Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-09-25-Speech-3-212"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020925.10.3-212"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – I should like to thank the Members who have spoken on this subject very much for their views. I shall start with Mr Harbour, who has in his usual eloquent manner impressed the Commission with the need to change over to international recognition. In his closing remarks he said that he wants the Commission, and this Commissioner in particular, to see that consumers get the benefits to which he says they are entitled so that there can be a true single market. I should like to tell Mr Harbour that we already have a single market. That market is confined to the European Union. It is not something that appertains to the whole world. The Commission is aware that consumers benefit from lower prices. That is obvious. The Commission is very much in favour of seeing to it that consumers benefit from prices which are as low as possible. However, they are not the only ones involved. It is not just consumers who are interested in this matter. Producers are also involved and, in particular, trademark holders. Just as consumers are entitled to the lowest prices that are economically feasible, so the producers of trademarked goods want and are entitled to get protection for their trademarks – but not unlimited protection. That is the reason behind exhaustion in the European Union. There should certainly be a balance between, on the one hand, the interests of the consumer and, on the other hand, the interests of the producer, and the Commission continues to believe that European exhaustion provides for that balance. The Commission has not changed its mind since we last spoke about this issue 12 months ago. I accept Mr Mayer's apologies. He said the studies are of insufficient quality. I do not accept that. I do not understand why the NERA study should be of insufficient quality. The NERA study, as is well known because it is available, states that the changeover from European to international exhaustion would have a negligible effect on prices. Mr Mayer may know that in his country, Germany, there was once a system of international exhaustion. Because of the policy accepted in Germany on account of the European Union, the changeover was made from international exhaustion to European exhaustion. It was then claimed that certain luxury goods producers had to raise their prices, but we then heard from those luxury goods producers that they had in fact lowered their prices. So, in that specific case, international exhaustion did not produce prices any lower than European exhaustion – quite the contrary. Mr Mayer may have in mind the studies carried out by the UK and Swedish Governments two years ago. Those studies – interesting as they are – showed that there is a great disparity in prices between the different countries belonging to the European Union. What stuck most in my mind was the 40% difference between electronic goods sold in Sweden and those sold in Germany, which are almost neighbours, apart from the stretch of water between them. A 40% difference in price means that the internal market is not working as it should, because, if it did, prices should be related to objective costs – costs of transport, distribution, etc. But 40% means that other factors come into play. 40% is far and away bigger than any differences in prices that come into play and are discussed in comparisons between international exhaustion and European exhaustion. So I am afraid that the studies of which the Commission is aware – the NERA study was commissioned by the Commission itself – do not support the view that international exhaustion would lead to lower prices, quite apart from the fact that, as I have said before, the rightholders of trademarks are entitled to proper protection, not unlimited protection, but substantial nevertheless. I thank Mrs Fourtou very much for supporting the NERA study. She has cited the United States and Japan. The Commission agrees with her view. As to her question on the Madrid Protocol, I must tell her that this is in the hands of the Council, and the Commission can only wait for the Council to take a positive decision in this area. Once again, the report will deal with matters of abuse of trademarks. As I have said, the Commission has sent out 60 letters to companies and legal bodies asking for evidence of abuses of trademark rights. The answers should be in by the end of September. We do not have all the answers yet. We shall wait for them to come in. We shall analyse them. They will be included in the report due at the end of December. I should like to confirm that Parliament will indeed receive that report at the end of December. I should like to conclude by stressing that the Commission has an open mind on this issue. Only those who have no ideas never change them. The Commission is full of ideas and has an open mind. It is always willing to reconsider. As I said a year ago, the problem is more a lack of definitive evidence showing that there is an advantage in opting for international exhaustion over European exhaustion. I do not believe that the Commission should change its policy without clear evidence of there being an advantage in doing so. With these remarks, I should like to end my response in winding up this debate. Once again, there will be a report at the end of December. I look forward to a further exchange of views with Parliament once that report has been brought to the attention of this House."@en3
lpv:translated text
"Jeg siger mange tak til de parlamentsmedlemmer, der har taget ordet vedrørende dette emne, for deres synspunkter. Jeg begynder med hr. Harbour, som på sin sædvanlige veltalende måde har gjort indtryk på Kommissionen med behovet for at skifte til international anerkendelse. Han sagde i de afsluttende bemærkninger, at han ønsker, at Kommissionen, og denne kommissær i særdeleshed, skal sørge for, at forbrugerne får de fordele, som de efter hans mening har ret til, således at vi kan få et ægte indre marked. Jeg kan fortælle hr. Harbour, at vi allerede har et indre marked, som er begrænset til EU. Det er ikke noget, som omfatter hele verden. Kommissionen er opmærksom på, at forbrugerne skal nyde godt af lavere priser. Det er klart. Kommissionen går helhjertet ind for, at forbrugerne kommer til at nyde godt af de lavest mulige priser. Det er imidlertid ikke kun forbrugerne, som har interesse i sagen. Det har producenterne også, og især varemærkeindehaverne. Ligesom forbrugerne har ret til de laveste økonomisk mulige priser, ønsker producenterne af varer, der er indregistreret som varemærke, at få beskyttet deres varemærker, og dette har de også ret til - men ikke til ubegrænset beskyttelse. Det er baggrunden for EU-dækkende konsumption. Der skal selvfølgelig være ligevægt mellem på den ene side forbrugerens interesser og på den anden side producentens interesser, og Kommissionen mener stadig, at EU-dækkende konsumption giver en sådan ligevægt. Kommissionen har ikke skiftet mening, siden vi sidst talte om det for et år siden. Jeg accepterer hr. Mayers undskyldninger. Han sagde, at kvaliteten af undersøgelserne er utilstrækkelig. Det kan jeg ikke acceptere. Jeg forstår ikke, hvorfor kvaliteten af NERA's undersøgelse skulle være utilstrækkelig. Undersøgelsen, som er velkendt, fordi den er til rådighed, fastslår, at overgangen fra europæisk til international konsumption kun vil få ubetydelig indflydelse på priserne. Hr. Mayer ved sikkert, at der i hans land, Tyskland, engang eksisterede en ordning med international konsumption. Da man i Tyskland accepterede EU's politik, gik man over til EU-dækkende konsumption fra international konsumption. Man hævdede så, at visse luksusvareproducenter måtte hæve priserne, men senere sagde disse producenter, at de rent faktisk havde nedsat priserne. Så i dette tilfælde gav international konsumption ikke anledning til lavere priser end EU-dækkende konsumption - tværtimod. Hr. Mayer tænker måske på den britiske og svenske regerings undersøgelser for to år siden. Disse undersøgelser, som er meget interessante, viste, at der er stor spredning i priserne mellem de forskellige EU-lande. Det, der slog mig mest, var forskellen på 40% mellem elektroniske varer i Sverige og i Tyskland, som næsten er naboer, bortset fra farvandet imellem dem. En prisforskel på 40% betyder, at det indre marked ikke virker, som det skulle, for hvis det var tilfældet, skulle priserne være forbundet med objektive omkostninger såsom transportomkostninger, distribution osv. De 40% betyder imidlertid, at andre faktorer spiller ind, for 40% er langt mere end nogen af de prisforskelle, der spiller ind og medtages i sammenligninger mellem international konsumption og EU-dækkende konsumption. Jeg tror desværre ikke, at de undersøgelser, som Kommissionen er bekendt med - Kommissionen iværksatte selv NERA's undersøgelse - understøtter det synspunkt, at international konsumption fører til lavere priser, bortset fra at de retmæssige varemærkeindehavere har ret til passende beskyttelse, dog ikke ubegrænset beskyttelse, men ikke desto mindre betydelig beskyttelse. Jeg siger mange tak til fru Fourtou for støtten til NERA's undersøgelse. Hun har nævnt USA og Japan. Kommissionen er enig i hendes synspunkt. Hvad angår hendes spørgsmål om Madrid-protokollen, kan jeg sige, at dette ligger i Rådets hænder, og Kommissionen kan kun afvente, at Rådet træffer en positiv beslutning på dette område. Jeg gentager, at beretningen kommer til at omhandle misbrug af varemærker. Som sagt har Kommissionen sendt 60 breve ud til firmaer og organisationer og bedt om bevis på misbrug af varemærkerettigheder. Vi regner med at modtage svarene sidst i september. Vi har ikke modtaget alle svarene endnu. Vi venter på at modtage dem og vil derefter analysere dem. De kommer til at indgå i den beretning, der fremsendes sidst i december. Jeg kan bekræfte, at Parlamentet helt sikkert vil modtage den sidst i december. Til sidst vil jeg understrege, at Kommissionen er åben over for dette emne. Kun de, som ingen idéer har, ændrer dem aldrig. Kommissionen er fuld af idéer og er åben. Den er altid parat til at overveje tingene igen. Som jeg sagde for et år siden, er problemet snarere manglende endeligt bevis på, at det er en fordel at vælge international konsumption i stedet for EU-dækkende konsumption. Jeg mener ikke, at Kommissionen skal ændre sin politik uden tydeligt bevis på, at det er en fordel. Med disse bemærkninger vil jeg afslutte mit svar og slutte debatten. Endnu en gang kan jeg sige, at der kommer en beretning sidst i december. Jeg ser frem til en yderligere meningsudveksling med Parlamentet, når det har modtaget beretningen."@da1
". Ich möchte den Mitgliedern, die zu diesem Thema gesprochen haben, vielmals für ihre Ansichten danken. Ich werde mir Herrn Harbour beginnen, der in seiner üblichen redegewandten Art der Kommission die Notwendigkeit vor Augen geführt hat, zu internationaler Anerkennung zu wechseln. In seinen Schlussbemerkungen äußerte er, die Kommission und insbesondere dieses Mitglied der Kommission möge dafür sorgen, dass die Verbraucher den Nutzen erhalten, der ihnen seiner Meinung nach zusteht, so dass ein wahrer Binnenmarkt entstehen kann. Ich möchte Herrn Harbour mitteilen, dass wir bereits einen Binnenmarkt haben. Doch dieser Markt ist auf die Europäische Union beschränkt und erstreckt sich nicht über die ganze Welt. Die Kommission weiß, dass niedrigere Preise für die Verbraucher günstig sind. Das ist offensichtlich. Die Kommission ist sehr dafür, dass die Verbraucher von Preisen profitieren, die so niedrig wie möglich sind. Doch sie sind nicht die einzigen Betroffenen. Nicht nur die Verbraucher haben an dieser Angelegenheit ein Interesse. Auch die Hersteller sind betroffen und insbesondere die Markeninhaber. Genauso wie die Verbraucher ein Recht auf die niedrigsten Preise im Bereich des wirtschaftlich Möglichen haben, haben die Hersteller von Markenartikeln ein Recht auf Schutz ihrer Marken und verlangen diesen, auch wenn das kein grenzenloser Schutz sein kann. Das ist der Grund, der hinter der Erschöpfung in Europa steht. Sicherlich sollten sich die Interessen der Verbraucher einerseits und die Interessen der Hersteller andererseits die Waage halten und die Kommission ist auch weiterhin davon überzeugt, dass die europäische Erschöpfung für dieses ausgewogene Verhältnis sorgt. Seit wir vor 12 Monaten das letzte Mal über dieses Thema diskutierten, hat die Kommission ihre Meinung nicht geändert. Ich nehme die Entschuldigung von Herrn Mayer an. Seiner Meinung nach ist die Qualität der Studien unzureichend. Das kann ich nicht akzeptieren. Ich verstehe nicht, warum die Qualität der NERA-Studie unzureichend sein sollte. Wie bestens bekannt ist, da die NERA-Studie ja verfügbar ist, besagt sie, dass der Wechsel von der europäischen zur internationalen Erschöpfung eine zu vernachlässigende Auswirkung auf die Preise hätte. Herr Mayer weiß vielleicht, dass es in seinem Land, in Deutschland, einmal ein System der internationalen Erschöpfung gab. Durch einen Politikwechsel, aufgrund der Europäischen Union in Deutschland bewirkt, fand ein Wechsel von internationaler zu europäischer Erschöpfung statt. Damals wurde behauptet, dass die Hersteller bestimmter Luxusgüter ihre Preise erhöhen müssten, aber dann hörten wir von den Herstellern dieser Luxusartikel, dass sie in Wirklichkeit ihre Preise gesenkt hatten. In diesem speziellen Fall also hat die internationale Erschöpfung nicht zu niedrigeren Preisen geführt als die europäische Erschöpfung - ganz im Gegenteil. Herr Mayer denkt vielleicht an die Studien, die vor zwei Jahren von den Regierungen des Vereinigten Königreichs und Schwedens durchgeführt wurden. Diese wirklich interessanten Studien haben gezeigt, dass zwischen den einzelnen Ländern der Europäischen Union eine große Preisdisparität besteht. Was mir am stärksten in Erinnerung geblieben ist, waren die 40 % Differenz zwischen elektronischen Artikeln in Schweden und in Deutschland, in Ländern, die ja, von dem Gewässer zwischen ihnen einmal abgesehen, fast Nachbarn sind. Eine 40%ige Preisdifferenz bedeutet, dass der Binnenmarkt nicht so funktioniert wie er sollte, denn wenn er das täte, würden sich die Preise nach objektiven Kosten richten: Transport-, Vertriebskosten usw. Doch 40 % bedeuten, dass andere Faktoren ins Spiel kommen. 40 % sind weitaus mehr als jegliche Preisdifferenz, die bei Vergleichen zwischen internationaler und europäischer Erschöpfung ins Spiel kommt und diskutiert wird. Daher fürchte ich, dass die Studien, von denen die Kommission Kenntnis hat - die NERA-Studie wurde von der Kommission selbst in Auftrag gegeben - die Ansicht, dass internationale Erschöpfung zu niedrigeren Preisen führen würde, nicht untermauern, ganz abgesehen von der Tatsache, dass, wie ich bereits sagte, die Markeninhaber ein Recht auf angemessenen Schutz, keinen grenzenlosen, aber dennoch wesentlichen Schutz, haben. Ich danke Frau Fourtou vielmals für ihre Unterstützung der NERA-Studie. Als Beispiel hat sie die USA und Japan angeführt. Die Kommission stimmt ihrer Meinung zu. Was ihre Frage zum Madrider Protokoll betrifft, muss ich ihr sagen, dass das in den Händen des Rates liegt und die Kommission nur auf eine positive Entscheidung des Rates auf diesem Gebiet warten kann. Noch einmal: In dem Bericht werden Angelegenheiten von Markenmissbrauch behandelt. Wie ich bereits sagte, hat die Kommission 60 Briefe an Unternehmen und Körperschaften versandt, in denen sie nach Beweisen für den Missbrauch von Markenrechten fragte. Die Antworten müssten bis Ende September vorliegen, denn noch sind nicht alle eingetroffen. Wir warten also noch und werden sie dann analysieren. Sie werden in den Bericht, der Ende Dezember fällig ist, eingearbeitet. Ich möchte bestätigen, dass das Parlament den Bericht tatsächlich Ende Dezember erhalten wird. Abschließend möchte ich betonen, dass die Kommission bei diesem Thema unvoreingenommen ist. Nur wer keine Ideen hat, ändert nie etwas an ihnen. Die Kommission steckt voller Ideen und ist offen für alles. Sie ist immer bereit, Dinge zu überdenken. Wie ich bereits vor einem Jahr sagte, besteht das Problem eher darin, dass nicht definitiv bewiesen ist, ob die Entscheidung für die internationale Erschöpfung gegenüber der europäischen Erschöpfung einen Vorteil bringt. Ich denke nicht, dass die Kommission ihre Politik ohne klare Beweise für einen Vorteil ändern sollte. Mit diesen Bemerkungen möchte ich meine Antwort beenden und die Debatte abschließen. Noch einmal: Es wird Ende Dezember einen Bericht geben. Ich freue mich schon auf einen weiteren Gedankenaustausch mit dem Parlament, nachdem dieses Hohe Haus Kenntnis von dem Bericht erhalten hat."@de7
"( ) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές που έλαβαν τον λόγο για τις απόψεις που εξέφρασαν σε σχέση με αυτό το θέμα. Θα αρχίσω από τον κ. Harbour, ο οποίος με τον συνήθη εύγλωττο τρόπο του εντυπωσίασε την Επιτροπή με την ανάγκη μετάβασης στη διεθνή αναγνώριση. Κλείνοντας την ομιλία του, είπε ότι περιμένει από την Επιτροπή και από τον υποφαινόμενο Επίτροπο, ειδικότερα, να φροντίσουν να λάβουν οι καταναλωτές τα οφέλη που λέει ότι δικαιούνται, ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια πραγματική ενιαία αγορά. Θα ήθελα να πω στον κ. Harbour ότι έχουμε ήδη ενιαία αγορά. Η αγορά αυτή περιορίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι κάτι που χαρακτηρίζει όλο τον κόσμο. Η Επιτροπή γνωρίζει ότι οι καταναλωτές επωφελούνται από τις χαμηλές τιμές. Αυτό είναι προφανές. Η Επιτροπή έχει κάθε διάθεση να φροντίσει να επωφελούνται οι καταναλωτές από τιμές όσο το δυνατόν χαμηλότερες. Ωστόσο, οι καταναλωτές δεν είναι οι μόνοι που ενέχονται σε αυτό το ζήτημα. Δεν είναι οι μόνοι που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. Ενδιαφέρονται και οι παραγωγοί και, ιδιαίτερα, οι κάτοχοι των εμπορικών σημάτων. Όπως οι καταναλωτές δικαιούνται τις χαμηλότερες τιμές που είναι οικονομικά εφικτές, έτσι και οι παραγωγοί προϊόντων με καταχωρημένο εμπορικό σήμα επιθυμούν και δικαιούνται προστασία των εμπορικών τους σημάτων – όχι όμως απεριόριστη προστασία. Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης των ορίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα του καταναλωτή, αφενός, και στα συμφέροντα του παραγωγού, αφετέρου, και η Επιτροπή εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα ευρωπαϊκά όρια επιτυγχάνουν αυτήν την ισορροπία. Η Επιτροπή δεν έχει αλλάξει γνώμη από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε για αυτό το θέμα πριν από 12 μήνες. Δέχομαι τη συγγνώμη του κ. Mayer. Είπε ότι οι μελέτες δεν είναι επαρκείς από ποιοτική άποψη. Αυτό δεν το δέχομαι. Δεν καταλαβαίνω γιατί η μελέτη NERA να είναι ποιοτικά ανεπαρκής. Η μελέτη NERA, όπως είναι ευρέως γνωστό, επειδή είναι διαθέσιμη, αναφέρει ότι η μετάβαση από τα κοινοτικά στα διεθνή όρια θα έχει αμελητέα επίδραση στις τιμές. Ο κ. Mayer ίσως γνωρίζει ότι στην πατρίδα του, τη Γερμανία, υπήρχε κάποτε σύστημα διεθνών ορίων. Λόγω της αποδοχής της κοινοτικής πολιτικής από τη Γερμανία, υπήρξε μετάβαση από τα διεθνή στα κοινοτικά όρια. Υποστηρίχθηκε τότε ότι οι παραγωγοί ορισμένων ειδών πολυτελείας αναγκάστηκαν να αυξήσουν τις τιμές τους, όμως από αυτούς τους παραγωγούς ειδών πολυτελείας μάθαμε ότι στην πραγματικότητα μείωσαν τις τιμές τους. Συνεπώς, στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, τα διεθνή όρια δεν επέφεραν καθόλου χαμηλότερες τιμές από τα ευρωπαϊκά – μάλλον το αντίθετο. Ο κ. Mayer ίσως έχει υπόψη του τις μελέτες που διενεργήθηκαν από τις κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σουηδίας πριν από δύο χρόνια. Οι μελέτες αυτές – όντως πολύ ενδιαφέρουσες – έδειξαν ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση στις τιμές μεταξύ των διαφόρων χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η διαφορά του 40% μεταξύ των ηλεκτρονικών ειδών που πωλούνται στη Σουηδία και εκείνων που πωλούνται στη Γερμανία, δύο σχεδόν γειτονικές χώρες, αν εξαιρέσει κανείς τη στενή υδάτινη λωρίδα που τις χωρίζει. Διαφορά 40% στις τιμές σημαίνει ότι η εσωτερική αγορά δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, γιατί, εάν λειτουργούσε, οι τιμές θα έπρεπε να διαμορφώνονται με βάση το αντικειμενικό κόστος – κόστος μεταφοράς, διανομής κλπ. Διαφορά 40%, όμως, σημαίνει ότι υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες στο παιχνίδι. Το 40% είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε διαφορά τιμών που εντοπίζεται και συζητείται κατά τη σύγκριση των διεθνών και των ευρωπαϊκών ορίων. Φοβάμαι λοιπόν ότι οι μελέτες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή – η μελέτη NERA ανατέθηκε από την ίδια την Επιτροπή – δεν τεκμηριώνουν την άποψη ότι τα διεθνή όρια θα οδηγήσουν σε χαμηλότερες τιμές, πέρα από το γεγονός ότι, όπως είπα προηγουμένως, οι κάτοχοι εμπορικών σημάτων δικαιούνται σωστής προστασίας, προστασίας όχι απεριόριστης, αλλά πάντως σημαντικής. Ευχαριστώ πολύ την κ. Fourtou για την υποστήριξη της μελέτης NERA. Αναφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. Η Επιτροπή συμφωνεί με την άποψή της. Σχετικά με την ερώτησή της για το πρωτόκολλο της Μαδρίτης, πρέπει να της πω ότι το θέμα είναι στα χέρια του Συμβουλίου και ότι η Επιτροπή μπορεί μόνο να περιμένει να λάβει το Συμβούλιο θετική απόφαση στον τομέα αυτόν. Η έκθεση θα ασχοληθεί και πάλι με θέματα κατάχρησης των εμπορικών σημάτων. Όπως είπα, η Επιτροπή έχει στείλει 60 επιστολές σε εταιρείες και πρόσωπα νομικού δικαίου, ζητώντας στοιχεία για περιπτώσεις κατάχρησης δικαιωμάτων επί εμπορικών σημάτων. Οι απαντήσεις έπρεπε να υποβληθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Δεν έχουμε λάβει ακόμη όλες τις απαντήσεις. Θα περιμένουμε να έρθουν και θα τις αναλύσουμε. Θα συμπεριληφθούν στην έκθεση που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Δεκεμβρίου. Θέλω να επιβεβαιώσω ότι το Κοινοβούλιο θα λάβει πράγματι την έκθεση αυτή στα τέλη Δεκεμβρίου. Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η Επιτροπή έχει ανοικτό πνεύμα όσον αφορά το θέμα αυτό. Μόνον όσοι δεν έχουν καθόλου ιδέες δεν τις αλλάζουν ποτέ. Η Επιτροπή έχει πάρα πολλές ιδέες και ανοικτό πνεύμα. Είναι πάντα διατεθειμένη να επανεξετάσει. Όπως είπα πριν από ένα χρόνο, το πρόβλημα είναι περισσότερο η απουσία κατηγορηματικών αποδείξεων ότι η επιλογή των διεθνών ορίων παρουσιάζει πλεονέκτημα έναντι της επιλογής των ευρωπαϊκών. Δεν πιστεύω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αλλάξει την πολιτική της χωρίς σαφείς αποδείξεις των πλεονεκτημάτων αυτής της αλλαγής. Με τις παρατηρήσεις αυτές, ολοκληρώνω την απάντησή μου στο τέλος της συζήτησης αυτής. Να επαναλάβω για άλλη μία φορά ότι το Κοινοβούλιο θα έχει στα χέρια του την έκθεση στα τέλη Δεκεμβρίου. Θα περιμένω με ανυπομονησία την περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων με το Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό, αφού τεθεί η έκθεση υπόψη του Σώματος."@el8
"Me gustaría dar las gracias a los diputados que han intervenido sobre este tema por sus opiniones. Empezaré con el Sr. Harbour, quien con su habitual estilo elocuente ha impresionado a la Comisión con la necesidad de adoptar un reconocimiento internacional. En sus últimos comentarios decía que quería que la Comisión y, especialmente este Comisario, vieran que los consumidores se benefician de lo que él dice que tienen derecho, de manera que pueda existir un verdadero mercado único. Me gustaría decirle al Sr. Harbour que ya tenemos un mercado único. Este mercado está limitado a la Unión Europea. No es algo que pertenezca al mundo entero. La Comisión es consciente de que los consumidores se benefician de precios bajos. Esto salta a la vista. La Comisión está muy a favor de tratar que los consumidores se beneficien de los precios más bajos posible. No obstante, no son los únicos implicados. Los consumidores no son los únicos interesados en este asunto. Los fabricantes también están interesados y, especialmente, los titulares de las marcas registradas. Al igual que los consumidores tienen derecho a los precios más bajos que sean económicamente viables, los fabricantes de productos registrados quieren y tienen derecho a proteger sus marcas registradas, pero no a una protección ilimitada. Esta es la razón en la que se basa el agotamiento en la Unión Europea. Por supuesto, debería existir un equilibrio entre los intereses del consumidor por una parte, y, por otra, los intereses del fabricante, y la Comisión sigue creyendo que el agotamiento europeo procura ese equilibrio. La Comisión no ha cambiado de mentalidad desde la última vez que tratamos esta cuestión hace 12 meses. Acepto las disculpas del Sr. Mayer. Ha dicho que los estudios eran de calidad insuficiente. No lo acepto. No entiendo por qué el estudio NERA podría ser de calidad insuficiente. El estudio NERA, además de ser conocido porque está disponible, plantea que el paso de un agotamiento europeo a uno internacional tendría un efecto insignificante en los precios. El Sr. Mayer sabrá que en su país, Alemania, hubo una vez un sistema de agotamiento internacional. Debido a esta política aceptada en Alemania por cuenta de la Unión Europea, se hizo el cambio del agotamiento internacional al agotamiento europeo. Entonces se reivindicó que ciertos fabricantes de artículos de lujo tenían que aumentar sus precios, pero oímos de estos fabricantes de artículos de lujo que en realidad habían bajado sus precios. Por tanto, en este caso concreto, el agotamiento internacional no produjo precios más bajos que el agotamiento europeo, sino todo lo contrario. El Sr. Mayer recordará los estudios realizados por los gobiernos británico y sueco hace dos años. Estos estudios –desde luego interesantes– mostraban que existe una gran disparidad de precios entre los diferentes países que pertenecen a la Unión Europea. Lo que se me quedó grabado fue el 40% de diferencia entre los productos electrónicos vendidos en Suecia y los vendidos en Alemania, países casi vecinos, sin contar la extensión de agua que los separa. Un 40% de diferencia de precios significa que el mercado interior no está funcionando como debiera, porque, si lo hiciera, los precios guardarían relación con los costes objetivos (costes de transporte, costes de distribución, etc.) Pero un 40% significa que hay otros factores que entran en juego. Un 40% es de lejos mucho más que cualquier diferencia de precios que entren en juego y se debatan en comparaciones entre el agotamiento internacional y el agotamiento europeo. Por ello, me temo que los estudios que conoce la Comisión –el estudio NERA fue encargado por la misma Comisión– no respaldan la visión de que el agotamiento internacional llevará a unos precios más bajos, dejando de lado el hecho de que, como ya he dicho, los titulares de derechos de marca tienen derecho a una protección adecuada, no a una protección limitada, pero sustancial. Le agradezco a la Sra. Fourtou su apoyo al estudio NERA. Ha citado a los Estados Unidos y Japón. La Comisión comparte su punto de vista. En cuanto a su pregunta sobre el Protocolo de Madrid, debo decirle que está en manos del Consejo y la Comisión no puede sino esperar a que el Consejo tome una decisión positiva al respecto. Una vez más, el informe tratará problemas sobre la violación de marcas registradas Como ya he comentado, la Comisión ha enviado 60 cartas a empresas y organismos pidiendo pruebas de abusos de derechos de marca. Las respuestas llegarán a finales de septiembre. Todavía no las hemos recibido todas. Tendremos que esperar a que lleguen. Entonces las analizaremos. Serán incluirán en el informe de finales de diciembre. Me gustaría confirmar que el Parlamento recibirá realmente ese informe a finales de diciembre. Quiero terminar subrayando que la Comisión se muestra abierta en esta cuestión. Sólo los que no tienen ideas no las cambian nunca. La Comisión tiene muchas ideas y está abierta. Está siempre dispuesta de recapitular. Como dije hace un año, el problema es más una falta de pruebas concluyentes que demuestren que existe una ventaja al optar por el agotamiento internacional en lugar del agotamiento europeo. No creo que la Comisión cambie de política sin una prueba clara de que hay una ventaja al hacerlo. Con estos comentarios me gustaría concluir mi respuesta poniendo fin a este debate. Una vez más, habrá un informe a finales de diciembre. Espero un ulterior intercambio de puntos de vista con el Parlamento una vez el informe haya sido presentado a esta Cámara."@es12
". – Kiitän parlamentin jäseniä, jotka ovat laajasti puolustaneet näkemyksiään tässä asiassa. Aloitan parlamentin jäsen Harbourista, joka omaan kaunopuheiseen tapaansa tähdensi komissiolle, että on välttämätöntä siirtyä kansainväliseen tunnustamiseen. Loppupäätelmissään hän sanoi haluavansa komission, ja erityisesti minun, huolehtivan siitä, että kuluttajat saavat ne edut, joihin heillä hänen mielestään on oikeus, jotta todelliset yhtenäismarkkinat voidaan muodostaa. Haluan huomauttaa Harbourille, että yhtenäismarkkinat on jo toteutettu. Ne rajoittuvat Euroopan unioniin, eikä niiden ole tarkoitus olla maailmanlaajuiset. Komissio on tietoinen siitä, että kuluttajat hyötyvät alhaisemmista hinnoista. Se on itsestään selvää. Komissio on erittäin halukas huolehtimaan siitä, että kuluttajat hyötyvät mahdollisimman alhaisista hinnoista. He eivät kuitenkaan ole ainoita asianosaisia. Kuluttajien lisäksi muillakin on etuja valvottavanaan. Asia koskee myös tuottajia ja erityisesti tavaramerkkien haltijoita. Aivan kuten kuluttajilla on oikeus niin alhaisiin hintoihin kuin taloudellisesti on mahdollista, myös tavaramerkkituotteiden valmistajat haluavat, ja heillä on oikeus, saada suojelua tavaramerkeilleen. Suoja ei kuitenkaan voi olla rajaton. Tästä johtuu tavaramerkkioikeuksien sammuminen Euroopan unionissa. Sekä kuluttajien että tuottajien etujen tulisi olla tasapainossa, ja komissio uskoo edelleen, että tuo tasapaino saadaan aikaan eurooppalaisella oikeuksien sammumisella. Komissio ei ole muuttanut mieltään sen jälkeen, kun aiheesta keskusteltiin viimeksi vuosi sitten. Hyväksyn Mayerin anteeksipyynnön. Hänen mukaansa tutkimukset eivät ole riittävän laadukkaita. En ole hänen kanssaan samaa mieltä. En käsitä, miksei Neran tekemä tutkimus olisi riittävän laadukas. Neran tutkimuksessa todetaan, että siirtyminen eurooppalaisesta oikeuksien sammumisesta kansainväliseen sammumiseen ei vaikuttaisi hintoihin paljoakaan. Tämä on hyvin tiedossa, koska tutkimus on saatavilla. Mayer ehkä tietää, että hänen maassaan, Saksassa, oli aiemmin voimassa kansainvälinen oikeuksien sammumisen järjestelmä. Euroopan unionin vuoksi Saksassa hyväksyttiin toimintaperiaate, jolla siirryttiin kansainvälisestä oikeuksien sammumisesta eurooppalaiseen oikeuksien sammumiseen. Tuolloin väitettiin, että tiettyjen ylellisyystavaroiden valmistajien oli nostettava hintojaan, mutta kuulimme kyseisiltä valmistajilta, että he olivat todellisuudessa laskeneet hintojaan. Tuossa nimenomaisessa tapauksessa kansainvälinen oikeuksien sammuminen ei alentanut hintoja enempää kuin eurooppalainen oikeuksien sammuminen, päinvastoin. Mayerilla on ehkä mielessään Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ruotsin hallitusten kaksi vuotta sitten tekemät tutkimukset. Noista sinänsä mielenkiintoisista tutkimuksista ilmeni, että Euroopan unioniin kuuluvien valtioiden hinnoissa on suuria eroja. Eniten huomiotani kiinnitti 40 prosentin ero Ruotsissa ja Saksassa myytyjen elektroniikkalaitteiden hinnoissa. Maat ovat melkein naapureita niiden välissä olevaa vesialuetta lukuun ottamatta. Kuitenkin 40 prosentin ero hinnoissa osoittaa, että sisämarkkinat eivät toimi niin kuin pitäisi. Jos ne toimisivat, hintojen tulisi suhteutua todellisiin kustannuksiin, kuten kuljetus- ja jakelukustannuksiin. Mutta 40 prosentin ero osoittaa, että hintoihin vaikuttavat muutkin tekijät. Kyseinen hintaero on paljon suurempi kuin ne erot, jotka tulevat esille ja joista keskustellaan vertailtaessa kansainvälistä ja eurooppalaista oikeuksien sammumista. Pelkäänkin, että tutkimukset, joista komissio on tietoinen – komissio on itse tilannut Neran tutkimuksen – eivät tue näkemystä, että kansainvälinen oikeuksien sammuminen alentaisi hintoja. Tämä ei kuitenkaan liity siihen, mitä sanoin aiemmin tavaramerkkien oikeudenhaltijoiden oikeudesta asianmukaiseen suojaan. Ei rajattomaan, mutta kuitenkin perusteltuun. Kiitän suuresti Fourtouta hänen tuestaan Neran tekemälle tutkimukselle. Hän mainitsi Yhdysvallat ja Japanin. Komissio tukee hänen näkemystään. Hänen Madridin pöytäkirjaa koskevaan kysymykseensä minun on vastattava, että asiasta päättää neuvosto. Komissio voi ainoastaan odottaa, että neuvosto tekee myönteisen päätöksen asiassa. Toistan vielä, että selvityksessä käsitellään tavaramerkkien väärinkäyttöön liittyviä kysymyksiä. Kuten sanoin, komissio on lähettänyt yrityksille ja tuomioistuimille 60 kirjettä, joissa se pyytää todisteita tavaramerkkioikeuksien väärinkäytöstä. Vastausten tulee olla perillä syyskuun loppuun mennessä. Emme ole vielä saaneet kaikkia vastauksia ja odotamme niiden saapumista. Analysoimme vastaukset, ja ne sisällytetään selvitykseen, jonka on määrä valmistua joulukuun lopussa. Vakuutan, että parlamentti saa selvityksen joulukuun lopussa. Lopuksi haluan korostaa, että komissio käsittelee tätä kysymystä avoimin mielin. Vain ne, joilla ei ole ideoita, eivät koskaan muuta niitä. Komissiolla on runsaasti ideoita, ja se suhtautuu asioihin avoimesti. Se on aina halukas harkitsemaan asioita uudelleen. Kuten vuosi sitten sanoin, ongelmana on pikemminkin se, ettei ole ratkaisevia todisteita, jotka osoittaisivat, että on edullisempaa valita kansainvälinen oikeuksien sammuminen kuin eurooppalainen oikeuksien sammuminen. Mielestäni komission ei pidä muuttaa toimintatapaansa, ellei voida selvästi osoittaa, että siitä on hyötyä. Päätän vastaukseni näihin huomautuksiin, jotka päättävät tämän keskustelun. Toistan vielä, että selvitys on valmis joulukuun lopussa. Odotan näkemysten vaihdon parlamentin kanssa jatkuvan, kunhan parlamentti on saanut selvityksen."@fi5
"Je tiens à remercier les honorables parlementaires qui se sont exprimés à ce sujet pour avoir donné leur point de vue. Je commencerai par M. Harbour qui, avec son éloquence habituelle, a souligné, à l'intention de la Commission, la nécessité de passer à une reconnaissance internationale. Dans sa conclusion, il a déclaré vouloir que la Commission, et ce commissaire en particulier, veillent à ce que les consommateurs retirent les avantages auxquels ils ont, dit-il, droit, afin qu'il puisse y avoir un véritable marché unique. Je voudrais faire remarquer à M. Harbour que nous avons déjà un marché unique. Ce marché se limite à l'Union européenne. Il ne s'agit pas de quelque chose qui concerne le monde entier. La Commission est bien consciente que les consommateurs tirent des avantages de prix moins élevés. C'est une évidence. La Commission est tout à fait favorable à l'idée de faire en sorte que les consommateurs puissent jouir des prix les plus bas possibles. Ils ne sont cependant pas les seuls à entrer en ligne de compte. Cette question n'intéresse pas seulement les consommateurs. Les producteurs aussi sont impliqués, les détenteurs de marque en particulier. Tout comme les consommateurs ont droit aux prix les plus bas économiquement applicables, les producteurs de produits de marque veulent et peuvent prétendre à une protection pour leurs marques - mais pas à une protection illimitée. C'est la raison qui est à la base de l'épuisement dans l'Union européenne. Il doit bien sûr exister un équilibre entre les intérêts du consommateur d'une part et ceux du producteur d'autre part, et la Commission continue à croire que l'épuisement européen crée cet équilibre. La Commission n'a pas changé d'avis depuis la dernière fois que nous avons débattu de cette question, il y a 12 mois. J'accepte les excuses de M. Mayer. Il a dit que les études menées sont de qualité insuffisante, ce que je n'accepte pas. Je ne comprends pas pourquoi l'étude NERA serait de qualité insuffisante. L'étude NERA, comme chacun le sait puisqu'elle est disponible, affirme que le passage de l'épuisement européen à l'épuisement international n'aurait qu'un effet négligeable sur les prix. Peut-être M. Mayer sait-il que dans son pays, l'Allemagne, il y a eu par le passé un système d'épuisement international. La politique acceptée par l'Allemagne, dans le cadre de l'Union européenne, a entraîné un passage de l'épuisement international à l'épuisement européen. On a prétendu à l'époque que certains producteurs de produits de luxe seraient forcés d'augmenter leurs prix, mais nous avons ensuite entendu de ces mêmes producteurs de produits de luxe qu'ils avaient en réalité diminué leurs prix. Ainsi, dans ce cas spécifique, l'épuisement international n'a pas donné lieu à des prix moins élevés que l'épuisement européen - bien au contraire. M. Mayer se rappelle peut-être les études menées par les gouvernements britannique et suédois il y a deux ans. Ces études - intéressantes s'il en est - ont démontré qu'il existe une grande disparité des prix entre les différents pays de l'Union européenne. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la différence de 40 % entre les produits électroniques vendus en Suède et ceux vendus en Allemagne, pays quasiment voisins, si ce n'est pour l'étendue d'eau qui les sépare. Une différence de 40 % dans les prix signifie que le marché intérieur ne fonctionne pas comme il le devrait, parce que si c'était le cas, les prix devraient être fonction des coûts objectifs - coûts de transport, de distribution etc. Mais 40 %, cela signifie que d'autres facteurs entrent en jeu. 40 %, c'est bien plus que toute différence de prix qui entre en jeu et est débattue lors des comparaisons entre les régimes d'épuisement international et européen. Ainsi, j'ai bien peur que les études dont la Commission a connaissance - l'étude NERA avait été commandée par la Commission elle-même - ne soutiennent pas le point de vue selon lequel l'épuisement international entraînerait une baisse des prix, et ce indépendamment du fait que, comme je l'ai déjà dit, les titulaires de marques ont droit à une protection adéquate, non pas illimitée mais néanmoins conséquente. Je remercie beaucoup Mme Fourtou pour son appui à l'étude NERA. Elle a mentionné les États-Unis et le Japon. La Commission partage son point de vue. Quant à sa question sur le protocole de Madrid, je dois lui dire qu'il est aux mains du Conseil, et que la Commission ne peut qu'attendre que le Conseil prenne une décision positive à ce sujet. Une fois encore, le rapport traitera des abus en matière de marques. Je l'ai dit, la Commission a envoyé 60 lettres à des sociétés et à des organismes juridiques en leur demandant des preuves d'abus des droits conférés par la marque. Les réponses devaient nous arriver à la fin du mois de septembre. Nous ne les avons pas encore toutes reçues. Nous allons attendre de les recevoir. Nous allons ensuite les analyser. Elles seront incluses dans le rapport que nous devons rendre à la fin du mois de décembre. Je tiens à confirmer que le Parlement recevra bien ce rapport à la fin du mois de décembre. Je conclurai en soulignant que la Commission a un esprit ouvert en la matière. Seuls ceux qui n'ont pas d'idées n'en changent jamais. La Commission est pleine d'idées et a un esprit ouvert. Elle est toujours prête à reconsidérer sa position. Comme je l'ai dit il y a un an, le problème tient plus à un manque de preuves concluantes montrant qu'on aurait avantage à préférer l'épuisement international à l'épuisement européen. Je ne pense pas que la Commission devrait changer sa politique sans preuve évidente qu'il y aurait effectivement un avantage à le faire. C'est sur ces remarques que je termine ma réponse pour clore ce débat. Une fois encore, il y aura un rapport à la fin du mois de décembre. J'attends un nouvel échange de vues avec le Parlement dès que ce rapport aura été porté à la connaissance de cette Assemblée."@fr6
". Vorrei rivolgere i più vivi ringraziamenti ai parlamentari che hanno espresso i loro pareri sulla questione. Comincerò dall’onorevole Harbour, che con la sua abituale eloquenza ha colpito la Commissione parlando della necessità di passare al riconoscimento internazionale. Nelle sue considerazioni finali egli ha affermato che vuole che la Commissione, ed io in particolare, facciamo sì che i consumatori godano dei benefici di cui a suo parere essi hanno diritto, in modo da poter così creare un vero mercato unico. Vorrei ricordare all’onorevole Harbour che un mercato unico esiste già. Questo mercato riguarda esclusivamente l’Unione europea. E’ una realtà che non coinvolge il mondo intero. La Commissione sa bene che prezzi più bassi sono vantaggiosi per i consumatori. Questo è ovvio. La Commissione concorda pienamente nel cercare di fare in modo che i consumatori possano beneficiare di prezzi che siano quanto più bassi possibile. Ciononostante, i consumatori non sono gli unici ad essere coinvolti nella questione. Ne sono interessati anche i produttori e in particolare i titolari di marchi. Così come i consumatori hanno il diritto a prezzi che, in un’ottica di fattibilità economica, siano i più bassi in assoluto, anche i produttori di beni di marca pretendono e hanno il diritto di ottenere la dovuta protezione per i loro marchi, anche se non deve trattarsi di una protezione illimitata. E’ questa la ragione su cui si fonda il principio dell’esaurimento dei marchi in seno all’Unione europea. Dovrebbe indubbiamente esistere un equilibrio tra gli interessi del consumatore da una parte e gli interessi del produttore dall’altra e, a questo proposito, la Commissione resta del parere che il principio dell’esaurimento garantisca tale equilibrio. La Commissione non ha cambiato opinione da quando abbiamo affrontato la questione l’ultima volta, dodici mesi fa. Accetto le scuse dell’onorevole Mayer. Egli ha affermato che la qualità degli studi è insufficiente, ma io non condivido la sua posizione. Non capisco perché la qualità dello studio dovrebbe essere insufficiente. Com’è noto, poiché il documento è consultabile, lo studio afferma che il passaggio dall’esaurimento comunitario a quello internazionale comporta un’incidenza minima sui prezzi al consumo. L’onorevole Mayer dovrebbe sapere che nel suo paese, la Germania, un tempo esisteva un sistema di esaurimento internazionale. In virtù della politica comunitaria accettata in Germania, si è passati dall’esaurimento internazionale all’esaurimento comunitario dei marchi. Venne allora sostenuto che alcuni produttori di beni di lusso erano stati costretti ad aumentare i prezzi, ma in seguito quegli stessi produttori affermarono che i prezzi erano stati in realtà ribassati. In quel caso specifico, pertanto, l’esaurimento internazionale del marchio non aveva provocato una riduzione dei prezzi superiore a quella causata dall’esaurimento comunitario, anzi, direi il contrario. L’onorevole Mayer dovrebbe ricordare gli studi condotti dal governo britannico e da quello svedese due anni fa. Tali studi, peraltro molto interessanti, hanno dimostrato che esiste un’enorme differenza tra i prezzi dei vari paesi dell’Unione europea. Il caso che più mi aveva colpito era stata una differenza del 40 per cento in termini di prezzo tra i prodotti elettronici venduti in Svezia e quelli venduti in Germania, due paesi che, se non fosse per il tratto di mare che li separa, sarebbero quasi confinanti. Una differenza di prezzo del 40 per cento significa che il mercato interno non funziona come dovrebbe perché, se così fosse, i prezzi dovrebbero rispecchiare costi oggettivi – trasporto, distribuzione, eccetera. Ma una differenza del 40 per cento indica che entrano in gioco altri fattori. Il 40 per cento supera di gran lunga qualsiasi disparità di prezzo possa entrare in gioco ed essere confrontata con l’esaurimento internazionale del marchio e quello comunitario. Temo quindi che lo studio che la Commissione conosce bene avendolo commissionato, non suffraghi la teoria secondo cui l’esaurimento internazionale del marchio comporterebbe una riduzione dei prezzi, pur tenendo conto del fatto che, come ho già detto, i titolari di marchi hanno diritto alla dovuta protezione, non illimitata, ma comunque consistente. Ringrazio molto la onorevole Fourtou per aver appoggiato lo studio . Ella ha citato gli Stati Uniti e il Giappone, e la Commissione condivide il suo parere. Riguardo alla sua domanda sul Protocollo di Madrid, devo dirle che la questione è nelle mani del Consiglio e la Commissione può solo aspettare che il Consiglio intraprenda un’azione positiva in quest’ambito. La relazione affronterà ancora una volta questioni relative all’abuso di marchi. Come ho già detto, la Commissione ha spedito a società ed enti giuridici 60 lettere contenenti richieste di prove sull’abuso del diritto dei marchi. Le risposte dovrebbero pervenire entro la fine di settembre. Attualmente non le abbiamo ancora ricevute tutte. Aspetteremo che arrivino e le analizzeremo. Esse verranno incluse nella relazione elaborata entro la fine di dicembre. Desidero confermare al Parlamento che riceverà sicuramente tale relazione alla fine di dicembre. Vorrei concludere segnalando che l’atteggiamento della Commissione su questo problema è molto aperto. Solo coloro che non hanno idee, non saranno mai disposti a cambiare opinione. La Commissione ha un’infinità di idee e una mentalità aperta ed è sempre disposta a cambiare parere. Come ho già detto un anno fa, il problema consiste più che altro nella mancanza di una prova definitiva che dimostri l’opportunità di optare per l’esaurimento internazionale anziché per l’esaurimento comunitario dei marchi. Non credo che la Commissione possa cambiare politica senza una chiara dimostrazione dei vantaggi che ne deriverebbero. Con queste considerazioni vorrei porre fine alla mia risposta conclusiva al dibattito. Ripeto che a fine anno ci sarà una relazione. Attendo con ansia un ulteriore scambio di idee con il Parlamento dopo che tale relazione verrà portata all’attenzione dell’Assemblea."@it9
". – I should like to thank the Members who have spoken on this subject very much for their views. I shall start with Mr Harbour, who has in his usual eloquent manner impressed the Commission with the need to change over to international recognition. In his closing remarks he said that he wants the Commission, and this Commissioner in particular, to see that consumers get the benefits to which he says they are entitled so that there can be a true single market. I should like to tell Mr Harbour that we already have a single market. That market is confined to the European Union. It is not something that appertains to the whole world. The Commission is aware that consumers benefit from lower prices. That is obvious. The Commission is very much in favour of seeing to it that consumers benefit from prices which are as low as possible. However, they are not the only ones involved. It is not just consumers who are interested in this matter. Producers are also involved and, in particular, trademark holders. Just as consumers are entitled to the lowest prices that are economically feasible, so the producers of trademarked goods want and are entitled to get protection for their trademarks – but not unlimited protection. That is the reason behind exhaustion in the European Union. There should certainly be a balance between, on the one hand, the interests of the consumer and, on the other hand, the interests of the producer, and the Commission continues to believe that European exhaustion provides for that balance. The Commission has not changed its mind since we last spoke about this issue 12 months ago. I accept Mr Mayer's apologies. He said the studies are of insufficient quality. I do not accept that. I do not understand why the NERA study should be of insufficient quality. The NERA study, as is well known because it is available, states that the changeover from European to international exhaustion would have a negligible effect on prices. Mr Mayer may know that in his country, Germany, there was once a system of international exhaustion. Because of the policy accepted in Germany on account of the European Union, the changeover was made from international exhaustion to European exhaustion. It was then claimed that certain luxury goods producers had to raise their prices, but we then heard from those luxury goods producers that they had in fact lowered their prices. So, in that specific case, international exhaustion did not produce prices any lower than European exhaustion – quite the contrary. Mr Mayer may have in mind the studies carried out by the UK and Swedish Governments two years ago. Those studies – interesting as they are – showed that there is a great disparity in prices between the different countries belonging to the European Union. What stuck most in my mind was the 40% difference between electronic goods sold in Sweden and those sold in Germany, which are almost neighbours, apart from the stretch of water between them. A 40% difference in price means that the internal market is not working as it should, because, if it did, prices should be related to objective costs – costs of transport, distribution, etc. But 40% means that other factors come into play. 40% is far and away bigger than any differences in prices that come into play and are discussed in comparisons between international exhaustion and European exhaustion. So I am afraid that the studies of which the Commission is aware – the NERA study was commissioned by the Commission itself – do not support the view that international exhaustion would lead to lower prices, quite apart from the fact that, as I have said before, the rightholders of trademarks are entitled to proper protection, not unlimited protection, but substantial nevertheless. I thank Mrs Fourtou very much for supporting the NERA study. She has cited the United States and Japan. The Commission agrees with her view. As to her question on the Madrid Protocol, I must tell her that this is in the hands of the Council, and the Commission can only wait for the Council to take a positive decision in this area. Once again, the report will deal with matters of abuse of trademarks. As I have said, the Commission has sent out 60 letters to companies and legal bodies asking for evidence of abuses of trademark rights. The answers should be in by the end of September. We do not have all the answers yet. We shall wait for them to come in. We shall analyse them. They will be included in the report due at the end of December. I should like to confirm that Parliament will indeed receive that report at the end of December. I should like to conclude by stressing that the Commission has an open mind on this issue. Only those who have no ideas never change them. The Commission is full of ideas and has an open mind. It is always willing to reconsider. As I said a year ago, the problem is more a lack of definitive evidence showing that there is an advantage in opting for international exhaustion over European exhaustion. I do not believe that the Commission should change its policy without clear evidence of there being an advantage in doing so. With these remarks, I should like to end my response in winding up this debate. Once again, there will be a report at the end of December. I look forward to a further exchange of views with Parliament once that report has been brought to the attention of this House."@lv10
". Ik wil alle afgevaardigden die hun licht over dit onderwerp hebben laten schijnen, hartelijk bedanken. Ik zal eerst reageren op de woorden van mijnheer Harbour, die zoals gebruikelijk op welbespraakte wijze bij de Commissie een lans breekt voor internationale uitputting. In zijn slotopmerkingen geeft hij te kennen dat de Commissie, en deze commissaris in het bijzonder, erop toe moet zien dat de consumenten de privileges krijgen waar zij recht op hebben teneinde een echte interne markt te laten ontstaan. Ik wil mijnheer Harbour erop wijzen dat die interne markt er al is en dat die markt beperkt is tot de grenzen van de Europese Unie. De interne markt heeft geen mondiale reikwijdte. De Commissie is er zich van bewust dat consumenten baat hebben bij lagere prijzen. Dat moge duidelijk zijn. De Commissie hecht er veel belang aan dat consumenten kunnen profiteren van zo laag mogelijke prijzen. Het gaat in deze kwestie echter niet alleen maar om de consumenten. Ook voor andere partijen staan er belangen op het spel, zoals producenten en houders van handelsmerken. Net zoals consumenten recht hebben op een lage, economisch haalbare prijsstelling hebben producenten van merkartikelen recht op bescherming van hun handelsmerken, zij het niet onbeperkt. Daarin schuilt de motivatie voor de regel van uitputting in de Europese Unie. Het staat buiten kijf dat er een evenwicht moet zijn tussen aan de ene kant de belangen van consumenten en aan de andere kant de belangen van producenten. De Commissie blijft op het standpunt staan dat de Europese uitputting voor dat evenwicht zorgt. Overigens is dat standpunt van de Commissie niet meer verschoven sinds wij deze kwestie 12 maanden geleden voor het laatst hebben besproken. De excuses van de heer Mayer zijn acceptabel. Dat geldt echter niet voor zijn bewering dat de NERA-studie benedenmaats is. In de NERA-studie, vanwege haar beschikbaarheid welbekend, wordt gesteld dat de overgang van communautaire naar internationale uitputting een verwaarloosbaar effect op de prijzen zou hebben. Het is de heer Mayer wellicht bekend dat er in zijn land, Duitsland, ooit sprake was van een systeem van internationale uitputting. Vanwege het in Duitsland ter wille van de Europese Unie aanvaarde beleid vond er een overgang plaats van internationale op communautaire uitputting. Vervolgens werd gesteld dat de producenten van bepaalde luxe goederen hun prijzen moesten verhogen, waarop wij prompt van hen te horen kregen dat zij hun prijzen feitelijk hadden verlaagd. In dit specifieke geval zorgde internationale uitputting dus niet voor lagere prijzen dan communautaire uitputting, integendeel zelfs. De heer Mayer denkt wellicht aan de onderzoeken die twee jaar geleden zijn uitgevoerd door de Britse en Zweedse regering. Uit deze op zichzelf belangwekkende onderzoeken bleek dat er grote prijsverschillen bestaan tussen de verschillende Europese lidstaten. Het meest in het oog springende gegeven was dat de prijzen van elektronica in Zweden 40 procent hoger zijn dan in Duitsland. Los van de Oostzee zijn dat toch praktisch buurlanden van elkaar. Een prijsverschil van 40 procent betekent dat de interne markt niet naar behoren werkt. Als dat wel het geval zou zijn, zouden de prijzen namelijk gekoppeld zijn aan de objectieve kosten: kosten van vervoer, distributie, enzovoort. Dat prijsverschil van 40 procent betekent dus dat nog andere factoren een rol spelen. Dit verschil is meer dan waarmee rekening wordt gehouden en waarvan sprake is in vergelijkingen tussen internationale en communautaire uitputting. Ik vrees dan ook dat er uit de onderzoeken die de Commissie bekend zijn - de NERA-studie is in opdracht van de Commissie zelf uitgevoerd - geen steun valt af te leiden voor het standpunt dat internationale uitputting tot lagere prijzen leidt, nog afgezien van het feit dat, zoals ik al eerder zei, de houders van handelsmerken recht hebben op een adequate bescherming, die weliswaar niet van onbeperkte, maar toch wel van substantiële aard moet zijn. Ik ben mevrouw Fourtou zeer erkentelijk dat zij het NERA-onderzoek ondersteunt. Zij heeft enkele woorden gewijd aan de Verenigde Staten en Japan. Ik stel voor dat de Commissie zich achter haar standpunt schaart. Ten aanzien van haar vraag over het Protocol van Madrid kan ik haar vertellen dat de Raad zich hierover buigt. De Commissie kan niet anders doen dan afwachten totdat de Raad een positief besluit op dit vlak heeft genomen. Nogmaals, in het verslag worden vraagstukken behandeld in verband met misbruik van handelsmerken. Zoals reeds gezegd, heeft de Commissie zestig brieven verstuurd naar bedrijven en wettelijke organen waarin verzocht wordt bewijzen te leveren voor gevallen van misbruik van merkenrechten. Wij hebben nog niet alle antwoorden ontvangen maar naar verwachting zal alles eind september binnen zijn. Aansluitend zullen we alle respons onderzoeken. De antwoorden zullen worden opgenomen in het verslag dat eind december afgerond moet zijn. Bij deze wil ik bevestigen dat het Parlement dit verslag eind december tegemoet kan zien. Ik zou ter afronding willen benadrukken dat de Commissie zich in deze kwestie openstelt voor andere ideeën. Alleen ideeënloze mensen veranderen nooit van idee. De Commissie zit boordevol ideeën en staat open voor andere opvattingen. Wij zijn altijd bereid zaken in heroverweging te nemen. Het probleem is, zoals ik vorig jaar al zei, dat er nog geen definitief bewijs op tafel ligt dat het voordelig is de voorkeur te geven aan internationale uitputting boven communautaire uitputting. Ik geloof niet dat de Commissie haar beleid moet wijzigen zonder over duidelijk bewijs hieromtrent te beschikken. Met deze opmerkingen wil ik mijn antwoord afsluiten ter afronding van dit debat. Nogmaals, een verslag over deze kwestie zal eind december beschikbaar zijn. Ik kijk uit naar een verdere gedachtewisseling met het Parlement zodra dat verslag onder de aandacht van dit Huis is gebracht."@nl2
"Gostaria de agradecer aos deputados que intervieram acerca deste assunto as opiniões que expressaram. Gostaria de começar pelo senhor deputado Harbour, que sua habitual forma eloquente manifestou à Comissão a necessidade de passar ao reconhecimento internacional. Nos seus comentários de encerramento afirmou que pretende que a Comissão, e este Comissário em particular, assegurem que os consumidores obtenham os benefícios a que diz terem direito, de modo a que possa existir um verdadeiro mercado único. Gostaria de dizer ao senhor deputado Harbour que já dispomos de um mercado único. Esse mercado está confinado à União Europeia. Não é algo que pertença ao mundo. A Comissão está ciente de que os consumidores beneficiam com a prática de preços mais baixos. Isso é óbvio. A Comissão é claramente a favor de que os consumidores beneficiem de preços tão baixos quanto possível. No entanto, não são os únicos envolvidos. Não são apenas os consumidores os interessados nesta matéria. Também os produtores estão envolvidos e, em especial, os titulares dos direitos de marca. Da mesma forma que os consumidores têm o direito aos preços mais baixos que economicamente seja possível, também os produtores de bens de marca registada querem, e têm esse direito, obter protecção para as suas marcas registadas – embora não uma protecção ilimitada. Essa a razão subjacente ao esgotamento na União Europeia. Deverá certamente existir um equilíbrio entre os interesses do consumidor, por um lado, e os interesses do produtor, por outro, e a Comissão continua a acreditar que o esgotamento europeu proporciona esse equilíbrio. A Comissão não mudou de ideias, desde que, há 12 meses, se pronunciou sobre esta questão. Aceito as desculpas do senhor deputado Mayer. Afirmou que os estudos têm uma qualidade insuficiente. Não aceito essa afirmação. Não compreendo a razão por que o estudo NERA deva ser de qualidade insuficiente. O estudo NERA, como todos sabem, pois está disponível, refere que a alteração do esgotamento europeu para o internacional teria efeitos nefastos sobre os preços. O senhor deputado Mayer saberá certamente que no seu país, a Alemanha, existiu em tempos um sistema de esgotamento internacional. Devido à política adoptada na Alemanha, por causa da União Europeia, foi feita uma mudança do esgotamento internacional para o europeu. Nessa altura, alegou-se que determinados produtores de bens de luxo tiveram de aumentar os preços, porém, depois, ouvimos, da boca desses produtores de bens de luxo, que, de facto, tinham baixado os preços. Por isso, nesse caso específico, o esgotamento internacional não teve como consequência preços mais baixos do que o esgotamento europeu – antes pelo contrário. O senhor deputado Mayer recordar-se-á seguramente dos estudos levados a cabo pelos Governos do Reino Unido e da Suécia, há dois anos. Esses estudos – que são interessantes – mostraram que existe uma grande disparidade de preços entre os países que pertencem à União Europeia. O que mais me espantou foi a diferença de 40% entre os bens electrónicos vendidos na Suécia e os vendidos na Alemanha, países que são praticamente vizinhos, separados apenas por um braço de água. Uma diferença de 40% nos preços significa que o mercado interno não está a funcionar como deveria, porque, se isso acontecesse, os preços deveriam estar relacionados com custos objectivos – custos de transportes, distribuição, etc. Mas 40% significam que outros factores estão em jogo. Uma diferença de 40% representa muitíssimo mais do que quaisquer diferenças de preço que possam intervir e ser discutidas em comparações entre o esgotamento europeu e o internacional. Por isso, receio que os estudos que a Comissão conhece – o estudo NERA foi encomendado pela própria Comissão – não sustentem a ideia de que o esgotamento internacional conduziria a preços baixos, para além do facto, como disse antes, de os titulares dos direito de marca terem direito a uma protecção adequada, não ilimitada, porém substancial. Agradeço muito à senhora deputada Fourtou o apoio prestado ao estudo NERA. A senhora deputada citou os Estados Unidos e o Japão. A Comissão concorda com o seu ponto de vista. Quanto à questão que levanta sobre o Protocolo de Madrid, devo dizer-lhe que o assunto está nas mãos do Conselho, e a Comissão apenas pode esperar que o Conselho tome uma decisão positiva a este respeito. Uma vez mais, o relatório tratará de questões como a utilização abusiva das marcas registadas. Como disse, a Comissão enviou 60 cartas a empresas e a entidades jurídicas, pedindo provas da existência de violações dos direitos de marcas. As respostas deverão chegar-nos até ao final de Setembro. Ainda não as recebemos todas. Continuaremos a aguardar que nos sejam enviadas. Então, analisá-las-emos. Serão incluídas no relatório a apresentar em finais de Dezembro. Gostaria de confirmar que o Parlamento receberá efectivamente esse relatório no final de Dezembro. Queria de concluir, salientando que há abertura da parte da Comissão a este respeito. Só os que não têm ideias nunca as mudam. À Comissão não faltam ideias, e esta mantém um espírito aberto. A Comissão está sempre pronta a reconsiderar. Como disse há um ano atrás, o problema é mais a falta de provas concretas, que demonstrem que há mais vantagem em optar pelo esgotamento internacional do que pelo europeu. Não creio que a Comissão deva alterar a sua política sem provas claras de que existe uma vantagem. Com estes comentários, gostaria de terminar a minha resposta, encerrando este debate. Repito, apresentar-se-á um relatório no final de Dezembro. Aguardo com expectativa uma troca de impressões com o Parlamento, assim que o referido relatório seja apresentado a esta assembleia."@pt11
"Jag skulle vilja tacka de ledamöter som har talat i denna fråga för deras synpunkter. Jag skall börja med Harbour, som på sitt vanliga vältaliga sätt hos kommissionen har inskärpt behovet av att övergå till internationellt erkännande. I sina slutord sade han att han vill att kommissionen, och särskilt denna kommissionär, skall se till att konsumenterna kommer i åtnjutande av de förmåner han säger att de har rätt till, så att vi kan få en verklig inre marknad. Jag skulle vilja tala om för Harbour att vi redan har en inre marknad. Denna marknad är begränsad till Europeiska unionen. Den är inte någonting som tillkommer hela världen. Kommissionen är medveten om att konsumenter vinner på lägre priser. Det är självklart. Kommissionen vill gärna se att konsumenterna kan handla till så låga priser som möjligt. De är emellertid inte de enda som berörs. Det är inte bara konsumenter som har intresse i denna fråga. Även tillverkare, och framför allt varumärkesinnehavare, berörs. På samma sätt som konsumenterna har rätt till de lägsta priser som är ekonomiskt möjliga har tillverkarna av märkesvaror rätt att få skydd för sina varumärken – men inte obegränsat skydd. Detta är skälet bakom konsumtion av varumärkesrättigheter i Europeiska unionen. Det bör utan tvivel råda balans mellan, å ena sidan, konsumentens intressen och, å andra sidan, tillverkarens intressen, och kommissionen anser fortfarande att europeisk konsumtion av varumärkesrättigheter ger den balansen. Kommissionen har inte ändrat åsikt sedan vi senast talade om denna fråga, för tolv månader sedan. Jag godtar Mayers ursäkter. Han sade att undersökningarna är av bristfällig kvalitet. Det godtar jag inte. Jag förstår inte varför undersökningen av NERA skulle vara av bristfällig kvalitet. I NERA:s undersökning, som är väl känd eftersom den finns tillgänglig, uppges att en övergång från europeisk till internationell konsumtion av varumärkesrättigheter skulle ha en försumbar inverkan på priserna. Mayer känner kanske till att det i hans hemland, Tyskland, en gång fanns ett system för internationell konsumtion av varumärkesrättigheter. Till följd av den politik som godtogs i Tyskland för Europeiska unionens räkning skedde övergången från internationell till europeisk konsumtion av varumärkesrättigheter. Det påstods sedan att vissa tillverkare av lyxvaror var tvungna att höja sina priser, men vi hörde senare av dessa tillverkare att de i själva verket hade sänkt sina priser. I just detta fall innebar internationell konsumtion av varumärkesrättigheter följaktligen inte lägre priser än europeisk konsumtion av varumärkesrättigheter – snarare tvärtom. Mayer tänker kanske på de undersökningar som genomfördes av den brittiska och den svenska regeringen för två år sedan. De undersökningarna – som är intressanta – visade att det finns stora prisvariationer mellan de olika länder som hör till Europeiska unionen. Det som slog mig särskilt var den 40-procentiga skillnaden mellan elektronikvaror som såldes i Sverige respektive Tyskland, två länder som nästan är grannar, bortsett från det vatten som skiljer dem åt. En 40-procentig prisskillnad betyder att den inre marknaden inte fungerar som den bör, eftersom priserna, om den gjorde det, skulle stå i samband med objektiva kostnader – kostnader för transport, distribution osv. Men 40 procent betyder att andra faktorer spelar in. 40 procent är långt mer än någon prisskillnad som är aktuell och diskuteras i jämförelser mellan internationell och europeisk konsumtion av varumärkesrättigheter. Jag är följaktligen rädd att de undersökningar som kommissionen känner till – NERA:s undersökning beställdes av kommissionen själv – inte stöder åsikten att internationell konsumtion av varumärkesrättigheter skulle leda till lägre priser, alldeles bortsett från det faktum att innehavare av varumärkesrättigheter, som jag sade tidigare, har rätt till ordentligt skydd – inte obegränsat, men likväl avsevärt, skydd. Jag tackar Fourtou varmt för att hon stöder NERA:s undersökning. Hon har hänvisat till Förenta staterna och Japan. Kommissionen instämmer i hennes uppfattning. När det gäller hennes fråga om Madridprotokollet måste jag säga henne att detta är i rådets händer, och kommissionen kan bara vänta på att rådet skall fatta ett positivt beslut på detta område. Återigen, rapporten kommer att behandla frågor som rör missbruk av varumärken. Som jag har sagt har kommissionen sänt ut 60 skrivelser till företag och rättsliga organ och bett om bevis på missbruk av varumärkesrättigheter. Svaren bör vara inne före slutet av september. Vi har inte fått alla svar ännu. Vi skall vänta på att de kommer in. Vi skall analysera dem. De kommer att tas med i den rapport som skall färdigställas i slutet av december. Jag skulle vilja bekräfta att parlamentet verkligen kommer att få denna rapport i slutet av december. Jag skulle vilja avsluta med att betona att kommissionen har ett öppet sinne i denna fråga. De enda som aldrig byter åsikter är de som inte har några. Kommissionen är full av åsikter och har ett öppet sinne. Den är alltid beredd till omprövning. Som jag sade för ett år sedan är problemet mer en brist på avgörande bevis som visar att det finns fördelar med att välja internationell konsumtion av varumärkesrättigheter i stället för europeisk konsumtion av varumärkesrättigheter. Jag tror inte att kommissionen skulle ändra sin hållning utan tydliga bevis på att det finns fördelar med att göra det. Med dessa ord skulle jag vilja avsluta mitt svar och avrunda debatten. Återigen, en rapport kommer i slutet av december. Jag ser fram emot ett fortsatt åsiktsutbyte med parlamentet när denna rapport har granskats av kammaren."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph