Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-09-Speech-3-084"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021009.6.3-084"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα δύο θέματα που συζητούμε σήμερα, το σχέδιο δράσης για την κινητικότητα και η ενίσχυση των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχουν μεγάλη σημασία για την τόνωση της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης και την επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποκτούν δε ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της επικείμενης διεύρυνσης και για το λόγο αυτό χαιρετίζω τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συνεισφορά των εισηγητών μας. Θα σταθώ ιδιαίτερα στο θέμα της κινητικότητας, η οποία παρουσιάζει πολύ χαμηλά επίπεδα – αναφέρθηκαν ήδη στατιστικά στοιχεία και δεν θα επανέλθω. Θέλω απλά να τονίσω ότι η κακή αυτή κατάσταση δεν είναι μόνο μια αδυναμία της αγοράς. Εκφράζει τις αδυναμίες και τις δυσχέρειες της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Είναι πολυσύνθετο θέμα, που έχει σχέση με την παιδεία, την επαγγελματική κατάρτιση, την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία και, βέβαια, τις γλωσσικές δεξιότητες. Έχουμε λοιπόν δουλειά να κάνουμε σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα, σε εθνικό, όπου απαιτείται συντονισμός και κινητοποίηση των κεντρικών πολιτικών, των κοινωνικών εταίρων και των τοπικών πολιτικών για την απασχόληση, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου απαιτούνται συνεχής συντονισμός και πρωτοβουλίες. Και στα δύο επίπεδα πρέπει να θέσουμε σαφείς στόχους και χρονοδιάγραμματα, όπως το τονίζει η εισηγήτρια και, οπωσδήποτε, συντονισμό χωρίς επικάλυψη των πολιτικών. Θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ στην ανάγκη αξιοποίησης σημαντικών εργαλείων εξεύρεσης καινοτόμων λύσεων για την προώθηση της κινητικότητας, όπως το άρθρο 6 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Σε σχετικό ψήφισμά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη της αυτή την ανάγκη και τη δυνατότητα στον επαναπροσδιορισμό των στόχων. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο χώρο της φοίτησης. Τα προγράμμα ERASMUS που αναφέρθηκαν ήδη και ο αριθμός του ενός εκατομμυρίου φοιτητών που κυκλοφορούν στην Ευρώπη δεν αποτελούν καμία σοβαρή ενέργεια για την αύξηση της διαπολιτιστικής διάστασης της παιδείας, την εξοικείωση με τα εκπαιδευτικά συστήματα των φοιτητών και την προετοιμασία τους για να γίνουν κινητικοί ευρωπαίοι εργαζόμενοι. Χρειάζεται προετοιμασία σε όλα τα στάδια της παιδείας και διευκόλυνση της φοίτησης από το ένα πανεπιστήμιο στο άλλο. Μια μελέτη, έστω επιφανειακή, της διαφοράς των συστημάτων και της μη ύπαρξης συνθηκών υποδοχής των φοιτητών από το ένα πανεπιστήμιο στο άλλο μας δείχνουν ότι δεν έχουν πέσει ακόμη τα σύνορα στην παιδεία και ότι είναι ένας χώρος στον οποίο θα πρέπει να δουλέψουμε με πρωτοβουλίες και τόλμη."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer, de to punkter på dagens dagsorden, aktionsplanen om mobilitet samt støtte til innovative små og mellemstore virksomheder, er afgørende for at styrke økonomien, øge beskæftigelsen og skabe økonomisk og social samhørighed i EU, specielt med den nært forestående udvidelse, og derfor glæder jeg mig over Europa-Kommissionens initiativer og ordførernes bidrag. Jeg vil gerne kommentere spørgsmålet om den meget begrænsede mobilitet - statistikken er allerede blevet citeret, og der er ingen grund til at gentage den. Jeg vil blot påpege, at denne afgrundsdybe situation ikke blot er en svaghed på markedet. Den illustrerer de svagheder og problemer, der er en fast bestanddel af den europæiske enhed. Det er et komplekst emne, der hænger sammen med almen uddannelse, erhvervsuddannelse, socialforsikring, beskatning samt selvfølgelig sprogfærdigheder. Så vi har rigeligt at se til i alle sektorer og på alle niveauer. På nationalt plan, hvor vi skal koordinere og mobilisere centrale politikker, arbejdsmarkedets parter og de lokale beskæftigelsespolitikker. Og på fællesskabsniveau, hvor der er brug for konstant koordinering og initiativ. På begge niveauer skal vi, som ordføreren påpegede, opstille tydelige mål og tidsplaner, og mere direkte har vi brug for politikker, der er koordinerede uden overlapninger. Jeg vil også minde om, at vi skal gøre brug af vigtige instrumenter for at finde nye veje til at fremme mobiliteten - eksempelvis artikel 6 i Den Europæiske Socialfond. I sin resolution opfordrer Europa-Parlamentet Europa-Kommissionen til at tage hensyn til dette behov og muligheden for at finde nye prioriteringer. Til slut har jeg et par bemærkninger vedrørende videregående uddannelser. Det tidligere nævnte Erasmus-program og 1 million studerende, der flytter rundt i Europa, er ikke ensbetydende med seriøse bestræbelser på at udvide den tværkulturelle dimension af uddannelser og gøre de studerende fortrolige med uddannelsessystemerne og forberede dem til at blive mobile europæiske arbejdstagere. De skal forberedes på alle trin af deres uddannelse, og vi skal gøre det lettere for de studerende at flytte fra et universitet til et andet. En undersøgelse - om end noget overfladisk - af forskellene mellem systemerne og manglen på passende faciliteter for de studerende, der flytter fra et universitet til et andet, viser tydeligt, at de uddannelsesmæssige grænser fortsat eksisterer, og at det er et område, hvor vi skal udvise initiativ og vovemod."@da1
"Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die zwei heute zur Diskussion stehenden Themen, der Aktionsplan für die Mobilität und der Bericht über die Unterstützung innovativer kleiner und mittlerer Unternehmen, sind sowohl für die Stärkung der Wirtschaft als auch für das Beschäftigungswachstum sowie das Erreichen des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts in der Europäischen Union von großer Bedeutung. Besonderes Gewicht erhalten sie zudem angesichts der bevorstehenden Erweiterung, und deshalb begrüße ich die Initiativen der Europäischen Kommission und die Beiträge unserer Berichterstatter. Ich möchte mich insbesondere dem Thema Mobilität zuwenden, das sich auf sehr niedrigem Niveau befindet. Es wurden allerdings bereits statistische Angaben angeführt, die ich nicht noch einmal wiederholen werde. Ich möchte lediglich darauf hinweisen, dass die äußerst schlechte Situation nicht nur eine Folge des schwachen Marktes ist. Sie ist vielmehr Ausdruck der Defizite und der Schwierigkeiten des europäischen Einigungsprozesses. Es ist ein vielfältiges Problem, das die allgemeine und die berufliche Bildung, die Sozialversicherung, die Besteuerung und selbstverständlich auch die sprachlichen Qualifikationen betrifft. Wir haben also in allen Bereichen und auf allen Ebenen viel zu tun, das heißt sowohl auf nationaler Ebene, wo es erforderlich ist, die zentrale Politik, die Sozialpartner und die lokale Beschäftigungspolitik zu koordinieren und zu mobilisieren, als auch auf europäischer Ebene, wo wir eine ständige Abstimmung und Initiativen benötigen. Auf beiden Ebenen müssen wir klare Ziele und genaue Zeitpläne festlegen, wie es auch die Berichterstatterin hervorgehoben hat, und wir brauchen koordinierte Politikbereiche ohne Überschneidungen. Ich möchte insbesondere auf die Notwendigkeit hinweisen, die bedeutsamen Instrumente, wie den Artikel 6 des Europäischen Sozialfonds, zu nutzen, um innovative Lösungen zur Förderung der Mobilität zu finden. In der betreffenden Entschließung hat das Europäische Parlament die Europäische Kommission aufgefordert, bei der Neuausrichtung der Ziele dieses Erfordernis und diese Möglichkeit zu berücksichtigen. Abschließend möchte ich noch auf den Bereich Studieren eingehen. Das bereits angesprochene ERASMUS-Programm sowie die eine Million Studenten, die in einem anderen Mitgliedsland studieren, stellen im Hinblick auf die Förderung der interkulturellen Dimension der Bildung und auf die Gewöhnung der Studenten an andere Bildungssysteme sowie hinsichtlich ihrer Erziehung zu künftigen mobilen europäischen Arbeitnehmern noch keine wirksamen Aktivitäten dar. Die jungen Menschen müssen in allen Stadien ihrer Bildung darauf vorbereitet werden, zudem ist es notwendig, das Studieren an einer anderen Universität weiter zu fördern. Eine, wenn auch oberflächliche, Studie über die Unterschiede der Systeme und die fehlenden Voraussetzungen für die Aufnahme von Studenten an einer Universität in einem anderen Mitgliedsland zeigt uns, dass die Grenzen im Bereich der Bildung noch nicht gefallen sind und wir hier noch verstärkt Mut und Initiative zeigen müssen."@de7
"Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, the two items on today's agenda, the action plan on mobility and assistance for innovative small and medium-sized enterprises, are instrumental in invigorating the economy, increasing employment and achieving economic and social cohesion in the European Union, especially with enlargement imminent, which is why I welcome the European Commission's initiatives and the input from our rapporteurs. I should like to comment on the question of mobility, which is very limited – the statistics have already been quoted and there is no need to repeat them. I merely want to point out that this abysmal state of affairs is not just a weakness in the market. It is illustrative of the weaknesses and difficulties inherent in European unification. It is a complex issue to do with education, vocational training, social insurance, taxation and, of course, language skills. So we have our work cut out in all sectors and at all levels; at national level, where we need to coordinate and mobilise central policies, the social partners and local policies on employment, and at European level, where we need constant coordination and initiative. At both levels we need to set clear targets and timetables, as the rapporteur has pointed out and, more to the point, we need policies which are coordinated without overlapping. I would also suggest that we need to make use of important instruments for finding innovative ways of promoting mobility, such as Article 6 of the European Social Fund. In its resolution, the European Parliament calls on the European Commission to take account of this need and of the facility to reset priorities. Finally, a few words on higher education. The ERASMUS programme, which has already been mentioned, and the figure of one million students moving round Europe do not add up to a serious endeavour to increase the cross-cultural dimension of education and to familiarise students with educational systems and prepare them to become mobile European workers. They need to be prepared at all stages of their education and we need to make it easier for students to move from one university to another. One study, albeit somewhat superficial, of the differences between the systems and the lack of reception facilities for students moving from one university to another illustrates quite clearly that the borders to education have yet to fall and that this is an area on which we need to bring initiative and daring to bear."@en3
"Señora Presidenta, Comisaria, Señorías, los dos puntos del orden del día de hoy, el plan de acción sobre movilidad y asistencia a las pequeñas y medianas empresas innovadoras, sirven para fortalecer la economía, aumentar el empleo y alcanzar la cohesión económica y social en la Unión Europea, especialmente con la inminente ampliación, que es la razón por la que acojo con satisfacción las iniciativas de la Comisión Europea y la aportación de nuestros ponentes. Me gustaría comentar la cuestión de la movilidad, que es muy limitada; las estadísticas ya se han citado y no hay necesidad de repetirlas. Simplemente quiero señalar que este estado de cosas abismal no es sólo una deficiencia del mercado. Es ilustrativo de las deficiencias y las dificultades inherentes a la unificación europea. Es una cuestión compleja que tiene que ver con la educación, la formación profesional, los impuestos, y por supuesto, las capacidades lingüísticas. Así que tenemos que trabajar duro en todos los sectores y en todos los niveles; a nivel nacional, donde necesitamos coordinar y movilizar las políticas centrales, los interlocutores sociales y las políticas locales sobre empleo, y a nivel europeo, donde necesitamos una coordinación y una iniciativa constantes. En ambos niveles tenemos que establecer objetivos claros y programas, como ha dicho la ponente, y más importante todavía, necesitamos políticas que estén coordinadas sin solaparse. También quisiera sugerir que necesitamos utilizar instrumentos importantes para encontrar maneras innovadoras de promover la movilidad, como el artículo 6 del Fondo Social Europeo. En su resolución, el Parlamento Europeo exige a la Comisión Europea que tenga en cuenta esta necesidad y la facilidad de reajustar las prioridades. Por último, unas palabras sobre educación superior. El programa ERASMUS, que ya se ha mencionado, y la cifra de un millón de estudiantes moviéndose por Europa no equivale a un serio esfuerzo para incrementar la dimensión transcultural de la educación y para familiarizar a los estudiantes con los sistemas educativos y prepararlos para convertirse en trabajadores europeos móviles. Necesitan estar preparados en todas las fases de su educación y necesitamos facilitar los estudiantes la movilidad entre una universidad y otra. Un estudio, aunque algo superficial, de la diferencia entre los sistemas y la falta de facilidades de recepción para estudiantes que se trasladan de una universidad a otra ilustra con bastante claridad que las fronteras de la educación todavía tienen que suprimirse en este área en la que necesitamos aportar iniciativa y trabajar resueltamente."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Kaksi kohtaa tämän päivän esityslistalla – liikkuvuutta koskeva toimintasuunnitelma ja innovatiivisille pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitetut tukitoimenpiteet – ovat omiaan voimistamaan taloutta, lisäämään työllisyyttä sekä edistämään taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden saavuttamista Euroopan unionissa erityisesti tulossa olevan laajentumisen yhteydessä. Tämän vuoksi pidän Euroopan komission aloitteita ja esittelijöidemme panosta tervetulleina. Haluan ottaa kantaa liikkuvuuskysymykseen. Liikkuvuus on hyvin vähäistä – tilastotietoja on jo esitetty, eikä ole mitään tarvetta toistaa niitä. Haluan ainoastaan todeta, että tämä synkkä tilanne ei ole ainoastaan markkinoilla ilmenevä puute. Se on osoitus Euroopan yhdentymiseen liittyvistä puutteista ja vaikeuksista. Se on koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, sosiaaliturvaan, verotukseen ja tietenkin kielitaitoon liittyvä monisäikeinen kysymys. Työtä on täten tehtävänä kaikilla sektoreilla ja kaikilla tasoilla: jäsenvaltioissa meidän on koordinoitava keskusjohtoisia politiikkoja, työmarkkinaosapuolia ja paikallisia politiikkoja sekä saatava ne sitoutumaan työllisyystavoitteisiin, ja Euroopan tasolla tarvitsemme jatkuvaa koordinointia ja uusia aloitteita. Meidän on asetettava selkeät tavoitteet ja aikataulut molemmilla tasoilla, kuten esittelijä totesi, ja tarkemmin sanottuna tarvitsemme politiikkojen koordinointia päällekkäisyyksien välttämiseksi. Ehdotan lisäksi tärkeiden välineiden käyttämistä sellaisten innovatiivisten keinojen löytämiseksi, joiden avulla liikkuvuutta voidaan edistää; Euroopan sosiaalirahaston 6 artikla on eräs tällainen väline. Päätös-lauselmassaan Euroopan parlamentti kehottaa Euroopan komissiota ottamaan huomioon tämän tarpeen ja mahdollisuudet määritellä painopistealueet uudelleen. Lopuksi haluan sanoa muutaman sanan korkea-asteen koulutuksesta. Erasmus-ohjelma, johon jo viitattiin, ja miljoona ympäri Eurooppaa liikkuvaa opiskelijaa eivät riitä osoitukseksi vakavasta pyrkimyksestä lisätä koulutuksen kulttuurienvälistä ulottuvuutta ja tutustuttaa opiskelijat koulutusjärjestelmiin sekä valmistaa heidät liikkuviksi eurooppalaisiksi työntekijöiksi. Opiskelijoita on valmisteltava liikkuvuuteen kaikilla koulutustasoilla, ja opiskelijoiden siirtymistä yliopistosta toiseen on helpotettava. Muun muassa eräs järjestelmien välisiä eroja ja yliopistosta toiseen siirtyvien opiskelijoiden vastaanottomahdollisuuksien puutteita kuvaava, vaikkakin jossain määrin pinnallinen, tutkimus on selkeä osoitus siitä, että opiskelun esteitä olisi vielä poistettava ja että tällä alalla meidän on vielä saatettava aloitteet ja uskaliaisuus kestävälle pohjalle."@fi5
"Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs, les deux points à l'ordre du jour, le plan d'action sur la mobilité et l'aide aux PME innovantes, sont des instruments visant à stimuler l'économie, à réduire le chômage et à atteindre une cohésion économique et sociale au sein de l'Union européenne, particulièrement à la veille de l'élargissement. C'est pourquoi je salue les initiatives de la Commission et la contribution de nos rapporteurs. Je tiens à m'attarder sur la question de la mobilité, qui est très limitée - les statistiques ont déjà été citées et je ne vais donc pas les répéter. Je souhaite simplement souligner que cette situation déplorable n'est pas uniquement une faiblesse du marché. Elle illustre les faiblesses et les difficultés inhérentes à l'unification européenne. Il s'agit d'un thème complexe lié à l'éducation, à la formation professionnelle, à l'assurance sociale, à la fiscalité et, bien sûr, à la connaissance des langues étrangères. Notre travail concerne donc tous les secteurs et tous les niveaux : le niveau national, où nous devons coordonner et mobiliser les politiques centrales, les partenaires sociaux et les politiques locales de l'emploi, et au niveau européen, où nous avons besoin d'une coordination et d'initiatives constantes. À ces deux niveaux, nous devons définir des objectifs et des calendriers clairs, comme l'a souligné le rapporteur, et, plus précisément, établir des politiques qui se complètent sans se chevaucher. Je voudrais également signaler que nous devons recourir à des instruments importants pour trouver des méthodes innovantes de promotion de la mobilité, tel que l'article 6 du Fonds social européen. Dans sa résolution, le Parlement européen appelle la Commission à prendre en compte cet impératif ainsi que la réelle possibilité de redéfinir les priorités. Quelques mots pour conclure sur l'enseignement supérieur. Le programme Erasmus, que l'on a déjà mentionné, et le chiffre de un million d'étudiants circulant dans toute l'Europe n'altèrent en rien le sérieux défi consistant à renforcer la dimension multiculturelle de l'éducation, à familiariser les étudiants aux différents systèmes éducatifs et à les préparer à devenir des travailleurs européens mobiles. Les étudiants doivent être préparés à tous les stades de leur éducation et nous devons leur permettre de se déplacer plus facilement d'une université à une autre. Une étude - quelque peu superficielle, j'en conviens - des différences entre les systèmes et du manque d'installations d'accueil pour les étudiants en provenance d'autres universités illustre assez clairement que les frontières éducatives doivent encore être levées et qu'il s'agit d'un domaine vis-à-vis duquel nous devons faire preuve d'initiative et d'audace."@fr6
"Signora Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, i due argomenti all’ordine del giorno, il piano d’azione per la mobilità e l’assistenza finanziaria a favore delle piccole e medie imprese innovative, sono un valido aiuto per rinvigorire l’economia, accrescere l’occupazione e realizzare la coesione economica e sociale nell’Unione europea, specialmente con l’imminente allargamento, per cui accolgo con favore le iniziative della Commissione e il contributo dei relatori. Vorrei commentare la questione della mobilità, che è molto limitata – le statistiche sono già state citate e non c’è bisogno di ripeterle. Vorrei semplicemente sottolineare che questa pessima situazione non è dovuta esclusivamente a una debolezza del mercato. E’ indicativa delle debolezze e delle difficoltà inerenti all’unificazione europea. E’ una questione complessa che riguarda l’istruzione, la formazione professionale, l’assicurazione sociale, la fiscalità e, naturalmente, le competenze linguistiche. Abbiamo quindi un lavoro da svolgere in tutti i settori e a tutti i livelli; a livello nazionale, dove dobbiamo coordinare e mobilitare le politiche centrali, le parti sociali e le politiche locali sull’occupazione, e a livello europeo, dove sono necessari coordinamento e iniziativa costanti. A entrambi i livelli dobbiamo stabilire con chiarezza obiettivi e scadenze, come ha indicato il relatore e, più in particolare, formulare politiche coordinate senza sovrapposizioni. A mio parere dovremmo inoltre avvalerci di importanti strumenti, come l’articolo 6 del Fondo sociale europeo, per individuare soluzioni innovative volte a promuovere la mobilità. La risoluzione del Parlamento europeo invita la Commissione a tenere conto di questa esigenza e della flessibilità necessaria a ridefinire le priorità. Infine, vorrei aggiungere qualche parola sull’istruzione superiore. Il programma ERASMUS, che è già stato menzionato, e il fatto che un milione di studenti si muovano in Europa non equivalgono ad un serio impegno volto a potenziare la dimensione interculturale dell’istruzione, a familiarizzare gli studenti con i sistemi formativi e a prepararli a diventare lavoratori europei disposti alla mobilità. I giovani devono essere preparati in tutte le fasi del percorso formativo e dobbiamo rendere più agevole per gli studenti spostarsi da un’università ad un’altra. Uno studio, benché piuttosto superficiale, sulle differenze tra i sistemi e la mancanza di strutture di accoglienza per gli studenti che si spostano da un ateneo ad un altro illustra chiaramente che le frontiere nel settore dell’istruzione devono ancora essere abolite e che in questo campo dobbiamo adoperare intraprendenza e audacia."@it9
"Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, the two items on today's agenda, the action plan on mobility and assistance for innovative small and medium-sized enterprises, are instrumental in invigorating the economy, increasing employment and achieving economic and social cohesion in the European Union, especially with enlargement imminent, which is why I welcome the European Commission's initiatives and the input from our rapporteurs. I should like to comment on the question of mobility, which is very limited – the statistics have already been quoted and there is no need to repeat them. I merely want to point out that this abysmal state of affairs is not just a weakness in the market. It is illustrative of the weaknesses and difficulties inherent in European unification. It is a complex issue to do with education, vocational training, social insurance, taxation and, of course, language skills. So we have our work cut out in all sectors and at all levels; at national level, where we need to coordinate and mobilise central policies, the social partners and local policies on employment, and at European level, where we need constant coordination and initiative. At both levels we need to set clear targets and timetables, as the rapporteur has pointed out and, more to the point, we need policies which are coordinated without overlapping. I would also suggest that we need to make use of important instruments for finding innovative ways of promoting mobility, such as Article 6 of the European Social Fund. In its resolution, the European Parliament calls on the European Commission to take account of this need and of the facility to reset priorities. Finally, a few words on higher education. The ERASMUS programme, which has already been mentioned, and the figure of one million students moving round Europe do not add up to a serious endeavour to increase the cross-cultural dimension of education and to familiarise students with educational systems and prepare them to become mobile European workers. They need to be prepared at all stages of their education and we need to make it easier for students to move from one university to another. One study, albeit somewhat superficial, of the differences between the systems and the lack of reception facilities for students moving from one university to another illustrates quite clearly that the borders to education have yet to fall and that this is an area on which we need to bring initiative and daring to bear."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, mevrouw de commissaris, geachte collega’s, de twee onderhavige vraagstukken, het actieplan voor de mobiliteit en de steun aan het innoverend midden- en kleinbedrijf, zijn zeer belangrijk om de economie te stimuleren, de werkgelegenheid te verbeteren en de economische en sociale samenhang te bevorderen in de Europese Unie. Dit zijn inderdaad uiterst belangrijke vraagstukken, vooral met het oog op de uitbreiding, en daarom ben ik blij met de initiatieven van de Europese Commissie en de bijdragen van onze rapporteurs. Ik wil met name ingaan op het vraagstuk van de mobiliteit. Deze laat veel te wensen over, zoals ook uit de statistische gegevens blijkt die reeds werden genoemd en die ik niet zal herhalen. Ik wil er enkel op wijzen dat deze slechte situatie niet alleen is toe te schrijven aan de tekortkomingen van de markt, maar meer algemeen te wijten is aan de tekortkomingen en gebreken van de Europese integratie. Dit is een zeer ingewikkeld vraagstuk, een vraagstuk van onderwijs, beroepsopleiding, sociale voorzieningen, belastingen en natuurlijk kennis van vreemde talen. Daarom is er veel werk aan de winkel, in alle sectoren en op alle niveaus. Zo moet op nationaal niveau gezorgd worden voor coördinatie en activering van het centraal beleid en van de lokale beleidsvormen voor werkgelegenheid, en voor betrokkenheid van de sociale partners. Op Europees niveau moet evenwel gezorgd worden voor continue coördinatie en initiatieven. Op beide niveaus moeten wij, zoals ook de rapporteur zei, duidelijke doelstellingen en tijdschema’s vaststellen en coördinatie bewerkstelligen teneinde dubbelwerk te voorkomen. Ik wil met name iets zeggen over de noodzaak de instrumenten te gebruiken waarmee innoverende oplossingen kunnen worden gevonden voor de bevordering van de mobiliteit. Ik noem bijvoorbeeld artikel 6 van het Europees Sociaal Fonds. In een van zijn resoluties vraagt het Europees Parlement de Europese Commissie rekening te houden met deze noodzaak en haar doelstellingen eventueel bij te stellen. Tot slot wil ik nog iets zeggen over het onderwijs. Er werd reeds gewag gemaakt van het ERASMUS-programma en het aantal van één miljoen studenten in Europa. Er worden echter geen serieuze inspanningen gedaan om de interculturele dimensie van het onderwijs te versterken, de studenten vertrouwd te maken met de verschillende onderwijssystemen en hen aldus tot mobiele Europese werknemers te maken. Daarom moeten op elk onderwijsniveau de noodzakelijke voorbereidende maatregelen worden getroffen en moet studie aan andere universiteiten worden vergemakkelijkt. Er is een - zij het dan oppervlakkige - studie gemaakt van de verschillen tussen de onderwijssystemen. Onder meer is gekeken naar de opvang van studenten die van de ene naar de andere universiteit gaan. Gebleken is dat van opvang nauwelijks sprake is, dat er nog steeds grenzen zijn in het onderwijs en dat dit een sector is waar wij stoutmoedige initiatieven moeten nemen."@nl2
"Senhora Presidente, Senhora Comissária, Senhoras e Senhores, os dois pontos da ordem do dia de hoje, o plano de acção para a mobilidade e o reforço das pequenas e médias empresas inovadoras, são cruciais para revigorar a economia, aumentar o emprego e alcançar a coesão económica e social na União Europeia, especialmente agora que o alargamento está iminente, e por isso saúdo as iniciativas da Comissão Europeia e as contribuições dos nossos relatores. Gostaria de fazer um comentário sobre a questão da mobilidade, que regista níveis muito baixos –já foram referidos os dados estatísticos e não os vou repetir. Quero apenas salientar que esta situação negativa não resulta apenas de uma fragilidade do mercado. É a expressão das fragilidades e das dificuldades inerentes à unificação europeia. É uma questão complexa que tem a ver com a educação, a formação profissional, a segurança social, a tributação e também, naturalmente, com as competências linguísticas. Temos, portanto, de trabalhar em todos os sectores e a todos os níveis; a nível nacional, onde precisamos de coordenar e mobilizar políticas centrais, os parceiros sociais e políticas de emprego locais, e a nível europeu, onde precisamos de uma coordenação constante e de iniciativa. Em ambos os níveis precisamos de estabelecer objectivos e calendários claros, conforme salientou a relatora e, mais concretamente, precisamos de coordenar as políticas, sem as sobrepor. Gostaria de fazer uma referência especial à necessidade de utilizar instrumentos importantes para descobrir formas inovadoras de promover a mobilidade, tais como o artigo 6º do regulamento do Fundo Social Europeu. Na sua resolução, o Parlamento Europeu pede à Comissão Europeia que tenha em consideração esta necessidade e a possibilidade de redefinir prioridades. Para finalizar, algumas palavras sobre o ensino superior. O programa ERASMUS, que já foi aqui referido, e o milhão de estudantes que circulam por toda a Europa não traduzem um esforço sério para aumentar a dimensão transcultural da educação, para familiarizar os estudantes com os sistemas de ensino e para os preparar para se tornarem trabalhadores europeus móveis. Eles têm de ser preparados em todas as fases da sua educação e nós temos de lhes dar mais possibilidades para andarem de uma universidade para outra. Um estudo, ainda que superficial, das diferenças entre os sistemas de ensino e da falta de meios de acolhimento para os estudantes que se movimentam de uma universidade para outra demonstra com bastante clareza que ainda há obstáculos à educação que têm de ser eliminados e que esta é uma área onde temos de trabalhar com iniciativas e com audácia."@pt11
"Fru talman, fru kommissionär, mina damer och herrar! De två punkterna på dagens dagordning, handlingsplanen för kompetens och rörlighet och stöd till innovativa och sysselsättningsskapande små och medelstora företag, bidrar kraftigt till att stärka ekonomin, öka sysselsättningen och uppnå ekonomisk och social sammanhållning inom Europeiska unionen, särskilt med tanke på den förestående utvidgningen, varför jag välkomnar Europeiska kommissionens initiativ och bidragen från våra föredragande. Jag skulle vilja kommentera frågan om rörlighet, som är mycket begränsad – statistiken har redan nämnts, och det finns ingen anledning att upprepa den. Jag vill bara påpeka att detta urusla sakernas tillstånd inte bara är en svaghet på marknaden. Det är belysande för de inneboende svagheterna och svårigheterna med det europeiska enandet. Det är en komplex fråga som har att göra med utbildning, yrkesutbildning, socialförsäkring, beskattning och naturligtvis språkkunskaper. Så vi har fullt upp inom alla sektorer och på alla nivåer. På nationell nivå, där vi måste samordna och mobilisera centrala politiska linjer, arbetsmarknadens parter och den lokala sysselsättningspolitiken, och på europeisk nivå, där vi behöver ständig samordning och ständiga initiativ. På båda nivåerna måste vi fastställa tydliga mål och tidsfrister, liksom föredraganden har påpekat, och mer precist behöver vi politiska linjer som samordnas utan att överlappa varandra. Jag skulle också vilja påstå att vi måste använda viktiga instrument för att finna innovativa sätt att främja rörlighet, som till exempel artikel 6 i Europeiska socialfonden. Europaparlamentet uppmanar i sin resolution Europeiska kommissionen att beakta detta behov och möjligheten att ställa om prioriteringarna. Slutligen vill jag säga ett par ord om universitetsutbildning. Erasmusprogrammet, som redan har nämnts, och statistiken på att en miljon studenter flyttar omkring i Europa är inte ett seriöst försök att öka den tvärkulturella dimensionen hos utbildningen och att göra studenterna bekanta med utbildningssystemen, och att förbereda dem att bli rörliga europeiska arbetstagare. De måste vara beredda i alla skeden av sin utbildning, och vi måste göra det lättare för studenter att flytta från ett universitet till ett annat. I en undersökning av skillnaderna mellan systemen och bristen på mottagningsmöjligheter för studenter som flyttar från ett universitet till ett annat, som dock är något ytlig, visas det tydligt att gränserna för utbildning fortfarande måste avskaffas, och att detta är ett område inom vilket vi måste vidta initiativ och utveckla en djärvhet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph