Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-09-Speech-3-036"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021009.5.3-036"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand, jeg vil gerne takke for lejligheden til endnu en gang at drøfte dette meget aktuelle og vanskelige emne med Europa-Parlamentet. Som jeg sagde under sidste forespørgsel om Irak d. 3.-4. september, falder denne forhandling på et tidspunkt, hvor der er stor international opmærksomhed og debat om politikken i forhold til Irak. Formand, så mange var ordene; jeg vil gerne sige her til slut, at det naturligvis havde været bedre, om denne debat havde fundet sted på et tidspunkt, hvor hr. Solana kunne være tilstede. Men da Parlamentet insisterede på at gennemføre forhandlingen under alle omstændigheder, accepterede jeg den kraftige opfordring fra formanden til at deltage her. Da jeg sidst var her, gjorde jeg med brede penselstrøg rede for udviklingen i situationen siden Golfkrigen. Jeg fremhævede, at EU's holdning er klar. Den blev udtrykt i en erklæring fra formandskabet den 20. maj i år, hvori det fastslås, at EU opfordrer Irak til ufortøvet at efterleve resolutionerne, herunder navnlig, at våbeninspektørerne skal kunne vende tilbage som forudset i Sikkerhedsrådets resolution 1284. I denne forbindelse ser EU positivt på møderne mellem repræsentanter for FN og Irak. Vi støtter uden forbehold alle Sikkerhedsrådets og FN's generalsekretærs bestræbelser. Denne holdning blev bekræftet på det uformelle EU-udenrigsministermøde den 30.-31. august i Helsingør og ligeledes på udenrigsministermødet den 30. september og 1. oktober i Bruxelles. EU byder desuden vedtagelsen af Sikkerhedsrådets resolution 1409 af 14. maj velkommen, det vil sige resolutionen om revision af oil for food-programmet. I dag vil jeg med denne gennemgang in mente primært tale om den aktuelle udvikling omkring Irak, med særlig vægt på forhandlingerne i Sikkerhedsrådet om en ny resolution samt forhandlingerne med Irak om våbeninspektørernes tilbagevenden. Der pågår for øjeblikket forhandlinger mellem de permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet om en ny resolution vedrørende Irak på grundlag af et amerikansk udkast. USA ønsker en resolution, som skærper og præciserer kravene til Irak i forhold til tidligere resolutioner, sætter kortere tidsfrister på Iraks efterlevelse af kravene samt giver mandat til en eventuel militær indsats i tilfælde af, at Irak ikke opfylder kravene. USA har fastslået, at man ønsker, at våbeninspektørerne skal have ubetinget adgang til alle områder, herunder også de såkaldte præsidentpaladser. To emner står helt centralt, nemlig spørgsmålet om et fornyet mandat fra Sikkerhedsrådet om magtanvendelse, samt den ubetingede, fri og uhindrede adgang for våbeninspektørerne til alle installationer og områder i Irak, herunder også de præsidentielle områder, altså paladserne. Fra EU's side er vi tilfredse med, at Irak-spørgsmålet stadig fastholdes i FN's Sikkerhedsråd. Det er forhåbningen, at Sikkerhedsrådet vil nå frem til en enig holdning i sagen. Chefen for FN's våbeninspektører, svenskeren Hans Blix, og generaldirektør El Baradei fra IAEA, der står for undersøgelserne vedrørende Iraks atomvåbenprogram, har drøftet de praktiske arrangementer i forbindelse med våbeninspektørernes betingelsesløse tilbagevenden med repræsentanter for Iraks regering i Wien den 30. september og 1. oktober. Der er tilsyneladende opnået enighed om en række spørgsmål, baseret på kravene til Irak i de allerede vedtagne sikkerhedsresolutioner. Dog udestår spørgsmålet om adgang til de præsidentielle områder fortsat. Derudover er der udestående spørgsmål omkring, hvorledes våbeninspektørerne kan vende tilbage, bl.a. hvordan irakere kan afhøres af UNMOVIC samt, hvorledes der skal rapporteres af UNMOVIC, det vil sige FN's våbeninspektion. Våbeninspektørerne vil formentlig ikke blive sendt til Irak, før en ny resolution er vedtaget og accepteret af Irak. Det er stadig for tidligt at fastslå indholdet af en ny resolution. Men det er centralt, at der etableres et inspektions-regime, som er effektivt og troværdigt. EU lægger vægt på, at FN-sporet følges, både for at sikre bred international støtte til afvæbningen af Irak og af hensyn til det multilaterale samarbejdes og Sikkerhedsrådets troværdighed og gennemslagskraft. Det er på den baggrund positivt, at den amerikanske Præsident George Bush på ny i sin tale i går betonede USA's beredvillighed til at følge FN-sporet."@da1
lpv:translated text
". Herr Präsident, ich möchte mich für die Gelegenheit bedanken, noch einmal mit dem Europäischen Parlament über dieses sehr aktuelle und schwierige Thema diskutieren zu können. Wie ich bei der letzten Anfrage zum Irak am 3.-4. September gesagt habe, findet diese Debatte zu einem Zeitpunkt statt, da die Politik gegenüber dem Irak im Mittelpunkt des internationalen Interesses steht. Herr Präsident, das war es, was ich sagen wollte. Natürlich wäre es besser gewesen, wenn diese Debatte in Anwesenheit von Herrn Solana stattgefunden hätte. Aber da das Parlament darauf bestand, die Debatte auf jeden Fall durchzuführen, habe ich der nachdrücklichen Aufforderung des Präsidenten entsprochen, daran teilzunehmen. Als ich letztes Mal hier war, habe ich die Situation seit dem Golfkrieg in groben Zügen dargestellt. Ich habe auf die eindeutige Haltung der EU hingewiesen, die in einer Erklärung der Präsidentschaft vom 20. Mai dieses Jahres zum Ausdruck kam, in der festgestellt wird, dass die EU den Irak zur Befolgung der Resolutionen auffordert; insbesondere müssen die Waffeninspekteure zurückkommen dürfen, wie es in der Resolution Nr. 1284 des UN-Sicherheitsrates gefordert wird. In diesem Zusammenhang begrüßt die EU die Treffen zwischen Vertretern der UN und des Irak. Wir unterstützen vorbehaltlos alle Anstrengungen des Sicherheitsrates und des UN-Generalsekretärs. Diese Haltung wurde auf dem informellen Treffen der EU-Außenminister am 30.-31. August in Helsingör und von der Außenministertagung am 30. September und 1. Oktober in Brüssel bestätigt. Die EU begrüßt außerdem die Annahme der Resolution Nr. 1409 des Sicherheitsrates vom 14. Mai, d. h. die Resolution über die Revision des Oil-for-Food-Programms. Heute werde ich vor diesem Hintergrund vor allem die aktuelle Entwicklung in Bezug auf den Irak ansprechen, unter besonderer Berücksichtigung der Verhandlungen im Sicherheitsrat über eine neue Resolution und der Verhandlungen mit dem Irak über die Rückkehr der Waffeninspekteure. Im Augenblick verhandeln die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates über eine neue Resolution zum Irak auf der Grundlage eines amerikanischen Entwurfs. Die USA verlangen eine Resolution, in der die Forderungen an den Irak im Verhältnis zu früheren Resolutionen verschärft und präzisiert werden, die Fristen für die Erfüllung der Forderungen durch den Irak verkürzt werden und ein Mandat für ein militärisches Eingreifen für den Fall erteilt wird, dass der Irak die Forderungen nicht erfüllt. Die USA haben gefordert, dass die Waffeninspekteure freien Zugang zu allen Gebieten haben sollen, hierunter auch zu den so genannten Präsidentenpalästen. Es gibt also zwei zentrale Themen, nämlich die Erneuerung des Mandats des Sicherheitsrates in Bezug auf die Anwendung von Gewalt sowie der bedingungslose, freie und ungehinderte Zugang der Waffeninspekteure zu sämtlichen Einrichtungen und Gebieten im Irak, einschließlich der Präsidentenpaläste. Die EU begrüßt den Umstand, dass das Irak-Problem weiterhin vom UN-Sicherheitsrat behandelt wird, und gibt der Hoffnung Ausdruck, dass der Sicherheitsrat sich in dieser Frage einigen kann. Der oberste UN-Waffeninspekteur, der Schwede Hans Blix, und der IAEA-Generaldirektor El Baradei, der mit der Überprüfung des irakischen Atomwaffenprogramms beauftragt ist, haben die praktischen Maßnahmen im Zusammenhang mit der bedingungslosen Rückkehr der Waffeninspekteure am 30. September und 1. Oktober in Wien mit Vertretern der Regierung des Irak besprochen. Dabei wurde offenbar über einige Fragen – auf der Grundlage der in bereits beschlossenen Sicherheitsresolutionen formulierten Forderungen an den Irak – Einigkeit erzielt. Der Zugang zu Bereichen des Präsidenten ist jedoch nach wie vor umstritten. Außerdem sind noch einige Fragen in Bezug auf die Rückkehr der Waffeninspekteure ungeklärt, u. a. die Art und Weise der Prüfung und Berichterstattung durch die UN-Waffeninspektionskommission UNMOVIC. Die Waffeninspekteure werden vermutlich erst in den Irak geschickt werden, wenn eine neue Resolution beschlossen und vom Irak akzeptiert worden ist. Es ist noch zu früh, den Inhalt einer neuen Resolution festzulegen. Aber es ist von wesentlicher Bedeutung, dass die Inspektion effektiv und glaubwürdig durchgeführt wird. Die EU legt Wert darauf, dass die UN eingeschaltet bleiben, zum einen wegen der Sicherung einer umfassenden internationalen Unterstützung der Entwaffnung des Irak, zum anderen aus Rücksicht auf die Glaubwürdigkeit und die Erfolgsaussichten der multilateralen Zusammenarbeit und des Sicherheitsrates. Vor diesem Hintergrund ist es positiv, dass der amerikanische Präsident George Bush in seiner gestrigen Rede erneut die Bereitschaft der USA betonte, den Weg über die UN zu gehen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που έχουμε ακόμα μια φορά να συζητήσουμε αυτό το πολύ επίκαιρο και δύσκολο ζήτημα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως είπα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ερωτήσεων σχετικά με το Ιράκ στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου, η συζήτηση αυτή εμφανίζεται σε μια χρονική στιγμή που μεγάλο μέρος της διεθνούς προσοχής και συζήτησης είναι στραμμένο στην πολιτική σε σχέση με το Ιράκ. Έχουν ειπωθεί πάρα πολλά. Θα ήθελα τέλος να πω ότι θα ήταν φυσικά καλύτερα αν η συζήτηση αυτή είχε διεξαχθεί κάποια στιγμή που θα μπορούσε να είναι παρών ο κ. Σολάνα. Εφόσον το Κοινοβούλιο επέμεινε, ωστόσο, να συζητηθεί οπωσδήποτε το θέμα, δέχθηκα την ένθερμη πρόσκληση του Προέδρου να συμμετάσχω στη συζήτηση. Την τελευταία φορά που ήμουν εδώ, εξέθεσα σε πολύ γενικές γραμμές τις εξελίξεις στην κατάσταση από τον Πόλεμο του Κόλπου μέχρι σήμερα. Τόνισα ότι η θέση της ΕΕ είναι σαφής. Εκφράστηκε σε δήλωση της Προεδρίας στις 20 Μαΐου του τρέχοντος έτους, στην οποία αναφερόταν ότι η ΕΕ απευθύνει έκκληση στο Ιράκ να συμμορφωθεί χωρίς καθυστέρηση με τα ψηφίσματα, συμπεριλαμβανομένου, ειδικότερα, του ψηφίσματος σύμφωνα με το οποίο οι επιθεωρητές όπλων θα μπορούν να επιστρέψουν, όπως προβλέπεται στο ψήφισμα 1284 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ως προς αυτό, η ΕΕ είναι ευνοϊκά διακείμενη στις συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων των Ηνωμένων Εθνών και του Ιράκ. Υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα όλες τις προσπάθειες εκ μέρους του Συμβουλίου Ασφαλείας και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η στάση αυτή επιβεβαιώθηκε στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις 30 και 31 Αυγούστου στην Ελσινόρη και επίσης στη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Η ΕΕ χαιρετίζει επίσης την έγκριση του ψηφίσματος 1409 του Συμβουλίου Ασφαλείας της 14ης Μαΐου, δηλαδή το ψήφισμα για την αναθεώρηση του προγράμματος “πετρέλαιο έναντι τροφίμων”. Έχοντας κατά νου αυτά που μόλις είπα, θέλω να μιλήσω σήμερα κυρίως για τις τρέχουσες εξελίξεις σε σχέση με το Ιράκ και να επικεντρωθώ στις διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας όσον αφορά ένα νέο ψήφισμα, καθώς και τις διαπραγματεύσεις με το Ιράκ όσον αφορά την επιστροφή των επιθεωρητών όπλων. Τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας συμμετέχουν επί του παρόντος σε διαπραγματεύσεις όσον αφορά ένα νέο ψήφισμα για το Ιράκ, βάσει ενός αμερικανικού σχεδίου ψηφίσματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν ένα ψήφισμα που θα καθιστά αυστηρότερες τις απαιτήσεις από το Ιράκ των προηγούμενων ψηφισμάτων, κάνοντάς τις πιο συγκεκριμένες, που θα θέτει πιο σύντομες προθεσμίες για τη συμμόρφωση του Ιράκ με τις απαιτήσεις και που θα δίνει την εντολή για ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση σε περίπτωση που το Ιράκ δεν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι θέλουν οι επιθεωρητές όπλων να έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων προεδρικών ανακτόρων. Δύο ζητήματα είναι απολύτως κρίσιμα, ήτοι το ζήτημα μιας ανανεωμένης εντολής από το Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με τη χρήση βίας και η άνευ όρων, ελεύθερη και αδέσμευτη πρόσβαση των επιθεωρητών όπλων σε όλες τις εγκαταστάσεις και περιοχές στο Ιράκ, συμπεριλαμβανομένων των προεδρικών χώρων, δηλαδή των ανακτόρων. Εμείς στην ΕΕ είμαστε ικανοποιημένοι που το θέμα του Ιράκ παραμένει στην ατζέντα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η ελπίδα μας είναι ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας θα επιτύχει μια σύμφωνη θέση σχετικά με το ζήτημα αυτό. Στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου, στη Βιέννη, ο επικεφαλής των επιθεωρητών όπλων του ΟΗΕ, ο Σουηδός Hans Blix, μαζί με τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, δρ El Baradei, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις έρευνες στο πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του Ιράκ, συναντήθηκαν με εκπροσώπους της ιρακινής κυβέρνησης για να συζητήσουν τις πρακτικές ρυθμίσεις σε σχέση με την άνευ όρων επιστροφή των επιθεωρητών όπλων. Συμφωνία επετεύχθη εμφανώς σε ένα φάσμα θεμάτων βάσει των απαιτήσεων από το Ιράκ που υπάρχουν στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας που έχουν ήδη εγκριθεί. Το ζήτημα της πρόσβασης στους προεδρικούς χώρους παραμένει, ωστόσο, άλυτο. Επιπλέον, υπάρχουν εκκρεμή θέματα όσον αφορά τους τρόπους και τα μέσα της επιστροφής των επιθεωρητών όπλων, όπως είναι ο τρόπος με τον οποίο οι Ιρακινοί θα ανακριθούν από την UNMOVIC, δηλαδή το σώμα των επιθεωρητών όπλων, και ο τρόπος με τον οποίο η UNMOVIC θα κάνει αναφορά για την κατάσταση. Οι επιθεωρητές όπλων πιθανώς δεν θα σταλούν στο Ιράκ αν δεν εγκριθεί και γίνει αποδεκτό από το Ιράκ ένα νέο ψήφισμα. Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να διαμορφωθεί το περιεχόμενο ενός νέου ψηφίσματος. Είναι κρίσιμο, ωστόσο, να θεσπιστεί ένα σύστημα επιθεώρησης το οποίο να είναι αποτελεσματικό και αξιόπιστο. Η ΕΕ προσδίδει σημασία στο να ακολουθήσει τη γραμμή των Ηνωμένων Εθνών, για να διασφαλίσει ευρεία διεθνή στήριξη για τον αφοπλισμό του Ιράκ, αλλά και για το σκοπό της αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας του Συμβουλίου Ασφαλείας και της πολυμερούς συνεργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ενθαρρυντικό το ότι στη χθεσινή του ομιλία, ο πρόεδρος Τζωρτζ Μπους τόνισε ξανά την προθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών να ακολουθήσουν τη γραμμή των Ηνωμένων Εθνών."@el8
"Mr President, I should like to thank you for the opportunity once again to discuss this very topical and difficult subject with the European Parliament. As I said during the last questions on Iraq on 3 and 4 September, this debate comes at a time when there is a lot of international attention and debate on policy in relation to Iraq. So much has been said. I should like here finally to say that it would of course have been better if this debate had taken place at a time when Mr Solana could have been present. Since Parliament insisted, however, on debating the matter in any case, I accepted the President’s earnest invitation to take part in the debate. When I was last here, I reported in broad outline on developments in the situation since the Gulf War. I emphasised that the EU’s position is clear. It was expressed in a declaration by the Presidency on 20 May of this year, stating that the EU is calling upon Iraq to comply with the resolutions without delay including, specifically, the resolution whereby the weapons inspectors would be able to return, as anticipated in Security Council Resolution 1284. In this connection, the EU is well disposed towards the meetings between representatives of the UN and Iraq. We unreservedly support all the efforts on the part of the Security Council and the UN Secretary-General. This attitude was confirmed at the informal meeting of EU Foreign Ministers on 30 and 31 August in Elsinore and also at the meeting of Foreign Ministers on 30 September and 1 October in Brussels. The EU also welcomes the adoption of Security Council Resolution 1409 of 14 May, that is to say the resolution on the revision of the oil for food programme. With what I have just said in mind, I want today to talk mainly about current developments in connection with Iraq and to concentrate on the Security Council negotiations concerning a new resolution, as well as on the negotiations with Iraq concerning the return of the weapons inspectors. The permanent members of the Security Council are currently engaged in negotiations concerning a new resolution on Iraq, based on an American draft. The United States wants to see a resolution that tightens up the demands made of Iraq in earlier resolutions, making them more specific; that sets earlier deadlines for Iraq’s compliance with the demands; and that provides a mandate for a possible military intervention in the event of Iraq’s not meeting the demands. The United States has stated that it wants the weapons inspectors to have unconditional access to all areas, including the so-called presidential palaces. Two subjects are absolutely crucial, namely the issue of a renewed mandate from the Security Council on the use of force, and unconditional, free and unfettered access by the weapons inspectors to all installations and areas in Iraq, including the presidential areas, which is to say the palaces. We in the EU are satisfied with the Iraq issue’s remaining on the agenda of the UN Security Council. The hope is that the Security Council will reach an agreed position on the matter. On 30 September and 1 October in Vienna, the chief UN weapons inspector, in the form of the Swede Hans Blix, together with the Director-General of the IAEA, Dr El Baradei, who is responsible for the investigations into Iraq’s nuclear weapons programme, met representatives of the Iraqi Government to discuss the practical arrangements in connection with the unconditional return of the weapons inspectors. Agreement has apparently been reached on a range of issues, based upon the demands made of Iraq in the Security Council resolutions already adopted. The issue of access to the presidential areas is still unresolved, however. In addition, there are outstanding issues concerning the ways and means of the weapons inspectors’ return, such as the way in which the Iraqis are to be questioned by UNMOVIC, that is to say the UN weapons inspectorate, and the way in which UNMOVIC is to report back. The weapons inspectors will presumably not be sent to Iraq until a new resolution has been adopted and accepted by Iraq. It is still too early to establish the content of a new resolution. It is crucial, however, for an inspection regime that is effective and credible to be established. The EU attaches importance to going down the UN route, both in order to secure broad international support for the disarmament of Iraq and with a view to the credibility and effectiveness of the Security Council and of multilateral cooperation. Against that background, it is encouraging that, in his speech yesterday, the American President, George Bush, again emphasised the United States’s readiness to go down the UN route."@en3
"Señor Presidente, quisiera darle las gracias por habernos brindado la posibilidad de abordar nuevamente en el Parlamento Europeo un tema tan actual y delicado. Tal y como afirmé cuando se trató la cuestión sobre Iraq durante las sesiones celebradas los días 3 y 4 de septiembre, esta discusión se plantea en un momento en el que la atención y el debate político internacional se centran en este país. Mucho se ha hablado sobre este tema. Para terminar me gustaría señalar que, indudablemente, habría sido preferible plantear este debate cuando el Sr. Solana hubiese podido estar presente. No obstante, ante la insistencia del Parlamento para que se discutiera el asunto en cualquier circunstancia, acepté la insistente invitación del Presidente a participar en el debate. Durante mi última intervención en el hemiciclo, describí en líneas generales la evolución que ha experimentado la situación desde la Guerra del Golfo. Asimismo, resalté el hecho de que la posición de la UE al respecto es clara, tal y como se puso de manifiesto en una declaración realizada por la Presidencia el 20 de mayo de este año. En dicha declaración se recogía el llamamiento de la UE a Iraq para que se someta sin demora a las resoluciones acordadas, entre las que se incluye, específicamente, la resolución en virtud de la cual los inspectores de armamento podrían volver a realizar su trabajo en este país, tal como anticipaba la resolución 1284 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este sentido, la UE mantiene una postura favorable hacia las reuniones entre los representantes de la ONU y de Iraq. La Unión Europea apoya sin reservas todos los esfuerzos realizados por el Consejo de Seguridad y el Secretario General de las Naciones Unidas. Esta actitud se confirmó en la entrevista informal que tuvo lugar entre los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE los días 30 y 31 de agosto en Elsinor, así como en la reunión celebrada por dichos Ministros los días 30 de septiembre y 1 de octubre en Bruselas. Asimismo, la UE acoge con agrado la resolución 1409 de 14 de mayo del Consejo de Seguridad de la ONU, relativa a la revisión del programa «Petróleo por alimentos». Partiendo de los comentarios que acabo de realizar, me gustaría centrar principalmente mi intervención de hoy en la evolución actual de la situación iraquí. Asimismo, hablaré sobre las negociaciones llevadas a cabo por el Consejo de Seguridad respecto a una nueva resolución, así como sobre las negociaciones con Iraq relativas al regreso de los inspectores de armamento. En la actualidad, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad participan en una serie de negociaciones referentes a una nueva resolución sobre la cuestión iraquí, basada en un proyecto norteamericano. Los Estados Unidos quieren una resolución que refuerce y concrete las exigencias formuladas frente a Iraq en resoluciones anteriores; que establezca unos plazos límite más reducidos para el cumplimiento por parte de Iraq de dichas demandas; y que defina un mandato para una posible intervención militar en caso de que Iraq no acate las demandas. Los Estados Unidos han declarado que desean que los inspectores de armamento puedan disfrutar de acceso incondicional a todas las zonas, incluidos los llamados palacios presidenciales. Existen dos cuestiones cuya absolutamente cruciales: el asunto de un nuevo mandato del Consejo de Seguridad sobre el uso de la fuerza, y el acceso ilimitado, libre e incondicional de los inspectores de armamento a todas las instalaciones y zonas en Iraq, incluidas las zonas presidenciales, es decir, los palacios. En la UE estamos satisfechos de que la cuestión iraquí se mantenga en el orden del día del Consejo de Seguridad de la ONU. Esperamos que en el Consejo de Seguridad se logre una postura común respecto a este asunto. Los días 30 de septiembre y 1 de octubre, en Viena, el jefe de los inspectores de armamento de la ONU, cargo ocupado por el sueco Hans Blix, junto con el Director General del OIEA, el Dr. El Baradei, responsable de las investigaciones sobre el programa de armamento nuclear de Iraq, se reunieron con representantes del Gobierno iraquí para discutir acerca de los acuerdos prácticos relativos al regreso incondicional de los inspectores de armamento. Aparentemente, se ha alcanzado un acuerdo sobre una serie de cuestiones, basado en las exigencias frente a Iraq de las resoluciones del Consejo de Seguridad adoptadas anteriormente. No obstante, el asunto del acceso a las zonas presidenciales sigue sin resolverse. Además, existen una serie de cuestiones pendientes con respecto a las vías y los medios que se adoptarán para el regreso de los inspectores de armamento, entre otras el modo en que UNMOVIC, el cuerpo de inspectores de armamento de la ONU, interrogará a los iraquíes y en que informará de los resultados. Seguramente, los inspectores de armamento no serán enviados a este país hasta que se adopte una nueva resolución e Iraq la acepte. Aunque aún es demasiado pronto para determinar el contenido de dicha resolución, resulta crucial la definición de un régimen de inspección cuyo establecimiento resulte efectivo y creíble. La UE considera importante seguir las directrices marcadas por la ONU, para así garantizar un amplio apoyo internacional al desarme de Iraq y asegurar al mismo tiempo la credibilidad y efectividad del Consejo de Seguridad y de la cooperación multilateral. En este contexto, resulta alentador el hecho de que el Presidente norteamericano, George Bush, destacara ayer nuevamente en su discurso la disposición de los Estados Unidos a ir de la mano de las Naciones Unidas."@es12
"Arvoisa puhemies, haluan kiittää siitä, että olen saanut taas tilaisuuden keskustella tästä erittäin ajankohtaisesta ja vaikeasta aiheesta Euroopan parlamentin kanssa. Kuten sanoin keskustellessamme Irakista edellisen kerran 3. ja 4. syyskuuta, tämä keskustelu osuu ajankohtaan, jolloin Irakia koskeva politiikka on laajan kansainvälisen huomion ja keskustelun kohteena. Tämän verran asiasta on sanottu. Lopuksi haluaisin todeta, että tämä keskustelu olisi tietenkin kannattanut järjestää ajankohtana, jolloin YUTP:n korkea edustaja Solanakin olisi päässyt paikalle. Kun parlamentti kuitenkin vaati, että asiasta keskustellaan joka tapauksessa, suostuin puhemiehen hartaaseen pyyntöön osallistua keskusteluun. Viime kerralla esitin pääpiirteittäin tilanteen Persianlahden sodan jälkeiset kehitykset. Korostin EU:n kannan olevan selvä. Se ilmaistiin 20. toukokuuta 2002 annetussa puheenjohtajan julkilausumassa, jossa todetaan, että Euroopan unioni kehottaa Irakia noudattamaan viipymättä päätöslauselmia erityisesti päästämällä tarkastajat takaisin Irakiin päätöslauselman 1284 mukaisesti. Lisäksi EU suhtautuu myönteisesti YK:n ja Irakin edustajien tapaamisiin. Tuemme varauksetta kaikkia turvallisuusneuvoston ja YK:n pääsihteerin pyrkimyksiä. Tämä suhtautumistapa vahvistettiin 30.–31. elokuuta Helsingørissä pidetyssä epävirallisessa EU:n ulkoministereiden kokouksessa sekä 30. syyskuuta ja 1. lokakuuta Brysselissä pidetyssä ulkoministereiden kokouksessa. EU panee lisäksi tyytyväisenä merkille turvallisuusneuvoston 14. toukokuuta hyväksymän päätöslauselman 1409, toisin sanoen päätöslauselman "Öljyä ruokaa vastaan" -ohjelman tarkistuksesta. Ottaen huomioon äsken esittämäni asiat haluan tänään puhua pääasiassa Irakin tilanteen tämänhetkisistä tapahtumista ja keskittyä uutta päätöslauselmaa koskeviin turvallisuusneuvoston neuvotteluihin sekä Irakin kanssa asetarkastajien paluusta käytäviin neuvotteluihin. Turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenet neuvottelevat parhaillaan uudesta Irakia koskevasta päätöslauselmasta, joka perustuu Yhdysvaltojen luonnokseen. Yhdysvallat haluaa, että uudessa päätöslauselmassa tiukennetaan ja näin ollen tarkennetaan aikaisemmissa päätöslauselmissa esitettyjä Irakia koskevia vaatimuksia. Päätöslauselmassa aikaistetaan Irakille asetettujen vaatimusten noudattamisen määräaikaa ja annetaan valtuudet mahdolliseen aseelliseen väliintuloon, ellei Irak suostu vaatimuksiin. Yhdysvallat on ilmoittanut haluavansa asetarkastajille rajoittamattoman pääsyn kaikkiin kohteisiin, myös niin kutsuttuihin presidentin palatseihin. Tässä on kaksi erityisen tärkeää kysymystä: turvallisuusneuvoston uudelleen myöntämät valtuudet käyttää voimakeinoja ja asetarkastajien rajoittamaton, vapaa ja esteetön pääsy kaikkiin Irakin kohteisiin ja laitoksiin, myös presidentin alueille eli palatseihin. Olemme EU:ssa tyytyväisiä siihen, että Irakin kysymys pysyy YK:n turvallisuusneuvoston asialistalla. Toivomme, että turvallisuusneuvosto saa hyväksyttyä yhteisen kannan asiasta. YK:n asetarkastajia johtava ruotsalainen Hans Blix ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n pääjohtaja, tohtori El Baradei, joka vastaa Irakin ydinaseohjelmaa koskevista tutkimuksista, tapasivat 30. syyskuuta ja 1. lokakuuta Wienissä Irakin hallituksen edustajia keskustellakseen näiden kanssa asetarkastajien rajoittamatonta paluuta koskevista käytännön järjestelyistä. On ilmeisesti päästy jo sopimukseen useista seikoista, jotka perustuvat jo hyväksytyissä turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa esitettyihin Irakia koskeviin vaatimuksiin. Vielä ei ole kuitenkaan ratkaistu presidentin alueille pääsyä koskevaa ongelmaa. Ratkaisematta on lisäksi kysymyksiä asetarkastusten aloitustavoista ja -keinoista, kuten siitä, miten UNMOVIC, siis YK:n asetarkastuskomissio, kuulustelee irakilaisia ja miten se raportoi tiedoistaan. Asetarkastajia ei luultavasti lähetetä Irakiin, ennen kuin uusi päätöslauselma annetaan ja ennen kuin Irak hyväksyy sen. On vielä liian aikaista vahvistaa uuden päätöslauselman sisältöä. Oleellista kuitenkin on, että perustettava tarkastusjärjestelmä on tehokas ja luotettava. EU:n näkemyksen mukaan on tärkeää toimia YK:n kautta laajan kansainvälisen tuen varmistamiseksi Irakin aseistariisunnalle sekä myös turvallisuusneuvoston ja monenvälisen yhteistyön uskottavuuden ja tehokkuuden kannalta. Siinä mielessä onkin myönteistä, että Yhdysvaltain presidentti George Bush korosti jälleen eilisessä puheessaan Yhdysvaltojen olevan valmis toimimaan YK:n kautta."@fi5
"Je vous remercie, Monsieur le Président, pour l’occasion qui m’est offerte de discuter une nouvelle fois avec le Parlement européen de ce sujet très complexe et d’une très grande actualité. Comme je l’avais déclaré les 3 et 4 septembre dans le cadre de la dernière question orale sur l’Irak, cette négociation tombe à un moment où l’attention internationale est braquée sur la politique à mener envers l’Irak. Nous avons beaucoup parlé, Monsieur le Président. Permettez-moi de déclarer, en guise de conclusion, qu’il aurait été préférable que ce débat eût pu avoir lieu à un moment où M. Solana aurait pu être présent, mais étant donné l’insistance de l’Assemblée pour examiner ce point quoi qu’il arrive, j’ai accepté la demande pressante du président de participer à la présente discussion. Lorsque je m’étais adressé à vous la dernière fois, je vous avais expliqué les grands traits de l’évolution de la situation depuis la guerre du Golfe. J’avais bien précisé que la position de l’Union européenne était très claire. Cette position a été exprimée dans une déclaration faite par la présidence le 20 mai de cette année et dans laquelle il est clairement établi que l’Union européenne demande à l’Irak de respecter sans délai les résolutions adoptées, notamment et surtout la résolution 1284 du Conseil de sécurité, qui prévoit le retour des inspecteurs en désarmement. Dans ce contexte, l’Union européenne est optimiste par rapport aux réunions entre les représentants des Nations unies et l’Irak. Nous soutenons sans réserve tous les efforts déployés par le Conseil de sécurité et le secrétaire général des Nations unies. Cette position a été confirmée à l’occasion de la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l’UE, qui s’est tenue à Elseneur les 30 et 31 août ainsi que lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères organisée le 30 septembre et le 1er octobre à Bruxelles. L’Union européenne se félicite également de l’adoption de la résolution 1409 du Conseil de sécurité du 14 mai, c’est-à-dire la résolution concernant la révision du programme "Pétrole contre nourriture". C’est sur cette base que je voudrais vous parler aujourd’hui essentiellement de la situation actuelle concernant l’Irak et insister surtout sur les discussions qui ont lieu au sein du Conseil de sécurité sur une nouvelle résolution ainsi que sur les négociations qui ont lieu avec l’Irak à propos du retour des inspecteurs en désarmement. Des discussions se déroulent actuellement entre les membres permanents du Conseil de sécurité à propos d’une nouvelle résolution concernant l’Irak sur la base d’une initiative américaine. Les États-Unis souhaitent une résolution qui renforce et précise les conditions imposées à l’Irak par rapport aux précédentes résolutions, qui fixe des délais plus courts pour le respect par l’Irak des conditions imposées et qui autorise une éventuelle action militaire en cas de non-respect par l’Irak de ces conditions. Les États-Unis souhaitent que les inspecteurs en désarmement bénéficient d’un accès inconditionnel dans l’ensemble du pays, y compris dans les différents palais présidentiels. Il y a deux points essentiels : la question d’un nouveau mandat de la part du Conseil de sécurité pour utiliser la force ainsi que l’accès libre, inconditionnel et sans entraves pour les inspecteurs en désarmement à toutes les installations et régions irakiennes, y compris les palais présidentiels. L’Union européenne se félicite du fait que la question de l’Irak reste soumise aux décisions du Conseil de sécurité des Nations unies. Nous espérons que le Conseil de sécurité parviendra à adopter une position commune en cette matière. Le chef des inspecteurs en désarmement des Nations unies, le suédois Hans Blix, et le directeur général de l’AIEA, Dr El Baradei, chargés des enquêtes sur le programme nucléaire de l’Irak, ont discuté des modalités pratiques du retour inconditionnel des inspecteurs en désarmement avec des représentants du gouvernement irakien à Vienne le 30 septembre et le 1er octobre. Un accord semble avoir été conclu sur un certain nombre de points, à partir des conditions imposées à l’Irak dans les résolutions du Conseil de sécurité déjà adoptées. Il subsiste néanmoins le problème de l’accès aux palais présidentiels. D’autre part, il reste les questions concernant les modalités du retour des inspecteurs en désarmement, notamment la manière dont les Irakiens pourront être entendus par l’UNMOVIC ainsi que la manière dont l’UNMOVIC, c’est-à-dire la mission d'inspection des Nations unies pour le désarmement, fera rapport. Les inspecteurs en désarmement ne devraient pas retourner en Irak tant qu’une nouvelle résolution n’aura pas été adoptée et acceptée par l’Irak. Il est encore trop tôt pour pouvoir définir le contenu d’une nouvelle résolution, mais il faut absolument établir un système d’inspection efficace et fiable. L’Union européenne insiste sur la nécessité de suivre la voie tracée par les Nations unies, à la fois pour garantir un vaste soutien international en vue du désarmement de l’Irak et pour assurer la crédibilité et l’efficacité de la collaboration multilatérale et celles du Conseil de sécurité. C’est pourquoi le nouveau discours prononcé hier par le président Bush dans lequel il a insisté sur la volonté des États-Unis de suivre la voie tracée par les Nations unies constitue un signe encourageant."@fr6
"Signor Presidente, vorrei ringraziarla per la possibilità di discutere ancora una volta con il Parlamento europeo questo argomento di grande attualità e assai spinoso. Come ho affermato in occasione delle ultime interrogazioni sull’Iraq il 3 e 4 settembre, la discussione si svolge in un momento in cui si presta grandissima attenzione e si dibatte a livello internazionale la politica relativa all’Iraq. E’ stato detto molto. Vorrei concludere osservando che naturalmente sarebbe stato meglio tenere il dibattito in un momento in cui il signor Solana potesse essere presente. Tuttavia, poiché il Parlamento ha insistito affinché si discutesse in ogni caso la questione, ho accettato il sollecito invito del Presidente a partecipare al dibattito. Nel mio intervento precedente, ho fornito una descrizione generale degli sviluppi della situazione in seguito alla guerra del Golfo. Ho sottolineato che la posizione dell’Unione è chiara. E’ stata espressa in una dichiarazione della Presidenza del 20 maggio di quest’anno, con la quale l’Unione europea invita l’Iraq a rispettare senza indugio le risoluzioni, in particolare accettando il ritorno degli ispettori in Iraq, come previsto dalla risoluzione 1284 del Consiglio di sicurezza. In questo contesto, l’Unione è favorevole agli incontri tra i rappresentanti delle Nazioni Unite e dell’Iraq. Sosteniamo senza riserve tutti gli sforzi intrapresi dal Consiglio di sicurezza e dal Segretario generale delle Nazioni Unite. Questa posizione è stata confermata alla riunione informale dei ministri degli Esteri dell’Unione europea il 30 e 31 agosto a Elsinore, nonché alla riunione dei ministri degli Esteri il 30 settembre e 1° ottobre a Bruxelles. L’Unione europea ha inoltre accolto con favore l’adozione da parte del Consiglio di sicurezza della risoluzione 1409 del 14 maggio, relativa alla revisione del programma “Petrolio in cambio di cibo”. Alla luce di quanto ho appena affermato, oggi vorrei parlare principalmente degli ultimi sviluppi relativi all’Iraq e concentrarmi sui negoziati in seno al Consiglio di sicurezza per una nuova risoluzione, nonché sui negoziati con l’Iraq riguardanti il ritorno degli ispettori degli armamenti. I membri permanenti del Consiglio di sicurezza sono attualmente impegnati in negoziati riguardanti una nuova risoluzione sull’Iraq, sulla base di un progetto americano. Gli Stati Uniti vogliono una risoluzione che irrigidisca le condizioni imposte all’Iraq nelle precedenti risoluzioni rendendole più specifiche, che fissi scadenze ravvicinate per il rispetto delle condizioni da parte dell’Iraq e che preveda un mandato per un eventuale intervento militare qualora l’Iraq non si conformi alle condizioni. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che gli ispettori devono avere accesso incondizionato ovunque, compresi i cosiddetti palazzi presidenziali. Due argomenti sono assolutamente cruciali: la questione di un nuovo mandato del Consiglio di sicurezza sull’uso della forza e l’accesso incondizionato, libero e senza ostacoli degli ispettori a tutti gli impianti e a tutte le zone dell’Iraq, comprese le aree presidenziali, vale a dire i palazzi. Nell’Unione europea siamo soddisfatti che la questione irachena rimanga nell’agenda del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La speranza è che il Consiglio di sicurezza raggiunga una posizione comune in materia. Il 30 settembre e il 1° ottobre il capo degli ispettori degli armamenti delle Nazioni Unite, lo svedese Hans Blix, e il direttore generale della AIEA, dottor El Baradei, responsabile delle indagini relative al programma di armi nucleari dell’Iraq, hanno incontrato a Vienna i rappresentanti del governo iracheno per discutere gli aspetti pratici del ritorno incondizionato degli ispettori. Sembra sia stato raggiunto un accordo su un insieme di questioni, sulla base delle condizioni imposte all’Iraq nelle risoluzioni già adottate dal Consiglio di sicurezza. La questione dell’accesso alle aree presidenziali rimane tuttavia da risolvere. Vi sono inoltre questioni in sospeso riguardo le modalità del ritorno degli ispettori degli armamenti, per esempio il modo in cui gli iracheni saranno interrogati dall’UNMOVIC, cioè l’ispettorato degli armamenti delle Nazioni Unite, e il modo in cui quest’ultimo dovrà riferire al riguardo. Gli ispettori non dovrebbero essere inviati in Iraq prima dell’adozione di una nuova risoluzione e della relativa accettazione da parte dell’Iraq. E’ prematuro descrivere il contenuto di una nuova risoluzione. E’ tuttavia cruciale istituire un regime di ispezioni efficace e credibile. L’Unione europea considera importante seguire il percorso delle Nazioni Unite sia per garantire un ampio sostegno internazionale al disarmo dell’Iraq, sia nell’ottica della credibilità e dell’efficacia del Consiglio di sicurezza e della cooperazione multilaterale. In questo contesto, è incoraggiante che, nel suo discorso di ieri, il Presidente americano George Bush abbia nuovamente sottolineato la volontà degli Stati Uniti di seguire il percorso delle Nazioni Unite."@it9
"Mr President, I should like to thank you for the opportunity once again to discuss this very topical and difficult subject with the European Parliament. As I said during the last questions on Iraq on 3 and 4 September, this debate comes at a time when there is a lot of international attention and debate on policy in relation to Iraq. So much has been said. I should like here finally to say that it would of course have been better if this debate had taken place at a time when Mr Solana could have been present. Since Parliament insisted, however, on debating the matter in any case, I accepted the President’s earnest invitation to take part in the debate. When I was last here, I reported in broad outline on developments in the situation since the Gulf War. I emphasised that the EU’s position is clear. It was expressed in a declaration by the Presidency on 20 May of this year, stating that the EU is calling upon Iraq to comply with the resolutions without delay including, specifically, the resolution whereby the weapons inspectors would be able to return, as anticipated in Security Council Resolution 1284. In this connection, the EU is well disposed towards the meetings between representatives of the UN and Iraq. We unreservedly support all the efforts on the part of the Security Council and the UN Secretary-General. This attitude was confirmed at the informal meeting of EU Foreign Ministers on 30 and 31 August in Elsinore and also at the meeting of Foreign Ministers on 30 September and 1 October in Brussels. The EU also welcomes the adoption of Security Council Resolution 1409 of 14 May, that is to say the resolution on the revision of the oil for food programme. With what I have just said in mind, I want today to talk mainly about current developments in connection with Iraq and to concentrate on the Security Council negotiations concerning a new resolution, as well as on the negotiations with Iraq concerning the return of the weapons inspectors. The permanent members of the Security Council are currently engaged in negotiations concerning a new resolution on Iraq, based on an American draft. The United States wants to see a resolution that tightens up the demands made of Iraq in earlier resolutions, making them more specific; that sets earlier deadlines for Iraq’s compliance with the demands; and that provides a mandate for a possible military intervention in the event of Iraq’s not meeting the demands. The United States has stated that it wants the weapons inspectors to have unconditional access to all areas, including the so-called presidential palaces. Two subjects are absolutely crucial, namely the issue of a renewed mandate from the Security Council on the use of force, and unconditional, free and unfettered access by the weapons inspectors to all installations and areas in Iraq, including the presidential areas, which is to say the palaces. We in the EU are satisfied with the Iraq issue’s remaining on the agenda of the UN Security Council. The hope is that the Security Council will reach an agreed position on the matter. On 30 September and 1 October in Vienna, the chief UN weapons inspector, in the form of the Swede Hans Blix, together with the Director-General of the IAEA, Dr El Baradei, who is responsible for the investigations into Iraq’s nuclear weapons programme, met representatives of the Iraqi Government to discuss the practical arrangements in connection with the unconditional return of the weapons inspectors. Agreement has apparently been reached on a range of issues, based upon the demands made of Iraq in the Security Council resolutions already adopted. The issue of access to the presidential areas is still unresolved, however. In addition, there are outstanding issues concerning the ways and means of the weapons inspectors’ return, such as the way in which the Iraqis are to be questioned by UNMOVIC, that is to say the UN weapons inspectorate, and the way in which UNMOVIC is to report back. The weapons inspectors will presumably not be sent to Iraq until a new resolution has been adopted and accepted by Iraq. It is still too early to establish the content of a new resolution. It is crucial, however, for an inspection regime that is effective and credible to be established. The EU attaches importance to going down the UN route, both in order to secure broad international support for the disarmament of Iraq and with a view to the credibility and effectiveness of the Security Council and of multilateral cooperation. Against that background, it is encouraging that, in his speech yesterday, the American President, George Bush, again emphasised the United States’s readiness to go down the UN route."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag mijn dank uitspreken voor het feit dat ik nogmaals de gelegenheid krijg om dit zeer actuele en moeilijke onderwerp met het Europees Parlement te behandelen. Zoals ik zei tijdens de behandeling van de laatste vragen over Irak, op 3 en 4 september, vindt dit debat plaats op een ogenblik dat er grote internationale aandacht en discussie is inzake het beleid met betrekking tot Irak. Mijnheer de Voorzitter, dat was wat ik te zeggen had. Ik wil hier tot slot zeggen dat het natuurlijk beter was geweest als dit debat plaatsgevonden had op een moment dat de heer Solana aanwezig kon zijn. Maar omdat het Parlement erop stond om hoe dan ook te onderhandelen, heb ik de krachtige aansporing van de Voorzitter om hier te zijn opgevolgd. Toen ik hier de laatste keer was, heb ik een ruwe schets gegeven van de ontwikkeling van de toestand sinds de Golfoorlog. Ik wees er daarbij op dat de houding van de EU duidelijk is. Die houding is uitgedrukt in een verklaring van het voorzitterschap van 20 mei van dit jaar, waarin wordt vastgesteld dat de EU Irak oproept om de resoluties onverkort na te leven, met name wat betreft de eis dat de wapeninspecteurs terug kunnen keren, zoals voorzien in resolutie 1284 van de Veiligheidsraad. In dit verband staat de EU positief tegenover de bijeenkomsten van de vertegenwoordigers van de Verenigde Naties en Irak. Wij steunen zonder voorbehoud alle inspanningen van de Veiligheidsraad en van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Deze houding is bevestigd tijdens de informele vergadering van EU-ministers op 30 en 31 augustus in Helsingør, en eveneens tijdens de Raad Buitenlandse Zaken op 30 september en 1 oktober in Brussel. De EU stemt verder van harte in met resolutie 1409 van de Veiligheidsraad de dato 14 mei, dat wil zeggen de resolutie inzake de herziening van het programma. Met de zojuist genoemde resultaten in gedachten wil ik vandaag in de allereerste plaats praten over de actuele ontwikkeling in Irak, met speciale aandacht voor de onderhandelingen in de Veiligheidsraad over een nieuwe resolutie, en voor de onderhandelingen met Irak over de terugkeer van de wapeninspecteurs. Op dit moment vinden er onderhandelingen plaats tussen de permanente leden van de Veiligheidsraad over een nieuwe resolutie over Irak, op basis van een Amerikaans concept. De Verenigde Staten willen een resolutie die de eisen aan Irak aanscherpt en preciseert ten opzichte van eerdere resoluties, en die tevens kortere termijnen vaststelt voor de naleving van de eisen door Irak, en die een mandaat verschaft voor een eventueel militair ingrijpen voor het geval dat Irak niet aan de eisen voldoet. De Verenigde Staten hebben laten weten dat zij willen dat de wapeninspecteurs onvoorwaardelijke toegang tot alle gebieden hebben, inclusief de zogenaamde presidentiële paleizen. Twee onderwerpen staan centraal, namelijk de kwestie rond een nieuw mandaat van de Veiligheidsraad inzake het toepassen van geweld, en de onvoorwaardelijke, vrije en ongehinderde toegang van wapeninspecteurs tot alle installaties en gebieden in Irak, inclusief de presidentiële gebieden, dus de paleizen. Wij als EU zijn tevreden over het feit dat de kwestie-Irak nog steeds op de agenda van de VN-Veiligheidsraad staat. Hopelijk slaagt de Veiligheidsraad erin tot een gemeenschappelijk standpunt in dezen te komen. Het hoofd van de wapeninspecteurs van de VN, de Zweed Hans Blix, en directeur-generaal El Baradei van de IAEA, die verantwoordelijk is voor het onderzoek naar het kernwapenprogramma van Irak, hebben op 30 oktober en 1 november in Wenen met vertegenwoordigers van de Irakese regering onderhandeld over de praktische regelingen in verband met de onvoorwaardelijke terugkeer van de wapeninspecteurs. Er is zo te zien overeenstemming bereikt over een aantal kwesties, op basis van de eisen aan Irak die waren opgenomen in de reeds aangenomen veiligheidsresoluties. De kwestie van de toegang tot de presidentiële gebieden is echter nog niet opgelost. Bovendien liggen er nog enige vragen over de manier waarop de wapeninspecteurs kunnen terugkeren, onder andere de vraag hoe Irakezen kunnen worden verhoord door Unmovic, de wapeninspectie van de Verenigde Naties, en hoe Unmovic moet rapporteren. De wapeninspecteurs zullen vermoedelijk niet naar Irak worden gezonden voordat een nieuwe resolutie door Irak is aangenomen en aanvaard. Het is nog steeds te vroeg om de inhoud van een nieuwe resolutie vast te stellen. Maar het is van wezenlijk belang dat er een inspectieregime komt dat doelmatig en geloofwaardig is. De EU acht het van belang dat het VN-spoor wordt gevolgd, zowel om een brede internationale steun voor de ontwapening van Irak te verwerven als met het oog op de geloofwaardigheid en de doelmatigheid van de multilaterale samenwerking en de Veiligheidsraad. Tegen die achtergrond is het positief dat de Amerikaanse president George Bush in zijn rede van gisteren opnieuw heeft benadrukt dat de Verenigde Staten bereid zijn om het VN-spoor te volgen."@nl2
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada para discutir com o Parlamento Europeu este tema muito actual e complexo. Conforme referi durante o último período de perguntas sobre o Iraque, nos dias 3 e 4 de Setembro, o presente debate coincide com uma altura em que a atenção e o debate internacional estão virados para a política relativa ao Iraque. Muito foi aqui dito relativamente a esta questão. Quanto a mim, para terminar, gostaria apenas de referir que teria sido preferível se este debate tivesse tido lugar numa altura em que o senhor Solana pudesse estar presente. Mas, dada a insistência do Parlamento para que o debate se realizasse em qualquer dos casos, aceitei o convite insistente do Presidente para participar nesta reunião. A última vez que estive aqui, nesta sala, fiz uma exposição, em traços gerais, relativa ao desenvolvimento da situação, desde a Guerra do Golfo. Salientei, na altura, que a posição da UE era clara. Este aspecto foi salientado numa declaração da Presidência de 20 de Maio último, a qual estabelece que a UE deverá exortar o Iraque a cumprir as resoluções sem mais delongas, e deve, inclusivamente, e em especial, autorizar o regresso dos inspectores de armamento, conforme está previsto na Resolução 1284 do Conselho de Segurança. Neste contexto, a UE encara com optimismo as reuniões entre os representantes da ONU e do Iraque. Apoiamos sem reservas todos os esforços do Conselho de Segurança e do Secretário-Geral da ONU. Esta posição foi confirmada na reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, que teve lugar em 30 e 31 de Agosto, em Elsinore, bem como na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros de 30 de Setembro e 1 de Outubro, em Bruxelas. A UE congratula-se igualmente com a aprovação da resolução 1409 do Conselho de Segurança, de 14 de Maio, isto é, a resolução relativa ao programa humanitário “Petróleo por alimentos”. Tendo esta revisão em mente, irei hoje falar principalmente da evolução actual relativa ao Iraque, dando especial ênfase às negociações no Conselho de Segurança relativas a uma nova resolução, bem como às negociações com o Iraque sobre o regresso dos inspectores de armamento. Decorrem presentemente negociações entre os membros permanentes do Conselho de Segurança sobre uma nova resolução relativa ao Iraque, com base num projecto americano. Os EUA pretendem uma resolução que implique a imposição ao Iraque de condições mais rigorosas e mais precisas. Comparativamente com as anteriores resoluções; esta deverá estabelecer prazos mais curtos para o cumprimento por parte do Iraque, das exigências impostas, além de mandatar uma eventual intervenção militar, se o Iraque não cumprir as condições impostas. Os EUA determinaram que se pretende o acesso incondicional dos inspectores, a todas as áreas, incluindo aos denominados “palácios presidenciais”. Dois temas estão numa situação central, nomeadamente a questão da renovação do mandato do Conselho de Segurança relativo ao uso da força, bem como o acesso incondicional, livre e desimpedido dos inspectores a todas as instalações e áreas do Iraque, incluindo as áreas presidenciais, ou seja, os palácios. Do lado da UE, congratulamo-nos com o facto de a questão do Iraque continuar na ordem dos trabalhos do Conselho de Segurança da ONU. Espera-se que o Conselho de Segurança chegue a uma posição comum sobre esta matéria. O chefe dos inspectores da ONU, o sueco Hans Blix, e o Director-Geral da AIEA, Dr. El Baradei, responsável pelas investigações relativas ao programa de armas nucleares do Iraque, reuniram com representantes do governo do Iraque em Viena, entre 30 de Setembro e 1 de Outubro, com vista a discutir as medidas práticas relativas ao regresso incondicional dos inspectores. Aparentemente chegou-se a acordo no que diz respeito a um conjunto de questões, baseado nas condições impostas ao Iraque através das resoluções já aprovadas. No entanto, subsiste a questão do acesso às áreas presidenciais. Além disso, subsistem questões relativas às formas e vias de regresso dos inspectores e até que ponto os iraquianos podem ser interrogados pela UNMOVIC, isto é pelos inspectores de armamento da ONU, bem como sobre como irão ser apresentados os relatórios da UNMOVIC. Presume-se que os inspectores não serão enviados para o Iraque enquanto uma nova resolução não for aprovada e aceite pelo Iraque. Ainda é cedo para determinar o teor de uma nova resolução, mas é essencial que seja estabelecido um regime de inspecção eficaz e credível. A UE salienta a importância de ser seguida a pista da ONU, tanto com vista a assegurar um maior apoio internacional ao desarmamento do Iraque e tendo em conta a eficácia da cooperação multilateral e a credibilidade do Conselho de Segurança. Nesta base, é positivo que o Presidente americano, George Bush, no discurso que proferiu ontem, tenha salientado de novo a disponibilidade dos EUA para seguir o caminho trilhado pela ONU."@pt11,11
"Herr talman! Jag tackar för möjligheten att ännu en gång få diskutera denna ytterst aktuella och besvärliga fråga med Europaparlamentet. Som jag nämnde under den senaste frågestunden om Irak den 3-4 september, infaller denna förhandling vid en tidpunkt när stor internationell uppmärksamhet riktas mot Irak och diskussioner pågår rörande det politiska agerandet gentemot landet. Herr talman! Det var mycket som blev sagt. Jag kan till sist konstatera att det naturligtvis hade varit bättre om denna diskussion ägt rum vid en tidpunkt då Solana kunnat delta. Men eftersom Europaparlamentet insisterade på att under alla omständigheter genomföra förhandlingen gick jag efter talmannens eftertryckliga uppmaning med på att delta i diskussionen. När jag var här senast redogjorde jag i korta drag för utvecklingen av situationen efter Gulfkriget. Jag framhöll att Europeiska unionens ståndpunkt är tydlig. Den uttrycktes i en förklaring från ordförandeskapet den 20 maj i år, där det anges att Europeiska unionen uppmanar Irak att omedelbart efterkomma resolutionerna, i synnerhet genom att godta att vapeninspektörerna återvänder så som föreskrivs i resolution 1284. Europeiska unionen ser i detta sammanhang positivt på mötena mellan företrädare för Förenta nationerna och Irak. Vi stöder i detta avseende utan förbehåll alla ansträngningar från säkerhetsrådet och Förenta nationernas generalsekreterare. Denna ståndpunkt bekräftades vid det informella mötet mellan Europeiska unionens utrikesministrar den 30-31 augusti i Helsingör och likaså vid utrikesministermötet den 30 september och 1 oktober i Bryssel. Europeiska unionen välkomnar dessutom antagandet av säkerhetsrådets resolution 1409 av den 14 maj, dvs. resolutionen om revision av ”Olja mot mat”-programmet. Med denna genomgång i minnet kommer jag i dag att i första hand beröra den aktuella utvecklingen när det gäller Irak med tonvikt på förhandlingarna i säkerhetsrådet om en ny resolution och på förhandlingarna med Irak om vapeninspektörernas återvändande. För närvarande pågår förhandlingar mellan de ständiga medlemmarna av säkerhetsrådet om en ny resolution angående Irak på grundval av ett amerikanskt utkast. Förenta staterna vill ha en resolution som skärper och preciserar kraven gentemot Irak i förhållande till tidigare resolutioner, anger kortare tidsfrister avseende Iraks uppfyllande av kraven och ger mandat för en eventuell militär insats om Irak inte uppfyller kraven. Förenta staterna har klargjort att man vill att vapeninspektörerna skall få villkorslöst tillträde till alla områden, däribland också de s.k. presidentpalatsen. Två frågor står i centrum, nämligen frågan om ett förnyat mandat från säkerhetsrådet beträffande maktutövning, samt ett villkorslöst, fritt och obehindrat tillträde för vapeninspektörerna till alla installationer och områden i Irak, däribland presidentområdena, alltså palatsen. Vi från Europeiska unionens sida är nöjda med att Irakfrågan fortfarande ligger på Förenta nationernas säkerhetsråds bord. Det är vår förhoppning att säkerhetsrådet skall nå fram till en enig ståndpunkt i frågan. Chefen för Förenta nationernas vapeninspektörer, svensken Hans Blix, och generaldirektör El Baradel från IAEA, som ansvarar för undersökningarna avseende Iraks atomvapenprogram, har med företrädare för Iraks regering i Wien den 30 september och 1 oktober diskuterat de praktiska arrangemangen i samband med vapeninspektörernas villkorslösa återvändande. Man har uppenbart nått enighet i en rad frågor, där de krav som ställts på Irak i de redan antagna säkerhetsresolutionerna legat till grund. Frågan om tillträde till presidentområdena kvarstår dock fortfarande. Dessutom återstår frågor rörande tillvägagångssättet vid vapeninspektörernas återvändande, bl.a. kring på vilket sätt Unmovic, Förenta nationernas vapeninspektion, skall kunna hålla förhör med irakierna och hur Unmovics rapportering skall ske. Vapeninspektörerna kommer förmodligen inte att skickas till Irak förrän man har antagit en ny resolution som godkänns av Irak. Det är fortfarande för tidigt att fatta beslut om innehållet i en ny resolution. Men det är mycket viktigt att man upprättar ett inspektionssystem som är effektivt och trovärdigt. Europeiska unionen fäster stor vikt vid att man följer den linje Förenta nationerna valt, både för att garantera ett omfattande internationellt stöd för avväpningen av Irak och av hänsyn till det multilaterala samarbetets och säkerhetsrådets trovärdighet och slagkraft. Det är därför positivt att den amerikanske presidenten George Bush i sitt tal i går på nytt betonade Förenta staternas beredvillighet att följa Förenta nationernas linje."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph