Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-09-Speech-3-093"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021009.7.3-093"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru formand, må jeg have lov til at understrege, at undertegnelsen af associeringsaftalen virkelig har betydet et vendepunkt og åbnet et nyt kapitel i vore forbindelser med Algeriet. Det er Rådets opfattelse, at undertegnelsen af denne aftale klart viser, at de algeriske myndigheder har vilje til at fortsætte og forstærke deres indsats i den nødvendige reformproces for at stimulere handlen og investeringerne. Dette burde også komme til udtryk i reformer på politisk og socialt plan. Der sendes ligeledes et klart signal til investorerne om, at Algeriet forpligter sig til at skabe et konstruktivt miljø for internationale virksomheder. Der er primært tale om forbindelser mellem regeringer, men aftalen giver også en ramme for forretningsverdenen og det civile samfund. Aftalen har også betydning for hele Unionens middelhavspolitik, og den betyder et yderligere skridt hen imod oprettelsen af et Euro-Middelhavs-frihandelsområde. Desuden er formålet med aftalen af fremme det sub-regionale samarbejde mellem Middelhavspartnerne selv, der er så vigtigt for et positivt resultat af Barcelona-processen. Associeringsaftalen indeholder en artikel om bevægelighed for personer, og hermed har EU givet tilsagn om at undersøge muligheden for at forenkle og fremskynde procedurerne for udstedelse af visum til visse personer. Denne bestemmelse skal udmøntes i gennemførelsesreglerne til aftalen. Når aftalen er trådt i kraft, skal de organer, der oprettes ved denne, undersøge, hvordan dette tilsagn vedrørende visum vil kunne gennemføres - naturligvis under hensyn til Unionens politik på det pågældende tidspunkt. Med hensyn til respekten for menneskerettighederne følger Rådet meget nøje de spørgsmål, der henhører under respekten for menneskerettighederne i Algeriet, navnlig inden for den politiske dialog med Algeriet, som har fundet sted på ministerplan siden 1997. Dette giver Rådet, som er repræsenteret ved trojkaen, lejlighed til regelmæssigt at tage disse spørgsmål op og til kraftigt at understrege, at enhver krænkelse og ethvert misbrug skal undgås, også i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme. Associeringsaftalen vil nu give større muligheder for at følge dette spørgsmål op og for at støtte de algeriske myndigheder i den forbindelse. Jeg gør opmærksom på, at aftalen som bekendt gør respekten for menneskerettighederne til et væsentligt element, der danner grundlag for parternes eksterne og interne politik. Desuden giver den en institutionel ramme for en regelmæssig politisk dialog på forskellige niveauer, navnlig i associeringsrådet, om alle emner af fælles interesse. Så længe respekten for menneskerettighederne er et problem i Algeriet, vil spørgsmålet stå på dagsordenen for de fælles møder. Dette gælder både den politiske dialog, der blev etableret i 1997, og aftalens organer, navnlig associeringsrådet og associeringsudvalget, så snart aftalen er trådt i kraft. Rådet agter ikke at foretage nogen henvendelser vedrørende situationen i Kabylien, da det i første omgang betragter sagen som et internt algerisk spørgsmål. Rådet ser imidlertid positivt på den vigtige beslutning, der for nylig er truffet, om at give tamazight-sproget status som nationalt sprog. Generelt opfordrede Det Europæiske Råd i Göteborg i juni 2001 indtrængende alle de ansvarlige i Algeriet til at sætte ind for at bringe de nuværende konfrontationer og den nuværende vold til ophør. Det anmodede myndighederne om at starte et politisk initiativ for at løse krisen ved hjælp af en dialog mellem alle algeriere. Men situationen er fortsat vanskelig og kompleks, som det fremgår af den lave valgdeltagelse ved parlamentsvalget den 30. maj 2002. Lokalvalgene i oktober kan ligeledes give et vigtigt fingerpeg om situationen i regionen. En løsning kan hjælpes på vej gennem en forbedring på det socioøkonomiske plan, og vi er helt indstillet på at hjælpe med i indsatsen for økonomiske reformer. Vi støtter dem gennem Meda-forordningen, det er 240 millioner euro i perioden 2000-2004, og lånene fra Den Europæiske Investeringsbank på 620 millioner euro siden 1996. Den nye investeringsfacilitet burde også bidrage til at støtte den økonomiske situation i Algeriet, når den er kommet på plads. Ifølge associeringsaftalen kan associeringsrådet lette samarbejdet og kontakterne mellem Europa-Parlamentet og Algeriets parlamentariske institutioner samt mellem Det Økonomiske og Sociale Udvalg og det tilsvarende organ i Algeriet. Jeg vil gerne understrege, at Rådet ser positivt på konklusionerne fra det seneste møde i Det Parlamentariske Euro-Middelhavs-forum i Bari i juni 2002. Her blev den parlamentariske dimension af vort partnerskab med de sydlige Middelhavslande fremhævet. Vi er i gang med at undersøge, hvilke samarbejdsmekanismer der kan bruges til at oprette en sådan Euro-Middelhavs-forsamling."@da1
lpv:translated text
". Frau Präsidentin, ich möchte betonen, dass die Unterzeichnung des Assoziationsabkommens wirklich der Durchbruch zu einem neuen Kapitel unserer Beziehungen zu Algerien ist. Der Rat ist der Ansicht, dass die Unterzeichnung dieses Abkommens deutlich zeigt, dass die algerischen Behörden den Willen zur Fortführung und Intensivierung ihrer Bemühungen um die notwendigen Reformen haben, um Handel und Investitionen zu fördern. Dies sollte auch durch Reformen auf politischer und sozialer Ebene zum Ausdruck kommen. Auch den Investoren wird eindeutig signalisiert, dass sich Algerien zum Aufbau eines konstruktiven Umfelds für internationale Unternehmen verpflichtet. Es geht dabei vor allem um Verbindungen auf Regierungsebene, aber das Abkommen bildet auch einen Rahmen für die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft. Darüber hinaus ist es von Bedeutung für die Mittelmeerpolitik der Union und ein weiterer Schritt zur Bildung einer Freihandelszone Europa-Mittelmeer. Ziel des Abkommens ist auch die Förderung der subregionalen Zusammenarbeit zwischen den Mittelmeerpartnern selbst, die sehr wichtig für ein positives Ergebnis des Barcelona-Prozesses ist. Das Assoziationsabkommen enthält auch einen Artikel über die Freizügigkeit von Personen, durch den die EU zugesagt hat zu untersuchen, ob eine Vereinfachung und Beschleunigung der Verfahren zur Visaerteilung für bestimmte Personen möglich ist. Diese Vorschrift muss in den Durchführungsbestimmungen zum Abkommen umgesetzt werden. Wenn das Abkommen in Kraft getreten ist, werden die dann geschaffenen Organe untersuchen, wie diese Zusage in Bezug auf die Ausstellung von Visa umgesetzt werden kann – selbstverständlich unter Berücksichtigung der zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Unionspolitik. Was die Einhaltung der Menschenrechte betrifft, bewacht der Rat, insbesondere im Rahmen des seit 1997 auf Ministerebene stattfindenden politischen Dialogs mit Algerien, sehr genau die Fragen, die sich im Hinblick auf die Achtung der Menschenrechte in Algerien stellen. Dadurch hat der Rat, der durch die Troika vertreten ist, Gelegenheit, diese Fragen regelmäßig anzusprechen und nachdrücklich zu betonen, dass jede Verletzung und jeder Missbrauch vermieden werden muss, auch im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Terrorismus. Das Assoziationsabkommen wird jetzt die Möglichkeiten verbessern, dieses Problem zu verfolgen und die algerischen Behörden diesbezüglich zu unterstützen. Ich weise darauf hin, dass die Einhaltung der Menschenrechte wie bekannt ein wesentliches Element dieses Abkommens ist, das die Basis für die Außen- und Innenpolitik der Parteien schafft. Außerdem sorgt es für den institutionellen Rahmen eines regelmäßigen politischen Dialogs, der auf unterschiedlichen Ebenen, insbesondere im Assoziationsrat, stattfindet und alle Themen von gemeinsamem Interesse behandelt. Solange die Achtung der Menschenrechte in Algerien ein Problem darstellt, wird dieses Thema bei den gemeinsamen Sitzungen auf der Tagesordnung stehen. Das gilt für den 1997 eingeführten politischen Dialog ebenso wie für die Organe des Abkommens, besonders für den Assoziationsrat und den Assoziationsausschuss, sobald das Abkommen in Kraft getreten ist. Der Rat wird keine Schritte hinsichtlich der Situation in der Kabylei unternehmen, da dieses Problem in erster Linie als interne algerische Angelegenheit betrachtet wird. Er begrüßt allerdings die vor kurzem getroffene wichtige Entscheidung, dem Tamazight den Status einer nationalen Sprache zu geben. Der Europäische Rat von Göteborg hat im Juni 2001 grundsätzlich und nachdrücklich alle Verantwortlichen in Algerien aufgefordert, sich für die Beendigung der derzeitigen Konfrontationen und Gewalttätigkeiten einzusetzen. Er appellierte an die Behörden, eine politische Initiative zur Lösung der Krise mit Hilfe eines Dialogs zwischen allen Algeriern in die Wege zu leiten. Die Lage ist aber weiterhin schwierig und kompliziert, wie man aus der geringen Wahlbeteiligung an den Parlamentswahlen am 30. Mai 2002 ersehen kann. Die Kommunalwahlen im Oktober werden ebenfalls einen wichtigen Hinweis auf die Situation in der Region geben. Eine Lösungsmöglichkeit sind Verbesserungen auf der sozioökonomischen Ebene, und wir sind zu Hilfestellungen bei wirtschaftlichen Reformmaßnahmen bereit. Wir unterstützen diese durch die MEDA-Verordnung – das sind 240 Millionen Euro im Zeitraum 2000-2004 – und die Darlehen der Europäischen Investitionsbank, die seit 1996 in Höhe von 620 Mio. Euro vergeben wurden. Wenn die neue Investitionsfazilität erst einmal durchgeführt ist, dürfte sie ebenfalls zur Absicherung der wirtschaftlichen Situation Algeriens beitragen. Laut Assoziationsabkommen kann der Assoziationsrat die Zusammenarbeit und die Kontakte zwischen dem Europäischen Parlament und den parlamentarischen Institutionen Algeriens sowie zwischen dem Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten und dem entsprechenden Organ in Algerien erleichtern. Ich möchte betonen, dass der Rat die Schlussfolgerungen der letzten Tagung des parlamentarischen Forums Europa-Mittelmeer vom Juni 2002 in Bari begrüßt. Hier wurde der parlamentarische Aspekt unserer Partnerschaft mit den südlichen Mittelmeerländern betont. Wir untersuchen zur Zeit, welche Instrumente der Zusammenarbeit für die Schaffung einer solchen parlamentarischen Versammlung Europa-Mittelmeer eingesetzt werden können."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να τονίσω ότι η υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης δηλώνει όντως μια καμπή και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μας με την Αλγερία. Το Συμβούλιο είναι της άποψης ότι η υπογραφή αυτής της συμφωνίας δείχνει σαφώς ότι, προκειμένου να ενθαρρύνουν το εμπόριο και τις επενδύσεις, οι αλγερινές αρχές επιθυμούν να συνεχίσουν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά την αναγκαία μεταρρυθμιστική διαδικασία. Αυτή θα πρέπει επίσης να εκδηλωθεί με πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Ένα σαφές μήνυμα στέλλεται επίσης προς τους επενδυτές, υπό την έννοια ότι η Αλγερία επιχειρεί να δημιουργήσει ένα εποικοδομητικό περιβάλλον για τις διεθνείς επιχειρήσεις. Είναι πρωταρχικά ζήτημα διακυβερνητικών σχέσεων, αλλά η συμφωνία παρέχει επίσης ένα πλαίσιο για τον εμπορικό κόσμο και την κοινωνία των πολιτών. Η συμφωνία είναι επίσης σημαντική για ολόκληρη την πολιτική της ΕΕ για τη Μεσόγειο, και αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα προς την κατεύθυνση της καθιέρωσης μιας ευρωμεσογειακής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών. Σκοπός της συμφωνίας είναι επίσης να προαγάγει την υποπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ των ίδιων των μεσογειακών εταίρων, η οποία είναι πολύ σημαντική για να είναι θετική η έκβαση της διαδικασίας της Βαρκελώνης. Η συμφωνία σύνδεσης περιέχει ένα άρθρο για την κυκλοφορία των προσώπων, και η ΕΕ δεσμεύτηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο να διερευνήσει τη δυνατότητα απλοποίησης και επίσπευσης των διαδικασιών για τη χορήγηση βίζας σε ορισμένα άτομα. Η διάταξη αυτή πρέπει να διατυπωθεί στους κανόνες εφαρμογής της συμφωνίας. Μόλις η συμφωνία τεθεί σε ισχύ, τα όργανα που ιδρύθηκαν δυνάμει αυτής θα πρέπει να διερευνήσουν πώς θα καταστεί δυνατό να υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση όσον αφορά τη χορήγηση βίζας, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη την πολιτική της ΕΕ τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Συμβούλιο παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τα ζητήματα που σχετίζονται με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου με την Αλγερία που διεξάγεται σε υπουργικό επίπεδο από το 1997. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στο Συμβούλιο, το οποίο εκπροσωπείται στην τρόικα, να ασχολείται τακτικά με τα ζητήματα αυτά και να τονίζει σθεναρά ότι δεν πρέπει να υπάρχει παραβίαση ή κατάχρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμη και σε σχέση με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η συμφωνία σύνδεσης θα παράσχει τώρα μεγαλύτερες ευκαιρίες για την παρακολούθηση αυτού του ζητήματος και για την υποστήριξη των αλγερινών αρχών στο συγκεκριμένο θέμα. Θα σημειώσω ότι, όπως είναι γνωστό, η συμφωνία καθιστά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ουσιώδες χαρακτηριστικό που αποτελεί τη βάση των εξωτερικών και εσωτερικών πολιτικών των συμβαλλόμενων μερών. Παρέχει επίσης ένα θεσμικό πλαίσιο για τακτικό πολιτικό διάλογο σε διαφορετικά επίπεδα, και ειδικότερα σε επίπεδο Συμβουλίου Σύνδεσης, όσον αφορά όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Όσο ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα είναι πρόβλημα στην Αλγερία, το ζήτημα θα βρίσκεται στις ημερήσιες διατάξεις των κοινών συναντήσεων. Μόλις η συμφωνία τεθεί σε ισχύ, θα εφαρμοστεί τόσο για τον πολιτικό διάλογο, που ξεκίνησε το 1997, όσο και για τα όργανα που συνδέονται με τη συμφωνία, δηλαδή το Συμβούλιο Σύνδεσης και την Επιτροπή Σύνδεσης. Το Συμβούλιο δεν σκοπεύει να προβεί σε ενέργειες όσον αφορά την κατάσταση στην Καβιλία, διότι θεωρεί ότι το θέμα αυτό αποτελεί εν πρώτοις εσωτερικό αλγερινό ζήτημα. Ωστόσο, το Συμβούλιο βλέπει ευνοϊκά τη σημαντική απόφαση που ελήφθη πρόσφατα και δίνει στη γλώσσα Tamazight το καθεστώς εθνικής γλώσσας. Τον Ιούνιο του 2001, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ περιέλαβε ως επείγον ζήτημα την έκκληση προς όλους όσοι κατέχουν υπεύθυνες θέσεις στην Αλγερία να καταβάλουν προσπάθειες για να δοθεί τέλος στις σημερινές αντιπαραθέσεις και τη βία. Ενθάρρυνε τις αρχές να αναλάβουν πολιτική πρωτοβουλία για να επιλύσουν την κρίση με τη βοήθεια του διαλόγου μεταξύ όλων των Αλγερινών. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη και περίπλοκη, ωστόσο, όπως μπορούμε να δούμε από τη χαμηλή προσέλευση στις κοινοβουλευτικές εκλογές της 30ής Μαΐου 2002. Οι τοπικές εκλογές του Οκτωβρίου θα μπορέσουν επίσης να δώσουν μια σημαντική ένδειξη της κατάστασης στην περιοχή. Η βελτίωση σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο θα βοηθήσει την αναζήτηση λύσης, και είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε τις προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Τις υποστηρίζουμε μέσω του κανονισμού MEDA, παρέχοντας 240 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2000-2004, και μέσω των δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που ανέρχονται σε 620 εκατομμύρια ευρώ από το 1996 μέχρι σήμερα. Μόλις τεθεί σε ισχύ, το νέο μέσο επενδύσεων θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης στην Αλγερία. Σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης, το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να διευκολύνει τη συνεργασία και τις επαφές μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινοβουλευτικών θεσμών της Αλγερίας, καθώς και μεταξύ της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και του αντίστοιχου οργάνου στην Αλγερία. Θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι το Συμβούλιο βλέπει θετικά τα συμπεράσματα της τελευταίας συνόδου του κοινοβουλευτικού ευρωμεσογειακού φόρουμ στο Μπάρι τον Ιούνιο του 2002, υπογραμμίζοντας την κοινοβουλευτική διάσταση της συνεργασίας μας με τις χώρες της νότιας Μεσογείου. Είμαστε στη διαδικασία διερεύνησης σχετικά με το ποιοι μηχανισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύσταση μιας τέτοιας ευρωμεσογειακής συνέλευσης."@el8
"Madam President, might I be permitted to emphasise that the signing of the association agreement really has signified a turning point and opened a new chapter in our relations with Algeria. It is the Council’s view that the signing of this agreement clearly shows that, in order to stimulate trade and investment, the Algerian authorities have a desire to maintain and step up their efforts on behalf of the necessary reform process. That ought also to find expression in political and social reforms. A clear signal is also being sent to investors to the effect that Algeria undertakes to create a constructive environment for international enterprises. It is primarily a question of intergovernmental relations, but the agreement also provides a framework for the commercial world and civil society. The agreement is also of significance for the EU’s entire Mediterranean policy, and it is a further step towards setting up a Euro-Mediterranean free-trade area. The purpose of the agreement is also to promote that sub-regional cooperation between the Mediterranean partners themselves that is so important to a positive outcome of the Barcelona process. The association agreement contains an article on the movement of persons, and the EU has in this way pledged to look into the possibility of simplifying and speeding up the procedures for issuing visas to certain persons. This provision must find expression in the implementation rules for the agreement. Once the agreement has come into force, the bodies set up under it will have to investigate how it will be possible to implement this pledge concerning visas, taking account of course of the EU’s policy at the relevant time. With regard to respect for human rights, the Council is monitoring very carefully the issues relating to respect for human rights in Algeria, and specifically within the political dialogue with Algeria that has taken place at ministerial level since 1997. In this way, the Council, which is represented in the troika, is given the opportunity regularly to address these issues and vigorously to emphasise that there must be no violation or abuse of human rights, including in connection with combating terrorism. The association agreement will now provide greater opportunities for following up this issue and for supporting the Algerian authorities in this connection. I would point out that, as is well known, the agreement makes respect for human rights an essential feature forming the basis of the parties’ external and internal policies. It also provides an institutional framework for regular political dialogue at different levels, and specifically at Association Council level, concerning all subjects of common interest. As long as respect for human rights is a problem in Algeria, the issue will be on the agendas of the joint meetings. As soon as the agreement has come into force, that will apply both to the political dialogue, established in 1997, and to the bodies concerned with the agreement, namely the Association Council and the Association Committee. The Council does not intend to take any steps concerning the situation in Kabylia, for it regards the matter as being in the first place an internal Algerian issue. However, the Council looks favourably upon the important decision taken recently to give the Tamazight language the status of a national language. In June 2001, the Gothenburg European Council made it an urgent matter generally to call upon all those in responsible positions in Algeria to make efforts to bring the present confrontations and violence to an end. It encouraged the authorities to launch a political initiative to solve the crisis with the aid of dialogue between all Algerians. The situation remains difficult and complex, however, as may be seen from the low turnout at the parliamentary election on 30 May 2002. The October local elections will also be able to provide an important indication of the situation in the region. Improvement at the socio-economic level would aid the search for a solution, and we have every desire to help with the efforts aimed at economic reforms. We are supporting these by means of the Meda Regulation, providing EUR 240 million for the period 2000-2004, and by means of the loans from the European Investment Bank, amounting to EUR 620 million since 1996. Once it has been put in place, the new investment facility should also contribute to improving the economic situation in Algeria. According to the association agreement, the Association Council can facilitate cooperation and contacts between the European Parliament and Algeria’s parliamentary institutions, as well as between the Economic and Social Committee and the corresponding body in Algeria. I should like to emphasise that the Council takes a positive view of the conclusions of the latest meeting of the parliamentary Euro-Mediterranean Forum in Bari in June 2002, emphasising the parliamentary dimension of our partnership with the southern Mediterranean countries. We are in the process of looking into which cooperation mechanisms can be used for setting up such a Euro-Mediterranean assembly."@en3
"Señora Presidenta, permítame hacer hincapié en el hecho de que la firma del acuerdo de asociación ha constituido un verdadero hito y ha abierto un nuevo capítulo en nuestras relaciones con Argelia. En opinión del Consejo, la firma de este acuerdo demuestra claramente que las autoridades argelinas, con el objetivo de estimular el comercio y la inversión, tienen el deseo de mantener, e incluso incrementar, sus esfuerzos para acometer el proceso necesario de reformas, lo que debería traducirse también en reformas políticas y sociales. Los inversores han recibido una clara señal de que Argelia se compromete a crear unas condiciones favorables para las empresas internacionales. Es una cuestión, más que nada, de relaciones intergubernamentales, pero el acuerdo también proporciona un marco para el ámbito comercial y la sociedad civil. El acuerdo es también trascendental para toda la política mediterránea de la UE y representa un paso adelante para la creación de una zona de libre comercio euromediterránea. El propósito de este acuerdo es, asimismo, promover la cooperación subregional entre los propios socios mediterráneos, tan importante para obtener un resultado positivo del proceso de Barcelona. El acuerdo de asociación contiene un artículo sobre la circulación de personas y, mediante éste, la UE se ha comprometido a considerar la posibilidad de simplificar y acelerar las gestiones para otorgar visados a ciertas personas. Esta disposición debe traducirse en las normas de ejecución del acuerdo. Una vez haya entrado en vigor el acuerdo, los órganos creados por éste tendrán que dar con la manera de llevar a cabo este compromiso relacionado con los visados, teniendo en cuenta, por supuesto, la política de la Unión Europea en ese momento. Por otro lado, el Consejo está realizando un minucioso seguimiento de las cuestiones relacionadas con el respeto de los derechos humanos en Argelia y, en concreto, dentro del diálogo político de rango ministerial mantenido con este país desde 1997. De esta manera, el Consejo, que está representado en la tiene la oportunidad de mencionar estos asuntos, con regularidad, y de hacer hincapié, con toda rotundidad, en que no deben producirse violaciones de los derechos humanos, ni siquiera para combatir el terrorismo. El acuerdo de asociación hará posible que haya más oportunidades de efectuar un seguimiento de esta cuestión y de apoyar a las autoridades argelinas en este aspecto. Quisiera destacar el hecho de que, como es bien sabido, el acuerdo atribuye al respeto de los derechos humanos un papel fundamental en la definición de la política interior y exterior de las partes firmantes. Asimismo, proporciona un marco institucional donde albergar un diálogo fluido en distintos ámbitos y, en concreto, dentro del Consejo de Asociación, en lo referente a todos los asuntos de interés común. Mientras el respeto de los derechos humanos sea un problema en Argelia, el asunto seguirá tratándose en las reuniones conjuntas. Una vez que entre en vigor el acuerdo, se aplicará, tanto al diálogo político, iniciado en 1997, como a los órganos relacionados con el acuerdo, a saber, el Consejo de Asociación y el Comité de Asociación. El Consejo no tiene la intención de dar ningún paso en relación con la situación en Kabilia, pues estima que el asunto es, en primer lugar, una cuestión de política interior argelina. No obstante, el Consejo ve con buenos ojos la importante decisión tomada recientemente de otorgar a la lengua la consideración de lengua nacional. En junio de 2001, el Consejo Europeo de Gotemburgo hizo un llamamiento urgente y general a todos aquellos que ocupaban puestos de responsabilidad en Argelia para que realizaran esfuerzos destinados a poner fin a la violencia y a la confrontación reinantes. Alentó a las autoridades para que llevaran a cabo una iniciativa política que resolviera la crisis, con la ayuda del diálogo entre todos los argelinos. Con todo, la situación sigue siendo difícil y compleja, como se desprende de la baja participación en las elecciones legislativas del 30 de mayo de 2002. Las elecciones locales de octubre constituirán también un buen indicador de la situación en la región. Una mejora del nivel socioeconómico ayudaría a encontrar una solución, y nosotros tenemos la firme voluntad de ayudar a hacer realidad las reformas económicas. Estamos apoyando estas reformas por medio del Reglamento MEDA, que proporciona 240 millones de euros para el período 2000-2004, y mediante préstamos del Banco Europeo de Inversiones que ascienden a 620 millones de euros desde 1996. Una vez en funcionamiento, el nuevo mecanismo de inversión debería contribuir a mejorar la situación económica de Argelia. Según el acuerdo de asociación, el Consejo de Asociación puede facilitar la cooperación y los contactos entre el Parlamento Europeo y las instituciones parlamentarias argelinas, además de entre el Comité Económico y Social y el órgano argelino correspondiente. Quisiera destacar el hecho de que el Consejo vea con buenos ojos las conclusiones de la última reunión del Foro Parlamentario Euromediterráneo de Bari, celebrada en junio de 2002, en la que se hizo hincapié en la dimensión parlamentaria de nuestra asociación con los países del sur del Mediterráneo. Estamos estudiando qué mecanismos de cooperación pueden emplearse para crear tal asamblea euromediterránea."@es12
"Arvoisa puhemies, saanen korostaa, että assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen on todella merkinnyt käännekohtaa ja avannut uuden aikakauden suhteissamme Algerian kanssa. Neuvoston näkemys on, että tämän sopimuksen allekirjoittaminen on selkeä osoitus siitä, että piristääkseen kauppaa ja sijoituksia Algerian viranomaiset ovat halukkaita jatkamaan ja tiivistämään toimiaan tarvittavien uudistusprosessien toteuttamiseksi. Näiden toimien on näyttävä myös poliittisina ja sosiaalisina uudistuksina. Myös sijoittajille lähetetään selkeä viesti siitä, että Algeria sitoutuu luomaan rakentavan toimintaympäristön kansainvälisille yrityksille. Kysymys on ensikädessä hallitusten välisistä suhteista, mutta sopimuksella luodaan kehys myös liike-elämän ja kansalaisyhteiskunnan toiminnalle. Sopimuksella on myös merkitystä EU:n koko Välimeri-politiikan kannalta, ja se on taas yksi askel kohti Euro–Välimeri-vapaakauppa-alueen perustamista. Sopimuksen tarkoituksena on myös edistää alueyhteistyötä Välimeren alueen kumppanivaltioiden kesken, mikä on tärkeää Barcelonan prosessin onnistumisen kannalta. Assosiaatiosopimukseen sisältyy henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskeva artikla, ja EU on näin sitoutunut harkitsemaan mahdollisuutta yksinkertaistaa ja nopeuttaa viisumien myöntämistä tietyille henkilöille. Tämä määräys on sisällytettävä sopimuksen täytäntöönpanoa koskeviin sääntöihin. Sopimuksen tultua voimaan sen nojalla perustettujen elinten on tutkittava, kuinka tämä viisumeita koskeva sitoumus on mahdollista toteuttaa käytännössä ottaen tietenkin huomioon EU:n kulloinkin voimassa oleva politiikka. Ihmisoikeuksien kunnioittamisen osalta voin sanoa, että neuvosto seuraa hyvin tarkasti ihmisoikeuksien kunnioittamista Algeriassa. Erityisen hyvä kanava tätä varten on Algerian kanssa käytävä poliittinen vuoropuhelu, jota on toteutettu ministeritasolla vuodesta 1997 lähtien. Näin neuvosto, joka on edustettuna ministeritroikassa, saa mahdollisuuden käsitellä ihmisoikeusasioita säännöllisesti ja ponnekkaasti korostaakseen, ettei se salli minkäänlaisia ihmisoikeuksien rikkomuksia tai väärinkäytöksiä, myöskään terrorismin torjunnan yhteydessä. Assosiaatiosopimus antaa nyt paremman mahdollisuuden seurata ihmisoikeusasioita ja tukea Algerian viranomaisia niissä. Haluaisin huomauttaa, että, kuten hyvin tiedetään, sopimuksella nostetaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen keskeiseksi elementiksi, joka on perustana osapuolten ulko- ja sisäpolitiikalle. Sopimuksella luodaan myös institutionaalinen kehys erilaisista molempia osapuolia kiinnostavista aiheista käytävälle säännölliselle poliittiselle vuoropuhelulle eri tasoilla ja erityisesti assosiaationeuvostossa. Niin kauan kun Algerialla on ongelmia ihmisoikeuksien kunnioittamisessa, asia säilyy yhteiskokousten asialistalla. Sopimuksen voimaantulon jälkeen tämä pätee sekä vuonna 1997 käynnistettyyn poliittiseen vuoropuheluun, että sopimuksessa perustettuihin elimiin, eli assosiaationeuvostoon ja assosiaatiokomiteaan. Neuvosto ei aio ryhtyä mihinkään toimiin Kabylian tilanteen suhteen, koska se katsoo sen olevan Algerian sisäinen asia. Neuvosto pitää kuitenkin myönteisenä äskettäin tehtyä tärkeää päätöstä tamazightin kielen hyväksymisestä viralliseksi kieleksi. Kesäkuussa 2001 Göteborgin Eurooppa-neuvosto kiirehti asiaa vetoamalla Algerian kaikkiin päättäjiin, jotta he pyrkisivät lopettamaan konfliktit ja väkivaltaisuudet. Viranomaisia rohkaistiin käynnistämään poliittinen aloite kriisin ratkaisemiseksi kaikkien algerialaisten keskinäisen vuoropuhelun avulla. Tilanne on edelleen vaikea ja monimutkainen, kuten 30. toukokuuta 2002 pidettyjen parlamenttivaalien alhainen äänestysprosentti osoittaa. Myös lokakuun paikallisvaalit voivat antaa merkkejä alueen tilanteesta. Sosiaaliset ja taloudelliset parannukset auttaisivat ratkaisun löytämisessä, ja olemmekin hyvin halukkaita auttamaan taloudellisiin uudistuksiin tähtäävissä toimissa. Tuemme niitä MEDA-asetuksen kautta myöntämällä 240 miljoonaa euroa kaudelle 2000–2004 sekä Euroopan investointipankin kautta myönnettävillä lainoilla, joiden yhteissumma vuodesta 1996 lähtien on ollut 620 miljoonaa euroa. Myös uuden investointivälineen käyttöönotolla kohennetaan Algerian taloudellista tilannetta. Assosiaatiosopimuksen mukaan assosiaationeuvosto edistää yhteistyötä ja yhteyksiä Euroopan parlamentin ja Algerian parlamentaaristen instituutioiden välillä sekä talous- ja sosiaalikomitean ja Algerian vastaavan elimen välillä. Haluan korostaa, että neuvosto suhtautuu myönteisesti Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen foorumin kesäkuussa 2002 Barissa pidetyn viimeisimmän kokouksen päätelmiin, joissa korostetaan parlamentaarista ulottuvuutta kumppanuudessamme eteläisen Välimeren maiden kanssa. Tutkimme parhaillaan, millaisia yhteistyömenetelmiä tällaisen Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen yleiskokouksen perustamisessa voitaisiin käyttää."@fi5
"Permettez-moi, Madame la Présidente, de souligner le fait que la signature de l’accord d’association constitue un réel tournant et qu’elle a ouvert un nouveau chapitre dans nos relations avec l’Algérie. Le Conseil estime que la signature de cet accord témoigne clairement de la volonté des autorités algériennes de poursuivre et de renforcer leurs efforts en vue d’opérer des réformes destinées à stimuler les échanges et les investissements. Cette volonté devrait également s’exprimer dans les réformes politiques et sociales. Un signal clair et précis est également lancé aux investisseurs selon lequel l’Algérie s’engage à créer un environnement favorable pour les entreprises internationales. Il est surtout question des relations entre les gouvernements, mais l’accord fournit également un cadre pour le monde des affaires et pour la société civile. L’accord est également important pour la politique méditerranéenne de l’ensemble de l’Union et il signifie qu’un nouveau pas a été effectué vers la création d’une zone de libre-échange Europe-Méditerranée. En outre, l’accord vise à encourager la collaboration subrégionale entre les partenaires méditerranéens eux-mêmes dont l’importance est réelle pour la réussite du processus de Barcelone. L’accord d’association renferme un article relatif à la mobilité des personnes et, à ce propos, l’Union européenne s’est engagée à examiner la possibilité de simplifier et d’accélérer les procédures d’émission de visas pour certaines personnes. Il faudra transcrire cette disposition dans les règles exécutoires de l’accord. Lorsque l’accord sera entré en vigueur, les organes qui seront créés devront examiner la manière dont cet engagement en matière de délivrance de visas pourra être mis en application en tenant évidemment compte de la politique de l’Union à ce moment. En ce qui concerne le respect des droits de l’homme, le Conseil suivra très attentivement les problèmes posés par le respect des droits de l’homme en Algérie, en particulier dans le cadre du dialogue politique mené avec l’Algérie à l’échelon ministériel depuis 1997. Cela permettra au Conseil, qui est représenté au sein de la Troïka, d’aborder régulièrement ces questions et d’insister avec force sur la nécessité d’éviter toute violation et tout abus, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. L’accord d’association nous donnera davantage la possibilité de suivre cette question de près et d’aider les autorités algériennes à cet égard. Je tiens à attirer votre attention sur le fait que l’accord, comme vous n’êtes pas sans le savoir, fait du respect des droits de l’homme un élément important, qui constitue la base de la politique extérieure et intérieure des parties. L’accord fournit, en outre, un cadre institutionnel à un dialogue politique régulier à différents échelons, à savoir au sein du Conseil d’association, sur tous les sujets d’intérêt commun. Tant que la question du respect des droits de l’homme constituera un problème en Algérie, elle figurera à l’ordre du jour de nos réunions communes. Cela vaut tant pour le dialogue politique établi en 1997 que pour les organes qui seront créés dans le cadre de l’accord, à savoir le Conseil d’association et la Commission d’association, dès que l’accord sera entré en vigueur. Le Conseil n’entend pas faire de démarche particulière en ce qui concerne la situation en Kabylie, car nous estimons qu’il s’agit avant tout d’un problème interne à l’Algérie. Le Conseil se félicite cependant de la décision importante qui a été récemment prise de conférer à la langue tamazight le statut de langue nationale. De façon générale, le Conseil européen de Göteborg de juin 2001 avait instamment invité tous les responsables algériens à faire le maximum pour mettre fin aux actuelles confrontations et à la violence actuelle. Il avait invité les autorités à mettre en œuvre une initiative politique destinée à résoudre la crise par le biais d’un dialogue entre l’ensemble des Algériens. Mais, comme le montre le faible taux de participation lors des élections parlementaires du 30 mai 2002, la situation reste difficile et complexe. Les élections locales d’octobre peuvent également donner des indications importantes sur la situation dans la région. Une solution peut être trouvée grâce à une amélioration de la situation socio-économique et nous sommes bien décidés à contribuer aux efforts réalisés en vue de l’instauration de réformes économiques. Nous soutenons ces réformes par le biais du règlement MEDA, qui s’élève à 240 millions d’euros pour la période 2000-2004, ainsi que par le biais de la Banque européenne d’investissement, qui octroie des prêts pour un montant de 620 millions d’euros depuis 1996. Lorsqu’elle aura été instaurée, la nouvelle facilité d’investissement devrait également contribuer à améliorer la situation économique en Algérie. En vertu de l’accord d’association, le Conseil d’association peut faciliter la collaboration et les contacts entre le Parlement européen et les organes parlementaires algériens ainsi qu’entre le Comité économique et social et l’institution algérienne correspondante. Je tiens à souligner que le Conseil se félicite des conclusions de la dernière réunion du Forum parlementaire euro-méditerranéen, qui s’est tenu à Bari en juin 2002. La dimension parlementaire de notre partenariat avec les pays méditerranéens méridionaux a été soulignée. Nous sommes en train d’examiner les mécanismes de collaboration qui pourraient être utilisés pour la création d’une telle assemblée euro-méditerranéenne."@fr6
"Signora Presidente, mi permetta di sottolineare che la firma dell’accordo di associazione ha segnato davvero un punto di svolta e ha aperto un nuovo capitolo nelle nostre relazioni con l’Algeria. E’ opinione del Consiglio che la firma dell’accordo dimostri chiaramente quanto le autorità algerine, allo scopo di stimolare gli scambi e gli investimenti, nutrano il desiderio di proseguire e di insistere nei loro sforzi per attuare un necessario processo di riforma. Ciò dovrebbe trovare espressione anche in concrete riforme politiche e sociali. Agli investitori viene inoltre inviato un chiaro segnale dell’impegno dell’Algeria a creare un ambiente costruttivo per le imprese internazionali. Si tratta innanzi tutto di una questione di relazioni intergovernative, e tuttavia l’accordo fornisce anche un quadro di riferimento per il mondo commerciale e la società civile. L’accordo è inoltre significativo per tutta la politica mediterranea dell’Unione europea, e costituisce un passo avanti verso la creazione di un’area di libero scambio euromediterranea. Scopo dell’accordo è altresì promuovere la cooperazione subregionale fra i mediterranei, così importante per un esito positivo del processo di Barcellona. L’accordo di associazione contiene un articolo sulla circolazione delle persone, con il quale l’Unione europea si impegna a valutare la possibilità di semplificare e sveltire le procedure per il rilascio dei visti a determinate persone. Questo provvedimento deve trovare espressione nelle norme di applicazione dell’accordo. Una volta che l’accordo sarà in vigore, gli organismi appositamente creati dovranno indagare sulle possibilità di ottemperare all’impegno concernente i visti, tenendo conto naturalmente della politica dell’Unione europea di quel momento. Riguardo ai diritti umani, il Consiglio sta valutando molto attentamente i problemi relativi al rispetto di tali diritti in Algeria, specificamente all’interno del dialogo politico con il paese che ha luogo a livello ministeriale dal 1997. In questo modo il Consiglio, rappresentato nella ha l’opportunità di richiamare regolarmente l’attenzione su tali problemi e di sottolineare che non devono verificarsi violazioni dei diritti umani, neppure nell’ambito della lotta al terrorismo. Ora l’accordo di associazione fornirà maggiori opportunità per affrontare questo problema e per sostenere le autorità algerine in tal senso. Vorrei ricordare che, com’è noto, l’accordo fa del rispetto dei diritti umani un elemento essenziale, alla base della politica estera e interna delle parti contraenti. Esso fornisce inoltre un quadro di riferimento istituzionale per un regolare dialogo politico a diversi livelli, soprattutto al livello del Consiglio di associazione, che si occuperà tutti gli argomenti di interesse comune. Finché il rispetto dei diritti umani in Algeria costituirà un problema, esso comparirà nell’ordine del giorno di ogni riunione congiunta. Non appena l’accordo entrerà in vigore, questo principio verrà applicato sia al dialogo politico, deciso nel 1997, sia agli organismi previsti dall’accordo: il Consiglio di associazione e il Comitato di associazione. Il Consiglio non intende prendere posizione quanto alla situazione in Kabilia, giacché considera che si tratti essenzialmente di un problema interno algerino. Tuttavia guarda con favore all’importante decisone presa di recente di conferire alla lingua lo di lingua nazionale. Nel giugno del 2001 il Consiglio europeo di Göteborg ha sollecitato coloro che ricoprono posizioni di responsabilità in Algeria a impegnarsi per mettere fine all’attuale situazione di scontri e di violenza. Ha incoraggiato le autorità a lanciare un’iniziativa politica volta a risolvere la crisi con l’aiuto del dialogo fra tutti gli algerini. Tuttavia la situazione rimane critica e complessa, a quanto si può evincere dalla scarsa affluenza alle urne in occasione delle elezioni parlamentari del 30 maggio 2002. Le consultazioni locali di ottobre potranno nuovamente fornire dati importanti sulla situazione nella regione. Un miglioramento a livello socioeconomico favorirebbe certamente una soluzione, ed è nostro sincero desiderio dare il nostro contributo impegnandoci in favore delle riforme economiche. Le stiamo già sostenendo per mezzo del programma MEDA, impegnato a fornire 240 milioni di euro nel periodo 2002–2004, e per mezzo di prestiti della Banca europea per gli investimento per un ammontare di 620 milioni di euro a partire dal 1996. Una volta messa in atto, la nuova agevolazione degli investimenti contribuirà anch’essa a migliorare la situazione economia algerina. In base all’Accordo di associazione, il Consiglio di associazione potrà facilitare la cooperazione e i contatti fra il Parlamento europeo e le istituzioni parlamentari algerine, oltre che fra il Comitato economico e sociale e l’organismo corrispondente in Algeria. Vorrei sottolineare che il Consiglio vede con favore le conclusioni dell’ultimo parlamentare euromediterraneo tenutosi a Bari nel giugno del 2002, soprattutto per quanto riguarda l’accento posto sulla dimensione parlamentare del nostro partenariato con i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo. Stiamo lavorando per capire quale meccanismo di cooperazione possa essere utilizzato per creare un’assemblea euromediterranea."@it9
"Madam President, might I be permitted to emphasise that the signing of the association agreement really has signified a turning point and opened a new chapter in our relations with Algeria. It is the Council’s view that the signing of this agreement clearly shows that, in order to stimulate trade and investment, the Algerian authorities have a desire to maintain and step up their efforts on behalf of the necessary reform process. That ought also to find expression in political and social reforms. A clear signal is also being sent to investors to the effect that Algeria undertakes to create a constructive environment for international enterprises. It is primarily a question of intergovernmental relations, but the agreement also provides a framework for the commercial world and civil society. The agreement is also of significance for the EU’s entire Mediterranean policy, and it is a further step towards setting up a Euro-Mediterranean free-trade area. The purpose of the agreement is also to promote that sub-regional cooperation between the Mediterranean partners themselves that is so important to a positive outcome of the Barcelona process. The association agreement contains an article on the movement of persons, and the EU has in this way pledged to look into the possibility of simplifying and speeding up the procedures for issuing visas to certain persons. This provision must find expression in the implementation rules for the agreement. Once the agreement has come into force, the bodies set up under it will have to investigate how it will be possible to implement this pledge concerning visas, taking account of course of the EU’s policy at the relevant time. With regard to respect for human rights, the Council is monitoring very carefully the issues relating to respect for human rights in Algeria, and specifically within the political dialogue with Algeria that has taken place at ministerial level since 1997. In this way, the Council, which is represented in the troika, is given the opportunity regularly to address these issues and vigorously to emphasise that there must be no violation or abuse of human rights, including in connection with combating terrorism. The association agreement will now provide greater opportunities for following up this issue and for supporting the Algerian authorities in this connection. I would point out that, as is well known, the agreement makes respect for human rights an essential feature forming the basis of the parties’ external and internal policies. It also provides an institutional framework for regular political dialogue at different levels, and specifically at Association Council level, concerning all subjects of common interest. As long as respect for human rights is a problem in Algeria, the issue will be on the agendas of the joint meetings. As soon as the agreement has come into force, that will apply both to the political dialogue, established in 1997, and to the bodies concerned with the agreement, namely the Association Council and the Association Committee. The Council does not intend to take any steps concerning the situation in Kabylia, for it regards the matter as being in the first place an internal Algerian issue. However, the Council looks favourably upon the important decision taken recently to give the Tamazight language the status of a national language. In June 2001, the Gothenburg European Council made it an urgent matter generally to call upon all those in responsible positions in Algeria to make efforts to bring the present confrontations and violence to an end. It encouraged the authorities to launch a political initiative to solve the crisis with the aid of dialogue between all Algerians. The situation remains difficult and complex, however, as may be seen from the low turnout at the parliamentary election on 30 May 2002. The October local elections will also be able to provide an important indication of the situation in the region. Improvement at the socio-economic level would aid the search for a solution, and we have every desire to help with the efforts aimed at economic reforms. We are supporting these by means of the Meda Regulation, providing EUR 240 million for the period 2000-2004, and by means of the loans from the European Investment Bank, amounting to EUR 620 million since 1996. Once it has been put in place, the new investment facility should also contribute to improving the economic situation in Algeria. According to the association agreement, the Association Council can facilitate cooperation and contacts between the European Parliament and Algeria’s parliamentary institutions, as well as between the Economic and Social Committee and the corresponding body in Algeria. I should like to emphasise that the Council takes a positive view of the conclusions of the latest meeting of the parliamentary Euro-Mediterranean Forum in Bari in June 2002, emphasising the parliamentary dimension of our partnership with the southern Mediterranean countries. We are in the process of looking into which cooperation mechanisms can be used for setting up such a Euro-Mediterranean assembly."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, ik zou graag willen benadrukken dat de ondertekening van de associatieovereenkomst werkelijk een keerpunt was, en het begin van een nieuw hoofdstuk in onze betrekkingen met Algerije. De Raad is van mening dat de ondertekening van deze overeenkomst duidelijk aantoont dat de Algerijnse autoriteiten de wil hebben om hun inspanningen voor het noodzakelijke hervormingsproces voort te zetten en ze te versterken, teneinde de handel en de investeringen te stimuleren. Dat zou ook tot uitdrukking moeten komen in hervormingen op politiek en sociaal vlak. Tevens wordt een duidelijk signaal afgegeven aan de investeerders, dat Algerije zich ertoe verplicht om een constructief milieu voor internationale bedrijven te scheppen. Er is primair sprake van intergouvernementele betrekkingen, maar de overeenkomst verschaft ook een kader voor het bedrijfsleven en de burgermaatschappij. De overeenkomst is ook van belang voor het hele mediterrane beleid van de Unie en dat betekent een stap verder op de weg naar de oprichting van een Euro-mediterraan vrijhandelsgebied. Bovendien is het de bedoeling om met de overeenkomst een impuls te geven aan de subregionale samenwerking tussen de mediterrane partners zelf, een samenwerking die zo belangrijk is voor een positief resultaat van het proces van Barcelona. De associatieovereenkomst bevat een artikel over het vrije verkeer van personen, en daarmee heeft de EU toegezegd de mogelijkheid te zullen onderzoeken om de procedures voor het verstrekken van een visum voor bepaalde personen te vereenvoudigen. Deze bepaling moet tot uitdrukking komen in de uitvoeringsregels bij de overeenkomst. Wanneer de overeenkomst van kracht geworden is, moeten de organen die op grond van de overeenkomst worden opgericht, onderzoeken hoe deze toezegging met betrekking tot het visum gestand kan worden gedaan – uiteraard met inachtneming van het beleid van de Unie op het bewuste moment. Wat het respect voor de mensenrechten betreft, volgt de Raad met veel aandacht de kwesties rond de eerbiediging van de mensenrechten in Algerije, vooral met het oog op de politieke dialoog met Algerije, die sinds 1997 op ministerieel niveau plaatsvindt. Dit geeft de Raad, die in de trojka vertegenwoordigd is, de gelegenheid om deze kwesties geregeld aan de orde te stellen en krachtig te benadrukken dat elke schending en elk misbruik moet worden vermeden, ook in verband met de bestrijding van terrorisme. De associatieovereenkomst zal nu meer gelegenheid bieden om de situatie in dezen nauwkeurig te volgen en om de Algerijnse autoriteiten op dit punt te steunen. Ik wijs erop dat de overeenkomst de eerbiediging van de mensenrechten tot een wezenlijk element maakt dat de grondslag vormt voor het externe en interne beleid van de partijen. Bovendien verschaft de overeenkomst een institutioneel kader voor een geregelde politieke dialoog op verschillende niveaus, met name in de Associatieraad, over alle onderwerpen van gemeenschappelijk belang. Zolang de eerbiediging van de mensenrechten een probleem is in Algerije, zal de kwestie op de agenda van de gemeenschappelijke bijeenkomsten blijven staan. Dit geldt zowel voor de politieke dialoog, die in 1997 tot stand kwam, als voor de organen van de overeenkomst, speciaal de Associatieraad en de Associatiecommissie, zodra de overeenkomst van kracht geworden is. De Raad is niet van plan om zich tot de Algerijnse autoriteiten te richten inzake de toestand in Kabylië, omdat de Raad deze zaak primair als een interne Algerijnse kwestie beschouwt. De Raad is echter positief over het belangrijke besluit dat onlangs getroffen is om de Tamazight-taal de status van nationale taal te geven. De Europese Raad van Göteborg heeft in juni 2001 een dringend algemeen beroep gedaan op alle verantwoordelijken in Algerije om de confrontaties en het geweld een halt toe te roepen. De Raad verzocht de autoriteiten om een politiek initiatief te starten teneinde de crisis op te lossen met behulp van een dialoog tussen alle Algerijnen. Maar de situatie is nog steeds moeilijk en complex, zoals blijkt uit het lage aantal deelnemers aan de parlementsverkiezingen op 30 mei 2002. De plaatselijke verkiezingen in oktober zullen ook een duidelijke indicatie kunnen geven van de situatie in de regio. Een oplossing kan worden gestimuleerd door een verbetering op sociaal-economisch vlak, en wij zijn volledig bereid om onze steun te verlenen aan inspanningen voor economische hervormingen. Wij steunen deze hervormingen via de MEDA-verordening, met 240 miljoen euro in de periode 2000-2004, en met de leningen van de Europese Investeringsbank ter hoogte van 620 miljoen euro sinds 1996. Zodra deze eenmaal op poten staat, zou de nieuwe investeringsfaciliteit tevens moeten bijdragen aan een verbetering van de economische situatie in Algerije. Volgens de associatieovereenkomst kan de Associatieraad de samenwerking en de contacten tussen het Europees Parlement en de parlementaire instellingen van Algerije vereenvoudigen, evenals de samenwerking en contacten tussen het Economisch en Sociaal Comité en het dienovereenkomstige orgaan in Algerije. Ik wil graag benadrukken dat de Raad positief staat tegenover de conclusies van de laatste vergadering van het parlementaire Euro-mediterrane forum, die in juni 2002 in Bari werd gehouden. Hier werd gewezen op de parlementaire dimensie van ons partnerschap met de zuidelijke mediterrane landen. Wij zijn aan het onderzoeken welke samenwerkingsmechanismen kunnen worden gebruikt bij het oprichten van een dergelijke Euro-mediterrane vergadering."@nl2
"Senhora Presidente, permita-me sublinhar que a assinatura do acordo de associação abriu realmente um novo capítulo nas nossas relações com a Argélia. É opinião do Conselho que a assinatura deste acordo demonstra claramente que as autoridades argelinas possuem a vontade para continuar a reforçar o esforço necessário no âmbito do processo de reforma destinado a estimular o comércio e os investimentos. Este aspecto deveria igualmente estar patente nas reformas políticas e sociais. É igualmente enviado um sinal claro aos investidores no sentido de que a Argélia se comprometeu a criar uma atmosfera construtiva para as empresas internacionais. Trata-se principalmente de relações entre governos, mas o acordo também fornece um quadro para o mundo empresarial e para a sociedade civil. O acordo é igualmente relevante para toda a política mediterrânica da UE e significa mais um passo rumo à criação de uma zona Euro-Mediterrânica de Comércio Livre. Além disso, o acordo tem por objectivo promover a cooperação sub-regional entre os próprios parceiros mediterrânicos, aspecto fundamental para um resultado positivo do Processo de Barcelona. O acordo de associação encerra um artigo sobre a circulação das pessoas, através do qual a UE prometeu analisar a possibilidade de simplificar e acelerar os procedimentos relativos à emissão de vistos a favor de determinadas pessoas. Esta disposição deverá traduzir-se nas regras de execução do acordo. Depois de o acordo entrar em vigor, os órgãos criados através do mesmo deverão analisar a forma de concretizar esta promessa, relativa aos vistos, tendo naturalmente em consideração a política da União em vigor na altura. Relativamente ao respeito pelos direitos do Homem, o Conselho tem seguido muito de perto a questão do respeito pelos direitos do Homem na Argélia, principalmente no âmbito do diálogo político com a Argélia que tem decorrido a nível ministerial desde 1997. Este aspecto confere ao Conselho, representado através da tróica, a oportunidade de levantar estas questões com regularidade e de sublinhar, veementemente, que não poderá ocorrer qualquer violação ou abuso dos direitos do Homem, inclusivamente no âmbito do combate ao terrorismo. O acordo de associação irá agora permitir um melhor acompanhamento desta questão e apoiar as autoridades argelinas neste contexto. Gostaria de chamar a atenção para o facto de o acordo, como é sabido, tornar o respeito pelos direitos do Homem como um elemento relevante que constitui a base da política externa e interna dos parceiros. Fornece, além disso, um quadro institucional para um diálogo político regular, a vários níveis, principalmente ao nível do Conselho de Associação, sobre todos os temas de interesse comum. Enquanto o respeito pelos direitos do Homem for um problema na Argélia, a questão vai constar da ordem de trabalhos das reuniões comuns. Logo que o Acordo entrar em vigor, este aspecto irá aplicar-se tanto ao diálogo político, estabelecido em 1997, como aos órgãos do Acordo, nomeadamente o Conselho de Associação e o Comité de Associação. O Conselho não tenciona fazer quaisquer referências à situação na Kabilia, visto considerar que a questão é um problema do foro interno da Argélia. Entretanto, o Conselho encara de modo positivo a resolução importante, tomada recentemente, sobre a atribuição de estatuto nacional à língua tamaxeque. O Conselho Europeu de Gotemburgo, de Junho de 2001, considerou urgente instar todos os responsáveis argelinos de um modo geral para que se esforçassem no sentido de pôr termo ao actual confronto e violência. O Conselho pediu às autoridades para que iniciassem uma iniciativa política com vista à resolução da crise, através de um diálogo entre todos os argelinos. Contudo, a situação continua difícil e complexa, conforme se poderá observar pela baixa taxa de votantes nas eleições parlamentares de 30 de Maio de 2002. As eleições autárquicas de Outubro poderão igualmente ser um indicador da situação na região. Uma solução poderá ser encaminhada através de uma melhoria no plano socioeconómico e estamos totalmente decididos a conceder ajuda para o esforço no campo das reformas económicas. Este aspecto será apoiado através do Regulamento Meda, ou seja, disponibilizando 240 milhões de euros para o período de 2000-2004, e concedendo empréstimos através do Banco Europeu de Investimento, de 620 milhões de euros, desde 1996. Uma vez implementado, o novo regime de investimento deveria, igualmente, contribuir para a situação económica na Argélia. Segundo o acordo de associação, o Conselho de Associação poderá facilitar a cooperação e os contactos entre o Parlamento Europeu e as instituições parlamentares argelinas, bem como entre o Comité Económico e Social e o seu homólogo na Argélia. Gostaria de sublinhar que o Conselho encara de modo positivo as conclusões da mais recente reunião no Fórum Parlamentar Euro-Mediterrânico, realizado em Bari em Junho de 2002. Nesta reunião foi salientada a dimensão parlamentar da nossa parceria com os países do sul do Mediterrâneo. Estamos a analisar quais os mecanismos de cooperação que poderão ser utilizados para a criação de uma tal Associação Euro-Mediterrânica."@pt11
"Fru talman! Jag ber om att få understryka att undertecknandet av associeringsavtalet verkligen har inneburit en vändpunkt och öppnat upp ett nytt kapitel i våra förbindelser med Algeriet. Det är rådets uppfattning att undertecknandet av detta avtal tydligt visar att de algeriska myndigheterna har viljan att fortsätta och stärka sin insats i den nödvändiga reformprocessen för att stimulera handeln och investeringarna. Detta borde även ta sig uttryck i reformer på det politiska och sociala planet. Man sänder även en tydlig signal till investerarna om att Algeriet förpliktar sig att skapa en konstruktiv miljö för internationella verksamheter. Det handlar i första hand om förbindelser regeringar emellan, men avtalet tillhandahåller också en ram för tillämpning inom affärsvärlden och det civila samhället. Avtalet har också betydelse för hela Europeiska unionens medelhavspolitik och innebär ytterligare ett steg i riktning mot upprättandet av ett frihandelsområde mellan Europa och Medelhavsområdet. Syftet med avtalet är dessutom att främja det subregionala samarbetet mellan Medelhavsparterna själva som är så viktigt för att Barcelonaprocessen skall få ett positivt resultat. Associeringsavtalet innefattar en artikel om rörlighet för personer och Europeiska unionen har härmed avgett löfte om att undersöka möjligheten att förenkla och påskynda förfarandena för utfärdande av visum till vissa personer. Denna bestämmelse skall formuleras i bestämmelserna för genomförandet av avtalet. När avtalet har trätt i kraft skall de organ som upprättas enligt detta undersöka hur detta löfte när det gäller visum skall kunna genomföras – naturligtvis under hänsynstagande till Europeiska unionens politik vid den rådande tidpunkten. När det gäller respekten för de mänskliga rättigheterna följer rådet mycket noga de frågor som har att göra med respekten för de mänskliga rättigheterna i Algeriet, i synnerhet inom den politiska dialog med Algeriet som har pågått på ministernivå sedan 1997. Detta ger rådet, som är företrätt i trojkan, tillfälle att regelbundet ta upp dessa frågor och att kraftigt understryka att varje kränkning och varje missbruk bör undvikas också i samband med bekämpande av terrorism. Associeringsavtalet kommer nu att ge större möjligheter att följa upp denna fråga och att stödja de algeriska myndigheterna i detta sammanhang. Jag vill uppmärksamma på att avtalet som bekant gör respekten för de mänskliga rättigheterna till en viktig beståndsdel som utgör underlag för parternas yttre och inre politik. Dessutom tillhandahåller det en institutionell ram för en regelbunden politisk dialog på olika nivåer, i synnerhet i associeringsrådet, om alla ämnen av gemensamt intresse. Så länge respekten för de mänskliga rättigheterna utgör ett problem i Algeriet kommer frågan att stå på dagordningen för de gemensamma mötena. Detta gäller både den politiska dialog som etablerades 1997 och, så snart avtalet har trätt i kraft, de organ som upprättats inom ramen för avtalet, särskilt associeringsrådet och associeringsutskottet. Rådet har inte för avsikt att vidta några åtgärder när det gäller läget i Kabylien eftersom man i första hand betraktar ärendet som en intern algerisk angelägenhet. Rådet är däremot positivt inställt till det viktiga beslut som nyligen fattades om att ge språket tamazight ställning som nationellt språk. Europeiska rådet i Göteborg i juni 2001 uppmanade enträget alla de ansvariga i Algeriet att göra en insats för att få slut på konfrontationerna och våldet. Man bad myndigheterna att inleda ett politiskt initiativ för att lösa krisen med hjälp av en dialog mellan samtliga algerier. Men situationen är fortfarande både svår och komplex, vilket framgår av det låga valdeltagandet vid parlamentsvalet den 30 maj 2002. Lokalvalen i oktober kan också ge en viktig fingervisning om läget i regionen. En lösning kan hjälpas på vägen genom en förbättring på det socioekonomiska planet och vi är helt inställda på att lämna vårt bidrag till insatsen för ekonomiska reformer. Vi stöder dessa genom Medaförordningen, det vill säga 240 miljoner euro under perioden 2000-2004, och lånen från Europeiska investeringsbanken på 620 miljoner euro sedan 1996. Det nya investeringsstödet borde också, när det väl har inrättats, bidra till att stödja det ekonomiska läget i Algeriet. Associeringsrådet kan enligt associeringsavtalet underlätta samarbetet och kontakterna mellan Europaparlamentet och Algeriets parlamentariska institutioner samt mellan Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och det motsvarande organet i Algeriet. Jag skulle vilja understryka att rådet ser positivt på slutsatserna från det senaste mötet inom det parlamentariska forumet för Europa och Medelhavsområdet i Bari i juni 2002. Här framhävdes den parlamentariska dimensionen av vårt partnerskap med de sydliga medelhavsländerna. Vi är i färd med att undersöka vilka samarbetsmekanismer som kan användas för att upprätta en sådan församling för Europa och Medelhavsområdet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph