Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-10-09-Speech-3-017"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20021009.4.3-017"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Président en exercice du Conseil, Monsieur le Commissaire, nous nous apprêtons à prendre une décision historique. "Dans un peu plus d'un an", titrait hier un quotidien bruxellois, "il faudra dire : "les Vingt-cinq". C'est en soi une bonne nouvelle. Je pense refléter le point de vue de l'essentiel de mon groupe en souhaitant la bienvenue à tous ces peuples européens. Nous allons avoir à relever un défi commun : réussir l'élargissement. Mais pour réussir, il est nécessaire de n'éluder aucun problème, sans quoi ce sont les opposants honteux à l'élargissement ou bien les démagogues populistes qui se nourriront des frustrations. Or, c'est là que le bât blesse. Votre présentation, Monsieur le Président de la Commission, élude à mes yeux des problèmes sérieux. Prenons la question taboue par excellence, l'acquis communautaire. Pour vous, et pour beaucoup d'autres collègues dans la salle, il s'agit d'un tout intangible. Un pays candidat qui mettrait une partie en cause s'exclurait de la négociation. Pourtant, chacun sait que certaines implications de cet acquis entraîneront dans ces pays des crises sociales vives, graves, dangereuses. Ce n'est pas en refoulant ces questions qu'on les résoudra, au contraire. Une transposition sous pression ne réglera rien à terme. Parmi les Quinze, il y en a bien qui ont obtenu des compromis sur des questions qui touchaient à leur identité spécifique ; et même parmi les pays fondateurs de la Communauté, il y a des textes signés qui sont aujourd'hui réinterrogés, comme le pacte de stabilité. Parmi les citoyennes et les citoyens de l'Union, les contestations de l'acquis vont, vous le savez, encore beaucoup plus loin. La structure libérale de l'Europe, tout comme sa construction par le haut, loin des gens et dans l'opacité, passe de moins en moins. De tels débats existent aussi dans les pays candidats, jusqu'à un très haut niveau. Comme en témoigne, par exemple, le conflit de fond qui oppose le gouvernement et le parlement polonais à la Banque centrale de ce pays, jugée trop libérale et trop indépendante. Quant à la présidente de la Lettonie, elle parle carrément, à propos de la position de la Commission sur le chapitre agricole, d'un sentiment, je cite, "de colonisation" parmi la population. Tout cela, vous le savez, mais vous n'en dites rien. Je pense que c'est une faute. Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fera tomber la fièvre. Il y a un autre aspect que je veux souligner. Des amis parlementaires de pays candidats me relatent des épisodes fâcheux. Ainsi, tel négociateur de la Commission, confronté à quelques contestations, aurait tranché le débat en substance par ces mots : "ou vous signez, ou vous attendez". Qu'obtient-on avec l'arrogance du fort vis-à-vis du faible ? On obtient la signature aujourd'hui et les rancœurs demain. Ce n'est pas une solution. Il faut en parler. Je me contenterai de pointer un troisième problème, car tout le monde le connaît, mais on doit, je pense, en parler parce qu'il conditionne en grande partie la réussite globale. C'est le problème du financement de l'élargissement. Si mes souvenirs sont bons, la Commission avait prévu, en 1999, 40 milliards d'euros pour la période 2004-2006, alors qu'il s'agissait de six pays. La même somme est prévue aujourd'hui pour dix. Comment cela peut-il marcher ? Et pourquoi ne rappelle-t-on pas publiquement à l'adresse des États qui refusent la solidarité financière nécessaire qu'ils bénéficient avec ces pays depuis plus de dix ans d'un excédent commercial insolent de l'ordre de 100 milliards d'euros et que leurs entreprises y réalisent des bénéfices substantiels qu'on aimerait connaître dans le détail. Excusez ma franchise, mais ce n'est qu'en affrontant les problèmes réels aujourd'hui qu'on a une chance de réussir l'élargissement de demain."@fr6,6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. formand for Kommissionen, hr. formand for Rådet, hr. kommissær, vi forbereder os på at træffe en historisk beslutning. "Om lidt over et år", stod der i går som overskrift i et Bruxelles-dagblad, "skal vi til at sige: "De 25"". Det er i sig selv en god nyhed. Jeg mener, at jeg afspejler holdningen hos de fleste i min gruppe, når jeg byder alle disse europæiske befolkninger velkommen. Vi står foran en fælles udfordring, nemlig at få udvidelsen til at lykkes. Men for at den skal lykkes, er det nødvendigt at tage hånd om samtlige problemer for at undgå, at de forsmædelige modstandere af udvidelsen eller de populistiske demagoger ernærer sig ved frustrationerne. Men det er her, skoen trykker. Deres fremlægning, hr. kommissionsformand, undgår i mine øjne at tage hånd om nogle alvorlige problemer. Lad os tage tabuet over alle tabuer, EU's For Dem, og for mange andre kolleger i salen, drejer det sig om et urørligt hele. Et kandidatland, som sætter spørgsmålstegn ved en del af det, udelukker sig selv fra forhandlingen. Enhver ved imidlertid, at nogle af implikationerne ved dette i disse lande ville medføre voldsomme, alvorlige og farlige sociale kriser. Man løser ikke disse spørgsmål ved at fortrænge dem, tværtimod. En gennemførelse under tvang løser intet på længere sigt. Blandt De 15 er der mange, der har opnået kompromiser i spørgsmål, som berørte deres specifikke identitet. Og selv i de lande, der har grundlagt Fællesskabet, findes der underskrevne dokumenter, der i dag tages op på ny, som f.eks. stabilitetspagten. Blandt Unionens kvinder og mænd er indsigelserne imod EU's som De ved, langt mere vidtrækkende. Europas liberale struktur og den uigennemsigtige måde, hvorpå det er bygget op fra toppen og ned uden at involvere befolkningerne, accepteres mindre og mindre. De samme forhandlinger finder sted i kandidatlandene helt op på et meget højt niveau, hvilket f.eks. den grundlæggende konflikt, der skiller den polske regering og deres parlament fra landets nationalbank, som regnes for alt for liberal og uafhængig, vidner om. Hvad angår Letlands præsident, taler hun med hensyn til Kommissionens holdning til landbrugskapitlet direkte om en følelse af, og jeg citerer, "kolonisering" i befolkningen. De er godt klar over alt dette, men De siger ingenting. Det synes jeg, er en fejl. Man får ikke feberen til at falde ved at slå termometret i stykker. Der er et andet aspekt, som jeg gerne vil understrege. Jeg har nogle venner i kandidatlandenes parlamenter, som fortæller mig om nogle kedelige episoder. Således skulle en vis forhandler fra Kommissionen, stillet over for nogle indsigelser, i det store og hele have afsluttet forhandlingen med disse ord: "Enten skriver De under, eller også venter De". Hvad opnår man med en sådan arrogance fra den stærkes side over for den svage? Man opnår en underskrift i dag og bitterhed i morgen. Det er ikke en løsning. Det er noget, vi bliver nødt til at tale om. Jeg vil nøjes med at nævne et tredje problem, for alle kender til det, men vi bliver nødt til, tror jeg, at tale om det, for det betinger i høj grad den globale succes. Det er spørgsmålet om finansieringen af udvidelsen. Hvis jeg husker ret, afsatte Kommissionen i 1999 40 milliarder euro til perioden 2004-2006 på et tidspunkt, hvor udvidelsen omfattede seks lande. Det samme beløb er afsat i dag til 10. Hvordan kan det lade sig gøre? Og hvorfor fortæller man ikke offentligt de lande, som nægter at være tilstrækkeligt økonomisk solidariske, at de i mere end 10 år har tjent på disse lande og haft et uhørt handelsoverskud i størrelsesordenen 100 milliarder euro, og at deres virksomheder henter betragtelige overskud i disse lande, som man gerne ville have et præcist kendskab til. Undskyld mig min direkte facon, men vores eneste chance for at gøre morgendagens udvidelse til en succes er at se dagens reelle problemer i øjnene."@da1
"Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident, Herr amtierender Ratspräsident, Herr Kommissar! Wir stehen vor einer historischen Entscheidung. Gestern titelte eine Brüsseler Tageszeitung: „In gut einem Jahr müssen wir sagen: die Fünfundzwanzig“. Das ist an sich eine gute Nachricht. Ich glaube, die Meinung der Mehrheit meiner Fraktion widerzuspiegeln, wenn ich alle europäischen Völker willkommen heiße. Wir müssen uns einer gemeinsamen Herausforderung stellen: die Erweiterung muss gelingen. Damit sie aber gelingt, darf kein Problem ausgespart werden, denn sonst würden sich die schamlosen Erweiterungsgegner oder die populistischen Demagogen den Frust zunutze machen. Da drückt der Schuh. In Ihren Ausführungen, Herr Kommissionspräsident, sind aus meiner Sicht einige ernsthafte Probleme außen vor geblieben. Nehmen wir das Tabuthema par excellence, den gemeinschaftlichen . Für Sie und für viele andere Kollegen im Saal handelt es sich hierbei um ein unantastbares Ganzes. Ein Kandidatenland, das einen Teil davon in Frage stellt, würde sich damit aus den Verhandlungen ausschließen. Hingegen weiß jedoch jedermann, dass einige Implikationen dieses in diesen Ländern heftige, schwere, gefährliche Krisen auslösen werden. Man wird diese Fragen nicht lösen, indem man sie verdrängt, im Gegenteil. Eine Übernahme unter Druck wird auf lange Sicht nichts regeln. Unter den Fünfzehn sind durchaus einige, die in Fragen, die ihre spezielle Identität berührten, Kompromisse erreicht haben, sogar unter den Gründerländern der Gemeinschaft werden einige unterschriebene Texte heute erneut in Frage gestellt, wie beispielsweise der Stabilitätspakt. Unter den Bürgerinnen und Bürgern der Union geht, wie Sie wissen, die Infragestellung des noch viel weiter. Die liberale Struktur Europas wie auch die ganze Konstruktion von oben, der es an Bürgernähe und Transparenz fehlt, stößt zunehmend auf Abwehr. Solche Debatten gibt es auch in den Kandidatenländern, selbst auf höchster Ebene. Nehmen Sie beispielsweise den grundsätzlichen Konflikt zwischen der Regierung und dem Parlament Polens und der polnischen Zentralbank, die als zu liberal und zu unabhängig eingeschätzt wird. Die Präsidentin Lettlands spricht, was die Position der Kommission zum Agrarkapitel betrifft, unumwunden in aller Öffentlichkeit von „Kolonisierung“. All das ist Ihnen bekannt, aber Sie sagen nichts dazu. Das halte ich für einen Fehler. Man senkt das Fieber nicht dadurch, dass man das Thermometer zerbricht. Lassen Sie mich noch einen anderen Aspekt hervorheben. Befreundete Abgeordnete aus den Kandidatenländern berichten über haarsträubende Begebenheiten. So soll ein Verhandlungsführer der Kommission, als er mit einigen Widerständen konfrontiert wurde, die Debatte sinngemäß mit den Worten beendet haben: „Entweder Sie unterschreiben oder Sie lassen es bleiben“. Was kann man mit der Arroganz des Starken gegenüber dem Schwächeren erreichen? Man erreicht, dass heute unterschrieben wird und morgen der Groll hochkommt. Das ist keine Lösung. Darüber müssen wir reden. Lassen Sie mich noch ein drittes Problem ansprechen, das allen bekannt ist, das man aber zur Sprache bringen muss, weil davon zum großen Teil der Gesamterfolg abhängt. Es geht um das Problem der Finanzierung der Erweiterung. Wenn ich mich recht erinnere, hatte die Kommission 1999 hierfür 40 Milliarden Euro für den Zeitraum 2004-2006 vorgesehen, als es um sechs Länder ging. Die gleiche Summe ist heute für zehn vorgesehen. Wie kann das gehen? Und warum erinnert man die Staaten, die die notwendige finanzielle Solidarität verweigern, nicht in aller Öffentlichkeit daran, dass sie seit über zehn Jahren mit diesen Ländern einen schamlosen Handelsüberschuss in der Größenordnung von 100 Milliarden Euro erwirtschaften und ihre Unternehmen dort substanzielle Gewinne einfahren, die wir uns gern einmal näher ansehen würden. Entschuldigen Sie meine Offenheit, aber nur wenn wir die realen Probleme heute auf den Tisch legen, haben wir eine Chance, dass die Erweiterung morgen gelingt."@de7
"Kύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, ετοιμαζόμαστε να λάβουμε μία ιστορική απόφαση. Στους τίτλους μιας εφημερίδας των Βρυξελλών, εχθές, αναγραφόταν ότι σε έναν χρόνο και κάτι, θα μιλούμε πλέον για τους “Εικοσιπέντε” αντί για τους “Δεκαπέντε”! Αυτό αποτελεί από μόνο του πολύ καλή είδηση. Νομίζω ότι καλωσορίζοντας όλους αυτούς τους λαούς της Ευρώπης, εκφράζω την άποψη όλων των μελών της Ομάδας μου. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε στην κοινή πρόκληση της επιτυχίας της διεύρυνσης. Για να πετύχουμε, ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε κανένα πρόβλημα, διότι κάτι τέτοιο θα έδινε τροφή στους λαϊκιστές δημαγωγούς και στους επονείδιστους αντιφρονούντες της διεύρυνσης. Σε αυτό έγκειται η δυσκολία του όλου ζητήματος. Θεωρώ ότι στην παρουσίασή σας, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αγνοήσατε ορισμένα σοβαρά προβλήματα. Ας πάρουμε ως παράδειγμα το κατεξοχήν ζήτημα ταμπού, δηλαδή το κοινοτικό κεκτημένο. Για σας, όπως και για πολλούς από τους συναδέλφους που βρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα, το κοινοτικό κεκτημένο αποτελεί ένα απαραβίαστο σύνολο. Εάν κάποια υποψήφια προς ένταξη χώρα αμφισβητούσε ένα μέρος αυτού του συνόλου, θα αποκλειόταν από τις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, όλοι ξέρουμε ότι ορισμένες επιπτώσεις αυτού του κεκτημένου θα προκαλέσουν έντονες, σοβαρές και επικίνδυνες κοινωνικές κρίσεις σε αυτές τις χώρες. Με το να απωθούμε αυτά τα ζητήματα, δεν πρόκειται να βρούμε λύσεις· το αντίθετο μάλιστα. Μια βιαστική μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο δεν πρόκειται τελικώς να διευθετήσει τίποτα. Μερικές χώρες εκ των Δεκαπέντε, πέτυχαν συμβιβασμούς σχετικά με τα ζητήματα που αφορούσαν τη δική τους ιδιαίτερη ταυτότητα. Ακόμα και μεταξύ των ιδρυτικών χωρών της Κοινότητας, έχουν υπογραφεί κείμενα, τα οποία σήμερα αμφισβητούνται και πάλι, όπως για παράδειγμα το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Εν τω μεταξύ, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αμφισβητούν ακόμα περισσότερο το κοινοτικό κεκτημένο. Το φιλελεύθερο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, το οποίο χτίζεται από την κορυφή προς τη βάση, με αδιαφάνεια, χωρίς τη συμμετοχή του κόσμου, θεωρείται όλο και περισσότερο απαράδεκτο. Τέτοιου είδους συζητήσεις πραγματοποιούνται επίσης και στις υποψήφιες χώρες, και μάλιστα σε πολύ υψηλά κλιμάκια, όπως φαίνεται λόγου χάρη από την έντονη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Πολωνίας, από τη μία, και την κεντρική τράπεζα της χώρας, από την άλλη, η οποία κατηγορείται για υπερβολικό φιλελευθερισμό και υπερβολική ανεξαρτησία. Όσο για την πρόεδρο της Λετονίας, αναφερόμενη στη θέση της Επιτροπής σχετικά με το κεφάλαιο της γεωργίας, μιλά ξεκάθαρα για ένα αίσθημα – σας μεταφέρω αυτολεξεί – “αποικιοκρατίας” που διακατέχει κατά τη γνώμη της το λαό αυτής της χώρας. Όλα αυτά τα γνωρίζετε, αλλά σιωπάτε. Νομίζω ότι αυτό είναι σφάλμα. Σπάζοντας το θερμόμετρο, δεν ρίχνουμε τον πυρετό. Θα ήθελα να επισημάνω μία ακόμα πτυχή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές που προέρχονται από τις υποψήφιες χώρες μου εξιστόρησαν ορισμένα δυσάρεστα επεισόδια. Ένας διαπραγματευτής της Επιτροπής, λόγου χάρη, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με κάποιες αντιρρήσεις, έδωσε τέλος στη συζήτηση λίγο πολύ με αυτά τα λόγια: “ή υπογράφετε, ή μπαίνετε στην αναμονή”. Τι κερδίζουμε με αυτήν την αλαζονεία του δυνατού απέναντι στον αδύνατο; Σήμερα, κερδίζουμε μια υπογραφή, αύριο όμως θα υπάρχει αίσθημα πικρίας. Τούτο ωστόσο δεν είναι λύση, και για αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Θα αρκεστώ να κάνω μια μικρή αναφορά σε ένα τρίτο πρόβλημα, το οποίο όλος ο κόσμος γνωρίζει, αλλά το οποίο νομίζω πως πρέπει να αναφερθεί, διότι από αυτό εξαρτάται εν πολλοίς η επιτυχία του όλου εγχειρήματος. Πρόκειται για το πρόβλημα της χρηματοδότησης της διεύρυνσης. Αν δεν με απατά η μνήμη μου, το 1999, η Επιτροπή είχε προβλέψει 40 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2004-2006, τη στιγμή που οι τότε υποψήφιες χώρες ήταν μόνον έξι. Το ίδιο ποσό προβλέπεται και σήμερα που οι υποψήφιες χώρες έχουν γίνει δέκα. Πώς γίνεται αυτό; Γιατί δεν υπενθυμίζουμε δημόσια στις χώρες που αρνούνται την αναγκαία οικονομική αλληλεγγύη ότι για περισσότερα από δέκα χρόνια οι ίδιες, σε συνεργασία με τις υποψήφιες χώρες, επωφελούνταν από ένα σκανδαλώδες εμπορικό πλεόνασμα της τάξεως των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, από το οποίο οι επιχειρήσεις τους αποκομίζουν τώρα σημαντικά κέρδη; Θα θέλαμε να γνωρίζουμε με λεπτομέρειες το ύψος των κερδών αυτών. Ζητώ συγγνώμη για την ειλικρίνειά μου, αλλά η μόνη μας ελπίδα για να πετύχει η διεύρυνση στο μέλλον, είναι να αντιμετωπίσουμε από σήμερα τα πραγματικά προβλήματα."@el8
"Mr President, President of the Commission, President-in-Office of the Council, Commissioner, we are preparing to take an historic decision. The headlines of a Brussels newspaper yesterday said that in just over a year we will have to talk about the Twenty-five instead of the Fifteen. This is in itself good news. I think I speak for my group as a whole in welcoming all these European nations. We shall have to rise to the common challenge of successful enlargement. In order to succeed, however, we must address each and every problem if we want to avoid providing grist to the mill for people-pleasers or the shameful opponents of enlargement. And there is the rub. President of the Commission, I feel your presentation failed to address some serious problems. Let us take as an example the Community acquis, the most taboo subject of all. To you, and to many of my fellow Members here present, it is all or nothing. Any candidate country that questions any part of it would be excluded from negotiations. We all know, however, that some implications of the acquis will lead to acute, serious, dangerous social crises in these countries. We will not solve these problems by burying our heads in the sand. Quite the opposite. Transposal under pressure will solve nothing in the long run. There are some States among the Fifteen that have obtained compromises on matters concerning their specific identity, and even among the founding countries of the Community, there are signed texts that are now being called into question again, such as the Stability and Growth Pact. The citizens of the Union, meanwhile, as you know, are contesting the acquis even more. The liberal structure of Europe, and the non-transparent way it is being created from the top down without the involvement of the people, is increasingly unacceptable. Such debates are also taking place within the candidate countries, at the highest levels. This is borne out, for example, by the essential conflict between the Polish Government and parliament and the Polish Central Bank, which is considered too liberal and too independent. For her part, the President of Latvia goes so far as to express her feeling, and I quote, 'of colonisation' within the population with regard to the Commission’s position on the agricultural chapter. You are aware of all that, yet you say nothing. I think that this is a mistake. You cannot bring down a fever by breaking the thermometer. There is another aspect that I would like to highlight. Our counterparts in the candidate countries have told me about some unfortunate incidents. Apparently, a Commission negotiator, when faced with a few reservations, settled the debate in substance with these words: 'either you sign, or you wait'. What is achieved by the arrogance of the strong towards the weak? You achieve a signature now and ill feeling later. That is not the solution. We need to talk about this. I shall simply note a third problem, since everyone is familiar with it, but I do think we need to talk about it because overall success depends on it to a great extent. This is the problem of funding for enlargement. If my memory serves me correctly, the Commission, in 1999, set aside EUR 40 billion for the period 2004-2006, when six countries were involved. The same sum is now set aside for ten countries. How can that work? And why are we not publicly reminding Member States which refuse the necessary financial solidarity that, over ten years, they, together with these countries, have benefited from an outrageous trade surplus of EUR 100 billion and that their companies are making substantial profits, the details of which we would like to know. Forgive me for being so frank, but our only chance of achieving successful enlargement in future is to address real problems now."@en3
"Señor Presidente, Presidente de la Comisión, Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, nos estamos preparando para tomar una decisión histórica. Ayer los titulares de un diario de Bruselas señalaban que dentro de un año tendremos que hablar de los veinticinco en lugar de los quince. Estas son buenas noticias por su propio mérito. Creo que hablo por mi grupo en su conjunto al acoger de buen grado a todas estas naciones europeas. Tendremos que aceptar el reto común de la ampliación efectiva. Sin embargo, para lograrlo, debemos afrontar todos y cada uno de los problemas si queremos evitar dar pábulo a los demagogos y a quienes se oponen de modo vergonzante a la ampliación. Y esa es la cuestión. Señor Presidente de la Comisión, creo que en su presentación no ha abordado varios problemas graves. Pongamos por ejemplo el acervo comunitario, el principal tema tabú por excelencia. Para ustedes, y para muchos de mis colegas diputados aquí presentes, se trata del todo o nada. Cualquier país candidato que cuestione cualquier parte del mismo sería excluido de las negociaciones. Sin embargo, todos sabemos que algunas implicaciones del acervo provocarían crisis sociales agudas, graves y peligrosas en estos países. No resolveremos estos problemas escondiendo la cabeza como el avestruz, sino todo lo contrario. La transposición bajo presión no resolverá nada a largo plazo. Hay algunos Estados entre los quince que han conseguido compromisos sobre temas relativos a su identidad específica, e incluso entre los países fundadores de la Comunidad existen textos firmados que vuelven a cuestionarse ahora, como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Entretanto, como ustedes saben, los ciudadanos de la Unión contestan el acervo todavía más. La estructura liberal de Europa y el modo nada transparente en el que se está creando desde arriba sin la implicación del pueblo es cada vez más inaceptable. Estos debates también se están realizando en los países candidatos, en los más altos niveles. Este hecho viene confirmado, por ejemplo, por el conflicto esencial entre el parlamento y el Gobierno polacos y el Banco Central Polaco, considerado demasiado liberal y demasiado independiente. Por su parte, la Presidenta de Letonia llega hasta el punto de expresar su sensación, y cito, de «colonización» entre la población en lo que respecta a la postura de la Comisión sobre la agricultura. Ustedes son conscientes de todo esto, pero no dicen nada. Creo que esto es un error. No se puede bajar la fiebre rompiendo el termómetro. Hay otro aspecto que me gustaría destacar. Nuestros homólogos en los países candidatos me han hablado sobre incidentes desafortunados. Aparentemente, un negociador de la Comisión, al presentársele ciertas reservas, zanjó el debate en cuestión con estas palabras: «o firman o se ponen en la cola». ¿Qué se consigue con la arrogancia del fuerte hacia el débil? Se obtiene una firma ahora y resentimiento después. Esta no es la solución. Debemos hablar de todo esto. Simplemente mencionaré un tercer problema, ya que todos estamos familiarizados con él, pero considero que necesitamos hablar de él, ya que el éxito en general depende de ello en gran medida. Es el problema de la financiación de la ampliación: si mi memoria no me falla, la Comisión apartó en 1999 40.000 millones de euros para el período 2004-2006, en el que estaban implicados seis países. Esta es la misma suma que se asigna ahora para diez países. ¿Cómo es posible que salgan las cuentas? Y por qué no recordamos públicamente a los Estados miembros que niegan la solidaridad financiera necesaria que, junto con estos países, se han beneficiado durante diez años de un vergonzoso superávit comercial de 100.000 millones de euros y que sus empresas están obteniendo notables beneficios cuyos detalles nos gustaría conocer. Perdonen mi franqueza, pero nuestra única oportunidad de que la ampliación tenga éxito en el futuro consiste en afrontar los problemas reales ahora."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, valmistaudumme tekemään historiallisen päätöksen. Eilisessä Brysselissä julkaistavassa sanomalehdessä otsikot totesivat, että noin vuoden kuluttua puhumme kahdestakymmenestäviidestä jäsenvaltiosta viidentoista sijaan. Tämä on sinänsä hyvä uutinen. Uskon puhuvani koko ryhmäni puolesta, kun toivotan nämä eurooppalaiset kansakunnat tervetulleiksi. Meidän on yhdessä vastattava menestyksekkään laajentumisen haasteisiin. Onnistuaksemme meidän on kuitenkin käsiteltävä jokaista ongelmaa, mikäli haluamme välttää heittämästä vettä myllyyn laajentumista vastustavien populistien touhussa. Ja siinä hankaluus juuri onkin. Arvoisa komission puheenjohtaja, mielestäni esityksessänne jätettiin joitakin vakavia ongelmia käsittelemättä. Käytän esimerkkinä yhteisön lainsäädäntöä, kaikista aiheista pyhintä. Teille ja monille läsnä oleville kollegoilleni asia on kaikki tai ei mitään. Ehdokasvaltio, joka kyseenalaistaisi osankin lainsäädännöstä, jäisi neuvottelujen ulkopuolelle. Me kaikki kuitenkin tiedämme, että jotkin lainsäädännön osatekijät tulevat aiheuttamaan akuutteja, vakavia ja vaarallisia yhteiskunnallisia kriisejä näissä valtioissa. Emme voi ratkaista näitä ongelmia työntämällä päämme pensaaseen. Pikemminkin päinvastoin. Yhteisön lainsäädännön saattaminen pakolla osaksi kansallista lainsäädäntöä ei ratkaise mitään pitkällä aikavälillä. Jotkut viidestätoista jäsenvaltiosta ovat saaneet läpi kompromissiratkaisuja niiden identiteettiä koskevissa asioissa, ja jopa yhteisön perustajajäsenten kesken on allekirjoitettu tekstejä, joita nyt kyseenalaistetaan, kuten vakaus- ja kasvusopimus. Samaan aikaan unionin kansalaiset, kuten hyvin tiedätte, moittivat yhteisön lainsäädäntöä yhä enemmän. Euroopan liberaali rakenne ja se suljettu tapa, jolla se on luotu ylhäältä alaspäin ilman kansalaisten osallistumista, tuomitaan yhä laajemmin. Tällaista keskustelua käydään myös ehdokasvaltioissa, korkeimmilla tasoilla. Tämä ilmenee esimerkiksi konfliktina Puolan hallituksen ja parlamentin sekä liian liberaalina ja riippumattomana pidetyn Puolan keskuspankin kesken. Latvian presidentti puolestaan ilmaisi aistivansa kolonisaation ilmapiirin komission kannassa maatalousluvusta. Kaikki tämä on tiedossa, mutta mitään ei sanota. Minusta tämä on virhe. Ei kuumetta saada alennettua kuumemittaria rikkomalla. Haluan korostaa myös toista näkökohtaa. Kollegamme ehdokasvaltioissa ovat kertoneet minulle ikävistä tapahtumista. Ilmeisesti komission neuvottelija, jolle esitettiin muutamia varauksia, oli päättänyt keskustelun näillä sanoilla: ”te joko allekirjoitatte tai sitten odotatte”. Mitä on saavutettavissa tällaisella vahvojen röyhkeällä suhtautumisella heikompiin? Saadaan allekirjoitus ja myöhemmin paha mieli. Ei tämä ole ratkaisu. Meidän on puhuttava tästä. Mainitsen lyhyesti kolmannen ongelman, jonka kaikki tuntevat. Minusta meidän on kuitenkin puhuttava siitäkin, sillä loppujen lopuksi menestys on siitä suuressa määrin riippuvainen. Ongelma on laajentumisen rahoittaminen. Jos muistan oikein, komissio siirsi vuonna 1999 syrjään 40 miljardia euroa käytettäväksi ajanjaksolla 2004–2006, ja silloin puhuttiin kuudesta ehdokasvaltiosta. Nyt samaa määrää tarjotaan kymmenelle valtiolle. Kuinka se voi riittää? Miksi emme muistuta niitä jäsenvaltioita, jotka kieltäytyvät osoittamasta taloudellista solidaarisuutta ehdokasvaltioita kohtaan, siitä, että kymmenen vuoden aikana ne ovat yhdessä näiden valtioiden kanssa jakaneet tyrmistyttävän 100 miljardin euron kauppataseen ylijäämän ja että niiden yritykset tekevät suuria voittoja, joiden yksityiskohdista olemme kiinnostuneita. Pyydän anteeksi suoruuttani, mutta ainoa mahdollisuus saada laajentuminen toteutettua menestyksekkäästi on puuttua todellisiin ongelmiin nyt."@fi5
"Signor Presidente, signor Presidente della Commissione, signor Presidente in carica del Consiglio, signor Commissario, ci apprestiamo ad adottare una decisione storica. Ieri un quotidiano di Bruxelles titolava che tra poco più di un anno si dovrà dire i Venticinque anziché i Quindici. Si tratta di per sé di una buona notizia. Penso di parlare a nome di tutto il gruppo di cui faccio parte porgendo il benvenuto a tutte queste nazioni europee, con le quali dovremo raccogliere la sfida comune di garantire il successo dell’allargamento. A tale scopo, è necessario tuttavia affrontare tutti i problemi se si vuole evitare di portare acqua al mulino dei meschini oppositori dell’allargamento o dei demagoghi populisti. Orbene, proprio qui sta il punto. La sua presentazione, signor Presidente della Commissione, ha eluso, a mio avviso, alcuni gravi problemi. Prendiamo ad esempio l’argomento tabù per eccellenza, l’ comunitario. Per lei, e per molti altri colleghi presenti in Aula, si tratta di tutto o niente. Qualsiasi paese candidato che ne metta in discussione una parte sarebbe escluso dal negoziato, anche se tutti sanno che alcune implicazioni dell’ comporterebbero nei paesi in questione crisi sociali profonde, gravi e pericolose. Sono problemi che non potranno essere risolti nascondendo la testa nella sabbia, anzi. Un recepimento sotto pressione non risolverà nulla in prospettiva. Tra i Quindici, vi sono alcuni Stati membri che hanno ottenuto compromessi su questioni che riguardano la loro identità specifica, e persino tra i paesi fondatori della Comunità vi sono testi firmati che oggi vengono rimessi in discussione, come il patto di stabilità e di crescita. Nel frattempo, i cittadini dell’Unione, come sapete, contestano ancor più l’ . La struttura liberale dell’Europa e la sua costruzione dall’alto, senza il coinvolgimento dei cittadini e nella totale mancanza di trasparenza, diventa sempre più inaccettabile. Tali dibattiti hanno luogo anche nei paesi candidati, ai massimi livelli, come testimonia, ad esempio, il contrasto di fondo che oppone il governo e il parlamento della Polonia alla Banca centrale polacca, giudicata troppo liberale e troppo indipendente. Dal canto suo, la presidente della Lettonia parla senza mezzi termini di un senso, cito testualmente, “di colonizzazione” tra la popolazione in riferimento alla posizione della Commissione sul capitolo agricolo. Tutto questo lo sapete, ma non dite niente. Lo ritengo un errore. Non è rompendo il termometro che si abbassa la febbre. Vorrei sottolineare un altro aspetto. Alcuni nostri omologhi dei paesi candidati mi hanno riferito episodi incresciosi. A quanto pare, un negoziatore della Commissione, messo di fronte ad alcune contestazioni, avrebbe in sostanza chiuso il dibattito con queste parole: “o firmate, o aspettate”. Cosa si ottiene con l’arroganza del forte nei confronti del più debole? Si ottengono la firma oggi e i rancori in seguito. Non è una soluzione. Se ne deve parlare. Mi limiterò ad accennare ad un terzo problema, perché tutti ne sono a conoscenza, ma ritengo che se ne debba parlare perché condiziona in gran parte il buon esito complessivo. Si tratta del problema del finanziamento previsto per l’allargamento. Se la memoria non m’inganna, nel 1999 la Commissione aveva previsto 40 miliardi di euro per il periodo 2004-2006, quando si trattava di sei paesi. La stessa somma è prevista oggi per dieci paesi. Come può funzionare? E perché non si ricorda pubblicamente agli Stati membri che rifiutano la solidarietà finanziaria necessaria che con tali paesi beneficiano da oltre dieci anni di un’enorme eccedenza commerciale di 100 miliardi di euro e che le loro imprese realizzano profitti rilevanti di cui si gradirebbe conoscere i dettagli? Scusate la mia franchezza, ma solo se si affrontano oggi i problemi reali si ha la possibilità di garantire in futuro il buon esito dell’allargamento."@it9
"Mr President, President of the Commission, President-in-Office of the Council, Commissioner, we are preparing to take an historic decision. The headlines of a Brussels newspaper yesterday said that in just over a year we will have to talk about the Twenty-five instead of the Fifteen. This is in itself good news. I think I speak for my group as a whole in welcoming all these European nations. We shall have to rise to the common challenge of successful enlargement. In order to succeed, however, we must address each and every problem if we want to avoid providing grist to the mill for people-pleasers or the shameful opponents of enlargement. And there is the rub. President of the Commission, I feel your presentation failed to address some serious problems. Let us take as an example the Community acquis, the most taboo subject of all. To you, and to many of my fellow Members here present, it is all or nothing. Any candidate country that questions any part of it would be excluded from negotiations. We all know, however, that some implications of the acquis will lead to acute, serious, dangerous social crises in these countries. We will not solve these problems by burying our heads in the sand. Quite the opposite. Transposal under pressure will solve nothing in the long run. There are some States among the Fifteen that have obtained compromises on matters concerning their specific identity, and even among the founding countries of the Community, there are signed texts that are now being called into question again, such as the Stability and Growth Pact. The citizens of the Union, meanwhile, as you know, are contesting the acquis even more. The liberal structure of Europe, and the non-transparent way it is being created from the top down without the involvement of the people, is increasingly unacceptable. Such debates are also taking place within the candidate countries, at the highest levels. This is borne out, for example, by the essential conflict between the Polish Government and parliament and the Polish Central Bank, which is considered too liberal and too independent. For her part, the President of Latvia goes so far as to express her feeling, and I quote, 'of colonisation' within the population with regard to the Commission’s position on the agricultural chapter. You are aware of all that, yet you say nothing. I think that this is a mistake. You cannot bring down a fever by breaking the thermometer. There is another aspect that I would like to highlight. Our counterparts in the candidate countries have told me about some unfortunate incidents. Apparently, a Commission negotiator, when faced with a few reservations, settled the debate in substance with these words: 'either you sign, or you wait'. What is achieved by the arrogance of the strong towards the weak? You achieve a signature now and ill feeling later. That is not the solution. We need to talk about this. I shall simply note a third problem, since everyone is familiar with it, but I do think we need to talk about it because overall success depends on it to a great extent. This is the problem of funding for enlargement. If my memory serves me correctly, the Commission, in 1999, set aside EUR 40 billion for the period 2004-2006, when six countries were involved. The same sum is now set aside for ten countries. How can that work? And why are we not publicly reminding Member States which refuse the necessary financial solidarity that, over ten years, they, together with these countries, have benefited from an outrageous trade surplus of EUR 100 billion and that their companies are making substantial profits, the details of which we would like to know. Forgive me for being so frank, but our only chance of achieving successful enlargement in future is to address real problems now."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de voorzitter van de Commissie, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, mijnheer de commissaris, wij staan op het punt om een historisch besluit te nemen. Gisteren kopte een Brussels dagblad dat we het in iets meer dan een jaar zullen moeten hebben over de ‘vijfentwintig’ in plaats van de ‘vijftien’. Op zich is hier sprake van een goede ontwikkeling. Ik denk dat de meeste leden van mijn fractie ook vinden dat we deze Europese volkeren welkom moeten heten. We moeten er nu voor zorgen dat de uitbreiding een succes wordt. De uitbreiding zal echter alleen kans van slagen hebben als we geen enkel probleem uit de weg gaan. Gebeurt dat niet, dan zullen de schaamteloze tegenstanders van de uitbreiding en de populistische demagogen garen spinnen bij de frustraties die zullen ontstaan. Maar hier wringt nu juist de schoen. In uw presentatie, mijnheer de voorzitter van de Commissie, gaat u mijns inziens de daadwerkelijke problemen uit de weg. Neem nu bijvoorbeeld het grootste taboe: het communautair . Volgens u en veel andere collega's mag aan dit niet worden getornd. Een kandidaat-land dat onderdelen van dit ter discussie stelt, loopt het risico om van de onderhandelingen te worden uitgesloten. Iedereen weet echter dat sommige aspecten van het in deze landen ernstige sociale crises tot gevolg zullen hebben. Zolang deze kwesties onbespreekbaar blijven, zullen ze niet worden opgelost. Op termijn zal deze verplichte omzetting van de regels geen soelaas bieden. Sommige van de huidige vijftien lidstaten hebben een compromis kunnen sluiten over kwesties die direct verband houden met hun specifieke identiteit. Zelfs tussen de oprichtingslanden van de Gemeenschap zijn er teksten getekend die nu opnieuw ter tafel worden gebracht, zoals het Stabiliteitspact. Zoals u weet bestaan er onder de burgers van de Unie nog veel meer twijfels over het . Zo worden er in toenemende mate vraagtekens geplaatst bij de liberale structuur van de Unie. Voorts groeit de onvrede over het feit dat de eenwording op een weinig transparante manier van bovenaf wordt opgelegd, zonder dat de burgers bij dit proces betrokken worden. Ook in de kandidaat-landen worden dergelijke debatten gevoerd, en wel tot in hele hoge kringen. Neem bijvoorbeeld het conflict tussen enerzijds de Poolse regering en het parlement en anderzijds de Centrale Bank van dit land, die men te liberaal en te onafhankelijk vindt. Over het standpunt van de Commissie over de landbouwkwestie zegt de president van Letland ronduit dat het Letse volk zich gekolonialiseerd voelt. U bent van dit alles op de hoogte, maar u zwijgt erover. Dat is in mijn ogen een slechte zaak. We moeten de kop niet in het zand steken. Er is nog een ander punt dat ik wil benadrukken. Bevriende parlementsleden in de kandidaat-landen hebben mij verteld over een aantal betreurenswaardige incidenten. Zo zou naar aanleiding van een geschil een onderhandelaar van de Commissie aan het begin van een debat hebben gezegd "u tekent of we zetten u in de wachtkamer". Met deze arrogante opstelling van de sterke jegens de zwakkere bereiken we inderdaad dat er nu getekend wordt, maar we moeten niet vreemd opkijken als er straks wrok tegen ons gekoesterd wordt. Ik ben nu aangekomen bij het derde probleem waarvan iedereen zich goed bewust is, namelijk de kwestie van de financiering van de Unie. Wij moeten dit probleem ter tafel brengen als we van de uitbreiding een algemeen succes willen maken. Als ik mij niet vergis, had de Commissie in 1999 voor de zes landen een bedrag begroot van 40 miljard voor de periode 2004-2006. Hetzelfde bedrag is nu voor tien landen bestemd. Hoe ziet men dit eigenlijk voor zich? Er zijn lidstaten die al meer dan tien jaar een ongehoord handelsoverschot van 100 miljard euro met de landen in Midden- en Oost-Europa hebben. Ondernemingen in deze lidstaten behalen dankzij hun handelsbetrekkingen met die landen enorme winsten. Toch weigeren de betreffende lidstaten om zich financieel solidair te tonen met die landen. Waarom wrijven wij deze lidstaten deze situatie niet publiekelijk onder de neus? Ik excuseer mij voor mijn openhartige betoog, maar ik denk dat als wij nu de daadwerkelijke problemen onder ogen durven te zien, we straks een kans hebben om van de uitbreiding een succes te maken."@nl2
"Senhor Presidente, Senhor Presidente da Comissão, Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhor Comissário, estamos prestes a tomar uma decisão histórica. “Dentro de pouco mais de um ano”, era o título ontem de um jornal de Bruxelas, “teremos de dizer: os Vinte e Cinco em vez dos Quinze”. Trata-se em si de uma boa notícia. Penso reflectir o ponto de vista do essencial do meu grupo ao desejar as boas-vindas a todas essas nações europeias. Vamos ter de enfrentar um desafio comum: conseguir que o alargamento seja um êxito. Mas, para conseguir esse êxito, é necessário não escamotear nenhum problema, pois sem isso serão os oponentes envergonhados ao alargamento ou os demagogos populistas que se irão alimentar das frustrações. Ora, é aí que está o busílis. A sua apresentação, Senhor Presidente da Comissão, escamoteia em minha opinião problemas sérios. Vejamos a questão tabu por excelência, o acervo comunitário. Para si, e para muitos outros colegas na sala, trata-se de um todo intangível. Um país candidato que pusesse uma parte em causa excluir-se-ia da negociação. Todavia, todos sabemos que algumas implicações desse acervo provocariam nesses países crises sociais agudas, graves e perigosas. Não é ignorando essas questões que as resolveremos, antes pelo contrário. Uma transposição à pressão não irá resolver nada a longo prazo. Entre os Quinze, houve alguns Estados que conseguiram compromissos sobre questões que diziam respeito à sua identidade específica; e mesmo entre os países fundadores da Comunidade, há textos assinados que são neste momento postos em causa, como o pacto de estabilidade. Entre as cidadãs e os cidadãos da União, as contestações do acervo vão, como sabem, ainda bem mais longe. A estrutura liberal da Europa, tal como a sua construção a partir de cima, longe das pessoas e de uma forma não transparente, é cada vez menos aceite. Tais debates ocorrem também nos países candidatos, até a um nível muito alto. É disso testemunha, por exemplo, o conflito de fundo que opõe o governo e o parlamento polacos ao Banco Central daquele país, considerado demasiado liberal e demasiado independente. A Presidente da Letónia, pelo seu lado, fala claramente, no que respeita à posição da Comissão sobre o capítulo agrícola, de um sentimento, e cito, “de colonização” entre a população. Tudo isto é conhecido de todos mas é também um não dito. Penso que é um erro. Partir o termómetro não fará baixar a febre. Há outro aspecto que quero salientar. Amigos deputados de países candidatos relatam-me episódios desagradáveis. Aparentemente, um negociador da Comissão, confrontado com algumas reservas, teria encerrado o debate com as seguintes palavras: “ou assinam ou esperam”. O que é que se consegue com a arrogância do forte perante o fraco? Consegue-se a assinatura hoje e rancores amanhã. Não é solução. Temos que falar sobre o assunto. Contentar-me-ei em assinalar um terceiro problema, pois toda a gente o conhece, mas penso que temos que falar dele, pois condiciona em grande parte o êxito global. Refiro-me ao problema do financiamento do alargamento. Se a memória não me atraiçoa, a Comissão tinha previsto, em 1999, 40 000 milhões de euros para o período de 2004 – 2006, quando estavam em causa seis países. Está agora previsto o mesmo montante para dez países. Como é que isto pode resultar? E por que é que não se recorda publicamente aos Estados-Membros que recusam a solidariedade financeira necessária que eles beneficiam com aqueles países, desde há mais de dez anos, de um vergonhoso excedente comercial da ordem dos 100 000 milhões de euros e que as suas empresas neles conseguem lucros substanciais que gostaríamos de conhecer pormenorizadamente. Perdoem a minha franqueza, mas, só enfrentado hoje os problemas reais, teremos hipóteses amanhã de ter êxito no alargamento."@pt11
"Herr talman, herr kommissionsordförande, herr rådsordförande, herr kommissionär! Vi gör oss beredda att fatta ett historiskt beslut. Om drygt ett år kommer vi att tala om EU:s 25 medlemsstater i stället för 15. Så stod det i en rubrik i går i en av Bryssels dagstidningar. Detta är i sig en god nyhet. Jag vill hälsa alla dessa europeiska folk välkomna och tror mig därmed förmedla åsikten hos de allra flesta i min grupp. Vi har en gemensam utmaning att anta: att lyckas med utvidgningen. Men för att lyckas är det nödvändigt att inte kringgå något problem, för då blir det utvidgningens skamsna motståndare eller populistiska demagoger som tjänar på de frustrationer som uppstår. Och det är just där skon klämmer. I ert tal, herr kommissionsordförande, kringgår ni enligt min mening allvarliga problem. Låt oss ta den mest tabubelagda frågan: gemenskapens regelverk. För er och för många andra kolleger här i församlingen utgör det en okränkbar helhet. Ett kandidatland som ifrågasätter en del av detta regelverk stänger sig ute från förhandlingarna. Ändå är alla medvetna om att regelverket medför effekter som skulle föra in dessa länder i svåra, allvarliga och farliga sociala kriser. Man löser inte dessa frågor genom att förtränga dem, tvärtom. Att dessa länder antar regelverket under press löser ingenting på sikt. Bland de 15 medlemsstaterna finns ett antal som har utverkat kompromisser i frågor som rör deras specifika identitet, även bland de länder som var med och grundade gemenskapen. Det finns undertecknade dokument som i dag ifrågasätts, till exempel stabilitetspakten. Och bland unionens medborgare väcker regelverket diskussioner som är mycket mer långtgående än så, som ni vet. Man har en allt lägre acceptans för EU:s liberala struktur och det faktum att unionen byggs upp ovanifrån, långt ifrån folken och i slutenhet. Den här typen av debatter förs också i kandidatländerna, ända upp på mycket hög nivå. Ett bevis på detta är till exempel den grundläggande konflikten mellan å ena sidan den polska regeringen och det polska parlamentet, och å andra sidan landets centralbank, som anses alltför liberal och oberoende. När det gäller kommissionens ståndpunkt om jordbrukskapitlet talar Lettlands president rättframt om att landets befolkning har en känsla av, jag citerar, ”kolonisering”. Allt detta vet ni, men ni säger ingenting om det. Jag anser att det är ett misstag. Man får inte ner febern genom att slå sönder termometern. Det finns en annan aspekt jag vill betona. Jag har vänner i kandidatländernas parlament som har återgett beklagliga episoder. En av kommissionens förhandlare skall ha konfronterats med kritiska påpekanden men ha satt punkt för diskussionen om sakfrågorna med dessa ord: ”Antingen skriver ni under eller också väntar ni.” Vad uppnår man med den starkes arrogans gentemot den svage? Man får en underskrift i dag och bitterhet i morgon. Det är ingen lösning. Man måste tala om det. Jag skall bara peka på ett tredje problem. Alla känner till det, men jag anser att man också måste tala om det, eftersom det till stor del är en förutsättning för en framgång i stort. Problemet är finansieringen av utvidgningen. Om jag minns rätt hade kommissionen 1999 anslagit 40 miljarder euro för perioden 2004-2006, då det handlade om sex länder. I dag anges samma summa för tio länder. Hur kan det fungera? Och varför vänder man sig inte offentligt till de stater som vägrar att visa den finansiella solidaritet som krävs, för att påpeka att de har haft ett oförskämt stort handelsöverskott gentemot dessa länder i mer än tio år – i storleksordningen 100 miljarder euro – och att deras företag gör stora vinster i dessa länder, vinster som man gärna skulle vilja titta närmare på? Ursäkta min uppriktighet, men det är bara genom att angripa de verkliga problemen i dag som vi har möjlighet att lyckas med utvidgningen i morgon."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"acquis"2,1,7,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph