Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-09-Speech-3-024"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021009.4.3-024"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, dans sa communication sur l'état des négociations d'adhésion, la Commission confirme que Chypre fera partie de la première vague d'adhésion, telle que décidée par le Sommet de Copenhague. Je tiens à remercier la Commission, et en particulier M. le commissaire Verheugen, pour cette proposition qui répond pleinement aux attentes du Parlement européen et qui ne devrait surprendre personne. Tout au long du processus de négociation, on a pu constater en effet une parfaite concordance sur les éléments fondamentaux du dossier chypriote entre la Commission et le Parlement européen. Il apparaît également aujourd'hui que les négociations d'adhésion avec la République de Chypre ont été un puissant catalyseur pour les efforts des Nations unies en vue de résoudre le problème politique de l'île conformément aux règles du droit international. Bien que rien ne soit acquis à la date d'aujourd'hui, et malgré les menaces d'annexion et de crise venues d'Ankara, le récent communiqué du Secrétaire général des Nations unies persiste dans l'idée qu'une solution-cadre politique est possible avant la fin de l'année. Dans ses dernières résolutions, notre Parlement a clairement énoncé les conditions auxquelles un tel arrangement doit répondre afin que Chypre puisse assumer pleinement ses obligations de membre de l'UE. L'État fédéral chypriote doit en effet disposer d'un gouvernement central, ainsi que d'un parlement qui en assure le contrôle et qui soit capable de prendre toutes décisions dans le cadre du traité, ainsi que de participer à ces politiques. Il devrait en plus garantir les droits de l'homme et assurer les libertés fondamentales dans tout le territoire de l'île. Le réveil de la société civile et les sondages menés en Chypre du nord confirment qu'une politique pro-européenne a également les faveurs de la majorité de la population chypriote turque. Je formule donc l'espoir qu'une volonté politique vigoureuse permette de surmonter les obstacles persistants et que les forces de l'Union l'emporteront sur les forces de division. Si cette politique faisait défaut, ou était bloquée par des interférences extérieures, le Conseil européen de Copenhague devrait prendre ses décisions conformément aux conclusions d'Helsinki."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, Kommissionen bekræfter i sin meddelelse om status for tiltrædelsesforhandlingerne, at Cypern deltager i den første bølge af tiltrædelser som besluttet på topmødet i København. Jeg vil gerne takke Kommissionen og særligt hr. kommissær Verheugen for forslaget, som fuldt ud opfylder Europa-Parlamentets forventninger, og som ikke burde komme bag på nogen. Under hele forhandlingsprocessen har man faktisk kunnet konstatere en perfekt overensstemmelse omkring de grundlæggende elementer i den cypriotiske sag imellem Kommissionen og Europa-Parlamentet. Det kommer også frem i dag, at tiltrædelsesforhandlingerne med Republikken Cypern har været en kraftig katalysator for FN's bestræbelser på at løse øens politiske uoverensstemmelser i henhold til international lovgivning. Selv om intet til dato er afgjort, og på trods af truslerne om annektering og krise fra Ankara, fastholder det seneste kommuniké fra FN's generalsekretær tanken om, at det er muligt at nå en politisk rammeløsning inden årets udgang. Europa-Parlamentet har i sine seneste resolutioner fastlagt nogle klare betingelser for et sådant arrangement, som giver Cypern mulighed for fuldt ud at opfylde sine forpligtelser som medlem af EU. Republikken Cypern skal råde over en central regering samt et parlament, som sikrer kontrollen hermed, og som er i stand til at træffe alle beslutninger inden for rammerne af traktaten og tage del i dens politikker. Den bør endvidere sikre menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder på hele øens territorium. Civilbefolkningens opvågning og de opinionsundersøgelser, som er foretaget på Nordcypern, bekræfter, at en proeuropæisk politik også støttes af hovedparten af den tyrkisk-cypriotiske befolkning. Jeg fremsætter derfor det håb, at en stærk politisk vilje vil gøre det muligt at overvinde de bestående forhindringer, og at Unionens kræfter vil vinde over splidens. Hvis denne politik skulle slå fejl eller blive forhindret af ekstern indblanding, bør Det Europæiske Råd i København træffe sine afgørelser i overensstemmelse med Helsinki-konklusionerne."@da1
"Herr Präsident, in ihrer Mitteilung über den Stand der Beitrittsverhandlungen bestätigt die Kommission, dass Zypern zur ersten Beitrittswelle gehören wird, wie auf dem Gipfel von Kopenhagen beschlossen. Ich möchte der Kommission, und besonders Herrn Kommissar Verheugen, für diesen Vorschlag danken, der voll den Erwartungen des Europäischen Parlaments gerecht wird und niemanden überraschen dürfte. Während des gesamten Verhandlungsprozesses konnte man zu den wesentlichen Punkten der Zypernakte volle Übereinstimmung zwischen der Kommission und dem Europäischen Parlament feststellen. Heute zeigt sich auch, dass die Beitrittsverhandlungen mit der Republik Zypern ein mächtiger Katalysator für die Bemühungen der Vereinten Nationen um eine Lösung des politischen Problems der Insel gemäß den Regeln des Völkerrechts sind. Obwohl bis heute noch nichts entschieden ist und trotz der Annexions- und Krisendrohungen aus Ankara hält das jüngste Kommuniqué des Generalsekretärs der Vereinten Nationen an der Idee fest, dass eine politische Rahmenlösung noch vor Jahresende möglich ist. In seinen jüngsten Entschließungen hat unser Parlament klar die Voraussetzungen genannt, die ein solches Arrangement erfüllen muss, damit Zypern seinen Verpflichtungen als EU-Mitglied voll gerecht werden kann. Der zyprische Bundesstaat muss über eine Zentralregierung verfügen sowie über ein Parlament, das diese kontrolliert und das in der Lage ist, alle Entscheidungen im Rahmen des Vertrages zu treffen und an dieser Politik mitzuwirken. Außerdem müsste er die Einhaltung der Menschenrechte garantieren und die Grundfreiheiten auf dem gesamten Territorium der Insel gewährleisten. Das Erwachen der Zivilgesellschaft und die Meinungsumfragen im Norden Zyperns bestätigen, dass eine proeuropäische Politik auch von der Mehrheit der türkisch-zyprischen Bevölkerung befürwortet wird. Ich gebe also der Hoffnung Ausdruck, dass es dank eines entschiedenen politischen Willens möglich sein wird, die noch bestehenden Hindernisse zu überwinden, und dass die einigungswilligen Kräfte den Sieg über die spalterischen Kräfte davontragen. Sollte es nicht zu dieser Politik kommen oder sollte sie durch äußere Einflüsse blockiert werden, so müsste der Europäische Rat von Kopenhagen seine Beschlüsse entsprechend den Schlussfolgerungen von Helsinki fassen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, στην ανακοίνωσή της σχετικά με την πρόοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή διαβεβαιώνει ότι η Κύπρος θα συμμετάσχει στο πρώτο κύμα προσχώρησης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της διάσκεψης κορυφής της Κοπεγχάγης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή και ιδιαίτερα τον Επίτροπο Verheugen για την πρόταση αυτή, η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν θα έπρεπε να προκαλεί έκπληξη σε κανέναν. Καθόλη τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας, διαπιστώσαμε απόλυτη σύμπτωση απόψεων ανάμεσα στην Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τα θεμελιώδη θέματα του φακέλου της Κύπρου. Φαίνεται επίσης σήμερα ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία έδρασαν ως ισχυρός καταλύτης στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για επίλυση του πολιτικού προβλήματος της νήσου σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Παρόλο που τίποτα δεν έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής, και παρά τις απειλές της Άγκυρας για προσάρτηση και κρίση, το πρόσφατο ανακοινωθέν του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών επιμένει στην ιδέα ότι είναι δυνατό, πριν από το τέλος του χρόνου, να έχει εξευρεθεί μια πολιτική λύση πλαίσιο. Στα τελευταία του ψηφίσματα, το Κοινοβούλιό μας απαρίθμησε σαφώς τις προϋποθέσεις τις οποίες θα πρέπει να πληροί μία τέτοια διευθέτηση ώστε η Κύπρος να μπορέσει να αναλάβει πλήρως τις υποχρεώσεις της ως μέλος της ΕΕ. Πράγματι, το ομοσπονδιακό κράτος της Κύπρου πρέπει να διαθέτει μία κεντρική κυβέρνηση, καθώς και ένα κοινοβούλιο το οποίο θα ελέγχει την κυβέρνηση και θα είναι ικανό να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις στο πλαίσιο της Συνθήκης, καθώς και να συμμετέχει σε αυτές τις πολιτικές. Το κοινοβούλιο αυτό θα πρέπει επίσης να ασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες σε όλη την επικράτεια της νήσου. Η αφύπνιση της κοινωνίας των πολιτών και οι δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη βόρεια Κύπρο επιβεβαιώνουν ότι και η πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων διάκειται επίσης υπέρ μιας φιλοευρωπαϊκής πολιτικής. Έχω συνεπώς την ελπίδα ότι, αν επιδείξουμε σθεναρή πολιτική βούληση, θα μπορέσουμε να υπερβούμε τα εναπομείναντα εμπόδια, ούτως ώστε οι δυνάμεις της Ένωσης να υπερνικήσουν τις δυνάμεις του διχασμού. Εάν αυτή η πολιτική απουσιάζει ή παρεμποδιστεί από εξωτερικές παρεμβάσεις, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης θα πρέπει να λάβει τις αποφάσεις του σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ελσίνκι."@el8
"Mr President, in its communication on the progress made in accession negotiations, the Commission confirms that Cyprus will be part of the first wave of accession, as decided at the Copenhagen Summit. I would like to thank the Commission, and in particular Commissioner Verheugen, for this proposal which responds fully to the expectations of the European Parliament and which should surprise nobody. Throughout the negotiation process, we have seen complete agreement between the Commission and the European Parliament over the fundamental elements of the Cypriot dossier. It also appears now that accession negotiations with the Republic of Cyprus have been a powerful catalyst in the United Nations’ efforts to solve the political problem of the island in accordance with the rules of international law. Although nothing has been achieved as yet, and despite the threats of annexing and crisis from Ankara, the recent communication from the Secretary-General of the United Nations is still based on the idea that a political framework solution can be found by the end of the year. Parliament, in its latest resolutions, clearly listed the conditions with which such an arrangement would have to comply for Cyprus to be able to fully meet its obligations as a Member of the EU. The Cypriot federal state must possess a central government as well as a parliament to control it, which is able to take all decisions within the framework of the Treaty, as well as participating in these policies. It would also have to guarantee human rights and fundamental freedoms throughout the island’s territory. The awakening of civil society and the surveys carried out in northern Cyprus confirm that the majority of the Turkish Cypriot population is also in favour of a pro-European policy. I therefore hope that vigorous political will will make it possible to overcome the remaining obstacles and that the forces of the Union will triumph over the forces of division. In the absence of this policy, or if it were hindered by external interference, the Copenhagen European Council would have to take its decisions in accordance with the Helsinki conclusions."@en3
"Señor Presidente, en su comunicado sobre el estado de las negociaciones de adhesión, la Comisión confirma que Chipre será parte de la primera tanda de adhesiones, conforme a lo decidido en la cumbre de Copenhague. Me gustaría dar las gracias a la Comisión, y especialmente al Comisario Verheugen, por su propuesta, que responde absolutamente a las expectativas del Parlamento Europeo y que no debería sorprender a nadie. A lo largo del proceso de negociación hemos observado el pleno acuerdo entre la Comisión y el Parlamento Europeo sobre los elementos fundamentales del expediente chipriota. Ahora también parece que las negociaciones de adhesión con la República de Chipre han sido un importante catalizador de los esfuerzos de las Naciones Unidas por resolver el problema político de la isla de acuerdo con las normas del derecho internacional. Aunque hasta el momento no se ha logrado nada y a pesar de las amenazas de anexión y crisis de Ankara, el reciente comunicado del Secretario General de las Naciones Unidas se basa todavía en la idea de que puede encontrarse una solución marco política antes de final de año. El Parlamento, en sus últimas resoluciones, enumeró de forma clara las condiciones que debería cumplir dicho acuerdo para que Chipre pudiese satisfacer totalmente sus obligaciones como miembro de la UE. El Estado federal chipriota debe poseer un gobierno central y un parlamento que lo controle, que pueda tomar todas las decisiones dentro del marco del Tratado, además de participar en estas políticas. También tendría que garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el territorio de la isla. El despertar de la sociedad civil y los estudios realizados en el norte de Chipre confirman que la mayoría de la población turcochipriota está también a favor de una política proeuropea. Por ello espero que la enérgica voluntad política haga posible superar los obstáculos restantes y que las fuerzas de la Unión triunfen sobre las fuerzas de la división. En ausencia de esta política, o si ésta se viese dificultada por interferencias externas, el Consejo Europeo de Copenhague tendría que tomar sus decisiones de acuerdo con las conclusiones de Helsinki."@es12
"Arvoisa puhemies, laajentumisen edistymistä käsittelevässä kertomuksessaan komissio vahvistaa, että Kypros kuuluu laajentumisen ensivaiheen valtioihin, kuten Kööpenhaminan huippukokouksessa päätettiin. Haluan kiittää komissiota ja erityisesti komission jäsentä Verheugenia ehdotuksesta, joka vastaa täysin Euroopan parlamentin odotuksia ja jonka ei pitäisi yllättää ketään. Koko neuvotteluprosessin ajan komissio ja Euroopan parlamentti ovat olleet täysin samaa mieltä Kyproksen tilanteen perustekijöistä. Nyt vaikuttaa siltä, että jäsenyysneuvottelut Kyproksen kanssa ovat vauhdittaneet myös Yhdistyneiden Kansakuntien pyrkimyksiä saaren poliittisen ongelman ratkaisemiseksi kansainvälisen oikeuden sääntöjen mukaisesti. Vaikka mitään ei vielä olekaan saavutettu ja huolimatta siitä, että Ankara uhkaillut saaren haltuunotolla ja kriiseillä, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin hiljattain antama tiedonanto perustuu edelleen siihen ajatukseen, että poliittiseen ratkaisuun päästään vuoden loppuun mennessä. Euroopan parlamentti on luetellut tuoreissa päätöslauselmissaan ne edellytykset, joita järjestelyissä on noudatettava, jotta Kypros voi täysin täyttää velvollisuutensa EU:n jäsenenä. Kyproksen liittovaltiolla on oltava keskushallinto ja sitä valvova parlamentti, joka voi tehdä kaikki perustamissopimukseen liittyvät päätökset ja osallistua perustamissopimuksen mukaisiin toimiin. Myös ihmisoikeudet ja perusvapaudet on taattava koko saarivaltion alueella. Kansalaisyhteiskunnan vilkastuminen ja Pohjois-Kyproksessa tehdyt selvitykset vahvistavat, että valtaosa myös Kyproksen turkkilaisesta väestöstä kannattaa liittymistä edistävää politiikkaa. Toivon tämän vuoksi, että voimakas poliittinen tahto mahdollistaa jäljellä olevien esteiden poistamisen ja että unionin voima voittaa jakautumista kannattavat voimat. Jos tällaiseen politiikkaan ei päästä tai jos ulkoinen puuttuminen estää sen, Kööpenhaminassa kokoontuvan Eurooppa-neuvoston on tehtävä päätöksensä Helsingissä tehtyjen päätelmien mukaisesti."@fi5
"Signor Presidente, nella comunicazione sui progressi compiuti nei negoziati di adesione, la Commissione conferma che Cipro rientrerà nella prima ondata di adesioni, come deciso al Vertice di Copenaghen. Vorrei ringraziare la Commissione, e in particolare il Commissario Verheugen, per una proposta che soddisfa appieno le aspettative del Parlamento europeo e che non deve sorprendere. Nel corso di tutto il processo negoziale si è avuto modo di constatare infatti un’intesa totale tra Commissione e Parlamento europeo sugli elementi fondamentali della questione cipriota. Ora risulta altresì che i negoziati di adesione con la Repubblica cipriota sono stati un potente catalizzatore per gli sforzi compiuti dalle Nazioni Unite per risolvere il problema politico dell’isola in conformità delle norme del diritto internazionale. Sebbene a tutt’oggi non vi sia nulla di acquisito, e nonostante le minacce di annessione e di crisi provenienti da Ankara, il recente comunicato del Segretario generale delle Nazioni Unite ribadisce l’idea che è possibile trovare una soluzione quadro politica prima della fine dell’anno. Nelle sue ultime risoluzioni, il Parlamento ha elencato con chiarezza le condizioni che tale soluzione deve soddisfare per far sì che Cipro possa adempiere a tutti gli obblighi di Stato membro dell’Unione europea. Lo Stato federale cipriota deve infatti disporre di un governo centrale e di un parlamento che ne assicuri il controllo, che sia in grado di adottare tutte le decisioni nel quadro del Trattato, nonché di partecipare alle politiche. Esso dovrebbe inoltre garantire il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali su tutto il territorio dell’isola. Il risveglio della società civile e i sondaggi condotti nella parte settentrionale di Cipro confermano che la maggioranza della popolazione cipriota turca è favorevole ad una politica pro-europea. Da parte mia, esprimo pertanto la speranza che una forte volontà politica consenta di superare gli ostacoli che ancora restano e che le forze dell’Unione trionfino sulle forze della divisione. In mancanza di tale politica, o qualora essa fosse ostacolata da interferenze esterne, il Consiglio europeo di Copenaghen dovrebbe adottare le proprie decisioni in conformità delle conclusioni di Helsinki."@it9
"Mr President, in its communication on the progress made in accession negotiations, the Commission confirms that Cyprus will be part of the first wave of accession, as decided at the Copenhagen Summit. I would like to thank the Commission, and in particular Commissioner Verheugen, for this proposal which responds fully to the expectations of the European Parliament and which should surprise nobody. Throughout the negotiation process, we have seen complete agreement between the Commission and the European Parliament over the fundamental elements of the Cypriot dossier. It also appears now that accession negotiations with the Republic of Cyprus have been a powerful catalyst in the United Nations’ efforts to solve the political problem of the island in accordance with the rules of international law. Although nothing has been achieved as yet, and despite the threats of annexing and crisis from Ankara, the recent communication from the Secretary-General of the United Nations is still based on the idea that a political framework solution can be found by the end of the year. Parliament, in its latest resolutions, clearly listed the conditions with which such an arrangement would have to comply for Cyprus to be able to fully meet its obligations as a Member of the EU. The Cypriot federal state must possess a central government as well as a parliament to control it, which is able to take all decisions within the framework of the Treaty, as well as participating in these policies. It would also have to guarantee human rights and fundamental freedoms throughout the island’s territory. The awakening of civil society and the surveys carried out in northern Cyprus confirm that the majority of the Turkish Cypriot population is also in favour of a pro-European policy. I therefore hope that vigorous political will will make it possible to overcome the remaining obstacles and that the forces of the Union will triumph over the forces of division. In the absence of this policy, or if it were hindered by external interference, the Copenhagen European Council would have to take its decisions in accordance with the Helsinki conclusions."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, in haar mededeling over de stand van de toetredingsonderhandelingen bevestigt de Commissie dat Cyprus overeenkomstig het besluit van de Top van Kopenhagen deel zal uitmaken van de eerste toetredingsronde. Ik wil de Commissie en met name commissaris Verheugen van harte danken voor dit voorstel, dat geheel beantwoordt aan de verwachtingen van het Europees Parlement en waarover niemand naar ik aanneem verbaasd zal zijn. Tijdens het onderhandelingsproces zaten de Commissie en het Europees Parlement volledig op één lijn wat betreft de belangrijkste elementen van het Cypriotische dossier. Het is nu ook duidelijk geworden dat de toetredingsonderhandelingen met de Republiek Cyprus een zeer positieve invloed hebben op de inspanningen die de VN zich getroosten om met inachtneming van de internationale rechtsregels een oplossing te vinden voor het politieke probleem op het eiland. Hoewel er op dit moment nog niets bereikt is en Ankara het eiland dreigt te annexeren en in een crisis te werpen, blijft de secretaris-generaal van mening dat een politieke kaderoplossing mogelijk is voor het einde van dit jaar. Hij heeft dit onlangs in een communiqué aangegeven. In zijn laatste resoluties heeft ons Parlement duidelijk aangegeven welke voorwaarden aan deze oplossing zijn gekoppeld, zodat Cyprus volledig aan zijn verplichtingen als lid van de EU kan voldoen. De federale staat Cyprus moet beschikken over een centrale regering en een parlement dat controle uitoefent en in staat is om alle beslissingen in het kader van het Verdrag te nemen. Voorts dient Cyprus in staat te zijn deel te nemen aan de in het Verdrag genoemde beleidsterreinen en moet het land de mensenrechten en fundamentele vrijheden op het gehele eiland kunnen waarborgen. Uit de bewustwording van de burgermaatschappij en de opiniepeilingen in Noord-Cyprus kunnen we afleiden dat een pro-Europees beleid kan rekenen op steun van de meerderheid van de Turks-Cypriotische bevolking. Ik hoop derhalve dat er voldoende politieke wil bestaat om de nog altijd bestaande obstakels uit de weg te ruimen, en dat men liever samen op weg gaat dan ieder apart. Als dit beleid faalt of als gevolg van externe inmenging wordt geblokkeerd, dan moet de Europese Raad van Kopenhagen handelen overeenkomstig de beslissingen die in Helsinki zijn genomen."@nl2
"Senhor Presidente, na sua Comunicação sobre o balanço das negociações de adesão, a Comissão confirma que Chipre fará parte da primeira vaga de adesão, tal como foi decidido na Cimeira de Copenhaga. Quero agradecer à Comissão, e sobretudo ao senhor Comissário Verheugen, por essa proposta, que corresponde plenamente às expectativas do Parlamento Europeu e que não deveria surpreender ninguém. Ao longo de todo o processo de negociações, pudemos com efeito constatar uma perfeita concordância sobre os elementos fundamentais do cipriota entre a Comissão e o Parlamento Europeu. Parece também neste momento que as negociações de adesão com a República de Chipre representaram um poderoso catalisador para os esforços das Nações Unidas com vista a resolver o problema político da ilha em conformidade com as regras do direito internacional. Embora nada esteja já certo hoje em dia, e apesar das ameaças de anexação e de crise provenientes de Ancara, o recente comunicado do Secretário-Geral das Nações Unidas persiste na ideia de que é possível uma solução quadro política até ao final do ano. Nas suas últimas resoluções, o nosso Parlamento enunciou claramente as condições a que deve responder esse acordo, de forma a que Chipre possa assumir plenamente as suas obrigações de membro da UE. Com efeito, o Estado Federal Cipriota tem de dispor de um governo central, assim como de um Parlamento, que assegure o controlo e que seja capaz de tomar todas as decisões no âmbito do Tratado, assim como participar nessas políticas. Terá além disso de garantir os direitos humanos e assegurar as liberdades fundamentais em todo o território da ilha. O despertar da sociedade civil e as sondagens realizadas no norte de Chipre confirmam que a maioria da população cipriota turca é também favorável a uma política pró-europeia. Assim, formulo a esperança de que uma vontade política vigorosa permita ultrapassar os obstáculos ainda existentes e que as forças da união levarão a melhor sobre as forças da divisão. Se essa política não vingar, ou for bloqueada por interferências externas, o Conselho Europeu de Copenhaga terá de decidir em conformidade com as conclusões de Helsínquia."@pt11
"Herr talman! I meddelandet om framstegen inför utvidgningen bekräftar kommissionen att Cypern kommer att ingå i den första vågen av nya medlemmar, vilket beslutades vid toppmötet i Köpenhamn. Jag vill tacka kommissionen, särskilt kommissionär Verheugen, för detta förslag, som till fullo uppfyller Europaparlamentets förväntningar och som inte bör förvåna någon. Under hela förhandlingsprocessen har man kunnat konstatera att det råder perfekt samstämmighet mellan kommissionen och Europaparlamentet när det gäller Cypernfrågans viktigaste grunder. I dag framgår det också att förhandlingarna om EU-medlemskap för Republiken Cypern har varit en kraftfull katalysator för Förenta nationernas ansträngningar att lösa öns politiska problem i enlighet med bestämmelserna i internationell rätt. Trots att ingenting har uppnåtts än, och trots hoten från Ankara om annektering och kris, säger FN:s generalsekreterare i sin senaste kommuniké att han håller fast vid tanken att en politisk ramlösning är möjlig att uppnå före årets slut. I sina senaste resolutioner har parlamentet tydligt ställt upp villkor för ett sådant arrangemang, så att Cypern till fullo skall kunna åta sig sina skyldigheter som medlem av EU. Den cypriotiska federala staten måste ha en central regering och ett parlament som kan kontrollera regeringen, fatta alla slags beslut inom fördragets ramar och delta i EU:s politikområden. Staten måste också garantera mänskliga rättigheter och sörja för grundläggande friheter inom hela öns territorium. Det civila samhällets uppvaknande och de opinionsundersökningar som har gjorts i norra Cypern bekräftar att en majoritet av den turkcypriotiska befolkningen också är positiv till en EU-vänlig politik. Jag vill därför formulera en förhoppning om att en stark politisk vilja gör det möjligt att övervinna kvarvarande hinder och att unionens krafter kommer att segra över söndringens krafter. Om denna politik misslyckas eller blockeras av yttre störningar måste Europeiska rådet i Köpenhamn fatta beslut i enlighet med slutsatserna från Helsingfors."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph