Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-09-Speech-3-081"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021009.6.3-081"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, είναι γεγονός ότι η σημερινή συζήτηση πραγματοποιείται σε μια συγκυρία που είναι φορτισμένη αρνητικά, τόσο από την ύφεση της οικονομίας όσο και από τον επαπειλούμενο πόλεμο στο Ιράκ που συζητήσαμε προηγουμένως. Όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία για την απασχόληση, οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας δυστυχώς δεν ήταν αρκετές για να δημιουργήσουν δυναμική που θα μεταφραζόταν και σε δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας. Έτσι, παρατηρείται το φαινόμενο, ακόμη και σε χώρες όπως η Ελλάδα, που έχουν μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης που αγγίζουν το 4%, η ανεργία να παραμένει ένα πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν φέρνει πάντα και θέσεις εργασίας. Αυτό εξηγείται κυρίως από τις υπάρχουσες αδυναμίες και δυσκαμψίες της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων και των γυναικών, η αναντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και στα προσόντα των αποφοίτων των εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων, αλλά και η επιβίωση σε πολλές περιοχές της Ένωσης αναχρονιστικών και παρωχημένων αντιλήψεων για την εργασία και την αξία της εργασίας των γυναικών. Η νέα γενιά των κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση που αναφέρατε, κυρία Επίτροπε, θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι η αγορά εργασίας δυστυχώς παραμένει ακόμη κατακερματισμένη κατά φύλο, ότι οι αμοιβές των γυναικών υπολείπονται εκείνων των ανδρών, ότι μόνο 25% των επιχειρήσεων ανήκει σε γυναίκες, ενώ απουσιάζουν οι γυναίκες από διοικητικές ευθύνες και από τη λήψη αποφάσεων. Θεωρώ ότι η ποιότητα της εργασίας, η οποία αποτελεί την κεντρική ιδέα των κατευθυντηρίων γραμμών, η βιώσιμη ανάπτυξη και η εξατομίκευση των δικαιωμάτων μπορούν να αποτελέσουν κίνητρα για μεγαλύτερης διάρκειας επαγγελματική ζωή των γυναικών και, επιπλέον, θα ήθελα να τονίσω αυτό που ανέφερε και η κυρία Evans, εκ μέρους της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών, ότι το mainstreaming θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής σας για την απασχόληση."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, fru kommissær, uanset om vi kan lide det eller ej, afholdes dagens forhandling i en noget negativ tid præget af økonomisk afmatning og truslen om krig mod Irak, der var genstand for den forrige forhandling. Som det fremgår af beskæftigelsesstatistikkerne, har arbejdsmarkedsreformerne desværre ikke været stærke nok til at skabe den type fremdrift, der omsættes i nye job, og det i en sådan grad, at man selv i lande som Grækenland, hvor der i øjeblikket er en vækst på omkring 4%, fortsat har problemer med arbejdsløshed. Det betyder, at vækst ikke altid fører til nye arbejdspladser, primært på grund af svagheder og manglende smidighed på arbejdsmarkedet, herunder unge menneskers og kvinders vanskeligheder med at komme ind på arbejdsmarkedet, paradoksproblemet mellem arbejdsmarkedets krav og færdighederne hos de unge, der forlader uddannelsesinstitutionerne, og den anakronistiske og forældede opfattelse af arbejde og værdien af kvinders arbejde, som fortsat eksisterer i mange egne af EU. I den nye generation af retningslinjer for beskæftigelse, som De henviste til, fru kommissær, skal der tages højde for det faktum, at arbejdsmarkedet desværre stadig er kønsopdelt, at kvinder tjener mindre end mænd, at kun 25% af virksomhederne ejes af kvinder, og at glasloftet desværre stadig sidder fast forankret. Jeg tror, at arbejdets kvalitet, der er det centrale begreb i retningslinjerne, bæredygtig udvikling og individualiserede rettigheder meget vel kan være drivkraften bag længere karrierer for kvinder. Jeg vil også gerne understrege, sådan som fru Evans sagde på vegne af Udvalget om Kvinders Rettigheder, at den nye beskæftigelsesstrategi skal baseres på mainstreaming."@da1
"Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! In der Tat findet die heutige Debatte angesichts der wirtschaftlichen Rezession und des drohenden Krieges im Irak, worüber wir gerade diskutiert haben, unter negativen Vorzeichen statt. Die vorgelegten Daten zur Beschäftigung zeigen, dass die Reformen auf dem Arbeitsmarkt leider nicht ausgereicht haben, um eine Dynamik zu entwickeln, die sich letztendlich auch auf die Schaffung von vielen Arbeitsplätzen hätte auswirken können. So ist sogar in Ländern wie Griechenland, die über hohe Wachstumsraten von nahezu 4 % verfügen, das Phänomen zu beobachten, dass die Arbeitslosigkeit dennoch ein permanentes Problem darstellt. Wirtschaftswachstum schafft also nicht immer zwangsläufig auch Arbeitsplätze, was sich vor allem aus den vorhandenen Defiziten und der Unbeweglichkeit des Arbeitsmarktes erklärt, wie der Schwierigkeit des Zugangs von Jugendlichen und Frauen zum Arbeitsmarkt, den Diskrepanzen zwischen den Anforderungen des Arbeitsmarktes und den Qualifikationen der Absolventen unserer Bildungseinrichtungen sowie den nach wie vor in zahlreichen Regionen der Union verbreiteten anachronistischen und überholten Auffassungen über die Arbeit von Frauen und ihren Wert. Die neue Generation der Leitlinien, die Sie, Frau Kommissarin, angesprochen haben, sollte berücksichtigen, dass die geschlechterspezifische Segregation des Arbeitsmarktes leider nach wie vor erheblich ist, dass die Gehälter der Frauen niedriger als die der Männer sind und dass sich nur 25 % der Unternehmen im Besitz von Frauen befinden, während die Frauen von Verwaltungsaufgaben und den Entscheidungsprozessen ausgeschlossen werden. Die Qualität der Arbeit, die die zentrale Idee der Leitlinien darstellt, die nachhaltige Entwicklung sowie die Individualisierung der Rechte können meiner Meinung nach Anreize für ein längeres Berufsleben der Frauen bilden. Zudem möchte ich unterstreichen, worauf auch Frau Evans als Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für die Rechte der Frau und Chancengleichheit hingewiesen hat, dass nämlich das Gender Mainstreaming im Mittelpunkt der neuen Beschäftigungsstrategie stehen muss."@de7
"Madam President, Commissioner, whether we like it or not, today's debate is being held in negatively-charged times, what with the economy in recession and the threat of war with Iraq, which was the subject of the previous debate. As employment statistics show, labour market reforms have not, unfortunately, been strong enough to create the sort of momentum which translates into new jobs, to the point that, even in countries such as Greece which has growth of around 4%, unemployment is still a problem. This means that growth does not always bring jobs, mainly due to weaknesses and rigidity on the labour market, such as the difficulty young people and women have accessing the labour market, the mismatch between the demands of the labour market and the skills of graduates of our educational establishments and the survival in numerous areas of the Union of anachronistic and outdated perceptions of work and the value of women's work. The new generation of guidelines on employment you referred to, Commissioner, need to take account of the fact that the labour market is still, unfortunately, split along the gender divide, that women earn less than men, that only 25% of companies are owned by women and that the glass ceiling is still very firmly in place. I think that quality of work, which is the core concept of the guidelines, sustainable development and individualised rights may well be the driving force behind longer careers for women and I should also like to stress, as Mrs Evans said on behalf of the Committee on Women's Rights, that the new employment strategy should be predicated on mainstreaming."@en3
"Señora Presidenta, Comisaria, nos guste o no, el debate de hoy tiene lugar en una época de signo negativo, con la recesión económica y la amenaza de guerra con Iraq, que ha sido el tema del debate anterior. Tal y como muestran las estadísticas de empleo, desgraciadamente las reformas del mercado de trabajo no han sido suficientemente enérgicas para crear el tipo de impulso que se traduce en trabajos nuevos, hasta el punto de que incluso en países como Grecia, que tiene un crecimiento del 4% aproximadamente, el desempleo todavía supone un problema. Esto significa que el crecimiento no siempre trae consigo trabajos, principalmente debido a las deficiencias y la rigidez que existe en el mercado de trabajo, como por ejemplo las dificultades que tienen los jóvenes y las mujeres para acceder al mercado de trabajo, la disconformidad entre las demandas del mercado de trabajo y las capacidades de los titulados de nuestras instituciones educativas y la supervivencia en muchas áreas de la Unión de planteamientos anacrónicos y anticuados sobre el trabajo y el valor del trabajo de las mujeres. La nueva generación de directrices sobre el empleo a la que se ha referido, Comisaria, tiene que tener en cuenta el hecho de que el mercado de trabajo todavía está, desgraciadamente, marcado por la línea divisoria del género, las mujeres ganan menos que los hombres, las mujeres sólo poseen un 25% de las empresas y el techo de cristal sigue estando bastante firme. Pienso que la calidad del trabajo, que es el concepto central de las directrices, el desarrollo sostenible y los derechos individualizados pueden ser muy bien la fuerza motriz que impulse carreras más largas para mujeres, y también me gustaría subrayar, como ha dicho la Sra. Evans en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, que en la nueva estrategia de empleo habría que integrar todas las políticas horizontales."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, halusimmepa tai emme, tämänpäiväinen keskustelumme käydään ajankohtana, joka on kielteisten tapahtumien värittämä. Tällaisia tapahtumia ovat muun muassa talouden taantuminen ja Irakin sodan uhka, joka oli edellisen keskustelun aiheena. Kuten työllisyystilastot osoittavat, työmarkkinoita ei ole valitettavasti uudistettu riittävän voimakkaasti, jotta uudistukset olisivat johtaneet uusien työpaikkojen syntyyn. Täten jopa Kreikan kaltaisessa valtiossa, jossa kasvuvauhti on noin 4 prosenttia, työttömyys on yhä ongelma. Tästä voidaan päätellä, ettei kasvun seurauksena välttämättä synny uusia työpaikkoja, mikä johtuu pääosin työmarkkinoiden heikkouksista ja jäykkyydestä. Esimerkkeinä voidaan mainita nuorten ja naisten vaikeudet päästä työmarkkinoille, työmarkkinoiden kysynnän ja oppilaitoksistamme valmistuneiden henkilöiden taitojen välinen vastaamattomuus sekä se, että monilla Euroopan unionin alueilla on edelleen vallalla epäajanmukaisia ja vanhentuneita käsityksiä työstä ja naisten työn arvosta. Arvoisa komission jäsen, mainitsemissanne uusissa työllisyyssuuntaviivoissa on otettava huomioon seuraavanlaisia seikkoja: työmarkkinat ovat valitettavasti edelleen jakautuneet sukupuolen mukaan, naiset ansaitsevat vähemmän kuin miehet, ainoastaan 25 prosenttia yrityksistä on naisten omistamia ja lasikatto on edelleen hyvin tiukasti paikoillaan. Mielestäni työn laatu, joka on suuntaviivojen keskeisin käsite, kestävä kehitys ja yksilön oikeudet saattavat hyvin edistää naisten mahdollisuuksia pitkään uraan, ja haluaisin lisäksi korostaa, kuten valmistelija Evans esitti naisten oikeuksien valiokunnan nimissä, että uudessa työllisyysstrategiassa on noudatettava valtavirtaistamisen periaatetta."@fi5
"Madame la Présidente, Madame la Commissaire, n'en déplaise à chacun d'entre nous, le débat d'aujourd'hui a lieu dans un contexte pessimiste, que ce soit vis-à-vis de la récession économique ou de la menace de guerre qui plane sur l'Irak, qui a fait l'objet du débat précédent. Comme l'indiquent les statistiques sur l'emploi, les réformes du marché du travail n'ont malheureusement pas été suffisamment fortes pour donner naissance à une impulsion capable d'entraîner la création de nouveaux emplois, au point que, même dans les pays tels que la Grèce où la croissance tourne autour de 4 %, le chômage reste un problème. Cela signifie que la croissance n'est pas toujours synonyme de création d'emplois, principalement en raison des faiblesses et de la rigidité du marché du travail, telles que la difficulté pour les jeunes et les femmes d'accéder à ce marché, l'écart entre les exigences du marché de l'emploi les compétences des diplômés de nos établissements de formation et la persistance dans de nombreuses régions de l'Union de perceptions dépassées de l'emploi et de la valeur du travail des femmes. La nouvelle génération d'orientations sur l'emploi à laquelle vous avez fait référence, Madame la Commissaire, doit intégrer le fait que le marché de l'emploi est toujours, malheureusement, divisé entre hommes et femmes, que les femmes gagnent moins que les hommes, que seules 25 % des sociétés sont détenues par des femmes, et que les obstacles discriminatoires sont toujours bel et bien présents. Je pense que la qualité du travail, qui constitue le concept central de ces orientations, le développement durable et les droits individualisés pourraient bien être la force motrice en faveur de plus longues carrières pour les femmes, et je tiens à souligner, à l'instar de Mme Evans au nom de la commission des droits de la femme, que la nouvelle stratégie de l'emploi devrait être centrée sur la dimension des genres."@fr6
"Signora Presidente, signora Commissario, che ci piaccia o no, la discussione odierna si svolge in un momento negativo, segnato dalla recessione economica e dalla minaccia della guerra con l’Iraq, che è stata l’argomento della precedente discussione. Come illustrano le statistiche sull’occupazione, le riforme del mercato del lavoro non sono state, purtroppo, abbastanza profonde da creare l’impulso per nuovi posti di lavoro, al punto che persino in paesi come la Grecia, che registra una crescita del 4 per cento circa, la disoccupazione è ancora un problema. Questo significa che la crescita non crea necessariamente occupazione, principalmente a causa delle debolezze e delle rigidità del mercato del lavoro, come la difficoltà di accesso dei giovani e delle donne, la discrepanza tra domanda del mercato del lavoro e competenze dei laureati dei nostri istituti di istruzione e la sopravvivenza in numerose aree dell’Unione di percezioni anacronistiche e superate del lavoro e del valore del lavoro femminile. La nuova generazione di strategie sull’occupazione cui ha fatto riferimento, signora Commissario, richiede che si tenga conto del fatto che il mercato del lavoro è ancora, purtroppo, diviso tra i sessi, che le donne guadagnano meno degli uomini, che solo il 25 per cento delle imprese appartengono a donne e che la barriera invisibile della discriminazione verticale non è ancora stata rimossa. Penso che la qualità del lavoro, uno dei concetti centrali delle linee direttrici, lo sviluppo sostenibile e i diritti individualizzati potrebbero essere la forza trainante per una vita lavorativa più lunga per le donne e vorrei altresì sottolineare, come ha detto l'onorevole Evans a nome della commissione per i diritti della donna, che la nuova strategia per l’occupazione dovrebbe essere basata sul ."@it9
"Madam President, Commissioner, whether we like it or not, today's debate is being held in negatively-charged times, what with the economy in recession and the threat of war with Iraq, which was the subject of the previous debate. As employment statistics show, labour market reforms have not, unfortunately, been strong enough to create the sort of momentum which translates into new jobs, to the point that, even in countries such as Greece which has growth of around 4%, unemployment is still a problem. This means that growth does not always bring jobs, mainly due to weaknesses and rigidity on the labour market, such as the difficulty young people and women have accessing the labour market, the mismatch between the demands of the labour market and the skills of graduates of our educational establishments and the survival in numerous areas of the Union of anachronistic and outdated perceptions of work and the value of women's work. The new generation of guidelines on employment you referred to, Commissioner, need to take account of the fact that the labour market is still, unfortunately, split along the gender divide, that women earn less than men, that only 25% of companies are owned by women and that the glass ceiling is still very firmly in place. I think that quality of work, which is the core concept of the guidelines, sustainable development and individualised rights may well be the driving force behind longer careers for women and I should also like to stress, as Mrs Evans said on behalf of the Committee on Women's Rights, that the new employment strategy should be predicated on mainstreaming."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, mevrouw de commissaris, het debat van vandaag vindt onder ongunstige omstandigheden plaats. Niet alleen is de economie in een recessie verzeild geraakt, maar dreigt er bovendien een oorlog in Irak. Over dat laatste hebben wij zojuist nog een debat gevoerd. Zoals uit de werkgelegenheidscijfers blijkt is men er niet in geslaagd met de hervormingen van de arbeidsmarkt een dynamiek tot stand te brengen waardoor een groot aantal nieuwe arbeidsplaatsen kon ontstaan. Zo ziet men dat zelfs in landen als Griekenland, waar de economische groei bijna 4 procent bedraagt, werkloosheid een groot probleem blijft. Dat betekent dat economische groei niet altijd uitmondt in arbeidsplaatsen. De oorzaak daarvan moet met name gezocht worden in de tekortkomingen en het gebrek aan soepelheid op de arbeidsmarkt. Ik denk bijvoorbeeld aan de problemen bij de toegang van vrouwen en jongeren tot de arbeidsmarkt, aan de kloof tussen de vereisten van de arbeidsmarkt en de kwalificaties van de jongeren die aan onze onderwijsinstellingen afstuderen, en aan het voortbestaan in talrijke gebieden van Europa van verouderde en achterhaalde opvattingen over het werk en de waarde van het werk van vrouwen. In de door u, mevrouw de commissaris, genoemde nieuwe generatie richtsnoeren voor de werkgelegenheid moet rekening worden gehouden met het feit dat de arbeidsmarkt helaas nog is opgedeeld in mannen- en vrouwenbanen, dat de beloning van vrouwen lager ligt dan die van mannen, dat slechts 25 procent van de bedrijven van vrouwen zijn en vrouwen nauwelijks bestuursverantwoordelijkheden dragen of bij de besluitvorming betrokken zijn. Arbeidskwaliteit, de spil van de richtsnoeren voor de werkgelegenheid, duurzame ontwikkeling en individualisering van de rechten kunnen een belangrijke stimulans zijn voor vrouwen om langer te blijven werken. Ik wil bovendien onderstrepen wat mevrouw Evans zojuist namens de Commissie rechten van de vrouw zei, dat namelijk in het middelpunt moet staan van uw nieuwe werkgelegenheidsstrategie."@nl2
"Senhora Presidente, Senhora Comissária, é um facto que o debate de hoje tem lugar numa conjuntura com uma forte carga negativa, não só por causa da recessão económica mas também pela ameaça de guerra com o Iraque, que debatemos anteriormente. As estatísticas do emprego demonstram que, infelizmente, as reformas dos mercados de trabalho não foram suficientes para se criar uma dinâmica que se traduzisse na criação de novos postos de trabalho, de tal modo que, mesmo em países como a Grécia, que registou um crescimento próximo dos 4%, o desemprego continua a ser um problema. Significa isto que o crescimento nem sempre traz emprego, principalmente devido às deficiências e à rigidez do mercado de trabalho, tais como a dificuldade de acesso dos jovens e das mulheres ao mercado de trabalho, a discrepância entre a procura do mercado de trabalho e as qualificações dos diplomados dos nossos estabelecimentos de ensino, e a subsistência, em numerosas áreas da União, de concepções anacrónicas e antiquadas relativamente ao trabalho e ao valor do trabalho das mulheres. A nova geração de directrizes sobre o emprego, a que a Senhora Comissária fez referência, deverá ter em consideração que o mercado de trabalho, infelizmente, continua a estar dividido em função do sexo, que as mulheres ganham menos do que os homens, que só 25% das empresas pertencem a mulheres, e que as mulheres continuam a não participar das responsabilidades administrativas e do processo de tomada de decisão. Penso que a qualidade do trabalho, que é o conceito nuclear das directrizes, o desenvolvimento sustentável e os direitos individualizados podem bem constituir a força motriz para a criação de carreiras mais longas para as mulheres, e eu também gostaria de frisar, tal como afirmou a senhora deputada Evans em nome da Comissão dos Direitos da Mulher, que a nova estratégia de emprego deveria ter por base o ."@pt11
"Fru talman, fru kommissionär! Vare sig vi tycker om det eller inte hålls dagens debatt i negativt laddade tider, med tanke på den nedåtgående ekonomin och hotet om krig i Irak, vilket var ämnet för den föregående debatten. Som sysselsättningsstatistiken visar, har arbetsmarknadsreformerna tyvärr inte varit starka nog att skapa den typ av drivkraft som innebär nya arbetstillfällen, vilket fått till följd att arbetslösheten fortfarande är ett problem, till och med i länder som Grekland, som har en tillväxt på ungefär 4 procent. Det innebär att tillväxt inte alltid medför arbetstillfällen, huvudsakligen på grund av brister och stelbenthet på arbetsmarknaden, som till exempel de svårigheter unga människor och kvinnor upplever när det gäller att få tillträde till arbetsmarknaden, den dåliga överensstämmelsen mellan arbetsmarknadens krav och kompetensen hos utexaminerade elever vid våra utbildningsanstalter och fortlevnaden i flera områden inom unionen av otidsenliga och omoderna föreställningar om arbete och om värdet av kvinnors arbete. Med den nya generationen sysselsättningsriktlinjer som ni hänvisade till, fru kommissionär, måste man beakta det faktum att arbetsmarknaden tyvärr fortfarande är uppdelad längs med skiljelinjen mellan könen, att kvinnor tjänar mindre än män, att endast 25 procent av företagen ägs av kvinnor och att glastaket fortfarande verkligen finns kvar. Jag tror att kvaliteten hos arbetet, som är det centrala begreppet i riktlinjerna, hållbar utveckling och individualiserade rättigheter mycket väl kan vara drivkraften bakom längre karriärer för kvinnor, och jag skulle också vilja betona, liksom Evans sade på utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågors vägnar, att den nya sysselsättningsstrategin borde bygga på integrering."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph