Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-09-Speech-3-097"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021009.7.3-097"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru talman! Fru kommissionär, herr rådsordförande! Vi har diskuterat denna fråga under en längre tid i utrikesutskottet, med betänkanden och hearings. De flesta av oss har också haft bilaterala kontakter med olika algeriska företrädare. Allt detta har vi gjort för att vi tar denna fråga på allvar, men också för att det finns många frågor kring Algeriet som behöver redas ut. Den liberala gruppen är särskilt oroad över situationen för de mänskliga rättigheterna. Vi vet att det begås stora övergrepp mot de mänskliga rättigheterna i Algeriet. Tortyr och trakasserier av oppositionella är tyvärr inte ovanligt, och det finns många rapporter om övergrepp från militära och paramilitära grupper. Tusentals medborgare är försvunna, och det är bekymmersamt att de algeriska myndigheterna inte har tillåtit FN:s observatörer att undersöka denna situation. Läget i Kabylien är fortfarande dramatiskt, och fredliga demonstranter har dödats. Mycket återstår att göra i Algeriet när det gäller pressfrihet, föreningsfrihet och upprättande av en rättsstat. Landet har också problem med terrorism. Dessa frågor beskrivs mycket utförligt och bra i Broks resolution. Där nämns också behovet av regelbunden uppföljning av hur de mänskliga rättigheterna efterföljs, av kontroll och av interparlamentarisk dialog. I den liberala gruppen har vi konstruktivt försökt bidra till denna resolution. Därför ser vi med viss förvåning och besvikelse att kristdemokraterna har lagt fram en del ändringsförslag som kraftigt försvagar resolutionen. Om dessa ändringsförslag går igenom, menar vi att resolutionen inte kommer att ha den styrka och utgöra det komplement till rekommendationen av Obiols i Germà som är så viktigt. I den liberala gruppen kommer vi att rösta emot resolutionen. Det är synd att dessa frågor kommer bort, eftersom det är mycket viktigt med påtryckningar på Algeriets regering. Associationsavtalet är viktigt för Algeriet. Trots bristerna anser vi att Europa måste hjälpa Algeriet att bygga upp ekonomiska, politiska och demokratiska institutioner. Såsom har påpekats är avtalet en mycket viktig del av Barcelonaprocessen. Fru talman! Låt mig avslutningsvis säga några ord till kommissionen. Vad är egentligen meningen med artikel 2, människorättsklausulen i associationsavtalet? Vi har diskuterat den många, många gånger, men den aktiveras aldrig. Varför skall det vara så förtvivlat svårt att finna mekanismer för att tillfälligt eller vid behov permanent, med hänvisning till artikel 2, avbryta samarbetet när det begås allvarliga övergrepp mot mänskliga rättigheter? Om vi inte tar tag i denna fråga gör vi oss faktiskt löjliga, och vi riskerar att inte bli tagna på allvar i utrikespolitiken. I så fall blir våra ord om en människorättsdimension i utrikespolitiken ingenting annat än ett kraftigt slag i luften."@sv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, hr. kommissær, hr. formand for Rådet, vi har diskuteret dette spørgsmål i nogen tid i Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik med betænkninger og høringer. De fleste af os har også haft bilaterale kontakter med en række repræsentanter fra Algeriet. Vi har ikke kun gjort det, fordi spørgsmålet skal tages alvorligt, men der er også en lang række andre forhold vedrørende Algeriet, som skal ordnes. Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe er meget bekymret over menneskerettighedssituationen. Vi ved, at der er alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne i Algeriet. Tortur og forfølgelse af modstandere er desværre ikke ualmindeligt, og der går mange forlydender om overgreb fra militærets og paramilitære gruppers side. Tusinder af mennesker er forsvundet, og det er bekymrende, at de algeriske myndigheder ikke har tilladt FN-observatører at undersøge situationen. Situationen i Kabylia er stadigvæk desperat, og fredelige demonstranter er blevet dræbt. Der skal stadigvæk foretages meget i Algeriet på området for pressefrihed, forsamlingsfrihed og etableringen af et retssamfund. Landet har også et problem med terrorisme. Disse forhold er beskrevet godt og detaljeret i hr. Broks forslag. Det kommenterer også behovet for en regulær opfølgning af måden, hvorpå menneskerettighederne overholdes, samt behovet for undersøgelser og interparlamentariske dialoger. Den Liberale Gruppe har gjort sig store anstrengelser for at bidrage til dette forslag. Det er derfor med nogen overraskelse og en vis skuffelse, at vi kan konstatere, at de kristelige demokrater har stillet en række ændringsforslag, som udvander forslaget betydeligt. Hvis disse ændringsforslag vedtages, mener vi ikke, at dette forslag vil have den samme nødvendige virkning eller udgøre det supplement til hr. Obiols i Germàs henstilling, som er så vigtig. Den Liberale Gruppe vil stemme imod forslaget Det vil være en skam, hvis disse punkter forsvandt, da det er meget vigtigt at lægge pres på den algeriske regering. Associeringsaftalen er vigtig for Algeriet. Til trods for aftalens mangler mener vi, at Europa bør hjælpe Algeriet med at opbygge dets økonomiske, politiske og demokratiske institutioner. Som det er blevet påpeget, er aftalen en overordentlig vigtig del af Barcelona-processen. Fru formand, til slut ønsker jeg at sige nogle få ord til Kommissionen. Hvad er betydningen af artikel 2 i associeringsaftalen, klausulen om menneskerettigheder? Vi har diskuteret det mange gange, men der er aldrig blevet handlet. Hvad er det, der gør det svært at finde en mekanisme, der midlertidig eller permanent, hvis det er nødvendigt, kan afbryde et samarbejde, med henvisning til artikel 2, når der er alvorlige brud på menneskerettighederne? Hvis vi ikke fører an på dette område, vil vi virke useriøse, og vi risikerer ikke at blive taget alvorligt på det udenrigspolitiske område. Ellers vil vores snak om menneskerettigheder som en del af udenrigspolitikken ikke være andet end tomme ord."@da1
"Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, Herr amtierender Ratspräsident! Wir haben uns mit dieser Frage im Rahmen von Berichten und Hearings längere Zeit im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten befasst, und die meisten von uns hatten auch bilaterale Kontakte zu algerischen Vertretern. Grund für diese zahlreichen Aktivitäten ist einerseits, dass wir diese Sache sehr ernst nehmen und andererseits, dass viele Fragen zum Thema Algerien einer näheren Untersuchung bedürfen. Die liberale Fraktion ist insbesondere über die Menschenrechtssituation in diesem Land beunruhigt. Wir wissen, dass es in Algerien ernsthafte Menschenrechtsverletzungen gibt. Folter und Schikanen gegenüber oppositionellen Kräften sind leider keine Seltenheit. Ferner liegen uns zahlreiche Berichte über Übergriffe durch militärische und paramilitärische Gruppen vor, Tausende Bürger sind verschwunden. Es ist auch bedauerlich, dass die algerischen Behörden UN-Beobachtern nicht gestatten, die Situation zu untersuchen. Die Lage in der Kabylei ist nach wie vor dramatisch, und friedliche Demonstranten sind getötet worden. In Algerien bleibt auch in Bezug auf die Presse- und Versammlungsfreiheit sowie die Errichtung eines rechtsstaatlichen Systems noch viel zu tun. Darüber hinaus stellt auch der Terrorismus in diesem Land ein Problem dar. Alle diese Fragen werden in der Entschließung von Herrn Brok ausführlich behandelt. Dort wird auch die Notwendigkeit einer regelmäßigen Überprüfung der Wahrung der Menschenrechte, einer Kontrolle und eines interparlamentarischen Dialogs hervorgehoben. Wir als Fraktion der Liberalen haben versucht, einen konstruktiven Beitrag zu dieser Entschließung zu leisten. Darum nehmen wir mit einer gewissen Verwunderung und Enttäuschung zur Kenntnis, dass die Christdemokraten eine Reihe von Änderungsanträgen eingebracht haben, die diese Entschließung erheblich verwässern. Sollten diese Änderungsanträge angenommen werden, wird die Entschließung unserer Ansicht nach nicht mehr die erforderliche Durchschlagskraft besitzen, die sie zu einer so wichtigen Ergänzung zu der Empfehlung von Herrn Obiols i Germà macht. Die Fraktion der Liberalen würde dann gegen die Entschließung stimmen. Es wäre schade, wenn diese Fragen wegfallen, denn es ist sehr wichtig, Druck auf die algerische Regierung auszuüben. Das Assoziationsabkommen ist von großer Bedeutung für Algerien. Trotz der angesprochenen Mängel muss Europa unseres Erachtens Algerien beim Aufbau wirtschaftlicher, politischer und demokratischer Institutionen unterstützen. Wie bereits erwähnt wurde, ist das Abkommen ja auch ein wichtiger Bestandteil des Prozesses von Barcelona. Lassen Sie mich abschließend noch einige Worte an die Kommission richten. Worin liegt eigentlich der Sinn von Artikel 2 des Assoziationsabkommens, der Menschenrechtsklausel? Wir haben diese immer und immer wieder diskutiert, doch sie ist noch niemals angewendet worden. Wieso soll es so ungeheuer schwer sein, Mechanismen zu finden, um bei ernsthaften Verletzungen der Menschenrechte die Zusammenarbeit unter Hinweis auf Artikel 2 zeitweilig oder bei Bedarf auch ständig auszusetzen? Wenn wir diese Frage jetzt nicht in Angriff nehmen, machen wir uns lächerlich und riskieren, auf außenpolitischem Gebiet nicht ernst genommen zu werden. Dann wären alle unsere Ausführungen zur Menschenrechtsdimension in der Außenpolitik nur leere Worte."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, συζητήσαμε το θέμα αυτό αρκετό καιρό στους κόλπους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής, με εκθέσεις και ακροάσεις. Επίσης, οι περισσότεροι από εμάς είχαν διμερή επαφή με ορισμένους εκπροσώπους της Αλγερίας. Όλα αυτά τα κάναμε, όχι μόνο γιατί αντιμετωπίζουμε σοβαρά αυτό το θέμα, αλλά και γιατί υπάρχουν πολλά θέματα που αφορούν την Αλγερία, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπισθούν. Η ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών ανησυχεί ιδιαίτερα για την κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γνωρίζουμε ότι στην Αλγερία διαπράττονται σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο βασανισμός και η δίωξη αντιπάλων είναι, δυστυχώς, συνήθη φαινόμενα και υπάρχουν πολλές αναφορές κατάχρησης εξουσίας από στρατιωτικές και παραστρατιωτικές ομάδες. Χιλιάδες πολίτες αγνοούνται, ενώ είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι οι αρχές της Αλγερίας δεν επέτρεψαν στους παρατηρητές των Ηνωμένων Εθνών να διερευνήσουν την κατάσταση. Η κατάσταση στην Καβιλία παραμένει απελπιστική, ενώ ειρηνικοί διαδηλωτές έχουν δολοφονηθεί. Πολλά μένει ακόμα να γίνουν στην Αλγερία όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την καθιέρωση του κράτους δικαίου. Επίσης, η χώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα τρομοκρατίας. Τα θέματα αυτά περιγράφονται πολύ αναλυτικά και με μεγάλη λεπτομέρεια στο ψήφισμα του κ. Brok, το οποίο τονίζει επίσης την αναγκαιότητα τακτικής αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, εξονυχιστικής διερεύνησης και διακοινοβουλευτικού διαλόγου. Η Ομάδα των Φιλελευθέρων έχει καταβάλει εποικοδομητικές προσπάθειες συμβολής στο εν λόγω ψήφισμα. Συνεπώς, διαπιστώνουμε με κάποια έκπληξη και απογοήτευση ότι οι Χριστιανοδημοκράτες υπέβαλαν ορισμένες τροπολογίες οι οποίες αποδυναμώνουν το ψήφισμα σε μεγάλο βαθμό. Εάν αυτές οι τροπολογίες εγκριθούν, πιστεύουμε ότι το ψήφισμα δεν θα έχει την απαιτούμενη ισχύ και δεν θα συμπληρώσει την τόσο σημαντική σύσταση του κ. Obiols i Germà. Η Ομάδα των Φιλελευθέρων θα αναγκαζόταν να καταψηφίσει το ψήφισμα. Θα ήταν κρίμα να εξαλειφθούν αυτά τα σημεία, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ασκηθούν πιέσεις στην κυβέρνηση της Αλγερίας. Η συμφωνία σύνδεσης είναι σημαντική για την Αλγερία. Παρά τα μειονεκτήματα της συμφωνίας, πιστεύουμε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να βοηθήσει την Αλγερία στην οικοδόμηση των οικονομικών, πολιτικών και δημοκρατικών της θεσμών. Όπως ήδη τονίστηκε, η συμφωνία αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό μέρος της διαδικασίας της Βαρκελώνης. Κυρία Πρόεδρε, τελειώνοντας θα ήθελα να απευθύνω δυο λόγια στην Επιτροπή. Ποια είναι η σημασία του άρθρου 2 της συμφωνίας σύνδεσης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα, αλλά ποτέ δεν έχουμε προβεί στις σχετικές ενέργειες. Γιατί είναι τόσο τρομερά δύσκολο να βρούμε μηχανισμούς προσωρινής ή, εάν χρειαστεί, οριστικής διακοπής της συνεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2, τη στιγμή που διαπράττονται σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Εάν δεν ηγηθούμε από την αρχή στο θέμα αυτό, θα γελοιοποιηθούμε και διατρέχουμε τον κίνδυνο να μην μας παίρνουν στα σοβαρά στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Εάν συμβεί αυτό, όλες μας οι συζητήσεις γύρω από την ανθρωπιστική διάσταση της εξωτερικής πολιτικής δεν θα είναι παρά ηχηρά κενά λόγια."@el8
"Madam President, Commissioner, President-in-Office of the Council, we have discussed this matter for quite some time in the Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy, with reports and hearings. Most of us have also had bilateral contact with a number of representatives of Algeria. We have done all of this not only because we take this issue seriously, but also because there are many issues concerning Algeria which need to be dealt with. The Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party is particularly concerned about the human rights situation. We know that serious human rights violations are being committed in Algeria. Torture and persecution of opponents are unfortunately not unusual, and there are many reports of abuses by military and paramilitary groups. Thousands of citizens have disappeared, and it is worrying that the Algerian authorities have not permitted UN observers to investigate this situation. The situation in Kabylia is still desperate, and peaceful demonstrators have been killed. Much remains to be done in Algeria in the domains of freedom of the press, freedom of association and the establishment of the rule of law. The country also has a terrorism problem. These issues are described very well and in great detail in Mr Brok’s resolution. It also points out the need for a regular follow-up of the way in which human rights are being observed, for scrutiny and for interparliamentary dialogue. The Liberal Group has made constructive efforts to contribute to this resolution. It is therefore with some surprise and disappointment that we note that the Christian Democrats have put forward a number of amendments which considerably dilute the resolution. If these amendments are adopted, we believe that the resolution will not have the required force or constitute the complement to the recommendation by Mr Obiols i Germà that is so important. The Liberal Group would vote against the resolution. It would be a shame if these points disappeared, because it is very important to put pressure on the Algerian Government. The association agreement is important for Algeria. In spite of the agreement’s shortcomings, we believe that Europe has to help Algeria to build up its economic, political and democratic institutions. As has been pointed out, the agreement constitutes an extremely important part of the Barcelona process. Madam President, by way of conclusion I wish to address a few words to the Commission. What is the significance of Article 2 of the association agreement: the human rights clause? We have discussed it many, many times, but it has never been acted upon. What is so terribly difficult about finding mechanisms for temporarily or, if necessary, permanently breaking off cooperation, with reference to Article 2, when serious human rights violations are carried out? If we do not lead from the front on this issue, we will actually make ourselves look ridiculous, and we risk not being taken seriously in the field of foreign policy. If so, all our talk of a human rights dimension in foreign policy will be nothing but resoundingly empty words."@en3
"Señora Presidenta, Comisaria, Presidente en ejercicio del Consejo, hemos debatido largamente este asunto en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, por medio de informes y audiencias. Además, la mayoría de nosotros hemos mantenido contactos bilaterales con diversos representantes de Argelia. Hemos hecho todo esto, no sólo porque nos tomamos el asunto seriamente, sino porque además hay muchas cuestiones relativas a Argelia que deben tratarse. El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas está preocupado, en particular, por la situación de los derechos humanos. Sabemos que se están cometiendo graves violaciones de los derechos humanos en Argelia. La tortura y la persecución de los opositores no son, por desgracia, poco frecuentes, y existen muchas noticias de abusos perpetrados por parte de grupos militares y paramilitares. Miles de ciudadanos han desaparecido, y es preocupante que las autoridades argelinas no hayan permitido que observadores de la ONU investiguen lo ocurrido. La situación en Kabilia, donde se ha asesinado a manifestantes pacíficos, sigue siendo desesperada. Queda mucho por hacer en Argelia, en lo relativo a la libertad de prensa, la libertad de asociación y la aplicación del Estado de Derecho. El país además sufre un problema de terrorismo. Estos asuntos están muy bien descritos de manera pormenorizada en la resolución del Sr. Brok, que además recalca la necesidad de efectuar un seguimiento periódico del respeto de los derechos humanos, con el objeto de realizar un control y un diálogo interparlamentario. El Grupo Liberal ha llevado a cabo esfuerzos constructivos para contribuir a esta resolución. Por ello, hemos recibido con cierta sorpresa y decepción el hecho de que los demócrata-cristianos hayan presentado una serie de enmiendas que diluyen en gran medida la resolución. Si se aprueban estas enmiendas, creemos que la resolución carecerá de la fuerza necesaria y que no constituirá el complemento a la recomendación del Sr. Obiols i Germà que es tan importante. El Grupo Liberal votaría, en ese caso, en contra de la resolución. Sería una pena que desaparecieran estos puntos, porque es necesario presionar al Gobierno argelino. El acuerdo de asociación es importante para Argelia. A pesar de los defectos del acuerdo, creemos que Europa debe ayudar a Argelia a reconstruir sus instituciones económicas, políticas y democráticas. Como ya se ha señalado, el acuerdo representa una parte muy importante del proceso de Barcelona. Señora Presidenta, para concluir, deseo dirigir unas palabras a la Comisión. ¿Qué es lo fundamental del artículo 2 del acuerdo de asociación? ¿La cláusula de derechos humanos? La hemos debatido muchas, muchas veces, pero nunca la hemos puesto en práctica. ¿Por qué es tan difícil hallar mecanismos para romper la cooperación de manera temporal o, si es necesario, permanente, de acuerdo con el artículo 2, cuando se produzcan graves violaciones de los derechos humanos? Si no tomamos una posición adelantada en este asunto, haremos el ridículo y nos arriesgaremos a que no se nos tome en serio en el ámbito de la política exterior. De ser así, al hablar de la dimensión de los derechos humanos en la política exterior, no estaremos más que pronunciando palabras vacías."@es12
"Arvoisa puhemies, kunnioitettu komission jäsen, neuvoston puheenjohtaja, olemme keskustelleet aiheesta varsin pitkään ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnassa mietintöineen ja kuulemisineen. Suurin osa meistä on myös ollut kahdenkeskisissä yhteyksissä useisiin Algerian edustajiin. Tämä kaikki vaivannäkö siksi että otamme asian vakavasti, mutta myös siksi, että Algeriaan liittyy niin monia käsittelyä kaipaavia kysymyksiä. Erityisen huolestunut Euroopan liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmä on ihmisoikeustilanteesta. Tiedämme, että Algeriassa tapahtuu vakavia ihmisoikeusrikkomuksia. Hallituksen vastustajien kidutukset ja vainoaminen ovat eivät valitettavasti ole harvinaisia, ja monissa raporteissa kerrotaan sotilaallisten tai puolisotilaallisten ryhmittymien väärinkäytöksistä. Tuhannet kansalaiset ovat kadonneet, ja huolestuttavaa on, että Algerian viranomaiset eivät ole sallineet YK:n tarkkailijoiden tutkia tilannetta. Kabylian tilanne on edelleen epätoivoinen, ja rauhanomaisia mielenosoittajia on surmattu. Algeriassa on paljon tehtävää myös lehdistönvapauden, yhdistymisvapauden ja oikeusvaltion vakiinnuttamisen alalla. Maassa on myös terrorismiongelma. Näitä ongelmia kuvataan hyvin ja perusteellisesti Brokin päätöslauselmaesityksessä. Siinä myös tuodaan esiin ihmisoikeuksien kunnioittamisen säännöllisen seurannan, tarkkailun sekä parlamenttien välisen vuoropuhelun tarve. Liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmä on osallistunut rakentavasti päätöslauselman valmisteluun. Olemme jokseenkin hämmästyneitä ja pettyneitä havaitessamme, että kristillisdemokraatit ovat esittäneet useita tarkistuksia, jotka vesittävät oleellisesti päätöslauselman sisältöä. Jos nämä tarkistukset hyväksytään, päätöslauselmalla ei meidän mielestämme ole tarvittavaa tehoa eikä se täydennä tärkeäksi katsomaamme Obiols i Germàn laatimaa suositusta. Siinä tapauksessa liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmä äänestää päätöslauselmaa vastaan. Olisi sääli, jos nämä kohdat poistettaisiin, koska meidän on hyvin tärkeää pyrkiä painostamaan Algerian hallitusta. Assosiaatiosopimus on Algerialle tärkeä. Sopimuksen puutteista huolimatta katsomme, että Euroopan on autettava Algeriaa rakentamaan taloudellisia, poliittisia ja demokraattisia instituutioitaan. Kuten edellä on todettu, sopimus on ehdottoman tärkeä osa Barcelonan prosessia. Arvoisa puhemies, lopuksi haluan sanoa muutaman sanan komissiolle. Mikä on assosiaatiosopimuksen 2 artiklan ihmisoikeuslausekkeen merkitys? Olemme keskustelleet siitä monta, monta kertaa, mutta koskaan sitä ei ole sovellettu käytännössä. Miten voi olla niin vaikea löytää keinoja katkaista yhteistyö tilapäisesti tai tarvittaessa pysyvästikin 2 artiklaan vedoten silloin, kun vakavia ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu? Jos me emme ole valmiita seisomaan sanojemme takana, teemme itsemme naurunalaisiksi ja on vaara, ettei meitä enää oteta vakavasti ulkopolitiikan alalla. Jos näin käy, kaikki puheemme ulkopolitiikan ihmisoikeusulottuvuudesta on pelkkää tyhjää helinää."@fi5
"Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Monsieur le Président du Conseil, nous avons discuté de cette question pendant un bon moment au sein de la commission des affaires étrangères, au travers de rapports et de . La plupart d'entre nous ont également eu des contacts bilatéraux avec différents représentants algériens. Si nous avons fait tout cela, c'est parce que nous prenons cette question au sérieux, mais aussi parce que de nombreuses questions autour de l'Algérie doivent être clarifiées. Le groupe libéral s'inquiète plus particulièrement de l'évolution des droits de l'homme. Nous savons que de nombreuses violations des droits de l'homme sont commises en Algérie. La torture et le harcèlement des opposants ne sont malheureusement pas chose rare et de nombreux rapports font état de crimes perpétrés par des groupes militaires et paramilitaires. Des milliers de citoyens sont portés disparus et c'est avec inquiétude que l'on constate que les autorités algériennes n'ont pas autorisé les observateurs de l'ONU à mener une enquête à ce propos. La situation en Kabylie reste dramatique et des manifestants pacifiques ont été assassinés. Il reste énormément à faire en Algérie par rapport à la liberté de la presse, à la liberté d'association et à la création d'un État de droit. Le pays est également confronté à un problème de terrorisme. Ces problèmes sont décrits de manière très détaillée et pertinente dans la résolution de M. Brok. Il y est également fait mention de la nécessité d'avoir un suivi régulier de l'évolution des droits de l'homme, un contrôle et un dialogue interparlementaire. Le groupe libéral a tenté de contribuer de manière constructive à cette résolution. C'est pourquoi nous sommes quelque peu surpris et déçus de constater que les démocrates chrétiens ont déposé une série d'amendements qui affaiblissent considérablement la résolution. Si ces amendements sont adoptés, nous pensons que la résolution n'aura pas l'envergure nécessaire et ne pourra servir de complément à la recommandation de M. Obiols i Germà qui est tellement importante. Le groupe libéral a donc l'intention de voter contre la résolution. Il est dommage que ces questions disparaissent dans la mesure où c'est un point très important dans le cadre des pressions exercées sur le gouvernement algérien. L'accord d'association est important pour l'Algérie. En dépit des manquements, nous pensons que l'Europe doit aider l'Algérie à mettre en place des institutions économiques, politiques et démocratiques. Ainsi qu'il a été souligné, l'accord constitue un élément très important du processus de Barcelone. Madame la Présidente, permettez-moi de terminer en adressant quelques mots à la Commission. Quel est au fond la signification de l'article 2, à savoir la clause consacrée aux droits de l'homme dans l'accord d'association ? Nous avons déjà discuté de cela à de très nombreuses reprises, sans que cela ne soit jamais activé. Pourquoi est-il si désespérément difficile de trouver des mécanismes permettant de suspendre provisoirement ou, au besoin et en vertu de l'article 2, de façon permanente la coopération lorsque des violations graves des droits de l'homme sont commises ? En ne prenant pas position sur cette question, nous nous rendons ridicules et notre politique étrangère risque ne pas être prise au sérieux. Dans ce contexte, notre texte sur la dimension des droits de l'homme dans la politique étrangère ne sera rien de plus qu'un coup dans l'eau."@fr6,6
"Signora Presidente, signora Commissario, signor Presidente in carica del Consiglio, abbiamo discusso a lungo la presente questione in seno alla commissione per gli affari esteri, i diritti umani, la sicurezza comune e la politica di difesa, e vi sono state relazioni e audizioni conoscitive al riguardo. Inoltre molti di noi hanno avuto contatti bilaterali con numerosi rappresentanti algerini. Abbiamo fatto tutto questo non solo perché consideriamo il problema con la massima serietà, ma anche perché rimangono molte questioni aperte sull’Algeria. Il gruppo del Partito europeo dei liberali democratici e riformatori è particolarmente preoccupato dalla questione dei diritti umani. Sappiamo che in Algeria vengono commesse gravi violazioni dei diritti umani. La tortura e la persecuzione degli oppositori è purtroppo un fatto frequente, e sono stati resi noti molti casi di abusi commessi da gruppi militari e paramilitari. Migliaia di cittadini sono scomparsi, ed è motivo di preoccupazione il fatto che le autorità algerine non permettano agli osservatori delle Nazioni Unite di svolgere indagini al riguardo. La situazione in Kabilia è ancora disperata, e dimostranti pacifici sono stati uccisi. Rimane molto da fare in Algeria quanto alla libertà di stampa, alla libertà di associazione e al rafforzamento dello Stato di diritto. Il terrorismo, inoltre, costituisce un grave problema per il paese. Questi problemi sono stati descritti molto bene e con grande precisione nella proposta di risoluzione dell’onorevole Brok, che indica la necessità di valutare regolarmente il rispetto dei diritti umani, di garantire uno scrutinio libero ed equo e di avviare un dialogo interparlamentare. Il gruppo liberale ha compiuto sforzi costruttivi per contribuire a questa risoluzione. E’ dunque con una certa sorpresa e delusione che notiamo come i democratici cristiani abbiano proposto svariati emendamenti che diluiscono considerevolmente la risoluzione. Riteniamo che se questi emendamenti dovessero essere accolti la risoluzione non avrà la forza necessaria né costituirà il complemento alla raccomandazione dell’onorevole Obiols i Germà che riveste tanta importanza. In tal caso il gruppo liberale voterà contro la risoluzione. Sarebbe un peccato se questi punti scomparissero, perché è fondamentale fare pressione sul governo algerino. L’accordo di associazione è importante per l’Algeria. Malgrado le lacune dell’accordo, crediamo che l’Europa abbia il dovere di aiutare l’Algeria nella costruzione delle sue istituzioni economiche, politiche e democratiche. Come è stato sottolineato, l’accordo costituisce un elemento estremamente importante del processo di Barcellona. Signora Presidente, per concludere vorrei rivolgere qualche parola alla Commissione. Qual è il significato dell’articolo 2 dell’accordo di associazione, ossia la clausola sui diritti umani? Ne abbiamo discusso moltissime volte, ma non è mai stato messo in pratica. Come mai è così difficile trovare meccanismi per interrompere temporaneamente o, se necessario, permanentemente, la cooperazione, in ottemperanza all’articolo 2, qualora vengano commesse gravi violazioni dei diritti umani? Se non affrontiamo di petto questo problema, ci renderemo ridicoli e rischieremo di non essere presi sul serio sul terreno della politica estera. Tutti i nostri discorsi sull’importanza della dimensione dei diritti umani in politica estera si ridurrebbero a nient’altro che ad altisonanti parole vuote."@it9
"Madam President, Commissioner, President-in-Office of the Council, we have discussed this matter for quite some time in the Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy, with reports and hearings. Most of us have also had bilateral contact with a number of representatives of Algeria. We have done all of this not only because we take this issue seriously, but also because there are many issues concerning Algeria which need to be dealt with. The Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party is particularly concerned about the human rights situation. We know that serious human rights violations are being committed in Algeria. Torture and persecution of opponents are unfortunately not unusual, and there are many reports of abuses by military and paramilitary groups. Thousands of citizens have disappeared, and it is worrying that the Algerian authorities have not permitted UN observers to investigate this situation. The situation in Kabylia is still desperate, and peaceful demonstrators have been killed. Much remains to be done in Algeria in the domains of freedom of the press, freedom of association and the establishment of the rule of law. The country also has a terrorism problem. These issues are described very well and in great detail in Mr Brok’s resolution. It also points out the need for a regular follow-up of the way in which human rights are being observed, for scrutiny and for interparliamentary dialogue. The Liberal Group has made constructive efforts to contribute to this resolution. It is therefore with some surprise and disappointment that we note that the Christian Democrats have put forward a number of amendments which considerably dilute the resolution. If these amendments are adopted, we believe that the resolution will not have the required force or constitute the complement to the recommendation by Mr Obiols i Germà that is so important. The Liberal Group would vote against the resolution. It would be a shame if these points disappeared, because it is very important to put pressure on the Algerian Government. The association agreement is important for Algeria. In spite of the agreement’s shortcomings, we believe that Europe has to help Algeria to build up its economic, political and democratic institutions. As has been pointed out, the agreement constitutes an extremely important part of the Barcelona process. Madam President, by way of conclusion I wish to address a few words to the Commission. What is the significance of Article 2 of the association agreement: the human rights clause? We have discussed it many, many times, but it has never been acted upon. What is so terribly difficult about finding mechanisms for temporarily or, if necessary, permanently breaking off cooperation, with reference to Article 2, when serious human rights violations are carried out? If we do not lead from the front on this issue, we will actually make ourselves look ridiculous, and we risk not being taken seriously in the field of foreign policy. If so, all our talk of a human rights dimension in foreign policy will be nothing but resoundingly empty words."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, mevrouw de commissaris, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad. Deze kwestie is in de Commissie buitenlandse zaken reeds lang aan de orde, met verslagen en hoorzittingen. De meesten van ons hebben ook bilaterale contacten met Algerijnse afgevaardigden gehad. Wij deden dit niet alleen omdat wij deze aangelegenheid serieus nemen, maar ook omdat vele vragen betreffende Algerije onbeantwoord zijn. De liberale fractie is vooral verontrust over de situatie op het gebied van de mensenrechten. Wij weten dat er in Algerije grove schendingen van de mensenrechten plaatsvinden. Vervolging en marteling van tegenstanders komen helaas niet zelden voor en er zijn vele rapporten over het geweld dat door militaire en paramilitaire groepen wordt gebruikt. Duizenden burgers zijn verdwenen en VN-waarnemers die poolshoogte kwamen nemen, werd de toegang tot het land ontzegd door de Algerijnse autoriteiten. De situatie in Kabylië is nog steeds dramatisch, vreedzame demonstranten zijn vermoord. Er is nog veel te doen in Algerije op het vlak van persvrijheid, vrijheid van vereniging en de oprichting van een rechtsstaat. Het land kampt ook met terrorisme. Deze problemen worden in de resolutie van de heer Brok zeer duidelijk beschreven. Hij wijst ook op de noodzaak van een periodieke evaluatie van de wijze waarop de mensenrechten zijn nageleefd, controle heeft plaatsgevonden en de interparlementaire dialoog is gevoerd. De liberale fractie heeft gepoogd constructief mee te werken aan deze resolutie. Daarom zijn wij ontgoocheld en verbaasd dat de christen-democraten een aantal amendementen hebben ingediend die de resolutie afzwakken. Als deze amendementen worden aangenomen, vrezen wij dat de resolutie niet het vereiste effect zal sorteren en geen aanvulling zal vormen op de zo belangrijke aanbeveling van de heer Obiols i Germà. De liberale fractie zal dan ook tegen de resolutie stemmen. Het zou jammer zijn als deze punten zouden verdwijnen, want het is erg belangrijk dat we de regering van Algerije onder druk zetten. De associatieovereenkomst is zeer belangrijk voor Algerije. Ondanks de tekortkomingen in de overeenkomst vinden wij dat Europa Algerije moet helpen bij de opbouw van economische, politieke en democratische instellingen. Zoals hier al is gezegd, vormt de associatieovereenkomst een belangrijk element in het proces van Barcelona. Mevrouw de Voorzitter, ter afsluiting wil ik de Commissie nog een vraag stellen. Wat is eigenlijk de bedoeling van artikel 2, de mensenrechtenclausule, in de associatieovereenkomst? Wij hebben het er al ettelijke malen over gehad, maar de clausule wordt nooit toegepast. Waarom is het toch zo moeilijk om mechanismen te vinden die de mogelijkheid bieden om onder verwijzing naar artikel 2 van de overeenkomst de samenwerking tijdelijk of indien nodig permanent stop te zetten wanneer de mensenrechten op ernstige wijze worden geschonden? Als wij dit probleem niet aanpakken, maken we onszelf belachelijk en bestaat het gevaar dat ons buitenlands beleid niet serieus wordt genomen. In dat geval zijn onze verklaringen over het aspect van de mensenrechten in ons buitenlands beleid niet meer dan een slag in de lucht."@nl2
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhor Presidente em exercício do Conselho, discutimos esta questão há já algum tempo na Comissão dos Assuntos Externos, dos Direitos do Homem, da Segurança Comum e da Política de Defesa, tendo sido elaborados relatórios e realizadas audições. A maioria de nós teve também contactos bilaterais com um certo número de representantes da Argélia. Desenvolvemos todas estas acções, não só porque levamos esta questão a sério, mas também porque há muitas questões relacionadas com a Argélia que precisam de ser tratadas. O Grupo do Partido Europeu dos Liberais, Democratas e Reformistas está particularmente preocupado com a situação dos direitos humanos. Sabemos que são cometidas graves violações dos direitos humanos na Argélia. A tortura e a perseguição não são, infelizmente, raras, havendo muitos relatos de violações por parte de grupos militares e paramilitares. Milhares de cidadãos estão desaparecidos, sendo preocupante que as autoridades Argelinas não tenham permitido que observadores da ONU investigassem esta questão. A situação na Kabilia permanece grave, tendo sido assassinados manifestantes pacíficos. Muito está por fazer na Argélia no domínio da liberdade de imprensa, da liberdade de associação e do estabelecimento de um Estado de direito. O país debate-se ainda com o problema do terrorismo. Estas questões estão correcta e pormenorizadamente descritas na resolução do senhor deputado Brok. Nesta salienta-se igualmente a necessidade de um acompanhamento regular da forma como os direitos humanos estão a ser respeitados, na perspectiva do controlo e do diálogo interparlamentar. O Grupo do Partido Europeu dos Liberais, Democratas e Reformistas fez esforços construtivos para contribuir para esta resolução. É, por isso, com alguma surpresa e desilusão que verificamos que os Democratas Cristãos apresentaram um certo número de alterações que enfraquecem consideravelmente a resolução. A serem adoptadas estas alterações, consideramos que a resolução deixará de ter a força necessária ou de constituir um complemento às recomendações do senhor deputado Obiols i Germà, que são tão importantes. Nesse caso, o Grupo do Partido Europeu dos Liberais, Democratas e Reformistas votará, amanhã, contra a resolução. Seria lamentável que estes aspectos se perdessem, porque é muito importante pressionar o Governo argelino. O Acordo de Associação é importante para a Argélia. Apesar das lacunas do mesmo, acreditamos que a Europa deve ajudar a Argélia a construir as suas instituições económicas, políticas e democráticas. Tal como foi referido, o Acordo constitui uma parte muito importante do Processo de Barcelona. Senhora Presidente, à laia de conclusão, gostaria de dirigir algumas palavras à Comissão. Qual é o significado do artigo 2º do Acordo de Associação: a cláusula dos direitos humanos? Discutimo-la por em diversas ocasiões, em muitas ocasiões, mas nunca actuámos. Será assim tão difícil encontrar mecanismos que permitam interromper temporária ou, se necessário, permanentemente a cooperação, nos termos do artigo 2º, sempre que existam graves violações dos direitos humanos? Se, desde o início, não exercermos a nossa liderança a este respeito, tornar-nos-emos ridículos e correremos o risco de não ser levados a sério no campo da política externa. Se assim for, tudo o que dizemos sobre a inserção da dimensão dos direitos humanos na política externa não passará de palavras vãs."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph