Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-09-26-Speech-4-097"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Brokbetänkandet behandlar den institutionella organiseringen av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP), och är däri troget urtypen för Europaparlamentets traditionella ståndpunkter: det drar GUSP så långt som möjligt i riktning mot en gemenskapsanpassning, bland annat genom att kräva ”en gemensam men inte enda europeisk diplomati” (punkt 12), omröstning med kvalificerad majoritet i rådet (punkt 14) och att ämbetet som hög representant för GUSP överförs från rådet till kommissionen (punkt 11). Dessa förslag är resultatet av att tanken på en federalstat på ett abstrakt sätt projiceras på EU-nivå, och inte av en genomtänkt analys av de konkreta realiteterna. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken kan inte hämta näring ur konstlade gemenskapsförfaranden. Den näring som eventuellt behövs kan bara hämtas ur nationernas stöd. Under de förutsättningarna kan den endast bygga på nationerna, vilket förutsätter följande: att rådets samordnande funktion bevaras, enhälliga beslut, eller åtminstone beslut med variabel geometri, att instrumenten placeras hos rådet, och inte hos kommissionen. Om det konvent som sammankallats under ledning av Valéry Giscard d’Estaing vill vara effektivt måste det bevara sin klarsyn och stå emot det federalistiska bombardemanget."@sv13
lpv:translated text
"Eftersom det drejer sig om den institutionelle organisation af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), er hr. Broks betænkning tro mod typemodellen på Europa-Parlamentets traditionelle holdninger, da han trækker FUSP så langt, han kan, i retning mod et fællesskabsanliggende, når han særligt anmoder om "et fælles europæisk diplomati" (punkt 12), at der træffes beslutninger med kvalificeret flertal i Rådet (punkt 14), at den højtstående repræsentants opgaver i forbindelse med FUSP overdrages fra Rådet til Kommissionen (punkt 11). Disse forslag er resultatet af en abstrakt projektion i Europa om begrebet føderal stat og ikke af en fornuftig opfattelse af konkrete realiteter. Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik kan ikke få pondus fra kunstige fællesskabsprocedurer. Den kan i dette tilfælde kun få vægt ved, at den støttes af landene. Under disse omstændigheder skal den finde grundlag i disse lande, hvilket medfører, at den koordinerende rolle skal bevares hos Rådet, at der træffes beslutninger med enstemmighed eller i mangel heraf med variabel geometri, samt at lokaliseringen af instrumenter skal ske hos Rådet og ikke hos Kommissionen. Konventet, der er samlet med formand Valéry Giscard d'Estaing, skal - hvis det skal være effektivt - bevare en skarpsindighed og afvise føderalistisk bombardement."@da1
lpv:translated text
". Όσον αφορά τη θεσμική οργάνωση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), η έκθεση Brok παραμένει πιστή στις παραδοσιακές θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: ωθεί την ΚΕΠΠΑ όσο το δυνατόν περισσότερο προς την κατεύθυνση της κοινοτικοποίησης, ζητώντας ειδικότερα “τη διαμόρφωση μιας κοινής, αλλά όχι ενιαίας, ευρωπαϊκής διπλωματίας” (παράγραφος 12), τη λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο (παράγραφος 14), και τη μεταφορά της θέσης του Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ από το Συμβούλιο στην Επιτροπή (παράγραφος 11). Οι προτάσεις αυτές απορρέουν από την επιθυμία επιβολής στην Ευρώπη μιας αφηρημένης έννοιας ομοσπονδιακού κράτους, και όχι από την κατανόηση της πραγματικότητας ύστερα από ώριμη σκέψη. Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας δεν μπορεί να αντλεί τη δύναμή της από τεχνητές κοινοτικές διαδικασίες. Θα την αντλήσει, αν χρειαστεί, από την υποστήριξη των εθνών. Πρέπει, λοιπόν, να βασιστεί στις χώρες αυτές, πράγμα που συνεπάγεται τη διατήρηση της συντονιστικής λειτουργίας του Συμβουλίου, τη λήψη αποφάσεων με ομοφωνία, ή, αν δεν γίνεται κάτι τέτοιο, με εναλλακτικούς τρόπους, την υπαγωγή των οργάνων στην ευθύνη του Συμβουλίου και όχι της Επιτροπής. Η Συνέλευση που συνήλθε υπό την προεδρία του Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν, εάν θέλει να είναι αποτελεσματική, πρέπει να παραμείνει λογική και να αντισταθεί στο φεντεραλιστικό σφυροκόπημα."@el8
lpv:translated text
". Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan institutionaalisten järjestelyjen osalta Brokin mietintö edustaa Euroopan parlamentin perinteistä kantaa: se ajaa YUTP:aa mahdollisimman pitkälle kohti yhteisöllistämistä, erityisesti koska siinä edellytetään ”askelia kohti yhteisen tai yhden eurooppalaisen diplomatian luomista” (12 kohta), määräenemmistöpäätösten käyttämistä neuvoston päätöksenteossa (14 kohta) ja YUTP:n korkean edustajan tehtävien siirtämistä komissioon (11 kohta). Ehdotukset perustuvat haluun soveltaa Eurooppaan vaikeatajuista liittovaltiokäsitettä eivätkä niinkään käytännön todellisuuden harkittuun ymmärrykseen. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ei voi perustua keinotekoisiin yhteisön menettelyihin. Sen vahvuus voi tarvittaessa perustua ainoastaan kansallisvaltioiden kannatukseen. Sen on siis perustuttava juuri näihin valtioihin, mikä merkitsee sitä, että neuvoston yhteensovittava tehtävä on säilytettävä, päätökset on tehtävä yksimielisesti tai muutoin muutettavan laskutavan mukaan ja välineiden on oltava neuvoston eikä komission vastuulla. Jos Valéry Giscard d'Estaingin johdolla toimiva valmistelukunta haluaa toimia tehokkaasti, sen on toimittava johdonmukaisesti ja vastustettava liittovaltion kannattajien vaatimuksia."@fi5
lpv:translated text
". Het verslag-Brok is een typisch voorbeeld van een traditioneel standpunt van het Europees Parlement wanneer het gaat om de institutionele organisatie van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB). Het GBVB wordt zoveel mogelijk gecommunautariseerd omdat er wordt gevraagd om een “gemeenschappelijke, zo niet enkelvoudige Europese diplomatie” (artikel 12), besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid binnen de Raad (artikel 14) en overdracht van de taken van de Hoge Vertegenwoordiger voor het GBVB van de Raad aan de Commissie (artikel 11). Deze voorstellen vloeien voort uit abstracte verwachtingen op Europees niveau ten aanzien van de vorming van een federale staat en niet uit een weloverwogen analyse van de concrete werkelijkheid. Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid kan niet doelmatig zijn wanneer er kunstmatige gemeenschappelijke procedures aan ten grondslag liggen. Het kan indien nodig alleen doelmatig zijn wanneer de landen het goedkeuren. Daarom moet het steunen op die landen. Dit impliceert dat de Raad een coördinerende rol blijft vervullen, dat besluiten worden genomen met een meerderheid of, als dat niet het geval is, met wisselende meerderheden, en dat de instrumenten worden ondergebracht bij de Raad, niet bij de Commissie. Als de Conventie onder voorzitterschap van Valéry Giscard d'Estaing haar doel wil bereiken, dient ze op haar hoede te blijven en weerstand te bieden aan aanvallen van federalisten."@nl2
lpv:translated text
". In relation to the institutional organisation of the common foreign and security policy (CFSP), the Brok report is typical of the European Parliament’s traditional positions: it pushes the CFSP as far as possible towards communitarisation, in particular calling for “a common, though not single, European diplomacy” (paragraph 12), qualified majority voting in the Council (paragraph 14) and the transfer of the post of High Representative for the CFSP to the Commission (paragraph 11). These proposals are the result of a desire to impose on Europe an abstract concept of a federal State, and not a considered understanding of practical realities. The common foreign and security policy cannot draw its strength from artificial Community procedures. It can only draw its strength, if necessary, from the support of the nations. It must therefore be based on those nations, which means: maintaining the coordinating role of the Council; unanimous decision-making, or otherwise variable geometry; the instruments must fall within the responsibility of the Council and not of the Commission. If the Convention meeting under the presidency of Valéry Giscard d'Estaing wants to be effective, it must remain lucid by resisting federalist bombardment."@lv10
lpv:translated text
". In relation to the institutional organisation of the common foreign and security policy (CFSP), the Brok report is typical of the European Parliament’s traditional positions: it pushes the CFSP as far as possible towards communitarisation, in particular calling for “a common, though not single, European diplomacy” (paragraph 12), qualified majority voting in the Council (paragraph 14) and the transfer of the post of High Representative for the CFSP to the Commission (paragraph 11). These proposals are the result of a desire to impose on Europe an abstract concept of a federal State, and not a considered understanding of practical realities. The common foreign and security policy cannot draw its strength from artificial Community procedures. It can only draw its strength, if necessary, from the support of the nations. It must therefore be based on those nations, which means: maintaining the coordinating role of the Council; unanimous decision-making, or otherwise variable geometry; the instruments must fall within the responsibility of the Council and not of the Commission. If the Convention meeting under the presidency of Valéry Giscard d'Estaing wants to be effective, it must remain lucid by resisting federalist bombardment."@en3
lpv:translated text
"El Informe Brok constituye una muestra característica de las posturas habituales del Parlamento Europeo, en relación con la organización institucional de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC): fuerza al máximo la comunitarización de la PESC, en particular cuando aboga a favor de «una diplomacia europea común, que no única» (apartado 12), a favor de la toma de decisiones por mayoría cualificada en el Consejo (apartado 14) y a favor del traslado a la Comisión del puesto de Alto Representante de la PESC (apartado 11). Estas propuestas son fruto de un deseo de imponer a Europa una abstracción del concepto de Estado federal, y no el resultado de una comprensión meditada de las realidades prácticas. La Política Exterior y de Seguridad Común no puede basar su fortaleza en procedimientos comunitarios artificiales. Sólo podrá obtenerla, en caso necesario, gracias a la ayuda de las naciones. Por lo tanto, debe apoyarse en esas naciones, lo cual implica: mantener el papel de coordinación del Consejo, tomar las decisiones por unanimidad o bien sobre la base de una geometría variable, y que los instrumentos sean responsabilidad del Consejo y no de la Comisión. La Convención, reunida bajo la presidencia de Valéry Giscard d’Estaing, debe mantener su lucidez resistiéndose al bombardeo federalista, si desea ser eficaz."@es12
lpv:translated text
". Wenn es um die institutionellen Grundlagen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) geht, entspricht der Bericht Brok voll und ganz dem Muster der herkömmlichen Positionen des Europäischen Parlaments: Er zieht die GASP so weit es geht in Richtung Vergemeinschaftung, indem er insbesondere „eine gemeinsame, ja einheitliche europäische Diplomatie” (Ziffer 12), Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit im Rat (Ziffer 14) und die Ansiedelung der Funktion des Hohen Vertreters nicht mehr beim Rat, sondern bei der Kommission (Ziffer 11) fordert. Diese Vorschläge beruhen auf einer abstrakten Übertragung des Konzepts eines Bundesstaates auf die europäische Ebene und nicht auf einer nüchternen Berücksichtigung der konkreten Realitäten. Die Wirksamkeit der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik kann nicht aus künstlichen Gemeinschaftsverfahren erwachsen, sondern nur aus der Zustimmung der Nationen in jedem gegebenen Fall. Daher muss sie sich auf die Nationen stützen, was bedeutet: Aufrechterhaltung der Koordinierungsfunktion des Rates; Entscheidungen nach dem Einstimmigkeitsprinzip oder anderenfalls Anwendung der variablen Geometrie; die Ansiedlung der Funktionen beim Rat und nicht bei der Kommission. Wenn der unter dem Vorsitz von Valéry Giscard d'Estaing tagende Konvent wirksam sein will, muss er einen klaren Kopf behalten und dem föderalistischen Trommelfeuer widerstehen."@de7
lpv:translated text
"Em relação à organização institucional da política externa e de segurança comum (PESC), o relatório Brok é típico das posições tradicionais do Parlamento Europeu: este pretende que a PESC avance tanto quanto possível no sentido da comunitarização, solicitando nomeadamente "uma diplomacia europeia comum, se bem que não única" (nº 12), a tomada de decisões no Conselho segundo o princípio da maioria qualificada (nº 14), a transferência do cargo de Alto Representante responsável pela PESC para a Comissão (nº 11). Estas propostas resultam de um desejo de impor na Europa um conceito abstracto de um Estado federal, e não de uma compreensão amadurecida das realidades concretas. A política externa e de segurança comum não pode ir buscar a sua força a procedimentos comunitários artificiais. Esta só pode ir buscar a sua força, se necessário, ao apoio das nações. Por conseguinte, as nações são necessariamente a sua base, o que implica: a manutenção do papel coordenador do Conselho; a decisão por unanimidade ou, na sua ausência, a geometria variável; e fazer depender os instrumentos do Conselho, e não da Comissão. Se a Convenção reunida sob a Presidência de Valéry Giscard d'Estaing quer ser eficaz, terá de manter a lucidez e resistir ao bombardeamento federalista."@pt11
lpv:translated text
"In merito all’organizzazione istituzionale della politica estera e di sicurezza comune (PESC), la relazione Brok esprime benissimo quelle che sono le posizioni tradizionali del Parlamento europeo: spinge la PESC quanto più vicino possibile alla comunitarizzazione, specialmente laddove invita a “una diplomazia europea comune ma non unica” (paragrafo 12), alle decisioni a maggioranza qualificata in seno al Consiglio e al trasferimento alla Commissione dell’incarico di Alto rappresentante per la PESC (paragrafo 11). Queste proposte sono il frutto della volontà di imporre all’Europa un concetto astratto di Stato federale, non di un’accorta valutazione della realtà concreta. La politica estera e di sicurezza comune non può trovare la sua giustificazione in artificiose procedure comunitarie; può trovarla soltanto, se necessario, nel sostegno degli Stati. Sono quindi gli Stati a costruire il fondamento di questa politica; da ciò consegue la necessità di conservare il ruolo di coordinamento del Consiglio, di mantenere le decisioni all’unanimità, o altrimenti prevedere una geometria variabile, e di affidare gli strumenti alla responsabilità del Consiglio e non della Commissione. Se la Convenzione, sotto la Presidenza di Valéry Giscard D’Estaing, vuole portare a risultati concreti, deve restare vigile e resistere al bombardamento federalista."@it9
lpv:spoken text
". Lorsqu'il traite de l'organisation institutionnelle de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), le rapport Brok reste conforme au modèle-type des positions traditionnelles du Parlement européen : il tire la PESC autant qu'il peut dans le sens de la communautarisation, demandant notamment "une diplomatie commune, sinon unique" (paragraphe 12), le vote à la majorité qualifiée au Conseil (paragraphe 14), le transfert du poste de Haut représentant pour la PESC du Conseil vers la Commission (paragraphe 11). Ces propositions résultent d'une projection abstraite au niveau européen de la conception d'un État fédéral, et non pas d'une appréhension réfléchie des réalités concrètes. La politique étrangère et de sécurité commune ne peut pas tirer sa force de procédures communautaires artificielles. Elle ne la tirera, le cas échéant, que de l'adhésion des nations. Dans ces conditions, elle doit reposer sur celles-ci, ce qui implique : le maintien de la fonction coordinatrice au Conseil ; la décision à l'unanimité, ou, à défaut, la géométrie variable ; la localisation des instruments auprès du Conseil, et non pas de la Commission. La Convention réunie sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, si elle veut être efficace, devra rester lucide en résistant au pilonnage fédéraliste."@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020926.4.4-097"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph