Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-09-Speech-3-068"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021009.6.3-068"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Bastos για την έκθεσή της, για τον τρόπο που την παρουσίασε, και να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια της Επιτροπής των Περιφερειών, την κ. Arnold για τη συνεισφορά της. Το σχέδιο δράσης για τις δεξιότητες και την κινητικότητα αποτελείται από 25 σημεία και αποβλέπει στο να επιτρέψει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεγαλύτερη κινητικότητα. Ουσιαστικά, ο στόχος του σχεδίου δράσης είναι να καταργηθούν τα εμπόδια στην διαβίωση, την εργασία και τη φοίτηση από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Σε καμία περίπτωση ο στόχος δεν είναι να κάνει την κινητικότητα υποχρεωτική, αλλά να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα διευκολύνουν αυτούς που θέλουν να έχουν κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη θετική υποδοχή της δράσης από το Κοινοβούλιο και για την υποστήριξη όλων αυτών των ενεργειών που, όπως ξέρετε, κρίθηκαν από την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για τις δεξιότητες και την κινητικότητα ως οι πιο κατάλληλες για τη βελτίωση των προϋποθέσεων για την κινητικότητα και τη διά βίου μάθηση των πολιτών. Η έκθεση του Κοινοβουλίου διατυπώνει ορισμένες πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις από αυτές που αναλάβαμε στο σχέδιο δράσης και εδώ πρέπει να πω ότι, δεδομένων των προτεραιοτήτων που καθορίστηκαν εν μέρει στο Συμβούλιο της Βαρκελώνης, η Επιτροπή προσπάθησε να κάνει το σχέδιο δράσης όσο γίνεται πιο ρεαλιστικό και εφικτό, λαμβάνοντας υπόψη τις νομοθετικές διαδικασίες που χρειάζονται για να τηρηθούν οι ενδεικτικές προθεσμίες οι οποίες έχουν καθοριστεί. Το σχέδιο δράσης έχει μια σειρά από συγκεκριμένους στόχους με βάση τους οποίους θα κριθεί η επιτυχία του τα επόμενα χρόνια και, βεβαίως, θα χρειαστεί μια σειρά δεικτών ώστε να μπορέσει να αξιολογηθεί η πορεία του. Οι δείκτες αυτοί θα συνδιαμορφωθούν με τα κράτη μέλη. Η ενεργός συμμετοχή των κρατών μελών είναι απαραίτητη σε όλα τα επίπεδα, μια και ένα σύνολο δράσεων του σχεδίου αφορά αρμοδιότητες που είναι σε μεγάλο βαθμό εθνικές αρμοδιότητες. Θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω την ανάγκη συγχρονισμού και συνεργασίας των κρατών μελών στα θέματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την κινητικότητα των νέων, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων. Σαν αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας της Επιτροπής και των κρατών μελών, το Συμβούλιο Εκπαίδευσης θα εκδώσει, στις 12 Νοεμβρίου, ψήφισμα για την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτή η διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας θα αποβλέπει αφενός στη βελτίωση συνολικά της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και αφετέρου στην αντιμετώπιση της έλλειψης διαφάνειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, που εμποδίζει την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων από χώρα σε χώρα. Η εφαρμογή του σχεδίου έχει δρομολογηθεί, έχουν υποβληθεί νομοθετικές προτάσεις και έχουν διαμορφωθεί νέες διαδικασίες, ενώ το Συμβούλιο έχει παροτρυνθεί να λάβει αποφάσεις για αυτές τις προτάσεις που είναι ήδη στο τραπέζι. Η Επιτροπή προβλέπει στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, ιδιαίτερα σε δύο σημεία: πρώτον, στο θέμα της διά βίου μάθησης και, δεύτερον, στη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων επικουρικής συνταξιοδότησης. Πιο συγκεκριμένα, και ιδιαίτερα σε θέματα τα οποία έθιξε η κ. Bastos, πρέπει να πούμε ότι ήδη προβλέπεται να λειτουργήσει στο τέλος του χρόνου ένας ιστοχώρος με πληροφορίες για την κινητικότητα στον επαγγελματικό τομέα, ώστε να δώσει πληροφορίες στους ευρωπαίους πολίτες για την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, καθώς και ορισμένους άλλους τομείς που αφορούν την κινητικότητα. Επίσης, θα παρέχει άμεση σύνδεση με τον ιστοχώρο για μαθησιακές ευκαιρίες, που θα λειτουργήσει το 2003. Το σύστημα EURES θα αναθεωρηθεί με απόφαση της Επιτροπής, έτσι ώστε να υποστηρίξει αποτελεσματικά την κινητικότητα του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού, και ο στόχος μας είναι το EURES να προσφέρει υπηρεσίες και πληροφορίες και στους εργαζόμενους οι οποίοι ζητούν δουλειά, αλλά και στις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να ζητήσουν εργαζόμενους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τρίτον, η Επιτροπή, στις αρχές του 2003, θα υποβάλει την πρόταση για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας, για την οποία έχει ενημερώσει το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα οριζόντια. Πρώτον, ότι παντού υπάρχει το θέμα της βελτίωσης της θέσης των γυναικών και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις επιμέρους δράσεις η διάσταση του φύλου και, δεύτερον, ότι υπάρχει μια σημαντική πρόκληση ενόψει της διεύρυνσης: το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει την ανησυχία του όσον αφορά τον κίνδυνο διαρροής εγκεφάλων από την Ανατολή προς τη Δύση, κάτι που θα δημιουργούσε ιδιαίτερο πρόβλημα στις υποψήφιες χώρες και μια μορφή αιμορραγίας ανθρώπινου δυναμικού. Η σχέση μεταξύ μετανάστευσης και απασχόλησης θα αποτελέσει το αντικείμενο ενός κοινού συνεδρίου ανάμεσα στον ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2003. Στο μεταξύ, η Επιτροπή συζητά με το Συμβούλιο σχετικά με σχέδιο οδηγίας του προηγούμενου έτους για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τη μισθωτή απασχόληση και την άσκηση ανεξάρτητων οικονομικών δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η κοινή προσέγγιση των κρατών μελών όσον αφορά το θέμα αυτό. Το σχέδιο δράσης για την κινητικότητα και τις δεξιότητες είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο και φιλόδοξο σχέδιο, με πολλές δράσεις, για την υλοποίηση των οποίων απαιτείται πολύ στενή συνεργασία των Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων, αλλά και των κοινωνικών συντελεστών και των κοινωνικών εταίρων. Έτσι, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο για την από την πρώτη στιγμή υποστήριξή του και το ενδιαφέρον του για το σχέδιο αυτό."@el8
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg vil gerne lykønske fru Bastos med hendes betænkning og fremlægningen af den samt takke ordføreren for Udvalget om Regionalpolitik, fru Arnold, for hendes bidrag. Aktionsplanen vedrørende kvalifikationer og mobilitet består af 25 punkter, der skal sikre EU's borgere større mobilitet. Dybest set har aktionsplanen til formål at fjerne hindringerne for at bo, arbejde og studere i forskellige medlemsstater. Målet er ikke med lidt god vilje at gøre mobilitet obligatorisk - det handler om at gøre det lettere for alle, der måtte ønske det, at bevæge sig inden for EU. Kommissionen er lykkelig over Parlamentets meget positive modtagelse af aktionsplanen samt over dets støtte til foranstaltningerne, der som bekendt blev godkendt af gruppen på højt plan vedrørende kvalifikationer og mobilitet som den mest hensigtsmæssige måde til forbedring af betingelserne for mobilitet og livslang uddannelse af borgerne. Parlamentets betænkning indeholder en række tilsagn, der er endnu mere ambitiøse den dem, der nævnes af Kommissionen i aktionsplanen, skønt jeg må sige, at med de prioriteter, der blev fastlagt af Det Europæiske Råd i Barcelona, har Kommissionen gjort, hvad den kan for at gøre aktionsplanen så realistisk og gennemførlig som muligt under hensyntagen til de lovgivningsprocedurer, der er nødvendige for at overholde de foreslåede tidsfrister. Aktionsplanen indeholder en række bestemte mål, der vil blive brugt til at vurdere resultaterne i de kommende år, og vi får naturligvis brug for en række indikatorer for at kunne vurdere udviklingen. Disse indikatorer vil blive defineret sammen med medlemsstaterne. Medlemsstaterne skal involveres aktivt på alle niveauer, specielt fordi en stor del af foranstaltningerne primært er foranstaltninger, for hvilke medlemsstaterne har kompetencen. Jeg vil gerne understrege, at vi har behov for koordinering samt et samarbejde mellem medlemsstaterne om almen uddannelse og erhvervsuddannelse, især hvad angår mobiliteten for unge, udveksling af effektive metoder og gennemsigtige erhvervsmæssige kvalifikationer. Som et resultat af Kommissionens og medlemsstaternes initiativ udsender Rådet den 12. november en beslutning om at styrke samarbejdet på erhvervsuddannelsesområdet. Pointen med et styrket samarbejde er at forbedre kvaliteten af erhvervsuddannelserne og gøre dem mere attraktive samt at løse problemet med manglende gennemsigtighed og gensidig tillid, som hindrer anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer og færdigheder på tværs af grænserne. Gennemførelsen af planen er på vej, der er fremsat lovgivningsforslag, der er udtænkt nye procedurer, og Rådet er blevet opfordret til at træffe beslutning om de allerede stillede forslag. Kommissionen har sørget for et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter på specielt to punkter: for det første i spørgsmålet om livslang uddannelse og for det andet om muligheden for overførsel af tillægspensionsrettigheder. Mere konkret - og navnlig inden for de emner, som fru Bastos har taget op - er der allerede planer om sidst på året at oprette en webside med informationer om europæisk jobmobilitet, så de europæiske statsborgere kan søge oplysninger om det europæiske jobmarked og en række andre områder, der handler om mobilitet. Denne webside vil også komme til at indeholde et direkte link til en webside om uddannelsesmuligheder, der vil være på plads i løbet af 2003. Kommissionen er på vej til at vedtage en beslutning om at revidere Eures-systemet, så det effektivt støtter mobiliteten for den europæiske arbejdskraft, idet målsætningen for Eures består i at levere tjenester og oplysninger til både jøbsøgende og virksomheder, der søger arbejdskraft på fællesskabsniveau. For det tredje vil Kommissionen fremsætte sit forslag om et europæisk sygesikringskort i starten af 2003, hvilket Parlamentet allerede ved. Jeg vil også gerne nævne to tværgående spørgsmål. For det første er der plads til at forbedre kvindernes stilling over hele linjen, og der skal tages hensyn til kønsdimensionen i alle de individuelle foranstaltninger. For det andet står vi over for en vigtig udfordring i forbindelse med udvidelsen. Parlamentet har givet udtryk for sin bekymring over faren for en flugt af arbejdskraft fra øst til vest, idet en sådan masseafvandring vil skabe enorme problemer i kandidatlandene. Sammenhængen mellem immigration og beskæftigelse vil blive diskuteret på en fælles konference mellem OECD og Europa-Kommissionen i januar 2003. I mellemtiden diskuterer Kommissionen et direktivforslag fra sidste år om betingelser for tredjelandsborgeres indrejse og ophold, når de søger beskæftigelse som lønmodtagere eller løsarbejdere, for at sikre, at medlemsstaterne har en fælles holdning i dette spørgsmål. Aktionsplanen vedrørende kvalifikationer og mobilitet er en meget kompliceret og ambitiøs plan, der indeholder en mængde foranstaltninger, der - hvis de skal gennemføres - kræver et meget tæt samarbejde mellem de europæiske institutioner, de sociale faktorer og arbejdsmarkedets parter. Jeg vil gerne takke Parlamentet for dets opbakning til og interesse for denne plan helt fra begyndelsen."@da1
"Herr Präsident! Zunächst möchte ich Frau Bastos zu ihrem Bericht und der Art und Weise, wie sie ihn hier präsentiert hat, gratulieren sowie der Berichterstatterin des Ausschusses der Regionen, Frau Arnold, für ihren Beitrag danken. Der Aktionsplan für Qualifikation und Mobilität umfasst 25 Punkte und ist darauf ausgerichtet, die Möglichkeiten der Mobilität für die Bürger der Europäischen Union zu erweitern. Das Ziel des Aktionsplans besteht im Wesentlichen darin, die Hindernisse für das Leben, Arbeiten und Studieren in einem anderen Mitgliedstaat zu beseitigen. Es liegt keineswegs in seiner Intention, die Mobilität zu einer Verpflichtung zu machen, vielmehr ist er bestrebt, Bedingungen zu schaffen, die denjenigen, die von der Mobilität in der Europäischen Union Gebrauch machen wollen, förderlich sind. Die Kommission zeigt sich sehr erfreut über die positive Akzeptanz des Aktionsplans seitens des Parlaments sowie über die Unterstützung aller Maßnahmen, die bekanntlich nach Einschätzung der Hochrangigen Gruppe Qualifikation und Mobilität am besten dazu geeignet sind, die Voraussetzungen für die Mobilität und das lebenslange Lernen der Bürger zu verbessern. Der Bericht des Parlaments formuliert einige Verpflichtungen, die noch ehrgeiziger sind als diejenigen, die wir in den Aktionsplan aufgenommen haben. Die Kommission hat sich, das sei hier angemerkt, hinsichtlich der auf dem Rat von Barcelona festgelegten Prioritäten darum bemüht, einen Aktionsplan vorzulegen, der möglichst realistisch und umsetzbar ist. Dabei hat sie auch die für die Einhaltung der festgesetzten Umsetzungsfristen notwendigen Gesetzgebungsprozesse berücksichtigt. Der Aktionsplan enthält eine Reihe konkreter Ziele, auf deren Grundlage sein Erfolg in den nächsten Jahren beurteilt wird. Selbstverständlich werden hierzu Indikatoren benötigt, um das jeweils Erreichte bewerten zu können. Diese Indikatoren werden zusammen mit den Mitgliedstaaten erarbeitet. Die aktive Kooperation der Mitgliedstaaten auf allen Ebenen ist unerlässlich, zumal eine Reihe der im Aktionsplan aufgeführten Maßnahmen zu weiten Teilen in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Hierbei möchte ich insbesondere die Notwendigkeit einer koordinierten Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in den Bereichen der allgemeinen und beruflichen Bildung betonen, das gilt vor allem für die Mobilität von Jugendlichen, den Austausch bester Praktiken und die Transparenz der beruflichen Qualifikationen. Im Ergebnis der von der Kommission sowie den Mitgliedstaaten durchgeführten Initiative wird der Rat „Bildung“ am 12. November eine Entschließung betreffend die verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der beruflichen Bildung und Ausbildung vorlegen. Der Prozess der verstärkten Zusammenarbeit zielt einerseits auf die Verbesserung der Qualität und Attraktivität der Berufsbildung insgesamt und andererseits auf die Beseitigung der Defizite, die im Hinblick auf Transparenz und gegenseitiges Vertrauen bestehen und die Anerkennung beruflicher Qualifikationen und Fähigkeiten in anderen Ländern der Union behindern. Der Kurs für die Umsetzung des Aktionsplans steht fest, es wurden entsprechende Gesetzesvorschläge eingebracht und neue Prozesse in Gang gesetzt, der Rat hat seinerseits angeregt, jetzt Beschlüsse über die bereits vorliegenden Vorschläge zu fassen. Die Kommission bemüht sich um eine enge Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern, und zwar in den folgenden zwei Bereichen: zum einen im Bereich des lebenslangen Lernens und zum anderen im Bezug auf die Übertragbarkeit von Zusatzrentenansprüchen. Um ganz konkret auf bestimmte Anmerkungen von Frau Bastos einzugehen, möchte ich darauf hinweisen, dass bereits geplant ist, zum Ende des Jahres ein Webportal für Informationen über die Mobilität auf dem beruflichen Sektor einzurichten, um den Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern Informationen über den europäischen Arbeitsmarkt sowie über bestimmte andere, die Mobilität betreffende Bereiche bereitzustellen. Auf ihr wird sich ein Link zur Website über die Lernmöglichkeiten befinden, die 2003 zugänglich sein soll. Darüber hinaus wird auf Beschluss der Kommission das EURES-System reformiert, um die Mobilität der europäischen Arbeitskräfte effizient zu fördern. Unser Ziel ist es hierbei, mit Hilfe von EURES sowohl den Arbeitnehmern, die auf der Suche nach einer Anstellung sind, als auch den Unternehmen, die auf europäischer Ebene nach Arbeitskräften suchen, Dienstleistungen und Informationen zu bieten. Zudem wird die Kommission, wie sie bereits dem Parlament mitgeteilt hat, Anfang 2003 einen Vorschlag für die Einführung einer EU-weit gültigen Krankenversicherungskarte vorlegen. Ich möchte noch kurz auf zwei Themen eingehen, zum einen auf die allenthalben erhobene Forderung, die Stellung der Frau zu verbessern und die Geschlechterdimension bei allen entsprechenden Maßnahmen zu berücksichtigen sowie zum anderen auf die enorme Herausforderung, die die Erweiterung mit sich bringt. Das Parlament hat seiner Beunruhigung darüber Ausdruck gegeben, dass die Gefahr einer Abwanderung von geistigem Potenzial vom Osten in den Westen bestünde, was die Beitrittsländer vor ernste Probleme stellen und einem Ausbluten des Humanpotenzials gleichkommen würde. Die Wechselwirkung zwischen Zuwanderung und Beschäftigung wird Gegenstand einer gemeinsamen Konferenz der OECD und der Europäischen Union im Januar 2003 sein. In der Zwischenzeit wird die Kommission mit dem Rat über den im vergangenen Jahr vorgelegten Richtlinienentwurf zu den Bedingungen der Einreise und des Aufenthalts von Angehörigen von Drittstaaten zum Zweck bezahlter Beschäftigung und selbständiger Erwerbstätigkeit diskutieren, um in dieser Hinsicht eine einheitliche Verfahrensweise der Mitgliedstaaten sicherzustellen. Der Aktionsplan für Qualifikation und Mobilität stellt ein außerordentlich kompliziertes und ehrgeiziges Vorhaben dar und enthält eine Reihe von Maßnahmen, deren Umsetzung eine enge Zusammenarbeit sowohl der Europäischen Institutionen als auch der gesellschaftlichen Akteure und der Sozialpartner erfordert. Ich möchte daher insbesondere dem Parlament für seine von Beginn an gewährte Unterstützung und sein Interesse an diesem Vorhaben danken."@de7
". Mr President, I should like to congratulate Mrs Bastos on her report and her presentation of it and to thank the rapporteur of the Committee of the Regions, Mrs Arnold, for her input. The action plan for skills and mobility consists of 25 points designed to give the citizens of the European Union greater mobility. Basically, the objective of the action plan is to remove obstacles to living, working and studying between one Member State and another. The objective is not, by any stretch of the imagination, to make mobility compulsory; it is to put conditions in place which make it easier for anyone who so wishes to move within the European Union. The Commission is delighted at how well Parliament has received the action plan and with its support for these measures which, as you know, were approved by the High-Level Task Force on Skills and Mobility as the most suitable way of improving the conditions upon which mobility and lifelong learning for our citizens depend. Parliament's report contains a number of undertakings which are even more ambitious than those made by the Commission in the action plan, although I have to say that, given the priorities laid down in part by the Barcelona Council, the Commission has endeavoured to make the action plan as realistic and feasible as possible, taking account of the legislative procedures required in order to keep to the proposed deadlines. The action plan contains a series of specific targets which will be used to evaluate its success over coming years and we shall, of course, need a number of indicators in order to assess its progress. These indicators will be defined together with the Member States. We need the Member States to be actively involved at all levels, especially as a great many measures under the action plan are largely measures for which the Member States have jurisdiction. I should like to point out that we need coordination and we need collaboration between the Member States on education and vocational training, especially when it comes to the mobility of young people, exchanges of best practices and transparent professional qualifications. As a result of the initiative by the Commission and the Member States, the Council will issue a resolution on 12 November on reinforcing cooperation in the field of vocational training. The point of reinforced cooperation is to improve the quality and attractiveness of vocational training overall and to address the lack of transparency and mutual trust hampering the recognition of professional qualifications and skills from one country to another. The implementation of the plan is under way, legislative proposals have been submitted, new procedures have been designed and the Council has been urged to take decisions on the proposals already tabled. The Commission has made provision for close collaboration with the social partners, especially on two points: first, on the question of lifelong learning and, secondly, on the facility to transfer supplementary pension rights. More specifically, especially on the matters addressed by Mrs Bastos, there are already plans to set up a website containing information on job mobility by the end of the year, so that European citizens can obtain information on the European job market and a number of other areas to do with mobility. It will also provide a direct link to the learning opportunities website which will be up and running in 2003. The Commission is to pass a decision revising the Eures system, so that it efficiently supports the mobility of European manpower, the objective being for Eures to provide services and information both to job seekers and to companies looking to recruit at European level. Thirdly, the Commission will be tabling its proposal on the European health insurance card at the beginning of 2003, which Parliament already knows about. I should also like to mention two horizontal issues. First, there is room to improve the position of women across the board and the gender dimension must be taken into account in all individual measures and, secondly, we face an important challenge in the run up to enlargement: Parliament has voiced its concern about the danger of a manpower drain from east to west; this sort of mass exodus would create a huge problem for the candidate countries. The connection between immigration and employment is to be discussed at a joint OECD/European Commission conference in January 2003. In the meantime, the Commission is discussing a draft directive from last year on conditions of entry and residence for third country nationals looking for paid employment or freelance work, so as to ensure that the Member States take a common approach on this issue. The action plan for skills and mobility is a very complicated and ambitious plan containing a whole host of measures which, if they are to be implemented, require very close collaboration between the European institutions and the social factors and social partners. May I make a point of thanking Parliament for the support and interest which it has shown in this plan right from the outset."@en3
". Señor Presidente, me gustaría felicitar a la Sra. Bastos por su informe y la presentación que ha hecho del mismo, y también quisiera dar las gracias a la ponente del Comité de las Regiones, la Sra. Arnold, por su aportación. El Plan de acción sobre las capacidades y la movilidad consta de 25 puntos concebidos para dotar a los ciudadanos de la Unión Europea de una mayor movilidad. Básicamente, el objetivo del Plan de acción es eliminar los obstáculos que pueda haber para ir a vivir, a trabajar y a estudiar de un Estado miembro a otro. El objetivo no es, como quizá piense alguien en un exceso de imaginación, que la movilidad sea obligatoria; el objetivo es sentar las condiciones que la faciliten para todo aque que desee trasladarse dentro de la Unión Europea. La Comisión está complacida por la acogida positiva del Parlamento al Plan de acción y su apoyo a estas medidas que, como saben, fueron aprobadas por el Grupo operativo de alto nivel sobre las cualificaciones y la movilidad como la forma más apropiada de mejorar las condiciones de las que dependen la movilidad y el aprendizaje permanente de nuestros ciudadanos. El informe del Parlamento contiene varios compromisos que son todavía más ambiciosos que los realizados por la Comisión en el Plan de acción, aunque tengo que decir que, dadas las prioridades establecidas en parte por el Consejo de Barcelona, la Comisión ha procurado que el Plan de acción fuera lo más realista y factible posible, teniendo en cuenta los procedimientos legislativos necesarios para mantener los plazos propuestos. El Plan de acción contiene una serie de objetivos específicos que se utilizarán para evaluar su éxito en años venideros y necesitaremos, sin duda, varios indicadores con el fin de evaluar su progreso. Estos indicadores serán definidos junto con los Estados miembros. Necesitamos que los Estados miembros estén activamente implicados a todos los niveles, especialmente porque un gran número de medidas del Plan de acción son medidas que competen a los Estados miembros. Me gustaría señalar que necesitamos coordinación y colaboración entre los Estados miembros en el ámbito de la educación y la formación profesional, especialmente cuando se trata de la movilidad de los jóvenes, los intercambios de buenas prácticas y la transparencia de las cualificaciones profesionales. A raíz de la iniciativa de la Comisión y de los Estados miembros, el Consejo emitirá una resolución el 12 de noviembre sobre el refuerzo de la cooperación en el campo de la formación profesional. El sentido de la cooperación reforzada es mejorar la calidad y el atractivo de la formación profesional en general y abordar la falta de transparencia y la confianza mutua que impiden el reconocimiento de las cualificaciones profesionales y las capacidades entre un país y otro. La aplicación del plan está en marcha, los procedimientos legislativos han sido presentados, se han diseñado nuevos procedimientos y se ha instado al Consejo a que tome decisiones acerca de las propuestas que ya se han presentado. La Comisión ha asegurado una colaboración estrecha con los interlocutores sociales, especialmente en dos puntos: primero, en la cuestión del aprendizaje permanente y, segundo, en la facilidad de la transferencia de derechos de pensión complementarios. Más específicamente, sobre todo en los temas abordados por la Sra. Bastos, ya existen planes para crear una página web que contenga información sobre la movilidad del trabajo para finales de año, y así los ciudadanos europeos puedan obtener información sobre el mercado de trabajo europeo y otras cuestiones relativas a la movilidad. También proporcionará un enlace directo con la página web de oportunidades de aprendizaje que estará en funcionamiento en el 2003. La Comisión va a aprobar una decisión que revisará el sistema Eures, para que apoye eficazmente la movilidad de la mano de obra europea, con el objetivo de que Eures proporcione servicios e información tanto a personas en busca de empleo como a empresas que quieran reclutar en toda Europa. En tercer lugar, la Comisión presentará su propuesta sobre la tarjeta europea del seguro de enfermedad a principios del 2003, de lo cual ya tiene conocimiento el Parlamento. Me gustaría también mencionar dos cuestiones horizontales: primero, todavía se puede mejorar la posición de las mujeres en general y la cuestión del género debe tenerse en cuenta en todas las medidas individuales. Segundo, nos encontramos con un reto importante al acercarnos a la ampliación: el Parlamento ha expresado su preocupación por el peligro de una fuga de mano de obra del este al oeste; este tipo de éxodo masivo supondría un enorme problema para los países candidatos. La relación entre inmigración y empleo se discutirá en una conferencia conjunta de la OCDE y la Comisión Europea en enero de 2003. Mientras tanto, la Comisión está discutiendo el borrador de una directiva del año pasado sobre las condiciones de entrada y residencia para nacionales de terceros países que buscan trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia para asegurarse de que los Estados miembros poseen un enfoque común en esta cuestión. El Plan de acción sobre las capacidades y la movilidad es un plan muy complicado y ambicioso que contiene una multitud de medidas que, para aplicarse, requieren una colaboración muy estrecha entre las instituciones europeas y los factores e interlocutores sociales. Quisiera agradecer al Parlamento el apoyo e interés demostrados en este Plan desde un principio."@es12
". Arvoisa puhemies, haluan onnitella esittelijä Bastosia hänen laatimansa mietinnön ja sen esittelyn johdosta. Lisäksi haluan kiittää alueiden komitean esittelijää Arnoldia hänen panoksestaan. Ammattitaitoa ja liikkuvuutta koskeva toimintasuunnitelma sisältää 25 kohtaa, joiden tarkoituksena on lisätä Euroopan unionin kansalaisten liikkuvuutta. Toimintasuunnitelman perustavoitteena on poistaa jäsenvaltioiden väliset asumisen, työskentelyn ja opiskelun esteet. Liikkuvuudesta ei luonnollisestikaan yritetä tehdä pakollista; tavoitteena on sen sijaan luoda liikkumista Euroopan unionissa helpottavat olosuhteet. Komissio on iloinen siitä, kuinka hyvin parlamentti on vastaanottanut toimintasuunnitelman, sekä sen näille toimenpiteille myöntämästä tuesta. Kuten tiedätte, ammattitaitoa ja liikkuvuutta käsittelevä korkean tason työryhmä on katsonut nämä toimenpiteet soveltuvimmaksi keinoksi parantaa kansalaistemme liikkuvuuden ja elinikäisen oppimisen edellytyksiä. Parlamentin mietintö sisältää joukon hankkeita, jotka ovat vieläkin kunnianhimoisempia kuin komission toimintasuunnitelmassa esitetyt hankkeet. Tosin komissio on pyrkinyt tekemään toimintasuunnitelmasta mahdollisimman realistisen ja käyttökelpoisen muun muassa vaadittuihin lainsäädäntömenettelyihin liittyvien määräaikojen osalta osittain Barcelonan Eurooppa-neuvoston esittämien painopistealueiden vuoksi. Toimintasuunnitelma sisältää joukon erityisiä kohteita, joita käytetään lähivuosina sen tulosten arviointiin, ja menestyksen arvioimiseksi tarvitsemme tietenkin joukon osoittimia. Osoittimet määritellään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. On tärkeää, että jäsenvaltiot osallistuvat aktiivisesti kaikilla tasoilla, etenkin sen vuoksi, että hyvin monet toimintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet kuuluvat suurelta osin jäsenvaltioiden toimivaltaan. Haluan tähdentää koulutusta ja ammatillista koulutusta koskevan jäsenvaltioiden välisen koordinoinnin ja yhteistyön tärkeyttä etenkin nuorten liikkuvuuden, parhaiden käytäntöjen vaihdon ja tutkintotodistuksiin liittyvän avoimuuden osalta. Neuvosto antaa 12. marraskuuta ammatillisen koulutuksen alan yhteistyön tehostamista koskevan päätöslauselman komission ja jäsenvaltioiden esittämän aloitteen johdosta. Yhteistyön lisäämisen tarkoituksena on parantaa ammatillisen koulutuksen laatua ja yleistä houkuttelevuutta sekä pyrkiä korjaamaan avoimuuden ja keskinäisen luottamuksen puute, jotka vaikeuttavat tutkintotodistusten ja ammattitaidon tunnustamista valtioiden kesken. Toimintasuunnitelmaa toteutetaan parhaillaan, lainsäädäntöehdotuksia on esitetty ja uusia menettelyjä on suunniteltu. Lisäksi neuvostoa on kehotettu päättämään jo ehdotetuista päätöksistä. Komissio on varmistanut työmarkkinaosapuolten kanssa toteutettavan tiiviin yhteistyön etenkin kahdella alalla: elinikäinen oppiminen ja lisäeläkeoikeuksien siirrettävyys. Erityisesti Bastosin käsittelemien asioiden osalta todettakoon, että ammatillista liikkuvuutta koskevan Internet-sivuston perustamiseksi vuoden loppuun mennessä on jo tehty suunnitelmia, jotta Euroopan kansalaiset voisivat saada tietoja Euroopan työmarkkinoista ja monista muista liikkuvuuden kannalta tärkeistä aloista. Sivustolta on myös suora linkki oppimismahdollisuuksia käsittelevälle Internet-sivustolle, joka valmistuu ja otetaan käyttöön vuonna 2003. Komissio aikoo lisäksi tehdä Eures-järjestelmän tarkistamista koskevan päätöksen, jotta järjestelmä tukisi tehokkaasti työvoiman liikkuvuutta Euroopassa, koska sen tarkoituksena on palvelujen ja tietojen tarjoaminen sekä työnhakijoille että sellaisille yrityksille, jotka aikovat palkata työvoimaa muualta Euroopasta. Kolmanneksi todettakoon, että komissio esittää eurooppalaista sairausvakuutuskorttia koskevan ehdotuksen vuoden 2003 alussa, mistä parlamentille onkin jo ilmoitettu. Haluaisin mainita lisäksi kaksi laaja-alaista kysymystä. Ensiksikin naisten asemassa olisi kauttaaltaan parantamisen varaa, ja tasa-arvonäkökohdat on otettava huomioon kaikissa yksittäisissä toimissa. Toiseksi kohtaamme merkittävän haasteen Euroopan unionin laajentuessa: parlamentti on ilmaissut huolestuneisuutensa työvoiman paosta idästä länteen. Tällainen joukkomuutto olisi ehdokasvaltioille hyvin ongelmallista. Maahanmuuton ja työllisyyden välisestä yhteydestä keskustellaan OECD:n ja Euroopan komission yhteisessä konferenssissa tammikuussa 2003. Tällä välin komissio keskustelee palkkatyötä tai freelance-työtä etsivien kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevasta viime vuonna laaditusta direktiiviluonnoksesta varmistaakseen, että jäsenvaltiot omaksuvat yhteisen lähestymistavan asiaan. Ammattitaitoa ja liikkuvuutta koskeva toimintasuunnitelma on hyvin monisäikeinen ja kunnianhimoinen suunnitelma. Se sisältää koko joukon toimenpiteitä, joiden toteuttaminen edellyttää hyvin tiivistä yhteistyötä Euroopan unionin toimielinten, yhteiskunnallisten toimijoiden ja työmarkkinaosapuolten välillä. Haluan kiittää parlamenttia sen tätä suunnitelmaa kohtaan alusta alkaen osoittamasta tuesta ja mielenkiinnosta."@fi5
"Monsieur le Président, je tiens à féliciter Mme Bastos, pour son rapport et pour la présentation de ce dernier, et à remercier le rapporteur du Comité des régions, Mme Arnold, pour son travail. Le Plan d'action en matière de compétences et de mobilité est constitué de 25 points conçus pour apporter plus de mobilité aux citoyens de l'Union européenne. L'objectif de base du plan d'action est de lever les barrières empêchant de vivre, de travailler et d'étudier entre plusieurs pays de l'Union. L'objectif n'est pas d'imposer la mobilité, comme pourraient le laisser penser certains contorsionnistes de l'esprit, mais bien d'instaurer les conditions facilitant, pour ceux qui le souhaitent, les déplacements au sein de l'Union européenne. La Commission se réjouit de l'accueil favorable que le Parlement a réservé à ce plan d'action et de son soutien à ces mesures qui, comme vous le savez, ont été approuvées par la Task Force de haut niveau sur les compétences et la mobilité en tant que moyen le plus approprié pour améliorer les conditions dans lesquelles s'opèrent la mobilité et l'apprentissage tout au long de la vie auprès de nos concitoyens. Le rapport du Parlement contient un certain nombre de mesures qui sont encore plus ambitieuses que celles prévues dans le plan d'action de la Commission, même si je dois dire que, au vu des priorités partiellement énoncées lors du Conseil européen de Barcelone, la Commission est parvenue à rendre ce plan d'action aussi réaliste et réalisable que possible, en tenant compte des procédures législatives nécessaires pour respecter les délais proposés. Le plan d'action contient une série d'objectifs spécifiques qui seront utilisés pour évaluer son succès au cours des années à venir, et nous aurons bien sûr besoin de certains indicateurs pour jauger ses progrès. Ces indicateurs seront définis conjointement avec les États membres. Ces derniers doivent être activement impliqués à tous les niveaux, notamment en raison du fait que bon nombre des mesures prévues dans le plan d'action sont essentiellement de leur ressort. Je tiens à souligner la nécessité d'une coordination et d'une collaboration entre les États membres sur l'éducation et la formation professionnelle, particulièrement lorsqu'il s'agit de la mobilité des jeunes, de l'échange de bonnes pratiques et des qualifications professionnelles transparentes. À la suite de l'initiative de la Commission et des États membres, le Conseil rédigera le 12 novembre une résolution sur le renforcement de la coopération dans le domaine de la formation professionnelle. La finalité de la coopération renforcée est d'améliorer la qualité et l'attractivité de la formation professionnelle dans son ensemble et de lutter contre le manque de transparence et de confiance mutuelle, qui nuit à la reconnaissance des aptitudes et qualifications professionnelles d'un pays à l'autre. Le plan est en cours de mise en œuvre, des propositions législatives ont été soumises, de nouvelles procédures ont été élaborées et le Conseil a été prié de prendre des décisions sur les propositions qui ont déjà été soumises. La Commission a prévu des dispositions en faveur d'une collaboration étroite avec les partenaires sociaux, en particulier sur deux points : premièrement, la question de l'apprentissage tout au long de la vie et, deuxièmement, la facilitation du transfert des droits à pension complémentaire. Pour en revenir plus particulièrement aux problèmes soulevés par Mme Bastos, des plans visant à créer d'ici la fin de l'année un site web contenant des informations sur la mobilité du travail ont déjà été déposés, de sorte que les citoyens pourront obtenir des informations sur le marché de l'emploi européen et sur une série d'autres domaines relatifs à la mobilité. Ce site contiendra également un lien direct vers le site traitant des opportunités d'apprentissage, qui sera opérationnel dès 2003. La Commission est sur le point d'adopter une décision portant révision du système EURES, afin que ce dernier soutienne efficacement la mobilité des travailleurs européens, l'objectif étant qu'EURES fournisse des services et des informations à la fois aux demandeurs d'emplois et aux entreprises cherchant à recruter du personnel au niveau européen. Troisièmement, la Commission déposera début 2003 sa proposition sur la carte européenne d'assurance maladie, dont le Parlement a déjà entendu parler. Je tiens également à aborder deux questions horizontales. Premièrement, il est possible d'améliorer la position des femmes d'une manière générale, et la dimension sexospécifique doit être intégrée dans toutes les mesures individuelles et, deuxièmement, nous sommes confrontés à un défi important dans la dernière ligne droite avant l'élargissement : le Parlement a souligné ses préoccupations quant au danger d'un flux de la main-d'œuvre de l'Est vers l'Ouest. Un tel exode massif créerait un énorme problème pour les pays candidats. Le lien entre l'immigration et l'emploi fera l'objet d'une conférence commune OCDE/Commission européenne en janvier 2003. Entre-temps, la Commission débat d'une proposition de directive déposée l'année dernière relative aux conditions d'entrée et de résidence des ressortissants de pays tiers à la recherche d'un emploi rémunéré ou d'un travail en tant qu'indépendant, afin de s'assurer que les États membres adoptent une approche commune sur cette question. Le Plan d'action en matière de compétences et de mobilité est un plan très complexe et très ambitieux contenant toute une gamme de mesures qui, si elles sont mises en œuvre, exigeront une collaboration très étroite entre les institutions européennes et les facteurs et partenaires sociaux. Permettez-moi de remercier le Parlement pour le soutien et l'intérêt dont il a fait preuve dès le début à l'encontre de ce plan."@fr6
". Signor Presidente, vorrei complimentarmi con l'onorevole Bastos per la relazione e per il suo intervento illustrativo, nonché ringraziare la relatrice del Comitato delle regioni, Jennette Arnold, per il contributo. Il piano d’azione per le competenze e la mobilità consiste in 25 punti che intendono consentire ai cittadini dell’Unione europea una maggiore mobilità. L’obiettivo fondamentale del piano d’azione è quello di eliminare gli ostacoli a vivere, lavorare e studiare spostandosi tra gli Stati membri. L’obiettivo non è, con uno sforzo d’immaginazione, rendere obbligatoria la mobilità, ma creare condizioni atte a rendere più semplice per chiunque lo desideri spostarsi all’interno dell’Unione europea. La Commissione si rallegra del favore con cui il Parlamento ha accolto il piano d’azione e del sostegno dato a queste iniziative, che, come sapete, sono state approvate dalla di alto livello sulle competenze e la mobilità, che le ha considerate il modo più adatto per migliorare le condizioni da cui dipendono la mobilità e l’istruzione continua per i cittadini. La relazione del Parlamento contiene una serie di impegni che sono ancora più ambiziosi di quelli assunti dalla Commissione nel piano d’azione; devo dire però che, considerate le priorità stabilite in parte dal Consiglio di Barcellona, la Commissione si è sforzata di rendere il piano d’azione il più possibile realistico e fattibile, tenendo conto delle procedure legislative necessarie per rispettare le scadenze proposte. Il piano d’azione contiene una serie di obiettivi specifici che saranno utilizzati per valutarne la riuscita negli anni a venire e, naturalmente, avremo bisogno di una serie di indicatori al fine di valutarne i progressi. Tali indicatori saranno definiti insieme agli Stati membri. Occorre coinvolgere attivamente gli Stati membri a tutti i livelli, specialmente perché un’ampia parte delle misure nel quadro del piano d’azione rientra tra le loro competenze. Vorrei sottolineare la necessità del coordinamento e della collaborazione tra gli Stati membri riguardo all’istruzione e alla formazione professionale, in particolare in relazione alla mobilità dei giovani, agli scambi delle migliori pratiche e alla trasparenza delle qualifiche professionali. Come risultato dell’iniziativa della Commissione e degli Stati membri, il 12 novembre il Consiglio adotterà una risoluzione sul rafforzamento della cooperazione nel campo della formazione professionale. Lo scopo di una cooperazione rafforzata è quello di migliorare la qualità e l’attrattiva della formazione professionale in generale e porre rimedio alla mancanza di trasparenza e di fiducia reciproca che ostacola il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze professionali da un paese all’altro. L’attuazione del piano è in corso, sono state presentate proposte legislative, sono state stabilite nuove procedure e il Consiglio è stato invitato ad assumere decisioni sulle proposte già presentate. La Commissione ha preso provvedimenti per attuare una stretta collaborazione con le parti sociali, in particolare su due punti: innanzi tutto, sulla questione dell’apprendimento lungo l’intero arco della vita e, in secondo luogo, sulla facilità di trasferire i diritti a pensione complementare. In particolare, riguardo alle questioni affrontate dall'onorevole Bastos, esistono già piani per creare entro la fine dell’anno un sito contenente informazioni sulla mobilità professionale, in modo che i cittadini europei possano reperire informazioni sul mercato del lavoro europeo e su vari altri settori connessi alla mobilità. Esso comprenderà anche un diretto al sito riguardante le opportunità di studio, che sarà operativo nel 2003. La Commissione adotterà una decisione per la revisione del sistema EURES, tale da farne un efficiente sostegno alla mobilità della manodopera europea, con l’obiettivo di offrire servizi ed informazioni sia ai lavoratori in cerca di occupazione sia alle imprese in cerca di personale a livello europeo. In terzo luogo, la Commissione presenterà all’inizio del 2003 una proposta sulla carta europea di assicurazione malattia, di cui il Parlamento è già informato. Vorrei altresì menzionare due questioni trasversali. Innanzi tutto, vi è spazio per un miglioramento della posizione delle donne in tutti i campi e la dimensione di genere deve essere tenuta in considerazione in tutte le singole iniziative. In secondo luogo, ci troviamo di fronte ad un’importante sfida nel periodo di preparazione dell’allargamento: il Parlamento ha espresso la sua preoccupazione riguardo al pericolo di una fuga di manodopera da est a ovest; questa sorta di esodo di massa creerebbe un enorme problema per i paesi candidati. La correlazione tra immigrazione e occupazione sarà discussa in una conferenza comune dell’OCSE e della Commissione europea nel gennaio 2003. Nel frattempo, la Commissione sta discutendo dall’anno scorso un progetto di direttiva sulle condizioni di ingresso e di residenza per i cittadini dei paesi terzi in cerca di lavoro dipendente o autonomo, in modo da garantire che gli Stati membri adottino un approccio comune sulla questione. Il piano d’azione per le competenze e la mobilità è molto complicato ed ambizioso e comprende tutta una serie di misure la cui attuazione richiederà una collaborazione molto stretta tra le Istituzioni europee, gli operatori e le parti sociali. Ringrazio il Parlamento per il sostegno e l’interesse che ha dimostrato sin dall’inizio per questo piano d’azione."@it9
". Mr President, I should like to congratulate Mrs Bastos on her report and her presentation of it and to thank the rapporteur of the Committee of the Regions, Mrs Arnold, for her input. The action plan for skills and mobility consists of 25 points designed to give the citizens of the European Union greater mobility. Basically, the objective of the action plan is to remove obstacles to living, working and studying between one Member State and another. The objective is not, by any stretch of the imagination, to make mobility compulsory; it is to put conditions in place which make it easier for anyone who so wishes to move within the European Union. The Commission is delighted at how well Parliament has received the action plan and with its support for these measures which, as you know, were approved by the High-Level Task Force on Skills and Mobility as the most suitable way of improving the conditions upon which mobility and lifelong learning for our citizens depend. Parliament's report contains a number of undertakings which are even more ambitious than those made by the Commission in the action plan, although I have to say that, given the priorities laid down in part by the Barcelona Council, the Commission has endeavoured to make the action plan as realistic and feasible as possible, taking account of the legislative procedures required in order to keep to the proposed deadlines. The action plan contains a series of specific targets which will be used to evaluate its success over coming years and we shall, of course, need a number of indicators in order to assess its progress. These indicators will be defined together with the Member States. We need the Member States to be actively involved at all levels, especially as a great many measures under the action plan are largely measures for which the Member States have jurisdiction. I should like to point out that we need coordination and we need collaboration between the Member States on education and vocational training, especially when it comes to the mobility of young people, exchanges of best practices and transparent professional qualifications. As a result of the initiative by the Commission and the Member States, the Council will issue a resolution on 12 November on reinforcing cooperation in the field of vocational training. The point of reinforced cooperation is to improve the quality and attractiveness of vocational training overall and to address the lack of transparency and mutual trust hampering the recognition of professional qualifications and skills from one country to another. The implementation of the plan is under way, legislative proposals have been submitted, new procedures have been designed and the Council has been urged to take decisions on the proposals already tabled. The Commission has made provision for close collaboration with the social partners, especially on two points: first, on the question of lifelong learning and, secondly, on the facility to transfer supplementary pension rights. More specifically, especially on the matters addressed by Mrs Bastos, there are already plans to set up a website containing information on job mobility by the end of the year, so that European citizens can obtain information on the European job market and a number of other areas to do with mobility. It will also provide a direct link to the learning opportunities website which will be up and running in 2003. The Commission is to pass a decision revising the Eures system, so that it efficiently supports the mobility of European manpower, the objective being for Eures to provide services and information both to job seekers and to companies looking to recruit at European level. Thirdly, the Commission will be tabling its proposal on the European health insurance card at the beginning of 2003, which Parliament already knows about. I should also like to mention two horizontal issues. First, there is room to improve the position of women across the board and the gender dimension must be taken into account in all individual measures and, secondly, we face an important challenge in the run up to enlargement: Parliament has voiced its concern about the danger of a manpower drain from east to west; this sort of mass exodus would create a huge problem for the candidate countries. The connection between immigration and employment is to be discussed at a joint OECD/European Commission conference in January 2003. In the meantime, the Commission is discussing a draft directive from last year on conditions of entry and residence for third country nationals looking for paid employment or freelance work, so as to ensure that the Member States take a common approach on this issue. The action plan for skills and mobility is a very complicated and ambitious plan containing a whole host of measures which, if they are to be implemented, require very close collaboration between the European institutions and the social factors and social partners. May I make a point of thanking Parliament for the support and interest which it has shown in this plan right from the outset."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil mevrouw Bastos van harte gelukwensen met haar verslag en de wijze waarop zij dit heeft gepresenteerd. Ik dank eveneens de rapporteur van het Comité van de regio’s, mevrouw Arnold, voor haar bijdrage. Het actieplan voor vaardigheden en mobiliteit bestaat uit 25 punten en heeft tot doel de burgers van de Europese Unie meer mobiliteitsmogelijkheden te bieden. Met dit actieplan willen wij in feite de hinderpalen opruimen die leven, werken en studeren in een andere lidstaat nog in de weg staan. Dat betekent absoluut niet dat wij mobiliteit verplicht willen stellen. Integendeel, wij willen de omstandigheden creëren waaronder degenen die mobiel willen zijn in de Europese Unie dat gemakkelijker kunnen. De Commissie is voldaan over het goede onthaal van haar actieplan door het Parlement en over de steun die het Parlement aan al haar acties geeft. Zoals u weet was de Groep op hoog niveau voor vaardigheden en mobiliteit van mening dat deze acties het meest geschikt waren om de voorwaarden voor mobiliteit en levenslang leren van de burgers te verbeteren. In het verslag van het Parlement wordt de klemtoon gelegd op enkele van de ambitieuze doelstellingen die wij met het actieplan willen bereiken. Ik moet hierbij aantekenen dat gezien de prioriteiten - die gedeeltelijk door de Raad van Barcelona werden vastgesteld - de Commissie haar uiterste best heeft gedaan om het actieplan zo realistisch en haalbaar mogelijk te maken en rekening te houden met de wetgevende procedures die noodzakelijk zijn om de indicatieve termijnen te kunnen eerbiedigen. Het actieplan behelst een reeks concrete doelstellingen die van doorslaggevend belang zullen zijn voor het welslagen van het actieplan in de komende jaren. Natuurlijk zullen wij ook indicatoren nodig hebben om de tenuitvoerlegging te kunnen evalueren. Deze indicatoren zullen wij samen met de lidstaten opstellen. De actieve deelname van de lidstaten op alle niveaus is onontbeerlijk, aangezien bepaalde maatregelen van het actieplan bevoegdheden betreffen die in eerste instantie nationale bevoegdheden zijn. Ik wil hier met name de klemtoon leggen op de noodzaak van modernisering en samenwerking tussen de lidstaten op onderwijs- en opleidingsgebied, en denk daarbij met name aan de vraagstukken in verband met de mobiliteit van jongeren, aan de uitwisseling van goede praktijken en de transparantie bij de beroepskwalificaties. De Onderwijsraad zal inhakend op het initiatief van de Commissie en de lidstaten op 12 november een resolutie aannemen over de versterkte samenwerking op opleidings- en scholingsgebied. De procedure van de versterkte samenwerking heeft tot doel te zorgen voor enerzijds een kwalitatief betere en in het algemeen een meer aantrekkelijke beroepsopleiding, en voor anderzijds meer transparantie en wederzijds vertrouwen. De tekortkomingen op dat gebied staan namelijk wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties en vaardigheden tussen de landen in de weg. Er is reeds een begin gemaakt met de uitvoering van het actieplan. Er zijn wetgevingsvoorstellen gedaan en nieuwe procedures in het leven geroepen. Eveneens hebben wij de Raad gevraagd een besluit te nemen over de reeds ingediende voorstellen. De Commissie verwacht dat er een nauwe samenwerking zal zijn met de sociale partners bij met name twee punten: levenslang leren en overdracht van aanvullende pensioenrechten. Wat men name de door mevrouw Bastos genoemde vraagstukken betreft zijn wij van plan tegen het eind van het jaar een website te openen met informatie over beroepsmobiliteit. Daar kunnen de Europese burgers inlichtingen vinden over de Europese arbeidsmarkt en over andere mobiliteitssectoren. Er zal bovendien een directe verbinding tot stand worden gebracht met de website voor leerkansen die vanaf 2003 operationeel zal zijn. Het EURES-systeem zal met een beschikking van de Commissie worden herzien opdat efficiënte steun kan worden gegeven aan de mobiliteit van het Europees arbeidspotentieel. Wij willen ervoor zorgen dat EURES inlichtingen kan geven en diensten kan verlenen aan niet alleen werkzoekenden maar ook ondernemingen die werknemers op de Europese arbeidsmarkt zoeken. Ten derde zal de Commissie begin 2003 een voorstel doen voor de Europese verzekerings- en gezondheidskaart. Wij hebben het Europees Parlement daar reeds van op de hoogte gebracht. Ik wil nog twee horizontale vraagstukken aanstippen. Ten eerste worden wij overal geconfronteerd met de noodzaak de positie van de vrouw te verbeteren. In alle specifieke acties moet rekening worden gehouden met de noodzaak van mainstreaming. Ten tweede worden wij door de uitbreiding geconfronteerd met een enorme uitdaging. Het Parlement heeft zijn ongerustheid tot uiting gebracht over het gevaar dat er een vlucht van knappe koppen naar het Westen zal ontstaan. Dat zou in de kandidaat-landen enorme problemen, een soort bloeduitstorting van menselijk potentieel, veroorzaken. De relatie tussen emigratie en werkgelegenheid zal het onderwerp zijn van een gemeenschappelijke bijeenkomst van de OESO en de Europese Commissie in januari 2003. De Commissie voert momenteel met de Raad besprekingen over een vorig jaar ingediende ontwerprichtlijn betreffende de voorwaarden voor binnenkomst en verblijf van onderdanen uit derde landen die hier betaald werk zoeken en onafhankelijke economische rechten willen uitoefenen. Wij willen namelijk dat de lidstaten dit vraagstuk op gemeenschappelijke wijze aanpakken. Het actieplan voor vaardigheden en mobiliteit is een zeer ingewikkeld en ambitieus plan. Daarin komen talrijke maatregelen voor die enkel via een nauwe samenwerking met de Europese instituten, de sociale partners en het maatschappelijk middenveld kunnen worden uitgevoerd. Ik wil derhalve nogmaals het Europees Parlement van harte bedanken voor het feit dat het van meet af aan blijk heeft gegeven van steun en belangstelling voor dit plan."@nl2
". Senhor Presidente, gostaria de felicitar a senhora deputada Bastos pelo seu relatório e pelo modo como o apresentou, e de agradecer à relatora do Comité das Regiões, Sr.ª Arnold, pela sua contribuição. O plano de acção para as competências e a mobilidade consiste em 25 pontos que visam proporcionar maior mobilidade aos cidadãos da União Europeia. O objectivo básico do plano de acção é eliminar os obstáculos à subsistência, ao trabalho e ao estudo entre os diferentes Estados-Membros. Não é, de forma alguma, tornar a mobilidade obrigatória, mas sim criar condições para que qualquer pessoa que deseje movimentar-se dentro da União Europeia possa fazê-lo sem entraves. A Comissão está muito satisfeita com o bom acolhimento que o Parlamento reservou ao plano de acção e com o apoio que dá a estas medidas que, como sabem, foram aprovadas pela de Alto Nível sobre Competências e Mobilidade como sendo as mais adequadas para melhorar as condições de mobilidade e de aprendizagem ao longo da vida dos nossos cidadãos. O relatório do Parlamento contém uma série de compromissos ainda mais ambiciosos do que os assumidos pela própria Comissão no seu plano de acção, mas devo dizer que, com base nas prioridades definidas em parte pelo Conselho de Barcelona, a Comissão procurou tornar o plano de acção o mais realista e exequível possível, tendo em conta os procedimentos legislativos necessários para cumprir os prazos previstos. O plano de acção contém uma série de objectivos específicos que serão utilizados para avaliar o seu êxito durante os próximos anos e, como é óbvio, vamos precisar de uma série de indicadores para avaliar a sua evolução. Estes indicadores serão definidos conjuntamente com os Estados-Membros. É preciso que os Estados-Membros participem activamente em todos os níveis, especialmente porque há um conjunto de acções previstas no âmbito do plano de acção que em grande medida são da sua competência. Gostaria de salientar a necessidade de coordenação e cooperação entre os Estados-Membros nos domínios da educação e da formação profissional, nomeadamente nas questões relacionadas com a mobilidade dos jovens, o intercâmbio de boas práticas e a transparência das qualificações profissionais. Como resultado da iniciativa da Comissão e dos Estados-Membros, o Conselho “Educação” irá emitir em 12 de Novembro uma resolução sobre o reforço da cooperação no domínio da formação profissional. O método de cooperação reforçada contribui para melhorar a qualidade e a atractividade da formação profissional em geral, bem como para resolver o problema da falta de transparência e de confiança mútua que impede o reconhecimento das qualificações e das competências profissionais de país para país. A aplicação do plano já está em curso, foram apresentadas propostas legislativas, foram concebidos novos procedimentos e o Conselho foi instado a tomar decisões sobre as propostas já apresentadas. A Comissão prevê uma colaboração estreita com os parceiros sociais, especialmente em duas matérias: primeiro, na questão da aprendizagem ao longo da vida e, segundo, na possibilidade de transferência dos direitos a pensão complementar. Mais especificamente em relação às matérias abordadas pela senhora deputada Bastos, já existem planos para criar, até ao final do ano, um com informações sobre mobilidade profissional, que oferecerá aos cidadãos europeus a possibilidade de se informarem sobre o mercado de trabalho europeu e sobre uma série de outras questões relacionadas com a mobilidade. Está igualmente prevista uma ligação directa ao dedicado às oportunidades de formação, que ficará operacional em 2003. A Comissão deverá aprovar uma decisão sobre a revisão do sistema EURES, de modo a que este apoie eficazmente a mobilidade da mão-de-obra europeia, e o nosso objectivo é garantir que o EURES preste serviços e informações não só aos trabalhadores à procura de emprego, mas também às empresas que pretendam recrutar pessoal ao nível europeu. Em terceiro lugar, a Comissão deverá apresentar no início de 2003 a sua proposta sobre o cartão europeu de seguro de doença, a qual é já do conhecimento do Parlamento. Também gostaria de mencionar duas questões horizontais. Primeiro, há espaço para melhorar a situação das mulheres em todas as áreas, e a dimensão da igualdade entre os dois sexos deve ser tida em consideração em todas as medidas sectoriais e, segundo, temos diante de nós um importante desafio quando nos aproximamos rapidamente do alargamento: o Parlamento exprimiu a sua preocupação relativamente ao perigo de uma fuga de mão-de-obra de leste para oeste; este tipo de êxodo em massa criaria um enorme problema para os países candidatos. A ligação entre imigração e emprego vai ser discutida numa conferência conjunta da OCDE e da Comissão Europeia em Janeiro de 2003. Entretanto, a Comissão está a debater um projecto de directiva do ano passado sobre as condições de entrada e de residência de cidadãos de países terceiros em busca de emprego remunerado ou de trabalho em regime a fim de garantir o tratamento uniforme desta questão por parte dos Estados-Membros. O plano de acção para as competências e a mobilidade é um plano muito complexo e ambicioso que contém toda uma série de medidas que, para serem postas em prática, requerem uma colaboração muito estreita entre as Instituições europeias, bem como com os agentes sociais e os parceiros sociais. Gostaria de exprimir aqui os meus agradecimentos ao Parlamento pelo apoio e pelo interesse que desde o início demonstrou por este plano."@pt11
". Herr talman! Jag skulle vilja gratulera Bastos till hennes betänkande och hennes presentation av detsamma, och tacka föredraganden för utskottet för regionalpolitik, transport och turism, Arnold, för hennes bidrag. Handlingsplanen för kompetens och rörlighet består av 25 punkter som är avsedda att ge Europeiska unionens medborgare större rörlighet. Handlingsplanens mål är i grunden att avskaffa hinder mellan två medlemsstater när det gäller att bo, arbeta och studera. Målet är inte att göra rörlighet obligatoriskt ens i någons vildaste fantasi; det är att inrätta villkor som gör det lättare för alla som önskar att förflytta sig inom Europeiska unionen. Kommissionen gläder sig över hur väl parlamentet har mottagit handlingsplanen, och över dess stöd för dessa åtgärder, som ni vet godkändes av högnivågruppen för kompetens och rörlighet som det lämpligaste sättet att förbättra de villkor som rörlighet och livslångt lärande för våra medborgare beror på. Parlamentets betänkande innehåller ett antal åtgärder som till och med är ännu mer ambitiösa än de som kommissionen lagt fram i handlingsplanen, även om jag måste säga att kommissionen, med tanke på de prioriteringar som delvis fastställts av rådet i Barcelona, har försökt att göra handlingsplanen så realistisk och genomförbar som möjligt, och samtidigt ta hänsyn till de nödvändiga lagstiftningsförfarandena för att hålla de föreslagna tidsfristerna. Handlingsplanen innehåller en rad särskilda mål som skall användas för att utvärdera dess framgång under de kommande åren, och vi kommer naturligtvis att behöva ett antal indikatorer för att bedöma dess framsteg. Dessa indikatorer kommer att fastställas tillsammans med medlemsstaterna. Medlemsstaterna måste vara aktivt delaktiga på alla nivåer, särskilt med tanke på att en hel del åtgärder i handlingsplanen till stor del är åtgärder som faller under medlemsstaternas domsrätt. Jag skulle vilja påpeka att vi behöver samordning och samarbete mellan medlemsstaterna i fråga om utbildning och yrkesutbildning, särskilt när det gäller rörligheten hos unga människor, utbyte av bästa praxis och insynsvänliga yrkeskvalifikationer. Till följd av kommissionens och medlemsstaternas initiativ, kommer rådet att avge en resolution den 12 november om att stärka samarbetet på området för yrkesutbildning. Poängen med ett stärkt samarbete är att förbättra kvaliteten och dragningskraften hos yrkesutbildning i allmänhet, och att ta itu med bristen på insyn och ömsesidig tillit som hindrar erkännandet av yrkeskvalifikationer och kompetens mellan två länder. Genomförandet av planen har inletts, lagförslag har lämnats in, nya förfaranden har utformats och rådet har uppmanats att fatta beslut om de förslag som redan lagts fram. Kommissionen har vidtagit åtgärder för ett nära samarbete med arbetsmarknadens parter, särskilt i fråga om två punkter: för det första frågan om livslångt lärande, och för det andra om möjligheten att överföra kompletterande pensionsrättigheter. Mer specifikt, särskilt när det gäller de frågor som Bastos tagit upp, finns det redan planer att inrätta en webbplats som innehåller information om yrkesmässig rörlighet i slutet av året, så att de europeiska medborgarna kan få information om den europeiska arbetsmarknaden och om ett antal andra områden som har att göra med rörlighet. På webbplatsen kommer det även att finns en direkt länk till webbplatsen för möjligheter till lärande som kommer att vara igång 2003. Kommissionen skall godkänna ett beslut om att se över Euressystemet, så att det effektivt stöder rörligheten för den europeiska arbetskraften, med målet att Eures skall tillhandahålla tjänster och information både för arbetssökande och företag som vill rekrytera på europeisk nivå. För det tredje kommer kommissionen att lägga fram sitt förslag om det europeiska sjukförsäkringskortet i början av 2003, som parlamentet redan känner till. Jag skulle också vilja nämna två övergripande frågor. Till att börja med finns det utrymme att förbättra kvinnors ställning över hela linjen, och jämställdhetsdimensionen måste beaktas i alla enskilda åtgärder, och för det andra står vi inför en viktig utmaning under upptakten till utvidgningen. Parlamentet har framfört sin oro om faran med att arbetskraften skall försvinna från öst till väst, eftersom denna typ av massutvandring skulle skapa ett stort problem för kandidatländerna. Sambandet mellan invandring och sysselsättning skall diskuteras vid en gemensam konferens för OECD och Europeiska kommissionen i januari 2003. Under tiden diskuterar kommissionen ett utkast till direktiv från förra året om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare som söker verksamhet som anställd eller frilansarbete, för att se till att medlemsstaterna antar en gemensam strategi i denna fråga. Handlingsplanen för kompetens och rörlighet är en mycket komplicerad och ambitiös plan som innehåller en hel rad åtgärder, som om de skulle genomföras, kräver ett mycket nära samarbete mellan de europeiska institutionerna och de sociala faktorerna och arbetsmarknadens parter. Jag skulle verkligen vilja tacka parlamentet för det stöd och det intresse som det visat för denna plan från allra första början."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph