Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-09-Speech-3-125"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021009.9.3-125"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, η πρώτη ομιλία μου σ’ αυτό εδώ το Κοινοβούλιο, το 1994, ήταν αφιερωμένη σε μια μεγάλη πλημμύρα που είχε γίνει τότε στην Αθήνα και είχε προκαλέσει τεράστιες καταστροφές. Από τότε πολλές φορές έχω μιλήσει για αυτά τα ζητήματα των φυσικών καταστροφών. Πολλές φορές και εγώ και άλλοι συνάδελφοι έχουμε ζητήσει να υπάρξει ενεργός παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τις μείζονες καταστροφές στην επικράτεια των κρατών μελών της Ένωσης και πέρυσι είχε υποβληθεί μια τροπολογία στα πλαίσια του προϋπολογισμού να υπάρξει ουσιαστική παρουσία της Ένωσης στα ζητήματα των καταστροφών, δεν είχε τότε υπάρξει η αναγκαία πλειοψηφία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το γεγονός ότι τώρα προχωρούμε προς την υιοθέτηση του Ταμείου Αλληλεγγύης για τις Καταστροφές είναι βεβαίως θετικό, θα ευχόμουν να μην είχε μεσολαβήσει αυτή η τεράστια καταστροφή, η ανθρώπινη τραγωδία στην Κεντρική Ευρώπη το καλοκαίρι, παρά ταύτα όμως αξίζουν συγχαρητήρια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσωπικά στον κ. Barnier γιατί, έστω και τώρα, προχωρούμε στη θεσμοθέτηση αυτού του Ταμείου Αλληλεγγύης για τις φυσικές καταστροφές και, βεβαίως, αξίζουν συγχαρητήρια και στον εισηγητή μας, τον κ. Berend, για την έκθεσή του, για τη δουλειά του και για τις τροπολογίες τις οποίες πρότεινε και οι οποίες κινούνται σε θετική κατεύθυνση και υιοθετήθηκαν όλες σχεδόν από την Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής. Θέλω να πω, ενισχύοντας αυτά που είπαν ο κ. Barnier και ο κ. Berend, ότι είναι σωστό, πρώτον ο ορισμός των καταστροφών να είναι ευρύς και, δεύτερον, ότι το όριο που τίθεται για τη συμπερίληψη καταστροφών στα πλαίσια αυτού του κανονισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο είναι σωστό. Και ελπίζω πραγματικά το Συμβούλιο να μην δείξει τσιγκουνιά την οποία φαίνεται να δείχνει στο συγκεκριμένο ζήτημα, να είναι όσο γενναιόδωρο πρέπει. Το όριο που έχει τεθεί από την Επιτροπή και με το οποίο συμφωνεί το Κοινοβούλιο είναι το σωστό, δεν είναι ούτε πολύ χαμηλά, ούτε πολύ ψηλά, και νομίζω ότι το σωστό μήνυμα το οποίο πρέπει να φύγει και από τα τρία όργανα είναι ένα μήνυμα αλληλεγγύης και παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ανθρώπινο πόνο. Ελπίζω το Συμβούλιο να λάβει αυτό το μήνυμα, το Κοινοβούλιο πάντως, νομίζω κινείται με την έκθεση του κ. Berend στη σωστή κατεύθυνση."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, min tiltrædelsestale i Parlamentet i 1994 drejede sig om de alvorlige oversvømmelser, som havde forårsaget forfærdelige skader i Athen på det tidspunkt, og siden da har jeg talt om naturkatastrofer ved flere lejligheder. Mange af mine kolleger og jeg har flere gange opfordret EU til at skride til handling på katastrofestedet, når en stor katastrofe rammer en medlemsstat. Sidste år stillede jeg et ændringsforslag under budgetbehandlingen om katastrofehjælp på katastrofestedet, men det opnåede ikke det nødvendige flertal i Europa-Parlamentet. At vi nu er ved at vedtage en solidaritetskatastrofefond, er selvfølgelig godt, men jeg ville have ønsket, at vi havde gjort det før denne forfærdelige katastrofe, før denne menneskelige tragedie indtraf i Centraleuropa i sommer. Ikke desto mindre fortjener Kommissionen og hr. Barnier personligt at blive ønsket tillykke, da vi langt om længe er ved at vedtage en solidaritetsfond for naturkatastrofer, og selvfølgelig skal vores rådgivende ordfører hr. Berend også have ros for sin betænkning, sit hårde arbejde og sine ændringsforslag, som er et skridt i den rigtige retning, og næsten alle forslagene blev vedtaget af Udvalget om Regionalpolitik. Jeg vil gerne sige, til støtte for det, som hr. Barnier og hr. Berend har sagt, at det er korrekt, at der for det første bør være en bred definition af katastrofer, og for det andet, at Kommissionen og Parlamentet har fastsat den korrekte grænse for, hvilke katastrofer der bør høre ind under dette forslag. Jeg håber virkelig ikke, at Rådet vil være så smålig, som det ser ud til at være på dette område, men i stedet for er generøs, som det bør være. Grænsen, som Kommissionen har fastsat, og som er støttet af Parlamentet, er den mest hensigtsmæssige, den er ikke for lav, og den er ikke for høj, og jeg mener, at alle tre institutioner bør sende et signal om solidaritet, et signal om, at EU vil gøre noget for at afhjælpe menneskelige lidelser. Jeg håber, at Rådet vil lytte til dette signal. Hvad Parlamentet angår, mener jeg, at vi med Berend-betænkningen er på rette spor."@da1
"Frau Präsidentin, in meiner ersten Rede hier vor diesem Parlament im Jahr 1994 ging es um die Hochwasserkatastrophe in Athen, die gewaltige Schäden verursacht hat. Seit damals habe ich oft über solche Naturkatastrophen gesprochen. Sowohl ich als auch andere Abgeordnete haben gefordert, dass die Europäische Union vor Ort Hilfe leistet, wenn die Mitgliedstaaten der Union von großen Katastrophen betroffen sind. Letztes Jahr wurde im Rahmen des Haushaltsverfahrens ein Änderungsantrag zu Hilfemaßnahmen der Union bei Katastrophen eingebracht, der jedoch nicht die erforderliche Mehrheit im Europäischen Parlament erhielt. Dass wir nun dabei sind, einen Solidaritätsfonds einzurichten, ist gewiss positiv. Ich wünschte jedoch, wir hätten damit nicht bis zu dieser furchtbaren Katastrophe und menschlichen Tragödie gewartet, wie sie im Sommer über Mitteleuropa hereingebrochen ist. Dennoch gebühren der Europäischen Kommission und Herrn Barnier ganz persönlich Glückwünsche, denn wir sind dabei – wenn auch erst jetzt –, einen Solidaritätsfonds für Naturkatastrophen zu errichten. Glückwünsche gehen auch an unseren Berichterstatter, Herrn Berend, zu seinem Bericht, seiner Arbeit und seinen Änderungsanträgen, die ein Schritt in die richtige Richtung sind und fast ausnahmslos vom Ausschuss für Regionalpolitik, Verkehr und Fremdenverkehr angenommen wurden. Ich möchte zur Bekräftigung dessen, was Herr Barnier und Herr Berend gesagt haben, anmerken, dass es richtig ist, den Begriff der Katastrophen weit zu fassen, und dass die Europäische Kommission und das Parlament den richtigen Schwellenwert für die Aufnahme von Katastrophen in diese Verordnung festgelegt haben. Ich hoffe wirklich, der Rat wird sich nicht kleinlich zeigen, wie es hier den Anschein hat, sondern so großzügig, wie er es eigentlich sein sollte. Der von der Kommission in Übereinstimmung mit dem Parlament festgelegte Schwellenwert ist der richtige, er ist nicht zu niedrig und nicht zu hoch, und ich denke, dass die Botschaft, die von den drei Organen ausgehen muss, eine Botschaft der Solidarität sein und zum Ausdruck bringen muss, dass die Europäische Union angesichts menschlichen Leids etwas tut. Ich hoffe, der Rat schließt sich dem an. Das Parlament jedenfalls bewegt sich mit dem Bericht von Herrn Berend in die richtige Richtung."@de7
"Madam President, my inaugural speech here in this House in 1994 was on the subject of the serious floods which had caused tremendous damage in Athens at that time, and I have spoken about natural disasters on numerous occasions since. On numerous occasions, both I and several of my fellow Members have called for the European Union to take action on the ground when major disaster strikes the Member States of the European Union. Last year, I submitted an amendment during the budgetary procedure for disaster-relief action on the ground by the Union, but it failed to achieve the required majority in the European Parliament. The fact that we are now well on the way to adopting a Solidarity Disaster Fund is of course, excellent news; I just wish we had not waited until after the terrible catastrophe, the human tragedy in Central Europe this summer; but, nonetheless, the European Commission and Mr Barnier personally deserve our congratulations because, we are, at long last, on the way to adopting a Solidarity Fund for natural disasters and, of course, congratulations also go to our rapporteur, Mr Berend, on his report, his hard work and his proposed amendments, which are a step in the right direction and almost all of which were adopted by the Committee on Regional Policy. I should just like to say, in support of what Mr Barnier and Mr Berend have said, that it is right, first that there should be a broad definition of disasters and, secondly, that the European Commission and Parliament have laid down the right limit for including disasters in this regulation. I really hope the Council will not demonstrate the meanness it appears to be demonstrating on this particular issue and will be as generous as it should. The limit set by the Commission and endorsed by Parliament is the right one, it is not too low and it is not too high and I think that the message which all three institutions need to send out is a message of solidarity, a message that the European Union will act on human suffering. I trust the Council will take this message on board; as for Parliament, I think that, with Mr Berend's report, we are moving in the right direction."@en3
"Señora Presidenta, mi primera intervención en esta Cámara, en 1994, giró en torno a las graves inundaciones que habían causado enormes daños en Atenas en aquel momento y, desde entonces, he hablado en numerosas ocasiones sobre catástrofes naturales. En numerosas ocasiones, he solicitado, junto con otros colegas, que la Unión Europea actúe directamente sobre el terreno cuando una catástrofe grave golpee a los Estados miembros de la Unión Europea. Durante el procedimiento presupuestario del año pasado, presenté una enmienda a favor de que la Unión adoptase medidas de ayuda en caso de catástrofes, pero ésta no obtuvo la mayoría requerida en el Parlamento Europeo. El hecho de que ahora esté muy avanzado el proceso de aprobación de un Fondo de Solidaridad para los casos de catástrofes es, evidentemente, una excelente noticia; sólo habría preferido que no hubiésemos esperado a que ocurriera la terrible catástrofe, la tragedia humana de Europa central de este verano, pero, aun así, la Comisión Europea y el Sr. Barnier personalmente merecen nuestra felicitación, ya que por fin nos disponemos a aprobar el Fondo de Solidaridad para los casos de catástrofes naturales, y también debemos felicitar, por supuesto, a nuestro ponente, el Sr. Berend, por su informe, por su gran esfuerzo y por las enmiendas que ha propuesto, que constituyen un paso en la dirección adecuada y que fueron aprobadas casi en su totalidad por la Comisión de Política Regional. Sólo quisiera decir, en apoyo de las palabras del Sr. Barnier y del Sr. Berend, que es acertado, en primer lugar, que se elabore una definición amplia de catástrofe y, en segundo lugar, que la Comisión Europea y el Parlamento hayan fijado el límite correcto para la inclusión de las catástrofes en el ámbito de aplicación de este reglamento. Confío sinceramente en que el Consejo no se muestre tan cicatero como parece estar mostrándose, en relación con este asunto, y que sea tan generoso como debería ser. El límite propuesto por la Comisión, y que el Parlamento apoya, es el correcto, ni demasiado bajo ni demasiado alto, y creo que el mensaje que deben enviar las tres instituciones ha de ser un mensaje de solidaridad, un mensaje de que la Unión Europea actuará ante el sufrimiento humano. Espero que el Consejo haga suyo este mensaje; en cuanto al Parlamento, creo que con el informe del Sr. Berend estamos siguiendo la dirección adecuada."@es12
"Arvoisa puhemies, avauspuheeni täällä parlamentissa vuonna 1994 käsitteli suuria tulvia, jotka aiheuttivat valtavia tuhoja Ateenan alueella, ja olen tämän jälkeenkin puhunut usein luonnonmullistuksista. Moneen otteeseen sekä minä että monet kollegani olemme vedonneet Euroopan unioniin, että se ryhtyisi toimiin, kun Euroopan unionin jäsenvaltiossa tapahtuu suuronnettomuus. Viime vuonna esitin unionin katastrofiapua koskevan talousarviomenettelyn aikana tarkistuksen, mutta se ei saanut tarvittavaa enemmistöä Euroopan parlamentissa. Se, että olemme nyt edistyneet hyvin solidaarisuusrahaston perustamisessa, on luonnollisesti hyvä uutinen. Kunpa emme olisi kuitenkaan odottaneet siihen asti, että Keski-Euroopassa tapahtui kesällä vakava katastrofi, joka aiheutti suuria inhimillisiä kärsimyksiä. Euroopan komissio ja komission jäsen Barnier henkilökohtaisesti ansaitsevat joka tapauksessa onnittelumme, koska olemme vihdoin ja viimein hyväksymässä luonnonmullistuksia koskevan solidaarisuusrahaston perustamista. Luonnollisesti onnittelut kuuluvat myös esittelijä Berendille hänen mietinnöstään, hänen kovasta työstään ja hänen ehdottamistaan tarkistuksista, jotka ovat askel oikeaan suuntaan ja joista aluepolitiikkavaliokunta hyväksyi lähes kaikki. Vahvistaakseni sen, mitä Barnier ja Berend ovat sanoneet, haluaisin vielä sanoa, että on oikein, että ensinnäkin termi ’katastrofi’ määritellään laajasti, ja toiseksi, että Euroopan komissio ja parlamentti ovat määritelleet oikean rajan katastrofien sisällyttämiseksi tähän asetukseen. Toivon todella, että neuvosto ei toimi halpamaisesti, kuten se näyttäisi tässä nimenomaisessa asiassa toimivan, vaan osoittaa sellaista jalomielisyyttä kuin sen pitäisi. Komission asettama ja parlamentin hyväksymä kynnysarvo on oikea, ei liian matala eikä liian korkea, ja uskon, että viesti, jonka nämä kolme toimielintä haluavat lähettää, on solidaarisuuden viesti eli viesti siitä, että Euroopan unioni toimii inhimillisen kärsimyksen lievittämiseksi. Uskon, että neuvosto ymmärtää viestin, ja parlamentin osalta uskon, että Berendin mietinnön avulla etenemme oikeaan suuntaan."@fi5
"Madame la Présidente, mon discours inaugural en cette Assemblée, en 1994, évoquait les graves inondations qui avaient causé des dégâts considérables à Athènes à l'époque, et j'ai évoqué les catastrophes naturelles à de nombreuses reprises depuis lors. En de nombreuses occasions, plusieurs collègues et moi-même avons appelé l'Union européenne à agir sur le terrain lorsque de terribles catastrophes frappent les États membres de l'Union. L'année dernière, j'ai déposé un amendement au cours de la procédure budgétaire pour que l'Union européenne entreprenne des actions d'aide aux sinistrés sur le terrain, mais cet amendement n'a pas obtenu de majorité au Parlement. Le fait que nous soyons en bonne voie d'adopter le Fonds de solidarité est bien sûr une excellente nouvelle. J'aurais simplement souhaité qu'il n'ait pas fallu attendre la terrible catastrophe, la tragédie humaine qui a ravagé l'Europe centrale cet été. La Commission et M. Barnier méritent néanmoins nos félicitations, car nous sommes enfin sur le point d'adopter un Fonds de solidarité pour les catastrophes naturelles. Il en va bien sûr de même pour notre rapporteur, M. Berend, pour son rapport, son travail assidu et les amendements qu'il a proposés, qui constituent un pas dans la bonne direction et qui ont pratiquement tous été adoptés par la commission de la politique régionale. Je tiens simplement à souligner, pour soutenir les propos de M. Barnier et de M. Berend, primo, qu'il est juste d'adopter une définition large des désastres et, secundo, que la Commission et le Parlement ont fixé une limite adéquate pour l'inclusion des catastrophes dans ce règlement. J'espère sincèrement que le Conseil ne fera pas preuve de la même mesquinerie que celle qu'il semble adopter sur cette question particulière et qu'il se montrera suffisamment généreux. La limite fixée par la Commission et avalisée par le Parlement est la bonne ; elle n'est ni trop basse, ni trop haute, et je pense que le message que les trois institutions doivent faire passer est un message de solidarité, un message indiquant clairement que l'Union européenne agira pour apaiser la souffrance humaine. Je pense que le Conseil adoptera ce message. Quant au Parlement, je suis persuadé qu'avec le rapport de M. Berend, nous allons dans la bonne direction."@fr6
"Signora Presidente, il discorso inaugurale da me pronunciato in Parlamento nel 1994 riguardava le gravi inondazioni che all’epoca avevano gravemente colpito Atene e, da allora, ho parlato di catastrofi naturali in diverse occasioni. Molte volte, sia io che vari miei colleghi, abbiamo chiesto all’Unione europea di intervenire nel caso in cui gravi catastrofi colpiscano gli Stati membri dell’Unione. L’anno scorso ho presentato un emendamento durante la procedura di bilancio affinché l’Unione avviasse un’azione di assistenza sul campo alle vittime delle catastrofi, che però non è riuscito ad ottenere la maggioranza richiesta in seno al Parlamento europeo. Il fatto che siamo ora in procinto di adottare un Fondo di solidarietà è sicuramente una notizia eccellente; avrei semplicemente preferito che non avessimo aspettato il verificarsi della terribile catastrofe, della tragedia umana che ha colpito l’Europa centrale questa estate. Ciononostante, la Commissione europea e il Commissario Barnier in particolare meritano le nostre congratulazioni perché siamo finalmente prossimi all’adozione di un Fondo di solidarietà per le catastrofi naturali e, ovviamente, vanno fatti complimenti anche al relatore, onorevole Berend, per la relazione elaborata, il duro lavoro svolto e gli emendamenti proposti, che rappresentano un passo avanti nella giusta direzione e che sono stati adottati nella quasi totalità dalla commissione per la politica regionale. Vorrei soltanto osservare, a sostegno delle affermazioni del Commissario Barnier e dell’onorevole Berend, che condivido innanzi tutto la necessità di fornire una più ampia definizione di catastrofi e, in secondo luogo, approvo il giusto limite fissato da Parlamento e Commissione europea per l’inclusione di catastrofi nel regolamento in questione. Mi auguro davvero che il Consiglio non dimostri l’eccessiva parsimonia che sembra contraddistinguerlo in questo caso specifico e che si riveli generoso come dovrebbe. La soglia limite stabilita dalla Commissione e approvata dal Parlamento è quella giusta, in quanto non è troppo elevata né troppo bassa. Ritengo altresì che le tre Istituzioni debbano lanciare un messaggio di solidarietà, affermando cioè che l’Unione europea intraprenderà azioni in materia di sofferenza umana. Sono certo che il Consiglio recepirà questo messaggio: per quanto riguarda il Parlamento, credo che, grazie alla relazione dell’onorevole Berend, stiamo andando nella direzione giusta."@it9
"Madam President, my inaugural speech here in this House in 1994 was on the subject of the serious floods which had caused tremendous damage in Athens at that time, and I have spoken about natural disasters on numerous occasions since. On numerous occasions, both I and several of my fellow Members have called for the European Union to take action on the ground when major disaster strikes the Member States of the European Union. Last year, I submitted an amendment during the budgetary procedure for disaster-relief action on the ground by the Union, but it failed to achieve the required majority in the European Parliament. The fact that we are now well on the way to adopting a Solidarity Disaster Fund is of course, excellent news; I just wish we had not waited until after the terrible catastrophe, the human tragedy in Central Europe this summer; but, nonetheless, the European Commission and Mr Barnier personally deserve our congratulations because, we are, at long last, on the way to adopting a Solidarity Fund for natural disasters and, of course, congratulations also go to our rapporteur, Mr Berend, on his report, his hard work and his proposed amendments, which are a step in the right direction and almost all of which were adopted by the Committee on Regional Policy. I should just like to say, in support of what Mr Barnier and Mr Berend have said, that it is right, first that there should be a broad definition of disasters and, secondly, that the European Commission and Parliament have laid down the right limit for including disasters in this regulation. I really hope the Council will not demonstrate the meanness it appears to be demonstrating on this particular issue and will be as generous as it should. The limit set by the Commission and endorsed by Parliament is the right one, it is not too low and it is not too high and I think that the message which all three institutions need to send out is a message of solidarity, a message that the European Union will act on human suffering. I trust the Council will take this message on board; as for Parliament, I think that, with Mr Berend's report, we are moving in the right direction."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, mijn eerste redevoering in dit Parlement dateert uit 1994 en was gewijd aan een rampzalige overstroming in Athene die enorme verwoestingen had aangericht. Sedertdien heb ik vaak het woord gevoerd over natuurrampen. Samen met andere collega’s heb ik regelmatig aangedrongen op een actieve aanwezigheid van de Europese Unie als dergelijke grote rampen op het grondgebied van de lidstaten van de Unie plaatsvinden. Vorig jaar heb ik in het kader van de begrotingsprocedure zelfs een amendement ingediend om een daadwerkelijke aanwezigheid van de Unie bij natuurrampen mogelijk te kunnen maken. Dat amendement heeft toen echter niet de noodzakelijke meerderheid kunnen verkrijgen in het Europees Parlement. Nu gaan wij een solidariteitsfonds oprichten voor natuurrampen en dat is natuurlijk een goede zaak, maar ik had liever gehad dat daarvoor niet zo’n verschrikkelijke overstromingsramp, zo’n enorme menselijke tragedie nodig was geweest als die van de afgelopen zomer in Midden-Europa. Desalniettemin wil ik de Europese Commissie en de heer Barnier persoonlijk van harte gelukwensen met het feit dat wij nu dit solidariteitsfonds voor natuurrampen kunnen instellen. Natuurlijk zijn wij ook de rapporteur, de heer Berend, dank verschuldigd voor zijn verslag, voor het vele werk en zijn amendementen. Die gaan de goede kant uit en zijn bijna allen door de Commissie regionaal beleid goedgekeurd. Ik wil inhakend op hetgeen de heren Barnier en Berend zeiden, duidelijk maken dat ten eerste het juist is een ruime definitie van natuurramp te hanteren en dat ten tweede de Commissie en het Parlement een correcte drempel vaststellen voor de toepassing van de verordening op natuurrampen. Ik hoop van ganser harte dat de Raad uiteindelijk minder gierig zal zijn dan hij kennelijk van plan was bij natuurrampen, en zo royaal mogelijk over de brug zal komen. De Commissie heeft een juiste drempel vastgesteld en het Parlement stemt daarmee in. Deze is noch te laag, noch te hoog. Daarmee geven mijns inziens de drie instellingen de boodschap die zij moeten geven, de boodschap dat de Europese Unie solidair is en iets wil doen aan het menselijk lijden. Ik hoop dat de Raad deze boodschap zal overnemen. Het Parlement gaat hoe dan ook met het verslag Berend de juiste kant uit."@nl2
"Senhora Presidente, o primeiro discurso que proferi nesta assembleia, em 1994, foi sobre a questão das graves inundações que naquela altura causaram enormes prejuízos em Atenas, e desde então tenho falado muitas vezes sobre as catástrofes naturais. Tanto eu como vários colegas meus pedimos inúmeras vezes que a União Europeia tome medidas no terreno quando grandes catástrofes se abatem sobre os seus Estados-Membros. No ano passado, durante o processo orçamental, apresentei uma alteração sobre uma intervenção activa da União em caso de catástrofe, mas não essa alteração não obteve a maioria necessária no Parlamento Europeu. O facto de neste momento estarmos em vias de adoptar um Fundo de Solidariedade para catástrofes é sem dúvida uma excelente notícia; só gostaria que entretanto não tivesse sucedido essa terrível catástrofe, essa tragédia humana que este Verão se abateu sobre a Europa Central; em todo o caso, a Comissão e o senhor Comissário Barnier pessoalmente merecem as nossas felicitações porque finalmente vamos adoptar um Fundo de Solidariedade para catástrofes naturais. Como é evidente, essas felicitações vão também para o nosso relator, senhor deputado Berend, pelo seu relatório, pelo seu trabalho e pelas alterações que propôs e que são um passo na direcção certa e foram aprovadas pela Comissão da Política Regional na sua quase totalidade. Gostaria apenas de dizer, para apoiar o que disseram o senhor Comissário Barnier e o senhor deputado Berend, que é correcto, primeiro, haver uma definição alargada de catástrofes e, segundo, que a Comissão Europeia e o Parlamento fixaram o limite certo para as catástrofes que devem ser abrangidas por este regulamento. Espero realmente que o Conselho não venha a demonstrar a mesquinhez que parece estar a demonstrar nesta questão em particular e mostre a generosidade necessária. O limite fixado pela Comissão e apoiado pelo Parlamento está correcto, não é demasiado baixo nem demasiado alto e penso que a mensagem que as três Instituições precisam de enviar é uma mensagem de solidariedade e de presença da União Europeia perante o sofrimento humano. Espero que o Conselho receba esta mensagem; quanto ao Parlamento, penso que, com o relatório do senhor deputado Berend, está no caminho certo."@pt11
"Fru talman! Mitt första anförande här i kammaren 1994 handlade om de allvarliga översvämningar som hade orsakat enorma skador i Aten vid denna tidpunkt, och jag har talat om naturkatastrofer vid flera tillfällen sedan dess. Vid många tillfällen har både jag och flera av mina kolleger i kammaren uppmanat Europeiska unionen att vidta åtgärder på plats när en stor katastrof drabbar Europeiska unionens medlemsstater. Förra året ingav jag ett ändringsförslag under budgetförfarandet om katastroflindringsåtgärder på plats från unionens sida, men förslaget lyckades inte uppnå den nödvändiga majoriteten i Europaparlamentet. Det faktum att vi nu är på god väg mot att anta en solidaritetskatastroffond är naturligtvis en mycket god nyhet. Jag önskar bara att vi inte hade väntat till efter den fruktansvärda katastrofen, den mänskliga tragedin i Centraleuropa i somras, men hur som helst förtjänar Europeiska kommissionen och Barnier personligen våra gratulationer, eftersom vi äntligen är på väg mot att anta en solidaritetsfond för naturkatastrofer, och naturligtvis gratulerar vi också vår föredragande, Berend, till hans betänkande, hans hårda arbete och de ändringsförslag som han lagt fram, som är ett steg i rätt riktning, och varav nästan alla antogs av utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Jag skulle bara vilja säga, som stöd för vad Barnier och Berend har sagt, att det, för det första, är rätt att definitionen av vad en katastrof är bör vara bred, och för det andra att Europeiska kommissionen och parlamentet har fastställt den korrekta gränsen för vilka katastrofer som skall omfattas av denna förordning. Jag hoppas verkligen att rådet inte kommer att uppvisa den elakhet som den tycks uppvisa i denna särskilda fråga, och att det kommer att vara så generöst som det borde. Den gräns som fastställts av kommissionen och som fått parlamentets stöd är den rätta, den är inte för låg och inte för hög, och jag tror att det budskap som alla de tre institutionerna måste sända ut är ett solidaritetsbudskap, ett budskap om att Europeiska unionen kommer att agera i fråga om mänskligt lidande. Jag är övertygad om att rådet kommer att ta till sig detta budskap. När det gäller parlamentet anser jag att vi med Berends betänkande går i rätt riktning."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph