Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-09-Speech-3-101"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021009.7.3-101"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, πράγματι η σύναψη συμφωνίας σύνδεσης με την Αλγερία αποτελεί ένα θετικό βήμα της διαδικασίας της ευρωμεσογειακής συνεργασίας και της επίτευξης του στόχου που όλοι συμμεριζόμαστε, που δεν είναι μόνο η δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών, αλλά μιας περιοχής με βιώσιμη ανάπτυξη, ασφάλεια και ευημερία για όλους τους πολίτες. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο λοιπόν, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου ότι η συμφωνία αναφέρεται σαφώς στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Θεωρώ επίσης ως πολύ θετικές τις αναφορές για την προώθηση του ρόλου της γυναίκας στη διαδικασία οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης μέσω της παιδείας, της επαγγελματικής κατάρτισης, της ενίσχυσης των προγραμμάτων οικογενειακού προγραμματισμού και της προβολής του ρόλου της γυναίκας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λυπάμαι όμως γιατί οι αναφορές αυτές δεν είναι αρκετές για να προωθήσουμε πραγματικά το σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών και λυπάμαι που για το θέμα αυτό δεν έγινε καμία αναφορά ούτε από τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου, ούτε από εσάς, κυρία Επίτροπε, που είσαστε υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών και που έχετε δεσμευτεί για το σεβασμό της αρχής της ισότητας στις εξωτερικές σχέσεις της Κοινότητας. Ήθελα να σας θυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με σχετικό ψήφισμα στην έκθεση για το σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής συνεργασίας, είχε ζητήσει ρητή διάταξη σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και, παράλληλα, ζητούσε να προβλεφθεί μια πολιτική παρακολούθησης της προστασίας παρόμοια με αυτή που εφαρμόζεται στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να εκφράσω την απογοήτευσή μου για την υποβάθμιση του θέματος εκ μέρους της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών και να σταθώ με προσοχή σ’ αυτό που είπε, και αισιόδοξα μάλιστα, η κυρία Επίτροπος ότι η συμφωνία σύνδεσης όπως είναι αυτή την στιγμή δεν αποτελεί μια λευκή επιταγή στην Αλγερία. Θα θέλαμε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπάρξουν μηχανισμοί παρακολούθησης και αξιολόγησης της προόδου και να απαιτηθεί από την αλγερινή κυβέρνηση, όπως πρέπει να γίνει και σε όλες τις συμφωνίες σύνδεσης, να επιδείξει την απαραίτητη πολιτική βούληση για να επιταχύνει τις νομοθετικές, τις διοικητικές και άλλες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να εγκαθιδρυθεί η νομική ισότητα ανδρών και γυναικών και να ενσωματωθεί η ισότητα των φύλων σε όλες τις πολιτικές της. Επίσης, μέσα στο ίδιο πνεύμα, θέλουμε να υποστηρίξουμε την πρόταση του κ. Brok για την αντιμετώπιση, την καταδίκη της βίας εναντίον των γυναικών και, οπωσδήποτε, μια καταδίκη δεν αρκεί, πρέπει να επιβληθεί μια στρατηγική εμπνευσμένη από τις εμπειρίες και τις επιτυχίες των στρατηγικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υποψήφιες χώρες για την καταπολέμηση της βίας. Μέσα στο ίδιο πνεύμα, ήθελα να καταγγείλω και την απουσία του ρόλου των γυναικών και των γυναικείων οργανώσεων μέσα στην προτεινόμενη περιφερειακή συνεργασία. Είναι ένας χώρος όπου θα έπρεπε, τουλάχιστον εκεί, να προβλεφθεί η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και η συνεργασία των γυναικείων οργανώσεων."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, associeringsaftalen, som blev indgået med Algeriet, er et skridt i den rigtige retning for Euro-Middelhavssamarbejdet og for opnåelse af vores fælles mål, som ikke kun er at skabe et frihandelsområde, men også et område for vedvarende udvikling, sikkerhed og fremgang for alle. Når det er sådan, vil jeg gerne sige, at det glæder mig meget, at aftalen har en klar henvisning til respekt for de grundlæggende menneskerettigheder. Jeg glæder mig også over at se, at der er en henvisning til ønsket om at støtte kvindernes rolle inden for det økonomiske og sociale udviklingsområde gennem uddannelse, erhvervsuddannelse, bedre familieplanlægningsprogrammer og pressen. Men det bedrøver mig, at disse henvisninger alene ikke vil fremme respekten for kvinders rettigheder i praksis, og at der ikke var nogen henvisninger til dette spørgsmål, hverken fra formandskabets side eller Dem, fru kommissær, som kæmper for kvinders rettigheder, og som virkelig står fast på princippet om ligestilling i Fællesskabets udenrigsanliggender. Jeg vil gerne minde Dem om, at, Europa-Parlamentet i sit forslag til betænkningen om respekt for kvinders rettigheder i Euro-Middelhavssamarbejdet opfordrede til en klar bestemmelse, der skal sikre, at kvinders rettigheder varetages, og samtidig opfordredes der til, at der er en beskyttelsesovervågningspolitik, som ligner den, der anvendes i kandidatlandene. På vegne af Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder vil jeg derfor gerne benytte lejligheden til at udtrykke min utilfredshed med, at dette spørgsmål er blevet kørt ud på et sidespor, og rose kommissærens ord, hendes positive ord om, at associeringsaftalen ikke er en blankocheck for Algeriet. Vi ønsker, at Kommissionen vil gøre det muligt, at fremskridt kan overvåges og vurderes ved hjælp af en slags mekanisme, og at det kræves af den algeriske regering, som det bør være tilfældet med alle associeringsaftaler, at den udviser den nødvendige politiske vilje til at gennemføre lovgivningsmæssige, administrative og andre nødvendige reformer for at få en fasttømring af ligestillingen mellem mænd og kvinder i lovgivningen og indføre en normalisering af kønspolitikken inden for alle områder. I samme retning ønsker vi at støtte hr. Broks forslag om at bekæmpe og fordømme overgreb mod kvinder, og vi ønsker at indføre en strategi, som er inspireret af den erfaring og succes med strategier til bekæmpelse af overgreb, der er blevet anvendt i EU og kandidatlandene, da fordømmelse alene aldrig er nok. I samme retning vil jeg fordømme fraværet af kvinders rolle og kvindeorganisationer i forslaget til et regionalt samarbejde. Her bør der i det mindste fastsættes nogle regler, der kan styrke det civile samfund og arbejdet med kvindeorganisationer."@da1
"Frau Präsidentin, der Abschluss des Assoziationsabkommens mit Algerien ist in der Tat ein Schritt in die richtige Richtung in den Beziehungen zwischen Europa und seinen Mittelmeerpartnern und auch zur Erreichung unseres gemeinsamen Ziels, nämlich der Errichtung einer Freihandelszone wie auch eines Raums der nachhaltigen Entwicklung, der Sicherheit und des Wohlstands für alle. In diesem Zusammenhang möchte ich meiner Genugtuung darüber Ausdruck verleihen, dass in dem Abkommen ganz klar von der Achtung der Grundrechte des Menschen die Rede ist. Ich halte auch die Hinweise auf die Förderung der Rolle der Frau im Prozess der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung durch Bildung, berufliche Ausbildung, bessere Programme zur Familienplanung sowie mittels der Massenmedien für ausgesprochen positiv. Aber leider reichen diese Hinweise allein nicht aus, um die Achtung der Rechte der Frau auch tatsächlich zu fördern, und ich bedaure, dass dieses Thema weder vom Ratspräsidenten noch von Ihnen, Frau Kommissarin, erwähnt wurde, die Sie doch eine Vorkämpferin für die Rechte der Frau sind und sich die Achtung des Gleichstellungsgrundsatzes in den Außenbeziehungen der Gemeinschaft auf die Fahne geschrieben haben. Ich möchte Sie daran erinnern, dass das Europäische Parlament in seiner Entschließung zum Bericht über die Politik der Europäischen Union gegenüber den Mittelmeerländern hinsichtlich der Förderung der Rechte der Frau eine ausdrückliche Bestimmung zum Schutz der Rechte der Frau und gleichzeitig eine Politik zur Überwachung dieses Schutzes, wie er für die Beitrittsländer angewendet wird, gefordert hat. Ich möchte deshalb an dieser Stelle im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frau und Chancengleichheit meine Enttäuschung darüber zum Ausdruck bringen, dass diesem Thema nicht genügend Aufmerksamkeit zuteil wurde, und ich begrüße die optimistischen Worte der Frau Kommissarin, dass nämlich das Assoziationsabkommen keinen Freibrief für Algerien darstellt. Die Europäische Kommission sollte unseres Erachtens Mechanismen zur Überwachung und Bewertung des Fortschritts einsetzen und von der algerischen Regierung – wie bei allen anderen Assoziationsabkommen auch – verlangen, dass sie den erforderlichen politischen Willen zur Durchführung der Gesetzes- und Verwaltungsreform wie auch der anderen Reformen zeigt, damit die Gleichstellung von Männern und Frauen gesetzlich verankert und die Gleichstellungsdimension in alle Politikbereiche einbezogen wird. In diesem Sinne möchten wir auch den Vorschlag von Herrn Brok zur Bekämpfung und Verurteilung der Gewalt gegen Frauen unterstützen und, da eine Verurteilung nicht ausreicht, eine Strategie zur Bekämpfung der Gewalt durchsetzen, die auf den Erfahrungen und Erfolgen derartiger Strategien der Europäischen Union und der Kandidatenländer fußt. Meine Missbilligung gilt ebenso der Tatsache, dass die Rolle der Frauen und der Frauenorganisationen in der vorgeschlagenen regionalen Zusammenarbeit keinen Platz hat. Zumindest auf diesem Gebiet müssten die Zivilgesellschaft und die Zusammenarbeit mit den Frauenorganisationen gestärkt werden."@de7
"Madam President, the association agreement concluded with Algeria really is a step in the right direction in Euro-Mediterranean relations and towards achieving our common objective, which is to create not just a free trade zone but an area of sustainable development, security and prosperity for all. This being so, may I say how delighted I am that the agreement clearly refers to respect for fundamental human rights. I am also delighted at the references to promoting the role of women in economic and social development through education, vocational training, better family planning programmes and the media. What saddens me, however, is that these references alone will not promote respect for women's rights in practice and that no reference to this issue was made either by the President-in-Office or by you, Commissioner, who are a champion of women's rights and have nailed your flag to the mast of respect for the principle of equality in the Community's foreign relations. I should like to remind you that, in its resolution on the report on respect for women's rights in Euro-Mediterranean relations, the European Parliament called for an express provision on protection for women's rights and, at the same time, called for provision to be made for a protection monitoring policy similar to that applied to candidate countries. I should therefore like to take this opportunity to voice my disappointment, on behalf of the Committee on Women's Rights and Equal Opportunities, at the sidelining of this issue and to salute the Commissioner's words, her optimistic words, about the association agreement not being a blank cheque for Algeria. We would like the European Commission to set up mechanisms to monitor and evaluate progress and for the Algerian Government to be required, as should happen with all association agreements, to demonstrate the necessary political will to bring about the legislative, administrative and other reforms needed in order to anchor equal opportunities between men and women in the law and include gender mainstreaming in all its policies. In the same vein, we want to support Mr Brok's proposal on combating and condemning violence against women and, as condemnation never suffices, we want to impose a strategy inspired by the experience and successes of strategies in the European Union and the candidate countries to combat violence. In the same vein, I should like to condemn the absence of the role of women and women's organisations from the proposed regional collaboration. This, at the very least, is one area where provision should be made to strengthen civil society and work with women's organisations."@en3
"Señora Presidenta, el acuerdo de asociación celebrado con Argelia es un paso en la dirección correcta de nuestras relaciones euromediterráneas y en pos de lograr nuestro objetivo común, que es crear no sólo una zona de libre comercio, sino también una zona de desarrollo sostenible, seguridad y prosperidad para todos. Siendo así, permítame manifestar mi enorme satisfacción por el hecho de que este acuerdo se refiera con claridad al respeto de los derechos humanos fundamentales. Me complacen además las referencias a la promoción del papel de la mujer en el desarrollo económico y social, por medio de la educación, la formación profesional, los medios de comunicación y programas de planificación familiar mejorados. No obstante, lo que me entristece es, por un lado, que estas menciones por sí solas no bastarán para promover el respeto de los derechos de la mujer en la práctica y, por otro, que no hayan hecho referencia alguna a esta cuestión ni el Presidente en ejercicio ni usted, señora Comisaria, adalid de los derechos de la mujer y que enarbola la bandera del respeto del principio de igualdad en las relaciones exteriores de la Comunidad. Quisiera recordar que, en su resolución sobre el informe relativo al respeto de los derechos de la mujer en las relaciones euromediterráneas, el Parlamento Europeo pidió una disposición expresa sobre la protección de los derechos de la mujer y, al mismo tiempo, solicitó que se incluyera una disposición acerca de la puesta en práctica de una política de control de la protección, similar a la aplicada con los países candidatos. En consecuencia, quisiera aprovechar esta oportunidad para manifestar mi decepción, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, por haberse dejado a un lado esta cuestión, y para saludar las palabras de la Comisaria, sus optimistas palabras, sobre que el acuerdo de asociación no será un cheque en blanco para Argelia. Nos gustaría que la Comisión Europea creara mecanismos de control y evaluación de los progresos y que al Gobierno argelino se le exigiera, como debería ocurrir en todos los acuerdos de asociación, que demostrara la necesaria voluntad política de realizar las reformas legislativas, administrativas y de toda índole, fundamentales para asegurar la igualdad jurídica de oportunidades entre el hombre y la mujer, y de incluir la integración de la perspectiva de género en todas sus políticas. En línea con lo anterior, deseamos apoyar la propuesta del Sr. Brok de combatir y condenar la violencia contra la mujer y, como la condena nunca basta, queremos llevar a cabo una estrategia inspirada en la experiencia y los éxitos de las estrategias de la Unión Europea y los países candidatos para combatir la violencia. Además, quisiera condenar la ausencia del papel de la mujer y de las organizaciones de mujeres en la propuesta de colaboración regional. Éste, al menos, es un ámbito en el que se debería elaborar una disposición para fortalecer a la sociedad civil y para reforzar la labor con las organizaciones de mujeres."@es12
"Arvoisa puhemies, Algerian kanssa tehty assosiaatiosopimus on askel oikeaan suuntaan Euro–Välimeri-suhteissa ja yhteisen tavoitteemme saavuttamisessa. Tavoitteenamme on luoda kestävän kehityksen, turvallisuuden ja hyvinvoinnin alue, joka ei ole pelkkä vapaakauppa-alue. Näin ollen olen erittäin iloinen, että sopimuksessa mainitaan selkeästi perusihmisoikeuksien kunnioittaminen. Olen tyytyväinen myös viittauksiin, jotka koskevat naisten aseman parantamista taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen, parempien perhesuunnitteluohjelmien ja tiedotusvälineiden avulla. Surulliseksi minut sen sijaan tekee se, ettei sopimukseen kirjatuilla periaatteilla yksistään edistetä naisten oikeuksien kunnioittamista käytännössä ja että neuvoston puheenjohtaja sivuutti asian kokonaan samoin kuin te, arvoisa komission jäsen, vaikka teidät tunnetaan naisten oikeuksien puolustajana ja olette kannattaneet tiukasti tasa-arvon periaatteiden noudattamista yhteisön ulkosuhteissa. Haluan muistuttaa, että päätöslauselmassaan mietinnöstä, joka koski naisten oikeuksien edistämistä Euro–Välimeri-suhteissa, Euroopan parlamentti vaati erillisiä säännöksiä naisten oikeuksien turvaamisesta sekä valvontajärjestelmää, jolla niiden toteutumista voitaisiin seurata samaan tapaan kuin ehdokasmaissa. Haluankin tässä yhteydessä ilmaista pettymykseni naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnan puolesta asian sivuuttamisen vuoksi. Olen tyytyväinen komission jäsenen optimistiseen lausuntoon siitä, ettei assosiaatiosopimus merkitse vapaiden käsien antamista Algerialle tässäkään asiassa. Haluamme Euroopan komission luovan omat menetelmänsä, jolla edistymistä voidaan seurata ja arvioida. Haluamme myös, että Algerian hallitusta vaaditaan osoittamaan – ja samaa olisi vaadittava muissakin assosiaatiosopimuksissa – tarvittavaa poliittista tahtoa lainsäädännöllisten, hallinnollisten ja muiden uudistusten toteuttamiseen, niin että miesten ja naisten tasa-arvoiset mahdollisuudet saadaan juurrutettua lainsäädäntöön ja tasa-arvoasiat sisällytettyä kaikille politiikan aloille. Tuemme Brokin ehdotusta naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisesta ja tuomitsemisesta, ja koska pelkkä tuomitseminen ei milloinkaan riitä, vaadimme, että väkivallan ehkäisemiseksi laaditaan strategia, joka perustuu Euroopan unionissa ja ehdokasmaissa menestyksekkäästi toteutettuihin strategioihin. Samalla haluan tuomita sen, ettei naisia ja naisjärjestöjä oteta mukaan esitettyyn alueyhteistyöhön. Tämä ainakin on sellainen alue, jolla tarvittaisiin säännöksiä kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi ja naisjärjestöjen ottamiseksi mukaan yhteistyöhön."@fi5
"Madame la Présidente, l'accord d'association conclu avec l'Algérie constitue vraiment un pas dans la bonne direction dans les relations euro-méditerranéennes. Il nous aidera à atteindre notre objectif commun, à savoir la création non seulement d'une zone de libre-échange, mais aussi d'une zone de développement durable, de sécurité et de prospérité pour tous. Ceci étant dit, permettez-moi de vous dire à quel point je suis heureuse que l'accord fasse explicitement référence au respect des droits humains fondamentaux. Je me réjouis également des références à la promotion du rôle des femmes dans le développement économique et social par le biais de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'amélioration des programmes de planning familial et des médias. Je suis cependant attristée à l'idée que ces références à elles seules ne favoriseront pas le respect des droits de la femme dans la pratique et qu'aucune référence à cette question n'ait été faite ni par le président en exercice, ni par vous, Madame la Commissaire, qui êtes pourtant en tête de la lutte pour les droits de la femme et qui prônez haut et fort le respect du principe d'égalité des sexes dans les relations étrangères de la Communauté. Je tiens à vous rappeler que, dans sa résolution sur le rapport relatif au respect des droits de la femme dans les relations euro-méditerranéennes, le Parlement européen a appelé de ses vœux une disposition expresse sur la protection des droits de la femme et a parallèlement appelé la rédaction d'une disposition en faveur d'une politique de surveillance des protections similaire à celle en vigueur pour les pays candidats. Je tiens dès lors à profiter de cette occasion pour exprimer ma déception, au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances, vis-à-vis de la mise à l'écart de cette question, et pour saluer les propos optimistes de la commissaire quant au fait que l'accord d'association n'était pas un chèque en blanc pour l'Algérie. Nous souhaiterions que la Commission européenne mette en place des mécanismes pour surveiller et évaluer les progrès et pour qu'il soit exigé du gouvernement algérien, comme dans tout accord d'association, qu'il fasse preuve de la volonté politique nécessaire pour accoucher des réformes législatives, administratives et autres afin d'ancrer l'égalité des chances entre hommes et femmes dans la loi et d'inclure l'intégration de cette égalité dans toutes ses politiques. Dans le même ordre d'idées, nous voulons appuyer la proposition de M. Brok visant à combattre et à condamner la violence à l'encontre des femmes et, comme la condamnation à elle seule ne suffit jamais, imposer une stratégie qui s'inspire de l'expérience et des succès engrangés par les stratégies développées au sein de l'UE et des pays candidats pour combattre la violence. Enfin, je tiens à condamner le fait que la collaboration régionale proposée ne prévoit aucun rôle pour les femmes et les organisations représentant les femmes. Il s'agit pour le moins d'un domaine où des dispositions devraient être prises pour renforcer la société civile et le travail avec les organisations de défense des droits de la femme."@fr6
"Signora Presidente, l’accordo di associazione concluso con l’Algeria costituisce un passo avanti nelle relazioni euromediterranee e verso il raggiungimento del nostro obiettivo comune, che è quello di creare non soltanto una zona di libero scambio ma un’area di sviluppo sostenibile, di sicurezza e di prosperità per tutti. Stando così le cose, vorrei dire quanto io sia felice che l’accordo prenda specificamente in considerazione il rispetto per i diritti fondamentali dell’uomo. Sono felice anche del fatto che il testo faccia riferimento alla necessità di promuovere il ruolo delle donne nello sviluppo sociale ed economico attraverso l’istruzione, la formazione professionale, un migliore programma di pianificazione familiare e i mezzi di comunicazione. Mi rattrista tuttavia che questi riferimenti non basteranno da soli a promuovere nella pratica il rispetto per i diritti delle donne, e che il problema non sia stato menzionato né dal Presidente in carica né da lei, signora Commissario, paladina dei diritti delle donne e portabandiera del principio della parità nelle relazioni internazionali della Comunità. Vorrei ricordarle che, nella risoluzione sulla relazione riguardante il rispetto dei diritti delle donne nel quadro delle relazioni euromediterranee, il Parlamento europeo ha chiesto precisi provvedimenti sulla protezione dei diritti delle donne e, allo stesso tempo, ha invitato alla creazione di un meccanismo di controllo simile a quello applicato ai paesi candidati. Vorrei quindi approfittare di questa opportunità per esprimere la mia delusione, a nome della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità, quanto al fatto che tale questione sia stata relegata in secondo piano. Approvo le parole della signora Commissario, parole invero ottimistiche, secondo cui l’accordo di associazione non è un assegno in bianco concesso alle autorità algerine. Vorremmo che la Commissione europea creasse meccanismi di controllo per valutare i progressi compiuti, in modo che il governo algerino sia tenuto a dimostrare, come deve avvenire in ogni accordo, la volontà politica necessaria per portare avanti le riforme legislative e amministrative indispensabili per dare consistenza legale alle pari opportunità fra donne e uomini e per inserire il di genere in tutti i suoi provvedimenti politici. Su questa stessa linea, desidero sostenere la proposta dell’onorevole Brok di combattere e condannare la violenza contro le donne e, dal momento che la condanna non è mai sufficiente, propongo di imporre una strategia ispirata all’esperienza e ai successi ottenuti all’interno dell’Unione europea e nei paesi candidati per combattere la violenza. Sulla stessa linea, vorrei condannare l’assenza del ruolo delle donne e delle organizzazioni femminili dalla cooperazione regionale proposta. Questa è senza dubbio un’area in cui dovrebbero essere varati provvedimenti per rafforzare la società civile e lavorare con le organizzazioni delle donne."@it9
"Madam President, the association agreement concluded with Algeria really is a step in the right direction in Euro-Mediterranean relations and towards achieving our common objective, which is to create not just a free trade zone but an area of sustainable development, security and prosperity for all. This being so, may I say how delighted I am that the agreement clearly refers to respect for fundamental human rights. I am also delighted at the references to promoting the role of women in economic and social development through education, vocational training, better family planning programmes and the media. What saddens me, however, is that these references alone will not promote respect for women's rights in practice and that no reference to this issue was made either by the President-in-Office or by you, Commissioner, who are a champion of women's rights and have nailed your flag to the mast of respect for the principle of equality in the Community's foreign relations. I should like to remind you that, in its resolution on the report on respect for women's rights in Euro-Mediterranean relations, the European Parliament called for an express provision on protection for women's rights and, at the same time, called for provision to be made for a protection monitoring policy similar to that applied to candidate countries. I should therefore like to take this opportunity to voice my disappointment, on behalf of the Committee on Women's Rights and Equal Opportunities, at the sidelining of this issue and to salute the Commissioner's words, her optimistic words, about the association agreement not being a blank cheque for Algeria. We would like the European Commission to set up mechanisms to monitor and evaluate progress and for the Algerian Government to be required, as should happen with all association agreements, to demonstrate the necessary political will to bring about the legislative, administrative and other reforms needed in order to anchor equal opportunities between men and women in the law and include gender mainstreaming in all its policies. In the same vein, we want to support Mr Brok's proposal on combating and condemning violence against women and, as condemnation never suffices, we want to impose a strategy inspired by the experience and successes of strategies in the European Union and the candidate countries to combat violence. In the same vein, I should like to condemn the absence of the role of women and women's organisations from the proposed regional collaboration. This, at the very least, is one area where provision should be made to strengthen civil society and work with women's organisations."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, de associatieovereenkomst met Algerije is inderdaad een belangrijke stap in het Euro-mediterraan samenwerkingsproces en in de verwezenlijking van het door ons allen nagestreefde doel van niet alleen een vrijhandelszone maar vooral ook een ruimte van duurzame ontwikkeling, veiligheid en welvaart voor alle burgers. Daarom wil ik uiting geven aan mijn voldoening over het feit dat in de overeenkomst duidelijk sprake is van de noodzaak de fundamentele mensenrechten te eerbiedigen. Zeer belangrijk zijn eveneens de verwijzingen naar de bevordering van de rol van de vrouw in het economisch en sociaal ontwikkelingsproces via het onderwijs, de beroepsopleiding, de ondersteuning van de programma’s voor gezinsplanning en de benadrukking van de rol van de vrouw via de media. Spijtig genoeg volstaan deze verwijzingen echter niet om de eerbiediging van de rechten van de vrouw daadwerkelijk te bevorderen. Ik betreur dan ook ten zeerste dat van dit vraagstuk geen gewag werd gemaakt, noch door de fungerend voorzitter van de Raad, noch door u, mevrouw de commissaris, alhoewel u zulk een voorstandster bent van de rechten van de vrouw en beloofd hebt het gelijkheidsbeginsel in alle externe betrekkingen van de Gemeenschap te zullen eerbiedigen. Ik wilde u eraan herinneren dat het Europees Parlement met de resolutie in het verslag over de eerbiediging van de rechten van de vrouw in het kader van de Euro-mediterrane samenwerking uitdrukkelijk had aangedrongen op een clausule voor de bescherming van de rechten van de vrouw en op een beleid van toezicht op die bescherming, naar voorbeeld van het beleid voor de kandidaat-landen. Ik moet dan ook zeggen dat ik teleurgesteld ben over de manier waarop de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen het belang van dit vraagstuk probeert te minimaliseren. Ik wilde met name de aandacht vestigen op de opmerkingen van mevrouw de commissaris, die heel optimistisch zei dat de associatieovereenkomst geen blanco cheque is aan Algerije. Wij zouden graag willen dat de Europese Commissie toezichts- en evaluatiemechanismen in het leven riep om de gemaakte vooruitgang te kunnen meten. Zij zou de Algerijnse regering moeten dwingen om, zoals in alle associatieovereenkomsten het geval zou moeten zijn, de noodzakelijke politieke wil aan de dag te leggen, meer vaart te zetten achter de wetgevende, bestuursrechtelijke en andere hervormingen, juridische gelijkheid van mannen en vrouwen in te voeren en te zorgen voor de integratie van het gelijkekansenbeginsel in alle beleidsvormen. Wij willen in dezelfde geest steun geven aan het voorstel van de heer Brok om geweld tegen vrouwen niet alleen te veroordelen maar ook te bestrijden. Veroordeling alleen volstaat namelijk niet. Er moet eveneens een duidelijke strategie worden opgelegd, een strategie ingegeven door de ervaringen en de successen van de strategieën van de Europese Unie en de kandidaat-landen bij de strijd tegen geweld. Wij willen derhalve hier ook wijzen op de afwezigheid van de rol van de vrouw en de vrouwenorganisaties in de voorgestelde regionale samenwerking. Juist op dat gebied zou gezorgd moeten worden voor een versterking van het maatschappelijk middenveld en de samenwerking met vrouwenorganisaties."@nl2
"Senhora Presidente, o acordo de associação concluído com a Argélia é efectivamente um passo na direcção certa nas relações euro-mediterrânicas e no sentido da concretização do nosso objectivo comum, que é a criação não só de uma zona de comércio livre mas também de uma área de desenvolvimento sustentável, de segurança e prosperidade para todos. Posto isto, permitam-me que diga o quanto me apraz o facto de o acordo fazer uma referência expressa ao respeito dos direitos humanos fundamentais. Estou também muito satisfeita com as referências à promoção do papel das mulheres no desenvolvimento económico e social através da educação, da formação profissional, de melhores programas de planeamento familiar e dos meios de comunicação social. Aquilo que me entristece, porém, é que essas referências não bastam para promover o respeito dos direitos da mulher na prática, e lamento que não tenha sido feita qualquer referência a esta questão, nem pelo Presidente em exercício nem por si, Senhora Comissária, que é uma defensora dos direitos da mulher e que está empenhada em assegurar o respeito pelo princípio da igualdade nas relações externas da Comunidade. Gostaria de lhe relembrar que, na sua resolução referente ao relatório sobre o respeito dos direitos da mulher nas relações euro-mediterrânicas, o Parlamento Europeu pediu que fosse expressamente prevista uma cláusula sobre a protecção dos direitos da mulher, e que fosse também prevista a adopção de uma política de acompanhamento da protecção, semelhante à que é aplicada nos países candidatos. Por isso, gostaria de aproveitar esta oportunidade para, em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Oportunidades, expressar o meu desapontamento por esta questão ter sido posta de lado e saudar as palavras da senhora Comissária, as suas palavras optimistas, sobre o acordo de associação não ser um cheque em branco para a Argélia. Gostaríamos que a Comissão Europeia criasse mecanismos para acompanhar e avaliar os progressos realizados e que se exigisse ao Governo argelino, como deveria suceder com todos os acordos de associação, que demonstre a vontade política indispensável para realizar as reformas legislativas, administrativas e outras a fim de consagrar na legislação a igualdade entre homens e mulheres e integrar a igualdade dos dois sexos em todas as suas políticas. Dentro do mesmo espírito, queremos também apoiar a proposta do senhor deputado Brok relativa ao tratamento e condenação da violência contra as mulheres e, considerando que a condenação nunca é suficiente, queremos que seja imposta uma estratégia inspirada na experiência e no êxito das estratégias aplicadas na União Europeia e nos países candidatos para combater a violência. Dentro do mesmo espírito, gostaria de condenar a ausência do papel da mulher e das organizações de mulheres da colaboração regional proposta. Esta é uma área onde, no mínimo, deveria prever-se o reforço da sociedade civil e a cooperação das organizações de mulheres."@pt11
"Fru talman! Det associeringsavtal som slutits tillsammans med Algeriet är verkligen ett steg i rätt riktning för Europa-Medelhavsförbindelserna, och mot att uppnå vårt gemensamma mål, som är att skapa inte bara en frihandelszon, utan ett område med hållbar utveckling, säkerhet och välstånd för alla. Med detta i åtanke, skulle jag vilja säga hur mycket det gläder mig att avtalet tydligt hänvisar till respekten för de grundläggande mänskliga rättigheterna. Jag gläder mig också över hänvisningarna till att främja kvinnors roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen genom utbildning, yrkesutbildning, bättre familjeplaneringsprogram och i media. Vad som dock gör mig ledsen är att enbart dessa hänvisningar inte kommer att främja respekten för kvinnors rättigheter i praktiken, och att ingen hänvisning till denna fråga gjordes av varken den tjänstgörande ordföranden, eller av er, fru kommissionär, som är en mästare på kvinnors rättigheter och som har hissat fanan för respekten för jämlikhetsprincipen i gemenskapens utrikesförbindelser. Jag skulle vilja påminna er om att Europaparlamentet, i sin resolution om rapporten om respekten för kvinnors rättigheter i Europa-Medelhavsförbindelserna, uppmanade till en särskild bestämmelse om skydd av kvinnors rättigheter, och samtidigt uppmanade till att åtgärder skulle vidtas för att införa en skyddsövervakningspolitik liknande den som tillämpas för kandidatländerna. Jag skulle därför vilja ta detta tillfälle i akt att framföra min besvikelse, på utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågors vägnar, över att denna fråga åsidosatts och hylla kommissionärens ord, hennes optimistiska ord, om att associeringsavtalet inte är en blankocheck för Algeriet. Vi skulle vilja att Europeiska kommissionen inrättade mekanismer för att övervaka och utvärdera framstegen, och att den algeriska regeringen skulle tvingas, liksom borde vara fallet med alla associeringsavtal, att uppvisa den nödvändiga politiska viljan att få till stånd de rättsliga, administrativa och övriga reformer som krävs för att förankra lika möjligheter mellan män och kvinnor i lagstiftningen och inkludera jämställdhetsperspektivet i all dess politik. I samma anda vill vi stödja Broks förslag om att bekämpa och fördöma våld mot kvinnor, och eftersom ett fördömande aldrig är tillräckligt, vill vi införa en strategi som har inspirerats av erfarenheterna och framgångarna för de våldsbekämpningsstrategier som använts inom Europeiska unionen och kandidatländerna. I samma anda skulle jag vilja fördöma frånvaron av kvinnors och kvinnoorganisationers roll i det föreslagna regionala samarbetet. Detta är åtminstone ett område där man borde vidta åtgärder för att stärka det civila samhället och arbeta med kvinnoorganisationerna."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph