Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-09-Speech-3-095"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021009.7.3-095"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Monsieur le Président en exercice du Conseil, Madame le Commissaire, au moment de donner, selon les recommandations de Raimon Obiols, notre avis conforme à la proposition d'accord d'association avec la République algérienne démocratique et populaire, notre commission des affaires étrangères, en la personne de son président, Elmar Brok, et avec l'accord de son bureau, a jugé nécessaire l'ouverture du débat qui nous rassemble aujourd'hui et qui sera suivi, demain, par l'adoption d'une résolution dont j'espère qu'elle recueillera l'assentiment d'une très large majorité de notre Assemblée. Cette démarche qui vient de nous permettre, Monsieur le Président du Conseil, Madame le Commissaire, de recevoir les réponses que nous attendions à nos principales interrogations, ne doit en aucune façon être interprétée comme une tentative d'ingérence dans les affaires intérieures de l'Algérie, a fortiori comme une marque de mépris à l'égard de sa culture et de son identité. Elle s'inscrit au contraire dans le droit fil de l'engagement de notre Parlement, que Raimon Obiols a rappelé ici, à établir avec les pays du Maghreb un partenariat privilégié basé sur un respect mutuel et la conscience de plus en plus aiguë de notre communauté de destin. C'est ce que, corapporteur avec Daniel Cohn-Bendit du rapport d'initiative sur l'Union du Maghreb arabe, nous avons fait approuver avant l'été par une très large majorité de notre Assemblée. À la faveur du présent débat, je voudrais insister aujourd'hui sur trois points déjà en partie évoqués. Le premier est que les coïncidences du calendrier veulent que nous donnions notre avis le jour même où des élections locales, déterminantes pour l'avenir, se dérouleront en Algérie. Vous y avez fait allusion, Monsieur le Président en exercice du Conseil. Il faut souhaiter que ces élections contribuent à l'apaisement et ne donnent pas lieu, comme certains le craignent aujourd'hui, en particulier en Kabylie, à de nouvelles explosions de violence, prétextes à de nouvelles répressions. Le deuxième point est que, parmi les conséquences attendues de la conclusion de cet accord, nous avons le ferme espoir que l'aide de l'Union européenne permettra d'apporter un remède à l'une des difficultés majeures de ce pays, à savoir celle du chômage des jeunes et des frustrations qu'il ne manque pas d'engendrer. À cet égard, Monsieur le Président en exercice du Conseil, vous avez parlé de la nécessité de développer des investissements et vous avez invité les Européens à investir. Nous croyons effectivement que c'est une des voies très importantes dans lesquelles l'accord devrait permettre de s'engager. Mais nous attirons aujourd'hui l'attention des autorités algériennes sur le fait que, pour les investisseurs européens, les formalités à accomplir actuellement en vue d'être agrées sont probablement un peu trop bureaucratiques et parfois décourageantes. Je l'ai dit déjà à nos collègues algériens lorsque je les ai rencontrés la semaine dernière, mais je tiens à le répéter aujourd'hui. Troisième point, nous devons enfin espérer que cet accord contribuera à développer, à renforcer la coopération régionale - et cela aussi, Monsieur le Président en exercice du Conseil, vous l'avez rappelé - et qu'il contribuera donc à relancer le processus de constitution de cette Union du Maghreb arabe, processus aujourd'hui malheureusement bloqué en l'absence de perspectives politiques à la solution du problème du Sahara occidental. Sur ce point également, je crois utile de demander aux autorités algériennes de porter la plus grande attention, afin qu'une solution soit trouvée, qui autorise chacun des partis en cause à sauver la face, par le biais, certainement, de nécessaires compromis."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, hr. formand for Rådet, fru kommissær, Europa-Parlamentet står i begreb med at afgive samstemmende udtalelse, i henhold til Raimon Obiols' henstillinger, vedrørende forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse af en associeringsaftale med Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet. I denne forbindelse har Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik ved formanden, Elmar Brok, og med Præsidiets tilslutning, fundet anledning til at anmode om den forhandling, som er sat på dagsordenen for mødet i dag, og som i morgen udmøntes i vedtagelsen af et beslutningsforslag, der forhåbentlig vil samle bredt flertal i Europa-Parlamentet. Hr. rådsformand, fru kommissær, vi har nu fået besvaret de spørgsmål, vi oprindeligt havde stillet, hvilket imidlertid ikke skal ses som et forsøg på indblanding i Algeriets indre anliggender og afgjort heller ikke som et tegn på foragt for landets kultur og identitet. Tværtimod ligger initiativet, som påpeget af Raimon Obiols, i direkte forlængelse af Parlamentets tilsagn om at etablere et særligt partnerskab med Maghreb-landene. Et partnerskab, som beror på gensidig respekt og øget bevidsthed om vores fælles skæbne. Det var sigtet med den initiativbetænkning om en arabisk Maghreb-union, som jeg sammen med Daniel Cohn-Bendit var ordfører for, og som Europa-Parlamentet vedtog med stort flertal i foråret. I den aktuelle debat vil jeg gerne fremhæve tre forhold, som allerede til dels har været nævnt. For det første har skæbnen villet det således, at vi afgiver vores udtalelse den dag, der afholdes lokalvalg i Algeriet. Disse valg er særdeles afgørende for landets videre udvikling, hvilket De også påpegede, hr. rådsformand. Vi må ønske, at valgene vil bidrage til en bilæggelse af stridighederne og ikke, som nogle frygter, især i Kabylien, give anledning til nye voldshandlinger, der kan tjene som påskud for yderligere undertrykkelse. For det andet forventer vi afgjort, at undertegnelsen af denne aftale, takket være EU's bistand, bl.a. vil bidrage til at løse et af landets store problemer, nemlig ungdomsarbejdsløsheden og de frustrationer, den skaber. Hr. rådsformand, De talte i denne forbindelse om behovet for at stimulere investeringerne, og De opfordrede europæerne til at foretage investeringer. Vi mener afgjort, aftalen åbner gode muligheder for udvikling bl.a. på dette vigtige område. Vi må imidlertid over for myndighederne i Algeriet påpege, at de formaliteter, der i dag kræves opfyldt af europæiske investorer for at opnå godkendelse, nok er lidt for bureaukratiske og undertiden kan virke demotiverende. Jeg har allerede nævnt det for vores algeriske kolleger, som jeg mødte i sidste uge, men jeg vil gerne gentage det i dag. For det tredje må vi håbe, at aftalen vil bidrage til at udvikle og styrke det regionale samarbejde, hvilket De også påpegede, hr. rådsformand. Og vi må håbe, at den således vil bidrage til på ny at sætte gang i den proces, der skal føre til oprettelsen af en arabisk Maghreb-union. Processen er i dag beklageligvis gået i stå, fordi der ikke er udsigt til en politisk løsning på problemerne med Vestsahara. Også på dette felt er der efter min opfattelse grund til at anmode myndighederne i Algeriet om at gøre en ihærdig indsats for at finde en løsning, som begge parter kan acceptere med æren i behold, og som selvsagt må bero på de nødvendige kompromiser."@da1
"Frau Präsidentin, Herr amtierender Ratspräsident, Frau Kommissarin! Zu dem Zeitpunkt, da wir gemäß den Empfehlungen von Raimon Obiols unsere Zustimmung zu dem Vorschlag für ein Assoziationsabkommen mit der Demokratischen Volksrepublik Algerien geben sollen, hielt es unser Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten in Person seines Vorsitzenden Elmar Brok mit dem Einverständnis des Vorstands für notwendig, die Aussprache zu führen, die uns heute hier zusammenführt und an die sich morgen die Abstimmung über eine Entschließung anschließen wird, von der ich hoffe, dass sie eine breite Mehrheit in unserem Hause findet. Diese Vorgehensweise, die es uns ermöglicht hat, Antworten auf unsere wichtigsten Fragen zu erhalten, darf auf keinen Fall als ein Versuch der Einmischung in die inneren Angelegenheiten Algeriens gewertet werden oder gar als ein Zeichen des Misstrauens gegenüber seiner Kultur und seiner Identität. Sie entspricht im Gegenteil dem Engagement unseres Parlaments, an das Raimon Obiols hier erinnert hat, mit den Maghreb-Ländern eine privilegierte Partnerschaft auf der Grundlage der gegenseitigen Achtung und im verstärkten Bewusstsein unserer Schicksalsgemeinschaft aufzubauen. Dies war das Ziel des Initiativberichts von Daniel Cohn-Bendit über die Union des arabischen Maghreb, bei dem ich Ko-Berichterstatter war und der vor der Sommerpause in unserem Hause eine breite Mehrheit fand. Im Rahmen dieser Aussprache möchte ich heute auf drei Punkte eingehen, die zum Teil bereits angesprochen wurden. Da ist erstens das zeitliche Zusammentreffen, dass wir unsere Zustimmung gerade an dem Tag geben, an dem in Algerien Kommunalwahlen stattfinden, die für die Zukunft entscheidend sind. Sie haben das bereits erwähnt, Herr amtierender Ratspräsident. Man kann nur wünschen, dass diese Wahlen zur Befriedung beitragen und nicht, wie einige das heute fürchten, besonders in der Kabylei, neue Explosionen der Gewalt auslösen, die als Vorwand für neue Repressionsmaßnahmen dienen könnten. Zweitens gehört zu unseren Erwartungen an den Abschluss dieses Abkommens die Hoffnung, dass die Hilfe der Europäischen Union es ermöglichen wird, eine der größten Schwierigkeiten des Landes zu überwinden, nämlich die Jugendarbeitslosigkeit und die Frustrationen, die sie zwangsläufig auslöst. Herr amtierender Ratspräsident, Sie sprachen von der Notwendigkeit, die Investitionen zu entwickeln, und haben die Europäer aufgefordert zu investieren. Wir halten dies wirklich für einen der Hauptwege, die wir dank dieses Abkommens einschlagen können. Aber wir lenken heute die Aufmerksamkeit der algerischen Behörden auf die Tatsache, dass für europäische Investoren die derzeitigen Zulassungsformalitäten wahrscheinlich ein wenig zu bürokratisch und bisweilen entmutigend sind. Ich habe das bereits bei unserem Treffen letzte Woche unseren algerischen Kollegen gesagt, möchte es aber heute noch einmal wiederholen. Drittens können wir endlich hoffen, dass dieses Abkommen dazu beiträgt, die regionale Zusammenarbeit zu entwickeln und zu stärken – das haben Sie ebenfalls angesprochen, Herr amtierender Ratsvorsitzender –, und damit auch einen Beitrag leistet, um den Prozess der Bildung dieser Union des arabischen Maghreb wieder anzustoßen, der heute leider blockiert ist, da es keine politischen Perspektiven für die Lösung des Westsahara-Problems gibt. Auch hier würde ich es für nützlich halten, die algerischen Behörden aufzufordern, diesem Punkt größte Aufmerksamkeit zu schenken, damit eine Lösung gefunden wird, die es natürlich auf dem Weg eines Kompromisses allen Parteien ermöglicht, das Gesicht zu wahren."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κυρία Επίτροπε, την ώρα που, σύμφωνα με τη σύσταση του κ. Obiols, γνωμοδοτούμε όσον αφορά την πρόταση για σύναψη συμφωνίας σύνδεσης με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής, μέσω του προέδρου της, κ. Elmar Brok, και με τη συγκατάθεση του προεδρείου της, έκρινε απαραίτητη την έναρξη της σημερινής συζήτησης, η οποία θα ολοκληρωθεί αύριο με την έγκριση ενός ψηφίσματος από τη συντριπτική, ελπίζω, πλειοψηφία του Κοινοβουλίου μας. Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κυρία Επίτροπε, το διάβημα αυτό, το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα να λάβουμε τις απαντήσεις που αναμέναμε στα βασικά ερωτήματά μας, δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να ερμηνευτεί ως προσπάθεια επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις της Αλγερίας, πολύ δε περισσότερο ως σημάδι περιφρόνησης προς τον πολιτισμό και την ταυτότητα αυτής της χώρας. Αντίθετα, εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμευσης του Κοινοβουλίου μας – την οποία μας υπενθύμισε σήμερα ο κ. Obiols – για τη δημιουργία προνομιακών εταιρικών σχέσεων με τις χώρες του Μαγκρέμπ, οι οποίες θα βασίζονται στον αλληλοσεβασμό και στην ολοένα μεγαλύτερη συναίσθηση της κοινής μας μοίρας. Αυτός ήταν ο στόχος της έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ, με συνεισηγητές τον κ. Daniel Cohn-Bendit και τον υποφαινόμενο, την οποία ενέκρινε η μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου μας πριν από το καλοκαίρι. Με την ευκαιρία της παρούσας συζήτησης, θα ήθελα σήμερα να επιμείνω σε τρία σημεία τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί εν μέρει. Το πρώτο είναι ότι η ημέρα που εγκρίνεται η γνωμοδότησή μας συμπίπτει με την ημέρα της διεξαγωγής στην Αλγερία των κρίσιμων για το μέλλον της χώρας εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αναφέρατε και εσείς, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου. Ας ελπίσουμε ότι οι εκλογές αυτές θα συμβάλουν στην επίτευξη της ειρήνης και δεν θα αφήσουν περιθώρια, όπως πολλοί φοβούνται, ειδικά στην Καβιλία, για νέες εκρήξεις βίας οι οποίες θα χρησίμευαν ως πρόφαση για νέες ενέργειες καταστολής. Το δεύτερο σημείο είναι ότι μία από τις αναμενόμενες συνέπειες της ολοκλήρωσης αυτής της συμφωνίας είναι ότι μπορούμε πλέον να ελπίζουμε πως η ενίσχυση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δώσει τη δυνατότητα εξεύρεσης λύσης σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αλγερία, δηλαδή στην ανεργία των νέων και στις συνεπακόλουθες εντάσεις. Όσον αφορά αυτό το θέμα, ο κύριος Προεδρεύων του Συμβουλίου μίλησε για την αναγκαιότητα ανάπτυξης των επενδύσεων και κάλεσε τους Ευρωπαίους να επενδύσουν σε αυτήν τη χώρα. Πιστεύουμε πραγματικά ότι οι επενδύσεις αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους τομείς στον οποίο η συμφωνία θα μας δώσει τη δυνατότητα να δείξουμε τη δέσμευσή μας. Ωστόσο, σήμερα θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή των αρχών της Αλγερίας στο γεγονός ότι οι διατυπώσεις που υποχρεούνται να διεκπεραιώνουν οι Ευρωπαίοι επενδυτές προκειμένου να πάρουν την έγκριση των αρχών ίσως είναι υπερβολικά γραφειοκρατικές και ενίοτε αποθαρρυντικές. Το ανέφερα ήδη στους αλγερινούς ομολόγους μας στη συνάντηση που είχα μαζί τους την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά θα ήθελα να το επαναλάβω και σήμερα. Το τρίτο σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι ότι πρέπει να ελπίζουμε πως αυτή η συμφωνία θα συμβάλει στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας – πράγμα το οποίο επίσης ανέφερε ο κύριος Προεδρεύων του Συμβουλίου – και ως εκ τούτου στην επανέναρξη της διαδικασίας συγκρότησης της Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ, διαδικασία η οποία σήμερα δυστυχώς έχει παγώσει ελλείψει πολιτικών προοπτικών για την επίλυση του προβλήματος της Δυτικής Σαχάρας. Σχετικά με το θέμα αυτό επίσης, θεωρώ χρήσιμο να ζητήσουμε από τις αρχές της Αλγερίας να δώσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή προκειμένου να εξευρεθεί κάποια λύση που να επιτρέπει σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να τηρήσουν τα προσχήματα, μέσω των απαραίτητων συμβιβασμών βέβαια."@el8
"Madam President, President-in-Office of the Council, Commissioner, when giving our opinion, according to the recommendations of Mr Obiols, with regard to the proposal for an association agreement with the People's Democratic Republic of Algeria, our Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy, through the intermediary of its Chairman, Mr Brok, and with the agreement of its bureau, considered it necessary to open the debate that has brought us here today and which will be followed, tomorrow, by the adoption of a resolution that I hope will be voted for by a very large majority of this House. This step, which, President-in-Office of the Council, Commissioner, has just enabled us to obtain the answers we were waiting for in response to our main questions, must in no way be interpreted as an attempt to interfere in Algeria’s domestic affairs, particularly as a mark of disrespect towards Algerian culture and identity. On the contrary, it falls within the scope of Parliament’s commitment, recalled here by Mr Obiols, to establishing a privileged partnership with the Maghreb countries based on mutual respect and increased awareness of our common destiny. That was the aim of the own-initiative report on the Arab Maghreb Union, for which Mr Cohn-Bendit and I were co-rapporteurs, which was adopted by a very large majority in this House before the summer. With regard to this debate, I would now like to emphasise three points that have already been partially raised. The first is that timetabling clashes mean we are delivering our opinion on the same day that local elections, which are crucial for the future, are taking place in Algeria as you mentioned, President-in-Office of the Council. We must hope that these elections contribute to achieving peace, and do not, as some fear today, particularly in Kabylia, give rise to further outbreaks of violence which would serve as pretexts for further repression. The second point is that, among the anticipated consequences of the conclusion of this agreement, we firmly hope that aid from the European Union will provide a solution to one of the main difficulties in this country, namely the problem of youth unemployment and the resulting frustrations. In this regard, President-in-Office of the Council, you spoke of the need to increase investment and you invited Europeans to invest. In fact, we believe that this is one of the very important areas in which the agreement should allow us to demonstrate our commitment. Today, however, we draw the attention of the Algerian authorities to the fact that, for European investors, the formalities that must currently be fulfilled with a view to approval are probably a little too bureaucratic and can sometimes be discouraging. I have already said this to our Algerian counterparts when I met them last week, but I would like to repeat it today. The third point is that we must hope this agreement will help to develop and strengthen regional cooperation – and you mentioned that as well, President-in-Office of the Council – and that it will therefore contribute to kick-starting the process of constituting the Arab Maghreb Union, a process which today is unfortunately at a standstill in the absence of any prospect of a political solution to the problem of the Western Sahara. Also on this point, I believe it would be useful to ask the Algerian authorities to pay the utmost attention to finding a solution that allows all the parties concerned to save face, by means, naturally, of the necessary compromises."@en3
"Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, al dar nuestra opinión, conforme a las recomendaciones del Sr. Obiols, sobre la propuesta de un acuerdo de asociación con la República Argelina Democrática y Popular, nuestra Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, a través de su presidente, el Sr. Brok, y con el visto bueno de su mesa, consideró necesario abrir el debate que nos ha traído hoy aquí y al que sucederá mañana la aprobación de una resolución que confío en que sea votada por la inmensa mayoría de esta Asamblea. Este paso que, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, acaba de darnos las respuestas que esperábamos para contestar a muchos interrogantes, no debe interpretarse, de ninguna manera, como un intento de interferir en los asuntos internos de Argelia ni, en particular, como una falta de respeto hacia la cultura y la identidad argelinas. Por el contrario, entra en el ámbito del compromiso del Parlamento, al que ha aludido el Sr. Obiols, de establecer una asociación privilegiada con los países del Magreb, basada en el respeto mutuo y en una conciencia cada vez mayor de nuestro destino común Éste era el objetivo del informe de propia iniciativa sobre la Unión del Magreb árabe, del que el Sr. Cohn-Bendit y yo fuimos coponentes, aprobado por una amplia mayoría en esta Cámara antes del verano. Con respecto a este debate, quisiera hacer hincapié en tres puntos que, en parte, ya han sido tratados. El primer punto se refiere a que las coincidencias de calendario han querido que estemos expresando nuestra opinión el mismo día en que –como afirmó usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo– tienen lugar elecciones locales en Argelia, que son cruciales para el futuro del país. Debemos esperar que estas elecciones contribuyan a lograr la paz y que no den lugar –como algunos temen hoy, sobre todo en Kabilia– a más brotes de violencia que pudieran servir como un pretexto para ejercer una mayor represión. El segundo punto alude a que, entre las consecuencias anticipadas de la celebración de este acuerdo, confiamos en gran medida en que la ayuda de la Unión Europea solucione una de las principales lacras de este país, a saber, el problema del paro juvenil y las frustraciones que éste acarrea. A este respecto, señor Presidente en ejercicio del Consejo, usted ha hablado de la necesidad de aumentar las inversiones y ha invitado a los europeos a que inviertan. En efecto, nosotros creemos que éste es uno de los ámbitos más importantes en los que el acuerdo debería permitirnos demostrar nuestro compromiso. Hoy, sin embargo, estamos llamando la atención de las autoridades argelinas sobre el hecho de que, para los inversores europeos, los trámites que hay que efectuar en la actualidad, con vistas a lograr una autorización de las inversiones, son demasiado burocráticas y, a veces, pueden resultar desalentadoras. Cuando me reuní con nuestros homólogos argelinos, la semana pasada, ya se lo hice saber, pero quisiera volver a insistir hoy en ello. El tercer punto se refiere a que debemos esperar que este acuerdo ayude a desarrollar y fortalecer la cooperación regional –mencionada también por usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo– y que, por consiguiente, contribuya a dar un impulso al proceso de constitución de la Unión del Magreb árabe, un proceso que, por desgracia, se halla actualmente en un punto muerto, en ausencia de perspectiva alguna de encontrar una solución política al problema del Sáhara Occidental. Siguiendo con el mismo punto, creo que sería útil pedir a las autoridades argelinas que se esfuercen todo lo posible en dar con una solución que permita a todas las partes salir bien paradas por medio de, naturalmente, los necesarios compromisos."@es12
"Arvoisa puhemies, hyvä neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, antaessansa lausuntoa Obiolsin suositusten mukaisesti ehdotuksesta neuvoston päätökseksi assosiaatiosopimuksen tekemisestä Algerian demokraattisen kansantasavallan kanssa ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta on puheenjohtajansa Brokin välityksellä ja työvaliokuntansa suostumuksella katsonut tarpeelliseksi käynnistää keskustelu, jota olemme käyneet täällä tänään. Tämän keskustelun perusteella huomenna äänestetään päätöslauselmasta, jonka toivon parlamentin hyväksyvän suurella äänten enemmistöllä. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja ja komission jäsen, tätä askelta, jolla samalla vastataan muutamiin tärkeimmistä kysymyksistämme, ei missään tapauksessa pidä tulkita pyrkimykseksi puuttua Algerian sisäisiin asioihin. Ainakaan sitä ei pidä nähdä osoituksena kunnioituksen puutteesta Algerian kulttuuria ja algerialaista identiteettiä kohtaan. Päinvastoin se on yksi osoitus siitä, että Euroopan parlamentti on sitoutunut, kuten esittelijä Obiols äsken muistutti, luomaan Maghreb-maiden kanssa etuoikeutetun kumppanuuden, joka perustuu keskinäiseen kunnioitukseen ja yhä selkeämpään tietoisuuteen yhteisestä päämäärästämme. Se oli tavoitteena myös valiokunta-aloitteisessa mietinnössämme Euroopan unionin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liiton suhteista, jonka esittelijänä toimin yhdessä Cohn-Benditin kanssa ja jonka tämä parlamentti hyväksyi suurella ääntenenemmistöllä ennen kesää. Tässä keskustelussa haluan korostaa kolmea seikkaa, jotka on osittain jo tuotukin esiin. Ensinnäkin aikataulujen päällekkäisyyden vuoksi julkistamme lausuntomme samana päivänä kun Algeriassa pidetään tulevaisuuden kannalta ratkaisevat paikallisvaalit, kuten neuvoston puheenjohtaja mainitsi. Täytyy vain toivoa, että nämä vaalit edistävät osaltaan rauhaa, eivätkä, kuten jotkut etenkin Kabyliassa pelkäävät, synnytä uusia väkivaltaisuuksia, jotka tarjoaisivat tekosyyn sortotoimien jatkamiselle. Toiseksi yhtenä assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisen todennäköisistä seurauksista me todella toivomme, että Euroopan unionin apu voisi tuoda ratkaisun yhteen maan pahimmista ongelmista, nimittäin nuorisotyöttömyyteen ja siitä seuraavaan turhautumiseen. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, puhuitte tässä yhteydessä tarpeesta lisätä sijoituksia ja kehotitte eurooppalaisia sijoittamaan. Katsommekin tämän olevan yksi tärkeimmistä aloista, joilla voimme sopimuksen avulla osoittaa sitoutumistamme. Nyt kuitenkin haluamme korostaa Algerian viranomaisille, että nykyisellään eurooppalaisten sijoitusten hyväksymiseen vaadittavat muodollisuudet ovat ehkä hiukan liian byrokraattisia ja saattavat vähentää sijoitushalukkuutta. Olen jo maininnut tästä algerialaisille virkaveljilleni tavatessani heidät viime viikolla, mutta toistan sen vielä tässä. Kolmanneksi on syytä toivoa, että sopimuksen ansiosta voidaan kehittää ja vahvistaa alueyhteistyötä – kuten neuvoston puheenjohtaja mainitsi – ja että se sysäisi liikkeelle Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liiton perustamisprosessin, joka tällä hetkellä on valitettavasti edelleen pysähdyksissä, koska Länsi-Saharaa koskevaan ongelmaan ei ole näköpiirissä poliittista ratkaisua. Tähän liittyen katson, että kannattaisi ehkä kehottaa Algerian viranomaisia panostamaan siihen, että ongelmaan voitaisiin löytää ratkaisu, joka jättäisi tarvittavien kompromissien avulla kaikille osapuolille mahdollisuuden säilyttää kasvonsa."@fi5
"Signora Presidente, signor Presidente in carica del Consiglio, signora Commissario, al momento di fornire, secondo le raccomandazioni dell’onorevole Obiols, il nostro parere circa la proposta d’accordo di associazione con la Repubblica algerina democratica e popolare, la commissione per gli affari esteri, i diritti dell’uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, nella persona del suo presidente, onorevole Brok, e di concerto con il suo ufficio, ha giudicato necessaria l’apertura del dibattito che ci vede riuniti oggi e che sarà seguito, domani, dall’adozione di una risoluzione che mi auguro raccolga il consenso di un’assai larga maggioranza della nostra Assemblea. Questa iniziativa, che ci ha permesso, signor Presidente in carica del Consiglio, signora Commissario, di ottenere le risposte che desideravamo ai nostri principali interrogativi, non deve in alcun modo essere interpretata come un tentativo di ingerenza negli affari interni algerini, e tanto meno come una mancanza di rispetto nei confronti della sua cultura e della sua identità. Essa si inscrive, al contrario, nella linea di impegno del nostro Parlamento, che l’onorevole Obiols ha ricordato oggi, volta a stabilire con i paesi del Maghreb un rapporto di partenariato privilegiato, basato sul rispetto reciproco e la consapevolezza sempre più profonda della comunanza dei nostri destini. E’ l’ottica che, in collaborazione con l’onorevole Cohn-Bendit nella relazione di iniziativa sull’Unione del Maghreb arabo, abbiamo fatto approvare prima dell’estate da una larga maggioranza dell’Assemblea. In occasione del presente dibattito, vorrei insistere oggi su tre punti cui si è già in parte accennato. Il primo è che, per una coincidenza di calendario, esprimiamo il nostro parere il giorno stesso in cui in Algeria si svolgono consultazioni elettorali locali determinanti per il futuro. Lei stesso, signor Presidente in carica del Consiglio, vi ha fatto allusione. Dobbiamo augurarci che tali elezioni contribuiscano alla pacificazione e non diano luogo, come alcuni temono, in particolare in Kabilia, a nuove esplosioni di violenza, pretesto a loro volta di nuove repressioni. Il secondo punto è che, fra le conseguenze che deriveranno dalla conclusione di questo accordo, la nostra speranza è che l’aiuto dell’Unione europea permetta di porre rimedio a una delle difficoltà più gravi del paese, e cioè alla disoccupazione giovanile e alle frustrazioni che essa non può non generare. A questo riguardo, signor Presidente in carica del Consiglio, lei ha parlato della necessità di sviluppare gli investimenti e ha invitato gli europei a investire. Crediamo effettivamente che questa sia una delle aree più importanti nelle quali l’accordo dovrebbe consentirci di dimostrare il nostro impegno. Ma vogliamo attirare oggi l’attenzione delle autorità algerine sul fatto che, per gli investitori europei, le formalità da assolvere attualmente per ricevere le necessarie autorizzazioni sono forse un po’ troppo burocratiche e talvolta scoraggianti. L’ho già detto ai nostri colleghi algerini quando li ho incontrati la settimana scorsa, ma ci tengo a ripeterlo oggi. Terzo punto, dobbiamo sperare infine che questo accordo possa contribuire a sviluppare e rafforzare la cooperazione regionale – e anche questo è stato da lei ricordato, signor Presidente in carica del Consiglio – e quindi a rilanciare il processo di costituzione di questa Unione del Maghreb arabo, processo oggi purtroppo bloccato in assenza di prospettive politiche alla soluzione del problema del Sahara occidentale. Anche su questo punto ritengo utile chiedere alle autorità algerine di fare tutto il possibile per trovare una soluzione che permetta a delle parti in causa di salvare la faccia, addivenendo naturalmente ai necessari compromessi."@it9
"Madam President, President-in-Office of the Council, Commissioner, when giving our opinion, according to the recommendations of Mr Obiols, with regard to the proposal for an association agreement with the People's Democratic Republic of Algeria, our Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy, through the intermediary of its Chairman, Mr Brok, and with the agreement of its bureau, considered it necessary to open the debate that has brought us here today and which will be followed, tomorrow, by the adoption of a resolution that I hope will be voted for by a very large majority of this House. This step, which, President-in-Office of the Council, Commissioner, has just enabled us to obtain the answers we were waiting for in response to our main questions, must in no way be interpreted as an attempt to interfere in Algeria’s domestic affairs, particularly as a mark of disrespect towards Algerian culture and identity. On the contrary, it falls within the scope of Parliament’s commitment, recalled here by Mr Obiols, to establishing a privileged partnership with the Maghreb countries based on mutual respect and increased awareness of our common destiny. That was the aim of the own-initiative report on the Arab Maghreb Union, for which Mr Cohn-Bendit and I were co-rapporteurs, which was adopted by a very large majority in this House before the summer. With regard to this debate, I would now like to emphasise three points that have already been partially raised. The first is that timetabling clashes mean we are delivering our opinion on the same day that local elections, which are crucial for the future, are taking place in Algeria as you mentioned, President-in-Office of the Council. We must hope that these elections contribute to achieving peace, and do not, as some fear today, particularly in Kabylia, give rise to further outbreaks of violence which would serve as pretexts for further repression. The second point is that, among the anticipated consequences of the conclusion of this agreement, we firmly hope that aid from the European Union will provide a solution to one of the main difficulties in this country, namely the problem of youth unemployment and the resulting frustrations. In this regard, President-in-Office of the Council, you spoke of the need to increase investment and you invited Europeans to invest. In fact, we believe that this is one of the very important areas in which the agreement should allow us to demonstrate our commitment. Today, however, we draw the attention of the Algerian authorities to the fact that, for European investors, the formalities that must currently be fulfilled with a view to approval are probably a little too bureaucratic and can sometimes be discouraging. I have already said this to our Algerian counterparts when I met them last week, but I would like to repeat it today. The third point is that we must hope this agreement will help to develop and strengthen regional cooperation – and you mentioned that as well, President-in-Office of the Council – and that it will therefore contribute to kick-starting the process of constituting the Arab Maghreb Union, a process which today is unfortunately at a standstill in the absence of any prospect of a political solution to the problem of the Western Sahara. Also on this point, I believe it would be useful to ask the Algerian authorities to pay the utmost attention to finding a solution that allows all the parties concerned to save face, by means, naturally, of the necessary compromises."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, mevrouw de commissaris, wij zullen overeenkomstig de aanbevelingen van Raimon Obiols instemmen met het voorstel voor een associatieovereenkomst met de Democratische Volksrepubliek Algerije. Voorzitter Brok van onze Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid gaf aan vandaag over deze kwestie te willen debatteren alvorens de resolutie morgen in stemming wordt gebracht. Ik hoop overigens dat de overgrote meerderheid van ons Parlement zich voor deze resolutie zal uitspreken. Deze stap, mijnheer de voorzitter van de Raad, mevrouw de commissaris, die ons in staat heeft gesteld antwoord te krijgen op onze belangrijkste vragen, moet echter niet worden opgevat als een poging ons te mengen in de interne aangelegenheden van Algerije, en vooral niet als een blijk van minachting voor zijn cultuur en identiteit. Integendeel, deze stap moet beschouwd worden in de context van onze pogingen - Raimon Obiols heeft daar al op gewezen - om met de landen van de Maghreb een bijzonder partnerschap aan te gaan dat gebaseerd is op wederzijds respect en een steeds sterkere bewustwording van onze gemeenschappelijke bestemming. Het betreffende initiatiefverslag over de Unie van de Arabische Maghreb, waarvan Daniel Cohn-Bendit en ik de co-rapporteurs waren, is voor de zomer door het overgrote merendeel van dit Parlement aangenomen. In het kader van het huidige debat wil ik graag drie punten benadrukken die hier reeds aan de orde zijn gekomen. Allereerst wil het toeval dat onze stemming over het onderhavige verslag op dezelfde dag plaatsvindt als de gemeenteraadsverkiezingen in Algerije, die van doorslaggevend belang zijn voor de toekomst van het land. Mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, u hebt ons hierop geattendeerd. Laten we hopen dat deze verkiezingen bijdragen aan het verzoeningsproces en niet zullen leiden tot nieuwe gewelduitbarstingen, zoals door velen in met name Kabylië wordt gevreesd. Zulke geweldsuitbarstingen zullen namelijk ongetwijfeld worden aangegrepen voor nieuwe repressiemaatregelen. In de tweede plaats hebben we er vertrouwen in dat de steunmaatregelen die de Europese Unie na het sluiten van de overeenkomst zal treffen een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van een zeer groot probleem in dit land, namelijk de jeugdwerkloosheid en alle frustraties die daar uit voortvloeien. Mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, u hebt in deze context gesproken over de noodzaak van investeringen en u hebt de Europeanen opgeroepen hieraan bij te dragen. Wij geloven dat dit een van de belangrijkste consequenties van de overeenkomst moet zijn. Wij willen de Algerijnse autoriteiten er echter ook op wijzen dat de formaliteiten waaraan de Europese investeerders moeten voldoen op dit moment waarschijnlijk iets te bureaucratisch en soms zelfs ontmoedigend zijn. Ik heb dit onze Algerijnse collega’s reeds laten weten toen ik ze vorige week heb ontmoet. Het leek mij echter van belang dit punt vandaag nogmaals aan de orde te stellen. In de derde plaats mogen wij hopen dat deze overeenkomst zal bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van de regionale samenwerking. Mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, u hebt er in deze context reeds op gewezen dat deze ontwikkeling en versterking van de regionale samenwerking het vormingsproces van deze Unie van de Arabische Maghreb nieuw leven kan helpen inblazen. Helaas bevindt dit proces zich momenteel in het slop omdat er geen uitzicht is op een politieke oplossing voor het probleem van de Westelijke Sahara. Ook wat dit punt betreft lijkt het mij niet overbodig om de Algerijnse autoriteiten te verzoeken er alles aan te doen om een oplossing voor dit probleem te vinden die alle partijen in staat stelt het gezicht te redden. Hiertoe zullen ontegenzeggelijk de benodigde compromissen gesloten moeten worden."@nl2
"Senhora Presidente, Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhora Comissária, neste momento em que se trata de dar, segundo as recomendações de Raimon Obiols, o nosso parecer favorável à proposta de acordo de associação com a República Argelina Democrática e Popular, a nossa Comissão dos Assuntos Externos, dos Direitos do Homem, da Segurança Comum e da Política de Defesa, na pessoa do seu presidente, o senhor deputado Brok, e com o acordo do seu gabinete, considerou necessária a abertura do debate que nos junta hoje e que será seguida, amanhã, pela aprovação de uma resolução que espero que venha a recolher o assentimento de uma grande maioria da nossa assembleia. Esta iniciativa que acaba de nos permitir, Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhora Comissária, receber as respostas que esperávamos às nossas principais interrogações, não pode em caso algum ser interpretada como uma tentativa de ingerência nos assuntos internos da Argélia, ou, por maioria de razão, como um sinal de desprezo relativamente à sua cultura e à sua identidade. Insere-se pelo contrário no contexto do comprometimento do nosso Parlamento, já aqui recordado pelo senhor deputado Obiols, em estabelecer com os países do Magrebe uma parceria privilegiada, baseada no respeito mútuo e na consciência cada vez mais forte do nosso destino comum. Enquanto co-relator com Daniel Cohn-Bendit do relatório de iniciativa sobre a União do Magrebe Árabe, foi isso que fizemos aprovar antes do Verão com uma larguíssima maioria da nossa Assembleia. Para este debate, gostaria de insistir hoje em três pontos já referidos parcialmente. O primeiro é o de que as coincidências do calendário querem que demos o nosso parecer no próprio dia em que irão decorrer na Argélia eleições locais, determinantes para o futuro. O senhor já o referiu, Senhor Presidente em exercício do Conselho. Esperamos que essas eleições contribuam para o apaziguamento e não dêem lugar, como alguns temem neste momento, sobretudo na Kabilia, a novas explosões de violência, pretextos para novas repressões. O segundo ponto é o de que temos a firme esperança, de entre as consequências esperadas da conclusão deste acordo, de que a ajuda da União Europeia irá permitir resolver uma das dificuldades mais importantes daquele país, a saber, a do desemprego dos jovens e das frustrações daí resultantes. A este propósito, Senhor Presidente em exercício do Conselho, o senhor falou da necessidade de desenvolver os investimentos e convidou os Europeus a investirem. Cremos efectivamente que essa é uma das importantíssimas vias nas quais este acordo deveria permitir avançar. Mas chamamos agora a atenção das autoridades argelinas para o facto de que, para os investidores europeus, as formalidades a cumprirem actualmente com vista a serem autorizados são provavelmente um pouco demasiado burocráticas e por vezes desencorajantes. Já o disse aos nossos colegas argelinos quando me encontrei com eles na semana passada, mas quero repeti-lo hoje. Terceiro ponto, temos por fim de esperar que este acordo contribua para desenvolver, reforçar a cooperação regional – e também este aspecto o senhor já recordou, Senhor Presidente em exercício do Conselho – e que contribua portanto para relançar o processo de contribuição dessa União do Magrebe Árabe, processo esse hoje em dia infelizmente bloqueado na ausência de perspectivas políticas para a solução do problema do Sara Ocidental. Também sobre este ponto penso que seria útil pedir às autoridades argelinas que estivessem mais atentas de forma a ser encontrada uma solução que permita a cada um dos partidos em causa salvar a face, evidentemente que através dos necessários compromissos."@pt11
"Fru talman, herr rådsordförande, fru kommissionär! När vi på rekommendation av Raimon Obiols skall ge vårt samtycke till förslaget till associeringsavtal med Demokratiska folkrepubliken Algeriet, gjorde utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik bedömningen – genom utskottets ordförande Elmar Brok och med samtycke från utskottets presidium – att vi i dag behöver föra en debatt så att vi i morgon kan anta en resolution, som jag hoppas kommer att stödjas av en mycket bred majoritet i kammaren. Herr rådsordförande, fru kommissionär! Genom att gå tillväga på detta sätt har vi kunnat få svar på våra viktigaste frågor, men det får under inga omständigheter tolkas som ett försök till inblandning i Algeriets inre angelägenheter, och i synnerhet inte som ett uttryck för förakt för dess kultur och identitet. Debatten ligger tvärtom i linje med parlamentets engagemang – som Raimon Obiols påminde om – för ett privilegierat partnerskap med Maghrebländerna baserat på ömsesidig respekt och en allt starkare insikt om vår ödesgemenskap. Det var detta som jag och Daniel Cohn-Bendit fick en mycket bred majoritet i kammaren att godkänna före sommaren, som medföredragande till ett initiativbetänkande om Arabiska Maghrebunionen. I denna debatt skulle jag i dag vilja trycka på tre punkter, som delvis redan har behandlats. För det första: den dag vi skall ge vårt samtycke sammanfaller med den dag då Algeriet genomför lokala val, som är avgörande för framtiden. Ni anspelade på detta, herr rådsordförande. Man får önska att detta val bidrar till lugn och inte nya våldsutbrott, som många fruktar i dag, särskilt i Kabylien, eftersom de skulle tjäna som förevändning för nya repressiva åtgärder. Den andra punkten är att vi hyser stora förhoppningar på att Europeiska unionens stöd kommer att lösa en av landets största svårigheter – vilket är en av förväntningarna på vad detta avtal skall leda till – nämligen arbetslösheten bland ungdomar och de frustrationer som den nödvändigtvis orsakar. Herr rådsordförande! Ni talade i det här sammanhanget om att man måste utveckla investeringarna och ni uppmanade européerna att investera. Vi tror faktiskt att detta är en av de ytterst viktiga vägar som avtalet bör möjliggöra. Men i dag vill vi uppmärksamma de algeriska myndigheterna på det faktum att formaliteterna för godkännande sannolikt är något för byråkratiska och inte särskilt uppmuntrande för europeiska investerare. Detta talade jag om för våra algeriska kolleger redan när jag träffade dem i förra veckan, men jag ville upprepa det i dag. Den tredje punkten: vi måste slutligen hoppas på att detta avtal medverkar till att utveckla och stärka det regionala samarbetet, vilket ni också talade om, herr rådsordförande, och att det därmed bidrar till en omstart för processen att bilda Arabiska Maghrebunionen. Denna process är tyvärr blockerad i dag, eftersom det saknas politiska utsikter till en lösning på problemet i Västsahara. Också på denna punkt tror jag det vore värdefullt att be de algeriska myndigheterna att anstränga sig mer för att hitta en lösning som gör att alla berörda parter kan rädda ansiktet, självklart med de kompromisser som krävs."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph