Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-09-Speech-3-114"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021009.8.3-114"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Représentants des États membres, Messieurs les Commissaires, permettez-moi de dire ma stupéfaction devant les arguties de certains de mes collègues, car, enfin, la situation que connaît la Côte-d'Ivoire est si claire qu'elle devrait nous mettre spontanément d'accord sur quelques évidences. Première évidence : la Côte-d'Ivoire est un des États qui mériteraient de notre part les plus actifs soutiens, car les signes encourageants y sont nombreux : un taux de croissance de 3 %, une marche relativement rapide vers la démocratie, marquée par des élections présidentielles saluées partout comme un progrès, un processus de formation de forces politiques qui, après le forum pour la réconciliation nationale, devait aboutir à des élections législatives pleinement démocratiques, et il faut mettre le gouvernement actuel en demeure de les organiser au plus vite. Oui, la Côte-d'Ivoire et son président Gbagbo méritent d'être soutenus par tous les États européens soucieux des liens avec l'Afrique. Je ne comprends pas que l'on puisse hésiter, à moins d'admettre la politique du pire ou de se laisser aller à une indifférence qui tente, certes, beaucoup d'Européens, je le crains, mais qu'un Français ne peut accepter. Deuxième évidence : la Côte-d'Ivoire ne fait nullement face à une guerre civile. Elle est simplement aux prises avec une agression étrangère qui, si elle utilise de vieilles oppositions entre ethnies, comme d'habitude, ressort d'abord à l'analyse géopolitique. Les soi-disant insurgés sont à l'évidence armés, et puissamment armés, par une ou plusieurs puissances étrangères. L'analyse de la situation ressort donc non pas de l'exercice ethnographique, encore moins de la déploration humanitariste, mais de l'analyse géopolitique. Et c'est ici la troisième évidence, capitale, mais, pour cette raison peut-être, trop souvent occultée, tant il est vrai que l'ignorance - ou l'aveuglement - de notre Assemblée en matière géopolitique est courante en de si nombreux sujets. L'Afrique est aujourd'hui, de tous les continents, celui qui échappe le plus à l'influence de l'empire mondial. Cela pour des raisons historiques qui tiennent aux liens que plusieurs nations européennes ont tissés avec elle et, corrélativement, pour la crainte, qui a souvent arrêté Washington, que tout déstabilisation des régimes fasse le lit de l'Union soviétique. Mais depuis l'effondrement de la puissance russe, l'empire tend à étendre son influence sur ce continent qui est à la fois le plus riche, potentiellement du moins, et hélas le plus vulnérable de tous. Cela nous a valu plusieurs tentatives en Afrique équatoriale, anciennement belge, qui se sont étendues aux pays riverains du Golfe de Guinée si riche en hydrocarbures. Voici maintenant que l'on profite des ambitions d'un personnage à nationalité incertaine qui, en tout cas, a passé la plus grande partie de sa vie aux États-Unis, pour déstabiliser un pays dont la situation se consolidait d'année en année et qui, corrélativement, devenait un partenaire majeur de l'Europe. C'est ce point d'attache, c'est ce lien que l'on veut détruire. Mes chers collègues, soyons fermes sur les véritables intérêts de l'Europe. La France, elle, a le courage de le faire. Le soutien qu'elle apporte au gouvernement légal et démocratique de Côte-d'Ivoire doit être relayé par tous les Européens. Car ce que la France fait en Afrique, elle ne le fait pas pour elle seule, elle le fait pour l'Europe entière."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, ærede repræsentanter for medlemsstaterne, ærede kommissærer, tillad mig at give udtryk for min forbløffelse over nogle af mine kollegers spidsfindige ræsonnement. Situationen i Côte d'Ivoire er nemlig så tydelig, at vi alle sammen umiddelbart burde være enige om nogle klare kendsgerninger. Den første klare kendsgerning er, at Côte d'Ivoire er en af de stater, som fortjener den mest aktive støtte fra vores side, eftersom der er mange opmuntrende aspekter, nemlig en vækstrate på 3%, demokratiets relativt hurtige fremmarch, hvor alle anså præsidentvalget for at være et fremskridt, og den uddannelsesproces for de politiske kræfter, der efter det nationale forsoningsforum skulle føre til nogle fuldt ud demokratiske parlamentsvalg, som den nuværende regering skal opfordres til at afholde hurtigst muligt. Jo, Côte d'Ivoire og dets præsident, Gbagbo, fortjener støtte fra alle de europæiske lande, som interesserer sig for forbindelserne med Afrika. Jeg forstår ikke, hvorfor man tøver, medmindre man ønsker den værst tænkelige politik eller giver efter for en ligegyldighed, som jeg frygter kan være fristende for mange europæere, men som en franskmand ikke kan acceptere. Den anden klare kendsgerning er, at Côte d'Ivoire bestemt ikke står over for en borgerkrig. Landet er simpelthen udsat for et angreb udefra, hvor man ganske vist - og som sædvanligt - benytter sig af gamle stridigheder mellem de etniske grupper, men som først og fremmest hænger sammen med en geopolitisk analyse. De såkaldte oprørere er tydeligvis bevæbnede - og svært bevæbnede - takket være en eller flere udenlandske stater. Derfor skal situationen ikke analyseres som et etnografisk spørgsmål og slet ikke som en humanitær beklagelse, men som et geopolitisk spørgsmål. Og her kommer vi så til den tredje klare kendsgerning, som er af afgørende vigtighed, men som måske netop derfor alt for ofte bliver skjult, eftersom Parlamentets uvidenhed - eller forblindelse - på det geopolitiske område er almindelig for så mange spørgsmåls vedkommende. Ud af alle kontinenterne er Afrika i dag det kontinent, som undgår verdensmagtens indflydelse mest. Det er der nogle historiske grunde til, nemlig de forbindelser, som flere europæiske lande har knyttet til Afrika, og i forbindelse hermed frygten for - hvilket ofte har holdt Washington tilbage - at enhver destabilisering af regimerne ville give Sovjetunionen let spil. Efter den russiske stormagts sammenbrud har verdensmagten dog forsøgt også gøre sin indflydelse gældende på det afrikanske kontinent, som både er det rigeste kontinent - i det mindste potentielt - og desværre også det mest sårbare af alle. Dette kostede os flere forsøg i det ækvatoriale Afrika, som tidligere var belgisk, og disse forsøg omfattede Guineabugtens kystlande, der er så rige på kulbrinter. Derfor benytter man sig nu af ambitionerne hos en person, hvis nationalitet er usikker, og som under alle omstændigheder har boet i USA det meste af sit liv, til at destabilisere et land, hvis situation ellers blev bedre år efter år, og som samtidig var ved at blive en større handelspartner for Europa. Det er dette holdepunkt og denne forbindelse, som man vil ødelægge. Mine damer og herrer, vi bør være urokkelige, når det gælder Europas virkelige interesser. Det er Frankrig modig nok til at være. Den støtte, som Frankrig giver til Côte d'Ivoires lovlige og demokratiske regering, bør være et eksempel til efterfølgelse for alle europæere. Den indsats, som Frankrig gør i Afrika, gør Frankrig nemlig ikke bare for sin egen skyld, men for hele Europas skyld."@da1
"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Vertreter der Mitgliedstaaten, meine Herren Kommissare! Ich muss schon mein Befremden äußern angesichts der Spitzfindigkeiten einiger meiner Kollegen, denn letztlich ist doch die Situation in Côte d'Ivoire so klar, dass wir uns über einige Selbstverständlichkeiten sofort einig sein müssten. Erstens: Côte d'Ivoire gehört zu den Staaten, die von unserer Seite aktivste Unterstützung verdienen, denn es gibt dort viele ermutigende Zeichen: eine Wachstumsrate von 3 %, relativ zügige Fortschritte in Richtung Demokratie, von denen die Präsidentenwahlen zeugen, die überall als Fortschritt begrüßt wurden, ein Prozess der Herausbildung politischer Kräfte, der nach dem Forum für nationale Aussöhnung in demokratische Parlamentswahlen einmünden sollte, deren baldmögliche Durchführung bei der gegenwärtigen Regierung angemahnt werden muss. Ja, Côte d'Ivoire und sein Präsident Gbagbo verdienen die Unterstützung aller europäischen Staaten, denen die Beziehungen zu Afrika am Herzen liegen. Ich verstehe nicht, dass man da zögern kann, wenn man nicht das Schlimmste riskieren will, und dass man dieser Entwicklung gleichgültig gegenüberstehen kann, eine Haltung, die einzunehmen viele Europäer versucht sein könnten, wie ich fürchte, die aber ein Franzose nicht akzeptieren kann. Zweitens: Côte d'Ivoire steht keineswegs vor einem Bürgerkrieg. Wir haben es hier schlichtweg mit einer ausländischen Aggression zu tun, die sich zwar, wie gewöhnlich, alter ethnischer Gegensätze bedient, aber vorwiegend geopolitisch zu interpretieren ist. Die so genannten Aufständischen sind offensichtlich durch eine oder mehrere ausländische Mächte mit Waffen ausgestattet worden und das nicht zu knapp. Um die Situation zu analysieren, darf man sich also nicht von ethnografischen Kriterien und noch weniger von humanitärem Bedauern leiten lassen, sondern von geopolitischen Faktoren. Und nun zu der dritten Selbstverständlichkeit, die besonders wichtig ist und vielleicht gerade aus diesem Grunde allzu oft übersehen wird, denn nur allzu oft zeigt sich die Unwissenheit – oder besser die Blindheit – unseres Hauses in geopolitischen Fragen. Afrika ist heute der Kontinent, der sich dem Einfluss der Weltmacht am meisten entzieht. Dafür gibt es historische Gründe, die mit den Verbindungen zu tun haben, die mehrere europäische Nationen zu diesem Kontinent geknüpft haben. Ein weiterer Grund, der Washington oftmals zurückschrecken ließ, lag in der Befürchtung, dass jede Destabilisierung der dortigen Regimes der Sowjetunion den Weg frei machen könnte. Jedoch seit dem Zusammenbruch der russischen Supermacht versuchen die USA, ihren Einfluss auf diesen Kontinent auszuweiten, der zugleich der reichste, zumindest potenziell, und leider auch der verletzlichste aller Kontinente ist. So kam es zu mehreren Versuchen in dem einstmals belgischen Äquatorialafrika, die sich auf die über große Ölvorkommen verfügenden Anliegerstaaten des Golfs von Guinea ausweiteten. Und nun nutzt man die Ambitionen eines Mannes ungeklärter Nationalität, der jedenfalls den größten Teil seines Lebens in den Vereinigten Staaten verbracht hat, um ein Land zu destabilisieren, dessen Situation sich von Jahr zu Jahr konsolidiert hatte und das sich gleichzeitig zu einem wichtigen Partner Europas entwickelte. Diesen Anknüpfungspunkt, diese Bindung will man zerstören. Wenn es um die wahren Interessen Europas geht, müssen wir entschlossen handeln. Frankreich hat den Mut, das zu tun. Die Unterstützung, die es der legalen und demokratischen Regierung von Côte d'Ivoire gewährt, muss von allen Europäern mit getragen werden. Denn was Frankreich in Afrika tut, tut es nicht um seiner selbst willen, sondern für ganz Europa."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών, κύριοι Επίτροποι, επιτρέψτε μου να εκφράσω τη μεγάλη μου έκπληξη μπροστά στα επιχειρήματα που προβάλλουν μερικοί συνάδελφοί μου, καθόσον, εν τέλει, η κατάσταση που επικρατεί στην Ακτή του Ελεφαντοστού είναι τόσο ξεκάθαρη που θα έπρεπε να μας κάνει να συμφωνούμε στα πασιφανή θέματα χωρίς πολλή σκέψη. Πρώτον: η Ακτή του Ελεφαντοστού είναι ένα από τα κράτη τα οποία θα άξιζαν την πιο θερμή μας στήριξη, καθώς παρουσιάζει πολλά ενθαρρυντικά στοιχεία: το ποσοστό ανάπτυξης της τάξεως του 3%, η σχετικά γρήγορη πορεία προς τη δημοκρατία, όπως υποδεικνύουν οι προεδρικές εκλογές τις οποίες όλοι χαιρέτισαν ως πρόοδο, η διαδικασία συγκρότησης πολιτικών δυνάμεων, η οποία, μετά τη συνδιάσκεψη για την εθνική συμφιλίωση, θα καταλήξει σε καθόλα δημοκρατικές κοινοβουλευτικές εκλογές, και πρέπει να βοηθήσουμε την παρούσα κυβέρνηση να τις οργανώσει το συντομότερο. Ναι, η Ακτή του Ελεφαντοστού και ο πρόεδρός της Gbagbo, αξίζουν την υποστήριξη όλων των ευρωπαϊκών κρατών που ενδιαφέρονται για τις σχέσεις με την Αφρική. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορούμε να διστάζουμε, εκτός αν προσπαθούμε να κάνουμε τα πράγματα χειρότερα πριν τα κάνουμε καλύτερα, ή αν παρασυρόμαστε από μια αδιαφορία στην οποία φοβούμαι πως μπαίνουν, βέβαια, στον πειρασμό να ενδώσουν πολλοί Ευρωπαίοι, αλλά που ένας Γάλλος δεν μπορεί να δεχτεί. Δεύτερον: η Ακτή του Ελεφαντοστού δεν αντιμετωπίζει σε καμία περίπτωση εμφύλιο πόλεμο. Απλώς αγωνίζεται κατά μιας ξένης εισβολής η οποία, αν και χρησιμοποιεί, ως συνήθως, παλιές αντιπαραθέσεις ανάμεσα στα έθνη, έχει, κατά πρώτο λόγο, σχέση με τη γεωπολιτική ανάλυση. Οι υποτιθέμενοι εξεγερθέντες, είναι προφανώς οπλισμένοι, και μάλιστα βαριά, χάρη σε μία ή περισσότερες ξένες δυνάμεις. Η ανάλυση της κατάστασης, λοιπόν, δεν πρέπει να βασίζεται σε εθνογραφικά συμπεράσματα, ακόμα λιγότερο δε σε ανθρωπιστικούς θρήνους, αλλά στη γεωπολιτική ανάλυση. Τρίτον και σπουδαιότερο, κάτι που για αυτόν τον λόγο ίσως, πάρα πολύ συχνά έχει αποσιωπηθεί. Και είναι πράγματι γεγονός ότι η άγνοια – ή η εθελοτυφλία – του Σώματος όσον αφορά γεωπολιτικά θέματα είναι αρκετά συχνό φαινόμενο. Σήμερα, η Αφρική είναι η ήπειρος εκείνη που περισσότερο από κάθε άλλη παραμένει ανεπηρέαστη από την παγκόσμια αυτοκρατορία. Πράγμα που συμβαίνει για ιστορικούς λόγους, οι οποίοι συνδέονται με τις σχέσεις που πολλά ευρωπαϊκά έθνη δημιούργησαν μαζί της και, κατ’ επέκταση, για τον φόβο ο οποίος συχνά σταμάτησε τη Ουάσινγκτον, ότι δηλαδή κάθε καθεστωτική αποσταθεροποίηση ανοίγει τον δρόμο στη Σοβιετική Ένωση. Όμως, μετά την κατάρρευση της ρωσικής δύναμης, η αυτοκρατορία προσπαθεί να επεκτείνει την επιρροή της σε αυτήν την ήπειρο που είναι ταυτόχρονα η πιο πλούσια, τουλάχιστον σε δυναμικό, και δυστυχώς η πιο ευάλωτη από όλες. Γι’ αυτό και κάναμε πολλές απόπειρες στην Ισημερινή Αφρική, βελγική κατά το παρελθόν, οι οποίες εξαπλώθηκαν στις χώρες που βρέχονται από τον Κόλπο τής, τόσο πλούσιας σε υδρογονάνθρακες, Γουινέας. Και να που τώρα χρησιμοποιούμε τις φιλοδοξίες ενός προσώπου αβέβαιης εθνικότητας, το οποίο πέρασε, βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στις ΗΠΑ, για να αποσταθεροποιήσουμε μια χώρα της οποίας η κατάσταση σταθεροποιείτο χρόνο με το χρόνο, και η οποία, κατ’ επέκταση, γινόταν ένας σημαντικός εταίρος της Ευρώπης. Αυτόν τον δεσμό, αυτήν τη σχέση θέλουν ορισμένοι να καταστρέψουν. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, ας είμαστε αδιάλλακτοι όσον αφορά τα πραγματικά συμφέροντα της Ευρώπης. Η Γαλλία έχει το κουράγιο για κάτι τέτοιο. Όλοι οι Ευρωπαίοι πρέπει να την ακολουθήσουν στη στήριξη την οποία προσφέρει στη νόμιμη και δημοκρατική κυβέρνηση της Ακτής του Ελεφαντοστού. Γιατί αυτό που κάνει η Γαλλία στην Αφρική, δεν το κάνει μόνο για τον εαυτό της αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη."@el8
"Madam President, ladies and gentlemen representing the Member States, Commissioners, allow me to express my astonishment at the arguments put forward by some of my fellow Members, because, ultimately, the situation in Côte d’Ivoire is so straightforward that we should be in immediate agreement on a number of obvious facts. The first obvious fact is that Côte d’Ivoire is one of the States that deserves our most vigorous support, as it is showing numerous encouraging signs: its level of growth stands at 3%, it is making relatively rapid progress towards democracy, illustrated by the presidential elections that have been universally welcomed as a step forward, it has a process for forming political groupings in place which, following the forum for national reconciliation, should lead to fully democratic legislative elections, and the current government must be instructed to arrange these as soon as possible. Yes, Côte d’Ivoire and President Gbagbo deserve the support of all the European States that are concerned about links with Africa. I do not understand how we can hesitate, unless we are trying to make things worse before they can get better or we are allowing ourselves to be carried away by a feeling of indifference to which I fear many Europeans are certainly tempted to give in but which is unacceptable to France. The second obvious fact is that Côte d’Ivoire is in not facing a civil war. It is simply battling with a foreign invasion which, although it exploits the age-old oppositions between ethnic groups, as usual, is primarily a matter for geopolitical analysis. The so-called insurgents are obviously armed, and powerfully so, by one or more foreign powers. An analysis of the situation must not, therefore, be based on ethnographic conclusions, and even less on humanitarian lamentation, but on geopolitical factors. Turning to the third obvious fact, which is crucial but, for this reason perhaps, is too often eclipsed, since it is true that the ignorance – or lack of perception – of this House in geopolitical matters is evident in so many areas. Today, Africa is, out of all the continents, the one which is the most immune to the influence of the global empire. This is due to historical reasons relating to the links that several European nations have forged with Africa and, consequently, due to the fear, which has often stopped Washington, that any destabilisation of regimes would bolster the Soviet Union. However, since the collapse of the Russian power, the empire has been trying to extend its influence over this continent, which is both the richest, potentially at least, and, sadly, the most vulnerable of all. We tried to do this several times in Equatorial Africa – formerly under Belgian control – and extended these efforts to the neighbouring countries of the Gulf of Guinea, which has such substantial oil reserves. We are now benefiting from the ambitions of a personality of uncertain nationality, who, in any case, spent most of his life in the United States, to destabilise a country whose situation has been growing stronger with each passing year and which, as a result, became a major partner of Europe. It is this connection, it is this link that some want to destroy. Ladies and gentlemen, we must be firm regarding the true interests of Europe. France has the courage to do this. The support that it is giving to the official, democratic government of Côte d’Ivoire must be shown by all Europeans together, because what France is doing in Africa, it is not doing for itself but for the whole of Europe."@en3
"Señora Presidenta, señoras y señores representantes de los Estados miembros, señores Comisarios, permítanme que manifieste mi asombro ante los argumentos que han expuesto algunos de mis colegas, pues la situación en Côte d’Ivoire es, en definitiva, tan clara, que deberíamos estar inmediatamente de acuerdo sobre una serie de hechos evidentes. El primer hecho evidente es que Côte d’Ivoire es uno de los Estados que merecen nuestro apoyo más firme, ya que está mostrando algunos signos alentadores: su tasa de crecimiento es de un 3%, está realizando avances democráticos con relativa celeridad, ejemplificados en las elecciones presidenciales, aplaudidas unánimemente como un paso adelante, y ha establecido un proceso para la constitución de formaciones políticas que, después del foro de reconciliación nacional, debería conducir a la convocatoria de unas elecciones legislativas plenamente democráticas, para cuya pronta celebración es preciso instar al Gobierno actual. Sí, Côte d’Ivoire y el Presidente Gbagbo merecen el apoyo de todos los Estados europeos que se preocupan por los lazos con África. No entiendo cómo podemos vacilar, a no ser que pretendamos empeorar las cosas, antes de que puedan empezar a mejorar, o nos dejemos llevar por un sentimiento de indiferencia, al que sospecho que muchos europeos se sienten, sin duda, tentados a abandonarse, pero que Francia no puede aceptar. El segundo hecho evidente es que Côte d’Ivoire no se enfrenta, en absoluto, a una guerra civil. Simplemente está luchando contra una invasión extranjera que, aun cuando, como es habitual, se aprovecha de las antiguas oposiciones entre grupos étnicos, debe ser ante todo objeto de un análisis geopolítico. Los llamados insurgentes han sido armados, poderosamente armados, a todas luces, por una o más potencias extranjeras. El análisis de la situación no se debe basar, por lo tanto, en conclusiones etnográficas y, menos aún, en lamentos humanistas, sino en los factores geopolíticos. Pasemos a considerar ahora el tercer hecho evidente, que es crucial, pero que, quizá por esta misma razón, se pierde de vista con demasiada frecuencia, pues lo cierto es que la ignorancia –o la falta de perspicacia– de esta Asamblea, en materia geopolítica, es manifiesta en muchísimos ámbitos. Actualmente, África es, de entre todos los continentes, el más inmune a la influencia del imperio mundial. Esto se debe a motivos históricos relacionados con los vínculos que con él han forjado varias naciones europeas y, por consiguiente, al temor, que a menudo ha frenado a Washington, de que cualquier desestabilización de sus regímenes favoreciese a la Unión Soviética. Sin embargo, desde que se desmoronó el poder ruso, el imperio ha intentado extender su influencia sobre este continente que es, a la vez, el más rico –por lo menos, en potencia– y también, por desgracia, el más vulnerable de todos. Hemos realizado esfuerzos, en diversas ocasiones, en el África ecuatorial –anteriormente bajo control belga–, que hemos hecho extensivos a los países ribereños del golfo de Guinea, que cuenta con considerables reservas petrolíferas. Nos estamos aprovechando ahora del afán de un personaje de nacionalidad incierta –que, en cualquier caso, ha pasado la mayor parte de su vida en los Estados Unidos– por desestabilizar a un país cuya situación se había ido consolidando año tras año y que, como resultado de ello, había llegado a ser un socio importante de Europa. Esta conexión, esta vinculación es lo que se pretende destruir. Señorías, debemos mantenernos firmes cuando se trata de los intereses genuinos de Europa. Francia tiene el valor de hacerlo. El apoyo que está dando al Gobierno oficial y democrático de Côte d’Ivoire deben brindarlo todos los ciudadanos europeos unidos, pues lo que Francia está haciendo en África no lo hace en interés propio, sino de toda Europa."@es12
"Arvoisa puhemies, hyvät jäsenvaltioita edustavat kollegat, arvoisat komission jäsenet, saanen ilmaista ällistykseni joidenkin kollegojen esittämien väitteiden osalta, sillä tilanne Norsunluurannikolla on lopulta niin selvä, että meidän olisi välittömästi sovittava useista ilmeisistä sekoista. Ensinnäkin Norsunluurannikko on yksi niistä valtioista, jotka tarvitsevat voimakasta tukeamme, sillä se on osoittanut myönteisiä merkkejä: sen kasvuaste on noin kolme prosenttia ja se etenee suhteellisen nopeasti kohti demokratiaa, mistä ovat osoituksena presidentinvaalit, jotka yleisesti tunnustettiin edistysaskeleeksi. Lisäksi poliittisten ryhmien muotoutuminen on meneillään, ja kansallisen sovittelufoorumin jälkeen tämän tulisi johtaa täysin demokraattisiin parlamenttivaaleihin. Nykyistä hallitusta onkin kehotettava järjestämään parlamenttivaalit mahdollisimman pian. Norsunluurannikko ja presidentti Gbagbo ansaitsevat kaikkien niiden eurooppalaisten valtioiden tuen, jotka piittaavat suhteistaan Afrikkaan. En ymmärrä miksi me epäröimme vai pyrimmekö pahentamaan tilannetta ennen kuin se voi parantua ja annammeko välinpitämättömyyden johtaa meitä? Pelkään useiden eurooppalaisten kokevan houkutusta antaa periksi, mutta Ranska ei voi hyväksyä tätä. Toiseksi Norsunluurannikkoa ei uhkaa sisällissota. Se taistelee ulkomaalaisinvaasiota vastaan, joka tosin hyödyntää ikivanhaa etnisten ryhmien välistä jakoa, mutta on pääasiassa geopoliittisen analyysin kautta ratkaistava asia. Yksi tai useampi ulkovalta aseistaa selvästi niin sanottuja kapinallisia, ja vahvasti. Tilanneanalyysin ei siis pidä perustua etnografisiin päätelmiin ja vielä vähemmän humanitaarisiin valituksiin vaan geopoliittisiin tekijöihin. Kolmas ilmeinen tosiseikka on ratkaisevan tärkeä, mutta se jää kenties juuri tästä syystä usein varjoon, sillä onhan totta, että parlamentin tietämättömyys geopoliittisissa asioissa – tai kyvyttömyys ymmärtää niitä – on ilmeistä monilla aloilla. Afrikka on tällä hetkellä kaikista mantereista vähiten maailmanlaajuisen imperiumin vaikutusvallassa. Tämä perustuu historiallisiin syihin, jotka liittyvät useiden eurooppalaisten valtioiden Afrikan kanssa muokkaamiin yhteyksiin sekä siihen pelkoon, että järjestelmien epävakaus vahvistaisi Neuvostoliittoa, mikä on usein estänyt Washingtonia toimimasta. Voimatasapainon hävittyä imperiumi on kuitenkin pyrkinyt laajentamaan vaikutustaan myös tällä mantereella, joka on sekä mahdollisesti rikkain että valitettavasti kaikkein haavoittuvin. Me yritimme tätä useita kertoja päiväntasaajan Afrikassa – joka aikoinaan kuului Belgialle – ja ulotimme pyrkimyksemme naapurimaihin Guineanlahdella, sillä siellä on huomattavat öljyvarannot. Nyt me hyödymme sellaisen henkilön kunnianhimosta, jonka kansallisuus on epävarma ja joka on joka tapauksessa elänyt suurimman osan elämästään Yhdysvalloissa, saadaksemme aikaan epävakautta maassa, jonka tilanne on vuosi vuodelta parantunut ja josta tämän vuoksi on tullut Euroopan merkittävä kumppani. Tämän yhteyden eräät haluavat tuhota. Hyvät kollegat, meidän on suhtauduttava tiukasti Euroopan todellisiin etuihin. Ranskalla on ollut tähän tarvittavaa rohkeutta. Kaikkien eurooppalaisten on yhdessä osoitettava sitä tukea, jota Ranska on antanut Norsunluurannikon viralliselle demokraattisesti valitulle hallitukselle, sillä Ranskan toiminta Afrikassa ei liity pelkästään sen omiin etuihin, vaan koko Euroopan etuihin."@fi5
"Signora Presidente, onorevoli rappresentanti degli Stati membri, permettetemi di esprimere il mio stupore per la cavillosità di alcuni colleghi. Infatti la situazione della Costa d’Avorio in definitiva è così chiara che dovremmo trovarci immediatamente d’accordo su alcuni fatti evidenti. Il primo fatto evidente è che la Costa d’Avorio è uno degli Stati che meriterebbero il nostro più attivo sostegno, in quanto presenta numerosi segni incoraggianti: ha un tasso di crescita del 3 per cento, sta compiendo progressi relativamente rapidi sulla via della democratizzazione, come hanno dimostrato le elezioni presidenziali, unanimemente viste come un passo avanti. Inoltre sta portando avanti un processo per formare raggruppamenti politici che, dopo il per la riconciliazione nazionale, dovrebbe portare a elezioni legislative pienamente democratiche, e in tal senso occorre fare pressioni sul governo attuale perché indica al più presto una consultazione elettorale. Orbene, la Costa d’Avorio e il suo Presidente Gbagbo meritano il sostegno di tutti gli Stati europei preoccupati delle relazioni con l’Africa. Non comprendo come si possa esitare, a meno di accettare la politica del tanto peggio tanto meglio o di lasciarsi andare a un senso di indifferenza che temo tenti molti europei certo, ma che per un francese è inaccettabile. Secondo fatto evidente: la Costa d’Avorio non sta affatto affrontando una guerra civile. E’ semplicemente alle prese con un’aggressione esterna che, pur ricorrendo alle solite vecchie opposizioni tra etnie, è innanzi tutto una questione di analisi geopolitica. I cosiddetti insorti sono ovviamente armati, e in modo massiccio, da una o più potenze straniere. L’analisi della situazione non deve quindi fondarsi su categorie etnografiche e ancor meno sulla deplorazione umanitaria, in quanto rientra piuttosto nell’ambito della geopolitica. Il terzo fatto evidente è cruciale, ma forse proprio per questa ragione resta troppo spesso nascosto, perché l’ignoranza, o la cecità, della nostra Assemblea nelle questioni geopolitiche è abituale in innumerevoli aree. Oggi l’Africa, tra tutti i continenti, è quello che più sfugge all’influenza dell’impero globale. Questa situazione è dovuta a ragioni storiche quali i legami che numerosi Stati europei hanno intessuto con l’Africa e di conseguenza al timore, che ha spesso fermato Washington, che la destabilizzazione dei regimi avvantaggiasse l’Unione sovietica. Tuttavia, dopo il tracollo del potere russo, l’impero sta cercando di estendere la sua influenza su questo continente che è nello stesso tempo il più ricco, almeno potenzialmente, e ahimè il più vulnerabile di tutti. Tentativi di questo genere hanno avuto luogo diverse volte in Africa equatoriale, un tempo sotto il controllo belga, ed oggi si sono estesi ai paesi costieri del Golfo di Guinea, così ricchi di idrocarburi. Adesso si sta approfittando delle ambizioni di un personaggio dalla nazionalità incerta che ha comunque trascorso la maggior parte della sua vita negli Stati Uniti, per destabilizzare un paese la cui situazione andava consolidandosi ogni anno di più e che di conseguenza era diventato un importante per l’Europa. E’ questa connessione, questo legame che alcuni vogliono spezzare. Onorevoli colleghi, dobbiamo essere fermi nel valutare quali sono i veri interessi dell’Europa. La Francia ha il coraggio di farlo. Tutti gli europei devono sostenere il governo ufficiale e democratico della Costa d’Avorio come sta facendo la Francia, perché quello che il mio paese sta facendo in Africa non è a suo esclusivo vantaggio, ma è nell’interesse dell’Europa intera."@it9
"Madam President, ladies and gentlemen representing the Member States, Commissioners, allow me to express my astonishment at the arguments put forward by some of my fellow Members, because, ultimately, the situation in Côte d’Ivoire is so straightforward that we should be in immediate agreement on a number of obvious facts. The first obvious fact is that Côte d’Ivoire is one of the States that deserves our most vigorous support, as it is showing numerous encouraging signs: its level of growth stands at 3%, it is making relatively rapid progress towards democracy, illustrated by the presidential elections that have been universally welcomed as a step forward, it has a process for forming political groupings in place which, following the forum for national reconciliation, should lead to fully democratic legislative elections, and the current government must be instructed to arrange these as soon as possible. Yes, Côte d’Ivoire and President Gbagbo deserve the support of all the European States that are concerned about links with Africa. I do not understand how we can hesitate, unless we are trying to make things worse before they can get better or we are allowing ourselves to be carried away by a feeling of indifference to which I fear many Europeans are certainly tempted to give in but which is unacceptable to France. The second obvious fact is that Côte d’Ivoire is in not facing a civil war. It is simply battling with a foreign invasion which, although it exploits the age-old oppositions between ethnic groups, as usual, is primarily a matter for geopolitical analysis. The so-called insurgents are obviously armed, and powerfully so, by one or more foreign powers. An analysis of the situation must not, therefore, be based on ethnographic conclusions, and even less on humanitarian lamentation, but on geopolitical factors. Turning to the third obvious fact, which is crucial but, for this reason perhaps, is too often eclipsed, since it is true that the ignorance – or lack of perception – of this House in geopolitical matters is evident in so many areas. Today, Africa is, out of all the continents, the one which is the most immune to the influence of the global empire. This is due to historical reasons relating to the links that several European nations have forged with Africa and, consequently, due to the fear, which has often stopped Washington, that any destabilisation of regimes would bolster the Soviet Union. However, since the collapse of the Russian power, the empire has been trying to extend its influence over this continent, which is both the richest, potentially at least, and, sadly, the most vulnerable of all. We tried to do this several times in Equatorial Africa – formerly under Belgian control – and extended these efforts to the neighbouring countries of the Gulf of Guinea, which has such substantial oil reserves. We are now benefiting from the ambitions of a personality of uncertain nationality, who, in any case, spent most of his life in the United States, to destabilise a country whose situation has been growing stronger with each passing year and which, as a result, became a major partner of Europe. It is this connection, it is this link that some want to destroy. Ladies and gentlemen, we must be firm regarding the true interests of Europe. France has the courage to do this. The support that it is giving to the official, democratic government of Côte d’Ivoire must be shown by all Europeans together, because what France is doing in Africa, it is not doing for itself but for the whole of Europe."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, geachte afgevaardigden van de lidstaten, waarde commissarissen, ik sta versteld over de argumenten die door enkele collega’s naar voren zijn gebracht; de situatie in Ivoorkust laat immers aan duidelijkheid toch niets te wensen over. Het zou dan ook geen enkel probleem moeten zijn om per direct overeenstemming te bereiken over een aantal evidente zaken. Allereerst verdient Ivoorkust al onze steun. Er zijn namelijk veel bemoedigende signalen. Zo bedraagt de groei 3 procent en verloopt het democratiseringsproces tamelijk vlot. De presidentsverkiezingen werden hierbij overal als een vooruitgang aangemerkt. Politieke partijen hebben zich kunnen ontwikkelen. Na het forum voor nationale verzoening zou deze situatie moeten leiden tot geheel democratische parlementsverkiezingen. De huidige regering moet worden aangespoord om deze verkiezingen zo snel mogelijk te organiseren. Ja, Ivoorkust en president Gbagbo dienen te worden gesteund door alle Europese staten die banden met Afrika willen onderhouden. Ik begrijp niet waarom er nog getwijfeld wordt. Wil men soms dat de situatie nog verder verslechtert? Veel Europeanen willen zich kennelijk niet druk maken over Ivoorkust, maar voor de Fransen is deze situatie ontoelaatbaar. In de tweede plaats ligt de kiem van de zogenaamde burgeroorlog niet in Ivoorkust zelf, maar in het buitenland. Er zijn geopolitieke redenen aan het wijzen voor de nadruk die er in Ivoorkust zoals gebruikelijk wordt gelegd op oude tegenstellingen tussen etnische groeperingen. De zogenaamde oproerkraaiers zijn zonder enige twijfel zwaar bewapend door een of meerdere buitenlandse mogendheden. De huidige situatie heeft dus geen etnografische oorzaken. Ook heeft ze niets te maken met de deplorabele omstandigheden waarin de burgers leven. Ze is het gevolg van geopolitieke factoren. Het derde punt is van groot belang en wordt misschien daarom vaak door ons Parlement doodgezwegen. Ik moet overigens zeggen dat het Europees Parlement met betrekking tot tal van onderwerpen op geopolitiek gebied zich onwetend en soms zelfs blind toont. Van alle continenten ontsnapt Afrika het meest aan de invloed van de wereldmacht. Hiervoor zijn historische redenen aan te dragen. Een aantal Europese landen heeft banden met Afrika die tot ver in het verleden zijn terug te voeren. Washington heeft zich in het verleden altijd terughoudend opgesteld uit vrees dat de destabilisatie van een regime het land in de armen zou drijven van de Sovjet-Unie. Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie probeert het wereldrijk zijn invloed op dit continent uit te breiden. In potentie gaat het hier immers om het rijkste continent. Afrika is daarnaast ook het meest kwetsbare continent. Om die reden hebben wij verschillende acties ondernomen in equatoriaal Afrika, dat vroeger in Belgische handen was. Deze inmenging heeft zich uitgebreid naar de landen die zich bevinden aan de Golf van Guinee die zo rijk aan olie is. Nu wordt er handig gebruik gemaakt van de ambities van een man van wie onduidelijk is welke nationaliteit hij heeft – hij heeft immers het grootste deel van zijn leven in de Verenigde Staten gewoond – om een land te destabiliseren waarin de situatie ieder jaar verbeterde en derhalve een zeer belangrijke partner van Europa werd. Men heeft getracht om deze relatie tussen Europa en Ivoorkust kapot te maken. Waarde collega’s, Europa moet zich standvastig opstellen wat betreft zijn ambities. Hierbij dient Europa het voorbeeld van Frankrijk te volgen. Mijn land steunt de wettige en democratische regering van Ivoorkust. Alle Europeanen moeten dit voorbeeld van Frankrijk volgen. Hetgeen Frankrijk doet in Afrika, doet ze namelijk niet alleen voor zichzelf maar voor heel Europa."@nl2
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores representantes dos Estados-Membros, Senhores Comissários, permitam-me afirmar a minha estupefacção perante as argúcias de alguns dos meus colegas, pois, afinal, a situação que atravessa a Costa do Marfim é tão clara que deveria pôr-nos espontaneamente de acordo sobre algumas evidências. Primeira evidência: a Costa do Marfim é um dos Estados que mereceria da nossa parte os apoios mais activos, pois os sinais encorajantes são nele numerosos: uma taxa de crescimento de 3%, um avanço relativamente rápido em direcção à democracia, demonstrado por eleições presidenciais saudadas em todo o lado como um avanço, um processo de formação de forças políticas que, após o fórum para a reconciliação nacional, devia conduzir a eleições legislativas integralmente democráticas, e há que pressionar o governo actual para as organizar o mais rapidamente possível. Sim, a Costa do Marfim e o seu presidente Gbagbo merecem ser apoiados por todos os Estados europeus preocupados com os laços com a África. Não compreendo que se possa hesitar, a menos que se admita a política do quanto pior melhor ou que nos deixemos levar pela indiferença que, é certo, tenta muitos Europeus, temo eu, mas que um Francês não pode aceitar. Segunda evidência: a Costa do Marfim não se defronta, de modo algum, com uma guerra civil. Está apenas a braços com uma agressão estrangeira que, embora utilize velhas oposições entre etnias, como é hábito, depende antes de mais da análise geopolítica. Os pseudo insurrectos encontram-se evidentemente armados, e poderosamente armados, por uma ou várias potências estrangeiras. A análise da situação não depende portanto de conclusões etnográficas, e ainda menos de lamentações humanitárias, mas sim da análise geopolítica. E eis a terceira evidência, fundamental, mas por essa mesma razão talvez demasiadas vezes ocultada, já que a ignorância, ou a cegueira, da nossa assembleia em matéria geopolítica é habitual em muitos assuntos. A África de hoje é, de todos os continentes, aquele que escapa mais à influência do império global. Isto por razões históricas que têm a ver com os laços que várias nações europeias teceram com ela e, correlativamente, pelo temor que tantas vezes travou Washington, de que qualquer desestabilização dos regimes ajudasse a União Soviética. Mas, após o afundamento da potência russa, o império tende a alargar a sua influência àquele continente que é simultaneamente o mais rico, pelo menos potencialmente, e infelizmente o mais vulnerável de todos. O que nos valeu várias tentativas na África Equatorial, antigamente belga, que se estenderam aos países das margens do Golfo da Guiné, tão rica em petróleo. Eis agora que se aproveitam as ambições de um personagem de nacionalidade incerta que, seja como for, passou a maior parte da sua vida nos Estados Unidos, para desestabilizar um país cuja situação se estava a consolidar ano após ano e que, correlativamente, se tornava um parceiro fundamental da Europa. É este ponto de ligação, é este laço que se pretende destruir. Caros colegas, temos de ser firmes relativamente aos verdadeiros interesses da Europa. A França, pelo seu lado, tem a coragem de o fazer. O apoio que está a dar ao governo legal e democrático da Costa do Marfim tem de ser secundado por todos os Europeus. Pois o que a França está a fazer em África não o faz só por si, fá-lo por toda a Europa."@pt11
"Fru talman, mina damer och herrar företrädare för medlemsstaterna, mina herrar kommissionärer! Tillåt mig att uttrycka min bestörtning över vissa av mina kollegers hårklyverier. Situationen i Elfenbenskusten är nämligen så pass tydlig att vi spontant bör kunna enas om ett antal självklarheter. Första självklarheten: Elfenbenskusten är en av de stater som förtjänar vårt mest aktiva stöd, eftersom landet visar många uppmuntrande tecken: en tillväxttakt på 3 procent, en relativt snabb utveckling mot demokrati – präglad av presidentval som överallt välkomnas som ett framsteg – och en process som innebär att politiska krafter bildas. Denna process bör efter forumet för nationell försoning mynna ut i fullt demokratiska parlamentsval, som vi bör uppfordra den nuvarande regeringen att anordna så snart som möjligt. Ja, Elfenbenskusten och dess president Gbagbo förtjänar att stödjas av alla europeiska stater som är måna om sina band med Afrika. Jag förstår inte att man kan tveka, vilket oundvikligen leder till att man tillåter det värsta politiska alternativet eller inte låter sig beröras, något som säkerligen är lockande för många européer, är jag rädd, men som en fransman inte kan godta. Andra självklarheten: Elfenbenskusten står inte på något sätt på randen till ett inbördeskrig. Landet är utsatt för ett främmande angrepp som – om den yttre angriparen som vanligt utnyttjar gamla motsättningar mellan etniska grupper – framför allt bör analyseras geopolitiskt. De så kallade upprorsmakarna är beväpnade, tungt beväpnade, av en eller flera främmande makter. Situationen bör därför inte betraktas etnografiskt, och än mindre beklagas ur en humanitär synvinkel, utan analyseras geopolitiskt. Och häri ligger den tredje självklarheten, som är avgörande, men som kanske också därför ofta döljs. För kammaren är ofta okunnig om – eller blind för – den geopolitiska aspekten på många frågor. I dag är Afrika den kontinent som i störst utsträckning har undsluppit det världsomspännande imperiets inflytande. Skälen till detta är historiska och har att göra med dels de band som flera europeiska nationer har utvecklat med Afrika, dels en rädsla som Washington ofta har stoppats av, nämligen rädslan för att en destabilisering av regimerna skulle spela Sovjetunionen i händerna. Men sedan den ryska makten föll samman försöker imperiet utsträcka sitt inflytande på denna kontinent, som både är den rikaste – åtminstone delvis – och tyvärr den sköraste av alla världsdelar. Därför har vi fått se flera framstötar i Ekvatorialafrika, som tidigare var belgiskt, och vidare i de länder som har en kust längs Guineabukten, som är mycket rik på olja. Nu utnyttjar man ambitionerna hos en person av osäker nationalitet, en person som i alla fall har bott i Förenta staterna under större delen av sitt liv, för att destabilisera ett land där situationen har stärkts från år till år och därmed blivit en viktig partner för Europa. Det är denna anknytning, detta band, som man vill förstöra. Mina kära kolleger! Vi måste vara bestämda när det gäller Europas verkliga intressen. Frankrike måste ha modet att göra det. Alla europeiska länder måste ansluta sig till Frankrike och stödja Elfenbenskustens lagliga och demokratiska regering. Det Frankrike gör i Afrika gör det nämligen inte för sin egen skull, utan för hela Europa."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph