disasters strike. It is with gratitude that I, as a MEP from Saxony-Anhalt, see with what speed and unanimity the Commission and Parliament act. I have also found, among the flood victims in my region, that the European ideal can hardly be more clearly communicated than by aid. It is perhaps auspicious that we find ourselves debating this solidarity on this historic day when the enlargement of the Community has taken on a definite shape, for the Solidarity Fund is already open to the candidate countries and our solidarity is already being extended to them. My group's concern is to retain as far as possible the precision of Commissioner Barnier's fine proposal for a regulation. The Solidarity Fund is an instrument of aid, one that makes immediate aid possible and whose tasks must be clearly distinguished from those of the Structural Fund. I would like to highlight two amendments to the Commission draft. Firstly, I wish to follow Mr Berend in highlighting the more comprehensive definition of a disaster, which we wanted, and which will allow us to respond flexibly to future catastrophic events that would otherwise be hard to include under the Commission proposal, for example droughts or the fallout from acts of terrorism. Secondly, the extension to three months of the period in which application to the Fund must be made. This gives an appropriate response time to those candidate countries that are as yet less well equipped to deal with administration and does justice to a situation in which important parts of the administration have also been destroyed. Although this is not relevant to the Solidarity Fund, our discussion today should make reference to the call for a future European civilian emergency force. The flood disaster has shown that, whatever the efforts made, there were significant deficiencies in the leadership of operations, in materials, logistics and communication, at any rate as regards the cross-border dimension. This needs to be remedied. The Commission should start by encouraging or supporting joint exercises by fire brigades, by the agencies for technical aid, by the rescue services and so on in border areas. In the medium term, this could give rise to a logistically unitary aid network or even a civilian solidarity corps, which could indeed be deployable in the event of disasters outside the Community, for example after an earthquake such as that which recently struck Turkey. It is a vision such as that on which we should be working, and we should not wait until after the next disaster. My thanks – for I must not forget him – to the rapporteur for his excellent cooperation!"@en3
"Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la solidaridad europea está al alcance de nuestra mano. Ahora y en el futuro, se podrá prestar ayuda inmediata cuando se produzca una catástrofe. En mi calidad de eurodiputado por Sajonia-Anhalt, observo con gratitud la rapidez y unanimidad con que están actuando la Comisión y el Parlamento. Asimismo, he podido constatar, entre las víctimas de las inundaciones de mi región, que el ideal europeo difícilmente se podría comunicar de manera más clara que a través de la ayuda. Tal vez sea un buen augurio que estemos debatiendo sobre esta solidaridad en esta fecha histórica en la que la ampliación de la Comunidad ha adoptado una forma definitiva, pues el Fondo de Solidaridad ya está abierto a los países candidatos y ya les estamos haciendo llegar nuestra solidaridad. La preocupación de mi Grupo es conservar, en la medida de lo posible, la precisión de la excelente propuesta de reglamento del Comisario Barnier. El Fondo de Solidaridad es un instrumento de ayuda que permite aportar una ayuda inmediata y cuyo cometido debe quedar claramente diferenciado del de los Fondos Estructurales. Quisiera destacar dos enmiendas a la propuesta de la Comisión. En primer lugar, siguiendo al Sr. Berend, quiero destacar la ampliación de la definición de catástrofe, algo que nosotros deseábamos y que nos permitirá responder de manera flexible ante futuras catástrofes que, de lo contrario, hubiese resultado difícil incluir dentro de la propuesta de la Comisión, como por ejemplo, la sequía o la lluvia radiactiva, como resultado de actos terroristas. En segundo lugar, me gustaría referirme a la ampliación a tres meses del período para la presentación de solicitudes al Fondo. Esto concede un adecuado margen de respuesta a los países candidatos, que de momento cuentan con menos medios administrativos, y hace justicia a una situación en la que importantes partes de la administración hayan quedado también destruidas. Aunque no sea relevante para el Fondo de Solidaridad, nuestro debate de hoy también debería aludir a la petición de que se cree un cuerpo europeo de protección civil. La catástrofe de las inundaciones ha demostrado que, a pesar de los esfuerzos realizados, hubo deficiencias significativas en la dirección de las operaciones, en el material, en la logística y en las comunicaciones y, en cualquier caso, en lo referente a la dimensión transfronteriza. Es necesario remediar este hecho. La Comisión debería empezar por fomentar o apoyar ejercicios conjuntos de los cuerpos de bomberos, los organismos de asistencia técnica, los servicios de rescate, etc., en las zonas fronterizas. Esto podría dar lugar, a medio plazo, a la creación de una red de ayuda unitaria, desde el punto de vista logístico, o incluso a un cuerpo civil de solidaridad, que se pudiera desplegar en la práctica en caso de catástrofes ocurridas fuera de la Comunidad, como por ejemplo después de un terremoto como el que ha asolado recientemente Turquía. Deberíamos trabajar con esta perspectiva y sin esperar hasta la próxima catástrofe. Quiero expresar mi agradecimiento al ponente –a quien no debo olvidar– por su excelente cooperación."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, Euroopan solidaarisuus on käsissämme! Nyt ja tulevaisuudessa tukea voidaan myöntää heti, kun katastrofi tapahtuu. Sachsen-Anhaltin osavaltiosta kotoisin olevana parlamentin jäsenenä voin kiitollisena katsoa, kuinka nopeasti ja yksimielisesti komissio ja parlamentti toimivat. Olen myös havainnut tulvista kärsineistä kotiseutuni ihmisistä, että eurooppalaista ihannetta tuskin voidaan välittää selvemmin muulla tavoin kuin tuella. On ehkä toivoa herättävää, että keskustelemme solidaarisuudesta juuri tänä historiallisena päivänä, jolloin yhteisön laajentuminen on saanut lopullisen muotonsa, sillä solidaarisuusrahastosta voidaan jo myöntää tukea ehdokasmaille, ja meidän solidaarisuutemme ulottuukin jo näihin valtioihin. Ryhmämme toivoisi, että komission jäsenen Barnier'n erinomaisen asetusehdotuksen täsmällisyys säilyisi mahdollisimman hyvin. Solidaarisuusrahasto on tukiväline, joka mahdollistaa tuen myöntämisen välittömästi ja jonka tehtävät on erotettava selkeästi rakennerahaston tehtävistä. Haluaisin korostaa kahta komission luonnokseen tehtyä tarkistusta. Ensinnäkin haluaisin Berendin tavoin korostaa sitä, että ’katastrofi’ on määriteltävä nykyistä kattavammin, kuten me toivoimme. Näin voisimme tulevaisuudessa toimia joustavasti sellaisissa katastrofitilanteissa, jotka muussa tapauksessa olisi vaikea sisällyttää komission ehdotukseen, ja tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi kuivuus tai terroristi-iskujen seuraukset. Toiseksi sitä määräaikaa, jonka kuluessa hakemukset rahastosta myönnettävää tukea varten on tehtävä, pitäisi pidentää kolmeen kuukauteen. Tämä antaisi riittävän vastausajan niille ehdokasmaille, joilla ei ole vielä riittävästi hallinnollisia valmiuksia, ja helpottaisi toimimista tilanteissa, joissa suuri osa hallinnosta on menettänyt toimintakykynsä. Tämänpäiväisissä keskusteluissamme pitäisi myös käsitellä tarvetta perustaa Euroopan siviilipelastusjoukot, vaikka solidaarisuusrahaston kannalta asia ei olekaan tärkeä. Tulvakatastrofi osoitti, että kaikissa toteutetuissa toimenpiteissä oli merkittäviä puutteita operaationjohdossa, tarvikkeissa, logistiikassa ja viestinnässä ainakin rajatylittävän ulottuvuuden osalta. Tähän on saatava muutos. Komission on aloitettava tilanteen parantaminen edistämällä ja tukemalla palokuntien, teknisen avun toimistojen, pelastuspalvelujen sekä muiden vastaavankaltaisten yksiköiden yhteistoimia raja-alueilla. Näin voitaisiin luoda keskipitkällä aikavälillä logistisesti yhtenäinen tukiverkosto taikka jopa solidaarisuutta edistävät siviilijoukot, joita voitaisiin todella käyttää katastrofitilanteissa Euroopan unionin ulkopuolella, kuten äskettäin Turkissa tapahtuneen maanjäristyksen kaltaisissa tapauksissa. Tällaisia kysymyksiä meidän pitäisi käsitellä, emmekä saisi odottaa seuraavaan katastrofiin asti. Emme saa myöskään unohtaa esittelijää, jota haluaisin kiittää erinomaisesti sujuneesta yhteistyöstä!"@fi5
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, la solidarité européenne devient palpable ! Aujourd’hui, et à l’avenir, on pourra distribuer des aides immédiatement lors de grandes catastrophes. Moi-même, en tant que député originaire de Saxe-Anhalt, je suis très reconnaissant à la Commission et au Parlement d’avoir agit aussi vite. Parmi les personnes sinistrées de ma région, j’ai également vu qu’il n’y a pas de meilleur moyen pour renforcer le sentiment européen qu’en distribuant des aides. Peut-être que c’est un bon présage de débattre aujourd’hui de la solidarité, en ce jour historique où l’élargissement de la communauté a acquis des contours précis, car le Fonds de solidarité et notre solidarité valent déjà pour les pays candidats à l’adhésion. Le but de mon groupe est de conserver, autant que possible, la précision de la proposition de règlement du commissaire Barnier. Le Fonds de solidarité est un instrument d’aide qui permet une aide immédiate et qui doit être clairement distingué des missions des fonds structurels. Je souhaiterais faire part de deux amendements au texte de la Commission. Premièrement, comme M. Berend, nous voulons une définition plus large de la notion de catastrophe. Elle nous permettra, à l’avenir, de réagir de façon flexible à des événements catastrophiques imprévisibles, qui seraient sinon difficiles à englober dans la proposition de la Commission, par exemple, les sécheresses ou les conséquences d’attentats terroristes. Deuxièmement, nous demandons que le délai de demande soit porté à trois mois. Cela permet aussi aux pays candidats à l’adhésion, qui ne sont pas encore tout à fait rodés sur le plan administratif, d’avoir un temps de réaction suffisant et tient compte d’un scénario dans lequel des parties importantes de l’administration seraient endommagées par le sinistre. Cela n’a rien à voir avec le Fonds de solidarité, mais la nécessité de mettre en place un groupe européen civil d’intervention, pour l’avenir, fait également partie de la discussion d’aujourd’hui. Les inondations de cet été ont montré que, malgré toute la bonne volonté, il y avait des lacunes importantes en ce qui concerne la direction des opérations, le matériel, la logistique et la communication, notamment dans le domaine transfrontalier. Il faut y remédier. La Commission devrait tout d’abord proposer ou soutenir des entraînements communs de pompiers, des agences chargées de l'aide technique ou de lutte contre les catastrophes, etc. dans les régions transfrontalières. À moyen terme, un réseau logistique uniforme d’aide technique pourrait voir le jour ou même un corps civil de solidarité qui pourrait également être envoyé en dehors de la communauté en cas de catastrophes, par exemple dans le cadre d’un tremblement de terre comparable à celui qui a eu lieu récemment en Turquie. Nous devrions travailler ensemble à concrétiser cette vision, et pas seulement après la prochaine catastrophe. J’adresse mes remerciements, je ne veux pas l’oublier, au rapporteur pour l’excellent travail de coopération !"@fr6
"Signora Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, la solidarietà europea è alla nostra portata! Ora e in futuro, quando si verificherà una catastrofe, potremo fornire subito il nostro aiuto. E’ con immensa gratitudine che io, come membro del Parlamento europeo proveniente dalla Sassonia-Anhalt, noto la rapidità e l’unanimità con cui agiscono Parlamento e Commissione. Ho altresì riscontrato, tra le vittime delle inondazioni della mia regione, che i mezzi per comunicare con maggior chiarezza l’ideale europeo sono gli aiuti comunitari. Il fatto di trovarci a discutere di solidarietà proprio in una giornata storica come questa, in cui l’allargamento dell’Unione ha assunto una forma definita, dev’essere forse considerato come un elemento di buon auspicio. Il Fondo in questione, infatti, è già aperto ai paesi candidati, così come a loro è già estesa anche la nostra solidarietà. Il nostro gruppo intende aderire il più possibile all’accurata proposta di regolamento avanzata dal Commissario Barnier. Il Fondo di solidarietà è uno strumento volto a rendere possibile l’aiuto immediato ed ha funzioni nettamente distinte da quelle del Fondo strutturale. Vorrei segnalare due emendamenti alla proposta della Commissione. Desidero innanzi tutto allinearmi alle affermazioni dell’onorevole Berend nel sottolineare la necessità di una definizione più completa di catastrofe, da noi richiesta per permettere di reagire con flessibilità alle future catastrofi che sarebbe altrimenti difficile includere all’interno della proposta della Commissione, quali la siccità o gli effetti derivanti dagli atti terroristici. In secondo luogo, vorrei spendere alcune parole sul prolungamento a tre mesi del periodo entro cui dev’essere presentata una domanda d’intervento del Fondo. In questo modo, oltre a dare un tempo di risposta appropriato a quei paesi candidati che non hanno ancora la giusta organizzazione per affrontare problemi amministrativi, si rende giustizia a situazioni in cui siano andate distrutte anche parti importanti dell’amministrazione. Sebbene il prossimo punto non abbia alcuna attinenza con il Fondo di solidarietà, oggi la nostra discussione dovrebbe prendere in considerazione la richiesta di creare una futura cellula di crisi civile europea. La catastrofe provocata dalle inondazioni ha dimostrato che, nonostante gli sforzi compiuti, si sono registrate carenze significative nella guida delle operazioni, nell’ambito dei materiali, della logistica e delle comunicazioni, ad ogni livello della dimensione transfrontaliera. Occorre porre rimedio a tale situazione. La Commissione dovrebbe iniziare ad incoraggiare e a sostenere esercitazioni congiunte da parte di vigili del fuoco, agenzie per l’aiuto tecnico, servizi di soccorso e così via in zone di confine. Nel medio periodo tale sistema potrebbe dare origine ad una rete di aiuti unitaria dal punto di vista logistico o persino a un corpo di solidarietà civile che potrebbe essere impiegato nel caso di catastrofi esterne alla Comunità, come per esempio dopo un terremoto come quello che ha colpito di recente la Turchia. E’ su una prospettiva di questo tipo che dovremmo lavorare, senza aspettare che si verifichi la prossima catastrofe. Infine non posso tralasciare di rivolgere un ringraziamento al relatore per l’ottima collaborazione prestata."@it9
"Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, European solidarity is within our grasp! Now and in the future, aid can be given at once when disasters strike. It is with gratitude that I, as a MEP from Saxony-Anhalt, see with what speed and unanimity the Commission and Parliament act. I have also found, among the flood victims in my region, that the European ideal can hardly be more clearly communicated than by aid. It is perhaps auspicious that we find ourselves debating this solidarity on this historic day when the enlargement of the Community has taken on a definite shape, for the Solidarity Fund is already open to the candidate countries and our solidarity is already being extended to them. My group's concern is to retain as far as possible the precision of Commissioner Barnier's fine proposal for a regulation. The Solidarity Fund is an instrument of aid, one that makes immediate aid possible and whose tasks must be clearly distinguished from those of the Structural Fund. I would like to highlight two amendments to the Commission draft. Firstly, I wish to follow Mr Berend in highlighting the more comprehensive definition of a disaster, which we wanted, and which will allow us to respond flexibly to future catastrophic events that would otherwise be hard to include under the Commission proposal, for example droughts or the fallout from acts of terrorism. Secondly, the extension to three months of the period in which application to the Fund must be made. This gives an appropriate response time to those candidate countries that are as yet less well equipped to deal with administration and does justice to a situation in which important parts of the administration have also been destroyed. Although this is not relevant to the Solidarity Fund, our discussion today should make reference to the call for a future European civilian emergency force. The flood disaster has shown that, whatever the efforts made, there were significant deficiencies in the leadership of operations, in materials, logistics and communication, at any rate as regards the cross-border dimension. This needs to be remedied. The Commission should start by encouraging or supporting joint exercises by fire brigades, by the agencies for technical aid, by the rescue services and so on in border areas. In the medium term, this could give rise to a logistically unitary aid network or even a civilian solidarity corps, which could indeed be deployable in the event of disasters outside the Community, for example after an earthquake such as that which recently struck Turkey. It is a vision such as that on which we should be working, and we should not wait until after the next disaster. My thanks – for I must not forget him – to the rapporteur for his excellent cooperation!"@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, Europese solidariteit wordt nu tastbaar, geachte afgevaardigden! Nu en in de toekomst kan er bij grote rampen onmiddellijk hulp worden geboden. Als afgevaardigde uit de deelstaat Saksen-Anhalt heb ik met grote dankbaarheid gekeken naar het snelle en eensgezinde optreden van Commissie en Parlement. Bij de getroffenen in mijn regio heb ik ook kunnen zien dat de Europese gedachte nauwelijks beter tot uitdrukking kan worden gebracht dan door hulp. Misschien is het een goed teken dat wij op deze historische dag over deze solidariteit debatteren. Vandaag begint de uitbreiding van de Gemeenschap immers vaste vormen aan te nemen, want ook de kandidaat-lidstaten kunnen nu reeds een beroep doen op het Solidariteitsfonds en daarmee onze solidariteit. Mijn fractie streeft ernaar de nauwkeurigheid in de ontwerpverordening van commissaris Barnier zo veel mogelijk aan te houden. Het Solidariteitsfonds is een hulpinstrument waarmee noodhulp geboden kan worden en moet duidelijk los worden gezien van de taken van het structuurfonds. Ik wil twee wijzigingen in de tekst van de Commissie naar voren halen. Het gaat in de eerste plaats om een uitgebreidere definitie van rampen, zoals wij, alsmede de heer Berend, die voorstellen. Daardoor krijgen wij in de toekomst de mogelijkheid flexibel te reageren op onvoorziene rampen waarin het voorstel van de Commissie wellicht niet helemaal voorziet, zoals droogte of de gevolgen van terroristische aanslagen. In de tweede plaats gaat het erom de toepassing van het fonds tot drie maanden te verlengen. Dat geeft de kandidaat-lidstaten die bestuurlijk nog niet zo ver zijn de tijd om te reageren. Daarnaast wordt hiermee tegemoetgekomen aan het scenario waarin ook belangrijke bestuurlijke organisaties door de ramp worden lamgelegd. Het verzoek om een toekomstige Europese civiele interventiemacht behoort niet tot het Solidariteitsfonds, maar wel tot de discussie van vandaag. De overstromingsramp heeft aangetoond dat er ondanks alle inzet allerlei gebreken zijn opgetreden bij de leiding van de operaties, de inzet van materiaal, de logistiek en de communicatie, met name waar het de grensoverschrijdende inzet betrof. Hiervoor moeten maatregelen worden genomen. De Commissie moet allereerst gezamenlijke oefeningen in de grensregio’s van onder andere brandweer en technische hulporganisaties voor civiele bescherming stimuleren en ondersteunen. Op de middellange termijn zou dan een in logistiek opzicht uniform netwerk van hulporganisaties of zelfs een civiel solidariteitskorps kunnen ontstaan, dat ook buiten de Gemeenschap ingezet zou kunnen worden, bijvoorbeeld in een geval als de aardbeving onlangs in Turkije. Aan een dergelijke visie moeten wij nu gaan werken, niet pas na de volgende ramp. Voor ik het vergeet: mijn dank gaat uit naar de rapporteur vanwege de uitstekende samenwerking!"@nl2
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, caros colegas, a solidariedade europeia torna-se tangível! Agora e no futuro, a ajuda pode ser prestada de imediato caso ocorra uma catástrofe de grandes proporções. Como deputado oriundo da Saxónia-Anhalt, foi com gratidão que constatei a forma rápida e unânime como a Comissão e o Parlamento agiram. Constatei igualmente, entre as vítimas das cheias na minha região, que o ideal europeu dificilmente pode ser transmitido de forma mais clara do que através da ajuda. Talvez seja um bom augúrio o facto de estarmos a debater esta solidariedade neste dia histórico em que o alargamento da Comunidade adquiriu contornos precisos, pois o Fundo de Solidariedade e a nossa solidariedade já se aplicam aos países candidatos à adesão. A preocupação do meu grupo é manter, tanto quanto possível, a precisão da proposta de regulamento do Comissário Barnier. O Fundo de Solidariedade é um instrumento de ajuda, que permite a ajuda imediata e cujas missões devem ser claramente diferenciadas das dos Fundos Estruturais. Gostaria de salientar duas alterações ao texto da Comissão. Em primeiro lugar, e tal como o senhor deputado Berend já referiu, queremos uma definição mais abrangente de catástrofe, que nos permitirá responder de forma flexível a futuros acontecimentos catastróficos imprevisíveis, que, de outro modo, dificilmente poderiam ser incluídos no âmbito da proposta da Comissão, como sejam casos de seca ou consequências de ataques terroristas. Em segundo lugar, o alargamento para três meses do período para a apresentação de pedidos de intervenção do Fundo. Isto dá um tempo de resposta adequado aos países candidatos que ainda não estão tão bem preparados em termos administrativos e faz justiça a uma situação em que importantes partes da administração seriam destruídas. Embora isto não seja relevante para o Fundo de Solidariedade, o nosso debate de hoje deveria fazer referência à necessidade de criar, no futuro, uma força europeia civil de intervenção. As cheias vieram demonstrar que, não obstante todos os esforços desenvolvidos, existiram deficiências significativas na chefia das operações, nos materiais, na logística e nas comunicações, nomeadamente no domínio transfronteiriço. Isto tem de ser remediado. A Comissão deveria começar por encorajar ou apoiar exercícios conjuntos por parte de corpos de bombeiros, serviços técnicos de apoio, serviços de salvamento, etc., nas regiões fronteiriças. A médio prazo, isto poderia dar origem a uma rede logística uniforme de ajuda técnica, ou mesmo a um corpo de solidariedade civil, que poderiam igualmente ser mobilizados em caso de catástrofes ocorridas no exterior da Comunidade, por exemplo após um sismo como o que recentemente atingiu a Turquia. É com base numa visão como esta que deveríamos estar a trabalhar, não devendo esperar até que a próxima catástrofe aconteça. O meu muito obrigado – não o posso esquecer – ao relator pela sua excelente cooperação!"@pt11
"Fru talman, herr kommissionär! Den europeiska solidariteten blir gripbar, kära kolleger! Nu och i framtiden kan man genast lämna bistånd vid stora katastrofer. Som ledamot från Sachsen-Anhalt har jag med tacksamhet upplevt det snabba och enhälliga agerandet från kommissionens och parlamentets sida. Hos de drabbade i min region har jag också upplevt att den europeiska tanken knappast kan förmedlas på något mer meningsfullt sätt än genom hjälp. Kanske är det ett gott omen att vi denna historiska dag diskuterar denna aktuella solidaritet, när gemenskapens utvidgning har fått fasta konturer, för solidaritetsfonden och vår solidaritet gäller redan nu även kandidatländerna. Min grupps önskemål är att i så stor utsträckning som möjligt bibehålla precisionen i kommissionär Barniers bra förslag till förordning. Solidaritetsfonden är ett hjälpinstrument som möjliggör katastrofbistånd och som tydligt måste skiljas från strukturfondens uppgifter. Jag vill framhäva två ändringar av kommissionens text. För det första vill jag, liksom Berend, framhäva den utvidgade katastrofdefinition som vi vill ha. Den gör det i framtiden möjligt för oss att reagera flexibelt på oförutsedda katastrofer som det annars skulle ha varit svårt att inordna under kommissionens förslag, exempelvis torka eller följder av terrorattacker. Det andra är förlängningen av ansökningstiden till tre månader. Den medger också en lämplig reaktionstid för de kandidatländer som inte har så bra administration, och den lämpar sig för ett scenario där viktiga delar av administrationen har förstörts. Kravet på en framtida civil europeisk insatsstyrka hör inte till solidaritetsfonden, men det hör till vår diskussion i dag. Översvämningskatastrofen har visat att det trots allt engagemang fanns avsevärda brister när det gällde ledningen av insatserna, material, logistik och kommunikation, framför allt inom det gränsöverskridande området. Detta måste avhjälpas. Kommissionen bör till att börja med ge impuls till eller stödja gemensamma övningar mellan brandförsvaret, statliga nödhjälpsorganisationer, räddningstjänsten osv. i gränsområdena. På litet längre sikt skulle detta kunna leda till ett logistiskt enhetligt nätverk för bistånd, eller en civil solidaritetsstyrka, som rentav skulle kunna användas i händelse av katastrofer utanför gemenskapen, exempelvis vid en jordbävning liknande den som nyligen inträffade i Turkiet. En sådan vision borde vi arbeta på, och inte vänta till efter nästa katastrof. Jag vill tacka – det får jag inte glömma – föredraganden för det utmärkta samarbetet!"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph